Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK."

Transkript

1 Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK

2 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení zastupitelstva města číslo 104 ze dne (Zřizovací listina Města Mnichovo Hradiště ze dne ). Do sítě škol byla zařazena k , znovu zařazena od Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav Telefon: , Fax: IČ: Identifikátor ZŠ: IZO ZŠ: Škola nadále aktivně pracuje v celorepublikovém projektu v síti Škol podporujících zdraví Dokumenty školy: Inspekční zpráva (leden 2013) Školní řád (včetně klasifikačního řádu) ICT plán k nahlédnutí na ředitelství školy Výroční zpráva. Školní vzdělávací program Učíme se pro život Školní družina Součástí naší školy je i školní družina, jejíž provoz je zabezpečen ve všedních dnech od 06:00 do 16:15 hod. tel.: do pavilonu (1. a 2. třídy, školní družina): IZO ŠD: Počet tříd a žáků 1.stupeň : počet tříd 10, počet žáků stupeň: počet tříd 7, počet žáků 130 školní družina: počet oddělení 4 Metodik prevence: Mgr. Iva Hanzlíková Výchovný poradce: Mgr. Eva Hajzlerová

3 Analýza Úzká spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko- psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, Mě Policie Mnichovo Hradiště. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením a zařazují témata protidrogové prevence do učebních a výchovných plánů. Obsahují tyto základní aktivity: řešení konfliktních situací, odmítání činností s negativními důsledky, informace o následcích užívání drog, posilování sebedůvěry, zdravý životní styl. Tyto jsou vyučovány od 1. ročníku v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy, občanské, rodinné a tělesné výchovy, přírodopisu, chemie, českého jazyka. Jsou pořádány besedy o problému primárních drog. V rámci výuky se žáci účastní exkurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením. V hodinách rodinné a občanské výchovy je zahrnuta též primární prevence drogové závislosti a dalších sociálně patologických jevů a prevence pohlavně přenosných chorob včetně AIDS. Žáci jsou seznámeni s významem zdravého životního stylu. Během školního roku mají žáci možnost pravidelně navštěvovat různé zájmové kroužky se sportovním, jazykovým a uměleckým zaměřením a různá divadelní představení a výchovné koncerty. Škola podporuje i jiné organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí. Spolupracujeme se ZUŠ, s občanským sdružením Spokojený domov, o.s.pro preventivní pomoc mládeži Slánka a s o. s. Semiramis - Centrum primární prevence. Prostřednictvím nástěnky, školního časopisu, žákovské samosprávy a schránky důvěry se snažíme zvýšit a udržet důvěru žáků v nás, učitele, kterým se mohou svěřit s problémem, který je trápí. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 1. Metodik prevence Mgr. Iva Hanzlíková a výchovná poradkyně Mgr. Eva Hajzlerová, popřípadě další vyučující, se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů pořádaných PC či jinými organizacemi. S nimi seznámí ostatní pedagogické pracovníky. 2. Metodik prevence a výchovná poradkyně (další vyučující) nabídne vyučujícím materiály s tématikou prevence sociálně-patologických jevů obsahující různé formy práce. Materiály získají na seminářích, seznámí je s tímto na poradách. Ve sborovnách je k dispozici krizový plán. 3. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat publikace ze školní knihovny a publikace, které jsou k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradkyně, a videokazety uložené ve sborovnách I. a II. stupně. Další publikace je možné vypůjčit v městské knihovně a u jiných organizací, které se touto problematikou zabývají. Jejich seznam je k dispozici u metodika prevence nebo výchovné poradkyně. 4. Dle zájmu rodičů uspořádáme besedy o problému primárních drog (alkohol, cigarety a léky), o příliš tolerantním přístupu celé společnosti k těmto drogám i častou a nadměrnou konzumací alkoholu samotnými rodiči. 5. Škola bude podporovat jiné organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí. Po dohodě poskytne prostory těmto organizacím pro práci s dětmi. Bude propagovat jejich činnost, bude informovat žáky o akcích. Zohlední potřeby organizací při tvorbě rozvrhu. Ve spolupráci se ZUŠ uspořádá výchovné koncerty pro žáky školy.

4 6. V případě nutnosti bude metodik prevence kontaktovat: - Centrum primární prevence o.s. Semiramis Mladá Boleslav - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje - PPP Mladá Boleslav okresní metodik prevence - Policii ČR - Mě policii Mnichovo Hradiště Propagace 1. Na školní nástěnce budeme publikovat důležité informace s touto problematikou. Využijeme žákovských příspěvků a nápadů, podpoříme jejich aktivitu. 2. Žáci se budou za pomoci svých vyučujících zapojovat do literárních, výtvarných a jiných soutěží s touto problematikou, budou se zúčastňovat v rámci výuky i mimo ni různých společenských akcí. 3. Nadále budeme odebírat časopisy Prevence, Rodina a škola, budou k dispozici ostatním pedagogickým pracovníkům 4. Škola má možnost propagovat a seznamovat s preventivním programem i veřejnost na internetových stránkách školy. 5. Škola pořádá pro žáky, jejich rodiče i veřejnost různé školní a mimoškolní akce: - Vítání prvňáčků - Sportovní kurz 6. tříd v Borovici - Drakiáda - Vánoční ladění, Školou chodí Mikuláš - Vánoční jarmark - Týden otevřených dveří - Zápis žáků do 1. tříd - Lyžařský výcvikový zájezd 7. tříd - Velikonoce - Barevný týden - Čarodějnický den - sportovní soutěže (Pohár rozhlasu, Mc Donald s Cup, atletický trojboj,...) - Dětský den - Sportovní den - Rozloučení s 9. třídami - Plavecký výcvik 1. a 2. tříd - Nejlepší sportovec školy - Diplomka aneb odejdi jako vítěz! - Tradiční sběry papíru, léčivých bylin, kaštanů a žaludů - KMD 6. Nadále budeme prohlubovat spolupráci mezi žáky základní a mateřské školy-návštěva budoucích prvňáčků, den otevřených dveří, Mikuláš ve školce, dopomoc při akcích

5 Prevence 1. Upozorňovat žáky na nebezpečí kouření a drog formou besed, anket, individuálních rozhovorů 2. Nabízet co nejpestřejší nabídku zájmových kroužků rybářský, florbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, keramický, turistický, šikovné ruce, flétna, šití a vaření, klub mladého diváka. S nabídkou kroužků byli žáci a rodiče seznámeni už v červnu 2014 a upřesněno v září Podchycovat včas projevy vzájemné lidské nesnášenlivosti, vést děti k úctě, pomoci, zdvořilosti. Zakotveno ve školním řádu, za pomoci dětí vytvořeny zásady slušného chování. 4. Včas rozpoznávat znaky případného násilí, týrání a šikany, informovat o nich příslušné orgány. 5. Nabízet individuální pomoc žákům, žákům se specifickými poruchami učení spolupráce s rodiči a PPP. 6. V rámci výuky se žáci účastní exkurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením. 7. Vzájemná spolupráce žákovské samosprávy a pedagogů- schránka důvěry. Posilovat důvěru žáků v nás, učitele, kterým se mohou svěřit s problémem, který je trápí. Metody - řízené rozhovory s žáky ve škole i mimo ní - besedy s odborníky i rodiči - rozvržení mimoškolních aktivit po dobu celého roku, pestrá nabídka zájmové činnosti - vzájemná spolupráce všech a komunikace - studium odborné literatury-využití při výuce, třídnických hodinách Evidence a řešení přestupků Přestupky, problémy jsou evidovány v katalogových listech žáků, o závažnějších problémech budou vyhotoveny záznamy a uloženy ve škole u paní ředitelky. Popřípadě budou kontaktovány příslušné organizace- viz. Spolupráce bod 6, podrobnější přehled center intervence v okrese je k dispozici u výchovné poradkyně a metodika prevence sociálně patologických jevů. Podrobnější informace o řešení přestupků jsou ve sborovnách. Zařazení tématu do výchovných a výukových plánů Učitelé zařazují témata protidrogové prevence do učebních a výchovných plánů. Obsahují tyto základní aktivity, které budou prováděny od 1. ročníku v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy, občanské a rodinné výchovy, přírodopisu, praktických činností, chemie a tělesné výchovy: - řešení konfliktních situací - odmítání činností s negativními důsledky - informace o následcích užívání drog - posilování sebedůvěry - zdravý životní styl Škola je zařazena do projektu Zdravá škola. Učitelé byli s tímto projektem seznámeni a využívají materiálů a informací i v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Projekt je k dispozici učitelům ve sborovnách.

6 Motivační programy pro žáky 1.stupeň a) projektové dny zaměřené na zdravý životní styl, mezilidské vztahy a dopravní výchovu b) motivační rozhovory jsou průběžně zařazovány do výuky d) dopravní výchova 4.ročníků e) Slánka, o.s.pro preventivní pomoc mládeži, Ml.Boleslav-téma přednášek Šikana a Mediální džungle, pro 5.ročníky f) preventivní program Kočičí zahrada pro 3.ročníky g) preventivní program Normální je nekouřit 2.stupeň - a) Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na rizikové chování, zdravý životní styl a zdravé mezilidské vztahy- Občanské sdružení Semiramis, Centrum primární prevence, pro 6.-9.ročník b) ŠIK školní informační kanál c) využití materiálů z projektu Jsme lidé jedné Země prevence proti rasismu Informovanost učitelů 1. Seznámení s preventivním programem- pedagogická rada 1.září 2014-Iva Hanzlíková 2. Materiál ve sborovnách Iva Hanzlíková 3. Informace ze seminářů a přednášek průběžně- účastníci seminářů 4. Případné problémy mohou učitelé konzultovat kdykoli s metodikem prevence a výchovnou poradkyní. V Mnichově Hradišti dne Zpracovala: Iva Hanzlíková

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Fišerová Adresa peněžního ústavu KB Zodpovědná osoba: Mgr.Antonín Lačný Složeni

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více