t~.. adiktologi Odborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislostí NO 2 'i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t~.. adiktologi Odborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislostí NO 2 'i!"

Transkript

1 'i! N 2 adikologi dborný casopis pro prevenci, lécbu a výzkum závislosí Vychází pod zášiou: Spolecnosi pro návykové nemoci pri Ceské lékarské spolecnosi JEPurkyne, Psychologického úsavu Akademie ved CR, Kaedry psychologie Filozofické fakuly Univerziy Palackého lomouc, Ceské neuropsychofarmakologické spolecnosi a Národniho moniorovacího srediska pro drogy a drogové závislosi, í '1 :'"İ ; 'f!j ", :!" '" 'r! '"'"' r, "",:

2 Uiív eho diod U vy orga piaes erm ch ')J Drogovázávislos j z nejsarších drog j fin a z oho pozdeji heroin Rosoucím mi v prubehu eho1 piáy pronikají sn kojícímaky a ím ( ní období expozice, absinencním prízn vyvolává ve vyvíjej Dei maek, keré u ální vývoj zaosáv expoziceopiáum 1 chy chování, ucení sres a zmeny v zá, radou neuroransn prenaální aplikací i sysémy cholinerl negaivních duslec boj proi drogové, Klícováslova: dm

3 Ulívání opiáu bihem ihoensví vyvolává dlouhodobé zmeny u vyvíjejícího organismu se piaes abuse during pregnancy induces longerm changes in developing organism Šlamberová R Úsav normální, paologické a klinické fyziologie, 3 LF UK, Praha Drogová závislos je caso diskuovaným émaem posledních deseileí Jednou z nejsarších drog je opium, z nehož byl v 19 soleí exrahován jeho alkaloid morfin a z oho pozdeji syneizována jedna z nejcaseji zneužívaných drog naší doby, heroin Rosoucím problémem posledních le je zneužívání omamných láek ženami v prubehu ehoensví, kdy vysavují úcinku drogy nejen sebe, ale i svuj plod piáy pronikají snadno placenární bariérou do organismu plodu, poé i do mléka kojící maky a ím ovlivnují jak prenaální, ak posnaální vývoj díee Po ukonce ní období expozice droze prochází díe sadiem absinence s príznaky podobnými absinencním príznakum u dospelých Vedle absinencních príznaku však droga vyvolává ve vyvíjejícím se organismu zmeny, keré prervávají až d? dospelosi Dei maek, keré užívají opiáy behem ehoensví, se rodí menší a i jejich posnaáloí vývoj zaosává v porovnání s demi maek, keré drogy neužívají Prenaální expozice opiáum vede rovnež k dlouhodobým zmenám, jakými jsou napr poruchy chování, ucení a pamei, reprodukce, zhoršená adapace na nové prosredí, sres a zmeny v záchvaové pohoovosi Tyo úcinky jsou zrejme zprosredkovány radou neuroransmierových sysému cenrálního nervového sysému, keré jsou prenaální aplikací drog rovnež ovlivneny Vedle opioidního sysému o mohou bý i sysémy cholinergní a kaecholaminergní Jelikož není dosud známa erapie negaivních dusledku prenaální expozice drogám, jeví se prevence a všeobecný boj proi drogové závislosi jako dosud jediné úcinné rešení ohoo problému Klícová slova: drogová závislos - morfin - heroin - ehoensví - neurooxicia Prehledové clánky 151

4 Drug abuse is a frequen/y discussed issue of he pas years pium is one of he oldes drugs, from which is a/ka/oid morphine was isolaed in he 19h cenury Few years /aer, heroin, one of he mos common drug of our age, was synhesized from morphine Drug abuse of pregnan women is a growing prob/em of he pas years, because hey expose o he effecs of he drug no on/y hemse/ves, bu also heir feus piaes easi/y cross he p/acena/ barrier ino he fea/ body and o he maema/ milk and herefore, hey affec boh pre- and posnaa/ developmen of he chi/d Afer he cessaion of he drug exposure he child has simi/ar wihdrawal sympoms as drug-abusing adu/s Maema/ drug abuse affecs he cjeveloping sysem and hus, has long-erm effecs persising i adu/hood Chi/dren of opiae abusing mohers are bam smaller and a/so heir posnaa/ growh is s/ower when compared o chi/dren of mohers, who do no ake drugs Prenaa/ exposure o opiaes a/so induces /ong-erm changes in behavior, /eaming and memory, reproducion, impairmen of new environmen and sress responses, and changes in he seizure suscepibiliy These effecs are probab/y due o a/eraions in neuroransmier sysems in he cenral nervou sysem affeced by prenaal drug exposure No on/y he opioid sysem, bu(as6 he cho/inergic and caecholaminergic sysems seem o play a role in he effecs of prenaa/ opiae exposure Because here is no known herapy of all he adverse effecs of prenaa/ drug exposure, i seems ha prevenion and overall ba/e agains he drug abuse are he on/y effecive ways how o reso/ve his prob/em Key words: drug abuse - morphine - heroin - pregnancy - neurooxiciy Úvod Drogová závislos je caso diskuovanými émaem posledních deseileí Bylo by však! mylné domníva se, že drogová závislos je! problémem až naší doby Již v období predi naším leopocem se naši predkové opájeli ruz-i nými omamnými lákami Jednou z nejsarších známých drogje opium, cožje zaschlá šá-, va z nezralých makovic Papaver somniferum; Teprve mnohem pozdeji se zjisilo, že opiumi obsahuje 25 ruzných alkaloidu, keré se poda-! hlo izolova až v prubehu 19 soleí Jsoul mezi nimi zasoupeny s ruznou cenosí napr; známé láky jako morfin = 10 %, narkoin =i 6%, papaverin = 1 %, meylmorfin (kodein) =! 0,5% (Reynolds & Randall, 1957) bjeveníl alkaloidu opia znamenalo na jedné sranei objevení léku na odsranení nesnesielnýchl bolesí a obrovský pokrok v medicíne, a nal druhé srane s sebou prineslo nebezpecí zne-!užívání a vznik závislosi Když se zjisilo, že morfin je nebezpecný pro své návykové vlasnosi, zacala se hleda podobná láka, kerá by mela približne sejné erapeuické vlasnosi, ale u keré by nehrozilo nebezpecí návyku V roce 1875 byl objeven heroin (diaceylmor- 'fin) a roku 1898 byl zaveden do praxe jako náhrada morfinu a kodeinu Brzy se však ukázalo, že jeho užívání vyvolává silnou závislos a jeho chronickým podáváním vzniká ole-!rance organismu na uo láku Zneužívání,heroinu se rozšírilo hlavne po první sveové iválce Posihlo predevším USA, kde jeho "oblí- 'ba" sousavne rosla a v roce 1965 bylo na 'heroinu závislých 90 % všech oxikomanu irosoucím problémem posledních le je zneuižívání omamných láek ženami v prubehu

5 a Adikologie r i!! ehoensví Ženy zneužívající drogy, jejichž ț & 1 : i 1: 1 f,i f, f } ''Á poce rok od roku rose, mají zvýšený výsky: nepravidelného mensruacního cyklu, kerý! caso vyúsí ve vznik amenorhey (Smih e al, 1982) Nicméne i yo ženy s nepravidelným cyklem mohou oehone a v akovém prípadel vysavují úcinku drogy nejen sebe, ale i svuj! plod U žen v ehoensví mohou drogy vési k nedosaecné výžive jak maky, ak i plodu! V prípade neserilních jehel pak ke vznikul infekce a zvýšenému riziku pohlavních chorob,! keré mohou bý prenášené i na plod Casejší! je rovnež výsky anémie a hepaiid, zvýšený! sklon k hyperenzi a zvýšený výsky pree-j klampsie u žen zneužívajících drogy v prube_i hu ehoensví (Susser, 1993) Rovnež riziko! porau ci mrve porozených plodu se zvyšuje! (Johnson & Leff, 1999) i!jející se organismus jako samoné pusobení drogy (Zagon & McLaughlin, 1992),Jelikož opiáy procházejí snadno i hemaoen-!cefalickou bariérou, mohou negaivne ovlivno-!va cenrální nervový sysém (CNS) v prubehu!vývoje a vyvoláva dlouhodobé ci dokonce rvahé morfologické i funkcní zmeny prervávající až do dospelosi piáy pusobí v CNS prede- vším na opioidní recepory, jejichž hlavními!zásupci jsou recepory m, d a k, keré jsou!zasoupeny ve vešine srukur CNS Vzhle- dem k omu, že drogy, edy i opiáy, podávané! po dobu prenaálního vývoje ovlivnují y syséimy, keré se vyvíjejí v dobe aplikace (Kellogg, 11992), dá se predpokláda, že mohou ovlivni!ijiné neuroransmierové sysémy CNS, keré!mohou následne vyúsi v další morfologické funkcní zmeny vyvíjejícího se organismu Vedle negaivních úcinku na maku mohoul ' ovšem drogy posihova i plod Drogy vyvolá-:,vedle prímých úcinku mají opiáy i úcinky vají zmeny u vyvíjejícího se organismu, keré! neprímé U maek užívajících opiáy byly zjišmohou mí rvalé následky Pusobení drog na,!eny deformiy pupecníku a placeny (Vavrínplod muže bý bud prímé, nebo neprímé pi-! iková e al, 2001a), což muže mí za následek áy procházejí placenární bariérou do orga-i jnedosaecné krevní zásobení plodu a ím nismu plodu Koncenrace drogy u díee ciníl li nedosaecnou výživu plodu a sauraci kyslívešinou 50 % koncenrace drogy cirkulující rkem Tím je aké možné vysveli, že dei Vorganismu maky Nicméne z duvodu nižší- :maek, keré užívaly po dobu ehoensví droho odbourávání drogy v járech díee v porv-1 igy, jsou celkove menší a mají nižší porodní nání s makou muže dojí k omu, že koncen- hmonos (Naeye e al, 1973) Nedosaecná i race drogy v organismu plodu prevýší kon- : výživa plodu však muže bý rovnež zpusobena cenraci v organismu maky (Dael, 1990)[!nedosaecnou výživou maky, jíž na drogách Zároven opiáy pronikají i do maerského mlé-i izávislé ženy caso rpí Dalším negaivním ka, akže díe je exponováno droze rovnež pos-: neprímým úcinkem drog na díe jsou sociální naálne behem lakace (Huchings, 1982) Po; vlivy Saisická zjišení (Vavrínková e al, ukoncení období expozice droze, což je bud poi, 12001b) ukazují, že ženy závislé na drogách ukoncení lakace, nebo u nekojícíchmaek jižl nevenují svému díei dosaecnou prenaální po porodu, prochází díe sadiem absinence! i, posnaální péci Z 90 % se jedná o svobodné s príznaky podobnými absinencním prízna-i imaky, jejichž vekje saisicky významne nížkum u dospelých jedincu Takovými príznakyl ší než vek maek, keré drogy neužívají (Vavabsinence u novorozence jsou napr zvýšená!, irínková, e al, 2001b) Jedná se caso o nezaplacivos, pocení, horecky, febrilní i jiné krece,!mesnané ženy, keré mají ekonomické probléporuchy zažívání a dýchání (Susser, 1993),; my, žijí v neuešenýchsociálníchpodmínkách Presože yo akuní príznaky odezní behem 21 a nedokáží se o díe posara, což caso vede ýdnu, nejdélepak do 6 mesícu,muže mí obdo-i k soudnímu odebrání díee mace Too vše bl ab,inonre podobn' n'gaivni dopad na vyvi-muže mí za následek psychickou deprivaci Prehledové clánkv ::

6 (":\,' " ',/, 'j!' a menální reardaci díee Nicméne klinické sudie jsou z prevážné vešiny omezeny na sa- isická srovnávání a vedecký výzkum se pro-! vádí u lidí velmi málo Proo je vešina prací'i zkoumajících mechanismy úcinku prenaální-: ho pusobení drog na organismus provádena nal laboraorních zvíraech, v prevážné vešine na! laboraorních pokanech nebo myších i Vliv prenaální aplikace opiáu na! vývoj plodu ' Vliv opiáu na maerské chování i a porodní moraliu i Morfin, jakožo alkaloid opia a akivní mea-! boli heroinu, aplikovaný brezím samicím labo-! raorního pokana negaivne ovlivuje maer-! ské chování (ab 1) echo samic (Slamberovál e al, 2001b) Samice laboraorního pokana,! keré po dobu brezosi dosávaly morfin, pro- jevují sníženou péci o svá mládaa v porovná-i ní s konrolními samicemi, kerým byl apliko-i ván fyziologickýrozok Morfinové maky jsoul méne caso príomny v hnízde, v konaku s mláday a rovnež ak olizování mláda a pécel o ne je u nich snížena Frekvence a délka kje-i ní je aké nižší u morfinových maek v porov- nání s konrolními Behem esování samici v zv "Rerieval" esu, v nemž se merí cas, zal kerý samice vráí mládaa do hnízda po jejich! krákodobém odloucení, porebují morfinovéj samice více casu k navrácení všech mláda dl hnízda než samice konrolní Zhoršení maer- ského chování je u morfinových samic nahra-l zeno jinými akiviami, jakými jsou napr poží-i vání poravy, pií, ocišování sebe sama a pobí- hání v kleci, spojené s naprimováním se nal zadní a ocicháváním Proceno mrve porozených mláda u samic, ke-i rým byly po dobu brezosi aplikovány opiáy, a! již morfin ci heroin, je vyšší než u konrolních! samic (Zhu & Sadlin, 2000) Mládaa se rodíl s nižší porodní hmonosí a i jejich další hmo- nosní prírusky behem posnaálního vývojejsoul nižší Tao experimenální zjišení jsou v souladu i s klinickými sudiemi prokazujícími, že dei\ i maek zneužívajících v prubehu ehoensví hero- in ci jiné opiáy jsou celkove menší, mají menší iobvod hlavy a nižší porodní hmonos než dei konrolních maek (Naeye e al, 1973) Vliv opiáu na funkcní vývoj Prenaální aplikace morfinu zpomaluje vzpri- :movací reflexy (ab 2) u pokaních mláda mezi iposnaálním dnem (PD) 1 - S (Riley e al, v is- ku) V dospelosi však zvíraa, kerá byla pre- naálne exponována úcinku morfinu, vykazují!zvýšenou lokomocní akiviu (ab 2) v oevrelné aréne (Šlamberová e al, 2002b) Podobne!jako morfin vyvolává prenaální expozice úcin- kum heroinu u mláda behem vývoje a i u dospelých zvíra zvýšenou akiviu jak,v kleci, ak i v oevrené aréne a na roujícím : válci (Lasky e al, 1977) Bylo rovnež zjišeno, lže opiáy ovlivnují schopnos reprodukce (Va-!hy, 1999) U dospelých samic, keré byly preinaálne exponovány morfinu, dochází ke sní- žení zájmu o samce a schopnosi lordózy, ke- ráje nezbyná pro úspešné párení U samcu v dospelosi je naopak zájem o samice vyšší, avšak zvýšená snaha o párení je spojena s niž-!ším efekem v porovnání s konrolními samci 'Vedle vlivu na reflexy, lokomoci a reprodukcní,schopnosi ovlivnují prenaálne podávané opiáy!rovnež kogniivní funkce (ab 2)Prenaální aplijkace momnu vyvolává u dospelých zvíra poruíchy ucení a pamei esované v Sramenném radilálním bludiši (Šlamberová e al, 200la) Ucení ia pame, esované jak v radiálním bludiši, ak li v Morrisove vodním bludiši, jsou u zvíra prejnaálne exponovaných úcinkum heroinu snížené (Yanai e al, 1992) Zhoršené kogniivní funkce lzjišené u pokanu prenaálne exponovaných iúcinkum opiáu jsou v souladu s klinickými zjiš-!eními (Soepami, 1994),že dei maek, keré uží- [valy v prubehu ehoensví heroin, mají zpoma-,lený menální vývoj, sníženou schopnos udrže!pozornos a zhoršený školní prospech Prenaální aplikace morfinu brezím samicím lilaboraorního pokana má rovnež vliv na poho- v k f, i f 1 ji rff <", h k v p ž' o c p n n, ni c a bi D ni u 2C JS( od de ad ch en í né ne roj Vli Me sy ber (Va spe g\ ur ml kel u, nuc al, ker

7 ensví heromají menší Js než dei 3) 3luje vzprillláda mezi e al, v is- 'á byla preu, vykazují 2) v oevre- J) Podobne pozice úcin- m vývoje kiviu jak a roujícím lež zjišeno, dukce (Va- -é byly prelází ke sní- Jrdózy, keí U samcu mice vyšší, >ojena s nižllími samci 'eprodukcní lvané opiáy naální aplizvíra poruenném radi- )01a) Ucení bludiši, ak 1 zvíra pre- Jinu snížené ivní funkce :Jonovaných lickými zjiš- k,keré užínají zpomamos udrže h im samicím liv na pohoovos k epilepickým záchvaum (ab 3) (Va- hy, 2001) Zaímco snížení prahu pro epilepické záchvay bylo zjišeno u mláda v PD 25, v PD 38 u echo mláda byl zjišen naopak práh zvýšený U dospelých zvíra se ukázalo, že dispozice k záchvaum je sice dlouhodobe ovlivnielná prenaální aplikací morfinu, ale eno dlouhodobý úcinekje pak dále závislý na pohlaví zvíra a na hladine pohlavních hormo-: nu behem pokusu Nicméne zjišení, že prena-i ální aplikace morfinu má prokonvulzivní úci-' nek u mláda v PD 25, odpovídá klinickým, nálezum ukazujícím vyšší záchvaovou pohoovos, zmeny na EEG záznamu a zvýšenou iriabiliu u deí maek zneužívajících drogy behem ehoensví (Finnegan, 1985) Další experimenální sudie ukazují, že prenaální aplikace morfinu zhoršuje adapabiliu na sres v dospelosi (Šlamberová e al, 2002b) Rovnež hladiny sresových hormonu jsou zmeneny (Lesage e al, 1998) To vše odpovídá klinickým sudiím, keré zjisily, že dei exponované prenaálne opiáum se hure adapují na nové prosredí a caso rpí poruchami osobnosi, a již ve smyslu snížených emocí, ci naopak výskyem záchvau zurivos-, i Mechanismus, jakým prenaálne aplikované opiáy pusobí na chování, není dosud objas-: nen, nicméne se predpokládá, že významnou roli zde sehrává opioidní sysém CNS Vliv opiáu na opioidni sysém CNS Morfin aplikovaný prenaálne zvyšuje množsví m opioidních receporu v nucleu accumbens a v nekerých jádrech amygdaly (ab 4) (Vahy e al, v isku), což jsou srukury CNS spojené s moivacním chováním a edy i s dro-záver 'ovlivneny jen m recepory, na keré se morfin váže nejvíce, nýbrž i d (Vahy e al, 2000b) a k (Rimanóczy e al, 2001) opioidní recepory Ukazuje se však, že dlouhodobé úcinky morfinu nejsou u všech mozkových srukur shodné a navíc jsou závislé na okamžié hladine gona- 'dálních hormonu u esovaných dospelých zvíra (Rimanóczy e al, 2001; Šlamberová e al, '2002a; Šlamberová e al, v isku; Vahy e al, 2000b; Vahy e al, v isku) JNa základe výše uvedených zmen v opioidním sysému CNS mužeme predpokláda, že alespon nekeré zmeny v chování po prenaální expozici drogám se dají vysveli prímým úcinkem opiáu na opioidní recepory Avšak variabilia úcinku v dospelosi, kerá závisí na pohlaví a hladine pohlavních hormonu, naznacuje zapojení i jiných neuroransmierových sysému v závislosi na supni vývoje organismu Vzhledem k omu, že drogy podávané po dobu prenaálního vývoje ovlivnují y sysémy, keré 'se vyvíjejí v dobe aplikace (Kellogg, 1992), dá se predpokláda, že opiáy ovlivnují i jiné neuroransmierové sysémy CNS, keré mohou následne vyúsi ve funkcní zmeny CNS, jak bylo zmíneno výše Takovými sysémy mohou bý napríklad cholinergní a kaecholaminergní sysémy Podporou ohoo predpokladu je zjiš- 'ení Yanaie a spol (1992), že prenaální aplikace heroinu vyvolává zmeny v sepohipokam- pové cholinergní inervaci a dále zjišení Vahyho a spol (2000a), že prenaální aplikace morfinu zvyšuje noradrenalin a yrozin-hydroxylázu, enzym nezbyný pro vorbu noradrenalinu v hypohalamu dospelých pokanu govou závislosí Vedle echo mozkových sruk-presože je rada sudií prokazujících, že preur však prenaální expozice morfinu zvyšuje: 'naální expozice opiáum má dlouhodobé, nem recepory i ve srukurách spojených se vzni-:!li dokonce rvalé, následky na morfologický kem, šírením a zánikem epilepických záchva- ia funkcní vývoj CNS, mechanismus jejich pusou, jakými jsou subsania nigra, subhalamicbení sále není zcela objasnen Dalším dosud nucleus a hippocampus (ab 4) (Šlamberová e nevyrešeným problémem zusává oázka, jak al,2002a; Šlamberová e al, v isku) Úcin- zabráni negaivním úcinkum drogy na vývoj kem prenaálne aplikovaného morfinu nejsuil'díee, aby nedocházelo k výše zminovaným Prehiedové clánky, 55

8 , dlouhodobým neurobehaviorálním zmenám Není znám žádný lék, kerý by anagonizovali úcinek drogy na díe a zabránil ak negaivním! úcinkum drogy Nabízí se udíž možnos, ida by absinence maky po dobu ehoensví, za: predpokladu její plné spolupráce a pevné vule,! dokázala zabráni morfologickým a funkcním: zmenám v CNS díee Avšak, jelikož k rozpoznání ehoensví dochází caso až v prubehu druhého ci reího mesíce ehoensví, zname-, ná o, že po vešinu nejkriicejšího období proi morfologický vývoj plodu, kerým je první rimesr, již docházelo k expozici plodu úcinkum! drogy Navíc muže mí náhlá absinence rov-i než na vývoj plodu negaivní vliv, kerý má cas-i o podobné následky jako expozice droze (Zagon! & McLaughlin, 1992) Další možnosí se jevíl podávání láek užívaných pri lécbe závíslosí,! keré zabrání vzniku absinence, jako napr[ meadon Avšak exisují sudie (Zagon &1 McLaughlin, 1984) naznacující, že i meadonl má podobne negaivní úcinky na vývoj plodu! jako heroin ci morfin Nuno zde zmíni rovnež i fak, že absinence behem ehoensví, by byl byla i úspešná, nedokáže zabráni pozdejšími sociálním negaivním vlivum behem posnaiálního vývoje díee v prípade, že se maka po!porodu vráí k zneužívání drog inejúcinnejším, v soucasné dobe známým, zpusobem jak zabráni úcinkum drog na dosud 'nenarozený organismus je udíž pouze prevence a všeobecný boj proi drogové závislosi s nunosí popularizace vedy a seznamováním široké laické verejnosi s dlouhodobými následky, se kerými je zneužívání drog spojeno Financní podpora Teno clánek vznikl za financní podpory výzkumného zámeru MSM a gran- u GA CR /0774! :Konakní adresa MUDr Romana Šlamberová, PhD Úsav normální, paologické a klinické fyziologie 3 lékarská fakula UK Ke Karlovu Praha 2 Tel: : \! r } i r 'i f, ;),- : j T i J, v: Tabulka 1: Vliv prenaální aplikace morfinu na maerské chování Té V ;,Rerieval" es Maka v hnížde Vesyku s nekerými mláday '":Ye,fyuSMrSgpžjpo'1inoumláda ": ';:$!%'1;:;koUhn(da pec\lánío s!desma(jídlq: pií,ocia) q\zpfiin6áhíse nazadní" ' CiKání 'o dpocívání se avrenými oci Manipulace svýsélkou mimo hnízdo Uchopení 1 mládee N,avrácel1í,l[iládee do hnízda Navrácení-išech mláda do hnizda J, = zhoršení akiviy; i = zlepšení akiviy; = žádný efek; vše ve srovnání s konrolami J, J, J, i i J, '" j j j 1\ L- C J, vš

9 Jsna- ka po T, zpudosud )revenrislosi >váním lásled- 10 )dpory 1 gran- :iologie J = anikonvulzivní úcinek morfinu; l' = prokonvulzivní úcinek morfinu; = žádný efek morfínu; vše ve srovnání s konrolami Tabulka 4: Vliv prenaální aplikace morfínu na m opioídní recepory Amygdála Hippocampus - Nucleus poseromedialis vše ve srovnání s konrolami na recepory; P,ehledoyé clánky 157

10 on pre ue mc sex mo imr bra ra ( diff reg in n 53 ( cha NeL 25( Au( mor muregil moi beh, Psyc Zivn cord Cesl< fer V \ (200' depe RepL Zahé sep( nnei

11 on heroin or heroin/mehadone during pregnancy Aca Paediar Suppl, Susser, M (Ed) (1993) Effecs af in, uero expasure o sree drugs Vol 83 Vahy, (1999) Effecs of prenaal morphine exposure on ra heeroypical sexual behavior Physiol Behav, 66 (4), Vahy, 1,He,H J,lodiqe, M, Hnaczuk, C & Rimanóczy, A (2000a) Prenaal morphine exposure differel'1ially alers THimmunoreaciviy in he sress-sensiive brain circuiry af adul male and female ras Brain Res Bull, 51 (3), Vahy,, Rimanóczy, Á & Šlamberová, R (2000b) Prenaal exposure o morphine differenially alers ganadal hormone reg ulaion of dela-opioid,;receporbi nd[l')g in male and female ras Brain ResBull, 53 (6), Vahy, (2001) Prenaál>morphine exposure induces age- and sex-dependen changes in seizure suscepibiliy Prog Neuropsychopharmacol 25 (6), Vahy,l, Biol Psychiary, Šlamberová, R, Rimanóczy, A, Riley, M A & Bar, N (v isku) Auoradiographic evidence ha prenaal morphine exposure sex-dependenly alers mu-opioid recepor de[\siie!?in brain ' regions ha are involved in he conrol of moivaed, and reinforcingor rewarding ' behaviors and drugs of abuse ProgrNeuro- Psychopharmacology & Siol Psychiary C) Vavrín ková, B, Bínder, T, Vikova, 1& Zivny, J (2001a) Placenal and umbilical card changes in drug-addiced wamen Ceska Gynekol, 66 (5), e Vavrínková, B, Binder, T & Zivny, Je (2001 b) Characerisics of a papulaion of drug dependen pregnan women in he Czech Republic Ceska Gynekol, 66 (4), Yanai, J, Avraham, Y, Levy, S, Maslaon, J, Pick, C G, Rogel-Fuchs, Y& Zahalka, E A (1992) Aleraions in sepohippacampal chalinergic innervaions and relaed behaviors afer Prehledové clánky 59 early exposure o heroin and phencyclidine Brain Res Dev Braín Res, 69 (2), Zagon, S & McLaughlin, P J (1984) Perinaal exposure o mehadone alers sensiíviy o drugs in adul ras Neurobehav Toxicol Teraol,6 (4), Zagon, S8, MsLaughlinnp J(1992) Maernal exposure o opioids and he developlng ')ervoys sy9ert,i; laboraory findings n: Zagon, S & Slokil1, T A (Eds), Maernal exposure o opioids and he developinginervoussysem; láboraory findings, San Diego, Academic Press, e Zhu, J H & Sadlin, A (2000) Prenaal heroin exposure Effecs on developmen, aca usi,c sa1):1 e,resp:pdse,a ncijocom oion in weanling ras NeuroxicolTeraol, 22 (2),

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs. MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

ý ú Ú Ú ý ý ý Ž ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ř Á ý ý ý ů Ž ř ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ý ř ý ý Ž Ů ž Ů ý ř ý ý ó ó Ú Ú Ž ý ý Ů ý ý Ů Á ý ý ý Ú Ý Ý ý Ů ý ů Ž ý ř Ů ý Ž ý ý ý ř ž Ž Ž ř š ň ř ů ř ň ř ř

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Řasový test toxicity

Řasový test toxicity Laboraorní návod č. Úsav hemie ohrany prosředí, VŠCHT v Praze Řasový es oxiiy. Účel Řasové esy oxiiy slouží k esování možnýh oxikýh účinků láek a vzorků na vodní produeny. Zelené řasy paří do skupiny neévnaýh

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ď ě č č č ř ě č úě ň ú ď Ď Ť Ú ř ř Ň ě É ř ř ú č Ó É š Í ě ó ř ě úč Ú ó č ó ř ř É ř É É É ě É ú ě č ť ó É ď ť ú ě Ď É š úó ť úč Í Ý Á š ě ě ě š ť ř Ňů č ú Č č úč č ř Č ř Á Á ř ř ř ť š ě š ě ě ň č ň ě ú

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. L KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník AO.SE.EZSKÝ KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD i:: SMUMJVV í,)0datm

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Helena Nešeřilová 1, Jan Pulkrábek 2 1 Česká zemědělská universia v Praze 2 Výzkumný úsav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Anoace: Na souboru býků českého srakaého

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016 R/2474/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních od posledního jednání rady 2. d o p o r u č u j e ke schválení informace dle důvodové zprávy část

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Kaedra chemie PřF UHK Příklady aplikací ANN QSAR a QSPR

Více

ří á í í í Á ř á í ř í í č é ž í č í í í ří á á č čá á č é úč í Úč é ž í í Č í úř á í Íí á í é á ř ř ř á í ř ř á í ř í ú č í ř í ří í čá á č é úč é í á č ř á á í ř íú í á ů ů í é í ší ř ů ř á í Ž á í í

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

ý úř Ž ž ó á ý ř á ř ý Č ř á ř á ý á ý ú ú á ó ř á á ř ú á ý ů ý Ů á á ř á á ř ř á ř á é ř á á žá á ř á á ř ú á á Ů žá ý ř á ř ř á ý ř ř á ř ý ř ř á ř ž řá ž á ú ř ř á ř ř á ř ú é á ř á á ř ř á ř ý ý ů

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha

Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Pooperační analgezie Je důležitou součástí pooperační péče. Hlavní principy se příliš neliší od všeobecných

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Ý Á Á ů Č Ú É Ř Ž É Ř Ř Š Ř Á ů Č ň ň Š Š Č Š ň Č ů ť Č Č Ú Č ú Ů ň ů ů Č ů Č Š Š Š ň Š Č ň ň ů Č ů Č Š ú ň ů ů ú ú ú ů ú ň ů ú ů Ř ů Š Č Š Č Š ů Š ú ú ú ť ů ú ů ů ů ň ů ů ú ó ú ň ú ň ň ú ó ó ó Č Č Č ů

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

Í ď Č ř á Í Úř ě éčá Ť ř á č ú Í á á řá á ě ě ř ů á á č Í á á ě ě ů č é ú ř ř ž ž á žá á ě ž Ú Ú ó é ů Í á á ě ř á á á á á č ě ú ě ú ř ř á ú ř ě ď á č á ě ě á á ě řá á ú Š ř ě ě ř á č é ú ěř ž ě ě ů é

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Mechanismy s konstantním převodem

Mechanismy s konstantním převodem Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi. 24. 25. lisopadu 214 1 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více