V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce"

Transkript

1 Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se o hospodárnosti a pouïitelnosti nejmodernûj ích v robních technologií. Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû piãkové pracovi tû pro mikrospoje Kontakty SMD z beryliové mûdi

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Inovace a sluïby Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice V prvním pololetí 2012 navázal v voj obchodní ãinnosti na velmi dobré v sledky loàského roku. Pfiedev ím na i zákazníci dále investují a my jim mûïeme poslouïit s dal ími inovacemi. Tak nyní nabízíme téï dávkovací systémy pro malé rozmûry, kde jsme zjistili zajímav trh. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Pro stále dûleïitûj í aplikace stínûn ch vysokonapûèov ch kabelû máme dnes v novém stroji na opracování stínûní Komax zafiízení, se kter m mohou b t poprvé automatizovány dosud rozsáhlé pracovní kroky manuální pfiípravy kabelu. Nová robotická pájecí hlavice se vyznaãuje vysok m v konem. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje zalévacích pryskyfiic podle pfiání zákazníka. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. V mikrospojích zaujímá na e partnerská firma díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu vedoucí pozici a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. SMD kontakty z beryliové mûdi se v rozhodující mífie podílejí na tom, Ïe osvûtlení LED bude moïné vyrábût cenovû v hodnû i v Evropû. V posledním vydání poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání, pfiípadnû stroje pro bandáïování, byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. Aby se na i zákazníci mohli na místû informovat o na ich nejnovûj ích v robcích, konají se v tomto roce zajímavé vnitropodnikové v stavy (Inhouse Shows); dvû z nich v na ich halách ve Vídní Liesingu. První, od 25. do 27. záfií, bude vûnována tématûm mísicích a dávkovacích systémû, jakoï i zalévacím pryskyfiicím a jejich zpracování a slibujeme jiï dnes v em zájemcûm nadmíru pozoruhodnou akci v nejbliï í dobû. Od 16. do 18. fiíjna pûjde v na ich prostorách ve Vídni o na e hlavní témata ve spojovací technice: pájení - spojování kabelû - krimpování. Komax INHOUSE SHOW 2012 se bude konat od 23. do 25. fiíjna v mûstû Dierikon u Lucernu ve v carsku. U standardních strojû crimp-to-crimp klade Komax Wire, kromû v voje nov ch koncepcí strojû, tûïi tû do dal ího zlep ování a optimalizace zaveden ch postupû. Osobní kontakt s Vámi je pro nás dûleïit. Rádi Vám pfiedvedeme na e Ïhavá fie ení a novinky na na ich vnitropodnikov ch v stavách a srdeãnû Vás zveme. Co nejsrdeãnûji Spojovací technologie Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXIV Profesionální v roba za úplatu a na zakázku THONAUER má ve Vídni poãetné pfiedvádûcí stroje ve vlastních halách. Nabízejí technicky nejmodernûj í stav tûsnûní, lepení, povlakování a zalévání. V echny stroje jsou pfiedvádûny prakticky a poskytují zpracování téï Va ich zákaznicky specifick ch aplikací vzorkû nebo mal ch sérií. n Pûnová tûsnûní n Elektricky vodivá tûsnûní n Selektivní lakování, zalévání a oddûlování n Prototypy n Vzorky n Malé a n Nejmen í série JiÏ znaãnou dobu nabízíme na im zákazníkûm moïnost v roby mal ch sérií a prototypû za úplatu. Mnozí z na ich zákazníkû jiï oceàují na i ãinnost v této oblasti, protoïe mûïeme nabízet na e knowhow a piãková fie ení na ich partnerû, odpovídající nejmodernûj ímu stavu techniky. Na i partnefii jsou bez v jimky v mezinárodním mûfiítku piãkoví poskytovatelé nejmodernûj í v robní technologie, která, jak jsme navyklí, splàuje specifické poïadavky Va ich zákazníkû. Na e naná ení vypûnûn ch tûsnûní je pfiednostnû vhodné speciálnû pro v robky s nejmen ím aï stfiedním poãtem kusû, neboè investice do vlastního pûnového zafiízení má smysl teprve pfii velmi vysokém poãtu kusû. Byli jsme konfrontováni se zajímav mi projekty z nejrûznûj ích oblastí, jako je automobilov prûmysl (vozidla), lékafiská technika, technika vytápûní a vûtrání, protipoïární systémy, elektronick prûmysl, sanitární technika, osvûtlovací technika, signální technika, zafiízení do vozidel, investiãní v stavba, dopravní technika, technika plastû a zpracování kovû. AÈ jiï jde o stavbu solárních zafiízení nebo o nové sprchové armatury - oblasti moïného pouïití jsou neomezené. Vyznáme se jako fie itel problémû, kter pfiiná í svou zku enost a know-how od v voje, pfies první vzorky aï po sériovou vyzrálost INHOUSE SHOWS Tûsnûní lepení povlakování zalévání 25. aï 27. záfií :00 aï 17:00 Na poãetn ch pfiíkladech je ukazováno, jak jsou aplikována pûnová tûsnûní, jak jsou pfied vlivem okolí chránûny senzory, elektronika, mechanika nebo v echny souãástky a jak se provádí ochrana pfied elektromagnetick m ru ením. Technika spojování: Löten Splicen Crimpen 16. aï 17. fiíjna :00 aï 17:00 Ukazovány jsou, mimo jiné, selektivní pájecí stroje firmy Interselect IS B 335S, spojovací stroj SP-09 a téï krimpovací stroje. Je tfieba se ohlásit: pí. Seidlböck nebo 3

4 Thonauer illustriert Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Pro pfiesné práce dávkovací, zalévací a tûsnicí pfiedstavuje dávkovací robot ROBO-DOS spolupracující s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS, exaktní a hospodárn automatick stolní systém, kter nabízí poãetné pfiednosti ve srovnání s ruãními mísícími systémy. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Díly, vícenásobnû uspofiádané na paletû, jsou umístûny na stûl zafiízení a pak postupnû automaticky zality. S tímto systémem lze téï dávkovat podél programovatelné osy. Tak mohou b t utûsnûny naná ené tûsnící v stupky nebo mezery pfii sestavování dílû, napfi. sklenûné tabule nebo solární prvky v rámech. Dávkování s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS Dávkovací mísidlo 2-K-DOS mísí a dávkuje rychle a pfiesnû 2komponentní zalévací a tvarovací hmoty silikon-polyuretanové a epoxidové. Kombinací více zásobníkû s dvojím rozdíln m ovládáním je moïné vytvofiit fiadu variant. Tak lze pro rûzné pfiípady pouïití vïdy naleznout optimální fie ení. Podle mísen ch hmot lze pevnû zadat nebo nastavovat od pfiípadu k pfiípadu mísící pomûry aï 10:1 podávání aï 1200 g/min. dávkovaná mnoïství od 5 g do g. Technické údaje Dráha pojezdu: od 40 x 30 cm aï 100 x 60 cm závislá na variantû zafiízení Vnûj í rozmûry: 730 x 580 cm aï 1330 x 880 cm Hmotnost: asi 36 aï 68 kg PrÛchodná v ka: 115 mm Max. prûchozí rychlost: 50 mm/s V ka pracovního stolu: 85 mm Max. chyba polohování: 0,2 mm Pfiesnost opakování: 0,05 mm Tfiída ochrany: I Testováno CE Zalévací údaje pro rûzné zalévané v robky se v 2-K-DOS standardnû naprogramují a pozdûji se volají podle potfieby. Údaje o dráze pojezdu lze v ROBO-DOS rovnûï uloïit pro jednotlivé v robky. 2-K-DOS dávkuje kaïd z vloïen ch v robkû podle programovan ch údajû - stupnû podávání, dávkovaného mnoïství, mísícího pomûru atd. Pfii tom v daném pfiípadû pojíïdí ROBO- DOS vïdy stopou podle programování. V parkovací poloze lze pfii zastavení del ím, neï je doba zpracovatelnosti, tuto dobu dobfie pfieklenout s alarmem doby zpracovatelnosti a automatick m proplachem, aniï by bylo tfieba mísiã vymûnit. Obsluha a fiízení ROBO-DOS se ovládá obsluïn m zafiízením s dotykovou obrazovkou. Obsluha je podle menu. 2-K-DOS se programuje podle menu ve slouãené obsluïné ãásti s klávesnicí a ãtyfifiádkov m displejem. Zadat lze údaje o mísení a dávkování aï 99 rûzn ch v robkû. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS DDávkovací robot ROBO-DOS s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS (II.) pfiipraven k pouïití. 4

5 Vydání XXIV Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû Zesílená poptávka po precizním zpracování vysokonapûèov ch kabelû si vyïádala intenzívní rozbor v robního procesu, aby byla umoïnûna co nej ir í automatizace. V zva spoãívá v tom, aby se pfii sestfiiïení stínûní nepo kodila izolace vnitfiního vodiãe. KOMAX BT 214 vn ODIZOLOVACÍSTROJ Proces zpracování vysokonapûèov ch kabelû je ãasovû vysoce intenzívní a klade vysoké nároky na kvalitu zpracování. Se strojem na opracování stínûní bt 214 byly dosud rozsáhle manuální pracovní kroky pfiípravy kabelu poprvé automatizovány v jednom zafiízení. Automatick postup pfii tom zaji Èuje, Ïe vnitfiní vodiã nebude bûhem odizolování po kozen. To je dûleïité kritérium, protoïe po kození vnitfiního vodiãe by mohla vést k prûrazûm napûtím. Takto mûïe b t poprvé dosahováno konstantní kvality a zv ené v tûïnosti. Kroky v procesu ostfiiïení stínûní s bt 214 V hody n Îádné po kození vnitfiního vodiãe n Opracování vedení s více jádry n Krátké procesní ãasy n Velká v tûïnost n Konstantní kvalita Procesní kroky pro vysokonapûèová vedení Einladung INHOUSE SHOW bis 25. Oktober n Pfiíprava vedení n Nasunutí dutinky pro stínûní n UstfiiÏení stínûní n Pfiehrnutí stínûní n Odizolování vnitfiního vodiãe n Krimpování vnitfiního vodiãe n Upevnûní dutinky automatizováno Komax Inhouse Show fiíjen 2012 BliÏ í informace a pfiihlá ky na: Einladung_Inhouseshow_International_2012_11_2.indd :00: Optimalizované hlídání krimpovací síly téï na lisech bt Úspû né pouïití hlídání krimpovací síly CFA+ u lisû Komax mci je nyní moïné téï na bench-top lisech. Od pûvodního CFA se odli uje patentovan m vyhodnocovacím algoritmem, kter umoïàuje detailnûj í anal zu krimpovacího procesu. Zvlá tní pozornost je pfii tom vûnována kompresnímu pomûru krimpování, kter pfiedstavuje dûleïité kritérium pro dobré spojení pfii krimpování. Pfiednosti n Optimální nastavené parametry jsou zji Èovány automaticky n Absolutnû spolehlivá funkce, i pro nejmen í prûfiezy n Jednoduché, srozumitelné a snadno obsluhovatelné 5

6 Thonauer illustriert Automatizace pájení pro fiadu pouïití Ne v echny pájené spoje vyskytující se v elektronické v robû jsou realizovány hromadn m pájecím postupem, jako jsou reflow nebo pájení vlnou. Pro v echna tato spojení je charakteristické, Ïe musí b t pájena jednotlivû, a to se zpravidla je tû provádí ruãnû. Ale i takové práce se dají automatizovat nejrûznûj ími pájecími technologiemi. Poslední v voj pfii pájení pájedlem, laserem, nebo mikroplamenem smûfiuje k efektivním a vysoce kvalitním prûmyslov m spojováním. ROBOTICKÁ PÁJECÍ HLAVICE S 150 W Automatické pájení pájedlem s posuvem pájky Nová robotická pájecí hlavice od firmy ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH se vyznaãuje sv m vysok m v konem 150 W. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. PouÏití vloïen ch zdvihû pro pájedlo i pro posun pájecího drátu se stará o minimální dobu taktû. Posun pájecího drátu s digitálním hlídáním otáãek zaji Èuje vysokou pfiesnost. Pájecí systém je pouïit u pájecích robotû Vario a Economic firmy ATN, díky jednoduch m rozhraním je v ak integrovateln téï do jin ch systémû. ECONOMIC 400L DESKTOP ROBOT S INFRAâERVEN M LASEREM Laserové pájení pro nového uïivatele Dne ní flexibilita v elektronické v robû a krátké v robní cykly vyïadují univerzální v robní zafiízení, která lze rychle a pfiíznivû, pokud jde o náklady, adaptovat na rozdílné úlohy. Prostfiednictvím Economic 400L je nyní laserové pájení moïné také kompaktním zafiízením. Se nekov m dávkovacím ventilem je moïné naná et pájecí pastu preciznû. U dávkovacího principu nekového dávkovacího ventilu DV-747 je médium (napfi. pájecí pasta) tlaãeno do materiálové komory podávacího neku pfii nepatrném pfietlaku v nádrïi. Vlastní dávkování pasty nastává otáãením podávacího neku motorem. Kombinací principu nekového dávkovacího ventilu s precizním fiízením ãasu, tlaku a dávkovaného mnoïství mikropoãítaãem je umoïnûno dávkovat pfiesná, opakovatelná mnoïství, aniï by se po kozovaly kovové ãástice v pájecí pastû. Poté následuje pájení IR laserem pfiipojen m vláknovou optikou. Na v bûr jsou laserové diody s 8, 30 nebo 50 W. V hlavici laseru se záfiení vytváfií a nastává jeho formování. Laserov paprsek je pfiesnû na pájené místo zaostfien optikou. Potfiebná teplota pájeného místa vzniká absorpcí tepelného záfiení, jehoï objem se pfii tom dá velmi pfiesnû regulovat. Polohování obou nástrojû se provádí systémem XYZ s pracovním rozsahem 400 x 300 x 140 mm. Programování PC fiízení zaloïeného na Windows je intuitivní, jednoduché a pfiehledné. Pájecí program je definován jako tabulka. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje pfiíkaz, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né procesní parametry. 6

7 Vydání XXIV Flexibilní základní zafiízení umoïàuje integraci systémû nejrûznûj ích postupov ch strojû. Zdvojen index s ãasovû optimalizovanou v mûnou upnutí obrobku umoïàuje krátké doby taktu. Pokud si to doby taktu vyïádají, mûïe b t fluxování a pfiedehfiívání jiï in-line, tj. probûhne pfied sejmutím robotem. PC ÍZENÍ PRO PÁJECÍ ROBOT Selektivní stolní IR pájecí systém ECONOMIC 400L SELEKTIVNÍ PÁJECÍ ROBOT Robotické pájení selektivní vlnou Pro roz ífiení Va eho v robního programu vyvinuli specialisté na selektivní pájení firem Interselect a ATN, jako v robci pájecích robotû, spoleãné pájecí zafiízení. 6osov robot sejme díl k pájení z v robního dopravníku a dopraví jej k dávkování tavidla. Díky esti stupàûm volnosti robota mohou b t pájeny i díly, které na nosiãi obrobku spoãívají pájen mi místy nahoru. Jedním nebo více ventily Drop-Jet se tavidlo naná í bodovû pfiesnû. Následnû je konstrukãní díl pfiedehfiát infraãerven mi halogenov mi záfiiãi. Bodové a plo né záfiiãe vybavené Power-Controllerem od ATN umoïàují etrné, ale k dobû taktu optimalizované pfiedehfiátí pájecích míst. Pak je konstrukãní díl protaïen nad selektivní vlnou od Interselect. Kelímek a ãerpadlo jsou vyrobeny z titanu a vhodné k pájení bez olova. S rûzn mi tryskami je moïné systém pfiizpûsobit kaïdé aplikaci. Snadno provádûné programování Novou verzí programovatelného fiízení Win- Control byla stanovena nová mûfiítka, pokud jde o pfiívûtivost obsluhy. Plocha zaloïená na Windows je intuitivní a umoïàuje pfiímé spu tûní v ech jednotliv ch funkcí. Pájecí program se definuje tabulkou. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje instrukci, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né parametry procesu. Software WinControl je pouïito u v ech pájecích robotû Vario a stolních systémû Economic. Funkce dálkové údrïby jsou standardní. Selektivní zafiízení pájecího robota lze vybavit nejrûznûj ími systémy pro transfer 7

8 Thonauer illustriert Rozsáhlá nabídka licích pryskyfiic Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje podle pfiání zákazníka u firmy RAMPF Gießharze. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. Licí pryskyfiice splàují nejvy í nároky, pokud jde o poïadavky fyzikální a chemické, jako napfi. odolnost pfii teplotách, funkce tûsnicí, fixaãní a izolaãní, nebo dobrá pfiilnavost a rázová pevnost. V úseku v robkû Tûsnicí systémy podnik nabízí jak kompaktní tûsnûní, tak i kapalná tûsnûní, jako jsou pûny RAKU-SKIN s mûkk m PU jádrem a odoln m PU povlakem. Tûsnicí systémy RAKU-PUR se pfii tom vyznaãují zvlá tû malou nasákavostí vody, dobrou pfiilnavostí, svou vysokou dlouhodobou teplotní odolností a cenovû pfiízniv m procesem zpracování. Rozmanitost systémû k zalévání hran RAKU-PUR pro ochranu hran dfievûn ch v robkû je ãiní vhodn m k nejrûznûj ím pouïitím. Díky jejich velké odolnosti proti rázu se s oblibou pouïívají k v robû domovních dvefií a dvefií u vûcí, jako je nábytek do nemocnic, kol a kolek. Díky své vysoké odolnosti k chemikáliím se hodí pfiedev ím k ochranû laboratorního nábytku. Zalévací systémy hran tlumící hofiení jiï prokázaly své moïnosti ve vozidlech vefiejné pfiepravy osob, napfi. v interiéru kolejov ch vozidel. Licí hmoty znaãky RAKU-PUR pro elektrotechniku zase izolují citlivé elektronické díly a naleznete je v ude tam, kde jsou vysoké poïadavky na kvalitu a inovace. Lepidla RAKU-PUR & RAKU-POX uzavírají standardní v robkové spektrum RAMPF Giessharze. Dobfie se zpracovávají a pfiesvûdãují dobrou pfiilnavostí ke dfievu, plastûm, plexisklu a hliníku, nebo i k jin m materiálûm. Kromû toho RAMPF Giessharze nabízí rozsáhlé a silné portfolio v robkû v oblasti silikonû na míru pro tûsnûní, ochranu, lepení a zalévání souãástek. 8

9 Vydání XXIV piãkové pracovi tû pro mikrospoje Britsk poskytovatel vybavení a systémû MacGregor Welding Systems vykazuje s nov m v vojem v robkû svého sortimentu HFDC, mikrosváfiení a svafiovacích hlavic trvale rostoucí objem obchodû. Díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu má podnik vedoucí pozici v oblasti mikrospojû a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. Svafiovací hlavice a pfiídavné materiály pro mikrooblouk ada m3 mûïe b t roz ifiována stále ir í paletou zákaznicky specifick ch svafiovacích hlavic s vy ím v konem. V tomto roce byla uvedena nová drátová zpevàovací hlavice s novou v konnou elektrickou a pneumatickou Pinch protihlavicí. Díky spolupráci s v robci automobilov ch konstrukãních skupin a komponent pfiiná í MWS na trh vysoce v konnou 200A variantu sortimentu PAxxP svafiování impulsním svûtlem, dimenzovanou zvlá tû na zlep en sbûr dat z v robního procesu v reálném ãase a na kontrolu kvality. Novinky dlouholeté fiady m3-hfdc zahrnují nové varianty 8000A a A s vy ím pracovním cyklem, niï ími poïadavky na místo a vylep en mi vlastnostmi software. Vylep ení integrálního fiízení a hlídání procesu v reálném ãase je rozhodující pfiedností, pokud jde o nejvy í kvalitu svarû, a nalézá velk ohlas pfiedev ím v oblasti montáïe automobilû a elektromontáïe. Grafické zobrazení na více kanálech a omezení procesních parametrû do okna v reálném ãase umoïàují vizualizaci a ovládání klíãov ch faktorû pfii svafiování na v robních linkách. Grafické zobrazení, hlídání a omezení délky svaru v reálném ãase ulehãují dodrïení definovan ch vysok ch kriterií kvality, poskytující v robci spolu se zlep en mi algoritmy sbûru dat rozsáhlou kontrolu jeho procesû. Navíc extrémnû nízké zbytkové zvlnûní stejnosmûrného proudu (dokonce i pfii A!) zaji Èuje zfietelné a pfiesné hlídání elektrick ch procesû. Rozhodujícím trumfem podniku s vlastní konstrukcí a v robou je schopnost vyvíjet a zavádût specifické zákaznické v robky a fie ení, postavené na základû fie ení ve své branïi iroce uznávan ch. 9

10 Thonauer illustriert Kontakty SMD z beryliové mûdi Osvûtlení LED je dnes témûfi v hradnû vyrábûno v âínû. Vzestup objemu v roby na dne ní úroveà tedy opravàuje automatizaci v robního procesu, jejímï prostfiednictvím by bylo umoïnûno sníïení v robních nákladû a koneãnû pfiesunutí v roby zpût do Evropy. K tomu bylo potfiebné inteligentní plánování k vyhnutí se krokûm vyïadujících intenzivní práci, v tom i odstranûní ohebn ch kovov ch drátû pouïívan ch v souãasnosti k elektrick m spojûm. KONTAKTY SMD Z BERYLIOVÉ MùDI Svûtla mají v podstatû mal plo n spoj s elektronick mi souãástkami o rozmûrech asi 18 x 30 mm, se vstupním napûtím 230 V na jedné stranû a v stupním napûtím 9 V pro LED na stranû druhé. Celá deska plo ného spoje je umístûna v plastovém pouzdru tvofiícím patici svûtla. Na vnûj ím konci pouzdra se nacházejí dva kolíky pro elektrické spojení s drïákem v lampû. Ty zasahují dovnitfi do plastového pouzdra. Kontakt s obûma kovov mi kolíky patice se vytvofií pfies dvû kontaktní plochy pfiipájené na plo ném spoji, jakmile je plo n spoj nalisován do pouzdra. Tato technika byla s velk m úspûchem pouïita jiï pfied desetiletími pfii v robû energeticky úsporn ch záfiivek (u nichï je kontaktním materiálem pozlacená beryliová mûì), av ak tato LED jsou men í a vyïadují proto men í kontaktní styk. Konstrukce zde pfiedstavuje nejvût í technickou v zvu. Pfii tom se vychází z vysokého namáhání, zejména v ose Y, bûhem nûhoï musí kontakt vydrïet v pofiádku asi hodin pfii teplotû kolem 80 stupàû Celsia. K tomu je tfieba dodat, Ïe se bere Ïivotnost svûtla asi zapínacích cyklû, bûhem nichï pfiechází teplota kontaktû v ãase asi 10 minut z teploty okolí na teplotu nejvy í, a kontakt se ochladí opût na teplotu okolí asi za 30 minut. Za jmenovit proud tekoucí kontaktem pfii 230 V se bere asi 40 ma. Schematické zobrazení situace na kontaktu a rozloïení sil ve smûru x a y. 10

11 Vydání XXIV Vázání a bandáïování svazkû kabelû V posledním vydání Thonauer Illustriert poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání a bandáïování byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. ELEKTRICK VÁZACÍ AUTOMAT KTB-E PLUS BANDÁÎOVACÍ STROJ KTR 100 Elektrick vázací automat KTB 50-E PLUS Zabudováním nov ch komponent pohonu (motory a ovládání) je tento stroj znatelnû hospodárnûj í, neï jeho pfiedchûdce KTB-E. Elektrick vázací automat KTB-E PLUS mûïe b t volitelnû vybaven rûzn mi vázacími hlavami. Pfii tom se dají zpracovávat ífiky lepicích pásû 9-50 mm. Inteligentním upevnûním zachycovaãe se automaticky rozpozná prûfiez vkládaného svazku kabelû a ihned se pfiipraví pro nûj potfiebná délka pásu. Modulární konstrukce strojû umoïàuje rychle a pruïnû reagovat na specifické poïadavky zákazníkû. Takto se dají pfiestavût i ãásteãnû automatizovaná fie ení, ãi fie ení integrovaná do procesu. Vlastnosti n Procesní ãas asi 1,8 s n PrÛmûr svazku 3 18 mm n ífika pásu: 9 50 mm n Typy pásu: tkanina, polyesterová tkanina, nebo na dotaz n Nastavení délky pásu: volnû volitelné n Ovíjení: volnû volitelné n V echny parametry volitelné pfies dotykov displej n AÏ 80% úspora materiálov ch nákladû pfii srovnání lepicího pásu se smr Èovací hadicí nebo ãepiãkami n Spotfiebu pásu lze kalkulovat n Programovateln poãet ovinutí automatick m rozpoznáním prûmûru n Îádn kontakt obsluhy s lepidlem; tj.: Ïádné navû ování ovinû n Odfiíznutí lepicího pásu samoãisticím bfiitem nûïek s nepatrn m opotfiebením n Zacházení s vedeními a téï svafiovan mi, pfiíp. krimpovan mi spoji, bez stresu n ízen a reprodukovateln proces, vysoká kvalita BandáÏovací stroj pro hospodárnou v robu kabelov ch svazkû umoïàuje snadnou manipulaci díky rychle polohovatelné ovíjecí hlavû. Její kompaktní konstrukce a flexibilita podporují rychlé pfiizpûsobení individuálním poïadavkûm. Navíc stroj mûïe b t na míru vybaven speciálnû podle Va eho individuálního pouïití. Dal í v znaãné vlastnosti: n O % krat í procesní ãasy n Pneumatická obsluha posunovacích kladek (otevírání, zavírání) n Otáãky ovíjecí hlavy max. 1000/min. n Ovíjecí hlava polohovatelná do pozice vkládání pásu n Masivní ochrann kryt s prûhledem na navíjecí stûl n Krátké ãasy rozbûhu a zastavení ovíjecí hlavy n 100 programû, kaïd s 20 programov mi kroky n Lineární posilovaã tahu s pojezdnou délkou 250 mm pro bezpeãné pfieloïení na kladkov posun n Volitelnû: detekce konce pásu BandáÏovací stroj KTR

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Veletrhy / v stavy / seminá e IEAS 2012 Mezinárodní v stava elktrotechniky a automatizace Bukure È (RO), Elosys Mezinárodní veletrh elektrotechniky Trenãín (SK), Inhouse Shows Thonauer Wien Tûsnûní - lepení - povlakování - zalévání Wien (A), 25. aï 27. záfií 2012 Löten Splicen Crimpen Wien (A), 16. aï 17. fiíjna 2012 Komax Dierikon (CH), 23. aï 25. fiíjna 2012 Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) P ehled Konstruování speciálních strojû v Maìarsku Zpráva z vnitropodnikov ch v stav Thonauer NejdÛleÏitûj í z Komax Inhouse Show Zprávy od uïivatelû Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více