t~.. adiktologi Odborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislostí NO 2 'i!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t~.. adiktologi Odborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislostí NO 2 'i!"

Transkript

1 'i! N 2 adikologi dborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislosí Vychází pod zášiou: Spolecnosi pro návykové nemoci pri Ceské lékarské spolecnosi JEPurkyne, Psychologického úsavu Akademie ved CR, Kaedry psychologie Filozofické fakuly Univerziy Palackého lomouc, Ceské neuropsychofarmakologické spolecnosi a Národniho moniorovacího srediska pro drogy a drogové závislosi, í '1 :'"İ ; 'f!j ", :!" '" 'r! '"'"' r, "",:

2 Uiív eho diod U vy orga piaes erm ch ')J Drogovázávislos j z nejsarších drog j fin a z oho pozdeji heroin Rosoucím mi v prubehu eho1 piáy pronikají sn kojícímaky a ím ( ní období expozice, absinencním prízn vyvolává ve vyvíjej Dei maek, keré u ální vývoj zaosáv expoziceopiáum 1 chy chování, ucení sres a zmeny v zá, radou neuroransn prenaální aplikací i sysémy cholinerl negaivních duslec boj proi drogové, Klícováslova: dm

3 Ulívání opiáu bihem ihoensví vyvolává dlouhodobé zmeny u vyvíjejícího organismu se piaes abuse during pregnancy induces longerm changes in developing organism Šlamberová R Úsav normální, paologické a klinické fyziologie, 3 LF UK, Praha Drogová závislos je caso diskuovaným émaem posledních deseileí Jednou z nejsarších drog je opium, z nehož byl v 19 soleí exrahován jeho alkaloid morfin a z oho pozdeji syneizována jedna z nejcaseji zneužívaných drog naší doby, heroin Rosoucím problémem posledních le je zneužívání omamných láek ženami v prubehu ehoensví, kdy vysavují úcinku drogy nejen sebe, ale i svuj plod piáy pronikají snadno placenární bariérou do organismu plodu, poé i do mléka kojící maky a ím ovlivnují jak prenaální, ak posnaální vývoj díee Po ukonce ní období expozice droze prochází díe sadiem absinence s príznaky podobnými absinencním príznakum u dospelých Vedle absinencních príznaku však droga vyvolává ve vyvíjejícím se organismu zmeny, keré prervávají až d? dospelosi Dei maek, keré užívají opiáy behem ehoensví, se rodí menší a i jejich posnaáloí vývoj zaosává v porovnání s demi maek, keré drogy neužívají Prenaální expozice opiáum vede rovnež k dlouhodobým zmenám, jakými jsou napr poruchy chování, ucení a pamei, reprodukce, zhoršená adapace na nové prosredí, sres a zmeny v záchvaové pohoovosi Tyo úcinky jsou zrejme zprosredkovány radou neuroransmierových sysému cenrálního nervového sysému, keré jsou prenaální aplikací drog rovnež ovlivneny Vedle opioidního sysému o mohou bý i sysémy cholinergní a kaecholaminergní Jelikož není dosud známa erapie negaivních dusledku prenaální expozice drogám, jeví se prevence a všeobecný boj proi drogové závislosi jako dosud jediné úcinné rešení ohoo problému Klícová slova: drogová závislos - morfin - heroin - ehoensví - neurooxicia Prehledové clánky 151

4 Drug abuse is a frequen/y discussed issue of he pas years pium is one of he oldes drugs, from which is a/ka/oid morphine was isolaed in he 19h cenury Few years /aer, heroin, one of he mos common drug of our age, was synhesized from morphine Drug abuse of pregnan women is a growing prob/em of he pas years, because hey expose o he effecs of he drug no on/y hemse/ves, bu also heir feus piaes easi/y cross he p/acena/ barrier ino he fea/ body and o he maema/ milk and herefore, hey affec boh pre- and posnaa/ developmen of he chi/d Afer he cessaion of he drug exposure he child has simi/ar wihdrawal sympoms as drug-abusing adu/s Maema/ drug abuse affecs he cjeveloping sysem and hus, has long-erm effecs persising i adu/hood Chi/dren of opiae abusing mohers are bam smaller and a/so heir posnaa/ growh is s/ower when compared o chi/dren of mohers, who do no ake drugs Prenaa/ exposure o opiaes a/so induces /ong-erm changes in behavior, /eaming and memory, reproducion, impairmen of new environmen and sress responses, and changes in he seizure suscepibiliy These effecs are probab/y due o a/eraions in neuroransmier sysems in he cenral nervou sysem affeced by prenaal drug exposure No on/y he opioid sysem, bu(as6 he cho/inergic and caecholaminergic sysems seem o play a role in he effecs of prenaa/ opiae exposure Because here is no known herapy of all he adverse effecs of prenaa/ drug exposure, i seems ha prevenion and overall ba/e agains he drug abuse are he on/y effecive ways how o reso/ve his prob/em Key words: drug abuse - morphine - heroin - pregnancy - neurooxiciy Úvod Drogová závislos je caso diskuovanými émaem posledních deseileí Bylo by však! mylné domníva se, že drogová závislos je! problémem až naší doby Již v období predi naším leopocem se naši predkové opájeli ruz-i nými omamnými lákami Jednou z nejsarších známých drogje opium, cožje zaschlá šá-, va z nezralých makovic Papaver somniferum; Teprve mnohem pozdeji se zjisilo, že opiumi obsahuje 25 ruzných alkaloidu, keré se poda-! hlo izolova až v prubehu 19 soleí Jsoul mezi nimi zasoupeny s ruznou cenosí napr; známé láky jako morfin = 10 %, narkoin =i 6%, papaverin = 1 %, meylmorfin (kodein) =! 0,5% (Reynolds & Randall, 1957) bjeveníl alkaloidu opia znamenalo na jedné sranei objevení léku na odsranení nesnesielnýchl bolesí a obrovský pokrok v medicíne, a nal druhé srane s sebou prineslo nebezpecí zne-!užívání a vznik závislosi Když se zjisilo, že morfin je nebezpecný pro své návykové vlasnosi, zacala se hleda podobná láka, kerá by mela približne sejné erapeuické vlasnosi, ale u keré by nehrozilo nebezpecí návyku V roce 1875 byl objeven heroin (diaceylmor- 'fin) a roku 1898 byl zaveden do praxe jako náhrada morfinu a kodeinu Brzy se však ukázalo, že jeho užívání vyvolává silnou závislos a jeho chronickým podáváním vzniká ole-!rance organismu na uo láku Zneužívání,heroinu se rozšírilo hlavne po první sveové iválce Posihlo predevším USA, kde jeho "oblí- 'ba" sousavne rosla a v roce 1965 bylo na 'heroinu závislých 90 % všech oxikomanu irosoucím problémem posledních le je zneuižívání omamných láek ženami v prubehu

5 a Adikologie r i!! ehoensví Ženy zneužívající drogy, jejichž ț & 1 : i 1: 1 f,i f, f } ''Á poce rok od roku rose, mají zvýšený výsky: nepravidelného mensruacního cyklu, kerý! caso vyúsí ve vznik amenorhey (Smih e al, 1982) Nicméne i yo ženy s nepravidelným cyklem mohou oehone a v akovém prípadel vysavují úcinku drogy nejen sebe, ale i svuj! plod U žen v ehoensví mohou drogy vési k nedosaecné výžive jak maky, ak i plodu! V prípade neserilních jehel pak ke vznikul infekce a zvýšenému riziku pohlavních chorob,! keré mohou bý prenášené i na plod Casejší! je rovnež výsky anémie a hepaiid, zvýšený! sklon k hyperenzi a zvýšený výsky pree-j klampsie u žen zneužívajících drogy v prube_i hu ehoensví (Susser, 1993) Rovnež riziko! porau ci mrve porozených plodu se zvyšuje! (Johnson & Leff, 1999) i!jející se organismus jako samoné pusobení drogy (Zagon & McLaughlin, 1992),Jelikož opiáy procházejí snadno i hemaoen-!cefalickou bariérou, mohou negaivne ovlivno-!va cenrální nervový sysém (CNS) v prubehu!vývoje a vyvoláva dlouhodobé ci dokonce rvahé morfologické i funkcní zmeny prervávající až do dospelosi piáy pusobí v CNS prede- vším na opioidní recepory, jejichž hlavními!zásupci jsou recepory m, d a k, keré jsou!zasoupeny ve vešine srukur CNS Vzhle- dem k omu, že drogy, edy i opiáy, podávané! po dobu prenaálního vývoje ovlivnují y syséimy, keré se vyvíjejí v dobe aplikace (Kellogg, 11992), dá se predpokláda, že mohou ovlivni!ijiné neuroransmierové sysémy CNS, keré!mohou následne vyúsi v další morfologické funkcní zmeny vyvíjejícího se organismu Vedle negaivních úcinku na maku mohoul ' ovšem drogy posihova i plod Drogy vyvolá-:,vedle prímých úcinku mají opiáy i úcinky vají zmeny u vyvíjejícího se organismu, keré! neprímé U maek užívajících opiáy byly zjišmohou mí rvalé následky Pusobení drog na,!eny deformiy pupecníku a placeny (Vavrínplod muže bý bud prímé, nebo neprímé pi-! iková e al, 2001a), což muže mí za následek áy procházejí placenární bariérou do orga-i jnedosaecné krevní zásobení plodu a ím nismu plodu Koncenrace drogy u díee ciníl li nedosaecnou výživu plodu a sauraci kyslívešinou 50 % koncenrace drogy cirkulující rkem Tím je aké možné vysveli, že dei Vorganismu maky Nicméne z duvodu nižší- :maek, keré užívaly po dobu ehoensví droho odbourávání drogy v járech díee v porv-1 igy, jsou celkove menší a mají nižší porodní nání s makou muže dojí k omu, že koncen- hmonos (Naeye e al, 1973) Nedosaecná i race drogy v organismu plodu prevýší kon- : výživa plodu však muže bý rovnež zpusobena cenraci v organismu maky (Dael, 1990)[!nedosaecnou výživou maky, jíž na drogách Zároven opiáy pronikají i do maerského mlé-i izávislé ženy caso rpí Dalším negaivním ka, akže díe je exponováno droze rovnež pos-: neprímým úcinkem drog na díe jsou sociální naálne behem lakace (Huchings, 1982) Po; vlivy Saisická zjišení (Vavrínková e al, ukoncení období expozice droze, což je bud poi, 12001b) ukazují, že ženy závislé na drogách ukoncení lakace, nebo u nekojícíchmaek jižl nevenují svému díei dosaecnou prenaální po porodu, prochází díe sadiem absinence! i, posnaální péci Z 90 % se jedná o svobodné s príznaky podobnými absinencním prízna-i imaky, jejichž vekje saisicky významne nížkum u dospelých jedincu Takovými príznakyl ší než vek maek, keré drogy neužívají (Vavabsinence u novorozence jsou napr zvýšená!, irínková, e al, 2001b) Jedná se caso o nezaplacivos, pocení, horecky, febrilní i jiné krece,!mesnané ženy, keré mají ekonomické probléporuchy zažívání a dýchání (Susser, 1993),; my, žijí v neuešenýchsociálníchpodmínkách Presože yo akuní príznaky odezní behem 21 a nedokáží se o díe posara, což caso vede ýdnu, nejdélepak do 6 mesícu,muže mí obdo-i k soudnímu odebrání díee mace Too vše bl ab,inonre podobn' n'gaivni dopad na vyvi-muže mí za následek psychickou deprivaci Prehledové clánkv ::

6 (":\,' " ',/, 'j!' a menální reardaci díee Nicméne klinické sudie jsou z prevážné vešiny omezeny na sa- isická srovnávání a vedecký výzkum se pro-! vádí u lidí velmi málo Proo je vešina prací'i zkoumajících mechanismy úcinku prenaální-: ho pusobení drog na organismus provádena nal laboraorních zvíraech, v prevážné vešine na! laboraorních pokanech nebo myších i Vliv prenaální aplikace opiáu na! vývoj plodu ' Vliv opiáu na maerské chování i a porodní moraliu i Morfin, jakožo alkaloid opia a akivní mea-! boli heroinu, aplikovaný brezím samicím labo-! raorního pokana negaivne ovlivuje maer-! ské chování (ab 1) echo samic (Slamberovál e al, 2001b) Samice laboraorního pokana,! keré po dobu brezosi dosávaly morfin, pro- jevují sníženou péci o svá mládaa v porovná-i ní s konrolními samicemi, kerým byl apliko-i ván fyziologickýrozok Morfinové maky jsoul méne caso príomny v hnízde, v konaku s mláday a rovnež ak olizování mláda a pécel o ne je u nich snížena Frekvence a délka kje-i ní je aké nižší u morfinových maek v porov- nání s konrolními Behem esování samici v zv "Rerieval" esu, v nemž se merí cas, zal kerý samice vráí mládaa do hnízda po jejich! krákodobém odloucení, porebují morfinovéj samice více casu k navrácení všech mláda dl hnízda než samice konrolní Zhoršení maer- ského chování je u morfinových samic nahra-l zeno jinými akiviami, jakými jsou napr poží-i vání poravy, pií, ocišování sebe sama a pobí- hání v kleci, spojené s naprimováním se nal zadní a ocicháváním Proceno mrve porozených mláda u samic, ke-i rým byly po dobu brezosi aplikovány opiáy, a! již morfin ci heroin, je vyšší než u konrolních! samic (Zhu & Sadlin, 2000) Mládaa se rodíl s nižší porodní hmonosí a i jejich další hmo- nosní prírusky behem posnaálního vývojejsoul nižší Tao experimenální zjišení jsou v souladu i s klinickými sudiemi prokazujícími, že dei\ i maek zneužívajících v prubehu ehoensví hero- in ci jiné opiáy jsou celkove menší, mají menší iobvod hlavy a nižší porodní hmonos než dei konrolních maek (Naeye e al, 1973) Vliv opiáu na funkcní vývoj Prenaální aplikace morfinu zpomaluje vzpri- :movací reflexy (ab 2) u pokaních mláda mezi iposnaálním dnem (PD) 1 - S (Riley e al, v is- ku) V dospelosi však zvíraa, kerá byla pre- naálne exponována úcinku morfinu, vykazují!zvýšenou lokomocní akiviu (ab 2) v oevrelné aréne (Šlamberová e al, 2002b) Podobne!jako morfin vyvolává prenaální expozice úcin- kum heroinu u mláda behem vývoje a i u dospelých zvíra zvýšenou akiviu jak,v kleci, ak i v oevrené aréne a na roujícím : válci (Lasky e al, 1977) Bylo rovnež zjišeno, lže opiáy ovlivnují schopnos reprodukce (Va-!hy, 1999) U dospelých samic, keré byly preinaálne exponovány morfinu, dochází ke sní- žení zájmu o samce a schopnosi lordózy, ke- ráje nezbyná pro úspešné párení U samcu v dospelosi je naopak zájem o samice vyšší, avšak zvýšená snaha o párení je spojena s niž-!ším efekem v porovnání s konrolními samci 'Vedle vlivu na reflexy, lokomoci a reprodukcní,schopnosi ovlivnují prenaálne podávané opiáy!rovnež kogniivní funkce (ab 2)Prenaální aplijkace momnu vyvolává u dospelých zvíra poruíchy ucení a pamei esované v Sramenném radilálním bludiši (Šlamberová e al, 200la) Ucení ia pame, esované jak v radiálním bludiši, ak li v Morrisove vodním bludiši, jsou u zvíra prejnaálne exponovaných úcinkum heroinu snížené (Yanai e al, 1992) Zhoršené kogniivní funkce lzjišené u pokanu prenaálne exponovaných iúcinkum opiáu jsou v souladu s klinickými zjiš-!eními (Soepami, 1994),že dei maek, keré uží- [valy v prubehu ehoensví heroin, mají zpoma-,lený menální vývoj, sníženou schopnos udrže!pozornos a zhoršený školní prospech Prenaální aplikace morfinu brezím samicím lilaboraorního pokana má rovnež vliv na poho- v k f, i f 1 ji rff <", h k v p ž' o c p n n, ni c a bi D ni u 2C JS( od de ad ch en í né ne roj Vli Me sy ber (Va spe g\ ur ml kel u, nuc al, ker

7 ensví heromají menší Js než dei 3) 3luje vzprillláda mezi e al, v is- 'á byla preu, vykazují 2) v oevre- J) Podobne pozice úcin- m vývoje kiviu jak a roujícím lež zjišeno, dukce (Va- -é byly prelází ke sní- Jrdózy, keí U samcu mice vyšší, >ojena s nižllími samci 'eprodukcní lvané opiáy naální aplizvíra poruenném radi- )01a) Ucení bludiši, ak 1 zvíra pre- Jinu snížené ivní funkce :Jonovaných lickými zjiš- k,keré užínají zpomamos udrže h im samicím liv na pohoovos k epilepickým záchvaum (ab 3) (Va- hy, 2001) Zaímco snížení prahu pro epilepické záchvay bylo zjišeno u mláda v PD 25, v PD 38 u echo mláda byl zjišen naopak práh zvýšený U dospelých zvíra se ukázalo, že dispozice k záchvaum je sice dlouhodobe ovlivnielná prenaální aplikací morfinu, ale eno dlouhodobý úcinekje pak dále závislý na pohlaví zvíra a na hladine pohlavních hormo-: nu behem pokusu Nicméne zjišení, že prena-i ální aplikace morfinu má prokonvulzivní úci-' nek u mláda v PD 25, odpovídá klinickým, nálezum ukazujícím vyšší záchvaovou pohoovos, zmeny na EEG záznamu a zvýšenou iriabiliu u deí maek zneužívajících drogy behem ehoensví (Finnegan, 1985) Další experimenální sudie ukazují, že prenaální aplikace morfinu zhoršuje adapabiliu na sres v dospelosi (Šlamberová e al, 2002b) Rovnež hladiny sresových hormonu jsou zmeneny (Lesage e al, 1998) To vše odpovídá klinickým sudiím, keré zjisily, že dei exponované prenaálne opiáum se hure adapují na nové prosredí a caso rpí poruchami osobnosi, a již ve smyslu snížených emocí, ci naopak výskyem záchvau zurivos-, i Mechanismus, jakým prenaálne aplikované opiáy pusobí na chování, není dosud objas-: nen, nicméne se predpokládá, že významnou roli zde sehrává opioidní sysém CNS Vliv opiáu na opioidni sysém CNS Morfin aplikovaný prenaálne zvyšuje množsví m opioidních receporu v nucleu accumbens a v nekerých jádrech amygdaly (ab 4) (Vahy e al, v isku), což jsou srukury CNS spojené s moivacním chováním a edy i s dro-záver 'ovlivneny jen m recepory, na keré se morfin váže nejvíce, nýbrž i d (Vahy e al, 2000b) a k (Rimanóczy e al, 2001) opioidní recepory Ukazuje se však, že dlouhodobé úcinky morfinu nejsou u všech mozkových srukur shodné a navíc jsou závislé na okamžié hladine gona- 'dálních hormonu u esovaných dospelých zvíra (Rimanóczy e al, 2001; Šlamberová e al, '2002a; Šlamberová e al, v isku; Vahy e al, 2000b; Vahy e al, v isku) JNa základe výše uvedených zmen v opioidním sysému CNS mužeme predpokláda, že alespon nekeré zmeny v chování po prenaální expozici drogám se dají vysveli prímým úcinkem opiáu na opioidní recepory Avšak variabilia úcinku v dospelosi, kerá závisí na pohlaví a hladine pohlavních hormonu, naznacuje zapojení i jiných neuroransmierových sysému v závislosi na supni vývoje organismu Vzhledem k omu, že drogy podávané po dobu prenaálního vývoje ovlivnují y sysémy, keré 'se vyvíjejí v dobe aplikace (Kellogg, 1992), dá se predpokláda, že opiáy ovlivnují i jiné neuroransmierové sysémy CNS, keré mohou následne vyúsi ve funkcní zmeny CNS, jak bylo zmíneno výše Takovými sysémy mohou bý napríklad cholinergní a kaecholaminergní sysémy Podporou ohoo predpokladu je zjiš- 'ení Yanaie a spol (1992), že prenaální aplikace heroinu vyvolává zmeny v sepohipokam- pové cholinergní inervaci a dále zjišení Vahyho a spol (2000a), že prenaální aplikace morfinu zvyšuje noradrenalin a yrozin-hydroxylázu, enzym nezbyný pro vorbu noradrenalinu v hypohalamu dospelých pokanu govou závislosí Vedle echo mozkových sruk-presože je rada sudií prokazujících, že preur však prenaální expozice morfinu zvyšuje: 'naální expozice opiáum má dlouhodobé, nem recepory i ve srukurách spojených se vzni-:!li dokonce rvalé, následky na morfologický kem, šírením a zánikem epilepických záchva- ia funkcní vývoj CNS, mechanismus jejich pusou, jakými jsou subsania nigra, subhalamicbení sále není zcela objasnen Dalším dosud nucleus a hippocampus (ab 4) (Šlamberová e nevyrešeným problémem zusává oázka, jak al,2002a; Šlamberová e al, v isku) Úcin- zabráni negaivním úcinkum drogy na vývoj kem prenaálne aplikovaného morfinu nejsuil'díee, aby nedocházelo k výše zminovaným Prehiedové clánky, 55

8 , dlouhodobým neurobehaviorálním zmenám Není znám žádný lék, kerý by anagonizovali úcinek drogy na díe a zabránil ak negaivním! úcinkum drogy Nabízí se udíž možnos, ida by absinence maky po dobu ehoensví, za: predpokladu její plné spolupráce a pevné vule,! dokázala zabráni morfologickým a funkcním: zmenám v CNS díee Avšak, jelikož k rozpoznání ehoensví dochází caso až v prubehu druhého ci reího mesíce ehoensví, zname-, ná o, že po vešinu nejkriicejšího období proi morfologický vývoj plodu, kerým je první rimesr, již docházelo k expozici plodu úcinkum! drogy Navíc muže mí náhlá absinence rov-i než na vývoj plodu negaivní vliv, kerý má cas-i o podobné následky jako expozice droze (Zagon! & McLaughlin, 1992) Další možnosí se jevíl podávání láek užívaných pri lécbe závíslosí,! keré zabrání vzniku absinence, jako napr[ meadon Avšak exisují sudie (Zagon &1 McLaughlin, 1984) naznacující, že i meadonl má podobne negaivní úcinky na vývoj plodu! jako heroin ci morfin Nuno zde zmíni rovnež i fak, že absinence behem ehoensví, by byl byla i úspešná, nedokáže zabráni pozdejšími sociálním negaivním vlivum behem posnaiálního vývoje díee v prípade, že se maka po!porodu vráí k zneužívání drog inejúcinnejším, v soucasné dobe známým, zpusobem jak zabráni úcinkum drog na dosud 'nenarozený organismus je udíž pouze prevence a všeobecný boj proi drogové závislosi s nunosí popularizace vedy a seznamováním široké laické verejnosi s dlouhodobými následky, se kerými je zneužívání drog spojeno Financní podpora Teno clánek vznikl za financní podpory výzkumného zámeru MSM a gran- u GA CR /0774! :Konakní adresa MUDr Romana Šlamberová, PhD Úsav normální, paologické a klinické fyziologie 3 lékarská fakula UK Ke Karlovu Praha 2 Tel: : \! r } i r 'i f, ;),- : j T i J, v: Tabulka 1: Vliv prenaální aplikace morfinu na maerské chování Té V ;,Rerieval" es Maka v hnížde Vesyku s nekerými mláday '":Ye,fyuSMrSgpžjpo'1inoumláda ": ';:$!%'1;:;koUhn(da pec\lánío s!desma(jídlq: pií,ocia) q\zpfiin6áhíse nazadní" ' CiKání 'o dpocívání se avrenými oci Manipulace svýsélkou mimo hnízdo Uchopení 1 mládee N,avrácel1í,l[iládee do hnízda Navrácení-išech mláda do hnizda J, = zhoršení akiviy; i = zlepšení akiviy; = žádný efek; vše ve srovnání s konrolami J, J, J, i i J, '" j j j 1\ L- C J, vš

9 Jsna- ka po T, zpudosud )revenrislosi >váním lásled- 10 )dpory 1 gran- :iologie J = anikonvulzivní úcinek morfinu; l' = prokonvulzivní úcinek morfinu; = žádný efek morfínu; vše ve srovnání s konrolami Tabulka 4: Vliv prenaální aplikace morfínu na m opioídní recepory Amygdála Hippocampus - Nucleus poseromedialis vše ve srovnání s konrolami na recepory; P,ehledoyé clánky 157

10 on pre ue mc sex mo imr bra ra ( diff reg in n 53 ( cha NeL 25( Au( mor muregil moi beh, Psyc Zivn cord Cesl< fer V \ (200' depe RepL Zahé sep( nnei

11 on heroin or heroin/mehadone during pregnancy Aca Paediar Suppl, Susser, M (Ed) (1993) Effecs af in, uero expasure o sree drugs Vol 83 Vahy, (1999) Effecs of prenaal morphine exposure on ra heeroypical sexual behavior Physiol Behav, 66 (4), Vahy, 1,He,H J,lodiqe, M, Hnaczuk, C & Rimanóczy, A (2000a) Prenaal morphine exposure differel'1ially alers THimmunoreaciviy in he sress-sensiive brain circuiry af adul male and female ras Brain Res Bull, 51 (3), Vahy,, Rimanóczy, Á & Šlamberová, R (2000b) Prenaal exposure o morphine differenially alers ganadal hormone reg ulaion of dela-opioid,;receporbi nd[l')g in male and female ras Brain ResBull, 53 (6), Vahy, (2001) Prenaál>morphine exposure induces age- and sex-dependen changes in seizure suscepibiliy Prog Neuropsychopharmacol 25 (6), Vahy,l, Biol Psychiary, Šlamberová, R, Rimanóczy, A, Riley, M A & Bar, N (v isku) Auoradiographic evidence ha prenaal morphine exposure sex-dependenly alers mu-opioid recepor de[\siie!?in brain ' regions ha are involved in he conrol of moivaed, and reinforcingor rewarding ' behaviors and drugs of abuse ProgrNeuro- Psychopharmacology & Siol Psychiary C) Vavrín ková, B, Bínder, T, Vikova, 1& Zivny, J (2001a) Placenal and umbilical card changes in drug-addiced wamen Ceska Gynekol, 66 (5), e Vavrínková, B, Binder, T & Zivny, Je (2001 b) Characerisics of a papulaion of drug dependen pregnan women in he Czech Republic Ceska Gynekol, 66 (4), Yanai, J, Avraham, Y, Levy, S, Maslaon, J, Pick, C G, Rogel-Fuchs, Y& Zahalka, E A (1992) Aleraions in sepohippacampal chalinergic innervaions and relaed behaviors afer Prehledové clánky 59 early exposure o heroin and phencyclidine Brain Res Dev Braín Res, 69 (2), Zagon, S & McLaughlin, P J (1984) Perinaal exposure o mehadone alers sensiíviy o drugs in adul ras Neurobehav Toxicol Teraol,6 (4), Zagon, S8, MsLaughlinnp J(1992) Maernal exposure o opioids and he developlng ')ervoys sy9ert,i; laboraory findings n: Zagon, S & Slokil1, T A (Eds), Maernal exposure o opioids and he developinginervoussysem; láboraory findings, San Diego, Academic Press, e Zhu, J H & Sadlin, A (2000) Prenaal heroin exposure Effecs on developmen, aca usi,c sa1):1 e,resp:pdse,a ncijocom oion in weanling ras NeuroxicolTeraol, 22 (2),

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické SBORNÍK prací účasníků vědeckého semináře e dokorského sudia Fakula informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické Vědecký seminář se uskuečnil dne 17. února 011 pod zášiou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka,

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

závislosti na kanabinoidech

závislosti na kanabinoidech Psychické a somatické komplikace závislosti na kanabinoidech souborný článek Jana Vyskočilová 1 Ján Praško 2 1 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 2 Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 17 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

www.anthropology.cz Česká antropologie 62/1, Olomouc, 2012 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress

www.anthropology.cz Česká antropologie 62/1, Olomouc, 2012 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress www.anthropology.cz Časopis České společnosti antropologické Česká antropologie je nezávislým celostátním časopisem s dlouhou tradicí. Vychází

Více

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková Psychická závislost u uživatelů konopných drog Lucie Římáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci s názvem Psychická závislost u uživatelů konopných drog uvádím stručný popis konopí

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2013 Hana Postlová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2013 Hana Postlová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2013 Hana Postlová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce HIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

Drogy v české společnosti

Drogy v české společnosti Drogy v české společnosti Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha Laboratoř pro výzkum závislostí Úvod V letech 1971-1980 v rámci rozsáhlého výzkumu vyšetřili Vojtík s Břicháčkem skupinu 1011 adolescentů,

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Sexualita. & drogy. Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011

Sexualita. & drogy. Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Sexualita & drogy Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Sexualita & drogy Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu

Více

Medicína A2009 PRO PRAXI. www.solen.cz ISBN 978-80-87327-04-3. Repetitorium. Bolest. Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. A) www.medicinapropraxi.

Medicína A2009 PRO PRAXI. www.solen.cz ISBN 978-80-87327-04-3. Repetitorium. Bolest. Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. A) www.medicinapropraxi. Medicína PRO PRAXI A2009 www.solen.cz ISBN 978-80-87327-04-3 Bolest Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. A) www.medicinapropraxi.cz Slovo úvodem A3 Slovo úvodem Bolest je jeden z prvních pocitů, se kterými se

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více