M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M"

Transkript

1 ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková

2 Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní informace 3) Evaluace MPP za školní rok 2010/2011 4) Analýza současného stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 5) Garant programu a spolupracovníci 6) Principy a cíle preventivního programu 7) Tematické bloky ve výuce 8) Projekty školy 9) Systém vzdělávání pedagogů 10) Krizový plán školy 11) Spolupráce s rodiči 12) Poradenství 13) Prezentace systému primární prevence 14) Finanční zabezpečení 15) Rámcový časový harmonogram 16) Adresář organizací 17) Odborná literatura 18) Přílohy: Program proti šikanování Poučení pro rodiče Preventivní programy pro jednotlivé třídy

3 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok I. Související zákony - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn č.j / k jednotlivému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, k prevenci a postihu záškoláctví - Informace MŠMT ČR č.j / o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 2006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízení

4 II. Charakteristika školy, základní informace o škole Naše škola působí v obci Branbýsek, od tvoří právní subjekt s mateřskou školou, zřizovatelem je OÚ Brandýsek. Ke dni měla škola 227 žáků, 1. stupeň 5 tříd, 2. stupeň 6 tříd a 2 oddělení školní družiny. Mateřská škola má 3 oddělení celkem 77 dětí. Do ZŠ dojíždějí žáci z okolních obcí - Cvrčovice, Třebusice, Koleč, Želenice, Slatina, Blevice. Na ZS a MŠ pracuje celkem 35 zaměstnanců. 20 učitelů ZŠ a MŠ, 2 vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců, 5 pracovníků ve ŠJ a 1 topič - údržbář. ZŠ má 3 budovy, 2 velmi staré a 1 nově otevřená v roce Mezi budovami A a B již několik let slouží víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno. Žáci kromě kroužků na škole a v obci navštěvují také Základní uměleckou školu a další kroužky mimo obec. III. Evaluace minimálního preventivního programu za školní rok 2010/2011 V průběhu školního roku jsme se snažili podchytit všechny nežádoucí jevy na škole. Kázeňské přestupky jsme řešili okamžitě s pracovníky školy. Také rodiče byli okamžitě informováni. Ve výchovné komisi jsme řešili velmi častou absenci 1 žáka v 9. ročníku a 1 žáka 6. ročníku. V těchto dvou případech jsme domluvili kladné řešení s rodiči. Spolupráce s CDP byla ukončena v září 2010 z důvodu, že zřizovatelem naší školy není Magistrát města Kladna. Semináře pro školní metodiky prevence a pedagogy základních a středních škol ve školním roce 2012/2013 navštěvuje v PPP Drahomíra Hynková a jejich obsah realizuje ve všech třídách na 2. stupni ZŠ v hodinách Výchovy ke zdraví. Projekty v jednotlivých třídách, kde probíhá výuka dle ŠVP - splněny. Tematické bloky byly splněny v jednotlivých předmětech v rámci osnov předmětů. Zájmová činnost organizovaná školou: kroužek: - taneční a dramatický - výtvarný - angličtina hrou - sportovní na 1. stupni - basketbal - klub MD mimo školu: - hasičský (SHD Brandýsek) - fotbal (FK Brandýsek) - přírodovědný (Záchranná stanice AVES - Čabárna) nepovinné předměty: - cvičení pro dyslektiky Další aktivity pro žáky I. stupeň - Soutěže - Ecobat - Dopravní soutěž

5 - Kladenská veverka - Recyklohraní - Besedy - Setkání s místními hasiči - Den zvířat na AVESu - Podzim v lese - Beseda s myslivcem - Zima v přírodě (AVES) - Uhlí a ostatní horniny - Jaro v přírodě - Ptačí budky - Exkurze - Planetárium - Výlety - Železniční muzeum Lužná u Rakovníka - Praha - Petřín - Kulturní akce - Vystoupení tanečního kroužku pro žáky i veřejnost - Projekt Vánoce, Velikonoce - Masopust na škole a v obci - Vystoupení Renesance - Pernštejni Pardubice II. stupeň - Soutěže - Futsal, fotbal, basketball, florbal - Slánská míle - Dopravní soutěž - Indiánská stezka Na škole probíhá celoroční sportovní soutěž - Školní sportovní liga - jednotlivců a tříd v různých sportovních disciplínách. Na konci školního roku byl vyhlášen nejlepší sportovec roku. - Pythagoriáda, Klokan - Recitační soutěž - školní kola - Besedy - S pamětníky r Dravci - Zdravotnická osvěta - K volbě povolání - Kulturní akce - Planetárium - Pražský Hrad - Televizní studio Praha, ZOO - Terezín - Babiččino údolí - Veletrh celoživotního vzdělávání - Šestajovice - výroba svíček

6 Realizace MPP - formy, metody - přednášky - besedy - konzultace - osvětový materiál - videoprojekce - filmové představení - pohybové akce - aktivní učení v modelových situacích Účast v projektech - grantech ne Spolupráce s institucemi a organizacemi - PPP (D. Hynková) - SPC - Policie ČR - řešení záškoláctví, besedy - Orgány státní správy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o MPP v rámci třídních schůzek. Účastní se akcí, které jsou určené pro rodiče s dětmi. Dále rodiče informujeme písemně, popř. telefonicky. Rodiče mají možnost využít k informacím nástěnky na chodbě školy. ŠMP se účastní - mapování výskytu sociálně-patologických jevů - řešení sociálně -patologických jevů na škole - spolupracuje s odbornými organizacemi - jedná s rodiči - spolupracuje s okresním metodikem prevence Podmínky pro výkon funkce ŠMP - místnost pro konzultace s žáky a rodiči NE - vymezené konzultační hodiny ANO - k dispozici odborná literatura ANO - přístup k vyhláškám MŠMT ANO - přístup k PC a internetu ANO - podpora vedení školy ANO - možnost předávat informace ped. sboru ANO - jak často jsou informace předávány a jakým způsobem - osobně denně, nástěnky ve sborovně ANO Metody hodnocení efektivity MPP - využívání dotazníků, testů - kvalitativní hodnocení (hodnocení celkové atmosféry na škole, hodnocení kázně a prospěch žáků, vývoj negativních jevů po jejich řešení) - kvantitativní hodnocení- pohovory

7 Nedaří se: - zamezit vulgárním výrazům mezi žáky a zejména na Facebooku Daří se: - plnit většina plánovaných aktivit - zapojení do mimoškolních aktivit téměř 70% žáků Prezentace školy Úspěchy školy jsou zveřejňování na informační tabuli obce, na webových stránkách školy, dale jsou uvedeny ve Výroční zprávě školy IV. Analýza současného stavu z hlediska výskytu sociálněpatologických jevů Problémy jsou nadále s kouřením, s verbální komunikací a agresivitou některých žáků mimo školu. Přehled rizikových jevů - září 2013 třída Kouření reálné zjištění 1 2 podezření Alkohol reálné zjištění podezření Měkké drogy reálné zjištění (marihuana) podezření 2 2 Vyloučení jednotlivce z kolektivu Šikana psychická šikana 1 1 nepodložená podezření 1 1 Záškoláctví do 10 neoml. hodin nad 10 neoml. hodin Slabé sociální zázemí V. Garant programu a spolupracovníci Garant programu: PaedDr. Zbyněk Merhaut, ředitel školy - sleduje efektivitu prevence - činí opatření na základě problémových situací Preventivní tým - výchovný poradce - školní metodik prevence - učitelé - vedoucí kroužků - provozní pracovníci

8 Školní metodik - spolupracuje s institucemi v oblasti primární prevence, s třídními učiteli a rodinou, zaměřuje se na problémové žáky, dále na žáky, kteří jsou nějakým způsobem ohrožování ve svém vývoji - ve spolupráci s TU svolává výchovnou komisi - informuje rodiče o možnostech odborné péče, popřípadě o společném úsilí k odstranění problému - zajišťuje předávání informací z různých seminářů a přednášek - řeší připomínky a dotazy ze schránky důvěry - spolupracuje s pracovníky školy při řešení problémů, koordinuje postup Výchovný poradce - spolupracuje s metodikem prevence - uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost - spolupracuje s třídními učiteli a pomáhá jim řešit problémy ve třídě - poskytuje poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání Třídní učitelé a ostatní vyučující - zajišťují v rámci výuky primární prevenci - provádějí diagnostiku žáků a třídy, navrhují opatření - spolupracují s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a individuálních setkání - informují výchovného poradce a metodika prevence o agresivním chování žáků, o neustálém porušování školního řádu - podporují osobnostní rozvoj žáků - vedou žáky k dodržování pravidel slušného chování, k úctě ke starším - pomáhají jim pochopit smysl života a hodnoty - motivují žáky ke zdravému způsobu života a ke správnému využití volného času Ostatní pracovníci školy - podílí se na vytváření zdravého klima školy - dbají na dodržování školního řádu - spolupracují s pedagogickými pracovníky VI. Principy a cíle preventivního programu - zmapování situace v prostředí školy, na základě toho pojmenovat jednotlivé patologické jevy - zmapování situace v jednotlivých třídách (jaké se nejčastěji vyskytují výchovné problémy, výukové problémy, zapojení žáků do volnočasových aktivit) - na základě toho zařadit příslušná témata do jednotlivých předmětů, přizvat ke spolupráci další subjekty... ) - MPP musí zajišťovat návaznost na předcházející MPP Cíle: - výchova k zdravému životnímu stylu (změna postojů, režim dne, zdravá výživa, pohybová aktivita) - osvojení pozitivního sociálního chování - rozvoj humanistických postojů - ústy, důvěry, snášenlivost, empatie, spolupráce - zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast, spolupráce) - vztahy s rodiči a veřejností - dodržování pravidel chování (práva i povinnosti) - zvládání životních problémů a konfliktů

9 VII. Tematické bloky ve výuce I. stupeň: realizace v předmětech: prvouka, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (OČZMS, zákaz pyrotechniky, kamarádské chování, předcházení úrazům při sportu a zábavě) - zdravý životní styl (rodinné svátky, správná výživa, prevence na příkladech v rodinách) - životní prostředí (AVES besedy s myslivcem, sběr kaštanů... ) - ekologická výchova - práce, odpočinek, drogy - zdravá výživa x jedovaté rostliny, houby - drogy - dopravní výchova - ochrana člověka za mimořádných situací - chráníme přírodu - odpady - hygiena - člověk - zdraví a jeho ochrana - bezpečné zacházení s chemickými přípravky v domácnosti - duševní hygiena - osobní hygiena, hygiena odívání - zdravotní rizika - PC, video, TV... - kouření, drogy II. stupeň: realizace v předmětech: občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, matematika, český jazyk, výtvarná výchova - život ve škole, rodině, vztahy, utváření kolektivu - mezilidské vztahy - změny v životě člověka a jejich reflexe - osobnostní a sociální rozvoj - zdravý způsob života, péče o zdraví - riziko, prevence - člověk v dospívání, společenské chování - lidská práva - životní perspektivy - osobnost člověka, charakter, sebepoznání - člověk a citový život - rodinný život (jistoty, rodina) - rodina a širší sociální prostředí - osobní bezpečí - rozvoj osobnosti - prevence zneužívání návykových látek - sexuální výchova - péče o zdraví, pohybová aktivita, zdravá výživa - toxické látky, čisticí prostředky - drogy, odmítání drog - asertivní chování, kouření (finance) - jak se bránit reklamám - ochrana člověka za mimořádných situací

10 VIII. Projekty školy Název projektu třída realizace Putování historickou Prahou r. květen Vánoce 1.-5.r. prosinec Vánoce v lidové tradici r. listopad, prosinec Velikonoce 1.-5.r. březen, duben Naše obce 1.-5.r. Dny Země 1.-5.r. duben Budeč 1.-5.r. Muž a žena 1.-5.r. dle zvážení Inzerát - reklama 4.-5.r. ČR a sousedé r. dle zvážení IX. Systém vzdělávání pedagogů 1) Kurzy a semináře ve školním roce 2012/2013 připravilo PPP Kladno. Seminářů se zúčastňuje D.Hynková, ostatní pedagogy informuje na pedagogických radách, žáky v hodinách Výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ. 2) Samostudium: - prevence záškoláctví - Metodický pokyn MŠMT omlouvání žáků - Dokumenty zpravující lidská práva a sociálně-právní ochrana dětí - Co dělat, když - máme na škole drogy - máme podezření na požití alkoholu ve škole a na školních akcích - máme podezření, že dítě kouří - Metodika komunikace s "obtížným" dítětem či rodičem X. Krizový plan Doporučené postupy v případě výskytu sociálněpatologických jevů u žáků I. Nález drogy ve škole a) Postup 1) Zabavenou nebo nalezenou drogu uložíte do obálky (nijak s ní nemanipulujte), obálku zapečetíte a uložíte do trezoru. 2) O nálezu nebo zachycení sepíšete zápis, ve kterém přesně popíšete vzhled látky, obal, místo a čas nálezu a zápis podepíší dvě dospělé osoby a ten, u koho byla nalezena nebo nález ohlásil (jestliže podepsat odmítne, uvedete - odmítl podepsat). 3) O nálezu informujete Policii ČR (ne obecní policii).

11 4) Jednou z dospělých osob přítomných u celé akce je ředitel školy, případně jeho zástupce. b) Konzumace drogy ve škole 1) Pokud bude žák přistižen při konzumaci drogy, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 2) Návykovou látku odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3) Okamžitě informovat ředitele školy. 4) Jestliže je žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola lékařskou službu první pomoci. 5) Škola vyrozumí ihned zákonného zástupce, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. 6) Jestliže není zákonný zástupce dostupným, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. 7) Zákonnému zástupci škola oznámí skutečnost, že žák konzumoval drogy ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 8) Z konzumace drog je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Distribuce je trestným činem, užívání porušením školního řádu. c) Žák má drogy u sebe (podezření) 1) Řešení spadá do kompetence Policie ČR. 2) Pracovníci školy bezodkladně vyrozumí Policii ČR a informují zákonného zástupce. 3) Žák je do příjezdu Policie ČR pod dohledem a izolován od ostatních. Neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí! II. Krádež a vandalismus Prevence: Školní řád upravuje pravidla pro nošení cenných věcí a věcí, které nesouvisí s vyučováním. a) Nahlášení krádeže žákem 1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (nahlásit na obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka či zákonného zástupce, že má tuto možnost. 3) Pokud je pachatel znám, a je mladší 18 let, je toto třeba nahlásit orgánu sociálněprávní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. b) Vandalismus Prevence: Neustále připomínat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, upozorňovat též na jednání, které vede k poškození majetku a jak se tomu vyhnout c) Vznik škody 1) Jestliže vznikne škoda na školním majetku, je třeba o tomto vyhotovit záznam a snažit se najít viníka. 2) Pokud škola viníka zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 3) Pokud mezi školou a viníkem (zák. zástupci) nedojde k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

12 III. Tabákové výrobky ve škole 1) Jestliže žáka přistihneme při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo při akcích pořádaných školou, je nutné mu v konzumaci zabránit. 2) Výrobek odebereme, o události sepíšeme stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud, od koho má tabákový výrobek). 3) Třídní učitel informuje zákonného zástupce. 4) Pokud se situace opakuje, je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. IV. Alkohol ve škole 1) Jestliže žáka přistihneme při konzumaci alkoholu ve škole nebo na akcích pořádaných školou, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 2) Pedagogický pracovník informuje ředitele školy. 3) Pokud je žák konzumací ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a přivolá lékaře. 4) Jestliže toto nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník záznam s vyjádřením žáka, který založí do dokumentace ŠMP. 5) Škola vyrozumí ihned zákonného zástupce. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyzve zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl. Pokud zákonný zástupce není dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. 6) Z konzumace alkoholu je nutné vyvodit sankce stanovené Školním řádem. V. Nález alkoholu v prostorách školy nebo u žáka 1) Tekutina se nepodrobuje žádnému testu. 2) O nálezu uvědomit vedení školy. 3) O nálezu se sepíše stručný záznam - datum, místo, čas nálezu (popř. jméno žáka). Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy popř. jeho zástupce. 4) O nálezu ihned vyrozumět zákonného zástupce. Pokud se jedná o opakovaný nález, je nutné vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dítěte. XI. Spolupráce s rodiči Každoročně na 1. třídní schůzce jsou rodiče opětovně seznámeni se Školním řádem, zvláště s problematikou kouření, šikana, drogy, alkohol. Třídní učitel a školní metodik prevence zajišťují pravidelnou informovanost o těchto problémech na třídních schůzkách. Pokud se vyskytuje problém v jeho třídě, jedná okamžitě - individuální pohovory s rodiči, metodik zajišťuje metodickou pomoc. Další spolupráce s rodiči: - osobní kontakt (třídní schůzky, individuální konzultace) - telefonický kontakt (okamžité řešení problému) - dny otevřených dveří - výstavy žákovských prací (školní i mimoškolní činnost) - projektové dny

13 - školní akademie - školní výlety, exkurze (zvl. 1. stupeň) - mimoškolní aktivity - účast ve vyučovacích hodinách - osvěta na třídních schůzkách XII. Poradenství Školní metodik - věnuje zvláštní pozornost prevenci a sledování chování dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování negativních jevů a poruch a jejich napravování Orientuje se na: - práci s výchovně problémovými žáky - spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti - spolupráci s institucemi Policie ČR, PPP... ) - spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi Výchovný poradce - úzce spolupracuje s metodikem prevence a třídními učiteli metodická a informační činnost - usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc - uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost - podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy - pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologické a speciálně pedagogické vyšetření - podílí se na vypracování IVP - uskutečňuje odborné zprávy o žácích v poradenské činnosti specifické oblasti - sleduje nadané a talentované žáky, navrhuje další péči - pomáhá při řešení konfliktních situací (rodiče - učitel, učitel - žák, žák - žák) - sleduje projevy zneužívání návykových látek, navrhuje opatření, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy volba povolání - poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky - ujišťuje zájem žáků - eviduje nabídku studia ve středních školách Třídní učitelé a ostatní vyučující - ujišťují v rámci výuky prevenci - provádějí diagnostiku žáků a třídy, navrhují opatření - spolupracují s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a individuálních setkání - informují výchovného poradce a metodika prevence o agresivním chování žáků, neustálém porušování školního řádu

14 Konzultační hodiny výchovného poradce středa 7,00-8,45 hod. po dohodě kdykoli XIII. Prezentace systému primární prevence - třídní schůzky - pedagogické rady (hodnocení, připomínky... ) - nástěnky na chodbě školy (školní řád, Stop drogám, programy CDP pro jednotlivé třídy, práce žáků z výtvarných kroužků, výsledky a umístění ze sportovních aktivit) - schránka důvěry XIV. Finanční zabezpečeni - hrazení z rozpočtu školy - sběrové akce - podíl rodičů (výlety, exkurze, ŠvP) XV. Rámcový časový harmonogram Kroužky pro volný čas na školní rok 2012/2013 Realizace Taneční a dramatický Angličtina hrou Klub mladých diváků Hasičský Další akce Název akce ročník realizace LVVZ r. únor Exkurze, výlety r. září - červen Škola v přírodě 1. stupeň květen XVI. Adresář organizací - Pedagogické psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno, Cyrila Boudy 2953, Kladno - Sítná - Magistrát města Kladna, odbor soc. věcí a zdravotnictví, Náměstí 17. listopadu 2840, Kladno Městská policie Kladno - Preventivně-informační skupina, Náměstí Starosty Pavla 47, Kladno tel Policie ČR kladno - obvodní oddělení Kladno - venkov, 28. října 312 tel Středisko výchovné péče Slaný, Tomanova 1361, Slaný

15 - ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem, Římská 2846, Kladno - Rozdělov tel Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, Kladno - Kročehlavy tel Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2 tel XVII. Odborná literatura Videokazety: Řekni drogám ne Drogová problematika Sexuální výchova M. Kolář: Bolest šikanování K. Nešpor: Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb prevence v rodině T. Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu Nešpor, Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti T. Šišková: Když se řekne šikana K. Nešpor, M. Millerová: Jak přestat brát drogy Nešpor, Csémy, Pernicová: Jak předcházet problémů s návykovými látkami na základních a středních školách Nešpor, Csémy, Pernicová: Zásady efektivní primární prevence K. Nešpor: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami XVIII. Přílohy PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích vůči jedinci či skupině žáků. Formy šikany - verbální šikana přímá a nepřímá - psychická šikana (nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování, součástí je i kyberšikana - útoky pomocí ů, SMS zpráv) - fyzická šikana přímá a nepřímá (bití, krádeže a ničení majetku oběti) - smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestného postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu. POSTUPY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ I. Vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace

16 obětí a agresorů) 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. II. Vyšetřování šikany s neobvyklou formou - výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování 1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení Policii ČR 6) Vlastní vyšetřování Potrestání agresorů - napomenutí a důtka třídního učitele, ředitelská důtka, na střední škole podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia - snížená známka z chování - převedení do jiné třídy Náprava situace ve třídě Nutné pracovat s celým třídním kolektivem, hlavně s těmi, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina) Další opatření - Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do SYP nebo diagnostického ústavu. - Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou Spolupráce s rodiči - Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. - Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, SMP, výchovného poradce dalších pedagogických pracovníků. Spolupráce se specializovanými institucemi - PPP, SYP, SPC - pediatr, odborný lékař, dětský psycholog a psychiatr - oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence - Policie ČR - Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

17 POUČENÍ PRO RODIČE Vážení rodiče, v naší škole probíhá pro žáky ročníků Minimální preventivní program zaměřený na výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví. V rámci školního vyučování jsou žáci seznamování s riziky užívání drog, alkoholu a kouření. Dále jsou žákům nabídnuty vhodné volnočasové aktivity. Současně na základě nařízení MŠMT Vám dáváme na vědomí, že v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, bude škola nucena: - informovat rodiče - v případě, že rodič není zastižen a dítě potřebuje zdravotní péči, zajistí škola lékaře (popř. první pomoc) - pokud rodiče odmítají spolupracovat, obrátí se škola na příslušný sociální odbor - při záchytu, či podezření žáka na dealerství škola kontaktuje Policii ČR V Brandýsku dne. Podpis rodičů..

18 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY Zásady pro všechny vyučující - Vytvářet příjemné a klidné prostředí ve škole, ve třídě - Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces - Vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žákem - Soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků - Včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí - Soustavně propagovat a nalézat dětem sport a jiné aktivity - Ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života - Posilovat zdravou sebedůvěru - Učit překonávat problémy a zátěžové situace - Navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči - Pracovat denně se školním řádem, hodnotit žáky, vést žáky k sebehodnocení, k vyjádření názoru na chování spolužáků PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 1. ROČNÍKY 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech Čj. Ma, Tv, ČaS, Vv, Hv, ČaSp - bezpečné chování - cesta do školy - domov - škola - zdravý životní styl - povídat si s dětmi o kouření, potí alkoholu, o drogách (nález inj. stříkaček) - ochrana přírody - odpady, sběrný dvůr, beseda AVES - člověk a hygiena - osobní hygiena, hygiena odívání - namaluj obrázek, jak si představuješ žít zdravě (sport, potrava, zájmová činnost, alkohol, kouření..) 2) Práce s rizikovou skupinou (2 žáci - slabé sociální prostředí) - navázat kontakt s rodinou - řešení soc. komisí při OÚ v místě bydliště (pokud rodina nepomůže) 3) Nácvik na školní akademii Výlet - květen 4) Volnočasové aktivity Hasičský kroužek Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Angličtina hrou Taneční a dramatický kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

19 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 2. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech ČaS, Čj, Ma, Tv, Vv, Čsp, Hv, OČZMS - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (předcházení úrazům ve sportu) - zdravý životní styl (rodinné svátky, výživa, prevence na příkladech v rodinách) - vycházky po okolí, do obce, les, Čabárna - Den Země - práce a odpočinek - jedovaté rostliny, houby drogy - chráníme přírodu - hygiena - člověk (chřipkové epidemie, relaxační chvilky, hygiena ve třídě, jídelně) - zdravotní Tv - kamarádství - jiné národnosti 2) Práce s rizikovou skupinou 2 žáci - slabé sociální zázemí 1 žák - sociální prostředí + chování 1 žák - chování ve škole 1 žák - nezájem rodičů Řešení - navázat kontakt s rodiči - TU - výchovná komise - TU - sociální komise při OÚ - TU 3) Planetárium - listopad Škola v přírodě - SVOR - červen Oslavy let ZŠ Brandýsek - březen 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Taneční a dramatický kroužek Hasičský kroužek Angličtina hrou 5) Projekty - viz kapitola Projekty

20 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 3. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Včasné odhalování specifických poruch učení a chování b) V předmětech Čj, Ma, Tv, ČaS, VV, HY, ČaSp, OČZMS - bezpečné chování (škola, cesta do školy, domov) - ochrana zdraví (zákaz pyrotechniky, kamarádské chování, sport, zábava) - zdravý životní styl - ekologická výchova - chráníme přírodu - zdravá výživa x jedovaté rostliny - hygiena - člověk - zacházení s chemickými přípravky v domácnosti - duševní hygiena, relaxace - zdravotní rizika - PC, TV.. - kouření, drogy, šikana 2) Práce s rizikovou skupinou 5 žáků - problémy s chováním, nenosí domácí úkoly, ubližují spolužákům Řešení - nutná lepší spolupráce TU a rodičů - pokud je nezájem rodičů - pozvat do výchovné komise nebo řešit za pomoci soc. komise při OÚ 3) Exkurze, výlety - květen Škola v přírodě - červen 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Taneční a dramatický kroužek Angličtina hrou Výtvarný kroužek Hasičský kroužek Přírodovědný kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

21 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 4. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Práce s integrovanými žáky dle vypracovaného IVP b) V předmětech Čj, Ma, Tv, Hv, OČZMS, Aj, Př - bezpečné chování (škola, cesta do školy) - ochrana zdraví - zdravý životní styl - životní prostředí (A VES - besedy s myslivcem, sběr kaštanů... ) - ekologická výchova (sběr papíru) - práce a odpočinek - drogy, kouření, šikana - hygiena člověka - hygiena odívání - zdravotní rizika - PC, TV 2) Práce s rizikovou skupinou 3 žáci, chlapci - chování, agresivita, počátky záškoláctví Řešení - užší spolupráce s rodiči, s výchovným poradcem - vyšetření v PPP - výchovná komise 3) Exkurze, výlet Škola v přírodě 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Taneční a dramatický kroužek Angličtina hrou Výtvarný kroužek Hasičský kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

22 PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO 5. ROČNÍK 1) Prevence ve vyučování a) Práce s integrovanými žáky dle vypracovaného IVP Tolerance b) V předmětech Čj, Př, Vl, Ma PŘÍRODOVĚDA - Proč chráníme přírodu - Zdravá výživa - Chráníme své zdraví (kouření, alkohol, drogy) VLASTIVĚDA - Cestování po vlasti - Památky našeho regionu - Památky Prahy - Cestujeme po Evropě ČESKÝ JAZYK - Sloh - Hledá se kamarád Zvířecí kamarád Nehoda není náhoda - Literatura - Příběhy ze života lidí MATEMATIKA - Příklady typu - Kolik utratíme za kouření za 1 měsíc, rok, 10 let apod. 2) Práce s rizikovou skupinou 2 žáci - kouření Řešení - neustále připomínat škodlivost kouření - využít třídnické hodiny - spolupracovat s rodiči (kontrola žáků, kapesné... ) 3) Exkurze - výroba svíček - vánoční atmosféra Škola v přírodě 4) Volnočasové aktivity Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Angličtina hrou Hasičský kroužek Přírodovědný kroužek 5) Projekty - viz kapitola Projekty

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Prakšice Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Jako součást Preventivního programu školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více