V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce"

Transkript

1 Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se o hospodárnosti a pouïitelnosti nejmodernûj ích v robních technologií. Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû piãkové pracovi tû pro mikrospoje Kontakty SMD z beryliové mûdi

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Inovace a sluïby Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice V prvním pololetí 2012 navázal v voj obchodní ãinnosti na velmi dobré v sledky loàského roku. Pfiedev ím na i zákazníci dále investují a my jim mûïeme poslouïit s dal ími inovacemi. Tak nyní nabízíme téï dávkovací systémy pro malé rozmûry, kde jsme zjistili zajímav trh. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Pro stále dûleïitûj í aplikace stínûn ch vysokonapûèov ch kabelû máme dnes v novém stroji na opracování stínûní Komax zafiízení, se kter m mohou b t poprvé automatizovány dosud rozsáhlé pracovní kroky manuální pfiípravy kabelu. Nová robotická pájecí hlavice se vyznaãuje vysok m v konem. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje zalévacích pryskyfiic podle pfiání zákazníka. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. V mikrospojích zaujímá na e partnerská firma díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu vedoucí pozici a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. SMD kontakty z beryliové mûdi se v rozhodující mífie podílejí na tom, Ïe osvûtlení LED bude moïné vyrábût cenovû v hodnû i v Evropû. V posledním vydání poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání, pfiípadnû stroje pro bandáïování, byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. Aby se na i zákazníci mohli na místû informovat o na ich nejnovûj ích v robcích, konají se v tomto roce zajímavé vnitropodnikové v stavy (Inhouse Shows); dvû z nich v na ich halách ve Vídní Liesingu. První, od 25. do 27. záfií, bude vûnována tématûm mísicích a dávkovacích systémû, jakoï i zalévacím pryskyfiicím a jejich zpracování a slibujeme jiï dnes v em zájemcûm nadmíru pozoruhodnou akci v nejbliï í dobû. Od 16. do 18. fiíjna pûjde v na ich prostorách ve Vídni o na e hlavní témata ve spojovací technice: pájení - spojování kabelû - krimpování. Komax INHOUSE SHOW 2012 se bude konat od 23. do 25. fiíjna v mûstû Dierikon u Lucernu ve v carsku. U standardních strojû crimp-to-crimp klade Komax Wire, kromû v voje nov ch koncepcí strojû, tûïi tû do dal ího zlep ování a optimalizace zaveden ch postupû. Osobní kontakt s Vámi je pro nás dûleïit. Rádi Vám pfiedvedeme na e Ïhavá fie ení a novinky na na ich vnitropodnikov ch v stavách a srdeãnû Vás zveme. Co nejsrdeãnûji Spojovací technologie Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXIV Profesionální v roba za úplatu a na zakázku THONAUER má ve Vídni poãetné pfiedvádûcí stroje ve vlastních halách. Nabízejí technicky nejmodernûj í stav tûsnûní, lepení, povlakování a zalévání. V echny stroje jsou pfiedvádûny prakticky a poskytují zpracování téï Va ich zákaznicky specifick ch aplikací vzorkû nebo mal ch sérií. n Pûnová tûsnûní n Elektricky vodivá tûsnûní n Selektivní lakování, zalévání a oddûlování n Prototypy n Vzorky n Malé a n Nejmen í série JiÏ znaãnou dobu nabízíme na im zákazníkûm moïnost v roby mal ch sérií a prototypû za úplatu. Mnozí z na ich zákazníkû jiï oceàují na i ãinnost v této oblasti, protoïe mûïeme nabízet na e knowhow a piãková fie ení na ich partnerû, odpovídající nejmodernûj ímu stavu techniky. Na i partnefii jsou bez v jimky v mezinárodním mûfiítku piãkoví poskytovatelé nejmodernûj í v robní technologie, která, jak jsme navyklí, splàuje specifické poïadavky Va ich zákazníkû. Na e naná ení vypûnûn ch tûsnûní je pfiednostnû vhodné speciálnû pro v robky s nejmen ím aï stfiedním poãtem kusû, neboè investice do vlastního pûnového zafiízení má smysl teprve pfii velmi vysokém poãtu kusû. Byli jsme konfrontováni se zajímav mi projekty z nejrûznûj ích oblastí, jako je automobilov prûmysl (vozidla), lékafiská technika, technika vytápûní a vûtrání, protipoïární systémy, elektronick prûmysl, sanitární technika, osvûtlovací technika, signální technika, zafiízení do vozidel, investiãní v stavba, dopravní technika, technika plastû a zpracování kovû. AÈ jiï jde o stavbu solárních zafiízení nebo o nové sprchové armatury - oblasti moïného pouïití jsou neomezené. Vyznáme se jako fie itel problémû, kter pfiiná í svou zku enost a know-how od v voje, pfies první vzorky aï po sériovou vyzrálost INHOUSE SHOWS Tûsnûní lepení povlakování zalévání 25. aï 27. záfií :00 aï 17:00 Na poãetn ch pfiíkladech je ukazováno, jak jsou aplikována pûnová tûsnûní, jak jsou pfied vlivem okolí chránûny senzory, elektronika, mechanika nebo v echny souãástky a jak se provádí ochrana pfied elektromagnetick m ru ením. Technika spojování: Löten Splicen Crimpen 16. aï 17. fiíjna :00 aï 17:00 Ukazovány jsou, mimo jiné, selektivní pájecí stroje firmy Interselect IS B 335S, spojovací stroj SP-09 a téï krimpovací stroje. Je tfieba se ohlásit: pí. Seidlböck nebo 3

4 Thonauer illustriert Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Pro pfiesné práce dávkovací, zalévací a tûsnicí pfiedstavuje dávkovací robot ROBO-DOS spolupracující s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS, exaktní a hospodárn automatick stolní systém, kter nabízí poãetné pfiednosti ve srovnání s ruãními mísícími systémy. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS pfiedstavuje spolu s dávkovacím robotem - polohovacím systémem ROBO-DOS - soustavu k automatickému zalévání konstrukãních skupin a dílû, jako jsou elektronické konstrukãní skupiny, senzory, mechanické díly ve formách atd. Díly, vícenásobnû uspofiádané na paletû, jsou umístûny na stûl zafiízení a pak postupnû automaticky zality. S tímto systémem lze téï dávkovat podél programovatelné osy. Tak mohou b t utûsnûny naná ené tûsnící v stupky nebo mezery pfii sestavování dílû, napfi. sklenûné tabule nebo solární prvky v rámech. Dávkování s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS Dávkovací mísidlo 2-K-DOS mísí a dávkuje rychle a pfiesnû 2komponentní zalévací a tvarovací hmoty silikon-polyuretanové a epoxidové. Kombinací více zásobníkû s dvojím rozdíln m ovládáním je moïné vytvofiit fiadu variant. Tak lze pro rûzné pfiípady pouïití vïdy naleznout optimální fie ení. Podle mísen ch hmot lze pevnû zadat nebo nastavovat od pfiípadu k pfiípadu mísící pomûry aï 10:1 podávání aï 1200 g/min. dávkovaná mnoïství od 5 g do g. Technické údaje Dráha pojezdu: od 40 x 30 cm aï 100 x 60 cm závislá na variantû zafiízení Vnûj í rozmûry: 730 x 580 cm aï 1330 x 880 cm Hmotnost: asi 36 aï 68 kg PrÛchodná v ka: 115 mm Max. prûchozí rychlost: 50 mm/s V ka pracovního stolu: 85 mm Max. chyba polohování: 0,2 mm Pfiesnost opakování: 0,05 mm Tfiída ochrany: I Testováno CE Zalévací údaje pro rûzné zalévané v robky se v 2-K-DOS standardnû naprogramují a pozdûji se volají podle potfieby. Údaje o dráze pojezdu lze v ROBO-DOS rovnûï uloïit pro jednotlivé v robky. 2-K-DOS dávkuje kaïd z vloïen ch v robkû podle programovan ch údajû - stupnû podávání, dávkovaného mnoïství, mísícího pomûru atd. Pfii tom v daném pfiípadû pojíïdí ROBO- DOS vïdy stopou podle programování. V parkovací poloze lze pfii zastavení del ím, neï je doba zpracovatelnosti, tuto dobu dobfie pfieklenout s alarmem doby zpracovatelnosti a automatick m proplachem, aniï by bylo tfieba mísiã vymûnit. Obsluha a fiízení ROBO-DOS se ovládá obsluïn m zafiízením s dotykovou obrazovkou. Obsluha je podle menu. 2-K-DOS se programuje podle menu ve slouãené obsluïné ãásti s klávesnicí a ãtyfifiádkov m displejem. Zadat lze údaje o mísení a dávkování aï 99 rûzn ch v robkû. Mísící a dávkovací systém 2-K-DOS DDávkovací robot ROBO-DOS s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS (II.) pfiipraven k pouïití. 4

5 Vydání XXIV Ostfiih stínûní vysokonapûèov ch kabelû Zesílená poptávka po precizním zpracování vysokonapûèov ch kabelû si vyïádala intenzívní rozbor v robního procesu, aby byla umoïnûna co nej ir í automatizace. V zva spoãívá v tom, aby se pfii sestfiiïení stínûní nepo kodila izolace vnitfiního vodiãe. KOMAX BT 214 vn ODIZOLOVACÍSTROJ Proces zpracování vysokonapûèov ch kabelû je ãasovû vysoce intenzívní a klade vysoké nároky na kvalitu zpracování. Se strojem na opracování stínûní bt 214 byly dosud rozsáhle manuální pracovní kroky pfiípravy kabelu poprvé automatizovány v jednom zafiízení. Automatick postup pfii tom zaji Èuje, Ïe vnitfiní vodiã nebude bûhem odizolování po kozen. To je dûleïité kritérium, protoïe po kození vnitfiního vodiãe by mohla vést k prûrazûm napûtím. Takto mûïe b t poprvé dosahováno konstantní kvality a zv ené v tûïnosti. Kroky v procesu ostfiiïení stínûní s bt 214 V hody n Îádné po kození vnitfiního vodiãe n Opracování vedení s více jádry n Krátké procesní ãasy n Velká v tûïnost n Konstantní kvalita Procesní kroky pro vysokonapûèová vedení Einladung INHOUSE SHOW bis 25. Oktober n Pfiíprava vedení n Nasunutí dutinky pro stínûní n UstfiiÏení stínûní n Pfiehrnutí stínûní n Odizolování vnitfiního vodiãe n Krimpování vnitfiního vodiãe n Upevnûní dutinky automatizováno Komax Inhouse Show fiíjen 2012 BliÏ í informace a pfiihlá ky na: Einladung_Inhouseshow_International_2012_11_2.indd :00: Optimalizované hlídání krimpovací síly téï na lisech bt Úspû né pouïití hlídání krimpovací síly CFA+ u lisû Komax mci je nyní moïné téï na bench-top lisech. Od pûvodního CFA se odli uje patentovan m vyhodnocovacím algoritmem, kter umoïàuje detailnûj í anal zu krimpovacího procesu. Zvlá tní pozornost je pfii tom vûnována kompresnímu pomûru krimpování, kter pfiedstavuje dûleïité kritérium pro dobré spojení pfii krimpování. Pfiednosti n Optimální nastavené parametry jsou zji Èovány automaticky n Absolutnû spolehlivá funkce, i pro nejmen í prûfiezy n Jednoduché, srozumitelné a snadno obsluhovatelné 5

6 Thonauer illustriert Automatizace pájení pro fiadu pouïití Ne v echny pájené spoje vyskytující se v elektronické v robû jsou realizovány hromadn m pájecím postupem, jako jsou reflow nebo pájení vlnou. Pro v echna tato spojení je charakteristické, Ïe musí b t pájena jednotlivû, a to se zpravidla je tû provádí ruãnû. Ale i takové práce se dají automatizovat nejrûznûj ími pájecími technologiemi. Poslední v voj pfii pájení pájedlem, laserem, nebo mikroplamenem smûfiuje k efektivním a vysoce kvalitním prûmyslov m spojováním. ROBOTICKÁ PÁJECÍ HLAVICE S 150 W Automatické pájení pájedlem s posuvem pájky Nová robotická pájecí hlavice od firmy ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH se vyznaãuje sv m vysok m v konem 150 W. Zabudování ikony standardního systému Ersa umoïàuje pouïití standardních pájecích hrotû a etfií spotfiební náklady. PouÏití vloïen ch zdvihû pro pájedlo i pro posun pájecího drátu se stará o minimální dobu taktû. Posun pájecího drátu s digitálním hlídáním otáãek zaji Èuje vysokou pfiesnost. Pájecí systém je pouïit u pájecích robotû Vario a Economic firmy ATN, díky jednoduch m rozhraním je v ak integrovateln téï do jin ch systémû. ECONOMIC 400L DESKTOP ROBOT S INFRAâERVEN M LASEREM Laserové pájení pro nového uïivatele Dne ní flexibilita v elektronické v robû a krátké v robní cykly vyïadují univerzální v robní zafiízení, která lze rychle a pfiíznivû, pokud jde o náklady, adaptovat na rozdílné úlohy. Prostfiednictvím Economic 400L je nyní laserové pájení moïné také kompaktním zafiízením. Se nekov m dávkovacím ventilem je moïné naná et pájecí pastu preciznû. U dávkovacího principu nekového dávkovacího ventilu DV-747 je médium (napfi. pájecí pasta) tlaãeno do materiálové komory podávacího neku pfii nepatrném pfietlaku v nádrïi. Vlastní dávkování pasty nastává otáãením podávacího neku motorem. Kombinací principu nekového dávkovacího ventilu s precizním fiízením ãasu, tlaku a dávkovaného mnoïství mikropoãítaãem je umoïnûno dávkovat pfiesná, opakovatelná mnoïství, aniï by se po kozovaly kovové ãástice v pájecí pastû. Poté následuje pájení IR laserem pfiipojen m vláknovou optikou. Na v bûr jsou laserové diody s 8, 30 nebo 50 W. V hlavici laseru se záfiení vytváfií a nastává jeho formování. Laserov paprsek je pfiesnû na pájené místo zaostfien optikou. Potfiebná teplota pájeného místa vzniká absorpcí tepelného záfiení, jehoï objem se pfii tom dá velmi pfiesnû regulovat. Polohování obou nástrojû se provádí systémem XYZ s pracovním rozsahem 400 x 300 x 140 mm. Programování PC fiízení zaloïeného na Windows je intuitivní, jednoduché a pfiehledné. Pájecí program je definován jako tabulka. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje pfiíkaz, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né procesní parametry. 6

7 Vydání XXIV Flexibilní základní zafiízení umoïàuje integraci systémû nejrûznûj ích postupov ch strojû. Zdvojen index s ãasovû optimalizovanou v mûnou upnutí obrobku umoïàuje krátké doby taktu. Pokud si to doby taktu vyïádají, mûïe b t fluxování a pfiedehfiívání jiï in-line, tj. probûhne pfied sejmutím robotem. PC ÍZENÍ PRO PÁJECÍ ROBOT Selektivní stolní IR pájecí systém ECONOMIC 400L SELEKTIVNÍ PÁJECÍ ROBOT Robotické pájení selektivní vlnou Pro roz ífiení Va eho v robního programu vyvinuli specialisté na selektivní pájení firem Interselect a ATN, jako v robci pájecích robotû, spoleãné pájecí zafiízení. 6osov robot sejme díl k pájení z v robního dopravníku a dopraví jej k dávkování tavidla. Díky esti stupàûm volnosti robota mohou b t pájeny i díly, které na nosiãi obrobku spoãívají pájen mi místy nahoru. Jedním nebo více ventily Drop-Jet se tavidlo naná í bodovû pfiesnû. Následnû je konstrukãní díl pfiedehfiát infraãerven mi halogenov mi záfiiãi. Bodové a plo né záfiiãe vybavené Power-Controllerem od ATN umoïàují etrné, ale k dobû taktu optimalizované pfiedehfiátí pájecích míst. Pak je konstrukãní díl protaïen nad selektivní vlnou od Interselect. Kelímek a ãerpadlo jsou vyrobeny z titanu a vhodné k pájení bez olova. S rûzn mi tryskami je moïné systém pfiizpûsobit kaïdé aplikaci. Snadno provádûné programování Novou verzí programovatelného fiízení Win- Control byla stanovena nová mûfiítka, pokud jde o pfiívûtivost obsluhy. Plocha zaloïená na Windows je intuitivní a umoïàuje pfiímé spu tûní v ech jednotliv ch funkcí. Pájecí program se definuje tabulkou. Pfii tom kaïd fiádek obsahuje instrukci, vztaïné soufiadnice a pfiíslu né parametry procesu. Software WinControl je pouïito u v ech pájecích robotû Vario a stolních systémû Economic. Funkce dálkové údrïby jsou standardní. Selektivní zafiízení pájecího robota lze vybavit nejrûznûj ími systémy pro transfer 7

8 Thonauer illustriert Rozsáhlá nabídka licích pryskyfiic Polyuretany, epoxidové pryskyfiice a silikony jsou v chodiskem v voje podle pfiání zákazníka u firmy RAMPF Gießharze. Nabízejí mnoïství moïností vyuïití, jednodu e se zpracovávají a mají iroké teplotní spektrum. Do palety standardních v robkû patfií licí pryskyfiice k tûsnûní, zalévání, lepení, ochranû pfied vodou a konstrukãnímu tvarování. Licí pryskyfiice splàují nejvy í nároky, pokud jde o poïadavky fyzikální a chemické, jako napfi. odolnost pfii teplotách, funkce tûsnicí, fixaãní a izolaãní, nebo dobrá pfiilnavost a rázová pevnost. V úseku v robkû Tûsnicí systémy podnik nabízí jak kompaktní tûsnûní, tak i kapalná tûsnûní, jako jsou pûny RAKU-SKIN s mûkk m PU jádrem a odoln m PU povlakem. Tûsnicí systémy RAKU-PUR se pfii tom vyznaãují zvlá tû malou nasákavostí vody, dobrou pfiilnavostí, svou vysokou dlouhodobou teplotní odolností a cenovû pfiízniv m procesem zpracování. Rozmanitost systémû k zalévání hran RAKU-PUR pro ochranu hran dfievûn ch v robkû je ãiní vhodn m k nejrûznûj ím pouïitím. Díky jejich velké odolnosti proti rázu se s oblibou pouïívají k v robû domovních dvefií a dvefií u vûcí, jako je nábytek do nemocnic, kol a kolek. Díky své vysoké odolnosti k chemikáliím se hodí pfiedev ím k ochranû laboratorního nábytku. Zalévací systémy hran tlumící hofiení jiï prokázaly své moïnosti ve vozidlech vefiejné pfiepravy osob, napfi. v interiéru kolejov ch vozidel. Licí hmoty znaãky RAKU-PUR pro elektrotechniku zase izolují citlivé elektronické díly a naleznete je v ude tam, kde jsou vysoké poïadavky na kvalitu a inovace. Lepidla RAKU-PUR & RAKU-POX uzavírají standardní v robkové spektrum RAMPF Giessharze. Dobfie se zpracovávají a pfiesvûdãují dobrou pfiilnavostí ke dfievu, plastûm, plexisklu a hliníku, nebo i k jin m materiálûm. Kromû toho RAMPF Giessharze nabízí rozsáhlé a silné portfolio v robkû v oblasti silikonû na míru pro tûsnûní, ochranu, lepení a zalévání souãástek. 8

9 Vydání XXIV piãkové pracovi tû pro mikrospoje Britsk poskytovatel vybavení a systémû MacGregor Welding Systems vykazuje s nov m v vojem v robkû svého sortimentu HFDC, mikrosváfiení a svafiovacích hlavic trvale rostoucí objem obchodû. Díky své pion rské roli pfii v voji mnoha nov ch technik a postupû v rámci soustavného badatelského a v vojového programu má podnik vedoucí pozici v oblasti mikrospojû a celosvûtovû zde nabízí nejvût í v bûr vybavení. Svafiovací hlavice a pfiídavné materiály pro mikrooblouk ada m3 mûïe b t roz ifiována stále ir í paletou zákaznicky specifick ch svafiovacích hlavic s vy ím v konem. V tomto roce byla uvedena nová drátová zpevàovací hlavice s novou v konnou elektrickou a pneumatickou Pinch protihlavicí. Díky spolupráci s v robci automobilov ch konstrukãních skupin a komponent pfiiná í MWS na trh vysoce v konnou 200A variantu sortimentu PAxxP svafiování impulsním svûtlem, dimenzovanou zvlá tû na zlep en sbûr dat z v robního procesu v reálném ãase a na kontrolu kvality. Novinky dlouholeté fiady m3-hfdc zahrnují nové varianty 8000A a A s vy ím pracovním cyklem, niï ími poïadavky na místo a vylep en mi vlastnostmi software. Vylep ení integrálního fiízení a hlídání procesu v reálném ãase je rozhodující pfiedností, pokud jde o nejvy í kvalitu svarû, a nalézá velk ohlas pfiedev ím v oblasti montáïe automobilû a elektromontáïe. Grafické zobrazení na více kanálech a omezení procesních parametrû do okna v reálném ãase umoïàují vizualizaci a ovládání klíãov ch faktorû pfii svafiování na v robních linkách. Grafické zobrazení, hlídání a omezení délky svaru v reálném ãase ulehãují dodrïení definovan ch vysok ch kriterií kvality, poskytující v robci spolu se zlep en mi algoritmy sbûru dat rozsáhlou kontrolu jeho procesû. Navíc extrémnû nízké zbytkové zvlnûní stejnosmûrného proudu (dokonce i pfii A!) zaji Èuje zfietelné a pfiesné hlídání elektrick ch procesû. Rozhodujícím trumfem podniku s vlastní konstrukcí a v robou je schopnost vyvíjet a zavádût specifické zákaznické v robky a fie ení, postavené na základû fie ení ve své branïi iroce uznávan ch. 9

10 Thonauer illustriert Kontakty SMD z beryliové mûdi Osvûtlení LED je dnes témûfi v hradnû vyrábûno v âínû. Vzestup objemu v roby na dne ní úroveà tedy opravàuje automatizaci v robního procesu, jejímï prostfiednictvím by bylo umoïnûno sníïení v robních nákladû a koneãnû pfiesunutí v roby zpût do Evropy. K tomu bylo potfiebné inteligentní plánování k vyhnutí se krokûm vyïadujících intenzivní práci, v tom i odstranûní ohebn ch kovov ch drátû pouïívan ch v souãasnosti k elektrick m spojûm. KONTAKTY SMD Z BERYLIOVÉ MùDI Svûtla mají v podstatû mal plo n spoj s elektronick mi souãástkami o rozmûrech asi 18 x 30 mm, se vstupním napûtím 230 V na jedné stranû a v stupním napûtím 9 V pro LED na stranû druhé. Celá deska plo ného spoje je umístûna v plastovém pouzdru tvofiícím patici svûtla. Na vnûj ím konci pouzdra se nacházejí dva kolíky pro elektrické spojení s drïákem v lampû. Ty zasahují dovnitfi do plastového pouzdra. Kontakt s obûma kovov mi kolíky patice se vytvofií pfies dvû kontaktní plochy pfiipájené na plo ném spoji, jakmile je plo n spoj nalisován do pouzdra. Tato technika byla s velk m úspûchem pouïita jiï pfied desetiletími pfii v robû energeticky úsporn ch záfiivek (u nichï je kontaktním materiálem pozlacená beryliová mûì), av ak tato LED jsou men í a vyïadují proto men í kontaktní styk. Konstrukce zde pfiedstavuje nejvût í technickou v zvu. Pfii tom se vychází z vysokého namáhání, zejména v ose Y, bûhem nûhoï musí kontakt vydrïet v pofiádku asi hodin pfii teplotû kolem 80 stupàû Celsia. K tomu je tfieba dodat, Ïe se bere Ïivotnost svûtla asi zapínacích cyklû, bûhem nichï pfiechází teplota kontaktû v ãase asi 10 minut z teploty okolí na teplotu nejvy í, a kontakt se ochladí opût na teplotu okolí asi za 30 minut. Za jmenovit proud tekoucí kontaktem pfii 230 V se bere asi 40 ma. Schematické zobrazení situace na kontaktu a rozloïení sil ve smûru x a y. 10

11 Vydání XXIV Vázání a bandáïování svazkû kabelû V posledním vydání Thonauer Illustriert poprvé pfiedstavené elektrické stroje pro vázání a bandáïování byly mezitím dále vyvíjeny a vylep ovány. Tyto automaty se vyznaãují je tû krat ími procesními ãasy, jakoï i ergonomick mi zlep eními. ELEKTRICK VÁZACÍ AUTOMAT KTB-E PLUS BANDÁÎOVACÍ STROJ KTR 100 Elektrick vázací automat KTB 50-E PLUS Zabudováním nov ch komponent pohonu (motory a ovládání) je tento stroj znatelnû hospodárnûj í, neï jeho pfiedchûdce KTB-E. Elektrick vázací automat KTB-E PLUS mûïe b t volitelnû vybaven rûzn mi vázacími hlavami. Pfii tom se dají zpracovávat ífiky lepicích pásû 9-50 mm. Inteligentním upevnûním zachycovaãe se automaticky rozpozná prûfiez vkládaného svazku kabelû a ihned se pfiipraví pro nûj potfiebná délka pásu. Modulární konstrukce strojû umoïàuje rychle a pruïnû reagovat na specifické poïadavky zákazníkû. Takto se dají pfiestavût i ãásteãnû automatizovaná fie ení, ãi fie ení integrovaná do procesu. Vlastnosti n Procesní ãas asi 1,8 s n PrÛmûr svazku 3 18 mm n ífika pásu: 9 50 mm n Typy pásu: tkanina, polyesterová tkanina, nebo na dotaz n Nastavení délky pásu: volnû volitelné n Ovíjení: volnû volitelné n V echny parametry volitelné pfies dotykov displej n AÏ 80% úspora materiálov ch nákladû pfii srovnání lepicího pásu se smr Èovací hadicí nebo ãepiãkami n Spotfiebu pásu lze kalkulovat n Programovateln poãet ovinutí automatick m rozpoznáním prûmûru n Îádn kontakt obsluhy s lepidlem; tj.: Ïádné navû ování ovinû n Odfiíznutí lepicího pásu samoãisticím bfiitem nûïek s nepatrn m opotfiebením n Zacházení s vedeními a téï svafiovan mi, pfiíp. krimpovan mi spoji, bez stresu n ízen a reprodukovateln proces, vysoká kvalita BandáÏovací stroj pro hospodárnou v robu kabelov ch svazkû umoïàuje snadnou manipulaci díky rychle polohovatelné ovíjecí hlavû. Její kompaktní konstrukce a flexibilita podporují rychlé pfiizpûsobení individuálním poïadavkûm. Navíc stroj mûïe b t na míru vybaven speciálnû podle Va eho individuálního pouïití. Dal í v znaãné vlastnosti: n O % krat í procesní ãasy n Pneumatická obsluha posunovacích kladek (otevírání, zavírání) n Otáãky ovíjecí hlavy max. 1000/min. n Ovíjecí hlava polohovatelná do pozice vkládání pásu n Masivní ochrann kryt s prûhledem na navíjecí stûl n Krátké ãasy rozbûhu a zastavení ovíjecí hlavy n 100 programû, kaïd s 20 programov mi kroky n Lineární posilovaã tahu s pojezdnou délkou 250 mm pro bezpeãné pfieloïení na kladkov posun n Volitelnû: detekce konce pásu BandáÏovací stroj KTR

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Veletrhy / v stavy / seminá e IEAS 2012 Mezinárodní v stava elktrotechniky a automatizace Bukure È (RO), Elosys Mezinárodní veletrh elektrotechniky Trenãín (SK), Inhouse Shows Thonauer Wien Tûsnûní - lepení - povlakování - zalévání Wien (A), 25. aï 27. záfií 2012 Löten Splicen Crimpen Wien (A), 16. aï 17. fiíjna 2012 Komax Dierikon (CH), 23. aï 25. fiíjna 2012 Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) P ehled Konstruování speciálních strojû v Maìarsku Zpráva z vnitropodnikov ch v stav Thonauer NejdÛleÏitûj í z Komax Inhouse Show Zprávy od uïivatelû Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi Vydání XXV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Zaji tûní kvality jako úkol Úspû nou certifikací firmy Thonauer GmbH podle ISO 9001 byly stvrzeny dosavadní aktivity v robce ve smyslu stálého snaïení

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající Vydání XXVIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Odporové svafiování na nejvy í úrovni S na ím nov m partnerem, EKS Peter Keller GmbH, nabízíme od nynûj ka technologie a know-how z oblasti stfiedofrekvenãního

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû Vydání XXIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Ochrana elektronick ch modulû Patfiiãná ochrana rûzn mi postupy, jako je Hotmelt-Moulding, povlakování postupem Thick-film nebo Thin-film a Potting &

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi Vydání XXIX Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy Aplikátor tisku Wraptor umoïàuje tisk a automatické umístûní etiket na kabel za ménû neï 5 sekund. Kromû enormního

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technicky vyspûlá a dlouhodobû hospodárná tryskací technika 1.

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti Bezkontaktní mûfiení rychlosti a délky Pfiesnost Bezkontaktnost Efektivnost nákladû Velk odstup od mûfieného materiálu Laserov mûfiiã rychlosti Kompaktní, spolehliv, robustní

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální výnos. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v tûïnosti.

Více

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Liniové odvodnûní ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Îlabov systém zítfika ACO DRAIN Monoblock PD 100 C pfiedstavuje jedineãn produkt nesrovnateln s jin mi Ïlaby. Díky metodû monolitického

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více