P r o s i n e c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0# # 5, 6 7 #,

3 !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na to, aby se naše životy a životy našich blízkých ubíraly správným smrem. Také máte nkdy pocit, že vci mají ustavinou tendenci kazit se rychleji, než je staíte napravovat, a že si nemžete dopát odpoinku a na chvíli složit ruce? Hospodin o našem lopocení dobe ví. Ví o tom, jak zdánliv nekonící nám nkdy pipadá náš zápas se silami rozkladu, zla a porušenosti, jak v tom pirozeném, ale pedevším v duchovním. Je to zápas, který však nesmíme vzdát. V knize Písloví se píše: Maliko pospíš, maliko zdímeš, maliko složíš ruce, abys poležel, v tom pijde jako pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný. Uprosted svého pemítání jsem porozuml, že v tomto vku, který je poddán smrti a porušení, nelze získat nic hodnotného bez placení. Navzdory tomu, že souasná spolenost se svým zpsobem života pokouší tento princip ignorovat, žádná zkratka neexistuje. A tak vme Bohu, že usilovná práce (která, jak íká Boží slovo, se nkdy neobejde bez pláe) pinese dobrou sklize asem svým. Bh, který sám až posavad pracuje na spasení našich duší, nás povzbuzuje, abychom i my byli poctiví v pístupu k práci. lovk, který si nechá zarst vinici a už je to naše vlastní duše, manželství, dti, služba bratím, zamstnání nebo nco jiného, co nám bylo sveno je podle Písloví muž bez porozumní, lovk nemoudrý. Milí tenái, pedkládáme Vám toto íslo Pikrytí s nadjí, že Vám pinese inspiraci a povzbuzení do ešení každodenních situací Vašeho života. Roman Oulický 1

4 + :!! "! #" #" $ " % " " " & ' #! (& # "# & )!!! #* + & (!! & #"! " # +!!, -. / " # % ' " " # 0 "( &!& #"! 1! & & 2 ( '! % 3 4 5" " " & # " 2 & & & " & "!# 5 # " & 6 #! + # " % & #"! +!! "! #! 7 % " # + & "& #"! 8 # " +! & 7 #* "&! 7# % & % 5 5!!! +! %! 0 " & +! #"!! 3! "! # 9 ' &! " % 2 " ( 3! #! 2

5 5 & %!!% 3 (" "!! ;!" "! <!!" "!" & #" +!!! " 7 % ##!"#!& $! &= ' & ' " %!& ' % "! 24 /> (? 3 & " 0 A % B 7 &# 6 # # # " &!" 5 #! " " "! "! :" #! 5% & C2! # "%!& # $! < D 3 " $ +$ # " 6 " :" " E &! " $ # F 5 # %" " &!9A!&! % G H #" 5 &! % "% 24!& # 7 % 3 % "% 6 %! $ #"! + " & % $%!! 7! 5 "! 2 & 7( 8 % & " " " & " 8 "% % % & 3

6 &" 5 & % % " < F( " &" ( "!= < %" " &! = % "&!& #!" % 9 +I + :! ;" 2! <! " ' " # <?/>J # KH/>J /.// /KL. /H?J L>// L/L-./LG$./J M ( /L//J / < K/LJ NF KLHJ < //>J./,L.J / 2 K// L 2./>$/L! "#$ %&'( # ) *+,-,-. / 0! 1.2,-3,-. 444& ! " # $# # % & ' " #(')* $ #! # # + #!, # # ' # -! ' '# ' ### #' # #%. / '! #!#'' '+ )/ # ' # # # # ' 0 ) 1! 234" %. '! # ' # ) #. ) 4

7 5##/6# %. '! ' #. ' '# # # %. # / # # 7 8 / 3492 '! ' # #! /6#,# #!#!" #! $!%$&'! % ( $ " )$# * +, : ' #. ' ' # ' 6# )/ + ' # % # ;#,# # < # # - "!$* #$"$!!#$" $ $% $ = >24>8?,#. # ' # # ' # # 6' ' # ##6#. "! *$!" */" )$" $! "# " )$! #*$% # 0$)$!( =6 34>3>9?)! #, # 1! # %.#! # #<. % ' A6 # 5

8 ŽENA, KTERÁ SE BOJÍ HOSPODINA Písloví 31:30 Sharon si tiše povídala s maminkou. Nco ji trápilo, a tak hledala píležitost, jak mít maminku chvilku pro sebe. Te sedly ob dv u kuchyského stolu a Sharon jí mohla všechno íct. Mami, co mám dlat, abych mla víc pátel? pemýšlela. Ne, že bych nemla pátele, ale chtla bych být víc jako Mary Lou Raber. Každý chce být s Mary Lou a dlat, co ona navrhne. Vždycky dokáže íct nco vtipného a poád je ve stedu dní. Máš na mysli, že Mary Lou je oblíbená dívka? zeptala se maminka. Ano! Oblíbená je to správné slovo, odpovdla Sharon. Je tak veselá a zábavná. A také krásná, dodala tiše. Maminka se smutn pousmála. Sharon, doufám, že nehledáš špatný druh popularity, ekla své dcei. Co tím myslíš, mami? Sharon, je dobré být milá a ke každému pátelská. Mladá dívka by mla rozvíjet schopnost zajímat se o druhé a umt je rozveselit, aby jim s ní bylo dobe. Bh nechce, abychom byli pyšní, chladní a sobstední. Ale když je oblíbenost založena na kráse, vyprávní vtipných píbh nebo snaze být vždycky v ele skupiny, je povrchní a bláznivá. Maminka se natáhla pro Bibli a nalistovala poslední kapitolu Písloví. Tady je napsáno, Sharon, jaké bychom mly toužit být, ekla. Verš 26: Ústa svá otvírá k moudrosti, a nauení dobrotivosti v jazyku jejím. Sharon, je Mary Lou vždycky milá, nebo její vtipné poznámky ostatním ubližují? ekla bych, že dost asto tomu tak je, pipustila Sharon. Všichni se snaží s ní být zadobe, aby si z nich nedlala legraci. To nevypadá jako dovednost, kterou bys mla chtít napodobovat, ekla maminka mírn. Verš 30 íká: Oklamavatelná jest píjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, ta chválena bude. Píjemnost znamená pvab i oblíbenost a Bible nám íká, že je oklamavatelná! Sharon, chci ti vyprávt píbh, který se stal, když jsem byla dve asi ve tvém vku. V naší tíd bylo tehdy plno jiných dívek, ale já ti budu vyprávt o dvou z nich. Stephanie byla živá dívka, velmi krásná a povídavá, zkrátka oblíbená. Byla jako velí královna: každý chtl být s ní, dlat to, co ona, a smát se jejím píbhm. Vím, že Stephanie nebyla vždycky laskavá ani nerespektovala uitele, tak jak se slušelo. Ale pesto jsem jí 6

9 závidla. Dokonce i jméno mla mnohem zajímavjší, než bylo to moje úpln obyejné! Pak tu byla Ida. Ida byla mnohem vážnjší dívka. Nebyla tak hezká jako Stephanie a mla tichou povahu. Vždycky však byla pohotová, když nkdo poteboval pomoc, a vdla, co dlat, když se nkdo poranil nebo ml potíže. Malé dti ve škole ji mly rády a asto pomáhala i uitelm z nižších roník, když mla hotovou svoji vlastní práci. Když jsme byli v sedmé tíd, dala Ida své srdce Bohu, a na jejím život bylo bez jakékoli pochybnosti vidt, že je skutenou kesankou! Nkteré z dívek si blázniv myslely, že je až píliš hodná. Ida byla vždycky laskavá a pátelská, ale nesnažila se být vdcem nebo pimt ostatní, aby ji následovali. Stephanie se chovala hloup ped chlapci a snažila se tak pitáhnout jejich pozornost, ale Ida nic takového nedlala. Byla vždy rozumná. I když si dti dlaly legraci z jejího jména a volaly na ni I-da, I-da, minerální vo-da, Ida se s nimi jenom smála a nerozzlobila se. Když jsem byla v osmé tíd, odsthovali jsme se pry, takže jsem se svými páteli nedokonila roník. Pozdji jsem se však dozvdla, co se s mými spolužáky stalo, když vyrostli. Píbh Stephanie nepatí k tm šastným. Když jí bylo pouhých šestnáct, utekla z domova a vzala si chlapce, který nebyl kesanem. Když jsem se s ní po letech znovu setkala, nebyla už ani veselá, ani hezká. Nosila svtské obleení a kouila cigarety a brzy jsem zjistila, že se rozvedla se svým manželem. Jak má te Stephanie smutný a osamlý život! Skuten, bez bázn Hospodinovy byla píjemnost oklamavatelná a krása marná! Ida je te ženou kazatele a má krásné dti. Je velmi šastná a každý, kdo ji zná, ji obdivuje a uznává. Ida si moude vybrala správnou cestu a následovala ji už jako mladá dívka a byla za to odmnna. Žena, kteráž se bojí Hospodina, ta chválena bude! Sharon poslouchala maminin píbh. Myslíš si, že Mary Lou Raber dopadne stejn jako Stephanie? zeptala se vystrašen. Doufám, že ne, odpovdla maminka. Mary Lou má dobré rodie, kteí se ji budou snažit nasmrovat na správnou cestu. Ale doufám, že jí snad nkdo pomže, aby uvidla, jak bláznivé je vyhledávat povrchní oblíbenost! Protože rozhodnutí, která uiní ve svém život te, a zvyky, které si vytváí, ovlivní její život v budoucnu. Sharon celé odpoledne hluboce pemýšlela. Vypadá to, že jí rozhovor s maminkou otevel nové okno, skrze nž se mže podívat okno, skrze nž mže pohledt daleko do svojí budoucnosti. Sharon vždycky vdla, že tam to okno je a že jednoho dne bude poteba se skrz nj podívat. Že jednou bude poteba, aby se rozhodla a vybrala si, jakým 7

10 lovkem se chce stát. Bylo snad už to jednou tady? Má maminka pravdu, když íká, že zvyky a rozhodnutí, která dlá nyní, ovlivní, jakou ženou se stane? Veer si Millerovi spolen sedli, aby si peetli poslední kapitolu Písloví. Svtelný kruh kolem lampy teple záil a dti byly velmi tiché, když tatínek nahlas etl: Ženu statenou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její Ruku svou otvírá chudému, a ruce své vztahuje k nuznému Síla a krása odv její, nestará se o asy potomní Ústa svá otvírá k moudrosti, a nau- ení dobrotivosti v jazyku jejím Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji, íkaje: Mnohé ženy staten sob poínaly, ty pak pevyšuješ je všecky. Tatínek se odmlel a s úsmvem se otoil na svoji ženu. Vymnili si láskyplný pohled, který záil tém stejn jasn jako samotná lampa, pomyslela si Sharon. Mnohé ženy staten sob poínaly, ty pak pevyšuješ je všecky, opakoval tatínek nžn. Pán mi skuten požehnal ctnostnou kesanskou ženou! Sharon se zatajil dech. Pohled z toho okna byl te jasný! Už nemla žádnou pochybnost, kterou cestu si má vybrat. Co byla prázdná popularita v porovnání se skutenou úctou a chválou, kterou mže získat zbožná žena? Budu moudrá jako Ida a jako maminka, rozhodla se Sharon a její srdce naplnil pokoj. Oklamavatelná jest píjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, ta chválena bude. Peloženo z knihy Wisdom and the Millers od Mildred A. Martinové. 8

11 '9 4 +#*# **4 *:- ; <&= ( ) *+#, 6 ' " / 5 (pokraování 13. ást) 7 8 Analyzovali jsme konflikt, ke kterému dochází, když se rodie pokusí získat vládu nad svými dtmi. Konflikt je dsledkem vzpoury dítte. Formální definice vzpoury je akt oteveného a odhodlaného vzdoru nebo odporu vi jakékoli autorit nebo vládnoucí moci. [1] Rodie se musí nauit rozpoznávat, jakými zpsoby dti vzpouru vyjadují, a jak ji zvládnout, pokud k ní dojde. Vzpoura je úmyslné odmítnutí autority, a už aktivní, nebo pasivní. Dít je zjevn vzpurné, pokud na váš píkaz reaguje slovem ne, uhodí vás nebo jedná v pímém rozporu s píkazem. Vzpurné je však také tehdy, když se opakovan rozhoduje ignorovat nebo zapomínat vaše píkazy. Pokud dít opakovan zapomíná, znamená to, že se vdom rozhoduje nepamatovat si. Vaše slova prost nejsou dostaten dležitá na to, aby si je udrželo v mysli. Ukázkou aktivní vzpoury je nap. to, když dít nevyslechne nebo nepijme váš pokyn. Typickým výrazem takové vzpoury je, že dít dostane hysterický záchvat, reaguje slovy ne nebo nebudu nebo vzdorovit odejde, zatímco k nmu mluvíte. Ani jeden z tchto zjevných projev neúcty by nikdy neml být tolerován. Od dítte byste mli vyžadovat, aby vás tiše vyslechlo bez odmlouvání a stížností. Pokud dít pokrauje ve he (nebo zamuje svoji pozornost na nco jiného), brebentí nebo vás pi pedávání 9

12 pokyn ignoruje, vyjaduje tím také vzpouru. Mli byste od dítte vyžadovat soustednou pozornost s tím, že se vám bude dívat do oí a nahlas a s respektem potvrdí, že pokyny slyšelo. Budete-li požadovat, aby vyjadovalo úctu tím, že bude íkat ano, maminko, ano, tatínku, postupn se to stane souástí jeho chování. Dalším píkladem aktivní vzpoury je situace, kdy dít nepijme vaši nápravu. Teba odmítne vaši výtku za njaký in nebo postoj tím, že vytrvale odmítá uznat svoji vinu. Možná argumentuje a tvrdí, že to v podstat nebyla jeho vina, byla to chyba nkoho jiného nebo dokonce vaše vlastní, co zapí- inilo, že jednalo, tak jak jednalo. Nkteré dti namísto argumentace zaryt mlí. Jejich neochota pipustit špatné jednání, a tím souhlasit s vaší výtkou, je tichý výraz aktivní vzpoury. Pasivní vzpouru dti praktikují, stetnou-li se s vnjším nárokem na poslušnost, a uvnit mají odpor. Kdosi to popsal jako situaci, kdy lovk navenek sedí, ale uvnit stojí. Takový typ vzpoury zaíná skryt v mysli dítte, ale po njaké dob se projeví formou neuctivých, znechucených i hnvivých grimas. Pasivní vzpouru vyjaduje dít, které si vás zdvoile vyslechne, ale pokyny opakovan neplní, dokud ho nezanete upomínat, hrozit mu nebo jej tlait. Nejvtší sklon k takové vzpoue mají dívky. Sladce pokyvují hlavikou: ano, maminko, a když je pozdji pistihnete, že pokyny neplní, prohlásí, že se práv chystaly je vykonat nebo že zapomnly. Nejrafinovanjší formou pasivní vzpoury je vykávat s provedením pokyn až do okamžiku, kdy se chystáte zakroit. Když dít poslechne teprve tehdy, až samo uzná za vhodné, považuje to za vítzství své vle nad vlí rodi. Další sofistikovanou formou pasivní vzpoury je, když dít dlá, co se od nho vyžaduje, nikoli však požadovaným zpsobem. Dítti je nutno vštípit, že poslušnost neznamená jen uposlechnutí pokyn, ale zahrnuje také správný zpsob jejich plnní. Dti se asto pokoušejí uplatnit svoji vli tím, že píkazy plní vlastním zpsobem. Pokyn splní jen ásten a pak improvizují a nco k nmu pidají nebo si vbec dlají vci po svém. Poslušnost však nedává prostor pro kreativitu. Je to situace, kdy jde o pesné dodržování toho, co bylo eeno (1. Samuelova 15:22,23). Nkteré dti se neodváží oteven neposlechnout nebo odmlouvat rodi- m. Místo toho vou uvnit. Tato forma vnitní vzpoury se asto prozradí výrazy ve tvái. Takové dti se tváí melancholicky a mají výraz citrónu. Stáhnou se, jsou nevrlé, špulí ústa a obecn se snaží dosáhnout toho, aby se každý v jejich dosahu ml mizern proto, že nebylo po jejich. Takový typ vzpoury je nutno vytáhnout na svtlo, aby se nad ním dalo zvítzit. V opaném pípad je velká pravdpodobnost, že vybuchne v dospívání. 10

13 Rodie si musí být vdomi potenciálního nebezpeí, které se skrývá v tichém, ale zasmušilém dítti! Základní poukou je, že dít je ve vzpoue, kdykoli vdom nebo zámrn upednostní svoji vli na úkor jasn formulované vle rodi. Pokud dít zámrn odmítne uznat rodiovské právo vládnout, volí si vzpouru. Vzpoura je svržení autority Pi výchov bude zcela pirozen docházet ke vzpoue. Na jedné stran rodie musí své dti smrovat a musí jim velet, mají-li je vychovat. Nejenom, že toto právo mají, ale jsou povinni je také užívat (jak již bylo eeno v kapitolách 5 a 6 Rodiovská autorita a Rodiovská zodpovdnost ). Na stran druhé mají dti svou vlastní vli a navíc i silné pokušení jako dsledek híšné pirozenosti. Rodie nejsou za konflikt zodpovdní, zodpovdnost leží na dítti. Dti mají poslouchat rodie ve všem. Když rodie jednoduše uplat ují Bohem svené právo vládnout a vznikne konflikt, je to práv dít, kdo si zvolil revoltu. Napadlo jejich právo vládnout a stalo se svojí vlastní autoritou. Dít odmítlo vnjší vládu a dostalo se zcela pod nadvládu svojí híšné pirozenosti. Vzpouru lze znázornit následujícím zpsobem: RODIE BUDE PO MÉM AUTORITA A VLÁDA VZPOURA JSOU-LI ODMÍTNUTY Obr 15.1 Vzpoura Obr vystihuje fakt, že dít již není poddáno autorit, ale staví se na rove rodim. Když k tomu dojde, je to podobné satanov vzpoue, když 11

14 ekl: Budu rovný Nejvyššímu. (Izaiáš 14:14) Výraz Nejvyšší je titulem Boží nepevýšené autority Jeho nejvyššího práva vládnout. Satan v podstat ekl: Už nemáš právo nade mnou vládnout. Budu jako Ty. Vystoupím na Tvoji úrove. Už nemusím pijímat Tvé píkazy. Už T nemusím následovat a poslouchat T. Vzpoura je konflikt dvou rozporných vlí. Je to výraz vle toho, kdo je poddán autorit, proti vli toho, kdo je v autorit. Každé dít má svoji vlastní vli. Samo se rozhoduje, kdy a koho poslechne. A se dít rozhodne ke vzpoue kdykoli, jeho rodie musí uplatnit dostatenou sílu k tomu, aby jeho revoltu okamžit potlaili. Boží slovo staví hích vzpoury na rove arodjnictví, což naznauje, že satan má spoluúast v každé vzpoue. 1. Samuelova 15:23a Nebo zpoura jest takový hích jako arodjnictví. Vzpoura je cílený pokus o svržení rodiovské autority. Není-li vzpoura potla- ena, dojde k revoluci. Revoluce je úplné svržení autority. Pokud se dít pasuje na stejnou pozici, jakou mají rodie, a zstává v ní, revoluce byla završena. V této situaci nkteré dti v podstat pevezmou vládu nad rodii. Ovládají rodinu, vyžadují, aby byly stedem pozornosti, a dokonce se stává, že rodim diktují, co mohou, a co nemohou dlat. Pokud si dít nap. mže prosadit svou tím, že sehraje hysterický záchvat, nebo je schopno rodim íci, aby zmlkli, znamená to, že autorita rodi byla svržena. Revoluce likviduje Bohem stanovený ád a vyústí v chaos a zloeenství pro rodie i dti. Špatný zpsob jednání se vzpourou Když dít úspšn svrhlo autoritu rodi, nezbývá jim nic jiného, než s ním bu vyjednávat, nebo se ho pokusit zmanipulovat, aby ho pimli udlat, co udlat nechce. Domovy, kde k takové revoluci došlo, jsou v naprostém chaosu. Dti samy urují, kdy je as jít spát, co budou jíst, co si obléknou, ím se budou bavit a adu dalších aspekt. Rodie byli vykázáni do role poradc, jejichž radu lze jednoduše ignorovat. V dsledku ztráty autority nad dtmi se rodie mohou pokoušet apelovat na jejich dosud nevyvinutou schopnost racionáln uvažovat, když je chtjí nkam nasmrovat. Rodie se pak marn snaží dti ke správné nebo, dle jejich úsudku, nejlepší vci pesvdit. Je jasné, že vzpurné dít se bude dsledn rozhodovat pouze pro vci, které mu pináší sebeuspokojení. 12

15 Když selže pístup pesvdování, rodim pak zstane pouze jediné východisko. Musí své dít manipulovat pomocí úplatk, hrozeb nebo podvodem. Výmnou za poslušnost dtem nabídnou nco, co chtjí. Nebo jim hrozí ztrátou neho, po em touží, pokud nebudou spolupracovat. Úplatkáství znamená sytit jednu tlesnou žádost pi pokusu o ovládnutí jiné nap. nabídka sladkostí, když dít udlá, co má, nebo pestane dlat to, co nemá. Podplácení nikdy dítti nepomže rozvinout vnitní ovládání, které je pro život potebné. Pouze cviení v ovládání své vle vede k sebekázni. ada rodi, kteí pozbyli práva vládnout, se uchyluje k nepímé manipulaci svých dtí. Zpsoby jsou rzné, nap. psobí dtem na city, využívají podvodu nebo využívají slabost dítte, která vyplývá z jeho híšné pirozenosti. Tyto techniky zahrnují nap. odepení projev lásky nebo souhlasu, aby se dít cítilo provinile, oklamání dítte z titulu vyššího intelektu nebo zneužívání žárlivosti, pýchy, hnvu nebo jiné pevrácené hnací síly. Pesmrování pozornosti dítte od nepijatelné aktivity na pijatelnou je také uritá forma manipulace. Je to legitimní postup, pokud neexistuje žádný konflikt, ale pesmrování dítte nepovede k rozvoji sebeovládání a nikdy by nemlo být užito v pípad dítte, které je ve vzpoue. Nelze se divit, že dti, které vyrostly v takovém prostedí, postrádají úctu k rodim. Byla jim odepena vnjší vláda, když ji potebovaly, a nebyly vychovány k sebeovládání, bez kterého nyní trpí. Nikdo si nebude vážit a nebude mít v úct vdce, který se zekl svého práva vládnout, a místo toho se k prosazení své vle uchýlil k manipulaci. Vdcovství vyžaduje pímý, otevený pístup takový, který jasn definuje závazná pravidla, nekompromisn eliminuje každou vzpouru. Dtská vzpoura nesmí být rodiovskou autoritou tolerována. Bh rodie vybavil právem a mocí si svoji autoritu udržet. Boží slovo definuje jediné ešení problému vzpoury, což bude popsáno v následujících kapitolách knihy. Následující shrnutí princip vlády a vzpoury nás na takovou diskusi pipraví. Shrnutí Rodim svil jejich zodpovdnost Bh a oni budou skládat úty z toho, zda dti vychovali podle Jeho princip. Bh dtem pikazuje poslouchat rodie ve všem. Rodie mají autoritu (právo vládnout) nad svými dtmi. To znamená, že mají právo tvoit pravidla a pikazovat dtem, aby je dodržovaly. Také to znamená, že mají moc k výkonu spravedlnosti trestat za neposlušnost a odm ovat dodržování pokyn. 13

16 Dti mají svoji vlastní vli. Chtjí si vládnout samy podle vlastních žádostí. V dtech je zabudovaná híšná pirozenost. Tato pirozenost je neustále pokouší a nutí sytit žádosti tla touhu po pozornosti, moci a sebeuspokojení. Zodpovdnost rodi vést a mít vládu nad dtmi je v pímém rozporu s vlí a povahou dítte. Dsledkem je konflikt. Když se rodie pokouší usmr ovat aktivity dítte, asto dochází ke konfliktu s jeho vlí. Pokud omezují jeho touhy, dochází ke konfliktu s tím, co chce jeho híšná pirozenost. Když dít odmítne autoritu rodi (právo mu vládnout), vyvolalo konflikt zvaný vzpoura. Vzpoura je otevený vzdor vi autorit nebo odpor vi jejím omezením. U dtí to znamená odmítnutí práva rodi dítti vládnout. Dti vyjadují svoji vzpouru aktivním a zámrným vzdorem: nenaslouchají, argumentují, odmlouvají, odmítají odpovídat, utíkají a odcházejí, jsou násilné, mají hysterické záchvaty, slovn vzdorují nebo oteven neposlouchají. Dti vyjadují pasivní vzpouru tím, že neustále zapomínají pokyny, s poslušností otálejí, neposlouchají patiným zpsobem nebo navenek poslechnou, ale uvnit zuí. Rodie nemohou vyešit problém dtské vzpoury rozumem, úplatky, pesmrováním pozornosti, zneužíváním cit nebo híšné pirozenosti dítte, zastrašováním, klamem nebo jakoukoli manipulací. Rodie se problému dtské vzpoury nemohou vyhýbat ani se pokoušet s ní vyjednávat. Vzpoura musí být pemožena. Pemoci vzpouru znamená znovu obnovit autoritu rodi. Rodie musí být ochotni užít dostatenou sílu, aby pimli vzpurné dít piklonit se spíše k inní vle rodi, než pokraovat ve vzpoue. Síla, kterou Boží slovo popisuje a kterou je teba užít k získání vlády nad dtmi, když jsou vzpurné, je výplata na zadek. Tento prostedek bude popsán v následujících kapitolách, které se zabývají jednou z ústedních myšlenek této knihy. Správné užití fyzického trestu je otázkou úspchu, i neúspchu pi výchov dtí. 14

17 Dodatené úvahy Píklady vzpoury 1. Mj syn odmala miloval odpadky. Ve vku dvou let mu inilo obrovské potšení vybírat plechovky a papíry z odpadkového koše v kuchyni. Maminka ho opakovan varovala, ekla mu ne a lehce ho klepla pes ruku, aby mu zabránila v této nehygienické a potenciáln nebezpené he. Jednoduše jsme mohli koš postavit na kuchy skou skí ku a problému se vyhnout. Nicmén i jako nevící jsme vdli, že to není ešení. Vdli jsme, že v našem dom se Ron musí pizpsobit nám, ne my jemu. Také jsme vdli, že nás má prost poslouchat. Jednoho dne moje žena spatila z druhého konce místnosti, jak synek rozjaen tahá ze zakázaného koše svoje poklady. Okamžit na nho hlasit zavolala Ne! a vydala se k nmu. Ron se na ni letmo podíval a zaal plakat, zatímco v horenatém tempu pokraoval ve vybírání koše. ím blíže mu byla, tím více kiel a rychleji vytahoval odpadky. Plakal, protože vdl, že bude zastaven a že dostane na zadek, ale pokraoval ist z dvodu síly své vle. I poté, co ho žena chytla, držel se koše vší silou a musela mu silou otevít ruky, aby se pustil. Toto vypovídá o dítti se silnou vlí! Doufám, že vzpoura vašich dtí je také tak snadno rozeznatelná. 2. Naše nejmladší dcera byla vždy sladká poslušná holika. Byla mj mazlíek a pravdpodobn jsem ji trochu rozmazlil. Nepamatuji si, že by potebovala dostávat na zadek krom vku dvou, tí let, což je zcela pirozené. Byla velmi inteligentní a nadmíru všímavá. Vidla, co zpsobilo trable bráškovi a sestice, a prost se toho vyvarovala. Byla však náladová, temperamentní, pecitlivlá a sobstedná. Ve vku dvanácti let již nebyla schopna skrývat rysy své padlé pirozenosti pýchu a svéhlavost. Toužila po rzných sladkostech a mla již asi deset kilo nadváhy. Zakázali jsme jí sladkosti, ale zjistili jsme, že je kradla v noci. Její pvodn sladká povaha se zmnila v nevrlost a nesmiitelnost nebyla schopna vyjít s nikým z rodiny. Ke své hanb musím piznat, že jsem ji zaal nazývat Citrónem. Jako vtšina rodi jsem chtl docílit toho, aby nevyzrálé dít šlo do sebe (tak jak je toho schopen dosplý) a zmnilo své chování, tak abych ji nemusel vychovávat. Jak nefér jsem se zachoval! Konen mi vysvitlo, že jednám v rozporu s Písmem, když svoji dceru popuzuji a nenabízím jí jasnou vdcovskou roli (vedení). Omluvil 15

18 jsem se jí a ekl jí, že od tohoto okamžiku budu napl ovat svoji roli otce. Pak jsem jí sdlil, že je teba, aby zmnila svj postoj a zaala s ostatními jednat v úct a s dstojností. Varoval jsem ji, že dostane ádný výprask, pokud se bude i nadále chovat jako sobstedná primadona, s cílem, aby se druzí mli tak mizern, jak pedstírala, že se má ona sama. Pár dní nato se sklíen potulovala po dom, protivn mluvila s bratrem a se sestrou a pohrdav se ušklíbala, když ji maminka varovala, že svým postojem pestupuje mj píkaz. Vtšinu dne strávila ve svém pokoji v sebelítosti (s ospravedl ujícím pocitem nikdo mi prost nerozumí ). Když jsem se dostal dom z práce, hlásili mi, že ten den se všemi jednala nabruen. Spolu s matkou jsme za ní šli nahoru do pokoje. Sdlil jsem jí, že jsem tu proto, abych jí pomohl vypstovat sebeovládání i tak, že obdrží hmatatelný dvod, pro narovnat svj pístup. ekl jsem jí, že je mi líto, že je tento krok nezbytný, ale že už ji znovu nezklamu a že v pípad, že by tento lék nezabral, jsem pipraven jej aplikovat každý den, dokud se nerozhodne, že se bude ovládat. Pak jsem jí dal asi tikrát ádn na zadek. Ponížení z toho, že se s ní zachází jako s díttem, bylo podstatn horší než mírná fyzická bolest. Tato léba se však stala událostí, která promnila její život. Ani se mi nechce pomyslet na to, jak náladová a sobstedná osoba by se z ní stala, nebýt naší ochoty toho dne vyhrát konflikt. Zmna v naší dcei byla oividná. Od toho dne se zaala chovat jako mladá dáma k ostatním zdvoilá, mamince nabízela pomoc bez vybízení, ke mn velmi uctivá a milující. Nkolikrát jsem ji ješt musel varovat v okamžicích, kdy zaala sklouzávat zpt, ale již nikdy nebylo teba káznní. Krátce potom se naše dcera zaala vyvážen stravovat, zaala ovládat svoji touhu po sladkostech a shodila deset kilo nadváhy. Vyrostla z ní krásná dívka navenek, ale my jsme o ní asto íkali, že je ješt krásnjší uvnit. Stala se nám opravdu tím, co vyjadovalo její jméno dar od Hospodina. Dnes je naše krásná dcera potšením nám i ostatním lidem, a již šestnáct let rovnž svému manželovi. Jsme na svj dar od Hospodina hrdí. 16

19 Malý chlapec otevel se zatajeným dechem starou rodinnou Bibli. Pomalu zaal listovat charnými stránkami. Najednou nco z Bible vypadlo. Chlapec vc zvedl, aby se mohl podívat, co to je. Byl to starý vylisovaný list, který tam kdysi nkdo vložil. Maminko, podívej, co jsem našel! vykikl chlapec. Copak tam máš? zeptala se maminka. Chlapec ohromen odpovdl: To je pece Adamv oblek! Ptiletý chlapec se chystal k veei a maminka ho poprosila, aby se za jídlo pomodlil. Maminko, odpovdl, to pece nemusíme, vždy jsme se za jídlo modlili vera! K veei byly zbytky od verejšího obda. Moje dcerka Anika, byly jí tehdy ti roky, se m jednou u veee zeptala, jestli v ní Ježíš opravdu žije. Nechtlo se mi pouštt do žádné teologie, a tak jsem jí jednoduše odpovdla: Ano, miláku. Podívala se na m a odpovdla: Hm, myslím si, že Ježíš moc nemá rád mrkev 17

20 Kate Trotter Už jste nkdy pemýšleli nad tím, jaký máte vliv na lidi, které bhem dne potkáte? asto si íkám, k emu jsem jim vlastn dobrá. Bh mi zas tak asto nedává možnost vidt, jaký dopad má na jiného lovka život, který jsem mu byla schopna pedat. Možná práv proto víra jest nadjných vcí podstata, a dvod neviditelných (Žd 11:1). Nedávno jsem byla v samoobsluze, už jsem mla vybráno a šla jsem se postavit do fronty k pokladn. Hned jak jsem se zaadila, frontu uzaveli, takže jsem stála jako poslední. Když jsem ekala, až pijdu na adu, zrak mi padl na pokladní, a najednou mi za tu ženu pišla na mysl velmi konkrétní modlitba. Byla jsem si jistá, že slyším Pána, a okamžit jsem se zaala modlit za uritou nemoc. Nešlo o žádnou zjevnou potíž, ale cítila jsem opravdu silné puzení Ducha svatého, abych se za ni modlila. Tohle se mi bžn nestává, ale už jsem to zažila a nauila jsem se reagovat. Už jsem pomalu byla na ad s placením. Když jsem postrkovala svj vozík k pokladn, uvdomila jsem si, kolik hnvu z té ženy iší. Za celou dobu, co jsem stála ve front, se neusmála ani se na nikoho mile i pátelsky nepodívala. Když jsem pozorovala, jak strká mé vci do igelitových tašek, všimla jsem si, že to nedlá moc jemn. Opravdu, když jsem ji tak dál tiše sledovala, mrštila mé síky s pomerani do tašky! No tohle! Ješt jsem nikdy nevidla, aby pokladní takhle házela se zbožím. Vždy to byly moje pomerane! Nechtla jsem je mít rozmakané! Mly být pece k jídlu pro celou rodinu! Prolétlo mi hlavou, že bych mohla jít za jejím nadízeným a stžovat si, ale njak jsem nemla pocit, že by zrovna tohle bylo to, co ode m Pán chce. A tak když jsem zachytila její pohled, místo abych se nechala vyprovokovat, usmála jsem se na ni, jak nejlépe jsem umla, a zeptala jsem se, jestli mla nároný den. Potvrdila mi to. Ptala jsem se jí, zda se tší na pestávku. Snažila jsem se s ní mluvit, jak nejlaskavji, nejzdvoileji a nejjemnji jsem svedla. Bylo vidt, jak pomalu roztává, a zaíná se usmívat! 18

21 Udržovala jsem dál rozhovor, nechala ji povídat o práci a tak, až najednou se mnou zaala mluvit, jako bych byla její pítelkyn. Tón ei se zmnil. Napjatý, nahnvaný výraz tváe povolil. Naútovala mi nákup a popála mi hezký den. Pak si najednou uvdomila, že pi tom všem povídání mi zapomnla namarkovat pár vtších vcí, které jsem mla v košíku. Místo toho, aby na m zaala jeet, ekla jenom: Zlatíko, asi jsem vám zapomnla namarkovat všechny ty nápoje. Jakže? Zlatíko? Úžasné! Práv m tím nejmilejším a nejpátelštjším zpsobem oslovila zlatíko. Dojalo m to. Doplatila jsem nákup a otoila se na pána, který proklouzl kolem cedule pokladna uzavena s odhodláním ješt se do fronty natlait. Minutu ped tím na nj kvli tomu vrhla zamraený pohled, ale te se k nmu obrátila a zdvoile, nikoli hrub jako pedtím, ho napomenula. Potom s ním mile navázala rozhovor a zajímala se o jeho nápadné zranní ruky. Za chvilku nám obma íkala zlatíko, a když jsme odcházeli od pokladny, louila se s námi s páním hezkého dne. Kdybyste byli svdky nkolika posledních vtein naší komunikace, nikdy by vás nenapadlo, že ta paní chvíli pedtím bouchala s mými pomerani. Hnv byl ten tam, prost se bhem chvilky rozplynul. Pro? Vím, že to musela být Boží pítomnost a Jeho láska, kterou vylil do mého srdce skrze Ducha svatého. Byla jsem schopná otevít svoje srdce a dopustit, aby se na ni vylila Boží láska a pinesla jí požehnání. Viditelná odmna, kterou jsem pijala, když jsem vydala z hojnosti, kterou m Bh obdail, m velice povzbudila. Když jsem prokázala vrnost Bohu a uvolnila neviditelný život, najednou jsem mla možnost vidt jeho zjevný dkaz, asi tak jako když rozkvete kvtina ve zrychleném filmu. Bh je tak skvlý a vždycky v pravý as pinese dávku povzbuzení, aby posílil naši víru stejn jako to dlal Ježíš s uedníky. Doufám, že i vy jste pijali povzbuzení, abyste vydávali život i v tch nejneobvyklejších situacích! 19

22 !"!"!#!!!"!$ %&!'" 1 ( ) "& * "+ $* $"& +,!!+!!! * + +* +) + " +) + + +!-%&!. * %+ &!& "!")/")+ *&$!'"0102!. /*& & ++* 34!*!+* %&!+$") %* & ) * (, 4* (* * * * *!%&! ") %& &!&$$!+ +%) 5 * +!*!6(") +* +!"!,!!%& &" * *%&4+! * & ") * ")!* 5* "! &% ( " * $ )! *#! ) -*! ) 8 %!3* ) %!** % ++#! #!! &"* *5% * ""!9 1&* ) "!*+" ) : "! 5 ; <=> '! "!+"!'"?!" 1 ") %"! "$ $ $ "&#!'" "!&* "+!" +%!!!!*! 1 5! ) ++48 (φιλεω) %! % "* % "+$ % ") %%"*!$% A+" 20

23 B * ) +" ") "! ")C- & C("D )!" & $+++$&* "!")+ &* * %$!+( + %$8!! &* "&""/* 8 $+ + ")$, "* &*")!$A*!%& '. "& & * %% " ""!)!+ "* "!*!* *3 ") $ % * 34!* 11:! 21

24 de je srdce mého dítte?!" #! #! $ %!!&'''& #! ( '' & & ' '#!'')$*!!& )'+ # &,%!#&,%! $ - '! # '!$ +!!$. $ / )& 0!' $ '& & $1* 2 3* 45"667' &! $ 1 3+# 8"69(457!! ' & :! &!;< ="69(4= >!?&(! ' &< #! $ % '!$/ &% #!& % &!!'/ &' /,$ % 37& )%?&'! $/!%!! (!& '! '! A))%'!!!'!! & %%! $ /,%!&!'!!? 0! /%#!& < % $! % 22

25 !!!!''!$ ' / &! '!3 7 ' <!B <! $!$0!!&%$%B < <$-'!&% &!! &! #!!$ )! # #!&!!&! &% $* #' ''!$? &%! %$-!$!0 ')% $ +!&% '$* & &%'?!!&' 3 ( Doma jsem dti uila, co je správné. Bohužel jsem je ale nevychovávala.!7$)% ( $ C' <, '! && &%' '! $0'( & %,%! '! ' '!/%#!& ',& <+%!!!$ & # # &! ', $ ' # $.', '<# '&!'!', $/D!& $0!!$! 3! 7"#"$% "&#"##' (3+#64"E57 *! &% &',! <$)#&!$?! #' < # &%!!!& ',!#' $*( &%! )%$* 23

26 ) '! ' $+ #&! /%#$ 1:'&* &2F "$)* # " # " 3+# 66"4G7 + $ #"$#"#"$ $"$%"(#, $$3HE4"G7! # ' ' & ( <$ 0 <!! )% & < # & '!! '& >$! <, # $I &%+ # ( # ' ' )%$/%# # * '!$ Kristus se musí stát vaším osobním pítelem a spoleníkem, stejn jako byl pítelem Enochovým. %/%#!'!'<# %+ &'C!'! # %'!$ # & & & &'& F #,% < ', $.! & '' # $+! &&% )%!&( + ',&'0! '' ' $/!! #!! '$% '< &,% '! $ '! % 0$%!% %!!&!!$3?!9&/ 6=7$!& ),!,&!, 0& %! $) 'F <#!'!$ 24

27 - '! &. <& /%#! &! )$ ), &!&'% ' ''!!$ 0# # '! '!#!&%! $*&/%#!, ( &%!'!$-D #& <! &'% ' #( $ % '!' < ' < '!,&), %!$? '!,!!$./%# '%& %, ' & ''!$*'! )% & <! &/%#* $ +, ' #&'%! '$?&%!!!/%#&!&# & ' $ # - *","# *",", 3J, 64"467.$"/ /!**""0" 1/ 3/ 6"K&647 /< ' # 1 # 1 1,'#*",,3* 45"667 + <!! &'%! '!& <,%! 12$ + B < ' '!! $ 0')% &'%! # '! ' & $/LM' <& -!<&N! <&?&O P' $-! #!! '#! %!( & '%! $ L!!! <,, $* # % $),! % &!! 25

28 # #$ 0#! &'% '!# ( & %!!/%#!&'!!0!!& 0!'Q$/ A!&%! ##' $/ # '$?!! < '! 1,2$ 0 D& # #!, '! '# 9"64 &%! %$0# '( $+ ' '!!' 0 # % # $ +!!!&%! ') % '!/%#$*!& ( < $ *&&%%< )!!!&), ' & ' <! # ' ( '!$),!&%,' Q&!!& &, '!! ', ' 1 ( 2' &% # < ',$ -!!& % ' & # ' '$/ # ' &!,&!% '' & #!!$ +<& '&!& /%# $,!'!! /%#!!''! # <',,$), '!!' & < '&'<#!!' <',( & %!$!% $P% 1,2$ ),!& 1 02$/<' #! 26 Nedovolme áblu, aby vešel do našich domov a spoutal dti neposlušností a hnvem. Bojujme!

29 L!&%<!$0!! $+< # # &! $ *,) )!! $ 0 '&%! 1,2$ 0' " 1: 2 &! '&,' & $- %' '!! <%! $S'!& Q!! '<# &!!& < &%!!1,2$I # % Q!$-! $0'& ' '! %' & Q! $ +!!& %! &!!! ) '! '<# &! $ 0 & )! 0 ' < &!)1 2&!! ' /!% ' &'!!! $/!'!, <!'! Q&'&!!! '>!$ +!!&!!'!$?% /%#!' & ' & %-&<!! <%! $.%/%#& '!& < #!&' &!!$/!%!<!( < &! <' &!$. (!! <%& %!!' %< &% #! Q' $/ & %< '!!/%#!&'%C &,%!!$ / %! &!,& '' %!!! ' $/ ' % # '!$ G"66 &%!!''!,%!!$ 1- # 1 3<7 # "# 2 1, $ 27

30 * ' #!! ' &,! &!' ' $L!!'! ' &#<!!$ * 6E"4K "! #" # #,/ % M!, '! >& &! /%#A % )% &!!&%!&'!)%,!$*!'$1)%&'!&!A +! '' '! $ * &!!'!- &* $2 #& )&'# ' % %! $ )! # $C J!!$) $ /%#! & '! ' &+ '!$%Q!$ )! %'! #'#!$% #! C &! $*# ''! &!! $/ A %!!& # '! # $ # 1 2& 1!2! ' $! ''!# '! # " 1- (! $2 1)!! A2 1P!$2 1 &!',' &'2/ &% %<! /%#! $/ %!< $ C! %!,%!< $P% '!%! $ #! < & '< *&!!'$/ <' 0'# '! 0 ( +< #A/!#! & A< #!,!& '<#!& ',*'!( '!& < ' < 28

31 T'&% '! && % '!&%!!&<!&%!!&! $?!' '!&< $.'%!! &! $* $ 0! & '! <,,!!&!$ / '&%< $ 0 < ',! Pokud získáte srdce svých dtí, bude je to k vám pitahovat.!!&!'!( ' #!!!!& %!! <( < #)!$0#!!!$* '!& <! $ + <&<!!! '! $ L!& &'!'!! #A I'!A0B/%# #'A * < & '! $)!!&! ' < &'!!$)<! # $)'!B &! '#!$!! % $I!&%, $%' & & %! % % #'&!' ' # $-!$*&% # %! '!!$ 0'! '# &%!!$!!?!%'! & ''$T '!# '! <!!!!! % $ - ' % ' & %,%!! $ -!,&!! %! # & '! 29

32 $ : #!, '?!'!'! $?!! &, $ 0!!$ &% %< <,% < '$ 0 D& & % # A / $. % '!$ - ( )$## ""$2""$#/ &!& #! $ 0.! <&'! $- % '&%!!!$* '' $ 0,%!&! % Q!$!$:& #!'! '( #! / ' &!! $ /!%! &! < /!% & I &%'!'!!$ %<!! $?! A % &!#B! &%! & #&!)$ C &' #%! & #%! #!$*& <!!! $.!!& '<#& '! /%#!& '!$ 0!!&'!!&!'<# $I%!&!'!! # F $C #&(!! ',!!$ * #&!! A # %!, 30 Jestliže nezískáte jejich srdce, nebudou mít zájem o vašeho Ježíše ani životní hodnoty.

33 ' &%!' #$.'!&' < $ I' & <!! $#! &< $*! &'% $+ < %!!( <!!! %! ' &! $ :!!! ' ' #!!!& < '!$ I '$/!%%D%!! ' & ','$)%! &!! '<# & '! #! &B%& '$ *! #' ' $ *% <!&%' '!!$. &'( &%!!! $% #'!,&!'!! &%,!&%!!'' &!$/!%!& #/%#!%! $*!!! &' #!!! % # #' <$/!68"6U" 3$# ", $ $ $& &! ' $/ #!,A +! & % #!-M &M( &'' &#' ' ' '&'! &'%!! '( 0% # ' 1 2$.!! ' ' <!$ IV,'& ) #!$ 0/& % ' # %! $? < ' %! &B #'& #$!!'<#!!'' $-'&! $ J! & ' & ' '! $ C' < % && &%' '! $ + )& & #' # '!& ' '! 31

34 '!< & )% $ * # %'!',!! #' '! < #' <$?! /%#! ' ' < ',$*'# % &! # <'!$/%# < (! &'!&!&! 0$!! % $O '#,% '! & #%!$)! % $-!&! #! $ % ' & &%!% '#!,& < "1+!&%! & '& ( & $*D /%#!& % 0 ##' $2? < ' '!< $+<& )%! $*! & &! # #F& # &Q,&( $0' #' $ /!% '#! <%, ( ' ')%! &! ' '! '!$ I!! '!$ L < & < ' #'!$ 32

35 S laskavým svolením autor z anglických originál peložili K. Kluso ová, M. Oulická, E. Kotrlová, R. Oulický. Vydal: PATMOS MK R E Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele. Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. Veškeré náklady jsou hrazeny spoleenstvím PATMOS z dobrovolných dar. Vaše píspvky velmi oceníme. íslo útu: / 0100, var. symbol 2000 Navštivte, prosíme, naše internetové stránky kde nabízíme další materiály, kontakty a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na ovou adresu nebo na adresu PATMOS, U Potoka 26, Tursko.

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

! " # $%& $# $# '$ ())* # #!

!  # $%& $# $# '$ ())* # #! ! " # %& # # ' ())* # #! 1 #,!"!!##! #%!!!#!&"% ' #%!!"!!' '!"(!!)!!*!' #%! # " #%! #"!# '# "#!'(# #!' #!&##!! #%! "%!""! #%! #%!%!!!!""% " '#!'# #%! %,,! (! '!! (! #%! '#! '!% ( "%-.#!/ '!#, -. /0!"#!%&&

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe VÝVOJ ORGANISMU NA ZEMI

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe VÝVOJ ORGANISMU NA ZEMI Škola: Miniprojekt Objevy ekají na Tebe ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov Vedoucí geologického klubu : skupina A - Vlasta Žižková, skupina B - Mgr. Jana Váchová Miniprojekt je vytvoen prací skupiny

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem 1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá? (Zakroužkujte v každém řádku příslušné číslo podle míry důležitosti ve Vašem životě. Platí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Dìti, rodina, domov Eko konzult Nejznámìjší americký mystik o nejvýznamnìjší oblasti našeho života Láska je, když se spolu díváme stejným smìrem;

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH)

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH) K A T A L O G 2012 Diverzitní programy Rozvoj jednotlivců a týmů Nejžádanější diverzitní programy Mužsko ženská komunikace /Jsou muži a ženy opravdu tací, jací si myslíte že jsou?/ TERMÍN: 27. a 28. února

Více

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz First published in 2013 by SelfMadeHero

Více

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI DOTAZNÍK NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Při vyplňování dotazníku postupujte následovně - zaškrtněte čtvereček nebo zapište odpověď do určeného prostoru. V případě, že na danou otázku

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice PRAVIDLA SOUŽITÍ Toto jsou pravidla, na kterých

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Dotazník pro žadatele o umístění v Domově důchodců Horní Planá

Dotazník pro žadatele o umístění v Domově důchodců Horní Planá D o m o v důchodců Ho r n í P l a n á, K omenského 6/7, 382 26 Horní Planá Dotazník pro žadatele o umístění v Domově důchodců Horní Planá Jméno a příjmení žadatele:. Zakroužkujte, prosím, v jakém rozsahu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PH000688 Číslo jednací: 164 EX 1376/13-68 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Občanské soudnictví na dosah ruky

Občanské soudnictví na dosah ruky Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci Občanské soudnictví na dosah ruky Vítejte na našich internetových stránkách, nové iniciativě usnadňující všem evropským občanům přístup k soudům Europe

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 471/12-109 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické bohatství... 5 2. Životní prostedí a pírodní atraktivity... 6

Více

Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou. Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv

Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou. Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv VOP a diskriminácia Zákon o veřejném ochránci práv (č. 349/1999 Sb.) Ochránce přispívá

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 045 EX 7882/09-100 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr.MUDr. Radan Kuča, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

Komunikační a prodejní dovednosti

Komunikační a prodejní dovednosti Komunikační a prodejní dovednosti Obsah Obsah 2 Představení 3 Motto 4 Maslowova pyramida potřeb 5 Pravidla pro telefonování 6 Rady pro telefonování 7 Prodejní techniky 8-14 Plevelná slova a výrazy 15 Prodejní

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více