V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce"

Transkript

1 Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se o hospodárnosti a pouïitelnosti nejmodernûj ích v robních technologií. Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû piãkové pracovi tû pro mikrospoje Kontakty SMD z beryliové mûdi

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Inovace a sluïby Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice V prvním pololetí 2012 navázal v voj obchodní ãinnosti na velmi dobré v sledky loàského roku. Pfiedev ím na i zákazníci dále investují a my jim mûïeme poslouïit s dal ími inovacemi. Tak nyní nabízíme téï dávkovací systémy pro malé rozmûry, kde jsme zjistili zajímav trh. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Pro stále dûleïitûj í aplikace stínûn ch vysokonapûèov ch kabelû máme dnes v novém stroji na opracování stínûní Komax zafiízení, se kter m mohou b t poprvé automatizovány dosud rozsáhlé pracovní kroky manuální pfiípravy kabelu. Nová robotická pájecí hlavice se vyznaãuje vysok m v konem. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje zalévacích pryskyfiic podle pfiání zákazníka. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. V mikrospojích zaujímá na e partnerská firma díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu vedoucí pozici a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. SMD kontakty z beryliové mûdi se v rozhodující mífie podílejí na tom, Ïe osvûtlení LED bude moïné vyrábût cenovû v hodnû i v Evropû. V posledním vydání poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání, pfiípadnû stroje pro bandáïování, byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. Aby se na i zákazníci mohli na místû informovat o na ich nejnovûj ích v robcích, konají se v tomto roce zajímavé vnitropodnikové v stavy (Inhouse Shows); dvû z nich v na ich halách ve Vídní Liesingu. První, od 25. do 27. záfií, bude vûnována tématûm mísicích a dávkovacích systémû, jakoï i zalévacím pryskyfiicím a jejich zpracování a slibujeme jiï dnes v em zájemcûm nadmíru pozoruhodnou akci v nejbliï í dobû. Od 16. do 18. fiíjna pûjde v na ich prostorách ve Vídni o na e hlavní témata ve spojovací technice: pájení - spojování kabelû - krimpování. Komax INHOUSE SHOW 2012 se bude konat od 23. do 25. fiíjna v mûstû Dierikon u Lucernu ve v carsku. U standardních strojû crimp-to-crimp klade Komax Wire, kromû v voje nov ch koncepcí strojû, tûïi tû do dal ího zlep ování a optimalizace zaveden ch postupû. Osobní kontakt s Vámi je pro nás dûleïit. Rádi Vám pfiedvedeme na e Ïhavá fie ení a novinky na na ich vnitropodnikov ch v stavách a srdeãnû Vás zveme. Co nejsrdeãnûji Spojovací technologie Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXIV Profesionální v roba za úplatu a na zakázku THONAUER má ve Vídni poãetné pfiedvádûcí stroje ve vlastních halách. Nabízejí technicky nejmodernûj í stav tûsnûní, lepení, povlakování a zalévání. V echny stroje jsou pfiedvádûny prakticky a poskytují zpracování téï Va ich zákaznicky specifick ch aplikací vzorkû nebo mal ch sérií. n Pûnová tûsnûní n Elektricky vodivá tûsnûní n Selektivní lakování, zalévání a oddûlování n Prototypy n Vzorky n Malé a n Nejmen í série JiÏ znaãnou dobu nabízíme na im zákazníkûm moïnost v roby mal ch sérií a prototypû za úplatu. Mnozí z na ich zákazníkû jiï oceàují na i ãinnost v této oblasti, protoïe mûïeme nabízet na e knowhow a piãková fie ení na ich partnerû, odpovídající nejmodernûj ímu stavu techniky. Na i partnefii jsou bez v jimky v mezinárodním mûfiítku piãkoví poskytovatelé nejmodernûj í v robní technologie, která, jak jsme navyklí, splàuje specifické poïadavky Va ich zákazníkû. Na e naná ení vypûnûn ch tûsnûní je pfiednostnû vhodné speciálnû pro v robky s nejmen ím aï stfiedním poãtem kusû, neboè investice do vlastního pûnového zafiízení má smysl teprve pfii velmi vysokém poãtu kusû. Byli jsme konfrontováni se zajímav mi projekty z nejrûznûj ích oblastí, jako je automobilov prûmysl (vozidla), lékafiská technika, technika vytápûní a vûtrání, protipoïární systémy, elektronick prûmysl, sanitární technika, osvûtlovací technika, signální technika, zafiízení do vozidel, investiãní v stavba, dopravní technika, technika plastû a zpracování kovû. AÈ jiï jde o stavbu solárních zafiízení nebo o nové sprchové armatury - oblasti moïného pouïití jsou neomezené. Vyznáme se jako fie itel problémû, kter pfiiná í svou zku enost a know-how od v voje, pfies první vzorky aï po sériovou vyzrálost INHOUSE SHOWS Tûsnûní lepení povlakování zalévání 25. aï 27. záfií :00 aï 17:00 Na poãetn ch pfiíkladech je ukazováno, jak jsou aplikována pûnová tûsnûní, jak jsou pfied vlivem okolí chránûny senzory, elektronika, mechanika nebo v echny souãástky a jak se provádí ochrana pfied elektromagnetick m ru ením. Technika spojování: Löten Splicen Crimpen 16. aï 17. fiíjna :00 aï 17:00 Ukazovány jsou, mimo jiné, selektivní pájecí stroje firmy Interselect IS B 335S, spojovací stroj SP-09 a téï krimpovací stroje. Je tfieba se ohlásit: pí. Seidlböck nebo 3

4 Thonauer illustriert Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Pro pfiesné práce dávkovací, zalévací a tûsnicí pfiedstavuje dávkovací robot ROBO-DOS spolupracující s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS, exaktní a hospodárn automatick stolní systém, kter nabízí poãetné pfiednosti ve srovnání s ruãními mísícími systémy. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Díly, vícenásobnû uspofiádané na paletû, jsou umístûny na stûl zafiízení a pak postupnû automaticky zality. S tímto systémem lze téï dávkovat podél programovatelné osy. Tak mohou b t utûsnûny naná ené tûsnící v stupky nebo mezery pfii sestavování dílû, napfi. sklenûné tabule nebo solární prvky v rámech. Dávkování s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS Dávkovací mísidlo 2-K-DOS mísí a dávkuje rychle a pfiesnû 2komponentní zalévací a tvarovací hmoty silikon-polyuretanové a epoxidové. Kombinací více zásobníkû s dvojím rozdíln m ovládáním je moïné vytvofiit fiadu variant. Tak lze pro rûzné pfiípady pouïití vïdy naleznout optimální fie ení. Podle mísen ch hmot lze pevnû zadat nebo nastavovat od pfiípadu k pfiípadu mísící pomûry aï 10:1 podávání aï 1200 g/min. dávkovaná mnoïství od 5 g do g. Technické údaje Dráha pojezdu: od 40 x 30 cm aï 100 x 60 cm závislá na variantû zafiízení Vnûj í rozmûry: 730 x 580 cm aï 1330 x 880 cm Hmotnost: asi 36 aï 68 kg PrÛchodná v ka: 115 mm Max. prûchozí rychlost: 50 mm/s V ka pracovního stolu: 85 mm Max. chyba polohování: 0,2 mm Pfiesnost opakování: 0,05 mm Tfiída ochrany: I Testováno CE Zalévací údaje pro rûzné zalévané v robky se v 2-K-DOS standardnû naprogramují a pozdûji se volají podle potfieby. Údaje o dráze pojezdu lze v ROBO-DOS rovnûï uloïit pro jednotlivé v robky. 2-K-DOS dávkuje kaïd z vloïen ch v robkû podle programovan ch údajû - stupnû podávání, dávkovaného mnoïství, mísícího pomûru atd. Pfii tom v daném pfiípadû pojíïdí ROBO- DOS vïdy stopou podle programování. V parkovací poloze lze pfii zastavení del ím, neï je doba zpracovatelnosti, tuto dobu dobfie pfieklenout s alarmem doby zpracovatelnosti a automatick m proplachem, aniï by bylo tfieba mísiã vymûnit. Obsluha a fiízení ROBO-DOS se ovládá obsluïn m zafiízením s dotykovou obrazovkou. Obsluha je podle menu. 2-K-DOS se programuje podle menu ve slouãené obsluïné ãásti s klávesnicí a ãtyfifiádkov m displejem. Zadat lze údaje o mísení a dávkování aï 99 rûzn ch v robkû. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS DDávkovací robot ROBO-DOS s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS (II.) pfiipraven k pouïití. 4

5 Vydání XXIV Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû Zesílená poptávka po precizním zpracování vysokonapûèov ch kabelû si vyïádala intenzívní rozbor v robního procesu, aby byla umoïnûna co nej ir í automatizace. V zva spoãívá v tom, aby se pfii sestfiiïení stínûní nepo kodila izolace vnitfiního vodiãe. KOMAX BT 214 vn ODIZOLOVACÍSTROJ Proces zpracování vysokonapûèov ch kabelû je ãasovû vysoce intenzívní a klade vysoké nároky na kvalitu zpracování. Se strojem na opracování stínûní bt 214 byly dosud rozsáhle manuální pracovní kroky pfiípravy kabelu poprvé automatizovány v jednom zafiízení. Automatick postup pfii tom zaji Èuje, Ïe vnitfiní vodiã nebude bûhem odizolování po kozen. To je dûleïité kritérium, protoïe po kození vnitfiního vodiãe by mohla vést k prûrazûm napûtím. Takto mûïe b t poprvé dosahováno konstantní kvality a zv ené v tûïnosti. Kroky v procesu ostfiiïení stínûní s bt 214 V hody n Îádné po kození vnitfiního vodiãe n Opracování vedení s více jádry n Krátké procesní ãasy n Velká v tûïnost n Konstantní kvalita Procesní kroky pro vysokonapûèová vedení Einladung INHOUSE SHOW bis 25. Oktober n Pfiíprava vedení n Nasunutí dutinky pro stínûní n UstfiiÏení stínûní n Pfiehrnutí stínûní n Odizolování vnitfiního vodiãe n Krimpování vnitfiního vodiãe n Upevnûní dutinky automatizováno Komax Inhouse Show fiíjen 2012 BliÏ í informace a pfiihlá ky na: Einladung_Inhouseshow_International_2012_11_2.indd :00: Optimalizované hlídání krimpovací síly téï na lisech bt Úspû né pouïití hlídání krimpovací síly CFA+ u lisû Komax mci je nyní moïné téï na bench-top lisech. Od pûvodního CFA se odli uje patentovan m vyhodnocovacím algoritmem, kter umoïàuje detailnûj í anal zu krimpovacího procesu. Zvlá tní pozornost je pfii tom vûnována kompresnímu pomûru krimpování, kter pfiedstavuje dûleïité kritérium pro dobré spojení pfii krimpování. Pfiednosti n Optimální nastavené parametry jsou zji Èovány automaticky n Absolutnû spolehlivá funkce, i pro nejmen í prûfiezy n Jednoduché, srozumitelné a snadno obsluhovatelné 5

6 Thonauer illustriert Automatizace pájení pro fiadu pouïití Ne v echny pájené spoje vyskytující se v elektronické v robû jsou realizovány hromadn m pájecím postupem, jako jsou reflow nebo pájení vlnou. Pro v echna tato spojení je charakteristické, Ïe musí b t pájena jednotlivû, a to se zpravidla je tû provádí ruãnû. Ale i takové práce se dají automatizovat nejrûznûj ími pájecími technologiemi. Poslední v voj pfii pájení pájedlem, laserem, nebo mikroplamenem smûfiuje k efektivním a vysoce kvalitním prûmyslov m spojováním. ROBOTICKÁ PÁJECÍ HLAVICE S 150 W Automatické pájení pájedlem s posuvem pájky Nová robotická pájecí hlavice od firmy ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH se vyznaãuje sv m vysok m v konem 150 W. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. PouÏití vloïen ch zdvihû pro pájedlo i pro posun pájecího drátu se stará o minimální dobu taktû. Posun pájecího drátu s digitálním hlídáním otáãek zaji Èuje vysokou pfiesnost. Pájecí systém je pouïit u pájecích robotû Vario a Economic firmy ATN, díky jednoduch m rozhraním je v ak integrovateln téï do jin ch systémû. ECONOMIC 400L DESKTOP ROBOT S INFRAâERVEN M LASEREM Laserové pájení pro nového uïivatele Dne ní flexibilita v elektronické v robû a krátké v robní cykly vyïadují univerzální v robní zafiízení, která lze rychle a pfiíznivû, pokud jde o náklady, adaptovat na rozdílné úlohy. Prostfiednictvím Economic 400L je nyní laserové pájení moïné také kompaktním zafiízením. Se nekov m dávkovacím ventilem je moïné naná et pájecí pastu preciznû. U dávkovacího principu nekového dávkovacího ventilu DV-747 je médium (napfi. pájecí pasta) tlaãeno do materiálové komory podávacího neku pfii nepatrném pfietlaku v nádrïi. Vlastní dávkování pasty nastává otáãením podávacího neku motorem. Kombinací principu nekového dávkovacího ventilu s precizním fiízením ãasu, tlaku a dávkovaného mnoïství mikropoãítaãem je umoïnûno dávkovat pfiesná, opakovatelná mnoïství, aniï by se po kozovaly kovové ãástice v pájecí pastû. Poté následuje pájení IR laserem pfiipojen m vláknovou optikou. Na v bûr jsou laserové diody s 8, 30 nebo 50 W. V hlavici laseru se záfiení vytváfií a nastává jeho formování. Laserov paprsek je pfiesnû na pájené místo zaostfien optikou. Potfiebná teplota pájeného místa vzniká absorpcí tepelného záfiení, jehoï objem se pfii tom dá velmi pfiesnû regulovat. Polohování obou nástrojû se provádí systémem XYZ s pracovním rozsahem 400 x 300 x 140 mm. Programování PC fiízení zaloïeného na Windows je intuitivní, jednoduché a pfiehledné. Pájecí program je definován jako tabulka. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje pfiíkaz, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né procesní parametry. 6

7 Vydání XXIV Flexibilní základní zafiízení umoïàuje integraci systémû nejrûznûj ích postupov ch strojû. Zdvojen index s ãasovû optimalizovanou v mûnou upnutí obrobku umoïàuje krátké doby taktu. Pokud si to doby taktu vyïádají, mûïe b t fluxování a pfiedehfiívání jiï in-line, tj. probûhne pfied sejmutím robotem. PC ÍZENÍ PRO PÁJECÍ ROBOT Selektivní stolní IR pájecí systém ECONOMIC 400L SELEKTIVNÍ PÁJECÍ ROBOT Robotické pájení selektivní vlnou Pro roz ífiení Va eho v robního programu vyvinuli specialisté na selektivní pájení firem Interselect a ATN, jako v robci pájecích robotû, spoleãné pájecí zafiízení. 6osov robot sejme díl k pájení z v robního dopravníku a dopraví jej k dávkování tavidla. Díky esti stupàûm volnosti robota mohou b t pájeny i díly, které na nosiãi obrobku spoãívají pájen mi místy nahoru. Jedním nebo více ventily Drop-Jet se tavidlo naná í bodovû pfiesnû. Následnû je konstrukãní díl pfiedehfiát infraãerven mi halogenov mi záfiiãi. Bodové a plo né záfiiãe vybavené Power-Controllerem od ATN umoïàují etrné, ale k dobû taktu optimalizované pfiedehfiátí pájecích míst. Pak je konstrukãní díl protaïen nad selektivní vlnou od Interselect. Kelímek a ãerpadlo jsou vyrobeny z titanu a vhodné k pájení bez olova. S rûzn mi tryskami je moïné systém pfiizpûsobit kaïdé aplikaci. Snadno provádûné programování Novou verzí programovatelného fiízení Win- Control byla stanovena nová mûfiítka, pokud jde o pfiívûtivost obsluhy. Plocha zaloïená na Windows je intuitivní a umoïàuje pfiímé spu tûní v ech jednotliv ch funkcí. Pájecí program se definuje tabulkou. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje instrukci, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né parametry procesu. Software WinControl je pouïito u v ech pájecích robotû Vario a stolních systémû Economic. Funkce dálkové údrïby jsou standardní. Selektivní zafiízení pájecího robota lze vybavit nejrûznûj ími systémy pro transfer 7

8 Thonauer illustriert Rozsáhlá nabídka licích pryskyfiic Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje podle pfiání zákazníka u firmy RAMPF Gießharze. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. Licí pryskyfiice splàují nejvy í nároky, pokud jde o poïadavky fyzikální a chemické, jako napfi. odolnost pfii teplotách, funkce tûsnicí, fixaãní a izolaãní, nebo dobrá pfiilnavost a rázová pevnost. V úseku v robkû Tûsnicí systémy podnik nabízí jak kompaktní tûsnûní, tak i kapalná tûsnûní, jako jsou pûny RAKU-SKIN s mûkk m PU jádrem a odoln m PU povlakem. Tûsnicí systémy RAKU-PUR se pfii tom vyznaãují zvlá tû malou nasákavostí vody, dobrou pfiilnavostí, svou vysokou dlouhodobou teplotní odolností a cenovû pfiízniv m procesem zpracování. Rozmanitost systémû k zalévání hran RAKU-PUR pro ochranu hran dfievûn ch v robkû je ãiní vhodn m k nejrûznûj ím pouïitím. Díky jejich velké odolnosti proti rázu se s oblibou pouïívají k v robû domovních dvefií a dvefií u vûcí, jako je nábytek do nemocnic, kol a kolek. Díky své vysoké odolnosti k chemikáliím se hodí pfiedev ím k ochranû laboratorního nábytku. Zalévací systémy hran tlumící hofiení jiï prokázaly své moïnosti ve vozidlech vefiejné pfiepravy osob, napfi. v interiéru kolejov ch vozidel. Licí hmoty znaãky RAKU-PUR pro elektrotechniku zase izolují citlivé elektronické díly a naleznete je v ude tam, kde jsou vysoké poïadavky na kvalitu a inovace. Lepidla RAKU-PUR & RAKU-POX uzavírají standardní v robkové spektrum RAMPF Giessharze. Dobfie se zpracovávají a pfiesvûdãují dobrou pfiilnavostí ke dfievu, plastûm, plexisklu a hliníku, nebo i k jin m materiálûm. Kromû toho RAMPF Giessharze nabízí rozsáhlé a silné portfolio v robkû v oblasti silikonû na míru pro tûsnûní, ochranu, lepení a zalévání souãástek. 8

9 Vydání XXIV piãkové pracovi tû pro mikrospoje Britsk poskytovatel vybavení a systémû MacGregor Welding Systems vykazuje s nov m v vojem v robkû svého sortimentu HFDC, mikrosváfiení a svafiovacích hlavic trvale rostoucí objem obchodû. Díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu má podnik vedoucí pozici v oblasti mikrospojû a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. Svafiovací hlavice a pfiídavné materiály pro mikrooblouk ada m3 mûïe b t roz ifiována stále ir í paletou zákaznicky specifick ch svafiovacích hlavic s vy ím v konem. V tomto roce byla uvedena nová drátová zpevàovací hlavice s novou v konnou elektrickou a pneumatickou Pinch protihlavicí. Díky spolupráci s v robci automobilov ch konstrukãních skupin a komponent pfiiná í MWS na trh vysoce v konnou 200A variantu sortimentu PAxxP svafiování impulsním svûtlem, dimenzovanou zvlá tû na zlep en sbûr dat z v robního procesu v reálném ãase a na kontrolu kvality. Novinky dlouholeté fiady m3-hfdc zahrnují nové varianty 8000A a A s vy ím pracovním cyklem, niï ími poïadavky na místo a vylep en mi vlastnostmi software. Vylep ení integrálního fiízení a hlídání procesu v reálném ãase je rozhodující pfiedností, pokud jde o nejvy í kvalitu svarû, a nalézá velk ohlas pfiedev ím v oblasti montáïe automobilû a elektromontáïe. Grafické zobrazení na více kanálech a omezení procesních parametrû do okna v reálném ãase umoïàují vizualizaci a ovládání klíãov ch faktorû pfii svafiování na v robních linkách. Grafické zobrazení, hlídání a omezení délky svaru v reálném ãase ulehãují dodrïení definovan ch vysok ch kriterií kvality, poskytující v robci spolu se zlep en mi algoritmy sbûru dat rozsáhlou kontrolu jeho procesû. Navíc extrémnû nízké zbytkové zvlnûní stejnosmûrného proudu (dokonce i pfii A!) zaji Èuje zfietelné a pfiesné hlídání elektrick ch procesû. Rozhodujícím trumfem podniku s vlastní konstrukcí a v robou je schopnost vyvíjet a zavádût specifické zákaznické v robky a fie ení, postavené na základû fie ení ve své branïi iroce uznávan ch. 9

10 Thonauer illustriert Kontakty SMD z beryliové mûdi Osvûtlení LED je dnes témûfi v hradnû vyrábûno v âínû. Vzestup objemu v roby na dne ní úroveà tedy opravàuje automatizaci v robního procesu, jejímï prostfiednictvím by bylo umoïnûno sníïení v robních nákladû a koneãnû pfiesunutí v roby zpût do Evropy. K tomu bylo potfiebné inteligentní plánování k vyhnutí se krokûm vyïadujících intenzivní práci, v tom i odstranûní ohebn ch kovov ch drátû pouïívan ch v souãasnosti k elektrick m spojûm. KONTAKTY SMD Z BERYLIOVÉ MùDI Svûtla mají v podstatû mal plo n spoj s elektronick mi souãástkami o rozmûrech asi 18 x 30 mm, se vstupním napûtím 230 V na jedné stranû a v stupním napûtím 9 V pro LED na stranû druhé. Celá deska plo ného spoje je umístûna v plastovém pouzdru tvofiícím patici svûtla. Na vnûj ím konci pouzdra se nacházejí dva kolíky pro elektrické spojení s drïákem v lampû. Ty zasahují dovnitfi do plastového pouzdra. Kontakt s obûma kovov mi kolíky patice se vytvofií pfies dvû kontaktní plochy pfiipájené na plo ném spoji, jakmile je plo n spoj nalisován do pouzdra. Tato technika byla s velk m úspûchem pouïita jiï pfied desetiletími pfii v robû energeticky úsporn ch záfiivek (u nichï je kontaktním materiálem pozlacená beryliová mûì), av ak tato LED jsou men í a vyïadují proto men í kontaktní styk. Konstrukce zde pfiedstavuje nejvût í technickou v zvu. Pfii tom se vychází z vysokého namáhání, zejména v ose Y, bûhem nûhoï musí kontakt vydrïet v pofiádku asi hodin pfii teplotû kolem 80 stupàû Celsia. K tomu je tfieba dodat, Ïe se bere Ïivotnost svûtla asi zapínacích cyklû, bûhem nichï pfiechází teplota kontaktû v ãase asi 10 minut z teploty okolí na teplotu nejvy í, a kontakt se ochladí opût na teplotu okolí asi za 30 minut. Za jmenovit proud tekoucí kontaktem pfii 230 V se bere asi 40 ma. Schematické zobrazení situace na kontaktu a rozloïení sil ve smûru x a y. 10

11 Vydání XXIV Vázání a bandáïování svazkû kabelû V posledním vydání Thonauer Illustriert poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání a bandáïování byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. ELEKTRICK VÁZACÍ AUTOMAT KTB-E PLUS BANDÁÎOVACÍ STROJ KTR 100 Elektrick vázací automat KTB 50-E PLUS Zabudováním nov ch komponent pohonu (motory a ovládání) je tento stroj znatelnû hospodárnûj í, neï jeho pfiedchûdce KTB-E. Elektrick vázací automat KTB-E PLUS mûïe b t volitelnû vybaven rûzn mi vázacími hlavami. Pfii tom se dají zpracovávat ífiky lepicích pásû 9-50 mm. Inteligentním upevnûním zachycovaãe se automaticky rozpozná prûfiez vkládaného svazku kabelû a ihned se pfiipraví pro nûj potfiebná délka pásu. Modulární konstrukce strojû umoïàuje rychle a pruïnû reagovat na specifické poïadavky zákazníkû. Takto se dají pfiestavût i ãásteãnû automatizovaná fie ení, ãi fie ení integrovaná do procesu. Vlastnosti n Procesní ãas asi 1,8 s n PrÛmûr svazku 3 18 mm n ífika pásu: 9 50 mm n Typy pásu: tkanina, polyesterová tkanina, nebo na dotaz n Nastavení délky pásu: volnû volitelné n Ovíjení: volnû volitelné n V echny parametry volitelné pfies dotykov displej n AÏ 80% úspora materiálov ch nákladû pfii srovnání lepicího pásu se smr Èovací hadicí nebo ãepiãkami n Spotfiebu pásu lze kalkulovat n Programovateln poãet ovinutí automatick m rozpoznáním prûmûru n Îádn kontakt obsluhy s lepidlem; tj.: Ïádné navû ování ovinû n Odfiíznutí lepicího pásu samoãisticím bfiitem nûïek s nepatrn m opotfiebením n Zacházení s vedeními a téï svafiovan mi, pfiíp. krimpovan mi spoji, bez stresu n ízen a reprodukovateln proces, vysoká kvalita BandáÏovací stroj pro hospodárnou v robu kabelov ch svazkû umoïàuje snadnou manipulaci díky rychle polohovatelné ovíjecí hlavû. Její kompaktní konstrukce a flexibilita podporují rychlé pfiizpûsobení individuálním poïadavkûm. Navíc stroj mûïe b t na míru vybaven speciálnû podle Va eho individuálního pouïití. Dal í v znaãné vlastnosti: n O % krat í procesní ãasy n Pneumatická obsluha posunovacích kladek (otevírání, zavírání) n Otáãky ovíjecí hlavy max. 1000/min. n Ovíjecí hlava polohovatelná do pozice vkládání pásu n Masivní ochrann kryt s prûhledem na navíjecí stûl n Krátké ãasy rozbûhu a zastavení ovíjecí hlavy n 100 programû, kaïd s 20 programov mi kroky n Lineární posilovaã tahu s pojezdnou délkou 250 mm pro bezpeãné pfieloïení na kladkov posun n Volitelnû: detekce konce pásu BandáÏovací stroj KTR

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Veletrhy / v stavy / seminá e IEAS 2012 Mezinárodní v stava elktrotechniky a automatizace Bukure È (RO), Elosys Mezinárodní veletrh elektrotechniky Trenãín (SK), Inhouse Shows Thonauer Wien Tûsnûní - lepení - povlakování - zalévání Wien (A), 25. aï 27. záfií 2012 Löten Splicen Crimpen Wien (A), 16. aï 17. fiíjna 2012 Komax Dierikon (CH), 23. aï 25. fiíjna 2012 Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) P ehled Konstruování speciálních strojû v Maìarsku Zpráva z vnitropodnikov ch v stav Thonauer NejdÛleÏitûj í z Komax Inhouse Show Zprávy od uïivatelû Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Průmyslové lasery MediCom

Průmyslové lasery MediCom Průmyslové lasery MediCom MediCom a.s. Praha divize průmyslové lasery Firma MediCom a.s. Praha se více než 20 let věnuje vývoji, výrobě a prodeji laserových systémů pro průmyslové a lékařské aplikace.

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Obsah Struãné srovnání, v hody a nev hody............................ 2 Pracovní stanice HP versus fie ení white box......................

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

dopravníkové systémy ENGEL

dopravníkové systémy ENGEL dopravníkové systémy ENGEL připraveny na efektivní dopravu be the first. Celek znamená mnohem víc než jen soubor jednotlivých dílů. Společnost ENGEL, jako poskytovatel systémů a jednička na celosvětovém

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více