Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č. VR 18/2015"

Transkript

1 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže uvedenými smluvnúni stranami pdle ust a následujících, 2623 a následujících bčanskéh zákníku (zákna Č. 89/2012 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Či.' SMLUVNí STRANY 1.1 Sídl bjednatel Servisní středisk pr správu svěřenéh majetku MČ Praha 8, příspěvkvá rganizace U Synaggy 2, Praha 8, PSČ Dručvací adresa U Synaggy 2, Praha8, PSČ sby právněné jednat a) ve věcech smluvních: b) ve věcech technických: IČ DiČ Bankvní ústav Čísl účtu Ing. Jiří Zlathlávek, ředitel Servisníh střediska Vladislav Kejha CZ Kmerční banka, a.s /0100 (dále jen "bjednatel"), a 1.2 Zhtvitel se sídlem zastupený/jednající IČ DIČ zápis v bchdním rejstříku: bankvní spjení čísl účtu FRIGSYSTEM,spl. s r.. Mladbleslavská 157, Praha 9 - Vinř Pavlem Bajerem, jednatelem splečnsti CZ spisvá značka C 3644 vedená u Městskéh sudu v Praze Raiffeisenbank a.s /5500 (dále jen "zhtvitellf), uzavírají dle ust a násl. cit. bčanskéh zákníku, s přihlédnutím k ust a násl. bčanskéh zákníku (zákna č. 89/2012 Sb., ve znění pzdějších předpisů), tut smluvu díl:(dále jen "smluva") strana 1/11

2 Čl.n. PŘEDMĚT DÍLA 2.1. Zhtvitel se zavazuje, že prvede za pdmínek v tét smluvě stanvených tt díl: "Stavební pravy", v ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Trja a v MŠ Na Pěšinách 13, čp.1720, Praha 8, k.ú.kbylisy spčívající ve výměně pdlahvých krytin v ZŠ Na Šutce a v MŠ Na Pěšinách a pravě živičných pvrchů před šklní družinu ZŠ Na Šutce a "Zhtvení nvých plcení" v ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú.trja. (dále jen "díl"). Díl je vymezen výkazy výměr, které jsu pr daný předmět díla závazné. 2.2 Zhtvitel p prhlídce bjektu prhlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v Čl. II. dst. 2.1 tét smluvy a zadávací dkumentace bsahují všechny nutné pdklady pr zhtvení díla. 2.3 Zhtvitel prhlašuje, že je beznámen se všemi pdklady pskytnutými mu bjednatelem, s místními pměry na staveništi a statními pdmínkami, majícími význam pr realizaci díla, ajak dbrný zhtvitel nevytýká v tmt směru nic, c by mhl bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědm th, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňvat nárky na úpravy smluvních pdmínek z důvdů, které jak dbrný zhtvitel měl a mhl zjistit již při seznámení se s těmit pdklady, pměry staveniště a statními pdmínkami pr realizaci díla. Prhlašuje také, že d ceny díla jsu zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsu jednznačně specifikvány v zadávací dkumentaci ani ve výkazu výměr předlženém zhtvitelem, ale které by zhtvitel měl či mhl v rámci své dbrné způsbilsti předpkládat, přičemž článek IV. tét smluvy nebude tímt ustanvením dtčen. 2.4 Zhtvitel se zavazuje, že bude respektvat při prvádění stavebních prací dbát na c nejmenší rušení práv nájemců klních bytvých dmů. Pdle mžnsti mezí na minimum prašnst a hlučnst prací. 2.5 Ppis technlgie (zařízení, materiál) a způsb prvedení uvedený v "Nabídce zhtvitele" ze dne je závazný pr daný předmět díla. Čl. ID. DBA-A MÍST PLNĚNÍ 3.1 Díl v rzsahu uvedeném v Čl. II. dst. 2.1 tét smluvy bude prveden v následujících termínech: - termín zahájení: termín dknčení: lhůta výstavby v kalendářních dnech: 75 dní 3.2 Při prvádění prací je zhtvitel pvinen v rámci lhůt uvedených výše v dst. 3.1 tht článku respektvat pkyny bjednatele týkající se časvéh průběhu prvádění smluvených prací. 3.3 Míst plnění: ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8, k.ú.trja a MŠ Na Pěšinách 13/1720, Praha 8 - Kbylisy strana 2/11

3 Čl. IV. CENA ZA DÍL A PLATEBNÍ PDMÍNKY Celkvá cena za díl se stanví jak smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná p celu dbu trvání veřejné zakázky) ve výši: ,-Kč s DPH (slvy: Jedenmilinpětsetčtrnácttisícpětsetsmdesátčtyřikrunčeských) Celk.cena za všechny stavební pravy bez DPH Kč 21% DPH ,-Kč Celk. cena za nvá plcení bez DPH ,-Kč 21% DPH ,-Kč._--_._ Celkvá cena včetně DPH ,-Kč 4.1 Platby budu prvedeny následujícím způsbem: a) prvedené práce budu fakturvány měsíčně a budu dlženy bjednatelem dsuhlaseným supisem prvedených prací, b) Faktury budu hrazeny d výše 90 % sjednané ceny za díl. Zbývajících 10 % bude pnechán jak jistta bjednatele, která bude prplacena p převzetí díla a dstranění případných vad a neddělků. Na základě těcht předpkladů bude vystavena knečná faktura, a t včetně příslušných dkladů, c) splatnst všech faktur a knečné faktury se stanví na 21 dnů p jejich dručení bjednateli s tím, že každá z faktur bude bjednatelem prplacena d výše 90 % každéh příslušnéh daňvéh dkladu, přičemž zbývajících 10 % tvří pzastávku. 4.2 Úhradu faktury se rzumí depsání fakturvané částky z účtu bjednatele. 4.3 Faktura musí bsahvat údaje pdle zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů. V případě, že faktura nebude bsahvat všechny náležitsti, bjednatel je právněn vrátit ji zhtviteli k dplnění. V takvém případě se přeruší plynutí lhůty splatnsti a nvá lhůta splatnsti začne plynut dručením pravené faktury bjednateli. Nedjde-li mezi běma stranami k dhdě při dsuhlasení mnžství neb druhu prvedených prací a ddávek, je zhtvitel právněn fakturvat puze ty práce, u kterých nedšl k rzpru. Pkud bude faktura - daňvý dklad zhtvitele bsahvat i ty práce, které nebyly bjednatelem dsuhlaseny, je bjednatel právněn uhradit puze tu část faktury - daňvéh dkladu, se kteru suhlasí. Na zbývající část faktury - daňvéh dkladu nemůže zhtvitel uplatňvat žádné majetkvé sankce vyplývající z peněžitéh dluhu bjednatele. 4.4 Zhtvitel není právněn pstupit jakukliv phledávku z tét smluvy za bjednatelem bez předchzíh písemnéh suhlasu bjednatele. V případě prušení tét pvinnsti je pvinen uhradit bjednateli smluvní pkutu ve výši případně pstupené phledávky. Zhtvitel dále není právněn strana 3/11

4 jednstranně zapčíst jakékliv phledávky vůči bjednateli, plynucí z předmětu smluvníh vztahu, bez předchzíh písemnéh suhlasu bjednatele. Zhtvitel dále není právněn jakukliv phledávku za bjednatelem, vzniklu ze závazkvéh vztahu zalženéh tut smluvu, pužít k zajištění phledávek třetích sb bez předchzíh písemnéh suhlasu bjednatele. 4.5 Majetkvé sankce jak phledávky bjednatele vůči zhtviteli mhu být vypřádány v knečné faktuře za díl frmu dpčtu z ceny díla, s čímž zhtvitel výslvně suhlasí. Čl. v. ZÁVAZKY ZHTVITELE 5.1 Zhtvitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikvanéh v Čl. II. tét smluvy, pstupvat s dbrnu péčí. Bude se řídit výchzími pdklady bjednatele a jeh pkyny, jakž i zápisy a dhdami právněných zástupců bu smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění prvede tak, aby dpvídaly Čl. n. tét smluvy a technickým pdmínkám bjednatele. Rvněž se zavazuje, že veškeré pužité materiály a výrbky budu plně dpvídat platným hygienickým, eklgickým a prtipžárním předpisům. 5.2 Zhtvitel se zavazuje prvést díl v suladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými nrmami (ČSN/ČS ENIEN), svým jménem a na vlastní dpvědnst, v suladu s pdmínkami tét smluvy. 5.3 Zhtvitel předlží bjednateli atesty materiálů a výrbků pužitých na zhtvení díla, specifikvanéh v Čl. n. tét smluvy, a t nejpzději ke dni převzetí díla bjednatelem. 5.4 Zhtvitel i bjednatel se zavazují, že se budu navzájem průběžně infrmvat všech skutečnstech, které mhu vlivnit realizaci díla, zejména c d rzsahu, termínů či kvality. 5.5 Zhtvitel se zavazuje, že prváděním prací nedjde k rušení práv nájemce bytu ani nebytvých prstr. Veškeré práce, které by mhly tt narušení výjimečně způsbit, musí být bjednatelem předem dsuhlaseny zápisem ve stavebním deníku. 5.6 Zhtvitel vybuduje a bude udržvat v přádku a čisttě zařízení staveniště, včetně přístupvých kmunikací. Uvedení d půvdníh stavu prvede zhtvitel d 15 dnů d předání a převzetí díla bjednatelem. Zhtvitel bude na staveništi ddržvat a zajišťvat úklid a přádek, včetně dvzu sutě a stavebníh dpadu na skládku. pakvané neplnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy. 5.7 Zhtvitel bjednateli na základě faktury předlžené bjednatelem uhradí veškeré náklady za energie sptřebvané při realizaci díla. 5.8 Zhtvitel je dpvědný ~ ddržvání právních předpisů na staveništi a v jeh bezprstředním klí, zejména předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci, pžární chraně a eklgických předpisů, a pnese veškeré důsledky spjené s jejich prušením, zejména bude řádně a včas realizvat nařízená patření k nápravě a hradit ulžené pkuty. pakvané neplnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy. 5.9 Zhtvitel je dpvědný za ddržvání právních předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci (dále jen BZP) a na staveništi, je pvinen splupracvat s krdinátrem BZP určeným pr danu stavbu bjednatelem a plnit jím ulžená patření ve stanvených termínech. pakvané neplnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy Zhtvitel se zavazuje v rámci prvádění díla ddržvat všechny platné právní předpisy vyplývající pr něj z pvinnstí zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, zejména pak neumžnil výkn nelegální práce ve smyslu ust. 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhtvitel je pvinen zajistit plnění tht závazku i svými subddavateli. bjednatel si vyhrazuje práv kdykliv v průběhu plnění tét smluvy zhtvitele, resp. jeh zástupce na stavbě vyzvat strana 4/11

5 k dlžení dkladů svědčujících plnění tht závazku. pakvané nepředlžení průkazné dkumentace k plnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy 5.11 Zábr veřejnéh prstranství zajišťuje zhtvitel na své náklady Zhtvitel je právněn umístit v prstru staveniště infrmační, firemní a reklamní tabule a zařízení puze na základě předchzíh písemnéh suhlasu bjednatele. V případě prušení tht závazku je zhtvitel pvinen uhradit bjednateli smluvní pkutu ve výši 20000,- Kč za každý jedntlivý případ prušení Pakliže má zhtvitel v suladu s tut smluvu v úmyslu pvěřit prvedením některých částí díla třetí sby jak své subddavatele, je zhtvitel pvinen předlžit bjednateli písemný seznam všech svých předpkládaných subddavatelů předem k dsuhlasení, a t ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhtvitel pvinen předlžit bjednateli ještě před uzavření smluvních vztahů se subddavateli návrhy subddavatelských smluv, přičemž zhtvitel. zajistí, aby tyt smluvy nepdléhaly mezi zhtvitelem a ptencinálním subddavatelem bchdnímu tajemství, a t ani v mezeném rzsahu. bjednatel si vyhrazuje práv vylučit z tht seznamu ty subddavatele, se kterými má z předchzích staveb neb jednání špatné zkušensti. Zhtvitel je pak pvinen zajistit jinéh subddavatele. Jakékliv změny v seznamu subddavatelů je Zhtvitel pvinen bjednateli neprdleně předlžit k dsuhlasení. Za prvedení díla, za všechny vztahy ze smluvy díl a za vady díla dpvídá zhtvitel vždy stejným způsbem a ve stejném rzsahu, jak by prváděl díl sám. pakvané neplnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy. Čl. VI. SMLUVNÍ PKUTY 6.1 Zhtvitel se zavazuje, že v případě prdlení s dknčením díla zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,1 % z nabídkvé ceny zhtvitele za každý den prdlení. Zhtvitel není v prdlení v případě, kdy nemhl na díle pkračvat z důvdu, že bjednatel nepskytl řádně a včas sučinnst, k níž se zavázal v tét smluvě neb v zápisu ve stavebním deníku. 6.2 Zhtvitel se zavazuje, že v případě prušení pvinnsti stanvené v Čl. Xl. tét smluvy zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,01% z nabídkvé ceny zhtvitele za každý jedntlivý případ prušení. 6.3 V případě prušení předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných patření ulžených krdinátrem BZP v jím stanveném termínu zaplatí zhtvitel bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,0 1% nabídkvé ceny zhtvitele za každý jedntlivý případ prušení a za každý den. 6.4 V případě bezdůvdnéh prdlení s platbu faktury může zhtvitel bjednateli účtvat smluvní pkutu ve výši 0,05% z fakturvané částky za každý den prdlení. 6.5 Neddržení termínů daných pr dstraňvání vad díla, dle Čl. XIII. a XV. tét smluvy, je penalizván smluvní sankcí ve výši 0,01 % nabídkvé ceny zhtvitele za každu vadu a za každý den prdlení s dstraněním vady. 6.6 Za prdlení s vyklizením staveniště zaplatí zhtvitel bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,01% nabídkvé ceny zhtvitele za každý den prdlení až d dne vyklizení staveniště, pkud nesplnění tét smluvní pvinnsti nebude způsben bjednatelem neb vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhtvitele, kteru nemůže tent předvídat, dvrátit neb překnat. 6.7 V případě prušení pvinnsti zhtvitele stanvené v čl. ll. dst. 2.5 se zhtvitel zavazuje uhradit bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,0 I % z nabídkvé ceny zhtvitele 6.8 Smluvní pkuty se sčítají. Zaplacením smluvní pkuty není dtčen nárk bjednatele na náhradu škdy v plné výši. strana 5/11 ~I

6 6.9 bjednatel je právněn prvést zápčet jakéhkli svéh nárku, včetně smluvní pkuty, prti nárku zhtvitele na zaplacení ceny díla neb jeh části. Čl. Vll. zánik SMLUVY 7.1 Smluva zaniká puze v těcht případech: a) zánikem veškerých práva pvinnstí stran vyplývajících ze Smluvy, ppřípadě relevantních právních předpisů za předpkladu, že veškeré nárky smluvních stran byly uspkjeny, neb b) dstupením d smluvy v suladu s články 7.2 až 7.4 tét smluvy. 7.2 bjednatel může d smluvy dstupit v případě, že nastala jakákliv změna či skutečnst, týkající se zhtvitele, která by mhla mít dle názru bjednatele za následek nesplnění díla včas neb řádně, a t písemným známením dručeným zhtviteli. bjednatel je právněn dstupit d smluvy zejména jestliže: a) zhtvitel je v prdlení se zapčetím prací více než 15 dnů, b) zhtvitel je v prdlení s pkračváním prací, které přerušil jednstranně neb na základě dhdy s bjednatelem, více než 15 dnů de dne, kdy bjednatel zhtvitele vyzval ke znvuzahájení prací, c) zhtvitel pruší některu z pvinnstí stanvenu v Čl. X. tét smluvy, d) zhtvitel pruší některu z pdstatných pvinnstí uvedených v tét smluvě e) zhtvitel je v prdlení s dknčením díla více než 15 dní, f) zhtvitel nedstraní vady, které se vyskytnu v průběhu prvádění díla, na které byl zhtvitel bjednatelem písemně upzrněn, ve lhůtě v písemném upzrnění uvedené, g) zhtvitel prvádí díl nedbrným způsbem neb v rzpru s prjektvu dkumentací či technickými pdmínkami i přes písemné upzrnění bjednatele neb pužívá závadné, případně jiné než bjednatelem schválené materiály, h) zhtvitel pvěří třetí sbu k prvádění díla neb jeh části bez předchzíh písemnéh suhlasu bjednatele, i) zhtvitel pakvaně (dvakrát či vícekrát) neddrží pkyny bjednatele, j) zhtvitel jiným způsbem závažně pruší smluvu neb je pakvaně (dvakrát či vícekrát) v prdlení s plněním smluvních pvinnstí. k) U příslušnéh sudu hledně majetku zhtvitele byl zahájen inslvenční řízení (řízení úpadku), inslvenční návrh byl zamítnut pr nedstatek majetku dlužníka neb byl pvlen mratrium. Zhtvitel je pvinen tyt skutečnsti bjednateli neprdleně písemně známit. Jestliže je v dbě před splatnstí pzastávky pdán inslvenční návrh, který se týká zhtvitele, zaniká práv zhtvitele na úhradu pzastávky. Sjednává se, že částka dpvídající výši pzastávky ke dni pdání inslvenčníh návrhu představuje slevu z ceny díla, kteru zhtvitel pskytuje bjednatel. Ustanvení předchzíh dstavce neplatí, jestliže sud inslvenční návrh pravmcně zamítne z jinéh důvdu než pr nedstatek majetku neb řízení návrhu sknčí, aniž by něm sud věcně rzhdl, aneb jestliže sud rzhdne jiném způsbu řešení úpadku než prhlášení knkursu. Ustanvení předchzíh dstavce dále neplatí ani v případě. že před prhlášením knkursu práv zhtvitele na úhradu pzastávky zanikl zapčtením se vzájemnými peněžitými phledávkami bjednatele. 1) Zhtvitel vstupí neb vstupil d likvidace; zhtvitel je pvinen tut skutečnst bjednateli neprdleně písemně známit, strana 6/11

7 m) zhtvitel ztratí neb zničí stavební deník; zhtvitel je pvinen tut skutečnst bjednateli neprdleně písemně mámit, n) zhtvitel pruší pvinnst stanvenu v čl tét smluvy, ) Zhtvitel je právněn d tét smluvy dstupit, bude-li bjednatel v prdlení s úhradu faktur p dbu delší než 60 dní. 7.3 dstupení d smluvy musí být uskutečněn písemnu frmu a nabývá účinnsti dnem dručení tht dkumentu druhé smluvní straně, nestanví-li smluvní strana, jejímž prjevem vůle se Smluva zrušuje, v listině dstupení den pzdější. 7.4 dstupí-li bjednatel d smluvy, nevznikne zhtviteli nárk na náhradu škdy. 7.5 dstupí-li kterákli strana d smluvy, je bjednatel právněn zadržet všechny splatné phledávky zhtvitele k zajištění náhrady škdy způsbené zhtvitelem ze Smluvy neb v její suvislsti. 7.6 Smluvní strany se dhdly, že v případě zániku smluvy tat smluva zaniká ex nunc, tzn., že práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé d zániku smluvy, zejména práva bjednatele k dílu, zůstávají nedtčeny. 7.7 Zanikne-li smluva jedním ze způsbů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla dknčenéh d dne zániku smluvy, v suladu s tut smluvu na základě dhdy stran. Nedjde-li k dhdě smluvních stran, určí cenu části díla dknčenéh d dne zániku smluvy znalec jmenvaný na základě dhdy smluvních stran. 7.8 Bude-li zhtvitel zánik smluvy rzprvat, je pvinen staveniště a budvu, vč. přístupvých kmunikací vyklidit d sedmi dnů pté, c nastala skutečnst, se kteru je spjen zánik smluvy, a vyčkat d pravmcnéh rzhdnutí příslušnéh rgánů mim tyt prstry. 7.9 V případě uknčení smluvy dstupením ze strany bjednatele dle bdu 7.2. písm. k) a není -li dhdnut jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu uknčení tét smluvy zanikají pvinnsti zhtvitele sjednané v článku XV. tét smluvy s tím, že platí dhda stran, že dhdnutá cena díla se snižuje výši všech dhdnutých realizvaných i buducích pzastávek (maximálně však 10% z ceny díla) a t ke dni zahájení inslvenčníh řízení neb dne, kdy nastanu účinky dstupení d smluvy a t bez hledu na t, zda se zda se tht účinku bjednatel vůči zhtviteli výslvně dvlal. Snížení ceny díla dle tht ustanvení nevylučuje sučasně uplatnění sjednaných smluvních pkut (např. za prdlení s dstraňváním záručních vad neb nárku na náhradu škdy). Čl. VIII. STAVBYVEDUCÍ 8.1 Stavbyveducím, pvereným vedením díla, zhtvitel jmenval Pavel Bajer, telefnní čísl , který je právněn ke všem úknům týkajícím se realizace díla, k vystavvání platebních dkladů aj., s výjimku změny tét smluvy. Zhtvitel prhlašuje, že jím vybraná sba je plně dbrně způsbilá a že má veškerá ptřebná právnění a autrizace nezbytné k výknu činnsti stavbyveducíh. Čl. IX. TECHNICKÝ DZR INVESTRA, KRDINÁTR BZP 9.1 bjednatel určí nejpzději ke dni předání staveniště subjekt pvěřený funkcí technickéh dzru investra a funkcí krdinátra bezpečnsti a chrany zdraví při práci. Čl. X. STAVEBNÍ DENÍK 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhtvitelem zahájí vedení stavebníh deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykli přístupný na stavbě. D tht SD budu zapisvány všechny údaje nezbytné pr psuzení kvality prváděných prací, všechny údaje nezbytné strana 7/11

8 pr rzhdvání veřejnprávních rgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak t dpvídá ustanvením tét smluvy a pžadavkům stanveným právními předpisy, pčínaje zápisem předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude ulžen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné d SD ptvrdí druhá smluvní strana vždy nejpzději d 3 pracvních dnů p prkazatelném vyzvání neb vyznačí své námitky. V pačném případě bude platit dmněnka, že s bsahem zápisu suhlasí. Pvinnst vést stavební deník knčí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let Zhtvitel se zavazuje vyzvat bjednatele zápisem ve stavebním deníku bjednatele k účasti na předepsaných neb dhdnutých zkuškách, a t nejméně 3 pracvní dny předem. Čl. XI. PRVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ 11.1 Práce a knstrukce, které budu při další realizaci díla zakryty, budu prvěřeny právněným zástupcem bjednatele na prkazatelnu výzvu zhtvitele, učiněnu zápisem d stavebníh deníku nejméně čtyři dny předem. Nedstaví-li se zástupce bjednatele k tmut prvěření, může zhtvitel prvést zakrytí. Pkud bude bjednatel ddatečně pžadvat dkrytí těcht prací, je zhtvitel pvinen tent pžadavek splnit. V případě, že ddatečnu kntrlu nebyly zjištěny nedstatky, nese náklady s tím spjené bjednatel. V pačném případě nese tyt náklady zhtvitel. Nevyzve-li zhtvitel bjednatele ke kntrle těcht prací, je zhtvitel pvinen na písemnu žádst bjednatele ve stavebním deníku tyt dkrýt a znvu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spjené, a t i v případě, že tyt práce byly prvedeny řádně. prvěrce zakrývaných prací či knstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis předání a převzetí díla. Čl. XII. PŘECHD VLASTNICKÉH PRÁVA A NEBEZPEČí ŠKDY 12.1 Zhtvitel nese nebezpečí škdy na zhtvvaném díle d dby převzetí staveniště až d dby převzetí díla bjednatelem a dstranění vad a neddělků případně zjištěných při předání díla. či.xm, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacíh řízení, kterém bude sepsán předávací prtkl, který bude mj. bsahvat: - datum předání a převzetí díla, - jmén a přijmení předávajícíh a přejímajícíh, - ppis předávanéh díla, - supis dkladů, předlžených při přejímce neb před ní, a předávaných bjednateli, - případné neddělky akceptvané bjednatelem, včetně termínu dhdnutéh pr jejich dstranění, - případné vícepráce, termín jejich prvedení a způsb úhrady, - prhlášení předání a převzetí díla, - záruční dbu zajakst díla, - vlastnruční pdpisy předávajícíh a přejímajícíh. Smluvní strany si mhu dhdnut "předpřejírnku" Přejímací řízení bude svlán bjednatelem na základě písemnéh sdělení zhtvitele, že díl je dknčen, a t nejméně 15 dnů p dručení tht sdělení bjednateli Pdmínku předání a převzetí předmětu díla je úspěšné prvedení veškerých zkušek a atestů předepsaných zejména bjednatelem, příslušnými předpisy, platnými nrmami a prjektvu dkumentací. Tyt zkušky a měření prvede zhtvitel na své náklady Alespň dva dny před přejímacím řízením zhtvitel bjednateli předlží následující dklady: strana 8/11

9 a) dkumentaci skutečnéh prvedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž dšl v průběhu prvádění díla ve dvu vyhtveních, z th jedenkrát v elektrnické frmě. Prjekt skutečnéh prvedení bude na každém výkresu patřen razítkem a pdpisem dpvědné sby zhtvitele. V případech, kdy pr velké mnžství změn by dkumentace byla nepřehledná, zpracuje zhtvitel na své náklady dkumentaci nvu. b) všechny předepsané dklady svědčující řádné a kvalitní prvedení díla, včetně prhlášení zhtvitele jaksti a úplnsti díla a prtklů prvedených zkuškách a měřeních, c) prhlášení shdě (ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů v aktuálním znění) všech pužitých materiálů, pltvaru, výrbků a zařízení, u kterých je prhlášení shdě pžadván, d) kpie denních zápisů ve stavebním deníku zhtvitele d pčátku jeh vedení d dne, předcházejícíh přejímce díla. Vlastní stavební deník bude bjednateli předán nejpzději následující den p jeh uzavření Pkud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při klaudačním řízení zjistí nutnst pskytnutí dalších dkladů, zavazuje se zhtvitel takvé dklady ddat bjednateli v termínu určeném bjednatelem bjednatel je právněn dmítnut převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či neddělky tht díla, neb nebyly předlženy dklady pžadvané pr přejímací řízení, ppř. bjednatel shledal, že tyt dklady jsu chybné, nepravdivé neb neúplné. Smluvní strany prhlašují, že vylučují pužití ustanvení 2628 NZ bjednatel může na základě vlastníh uvážení převzít díl i v případě, že vykazuje drbné vady a neddělky, které samy sbě ani ve spjení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takvém případě bude sučástí zápisu předání a převzetí díla seznam knkrétních vad s termíny jejich dstranění neb dhda slevě z ceny díla v případě, že bjednatel shledá vady nedstranitelnými V případě zjištění jakýchkliv vad v průběhu předávání díla je bjednatel právněn přejímací řízení přerušit, vyhtvit seznam zjištěných vad s termíny jejich dstranění a p kntrle dstranění vad v přejímacím řízení pkračvat Zhtvitel se zavazuje vady díla bezplatně dstranit ve lhůtách dhdnutých smluvními stranami, jinak d 5 dnů pté, c mu byly známeny. V pačném případě je bjednatel právněn nechat dstranit reklamvanu vadu třetí sbu. Účelně vynalžené náklady s tím spjené nese zhtvitel, který je pvinen tyt náklady bjednateli uhradit d 10 dnů p bdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě pstačvat zádržné. Tyt náklady se budu pvažvat za zaplacené dnem, kdy bude jim dpvídající finanční částka připsána na účet bjednatele. dstranění vady třetí sbu nebude mít dále vliv na záruku zajakst díla pskytnutu zhtvitelem Zhtvitel se zavazuje staveniště a budvu, vč. přístupvých kmunikací řádně vyklidit d 15 dnů p předání a převzetí díla. Čl. XIV. záruční DBA 14.1 Zhtvitel pskytuje za jakst díla, resp. veškerých prvedených práci záruku p dbu 60 měsíců d data písemnéh předání a převzetí díla bez vad a neddělků. Zhtvitel tímt garantuje, že jím prvedené díl bude bezvadné, tj. bude mít p uvedenu dbu vlastnsti a jakst stanvenu tut smluvu, prjektvu dkumentací, technickými pdmínkami, platnými ČSN/ČS ENIEN a dalšími becně závaznými právními předpisy a že bude způsbilé pr pužití k bvyklému účelu. strana 9/11

10 Čl. XV. VADY DÍLA 15.1 V případě, že se na díle v záruční dbě bjeví vady, bjednatel je bude reklamvat u zhtvitele, a t i telefnicky či em. dpvědným zaměstnancem zhtvitele pr reklamace je Pavel Bajer, telefnní čísl , Pkud bjednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhtvitel vyřídit bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 10 dnů d jejíh uplatnění neb d 24 hdin, jedná-li se vadu (vady) hržující bezpečnst neb prvz díla neb v případě vzniku havárie, a t prvedením pravy neb výměnu vadné části díla, nebude-li bjednatel pžadvat slevu z ceny díla neb nedstupí-li bjednatel v suladu s bčanským zákníkem d smluvy Nedstraní-li zhtvitel reklamvané vady ve lhůtách dle předchzí věty, je bjednatel právněn nechat je dstranit třetí sbu. Náklady s tím spjené nese zhtvitel, který je pvinen tyt náklady bjednateli uhradit d 10 dnů p bdržení výzvy k úhradě Dba d uplatnění záruky zajakst a d dby vyřízení reklamace se d záruční dby nezapčítává. dstranění záruční vady třetí sbu nebude mít dále vliv na záruku za jakst díla pskytnutu zhtvitelem statní nárky bjednatele z vad díla vyplývající z bčanskéh zákníku nejsu dtčeny Zhtvitel pskytne na pravy prvedené v rámci reklamace v psledních 12 měsících záruční dby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dhdnuta delší dba). Záruční dba začíná běžet de dne převzetí dstraněné reklamvané vady bjednatelem. Čl. XVI. DRUČVÁNÍ 16.1 Všechny písemnsti dle tét smluvy budu dručvány sbně, kurýrem, datvu schránku neb pštu na adresu sídla smluvních stran uvedenu v záhlaví Smluvy. Změny dručvací adresy jsu mžné písemným známením dručeným druhé smluvní straně Písemnst bude dručena jejím dručením neb dmítnutím převzetí V případě neexistence důkazu dřívějším dručení se bude mít za t, že písemnst zasílaná dpručeným dpisem s ddejku byla dručena na knci sedméh dne p jejím deslání. Čl.XVIT. DPVĚDNST ZA ŠKDU 17.1 Zhtvitel dpvídá za škdy, které způsbí v suvislsti s prváděním díla (ppř. jím pvěřené sby). Čl. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 18.1 Zhtvitel prhlašuje, že je dbrně způsbilým prvést bjednané díl řádně a kvalitně. Jeh zaměstnanci jsu pršklení v předpisech pr zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a pžární chrany a jsu pjištěni pr případ úrazu neb úmrtí v důsledku pracvníh úrazu či nemci z pvlání Zhtvitel je pvinen vydat bjednateli k datu pdpisu tét smluvy a pté na jeh žádst kdykliv během plnění závazků dle tét smluvy, včetně dby pskytnutých záruk, čestné prhlášení bsahující infrmaci aktuální vlastnické struktuře zhtvitele a pskytnut mu seznam subddavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z tét smluvy. Tent závazek se zavazuje přenést i na své subddavatele. Čestné prhlášení dle tht ustanvení je zhtvitel strana 10/11

11 pvinen bjednateli dručit nejdéle d l Sti dnů d dručení jeh žádsti. pakvané neplnění tht závazku se pvažuje za pdstatné prušení pdmínek tét smluvy Pr ptřeby tét smluvy a dstranění všech pchybnstí strany ptvrzují, že díl se pvažuje za zcela dknčené kamžikem pdpisu zápisu předání a převzetí díla mezi zhtvitelem a bjednatelem a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhtvitele k dstranění všech vad a neddělků z přejímky a t i když s nimi byl díl tímt prtklem převzat Smluvní strany ptvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. tét smluvy představuje hdntu veškerých plnění zhtvitele včetně závazků zhtvitele vyplývající ze zhtvitelem pskytnutých záruk za jakst díla. Pr případ, že hledně zhtvitele bude zahájen inslvenční řízení neb djde k uknčení tét smluvy dstupením ze strany bjednatele neb v případě, kdy zhtvitel nebude zjakýchkliv důvdů mci dstát svým závazkům vyplývajícím z pskytnuté záruky zajakst, neb pr případ, že by závazky z dpvědnsti za vady zanikly, ceňují smluvní strany hdntu záruky za jakst díla částku dpvídající l% z ceny díla. Nastane-li kterákliv z událstí či skutečnstí zakládající nárk bjednatele na slevu z ceny díla dle tét smluvy a smluvní strany se nedhdnu jinak, má zhtvitel nárk na zaplacení ceny díla ve výši stanvené dle přísl. ustanvení tét smluvy snížené sjednanu hdntu záruk bsah tét smluvy lze měnit výhradně písemnými smluvními ddatky pdepsanými statutárními zástupci neb zmcněnými zástupci bu smluvních stran, ddatky budu vždy uzavřeny v suladu se záknem Č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Smluvní strany výslvně vylučují mžnst změny pdmínek tét smluvy ústní neb jakukliv jinu frmu, než tak, jak je uveden v tmt ustanvení Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu běma smluvními stranami Tat smluvaje vyhtvena ve 4 stejnpisech, z nichž p pdpisu bdrží každá smluvní strana dvě identická vyhtvení Tat smluva je pdepsána právněnými zástupci smluvních stran a dpvídá jejich pravé a svbdné vůli Smluvní strany suhlasí se zveřejněním smluvy na internetvých stránkách MČ Prahy Závazkvý vztah pdle tét smluvy se řídí bčanským zákníkem. Není-li ve smluvě uveden jinak, řídí se vztahy tut smluvu zalžené příslušnými ustanveními cit. bčanskéh zákníku Všechny spry vznikající z tét smluvy a v suvislsti s ní budu rzhdvány s knečnu platnstí u Rzhdčíh sudu při Hspdářské kmře České republiky a Agrární kmře České republiky pdle jeh Řádu a Pravidel jedním rzhdcem jmenvaným předsedu Rzhdčíh sudu. Nedílnu sučástí smluvy jsu tyt přílhy: Přílha Č. 1 - cenvá nabídka (ceněné plžkvé rzpčty) Přílha Č. 2 - harmngram prací Přílha Č. 3 - karta zakázky V Praze dne Správcerzpčtu/ {1/4/ strana 11/11 ;6 --_._--- Za zhtvitele: IGSVSTEM, spl. S Mladbleslavská Praha 9 - Vinař vel Baje':: jednatel DiČ: CZ186D:

12 Plžkvý rzpčet stavby Stavba: 01 ZS Na Sutce 28/440, Praha 8 - Trja bjednatel: Datum: IČ: DIČ: Zhtvitel: bude určen výběrvým řízenfm IČ: DiČ: Za zhtvitele: fl /7 /1{,/'/ A_)/l);/ I /1 FRIGSYSTEM, spl. S r.. Mladbleslavská 157 CD Praha 9 - Vinař IČ: DiČ: CZ Za bjednatele: Základ pr DPH DPH 15 % 15 % 0,00 0,00 Základ pr DPH DPH 21 % 21 % , ,00 Cena celkem za stavbu Rekapitulace stavebních bjektů a prvzních subru 01 Výměna pdlah.krytin 02 Úpravaživič.pvrchů pi'ed SD 03 plceni areálu a klim:edntek Celkem za stavbu ,6: , , ,0 Rekapitulace stavebních rzpčtů ZŠ Na Sutce 28/440, Praha 8 - Trja , ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Trja , ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Trla ,9 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních dílů Zemn! práce 1.a Pdesta 5 Kmunikace 90 plceni 90.2 plceni 2- Klimatizačníchjedntek Q 95 Dknčvacl knstrukce na pzemních 99 Staveníštnípřesun hmt A Chdba 096 Pl'esunysuti a vyburaných hmt VU Šklnický byt V03 Kancelář V03.1 Chdba Zpracvánprgramem BUILDpwer, RTS, a.s..' 1 4 Stránka 1 z 13

13 V03.2 Ředitelna V03.3 Knihvna Celkem %3 stavbu Rekapitulace vedlejších rzpčtvých nákladů Ztížené výrbnl pdmínky brvá přirážka Přesun stavebních kapacit Mimsfaveništní dprava Zařízeni staveniště Prvz investra Kmpletační činnst (IČD) Rezerva rzpčtu Celkem za stavbu 1 S Zpracván prgramem RTS, a.s. Stránka 2 z 13

14 PLŽKVÝ RZPČET Prjektant Zpracvatel bjednatel pr' ektu Ddavatel bude určen. běrvým řízením Zakázkvé čísl Rzpčtval Pčet listů RZPČTVÉ NÁKLADY ZRN celkem HZS ZRN+HZS Jmén: Zařízeni staveniště Prvz investra Jmén: :.~>:'_' - "\"'_ '_ '" Jmén: Datum: Pdpis: Datum: Pdpis: Datum: Pdpis: Základ r DPH 21.0 % Kč DPH 21,0 % Kč Základ r DPH 0,0 % Kč DPH 0,0 % Kt Pznámka: Zpracván prgramem BUILDpwer, RTS, a.s. 1 6 Strana 3

15 Rzpčet: 0897 ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Tria REKAPITULACE STAVEBNíCH DílŮ V03 Kancelář V03.1 Chdba V03.2 Ředitelna V03.3 Knihvna A Chdba 1.a Pdesta VEDLEJší RZPČTVÉ NÁKLADY Zpracván prgramem BUILpwer, RTS, a.s. 1, Strana 4

16 Plžkvý rzpčet Rzpčet: 0897 ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Tria R Demntáž skliků neb lišt, pryžvých neb z PVC m 31,65 7,93 250, RT1 Sejmutí pvlaku vlně plžených-textilníchz plch nad 20 m2 m2 38,58 2,46 94, RT1 dstranění PVC a kberců lepených s pdlžku z plch nad 20m2 m2 38,58 64, , Rx Dčištění pvrchu p stržení PVC, tmel d 50% m2 38,58 38, , R Vyrvnáni pdlahy stěrku Unirvnal tlušfky 2 mm m2 38,58 157, , RU1 Lepení pdlahvých sklíků z PVC a vinylu včetně ddávky skliku PVC m , , RT1 Lepeni pvlak.pdlah z pásů PVC na Chempren puze plženi - PVC ve specíflkací m2 38,58 198, ,B Pdlahvina PVC tl. 2 mm - Vinil (typ Tarketl) m , , R Mntáž přechdvé, pdlahvé lišty na hmždinky m ,43 133, RU1 Lišta nerezvá přechdvá, stejná vý$ka krytin prfíl krycí 721JF, na hmždinky.šliky 30 mm Díl: V03 Kancelář R Demntáž sklíků neb lišt, pryžvých neb z PVC m ,47 103, RT2 dstraněni PVC a kberců lepených s pdlžku z plch 10-20m2 m2 13,20 57, Rx Dčištění pvrchu p stržení PVC, tmel d 50% m2 13, , R Vyrvnání pdlahy stěrku Unírvnaltlušťky 2 mm m2 13,20 157, RU1 Lepení pdlahvých sklfků z PVC a vinylu včetně ddávky $kukupvc m 13,86 57,15 792, RT1 Lepení pvlak.pdlahz pásů PVC na Chempren puze plžení - PVC ve specifikaci m2 13,20 166, Pdlahvina PVC t1.2,0mm m2 15,31 273, , R Mntáž přechcdvé, pdlahvé lišty na hmždinky m , RU1 Lišta nerezvá prechdvá, stejná výška krytín prtii kryci 721/F, na hmždinky, šířky 30 mm m U: V03.1 Chdba R Demntáž skliků neb lišt, pryžvých neb z PVC m 12,50 7,47 93, RT2 dstraněni PVC a kberců lepených s pdlžku z plch 10-20m2 m2 12,10 57, S1713RT1 Burání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně. dlaždice keramické m2 12,10 45,00 544, Vx Dmtf skl keram rvný m 12,50 27,90 ~ R Dčištěni pvrchu p vyburáni dlažeb, tmel d 50% m2 12,10 33, R Vyrvnáni pdkladůmaltu ze SMS tl. d 10 mm pdlaha m2 12,10 141, , RT2 Začištěni mítek klem ken.dveří apd, s pužitím suché maltvé směsi-skl m 12, , R Vyrvnání pdlahy stěrku Unirvnal tlu~t'ky 2 mm m2 12,10 157, , RU1 Lepeni pdlahvých sklíků z PVC a vinylu včetně ddávl<y sklíku PVC m 12,50 57,15 714, RT1 Lepení pvlak.pdlah z pásů PVC na Chempren puze plžen! - PVC ve specifikaci m2 12, Pdlahvina PVC ti.2, mm m2 14, , R Mntáž přechdvé. pdlahvé lišty na hmždinky m 4,00 83,43 333, RU1 Lišta nerezvá přeehdvá, stejná výška krytin prfil krycí 721/F, na hmždinky. šíiky 30 mm,.. " '-'-j~~:l n: V03.2 editelna Zpracván prgramem BUILDpwer, RTS, a.s, Strana 5 1 8

17 Plžkvý rzpčet Rzpčet: 0897 ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Tria m RT2 dstranění PVC a kberců lepených s pdlžku z plch 10-20m2 m2 21,14 57, , Rx Dčištěni pvrchu p stržení PVC, tmel d 50% m , R Vyrvnáni pdlahy stěrku Unirvna!tlušťky 2 mm m , , RU1 lepeni pdlahvých skliků z PVC a vinylu včetně ddávky sklíku PVC m , , RT1 Lepeni pvlak.pdlah z pásů PVC na Chempren puze plženi - PVC ve specifikaci m2 21,14 189, , Pdlahvina PVC tl.2,mm m2 24,12 273, , R Mntáž ptechdvé, pdlahvé lišty na hmždinky m 0,80 83,43 66, RU1 lišta nerezvá přechvá, stejná výška krytín prfil krycí 721/F, na hmždinky, šířky 30 mm m 0,80 219,15 175,32.,.. -: <-,:'~ Díl: V03.3 Knihvna R Demntáž sklikú neb Ušt, pryžvých neb z PVC m 25,30 7,47 188, RT1 dstraněni PVC a kberců lepených s pdlžku z plch nad 20m2 ml , , Rx Dči~těnrpvrchu p stržení PVC, tmel d 50% mz , , R Vyrvnání pdlahy stěrku Unirvnal tlušfky 2 mm m , , RU1 Lepeni pdlahvých sklíkú z PVC a vinylu včetně ddávky skllku PVC m , RT1 Lepeni pvlak.pdlah z pásů PVC na Chempren puze plženi - PVC ve specifikaci m2 40,83 166, ,23 48, Pdlahvina PVC t1.2,0 mm.~-; )... m Díl: A Chdba R Demntáž sklíků neb lišt, pryžvých neb z PVC m 150,90 7, RT1 dstranění PVC a kberců lepených s pdlžku z plch nad 20m2 m2 208,88 54, , RT1 Burání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 rnz ručně. dlaždice keramické mz 208,88 45, , Vx Dmtž skl keram rvny m 150,90 27, , R Dčíštěni pvrchu p vyburáni dlažeb, tmel d 50% mz 208,88 33, , R Vyrvnání pdkladů maltu ze SMS tl. d 10 mm pdlaha m2 208,88 141, , RT2 Začíštěni mltek klem ken,dveří apd. s pužitím suché maltvé směsi-skl m 150,90 50, , Z0R Vyrvnání pdlahy stěrku Unirvnal tlu!t'ky 2 mm m2 208, , RU1 Lepení pdlahvých $klikůz PVC a vinylu včetně ddávky sklíku PVC m 150,90 57, , RT1 Lepení pvlak.pdlah z pásů PVC na Chempren puze plženi - PVC ve specifikaci m , , Pdlahvina PVC t1.2.0 mm m2 235,17 182, ,80 1.a R Demntáž sklikclneb lišt, pryžvých neb z PVC m 14,94 7,47 111, Vx Dmtž skl keram rvný m 14,94 27,90 416, RT2 dstranění PVC a kberců lepených s pdlžkcu z plch 10-20m2 m2 11, , RT2 Začíštěnf mítek klem ken,dveri apd. s pužitím suché maltvé směsí-skl m 14,94 50,85 759, Rx Dčíštění pvrchu p stržení PVC, tmel d 50% mz 11,55 33,84 390, R Vyrvnáni pdlahy stěrku Unirvnal tlušt'ky 2 mm m2 11,55 189, ,03 Zpracván prgramem 8UILDpwer, RTS, a.s. 1 9 Strana 6

18 Plžkvý rzpčet Rzpčet: 0897 ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Tria ,09 284, ,58 ;.. ď ;:;j~~1~m 23108,09 ~~;._ , RD Vnitrstaveništní dprava sutí d 10 m RD Přlplatek k vitrst. dpravě suti za dalšich 5 m R Vdrvné přemístění suti na skladku d 6000 m RD Pfíplatek za dalších zapčatých 1000 m Ilad 6000 m R Ulžení suti na skládku bez zhutnění R Nakládáni vyburaných hml na dprav I prstfedky R Pplatek za skladku 10 % příměsí R Pplatek za skládku suti - PVC pdlahvá krytina kberce._'...,... _.. ' 7,50 184,50 60,03 20,52 7,50 288,45 105,06 23,04 7,50 8,55 7,50 359,55 7,12 360, , , , ,57 64, , ,67 Zpracván prgramem BUILDpwer, RTS, a.s, 10 Strana 7

19 PLŽKVÝ RZPČET Zpracvatel prjektu bíednaíel Ddavatel bude určen výběrv. m řízením Zakázkvé čisl Rzpčtval Pčet listů RZPČTVÉ NÁKLADY N M ddávk celkem Mimstaveništni d rava ZRN celkem Zařizeni staveniště Prvz investra HZS Km letačnf činnst ZRN+HZS ZRN+st.náklady+HZS statní náklad neuvedené statni náklady celkem,., Jmén: Jmén: Jmén: Datum: Datum: Datum: Pdpis: Pdpis: Pdpis: Základ r DPH 21,0 % Kč DPH 21,0 % Kč Základ r DPH 0,0 % Kč Pznámka: Zpracván prgramem RTS, a.s. 2 1 Strana 8

20 REKAPITULACE STAVEBNíCH DíLŮ Rzpčet: 0897 Z$ Na $utce 28/440, Praha 8 - Tria Zemní práce 5 Kmunikace 99 Staveništní přesun hmt 096 Přesuny suti a vyburaných hmt _ ',';. _. :;. },, úr'~j~;~.:.4t VEDLEJší RZPČTVÉ NÁKLADY Zpracván prgramem BUILDpwer, RTS, a.s. 22 Strana 9

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více