Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence"

Transkript

1 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M N A Š K O L N Í R O K : / Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost studenta, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, osobnost schopnou rozhodovat se samostatně, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Minimální preventivní program je na střední škole realizován od roku Je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie primární prevence, jejímţ hlavním cílem je vytvoření a udrţení optimálního sociálního klimatu ve škole. Na jeho tvorbě a realizaci se podílí celý pedagogický sbor, ale i rodiče, odborníci a další instituce, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevu. Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje školní metodik prevence. Na základe výsledků evaluace je MPP kaţdý rok aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám školy. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí Adresa školy: Kostelní 137, Štětí IČO: Zřizovatel:Ústecký kraj Tel / fax: , http//: Ředitel školy: Ing. Jan Langthaler Zástupce ředitele školy (teoretická výuka): Mgr. Dušan Vošahlík Výchovný poradce: Mgr. Lucie Čajanová Školní metodik prevence: Mgr. Vladimír Kroutil Počet pracovníku celkem: 78 Z toho počet pedagogických pracovníku: 54 Počet tříd celkem: 25 Počet maturitních oborů: 4 Počet učebních oborů: 2 Počet studentů celkem (bez VOŠ): 481 Počet dívek (bez VOŠ): 115 Počet chlapců (bez VOŠ): 366 Počet ţáku maturitních oborů: 420 Počet ţáku učebních oborů: 61 (pouze chlapci) Počet ţáků ubytovaných na DM: 17 Cílové skupiny: mladiství let a dospělí 18 a více let Realizační tým: celý pedagogický sbor, nepedagogičtí pracovníci školy a samotní studenti 1

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Ve škole funguje monitorovací systém problémového chování ţáku. Spočívá v odhalování neţádoucích projevu chování našich studentů ve školním i mimoškolním prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních poţadavku, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná porušování školního rádu). Je zaloţen na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové ţáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole. Školní metodik prevence zpracovává evidenci výskytu sociálně patologických jevů ve škole (viz příloha). Podle závaţnosti jednotlivých případů škola postupuje podle krizových scénářů doporučených metodickými pokyny MŠMT. Závaţnější případy konzultuje s metodikem prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Nejzávaţnějšími, ale naštěstí ojedinělými případy, které v poslední době řešila výchovná komise nebo pedagogická rada, byly výskyt lehké drogy ve školním prostředí, jeden náznak šikany, neomluvené absence většího rozsahu a ničení školního majetku. Byla však projednávána i méně závaţná opakovaná porušování školního rádu (pozdní omlouvání, pozdní příchody). Ţádný případ v minulém školním roce nebyl řešen policií ani okresním metodikem prevence. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe roste počet dětí, u kterých se sniţuje věková hranice s první zkušeností s tabákem a alkoholem, tedy látkami snadno dostupnými a společností tolerovanými. Výsledky naší školy v porovnání s jinými školami nejsou však nijak alarmující, přesto je nenecháváme bez povšimnutí. CÍL MPP Základním principem školní strategie primární prevence je výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahu zaloţených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka, a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Krátkodobé cíle preventivních aktivit: problematika kouření, problematika záškoláctví, náznaky šikany a kyberšikany, projevy rasismu, xenofobie a politického extremismu. Dlouhodobé cíle preventivních aktivit jsou zaměřeny na dvě klíčové oblasti: Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Zvyšování odolnosti ţáků proti negativnímu působení nabídky drog 2

3 VLASTNÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Každý žák má právo navštěvovat čistou školu, tj. školu bez drog, kolektiv se zdravými mezilidskými vztahy a prostor, který nenabízí pouze nutné vzdělání, ale i možnost dalších aktivit. I. Kaţdý pedagogický pracovník by měl průběţně sledovat a mapovat situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů. II. Ţáci v případě potřeby mohou spolupracovat s výchovným poradcem (Mgr. Lucie Čajanová) či metodikem prevence (Mgr. Vladimír Kroutil). Konzultace jsou moţné buď ve vymezeném čase (viz příloha) či po vzájemné dohodě. III. Spolupráce s rodiči je rovněţ moţná po vzájemné dohodě. Rodiče i ţáci by měli být seznámeni s MPP na webových stránkách školy. IV.Studenti mohou vyuţívat schránku důvěry, která je umístěna před kabinetem metodika prevence. V. Ve škole je nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů s pravidelně aktualizovanými tématy (např. kouření, návykové látky, šikana, dětská kriminalita, týrání dětí, charita apod.). VI. Příruční knihovnička je spravována metodikem prevence. Určena je především ostatním pedagogům k jejich moţnému dalšímu samostudiu. Knihovnička obsahuje: Marie Vágnerová : Vývojová psychologie (Dětství, dospělost, stáří) Marie Vágnerová : Psychopatologie pro pomáhající profese J. Čáp a J. Mareš : Psychologie pro učitele Harry Shapiro : Drogy - Obrazový průvodce Michal Kolář : Bolest šikanování Karel Nešpor : Návykové chování a závislosti J. Presl : Drogová závislost J. Pávková a kol. : Pedagogika volného času Závislost a my (časopis) Psychologie dnes (časopis) VII. Další vzdělávání metodika prevence účast na různých seminářích, přednáškách a kurzech zabývajících se danou problematikou, studiem literatury a časopisů. VIII. Spolupráce s různými organizacemi, které se zaměřují na problematiku prevence a potírání patologických jevů( např. K-centrum, DROP-IN). IX. Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, dále s okresním metodikem prevence (?) a obvodním koordinátorem (?). X. Diskuze v rámci humanitních předmětů (ZSV a ČJL) o zneuţívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. V předmětu český jazyk a literatura píše kaţdá třída během jednoho roku alespoň jednu slohovou práci věnovanou tomuto problému. XI. Zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit.v rámci moţností snaha o uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny studentů zaměřené na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování( např. občanská výchova, dějepis, český jazyk, tělesná výchova). 3

4 XII. Škola se snaţí vytvářet podmínky pro smysluplné vyuţití volného času studentů. Studenti téţ mohou kaţdý den vyuţívat PC učebnu a studovnu ( v obou prostorách mají přístup k internetu), mají téţ moţnost půjčování knih a časopisů ve školní knihovně. Mohou si téţ zahrát biliár stoly jsou umístěny ve zvláštní místnosti. XII. Škola téţ pořádá sportovní akce ( volejbalový zápas, turnaj v ping-pongu, vodácký kurz) a zájezdy (Chorvatsko, Řecko aj.), kde se studenti učí zdravému způsobu ţivota. XIII. Škola podporuje účast studentů na různých charitativních akcích. XIV. Pedagogičtí pracovníci téţ důsledně kontrolují dodrţování zákona č. 37/1998 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, důsledně potírají kuřáctví, poţívání alkoholu a jiných návykových látek v budově školy. 4

5 Příloha I. JAK MOHOU VYPADAT VAROVNÉ SIGNÁLY UŢITÍ DROG? Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace. Některý student se začne stranit ostatních, jiný se stane hvězdou společnosti, některý se začne hádat, jiný je najednou hodný. Jak zvýšená podráţděnost, tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům uţívání drog. Zhoršování ve škole. Můţe zahrnovat zhoršování známek, absence ve škole, zanedbávání úkolů. Stejně tak můţe dojít k tomu, ţe přestane chodit do krouţků či sportovních oddílů. Snadno se vzdává při sebemenších překáţkách. Změna přátel a známých. Výrazná změna blízkých lidí vţdy cosi naznačuje. Pokud se jedná o lidi, které vám nechce představit, je vţdy dobré zvýšit svou pozornost a péči. Výrazná změna v oblékání a stylu hudby. Není snadné se orientovat v tom, se kterým stylem je více spojeno uţívání drog. Rodičům v tom mohou pomoci známí, jiní mladí lidé a někdy i student sám. Prudké změny sice k dospívání patří, ale vţdy stojí za to si v takové době studenta víc všímat a komunikovat s ním. To však není moţné, pokud zůstanete jen u kritického tónu. Skrývání a zakrývání. Tmavé brýle mohou zakrývat červené oči po kouření marihuany nebo zúţené zornice po heroinu. Dlouhé rukávy dobře skryjí vpichy. Plandavé oblečení ztrátu váhy. Dospívající vyţaduje obvykle zaručené soukromí pro své osobní věci. Nadměrné skrývání, zamykání a podráţděnost při vstupu do pokoje mohou naznačovat více neţ jen běţnou potřebu soukromí. Častá vyčerpanost, únava a spavost. Spíše neţ o skutečné vyčerpání organismu jde o souhrn dílčích příznaků spojených s uţíváním. Tělesná pasivita u heroinistů patří k celkovému obrazu jejich ţivotního stylu (rozhýbat je můţe aţ shánění peněz na heroin nebo hledání dealera). Spavost je také průvodním znakem uţívání - zvláště v době nejsilnějších účinků uţivateli padají víčka a vypadá, ţe kaţdou chvíli usne. Lţi a předstírání. Lţi studentů, kteří dřív nelhali, nebo velký výskyt lhaní u jiného můţe svědčit o tom, ţe potřebují svůj ţivotní styl, pohyb přes den, známé či důvod utrácení peněz skrýt. Záleţí samozřejmě na dosavadním vývoji studenta v této oblasti a celkovém prostředí rodiny. Nicméně lhaní a předstírání je jedním z typických příznaků narušení osobnosti závislého. Důvody jsou prosté: zajistit si moţnost pokračovat v uţívání drog nebo pití, pomocníkem v tom je zpochybnění některých morálních hodnot. Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivita. U předtím uzavřených či stydlivých mladých lidí můţe rychlý nástup sexuální aktivity vypovídat o tom, ţe k potlačení rozpaků a povzbuzení uţívají více alkohol či drogy. Izolace od rodiny. Dospívající se učí být sám a potřebuje si vytvořit hranici mezi sebou a zbytkem rodiny. Kdyţ tato samota dlouhodobě přetrvává a blokuje přirozenou komunikaci s ostatními, můţe jít o výsledek nadměrného zapojení studenta do jiného světa - tudíţ i světa drog. Taková izolace se překonává jen pomalu a vyţaduje ze strany rodičů citlivost a značnou vynalézavost. Sníţené sebevědomí. Pocit outsidera ve škole i v rodině často předchází experimentování s drogami. Propady a krize studenta, který si připadá stále jen kritizovaný, neúspěšný a odmítaný, jsou významným signálem pro blízké. Chybějící léky či alkohol v domácnosti. Kdyţ se začnou ztrácet prášky proti bolesti nebo léky na spaní, nebývá to obvykle dílo skřítka, ale signál, ţe dospívající nebo jeho kamarádi zkouší drogu, která je nejdostupnější. To platí i o alkoholu. Bezplatný zdroj alkoholu je lákadlo i pro mnoho dospělých. Většina heroinistů navíc uvádí, ţe před heroinem pili větší mnoţství alkoholu. Ztrácejí se věci a peníze. Zvláště ve větších či bohatších domácnostech se mohou začít ztrácet věci či peníze. Bývají to ale signály obvykle bez odezvy. Kdyţ si však student začne brát peníze, zastavovat nebo prodávat 5

6 předměty z domova - své či cizí, je to spíše známka toto, ţe se v jeho ţivotě objevila nová potřeba. Můţe samozřejmě jít o potřebu kupovat si nová CD, nicméně pokud přitom porušuje běţné normy, bere si věci bez dohody, zamlčuje a nedokáţe doloţit své útraty, je dobré zvýšit sovu pozornost. Nález drogy nebo pomůcek k jejímu uţívání. Tato situace většinou vyţaduje okamţitý zásah. Student se obvykle hájí tím, ţe to patří kamarádovi, nebo ţe to uţ nebere, případně tvrdí, ţe o tom nic neví. Kdo by nebyl rád ukolébán v klidu takovým vysvětlením? Ale varovný je i fakt, ţe vaše dítě pomáhá kamarádovi přechovávat drogy. Příloha II. POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKUTY ZNEUŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE V případě podezření výchovný poradce, příp. třídní učitel či vychovatel provede diskrétní šetřen, pohovor doporučí rozhovor s odborníkem (pedagog. psycholog. poradna, Linka důvěry, kontaktní centru, zdravotní centrum) Potvrzené důvodné podezření výchovný poradce či metodik prevence kontaktuje zákonného zástupce a upozorní jej na další postup školy v případě akutního ohroţení zdraví po poţití drogy (hrozba bezprostředního ohroţení ţivota) Negativní reakci rodičů na potvrzené důvodné podezření pokud rodiče reagují negativně na sdělení či v případě, ţe rodiče nezařídí pro ţáka další péči, uvědomí škola sociální odbor Akutní případ při průkazném zjištění zneuţití drogy ve škole nebo v případě, ţe student je prokazatelně ovlivněn drogou v době vyučování, škola (ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence) kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonného zástupce o stavu věcí Váţné porušení zákona v případě dealerství, podezření na porušení 217 trest. zák. (ohroţení mravní výchovy dítěte), nebo zanedbání povinné péče oznámí škola věc Policii ČR 6

7 Příloha III. Jak rozpoznat šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného ţáka, případně skupinu ţáků. Je to cílené a obvykle opakované uţití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině ţáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeţí, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhroţování či poniţování. Můţe mít i formu sexuálního obtěţování aţ zneuţívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlíţení a ignorování ţáka či ţáků třídní nebo jinou skupinou spoluţáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závaţnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoţivotních následcích na duševním a tělesném zdraví. Pocit bezpečí kaţdého jedince je neodmyslitelnou podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu školy. Všechny školy a školská zařízení mají proto povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi ţáky a svěřenci. Šikanování nesmí být pracovníky školy v jakékoli formě akceptováno. Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Probíhá nejčastěji mezi ţáky ve stejné třídě či výchovné skupině a odehrává se v době přestávek, cestou do školy a ze školy nebo v době osobního volna. Projevy šikanování Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je moţno rozdělit podle různých hledisek přibliţně do následujících skupin: verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní. Za určitých okolností můţe šikanování přerůst aţ do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závaţných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. Nepřímé znaky šikanování Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo pouţívá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším ţákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 7

8 Příznaky šikanování Za dítětem nepřicházejí domů spoluţáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímţ by trávilo volný čas, s nímţ by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště kdyţ dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm moţno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o moţné sebevraţdě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě ţádá o peníze, přičemţ udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, ţe je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, moţná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěţuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, moţná ráno zvrací, snaţí se zůstat doma. Své zdravotní obtíţe můţe přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdrţuje doma víc, neţ mělo ve zvyku. Přímé znaky šikanování Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný ţák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským aţ nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ţe se jim podřizuje. Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť neoplácí. Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout. 8

9 POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA ŠIKANU Konfrontovat svá pozorování nebo ohlášení s ostatními kolegy. Oznámit své podezření vedení školy, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo povede vyšetřování, popřípadě přizvat psychologa. Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků / spoluţáků /. Vést písemný záznam, porovnávat, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech a místech. Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poţádat je o spolupráci. Vyslechnout oběť citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečnost a důvěrnost informací. Vše zapisovat nebo nahrávat. Vyslechnout agresory překvapivě, mezi čtyřma očima, znemoţnit domluvu výpovědí. Vytipovat nejslabší článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování. Poţádat vedení školy o svolání výchovné komise / vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel, psycholog /. Ta posoudí na základě shromáţděných informací, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň závaţnosti, navrhne další postup vůči obětem, agresorům i třídě jako celku a jejich potrestání. Pozvat individuálně k jednání rodiče agresorů, seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření a poţádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zváţit oznámení Policii ČR závisí na věku agresorů, na intenzitě a závaţnosti šikany. Rozebrat situaci se třídou, prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků. Pokud se situace vyřeší pouze odchodem některých ţáků, měl by odejít agresor, a nikoli oběť. VLASTNÍ RÁMCOVÝ PROGRAM Příloha V. 1. Občanská nauka (tematické bloky v rámci humanitních disciplín) o Politologie (parlament. zákonodárství, zákony týkající se drţení, uţívání a dealerství drog, nelegální převoz drog) o Psychologie (fantazie, vjemy činitelé, kteří je ovlivňují návykové látky; charakter změna vlastností působením drog, závislosti na počítačových hrách, automatech atd. regulace lidské činnosti (komunikativní dovednosti); úloha reklamy alkohol, tabákové výrobky) o Sociologie (člověk a společnost, šikanování a agresivita; aktivní sociální učení asertivita, sebeovládání) o Právní výchova (právní normy trestní právo, rodinné, pracovní právo) 2. Tělesná výchova (výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - zvyšování odolnosti proti zátěţím, posilování). 3. Dějepis (tzv. opiové války, Čína, Francie, Velká Británie; pravicový a levicový extremismus a jeho kořeny) 4. Cizí jazyky (slovní zásoba, tisk, internet) 5. Český jazyk a literatura (beatníci, surrealismus, Radek John; slohové práce na vybrané téma) 6. Design (návrh letáku na protidrogovou kampaň) 9

10 Příloha VI. Metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli, kteří poskytují metodikovi prevence všechny informace týkající se svěřené třídy. Metodik prevence rozesílá kaţdé čtvrtletí všem třídním učitelům po pedagogické radě dotazník mapující stav třídy. Dotazník MP 1. Ve třídě se objevil či řešil problém šikany. Ano Ne 2. Ve třídě se objevil či řešil problém kyberšikany. Ano Ne 3. Řešil jsem případ studenta, který měl ve škole zakázané látky (drogy) či byl ve škole nebo během školní akce pod vlivem omamných a psychotropních látek. Ano Ne 4. Řešil jsem případ záškoláctví. Ano Ne 5. Ve třídě se projevuje vliv radikálních (extremistických) skupin. Ano - Ne 6. Počet neomluvených hodin v tomto čtvrtletí: 7. Kázeňské postihy udělené v tomto čtvrtletí a důvod jejich udělení: Příloha VII. ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Program má 3 intervenční roviny: Rovina učitelů poskytování informací, odborné literatury, propagačních materiálů a videozáznamů (materiály soustředěny u výchovného poradce, u metodika prevence a ve školní knihovně), metodická pomoc učitelům českého jazyka, občanské nauky, dějepisu, tělesné výchovy při začleňování této problematiky do výuky, pomoc třídním učitelům při diagnostikování třídních kolektivů. Rovina rodičů navázání úzké spolupráce s rodiči ţáků 1. ročníků, nabídka přednášky pro rodiče, která přiblíţí otázku vlivu rodiny na formování dětské osobnosti, vztah rodiny a školy, pomoc při řešení výchovných a výukových problémů dětí (ve spolupráci s PPP a dalšími odbornými pracovišti). Rovina studentů intervence při výukových a výchovných problémech, zajištění kontaktů s PPP a dalšími odbornými pracovišti, zřízení nástěnky s adresami a telefony odborných pracovišť, organizace jednorázových akcí (přednášky a besedy), zařazení problematiky drog, rasismu, xenofobie, intolerance a dalších sociálně-patologických jevů do výuky, seznámení se zásadami první pomoci a nácvik činností. 10

11 Jednotlivé subjekty podílející se na prevenci a jejich aktivity Výchovný poradce Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a ţákům moţnost poradit se o svých problémech, setkává se i s ţáky, kteří jsou v některých případech ohroţení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě: výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potíţích ţáka (osobnostní, rodinné, vztahové ), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtíţné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel souţití ve škole ţákem, krádeţích ve třídách. Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních sluţeb apod.), linku bezpečí. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k moţné nápravě (projekt, spolupráce s dalšími pedagogy atd.) Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice soc.pat. jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Základní činnosti metodika prevence: 1. Spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem. 2. Sledovat negativní jevy a konkrétně je řešit (špatné návyky). 3. Podle potřeby spolupracovat s kurátory a PPP v Roudnici n. L. a Litoměřicích 4. Spolupracovat se všemi pracovníky VOŠ a SŠ Štětí (zejména sledovat negativní projevy v chování ţáků, analyzovat je). 5. Spolupracovat s drogovým koordinátorem MěÚ, PPP, MěP a ČČK. 6. Sledovat odbornou literaturu, zúčastňovat se odborných seminářů. Poznatky uplatňovat při své činnosti. 7. Provádět primární prevenci ve škole. 8. Při schůzkách rodičů provádět osvětu v oblasti drogových závislostí. 9. Spolupracovat s vedením VOŠ a SŠ Štětí. 10. Koordinace práce s VP VOŠ a SŠ Štětí 11. Průběţné plnění uloţených úkolů. Třídní učitel. Učitelé. Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí ţáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodiky prevence. Provádějí průběţnou diagnostiku ţáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči ţáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších moţností komunikace ( , mobil). 11

12 Ředitel školy. Vedení školy. Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného souţití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy. Další spolupracující organizace. V oblasti prevence zneuţívání návykových látek spolupracuje škola s K-Centrem, které připravuje pravidelně pro druhé ročníky program dílen. Rozsah je jeden tříhodinový blok ročně. Je moţné i následné poradenství v této oblasti. Cílem je umoţnit ţákům kontakt s lektory mimo školu, coţ vytváří prostor pro další pomoc. V rámci programu studenti diskutují, zabývají se sociálními vztahy a riziky v ţivotním stylu, dostávají i informace v oblasti návykových látek. Další organizací je Policie ČR, která má kaţdoročně přednášku pro čtvrté ročníky o bezpečné provozu na silnici. Odborná pracoviště Škola spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko-psychologická poradna PPP, K-centrum, Sociální odbory, Policie ČR, Městská policie MP. 12

13 Příloha VIII. KONTAKTNÍ ADRESY P(edagogicko) P (sychologická) P (oradna) -Litoměřice Palachova 18, Litoměřice, kontaktní osoba Jana Junková, telefon , , P(edagogicko) P (sychologická) P (oradna) - Roudnice n/l Neklanova 1870, Roudnice n/l Tel. č Ordinace klinické psychologie - Litoměřice Fügnerova 1, Litoměřice - tel. č.: Mgr. Ludmila Jakovcová - klinický psycholog PhDr. Hanušová - klinický psycholog pro dospělé - tel. č.: Dětská psychiatrická ambulance Fügnerova 1, Litoměřice - tel.č.: MUDr. Marie Štětinová - dětský psychiatr Zdena Dopitová - zdravotní sestra K-centrum Litoměřice Abuse club Novobranská 15, Litoměřice. kontaktní osoba K. Chlumská, telefon , Linka důvěry ÚSTÍ NAD LABEM - LINKA POMOCI Ústecký kraj, registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb Spirála o.s. Zaměření: pro celou populaci Telefon: Provoz: NONSTOP Web: INTERNETOVÉ ODKAZY

14 Příloha IX. ZÁKLADNÍ POJMY Z PREVENCE Efektivní primární prevence Efektivní primární prevence je odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných sluţeb, která splňuje zásady efektivní primární prevence a která umoţňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity preventivního působení s cílem předcházet problémům a následkům souvisejících se vznikem závislosti a dalších souvisejících problémů. Specifická primární prevence Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na primární prevenci uţívání návykových látek, tzn. jedná se o programy zaměřené jiţ specificky na určitou formu sociálněpatologického chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaţí se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy takovéhoto chování, v tomto případě na uţívání drog. Specifičnost programů je dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu, jevící se jako ohroţenější či rizikovější neţ skupiny jiné. Nespecifická primární prevence Nespecifickou primární prevencí se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý ţivotní styl, které ale nemají přímou souvislost s uţíváním návykových látek, tj. aktivity blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, ţe by problém spojený s uţíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o aktivity, které obecně napomáhají sniţovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku závislosti. Patří sem zájmové krouţky (jako např. krouţky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), dále sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení ţivotního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly ţádoucí i v případě, kdyby tzv. drogový problém neexistoval, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat. Zdravý způsob ţivota Zdravým způsobem ţivota rozumíme takový způsob ţivota, který zahrnuje aktivity podporující stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody (definice zdraví dle WHO) a který je nezbytnou součástí prevence uţívání návykových látek a moţných souvisejících sociálně patologických jevů. Pracovník primární prevence Pracovníkem primární prevence rozumíme osobu zabývající se primární prevencí ať uţ organizačně, vědecky nebo formou přímé práce s cílovými skupinami, která má základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti problematiky uţívání návykových látek a sociálně patologických jevů. Rizikové faktory Rizikovými faktory rozumíme vlastnosti jedince nebo jeho okolí, které zvyšují pravděpodobnost výskytu experimentování s návykovými látkami nebo jejich uţívání. Rizikové faktory lze rozdělit do několika úrovní: jedinec rodina škola vrstevníci společnost. Protektivní (ochranné) faktory Protektivními faktory rozumíme vlastnosti jedince nebo jeho okolí, které sniţují pravděpodobnost výskytu experimentování s návykovými látkami nebo jejich uţívání. Protektivní faktory lze rozdělit do několika úrovní: jedinec rodina škola vrstevníci společnost. Rizikové skupiny Rizikovými skupinami rozumíme takové skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti, tzn. jsou více ohroţeny neţ zbytek populace. Z hlediska věku to je skupina osob ve věku let, z hlediska sociálního statutu mladí nezaměstnaní, děti z dysfunkčních rodin apod., z hlediska profese např. zdravotníci nebo pracovníci v pohostinství. 14

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Tlustice vychází z pokynů MŠMT, č.j.1454/2000-51. Je zpracován

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PREVENCE ŠIKANY Č.j.:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Program proti šikanování - krizový plán

Program proti šikanování - krizový plán Program proti šikanování - krizový plán Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více