Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti"

Transkript

1 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Vychází z pokynu MŠMT ČR ze dne včetně metodiky k Pokynu usnesení vlády ČR 208 a 209/97. Koncipován je jako součást plánu školy, zakomponován do Školního řádu Gymnázia a Základní umělecké školy, Šlapanice, Riegrova 17 a do tematických plánů jednotlivých předmětů.

2 Článek I. Charakteristika patologických jevů Mezi sledované patologické jevy, které se v současné době objevují u dospívající mládeže patří požívání alkoholu, kouření, aplikování drog, hráčství a sázení, počítačové hry, poruchy v přijmu potravy (anorexie, bulimie), šikana, rasová nenávist. Článek II. Postup školy při prevenci 1. Vedení školy organizuje a koordinuje akce zaměřené proti patologickým jevům, spolupracuje s Odborem školství Jihomoravského kraje, MěÚ Šlapanice a s protidrogovými koordinátory, spolupracuje se zákonnými zástupci žáků a sdružením SPARG, eviduje akce, zajišťuje finanční prostředky na protidrogovou prevenci. 2. Směrnicemi a úpravou školního řádu vytváří ředitel školy právní rámec pro prevenci patologických jevů ve škole. 3. Metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitelé sledují individuální problémy a požadavky studentů, informují ředitelství o patologických jevech, je v kontaktují se sociálními pracovníky příslušných úřadů i s úřadem práce. Jsou připraveni poskytnout informace k této problematice studentům i jejich zákonným zástupcům. 4. Metodik pracuje se studenty vyškolenými v rámci preventivních programů, spolu s nimi zajišťuje přednášky pro další žáky, konzultuje problémy patologických jevů s ostatními vyučujícími, koordinuje spolu s vedením školy akce a činnost kroužků, zkvalitňuje a zdokonaluje mimoškolní činnost. Metodik musí být silnou osobností a získat si důvěru žáků. 5. Třídní učitelé soustavně sledují svěřené studenty, jsou v kontaktu se zákonnými zástupci, jsou povinni ověřovat si podezřelé absence i u ošetřujících lékařů. Okamžitě reagují na záškoláctví a tuto situaci ihned řeší s výchovným poradcem, ředitelstvím a rodiči. Spolupracují s OPPP, psychologem popř. psychiatrem. Případné problémy konzultují s protidrogovými koordinátory ve vybraném protidrogovém centru. Složitější problémy hlásí sociálním pracovníkům příslušného úřadu, popř. policii, je-li zde podezření z trestné činnosti. Článek III. Vzdělávací činnost školy a prevence 1. Biologie: vyučující zařadí témata o zdravé výživě, zdravém způsobu života, o vlivu škodlivých látek na lidský organismus.

3 2. Chemie: studenti budou seznámeni nejen se složením některých návykových látek, ale hlavně s některými důsledky jejich zneužití. Bude pohovořeno o nebezpečí zneužívání léků. 3. Základy společenských věd, občanská výchova: učitelé zdůrazní důsledky zneužívání návykových látek pro soužití lidí, dopady v oblasti partnerských vztahů, rodinných i společenských. Budou sledovat změny v psychice postižených lidí a problémy v oblasti sociální. Zdůrazní zdravý způsob života. Proberou i záležitosti trestně právní. 4. Zeměpis: lze zde využít videokazety o zemích původu různých opiátů. Je třeba zmínit celosvětový problém pašování drog a trestní odpovědnost. 5. Dějepis: v rámci tohoto předmětu je možno zdokumentovat problém drog z hlediska historického např. formou seminární práce či projektu, ať už se jedná o sondu do nejstarších civilizací nebo o zmapování této problematiky ve 20. století. 6. Výtvarná výchova: je možno tvořit nástěnky, plakáty i fotografie. 7. Tělesná výchova: ve studentech je třeba probudit zájem o zdravý způsob života, motivovat mladé lidi k tělesné aktivitě a ke sportu. Je možné vhodně propojovat práci ve výchovách s dalšími volnočasovými aktivitami a s mimoškolní činností. Článek IV. Další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 1. Ředitelství informuje učitele o protidrogových programech a školeních. 2. Pověřený metodik školy se účastní schůzek, školení a dalších akcí pořádaných příslušnými úřady a protidrogovými centry. 3. Ředitelství školy zajistí další vzdělávání pedagogů minimálně formou přednášek protidrogového odborníka. Článek V. Spolupráce s ostatními objekty 1. Škola spolupracuje v oblasti prevence s občanským sdružením SPARG, jehož členy jsou zákonní zástupci, pedagogové i studenti a zástupci obce. Sdružení je zaměřeno na získávání finančních prostředků na protidrogové aktivity a na zkvalitnění mimoškolní činnosti. Jménem tohoto sdružení jsou podávány i projekty prevence. Za klíčovou lze považovat spolupráci rodičů a pedagogů. 2. Škola spolupracuje s tělovýchovnými jednotami Sokol Šlapanice a Orel Šlapanice. Aktivně se podílí na mimoškolních sportovních akcích.

4 3. Zástupce školy je aktivním členem kulturně školské komise při MěÚ Šlapanice. Jedenkrát měsíčně je spolu se zástupci města a ostatními zástupci škol a školských zařízení hodnocena situace v této oblasti. 4. Škola je rovněž v kontaktu s městskou i státní policií, s církví římskokatolickou, která je nápomocna při řešení některých problémů. Článek VI. Represivní nástroje 1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni důsledně vyžadovat od studentů plnění školního řádu a nelze podceňovat některá opakovaná porušování řádu. Školní řád přesně stanoví postih při držení či konzumaci návykových látek i postih při zjištěné šikaně. 2. V těchto případech je třeba reagovat ihned svoláním mimořádné pedagogické rady, která zhodnotí situaci a v případě nutnosti vyvodí opatření k posílení kázně na základě klasifikačního řádu školy. 3. V případě nutnosti je třeba kontaktovat sociální pracovníky a zkoumat, zda zákonný zástupce problémového studenta plní výchovné povinnosti. 4. V naléhavých případech s podezřením na trestný čin je třeba případ předat policii. Článek VII. Postup při zjištění patologického jevu 1. Podezření: Situace se řeší nejprve pohovorem se studentem a se spolužáky.důležitý je kontakt se zákonnými zástupci a vzájemné konzultace popř. s ošetřujícím lékařem. Doporučuje se vyhledat protidrogového odborníka nebo jiného specialistu. Škola má k okamžité dispozici několik odborníků, s nimiž lze konzultovat jednotlivé případy. 2. Spolupráce s drogově závislým: Pokud je prokázána u studenta drogová závislost a ten se léčí, postupuje škola podle platných právních předpisů, tzn. lze povolit přerušení studia, individuální studijní plán stejně jako u studenta nemocného. 3. Odmítnutí spolupráce drogově závislého: V případě, že drogově závislý odmítá spolupracovat, trvá škola na tom, aby si předně splnil všechny své studijní povinnosti. Škola sleduje kontakty postiženého s ostatními studenty a snaží se nejrůznějšími metodami zamezit šíření tohoto jevu. O prokazatelně drogově závislé osobě škola informuje policii a protidrogová centra a snaží se spolupracovat při odhalování případného dealerství, což je trestný čin podle 217 trestního zákona. 4. Dokumentace: Postup školy při řešení případů je postupně písemně dokumentován.

5 Článek VIII. Metody práce 1. Pozorování: Sledují se poruchy chování, úzkostní stavy, časté absence a nevolnosti, rizikové sociální prostředí, poruchy pozornosti, závislost na alkoholu nebo návyk. látkách u rodičů či přátel. 2. Pohovor: Je forma individuální prevence, zahrnující konzultace konkrétních případů s odborníky, individuální pohovory postiženého s osobou, k níž má největší důvěru, bez ohledu na funkci či postavení této osoby. 3. Společné akce s rodiči: Nejde jen o pohovor, ale o nastolení atmosféry důvěry, zapojení rodičů do neformálních akcí školy hlavně v oblasti kultury a sportu. 4. Přednášky: Vykonávají je pedagogové, či jiní akreditovaní odborníci. Důležité je zapojení proškolených specialistů, závažné jsou přednášky právníků i zástupců policie o trestní odpovědnosti. 5. Besedy: Jsou to akce formální, otevřenější, na místě je třeba studenty přimět k diskusi, při níž musíme mít přesvědčivé argumenty. 6. Dotazníky a ankety: Je dobré vyhovět požadavkům dětí a nechat respondenty v anonymitě. Je důležité tyto akce zodpovědně vyhodnotit a vyvodit popř. důsledky, o nichž musí být studenti informováni. 7. Konzultace s odborníky: S lékařem, psychologem, ostatními pedagogy, protidrogovým odborníkem hovoříme nejdříve bez přítomnosti postiženého, potom i v jeho přítomnosti, pokud spolupracuje. Musíme informovat studenty o tel. číslech Modré linky apod. 8. Podpora volnočasových aktivit: Studentům je předložena rozšířená nabídka kroužků (odbíjená, florbal, streetbool, atletika, keramika, textilní tvorba, grafika, turistika, pěvecký sbor, dramatický kroužek a spolupráce se ZUŠ. 9. Propagace: Propagace se zaměří na zdravý způsob života, sport, umění, tvorbu plakátů, přípravu představení, tvorba nástěnek. 10. Negativní příklady: Lze využít videonahrávky o narkomanech, besedy s vyléčeným narkomanem. 11. Schránka SOS drogy: Na chodbě školy je dostupná všem pro veškeré dotazy ( i anonymní) a vzkazy v této oblasti. 12. Represe: Postupuje se dle platného trestního řádu ČR. 13. Časový harmonogram: Preferovány budou akce dlouhodobé, které mají návaznost a ve studentech více budí pocit zodpovědnosti, soudržnosti s kolektivem a vyžadují pevnější vůli. Čas. harmonogram odpovídá ročnímu plánu školy. 14. Dramatická výchova: Je vhodné vytvářet modelové situace i v neškolním prostředí (např. park, zahrada), kde se studenti učí odmítnout drogu apod.

6 15. Časopisy: Studenti mají k dispozici školní knihovnu, která je doplněna publikacemi dodanými JMK. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Podle tohoto vnitřního předpisu lze postupovat v případě zjištění drogové závislosti, závislosti na alkoholu, kouření, šikanování a jiných patologických jevech. 2. Tímto se ruší preventivní protidrogový program na Gymnáziu Šlapanice ze dne Tento minimální preventivní program nabývá účinnosti od Mgr. Hana R i c h t e r o v á ředitelka školy Šlapanice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, tel. 571 614 221 Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více