Praktická teologie pro sociální pracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická teologie pro sociální pracovníky"

Transkript

1 Praktická teologie pro sociální pracovníky

2 Jabok

3 Drogy a závislost na nich Za drogu můžeme považovat každou chemickou nebo přírodní látku, která mění duševní stav člověka a ovlivňuje myšlení, cítění nebo jednání. Jde tedy o každou látku, ať již přírodní nebo syntetickou, která má tzv. psychotropní účinek a ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše vnitřní naladění nebo může vyvolat závislost, která se u různých druhů drog projevuje odlišně. Závislost na drogách je charakterizována nepřekonatelnou touhou užívat psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák. K charakteru závislosti patří: nezvladatelná touha po opakovaném užívání drogy, potíže v kontrole užívání, somatický odvykací stav, psychické obtíže, průkazná zvyšující se tolerance, postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů, pokračování v užívání i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků. Běžně rozlišujeme závislost somatickou, psychickou a sociální. Stále více se i v odborném světě hovoří také o závislosti spirituální. Jabok

4 Různé dimenze závislosti Somatická závislost: stav organismu, který si zvykl na dlouhodobé užívání drogy. Při jejím vysazení, při přerušení dodávky drogy, se dostavuje tzv. abstinenční syndrom. Tato skutečnost je způsobena tím, že organismus si drogu zabudoval do svého metabolismu. Abstinenční syndrom tedy představuje soubor symptomů (příznaků), které se dostavují po vysazení drogy, např. zívání, slzení, pocení, zvýšená teplota, rozšířené zorničky, třes, husí kůže, nechutenství, úzkost, zácpa, bolest až křeče břicha, průjem, pocit horka nebo zimnice, pokles krevního tlaku, epileptický záchvat). Psychická závislost: psychický stav vzniklý konzumací drogy, který se projevuje přáním drogu opět požívat. Může jít o pouhé přání, dychtivé, neodolatelné a opakující se nutkání, kterému nelze odolat. Vznik psychické závislosti je vázán na zakoušení určitých prožitků a pocitů, nestačí tedy pouhá pasivní konzumace drogy. Při absenci drogy se dostavuje úzkost vyvolaná touhou po droze. Sociální závislost: životní styl se podřizuje užívání drog. Dochází k rozpadu přirozených vazeb. Často se vyvíjí závislost na partě. Postupně dochází k sociálnímu propadu, začínají se objevovat konflikty se zákonem. Jabok

5 Uživatelé drog Experimentátoři drog různé druhy a typy drog občasně a nepravidelně zkouší a nemusí mít přitom žádné problémy. Příležitostní a rekreační uživatelé drog užívání drog je pro ně součást životního stylu, neobjevuje se však častěji než jednou za týden. Pravidelní uživatelé jde již o pravidelné užívání, které je častější než jednou za týden a nese sebou jistý škodlivý účinek. Problémoví uživatelé drog jde o tzv. nitrožilní (injekční aplikace do žíly) užívání drog, a to dlouhodobé, které s sebou přináší mnoho rozmanitých problémů a komplikací, jak pro samotného uživatele, tak pro jeho okolí. Jabok

6 Spiritualita uživatele drog Spiritualita uživatele drog je silně ovlivněna jeho rozvíjející se závislostí. Proto uvažujeme nejen o fyzické, psychické nebo sociální závislosti, ale rozlišujeme také závislost duchovní. Duchovní závislost můžeme definovat jako nemoc vztahovosti, kdy člověk rezignuje na svou osobní hodnotu, originalitu a vyšší smysl svého bytí. V důsledku toho ztrácí schopnost zachovat si svobodu, odstup, přiměřenost a vnitřní rovnováhu, aby mohl navazovat vztahy. Uživatel drog tedy projektuje do drogy svá lidská a náboženská očekávání a jejich uspokojení váže na její aplikaci. Spirituální potenciál drog: účinky jednotlivých drog odpovídají na různé lidské potřeby jak v oblasti fyzické a psychické, tak i duchovní. S jistou mírou zjednodušení hovoříme v této souvislosti o třech skupinách duchovních potřeb a třech skupinách drog, které s nimi korespondují. Potřeba uzdravení a osvobození od utrpení, bolesti a zoufalství opiáty Potřeba energie, zbavení se vnitřních zábran a dosažení euforie stimulancia Potřeba transcedence, jednoty s Bohem, se sebou i s druhými psychedelika Jabok

7 Timothy Leary Timothy Leary (22. října 1920, Springfield, Massachusetts 31. května 1996, Beverly Hills) byl americký psycholog z Harvardské univerzity, spisovatel, filosof, popularizátor psychedelické drogy LSD, představitel tehdejší kontrakultury. Jeho heslo zapnout, naladit, vypadnout (anglicky Turn on, tune in, drop out) se stalo mottem hippies. TIMOTHY, Leary. Záblesky paměti. Olomouc : Votobia, s (česky) TIMOTHY, Leary. Velekněz. Praha : Maťa, s (česky) TIMOTHY, Leary. Chaos a kyberkultura. Praha : DharmaGaia, 1997 s (česky) TIMOTHY, Leary. Plán umírání. Praha : Volvox Globator, s (česky) TIMOTHY, Leary. Neuropolitika. Brno : Books, s (česky) TIMOTHY, Leary. Infopsychologie : manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce. Brno : Jota, s (česky) TIMOTHY, Leary. Hra života : real-izace. Brno : Books, s. 3. (česky) TIMOTHY, Leary. Největší hity Timothyho Learyho : rukopisy Olomouc : Votobia, s (česky) TIMOTHY, Leary. Největší hity Timothyho Learyho : rukopisy Olomouc : Votobia, s (česky) TIMOTHY, Leary. Politika extáze. Olomouc : Votobia, s (česky) Jabok

8 Vnitřní svět a spirituální obraz uživatele drog směřujícího k závislosti Únik od reality a ztráta naděje ten, kdo drogu užívá, tak se bojí vyrovnat se světem skutečností a hledá tak nějaký lepší svět. Droga se stává náhražkou duchovního vzestupu a naplnění a pseudonáboženskou zkratkou magická moc drogy nahrazuje cestu mravnosti a náboženství. Dezorientace při naplňování smyslu života. Převrácená hierarchie hodnot a morální zmatek uživatel se neřídí ani tak rozumem jako citem a vášní. Destruktivní postoj k sobě i druhých v reakci na hluboký nedostatek prožitku bezpodmínečné lásky uživatel, který nepoznal lásku, je sám pro sebe nepochopitelnou bytostí a jeho životu tak chybí smysl. Proto má negativní obraz o sobě a společnosti; není tedy schopen aktivně předávat lásku druhým. Strach z bolesti, neúplnosti, ztráty a napětí, které provází život a růst pokud uživatel nerozumí své neúplnosti a jejím následkům, je náchylný řešit bolest neúplnosti závislostním jednáním. Neodolatelná touha po okamžitém a silném prožitku. Jabok

9 Drogy a Bible V Bibli sice není zmínka o nealkoholových drogách, přesto můžeme najít v posuzování mravního jednání jistou analogii při pohledu na užívání alkoholu. V pozitivním slova smyslu je alkohol zmiňován v těchto souvislostech: základní potravina Dt 8,8 a 1 Kron 12,41 prostředek k obveselení srdce člověka Žl 104,15 lék 1 Tim 5,23 liturgický nápoj 1 Sam 1,24; Dt 18,4; Kol 3,17; 1 Kor,25n V negativním významu se varuje před: svůdností Gen 49,n; Př 3,10, ztrátou vlastní hodnoty Gn 9,20n, zapomenutím na Boha i vlastní zodpovědnost vůči druhým Am 2,8; Oz 7,5 a Iz 5, násilností a rozmařilostí Sir 19,2 a 31,30n, nespravedlností v řeči a dalšími důsledky nemírného pití Př 23,29-35 opilstvím, které škodí životu podle Ducha, tedy duchovnímu životu Ef 5,18. Jabok

10 Dokumenty katolické církve Katechismus katolické církve klasifikuje užívání drog jako těžký přestupek, ponecháme-li stranou přísně léčebné použití, který působí těžké škody na zdraví a na lidském životě (KKC 2291). Odsuzuje také pokoutní výrobu a obchod s drogami. Jan Pavel II. ve výzvách k současné křesťanské rodině píše: Ještě větší starosti než zanedbávání dětí vzbuzuje dnes totiž skutečnost sociálního a kulturního vyhoštění na okraj společnosti, které bolestně postihuje lidi přestárlé, nemocné, invalidní, toxikomany, propuštěné vězně a mnohé jiné (Familiaris consortio, s. 49). Dokument Catholic reflection, který vydala v r Biskupská konference Anglie a Walesu, uvádí, že škodlivé užívání drog spočívá ve ztrátě kontroly, ztrátě svobodné vůle, odstoupení od toho, co činí člověka lidským. Je-li svobodná vůle korunou lidské přirozenosti, pak cokoliv, co ji snižuje a odebírá, je destruktivní a trestuhodné. Uživatelé drog jsou stále víc zaměstnáni jedinou aktivitou, která ovládá jejich emoční hierarchii. Nakonec dochází ke ztrátě jakékoliv důstojnosti (Catholic reflection, s. 6). Církev, drogy a toxikomanie: tato pastorační příručka, kterou vydala v r Papežská rada pro pastoraci zdravotních pracovníků, je prvním systematickým a uceleným dokumentem, který se zabývá drogovou problematikou. Jejím záměrem není nabídnout definitivní odpověď, ale potřebné informace, které mohou pomoci při pastorační činnosti. Dokument deklaruje respekt k pluralitě cest při realizaci prevence a léčby drogové závislosti ve světě, i když nejsou vždy harmonické. Nechce nabízet nové metody, ale chce být praktickou odpovědí na základní a důležité otázky v oblasti pastorační péče (Cirkev, drogy a toxikománia, s. 5). Jabok

11 Církev, drogy a toxikomanie 1. Učení Jana Pavla II. o problému drog a toxikomanie 2. Toxikomanie je příznak závislosti 3. Stát se svobodnými 4. Výchova a prevence 5. Pastorační aktivity ve službě osvobození člověka Příloha: dokumenty potřebné k pochopení a schopnosti přiměřeně reagovat Produkty a jejich účinky Jak zakročit Pastorační přístupy Jabok 2008

12 Co je specifického u věřících uživatelů? Věřící člověk není samotným faktem víry uchráněn před vznikem závislosti. Naopak věřící, vědom si nároků vyplývajících z víry, může mít hlubší konflikt ve svém svědomí než nevěřící (= rizikový faktor vzniku závislosti). Drogová závislost může sloužit jako únik od konfrontace se sebou samým v pravdě/před pravdou svého hříchu. Prostředí církevního společenství může pozitivně motivovat, ale také svou necitlivostí a morálním odsudkem uživatele poškodit. Problém hledání vztahu k autoritě víra výhodou, když zprostředkovává nejvyšší autoritu jako vtělenou lásku, ale také nevýhodou, když je bůh vnímán jako totalitní neosobní vládce (často spojeno s negativní zkušeností v církvi). Jabok

13 Služba církve uživatelům drog Pastorační péči je třeba vnímat jako doplnění a určitý nadstandard běžných zdravotních a sociálních služeb, ne jako jejich konkurenci. Základním principem tedy zůstává vědomí potřebnosti multidisciplinárního přístupu k drogovému problému. Přestože se evangelium výslovně nedotýká drogového problému, může být ve svém celku i v jednotlivých příbězích a podobenstvích silnou výzvou k pastorační péči o lidi v náročných a krizových životních situacích. V těch, kteří se dostávají do zajetí drogy, tedy rozpoznáváme chudé této doby a podle Ježíšova podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46) v nich potkáváme samého Krista. Jabok

14 Pastorační důrazy v kontaktu s uživatelem drog Naslouchání a empatie: Musíme se učit tichu v pastoračním a duchovním doprovázení závislých a nepřicházet s doktrinálními formulacemi víry. Sebepřijetí je možné jedině skrze zkušenost přijetí druhým (Catholic reflection, s. ). Respekt a bezpodmínečné přijetí: tak se projevuje láska, která uzdravuje, a její inspiraci čerpáme z těchto biblických odkazů: Velepíseň lásky (1 Kor 13), Kristus Dobrý pastýř (Jan 10), podobenství o ztracené ovci (Lk 15). Znovuocenění v aktu milosrdné lásky Boží: Ve vlastní a základní podstatě se milosrdenství projevuje jako znovuocenění, jako dobývání dobra zpod všech vnějších nánosů zla, které je na světě a v člověku. V tomto smyslu je milosrdenství základním obsahem Kristova mesiášského poselství a základní silou jeho poslání. (Jan Pavel II., Dives in misericordia). Povzbuzení a naděje: Kristovo evangelium se tu ukazuje jako mocný terapeutický prostředek, který křísí mrtvé svým poselstvím o novém životě, novém začátku, znovuzrození a proměně člověka, a tak zasahuje člověka v jádru jeho osoby. Trpělivost a důvěra: Uživatel drog druhým nedůvěřuje, vždyť žije ve lži a nedůvěřuje ani sám sobě. Cesta zpět k důvěře je náročná a zdlouhavá. Je třeba trpělivě vstoupit do rozhovoru s drogově závislým, vrátit ho do reality a umožnit mu najít způsob konání, který by považoval za autentický. (Cirkev, drogy a toxikománia, s. 169). Tyto pastorační důrazy podtrhují význam individuální pastorace a nezastupitelný osobní kontakt s člověkem, posilují význam tradičního duchovního doprovázení podpořeného praxí svátosti smíření. Jabok

15 Diakonická dimenze života církve na poli uživatelů drog Církev vedle své obvyklé pastorační péče o člověka nabízí službu uživatelům drog s ohledem na specifika drogového problému. Aktivita církve má různé podoby: Nabízí osvědčený způsob myšlení a jednání podle křesťanských hodnot a tím i silnou motivaci ke změně neuspokojivého životního stylu uživatele drog. Příklady konkrétních projektů v ČR: Duchovně pastorační služba (dále DPS) ve Sdružení Podané ruce (dále SPR), Teen Chalenge, Exodus, Elim, Komunita sv. Zdislavy v Žibřidicích. Zakládá profesní služby ve svých subjektech (např. Charita ČR provozuje K-centra, Centra prevence, Resocializační doléčovací centrum pro závislé ženy a matky s dětmi) nebo se křesťané zapojují do drogových služeb jako profesionálové. Nabízí specifickou duchovní pomoc a pastorační službu skrze své profesionály jako je kněz, řeholník, teolog, exorcista. Financuje pastorační péči a jiné projekty pomoci uživatelům drog z vlastních zdrojů. Rozvíjí preventivní, výchovné a vzdělávací aktivity zaměřené především na mládež (např.: Salesiáni, Diecézní centra mládeže). Jabok

16 Exorcismus Exorcismus (z řeckého ἐξορκισμός exorkismós vyhánění) je náboženský úkon, jímž se z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhání ďábel nebo jiné zlé síly. Tato idea je velice stará a je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství. Nový zákon popisuje, jak Ježíš Kristus vyháněl démony z posedlých osob. Od samého počátku tak víra ve zlé duchy a osvobozování člověka z jejich vlivu tvoří součást křesťanské nauky a i dnes exorcismus v určité podobě praktikují jak katolíci, tak některé protestantské církve. Exorcismus tvoří i dnes součást katolické nauky a liturgie. Rozlišuje se přitom tzv. malý a velký (někdy též slavný) exorcismus. Jako malý exorcismus se označuje obřad, jímž se katechumen při křtu zříká ďábla, všeho, co působí a čím se pyšní (tento obřad tvoří také součást tzv. obnovy křestního slibu). Pro vykonávání velkého exorcismu je biskupem pověřen zvláštní kněz, zvaný též exorcista. Katechismus katolické církve, čl. 1673: Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu. Ježíš jej prováděl (Mk 1,25-26); od něho také církev má moc a úkol vymítat zlé duchy. Jednoduchý exorcismus se provádí během slavení křtu. Slavný exorcismus, nazývaný velký exorcismus, může provádět jen kněz s dovolením biskupa. Je třeba při tom postupovat prozíravě a přesně dodržovat stanovené předpisy církve. Exorcismus je zaměřen na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu, a to skrze duchovní pravomoc, kterou Ježíš svěřil své církvi. Velmi odlišný je případ nemocí, především psychických, jejichž léčení náleží do oblasti lékařské vědy. Dříve než se přikročí k exorcismu, je tedy důležité se přesvědčit, zda se jedná o přítomnost zlého ducha nebo jen o nemoc. Jabok

17 Souhrn 1. Závislost na drogách je charakterizována nepřekonatelnou touhou užívat psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák. Běžně rozlišujeme závislost somatickou, psychickou a sociální, stále více se i v odborném světě hovoří také o závislosti spirituální. 2. Duchovní závislost můžeme definovat jako nemoc vztahovosti, kdy člověk rezignuje na svou osobní hodnotu, originalitu a vyšší smysl svého bytí. 3. Z morálního hlediska je třeba považovat užívání drog za těžký přestupek, je však nutné odlišit jejích léčebné užití a ze subjektivního hlediska počítat s možností snížené morální přičitatelnosti a odpovědnosti uživatelů. 4. Základním principem pastoračního přístupu k drogovému problému je multidisciplinarita a spolupráce, která odkazuje na nutnost propojování pastorační péče o uživatele drog s veškerými drogovými službami. Specifickým úkolem pastoračního pracovníka je individuální péče v rámci osobního vztahu a zapojování do společenství církve. Jabok

18 Základní literatura Catholic Bishop s Konference of England and Wales, Substance Minuse Today: A Catholic Reflection, London, JAN PAVEL II., Centesimus annus, Praha, Zvon, JAN PAVEL II., Dives in misericordia, Praha, Zvon, 1996 JAN PAVEL II., Familiaris consortio, Praha: Zvon, JAN PAVEL II., Redemptor hominis, Praha, Zvon, KUDRLE, S., Historie užívání a zneužívání psychotropních látek, In Drogy a drogové závislosti 1. Praha : Úřad vlády České republiky, KALINA, K. a kolektiv, Drogy a drogové závislosti 1-2, Praha: Úřad vlády ČR, Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, LEECH, K., Drugs and Pastoral Care, London: Darton-Longman-Todd, NEŠPOR, K., CSÉMY, L., Alkohol, drogy a vaše děti, Praha: Besip, NEŠPOR, K., CSÉMY, L., Léčba a prevence závislostí, Praha: Psychiatrické centrum, NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha : Nakladatelství KLP, Papežská rada pro zdravotníky, Cirkev: drogy a toxikománia, Trnava: Dobrá kniha, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha: Česká biblická společnost, PRESL, J., Drogová závislost, Praha: Maxdorf, RATZINGER, J., Naděje pro Evropu?, Praha: Scriptum, Jabok

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH OBSAH 1. Název a adresa

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Prevence sociálně Patologických jevů

Prevence sociálně Patologických jevů Prevence sociálně Patologických jevů Čemu se vyhýbat aneb jak rozpoznat kluzkou Plochu a neuklouznout mgr. kateřina hrůšová kukeňová vzdělávací Program v rámci Projektu sám Pro sebe, sám za sebe! získání

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE 30 2005 ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE Vážené učitelky, vážení učitelé i vy všichni, kteří pracujete ve školství, milé sestry a bratři! Máte před sebou materiál, který byl na Slovensku vydán především

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie

UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie Poskytování křesťanského poradenství v sekulárním prostředí bakalářská práce Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Noema

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více