M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M"

Transkript

1 ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková

2 Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní informace 3) Evaluace MPP za školní rok 2010/2011 4) Analýza současného stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 5) Garant programu a spolupracovníci 6) Principy a cíle preventivního programu 7) Tematické bloky ve výuce 8) Projekty školy 9) Systém vzdělávání pedagogů 10) Krizový plán školy 11) Spolupráce s rodiči 12) Poradenství 13) Prezentace systému primární prevence 14) Finanční zabezpečení 15) Rámcový časový harmonogram 16) Adresář organizací 17) Odborná literatura 18) Přílohy: Program proti šikanování Poučení pro rodiče Preventivní programy pro jednotlivé třídy

3 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok I. Související zákony - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn č.j / k jednotlivému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, k prevenci a postihu záškoláctví - Informace MŠMT ČR č.j / o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 2006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízení

4 II. Charakteristika školy, základní informace o škole Naše škola působí v obci Branbýsek, od tvoří právní subjekt s mateřskou školou, zřizovatelem je OÚ Brandýsek. Ke dni měla škola 227 žáků, 1. stupeň 5 tříd, 2. stupeň 6 tříd a 2 oddělení školní družiny. Mateřská škola má 3 oddělení celkem 77 dětí. Do ZŠ dojíždějí žáci z okolních obcí - Cvrčovice, Třebusice, Koleč, Želenice, Slatina, Blevice. Na ZS a MŠ pracuje celkem 35 zaměstnanců. 20 učitelů ZŠ a MŠ, 2 vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců, 5 pracovníků ve ŠJ a 1 topič - údržbář. ZŠ má 3 budovy, 2 velmi staré a 1 nově otevřená v roce Mezi budovami A a B již několik let slouží víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno. Žáci kromě kroužků na škole a v obci navštěvují také Základní uměleckou školu a další kroužky mimo obec. III. Evaluace minimálního preventivního programu za školní rok 2010/2011 V průběhu školního roku jsme se snažili podchytit všechny nežádoucí jevy na škole. Kázeňské přestupky jsme řešili okamžitě s pracovníky školy. Také rodiče byli okamžitě informováni. Ve výchovné komisi jsme řešili velmi častou absenci 1 žáka v 9. ročníku a 1 žáka 6. ročníku. V těchto dvou případech jsme domluvili kladné řešení s rodiči. Spolupráce s CDP byla ukončena v září 2010 z důvodu, že zřizovatelem naší školy není Magistrát města Kladna. Semináře pro školní metodiky prevence a pedagogy základních a středních škol ve školním roce 2012/2013 navštěvuje v PPP Drahomíra Hynková a jejich obsah realizuje ve všech třídách na 2. stupni ZŠ v hodinách Výchovy ke zdraví. Projekty v jednotlivých třídách, kde probíhá výuka dle ŠVP - splněny. Tematické bloky byly splněny v jednotlivých předmětech v rámci osnov předmětů. Zájmová činnost organizovaná školou: kroužek: - taneční a dramatický - výtvarný - angličtina hrou - sportovní na 1. stupni - basketbal - klub MD mimo školu: - hasičský (SHD Brandýsek) - fotbal (FK Brandýsek) - přírodovědný (Záchranná stanice AVES - Čabárna) nepovinné předměty: - cvičení pro dyslektiky Další aktivity pro žáky I. stupeň - Soutěže - Ecobat - Dopravní soutěž

5 - Kladenská veverka - Recyklohraní - Besedy - Setkání s místními hasiči - Den zvířat na AVESu - Podzim v lese - Beseda s myslivcem - Zima v přírodě (AVES) - Uhlí a ostatní horniny - Jaro v přírodě - Ptačí budky - Exkurze - Planetárium - Výlety - Železniční muzeum Lužná u Rakovníka - Praha - Petřín - Kulturní akce - Vystoupení tanečního kroužku pro žáky i veřejnost - Projekt Vánoce, Velikonoce - Masopust na škole a v obci - Vystoupení Renesance - Pernštejni Pardubice II. stupeň - Soutěže - Futsal, fotbal, basketball, florbal - Slánská míle - Dopravní soutěž - Indiánská stezka Na škole probíhá celoroční sportovní soutěž - Školní sportovní liga - jednotlivců a tříd v různých sportovních disciplínách. Na konci školního roku byl vyhlášen nejlepší sportovec roku. - Pythagoriáda, Klokan - Recitační soutěž - školní kola - Besedy - S pamětníky r Dravci - Zdravotnická osvěta - K volbě povolání - Kulturní akce - Planetárium - Pražský Hrad - Televizní studio Praha, ZOO - Terezín - Babiččino údolí - Veletrh celoživotního vzdělávání - Šestajovice - výroba svíček

6 Realizace MPP - formy, metody - přednášky - besedy - konzultace - osvětový materiál - videoprojekce - filmové představení - pohybové akce - aktivní učení v modelových situacích Účast v projektech - grantech ne Spolupráce s institucemi a organizacemi - PPP (D. Hynková) - SPC - Policie ČR - řešení záškoláctví, besedy - Orgány státní správy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o MPP v rámci třídních schůzek. Účastní se akcí, které jsou určené pro rodiče s dětmi. Dále rodiče informujeme písemně, popř. telefonicky. Rodiče mají možnost využít k informacím nástěnky na chodbě školy. ŠMP se účastní - mapování výskytu sociálně-patologických jevů - řešení sociálně -patologických jevů na škole - spolupracuje s odbornými organizacemi - jedná s rodiči - spolupracuje s okresním metodikem prevence Podmínky pro výkon funkce ŠMP - místnost pro konzultace s žáky a rodiči NE - vymezené konzultační hodiny ANO - k dispozici odborná literatura ANO - přístup k vyhláškám MŠMT ANO - přístup k PC a internetu ANO - podpora vedení školy ANO - možnost předávat informace ped. sboru ANO - jak často jsou informace předávány a jakým způsobem - osobně denně, nástěnky ve sborovně ANO Metody hodnocení efektivity MPP - využívání dotazníků, testů - kvalitativní hodnocení (hodnocení celkové atmosféry na škole, hodnocení kázně a prospěch žáků, vývoj negativních jevů po jejich řešení) - kvantitativní hodnocení- pohovory

7 Nedaří se: - zamezit vulgárním výrazům mezi žáky a zejména na Facebooku Daří se: - plnit většina plánovaných aktivit - zapojení do mimoškolních aktivit téměř 70% žáků Prezentace školy Úspěchy školy jsou zveřejňování na informační tabuli obce, na webových stránkách školy, dale jsou uvedeny ve Výroční zprávě školy IV. Analýza současného stavu z hlediska výskytu sociálněpatologických jevů Problémy jsou nadále s kouřením, s verbální komunikací a agresivitou některých žáků mimo školu. Přehled rizikových jevů - září 2013 třída Kouření reálné zjištění 1 2 podezření Alkohol reálné zjištění podezření Měkké drogy reálné zjištění (marihuana) podezření 2 2 Vyloučení jednotlivce z kolektivu Šikana psychická šikana 1 1 nepodložená podezření 1 1 Záškoláctví do 10 neoml. hodin nad 10 neoml. hodin Slabé sociální zázemí V. Garant programu a spolupracovníci Garant programu: PaedDr. Zbyněk Merhaut, ředitel školy - sleduje efektivitu prevence - činí opatření na základě problémových situací Preventivní tým - výchovný poradce - školní metodik prevence - učitelé - vedoucí kroužků - provozní pracovníci

8 Školní metodik - spolupracuje s institucemi v oblasti primární prevence, s třídními učiteli a rodinou, zaměřuje se na problémové žáky, dále na žáky, kteří jsou nějakým způsobem ohrožování ve svém vývoji - ve spolupráci s TU svolává výchovnou komisi - informuje rodiče o možnostech odborné péče, popřípadě o společném úsilí k odstranění problému - zajišťuje předávání informací z různých seminářů a přednášek - řeší připomínky a dotazy ze schránky důvěry - spolupracuje s pracovníky školy při řešení problémů, koordinuje postup Výchovný poradce - spolupracuje s metodikem prevence - uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost - spolupracuje s třídními učiteli a pomáhá jim řešit problémy ve třídě - poskytuje poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání Třídní učitelé a ostatní vyučující - zajišťují v rámci výuky primární prevenci - provádějí diagnostiku žáků a třídy, navrhují opatření - spolupracují s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a individuálních setkání - informují výchovného poradce a metodika prevence o agresivním chování žáků, o neustálém porušování školního řádu - podporují osobnostní rozvoj žáků - vedou žáky k dodržování pravidel slušného chování, k úctě ke starším - pomáhají jim pochopit smysl života a hodnoty - motivují žáky ke zdravému způsobu života a ke správnému využití volného času Ostatní pracovníci školy - podílí se na vytváření zdravého klima školy - dbají na dodržování školního řádu - spolupracují s pedagogickými pracovníky VI. Principy a cíle preventivního programu - zmapování situace v prostředí školy, na základě toho pojmenovat jednotlivé patologické jevy - zmapování situace v jednotlivých třídách (jaké se nejčastěji vyskytují výchovné problémy, výukové problémy, zapojení žáků do volnočasových aktivit) - na základě toho zařadit příslušná témata do jednotlivých předmětů, přizvat ke spolupráci další subjekty... ) - MPP musí zajišťovat návaznost na předcházející MPP Cíle: - výchova k zdravému životnímu stylu (změna postojů, režim dne, zdravá výživa, pohybová aktivita) - osvojení pozitivního sociálního chování - rozvoj humanistických postojů - ústy, důvěry, snášenlivost, empatie, spolupráce - zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast, spolupráce) - vztahy s rodiči a veřejností - dodržování pravidel chování (práva i povinnosti) - zvládání životních problémů a konfliktů

9 VII. Tematické bloky ve výuce I. stupeň: realizace v předmětech: prvouka, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (OČZMS, zákaz pyrotechniky, kamarádské chování, předcházení úrazům při sportu a zábavě) - zdravý životní styl (rodinné svátky, správná výživa, prevence na příkladech v rodinách) - životní prostředí (AVES besedy s myslivcem, sběr kaštanů... ) - ekologická výchova - práce, odpočinek, drogy - zdravá výživa x jedovaté rostliny, houby - drogy - dopravní výchova - ochrana člověka za mimořádných situací - chráníme přírodu - odpady - hygiena - člověk - zdraví a jeho ochrana - bezpečné zacházení s chemickými přípravky v domácnosti - duševní hygiena - osobní hygiena, hygiena odívání - zdravotní rizika - PC, video, TV... - kouření, drogy II. stupeň: realizace v předmětech: občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, matematika, český jazyk, výtvarná výchova - život ve škole, rodině, vztahy, utváření kolektivu - mezilidské vztahy - změny v životě člověka a jejich reflexe - osobnostní a sociální rozvoj - zdravý způsob života, péče o zdraví - riziko, prevence - člověk v dospívání, společenské chování - lidská práva - životní perspektivy - osobnost člověka, charakter, sebepoznání - člověk a citový život - rodinný život (jistoty, rodina) - rodina a širší sociální prostředí - osobní bezpečí - rozvoj osobnosti - prevence zneužívání návykových látek - sexuální výchova - péče o zdraví, pohybová aktivita, zdravá výživa - toxické látky, čisticí prostředky - drogy, odmítání drog - asertivní chování, kouření (finance) - jak se bránit reklamám - ochrana člověka za mimořádných situací

10 VIII. Projekty školy Název projektu třída realizace Putování historickou Prahou r. květen Vánoce 1.-5.r. prosinec Vánoce v lidové tradici r. listopad, prosinec Velikonoce 1.-5.r. březen, duben Naše obce 1.-5.r. Dny Země 1.-5.r. duben Budeč 1.-5.r. Muž a žena 1.-5.r. dle zvážení Inzerát - reklama 4.-5.r. ČR a sousedé r. dle zvážení IX. Systém vzdělávání pedagogů 1) Kurzy a semináře ve školním roce 2012/2013 připravilo PPP Kladno. Seminářů se zúčastňuje D.Hynková, ostatní pedagogy informuje na pedagogických radách, žáky v hodinách Výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ. 2) Samostudium: - prevence záškoláctví - Metodický pokyn MŠMT omlouvání žáků - Dokumenty zpravující lidská práva a sociálně-právní ochrana dětí - Co dělat, když - máme na škole drogy - máme podezření na požití alkoholu ve škole a na školních akcích - máme podezření, že dítě kouří - Metodika komunikace s "obtížným" dítětem či rodičem X. Krizový plan Doporučené postupy v případě výskytu sociálněpatologických jevů u žáků I. Nález drogy ve škole a) Postup 1) Zabavenou nebo nalezenou drogu uložíte do obálky (nijak s ní nemanipulujte), obálku zapečetíte a uložíte do trezoru. 2) O nálezu nebo zachycení sepíšete zápis, ve kterém přesně popíšete vzhled látky, obal, místo a čas nálezu a zápis podepíší dvě dospělé osoby a ten, u koho byla nalezena nebo nález ohlásil (jestliže podepsat odmítne, uvedete - odmítl podepsat). 3) O nálezu informujete Policii ČR (ne obecní policii).

11 4) Jednou z dospělých osob přítomných u celé akce je ředitel školy, případně jeho zástupce. b) Konzumace drogy ve škole 1) Pokud bude žák přistižen při konzumaci drogy, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 2) Návykovou látku odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3) Okamžitě informovat ředitele školy. 4) Jestliže je žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola lékařskou službu první pomoci. 5) Škola vyrozumí ihned zákonného zástupce, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. 6) Jestliže není zákonný zástupce dostupným, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. 7) Zákonnému zástupci škola oznámí skutečnost, že žák konzumoval drogy ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 8) Z konzumace drog je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Distribuce je trestným činem, užívání porušením školního řádu. c) Žák má drogy u sebe (podezření) 1) Řešení spadá do kompetence Policie ČR. 2) Pracovníci školy bezodkladně vyrozumí Policii ČR a informují zákonného zástupce. 3) Žák je do příjezdu Policie ČR pod dohledem a izolován od ostatních. Neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí! II. Krádež a vandalismus Prevence: Školní řád upravuje pravidla pro nošení cenných věcí a věcí, které nesouvisí s vyučováním. a) Nahlášení krádeže žákem 1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (nahlásit na obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka či zákonného zástupce, že má tuto možnost. 3) Pokud je pachatel znám, a je mladší 18 let, je toto třeba nahlásit orgánu sociálněprávní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. b) Vandalismus Prevence: Neustále připomínat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, upozorňovat též na jednání, které vede k poškození majetku a jak se tomu vyhnout c) Vznik škody 1) Jestliže vznikne škoda na školním majetku, je třeba o tomto vyhotovit záznam a snažit se najít viníka. 2) Pokud škola viníka zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 3) Pokud mezi školou a viníkem (zák. zástupci) nedojde k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

12 III. Tabákové výrobky ve škole 1) Jestliže žáka přistihneme při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo při akcích pořádaných školou, je nutné mu v konzumaci zabránit. 2) Výrobek odebereme, o události sepíšeme stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud, od koho má tabákový výrobek). 3) Třídní učitel informuje zákonného zástupce. 4) Pokud se situace opakuje, je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. IV. Alkohol ve škole 1) Jestliže žáka přistihneme při konzumaci alkoholu ve škole nebo na akcích pořádaných školou, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 2) Pedagogický pracovník informuje ředitele školy. 3) Pokud je žák konzumací ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a přivolá lékaře. 4) Jestliže toto nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník záznam s vyjádřením žáka, který založí do dokumentace ŠMP. 5) Škola vyrozumí ihned zákonného zástupce. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyzve zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl. Pokud zákonný zástupce není dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. 6) Z konzumace alkoholu je nutné vyvodit sankce stanovené Školním řádem. V. Nález alkoholu v prostorách školy nebo u žáka 1) Tekutina se nepodrobuje žádnému testu. 2) O nálezu uvědomit vedení školy. 3) O nálezu se sepíše stručný záznam - datum, místo, čas nálezu (popř. jméno žáka). Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy popř. jeho zástupce. 4) O nálezu ihned vyrozumět zákonného zástupce. Pokud se jedná o opakovaný nález, je nutné vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dítěte. XI. Spolupráce s rodiči Každoročně na 1. třídní schůzce jsou rodiče opětovně seznámeni se Školním řádem, zvláště s problematikou kouření, šikana, drogy, alkohol. Třídní učitel a školní metodik prevence zajišťují pravidelnou informovanost o těchto problémech na třídních schůzkách. Pokud se vyskytuje problém v jeho třídě, jedná okamžitě - individuální pohovory s rodiči, metodik zajišťuje metodickou pomoc. Další spolupráce s rodiči: - osobní kontakt (třídní schůzky, individuální konzultace) - telefonický kontakt (okamžité řešení problému) - dny otevřených dveří - výstavy žákovských prací (školní i mimoškolní činnost) - projektové dny

13 - školní akademie - školní výlety, exkurze (zvl. 1. stupeň) - mimoškolní aktivity - účast ve vyučovacích hodinách - osvěta na třídních schůzkách XII. Poradenství Školní metodik - věnuje zvláštní pozornost prevenci a sledování chování dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování negativních jevů a poruch a jejich napravování Orientuje se na: - práci s výchovně problémovými žáky - spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti - spolupráci s institucemi Policie ČR, PPP... ) - spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi Výchovný poradce - úzce spolupracuje s metodikem prevence a třídními učiteli metodická a informační činnost - usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc - uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost - podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy - pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologické a speciálně pedagogické vyšetření - podílí se na vypracování IVP - uskutečňuje odborné zprávy o žácích v poradenské činnosti specifické oblasti - sleduje nadané a talentované žáky, navrhuje další péči - pomáhá při řešení konfliktních situací (rodiče - učitel, učitel - žák, žák - žák) - sleduje projevy zneužívání návykových látek, navrhuje opatření, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy volba povolání - poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky - ujišťuje zájem žáků - eviduje nabídku studia ve středních školách Třídní učitelé a ostatní vyučující - ujišťují v rámci výuky prevenci - provádějí diagnostiku žáků a třídy, navrhují opatření - spolupracují s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a individuálních setkání - informují výchovného poradce a metodika prevence o agresivním chování žáků, neustálém porušování školního řádu

14 Konzultační hodiny výchovného poradce středa 7,00-8,45 hod. po dohodě kdykoli XIII. Prezentace systému primární prevence - třídní schůzky - pedagogické rady (hodnocení, připomínky... ) - nástěnky na chodbě školy (školní řád, Stop drogám, programy CDP pro jednotlivé třídy, práce žáků z výtvarných kroužků, výsledky a umístění ze sportovních aktivit) - schránka důvěry XIV. Finanční zabezpečeni - hrazení z rozpočtu školy - sběrové akce - podíl rodičů (výlety, exkurze, ŠvP) XV. Rámcový časový harmonogram Kroužky pro volný čas na školní rok 2012/2013 Realizace Taneční a dramatický Angličtina hrou Klub mladých diváků Hasičský Další akce Název akce ročník realizace LVVZ r. únor Exkurze, výlety r. září - červen Škola v přírodě 1. stupeň květen XVI. Adresář organizací - Pedagogické psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno, Cyrila Boudy 2953, Kladno - Sítná - Magistrát města Kladna, odbor soc. věcí a zdravotnictví, Náměstí 17. listopadu 2840, Kladno Městská policie Kladno - Preventivně-informační skupina, Náměstí Starosty Pavla 47, Kladno tel Policie ČR kladno - obvodní oddělení Kladno - venkov, 28. října 312 tel Středisko výchovné péče Slaný, Tomanova 1361, Slaný

15 - ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem, Římská 2846, Kladno - Rozdělov tel Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, Kladno - Kročehlavy tel Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2 tel XVII. Odborná literatura Videokazety: Řekni drogám ne Drogová problematika Sexuální výchova M. Kolář: Bolest šikanování K. Nešpor: Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb prevence v rodině T. Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu Nešpor, Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti T. Šišková: Když se řekne šikana K. Nešpor, M. Millerová: Jak přestat brát drogy Nešpor, Csémy, Pernicová: Jak předcházet problémů s návykovými látkami na základních a středních školách Nešpor, Csémy, Pernicová: Zásady efektivní primární prevence K. Nešpor: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami XVIII. Přílohy PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích vůči jedinci či skupině žáků. Formy šikany - verbální šikana přímá a nepřímá - psychická šikana (nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování, součástí je i kyberšikana - útoky pomocí ů, SMS zpráv) - fyzická šikana přímá a nepřímá (bití, krádeže a ničení majetku oběti) - smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestného postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu. POSTUPY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ I. Vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace

16 obětí a agresorů) 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. II. Vyšetřování šikany s neobvyklou formou - výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování 1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení Policii ČR 6) Vlastní vyšetřování Potrestání agresorů - napomenutí a důtka třídního učitele, ředitelská důtka, na střední škole podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia - snížená známka z chování - převedení do jiné třídy Náprava situace ve třídě Nutné pracovat s celým třídním kolektivem, hlavně s těmi, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina) Další opatření - Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do SYP nebo diagnostického ústavu. - Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou Spolupráce s rodiči - Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. - Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, SMP, výchovného poradce dalších pedagogických pracovníků. Spolupráce se specializovanými institucemi - PPP, SYP, SPC - pediatr, odborný lékař, dětský psycholog a psychiatr - oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence - Policie ČR - Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

17 POUČENÍ PRO RODIČE Vážení rodiče, v naší škole probíhá pro žáky ročníků Minimální preventivní program zaměřený na výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví. V rámci školního vyučování jsou žáci seznamování s riziky užívání drog, alkoholu a kouření. Dále jsou žákům nabídnuty vhodné volnočasové aktivity. Současně na základě nařízení MŠMT Vám dáváme na vědomí, že v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, bude škola nucena: - informovat rodiče - v případě, že rodič není zastižen a dítě potřebuje zdravotní péči, zajistí škola lékaře (popř. první pomoc) - pokud rodiče odmítají spolupracovat, obrátí se škola na příslušný sociální odbor - při záchytu, či podezření žáka na dealerství škola kontaktuje Policii ČR V Brandýsku dne. Podpis rodičů..

18 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY Zásady pro všechny vyučující - Vytvářet příjemné a klidné prostředí ve škole, ve třídě - Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces - Vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žákem - Soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků - Včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí - Soustavně propagovat a nalézat dětem sport a jiné aktivity - Ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života - Posilovat zdravou sebedůvěru - Učit překonávat problémy a zátěžové situace - Navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči - Pracovat denně se školním řádem, hodnotit žáky, vést žáky k sebehodnocení, k vyjádření názoru na chování spolužáků PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 1. ROČNÍKY 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech Čj. Ma, Tv, ČaS, Vv, Hv, ČaSp - bezpečné chování - cesta do školy - domov - škola - zdravý životní styl - povídat si s dětmi o kouření, potí alkoholu, o drogách (nález inj. stříkaček) - ochrana přírody - odpady, sběrný dvůr, beseda AVES - člověk a hygiena - osobní hygiena, hygiena odívání - namaluj obrázek, jak si představuješ žít zdravě (sport, potrava, zájmová činnost, alkohol, kouření..) 2) Práce s rizikovou skupinou (2 žáci - slabé sociální prostředí) - navázat kontakt s rodinou - řešení soc. komisí při OÚ v místě bydliště (pokud rodina nepomůže) 3) Nácvik na školní akademii Výlet - květen 4) Volnočasové aktivity Hasičský kroužek Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Angličtina hrou Taneční a dramatický kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

19 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 2. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech ČaS, Čj, Ma, Tv, Vv, Čsp, Hv, OČZMS - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (předcházení úrazům ve sportu) - zdravý životní styl (rodinné svátky, výživa, prevence na příkladech v rodinách) - vycházky po okolí, do obce, les, Čabárna - Den Země - práce a odpočinek - jedovaté rostliny, houby drogy - chráníme přírodu - hygiena - člověk (chřipkové epidemie, relaxační chvilky, hygiena ve třídě, jídelně) - zdravotní Tv - kamarádství - jiné národnosti 2) Práce s rizikovou skupinou 2 žáci - slabé sociální zázemí 1 žák - sociální prostředí + chování 1 žák - chování ve škole 1 žák - nezájem rodičů Řešení - navázat kontakt s rodiči - TU - výchovná komise - TU - sociální komise při OÚ - TU 3) Planetárium - listopad Škola v přírodě - SVOR - červen Oslavy let ZŠ Brandýsek - březen 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Taneční a dramatický kroužek Hasičský kroužek Angličtina hrou 5) Projekty - viz kapitola Projekty

20 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 3. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech Čj, Ma, Tv, ČaS, VV, HY, ČaSp, OČZMS - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (zákaz pyrotechniky, kamarádské chování, sport, zábava) - zdravý životní styl - ekologická výchova - chráníme přírodu - zdravá výživa x jedovaté rostliny - hygiena - člověk - zacházení s chemickými přípravky v domácnosti - duševní hygiena, relaxace - zdravotní rizika - PC, TV.. - kouření, drogy, šikana 2) Práce s rizikovou skupinou 5 žáků - problémy s chováním, nenosí domácí úkoly, ubližují spolužákům Řešení - nutná lepší spolupráce TU a rodičů - pokud je nezájem rodičů - pozvat do výchovné komise nebo řešit za pomoci soc. komise při OÚ 3) Exkurze, výlety - květen Škola v přírodě - červen 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Taneční a dramatický kroužek Angličtina hrou Výtvarný kroužek Hasičský kroužek Přírodovědný kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

21 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 4. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Práce s integrovanými žáky dle vypracovaného IVP b) V předmětech Čj, Ma, Tv, Hv, OČZMS, Aj, Př - bezpečné chování (škola, cesta do školy) - ochrana zdraví - zdravý životní styl - životní prostředí (A VES - besedy s myslivcem, sběr kaštanů... ) - ekologická výchova (sběr papíru) - práce a odpočinek - drogy, kouření, šikana - hygiena člověka - hygiena odívání - zdravotní rizika - PC, TV 2) Práce s rizikovou skupinou 3 žáci, chlapci - chování, agresivita, počátky záškoláctví Řešení - užší spolupráce s rodiči, s výchovným poradcem - vyšetření v PPP - výchovná komise 3) Exkurze, výlet Škola v přírodě 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Taneční a dramatický kroužek Angličtina hrou Výtvarný kroužek Hasičský kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

22 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 5. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Práce s integrovanými žáky dle vypracovaného IVP Tolerance b) V předmětech Čj, Př, Vl, Ma PŘÍRODOVĚDA - Proč chráníme přírodu - Zdravá výživa - Chráníme své zdraví (kouření, alkohol, drogy) VLASTIVĚDA - Cestování po vlasti - Památky našeho regionu - Památky Prahy - Cestujeme po Evropě ČESKÝ JAZYK - Sloh - Hledá se kamarád Zvířecí kamarád Nehoda není náhoda - Literatura - Příběhy ze života lidí MATEMATIKA - Příklady typu - Kolik utratíme za kouření za 1 měsíc, rok, 10 let apod. 2) Práce s rizikovou skupinou 2 žáci - kouření Řešení - neustále připomínat škodlivost kouření - využít třídnické hodiny - spolupracovat s rodiči (kontrola žáků, kapesné... ) 3) Exkurze - výroba svíček - vánoční atmosféra Škola v přírodě 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Angličtina hrou Hasičský kroužek Přírodovědný kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více