ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Školní preventivní program na školní rok 2011/2012 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1

2 Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Školní preventivní program OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Program 4. Řešení přestupků 5. Evaluace 6. Závěr Přílohy: I. Jednorázové akce pořádané školou II. Seznam knih a videokazet III. Pravidelné akce kroužky organizované školou IV. Ze řádu školy V. Krizový scénář Zpracovala: Mgr. Marcela Sasková 2

3 1. Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci v době základní školní docházky. Ta má dětem pomoci formovat základní vztah k životu, k vlastní osobě i k jiným lidem. Vést je k projevům zdravého sebevědomí, k preferování pozitivních životních cílů, hodnot, zájmů a k odpovědnosti žáků za vlastní zdraví, bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Děti se mají ve škole naučit poznávat drogy, uvědomit si jejich nebezpečí a závažnost důsledků vyplývajících z jejich užívání. Realizace preventivních strategií, přístupů a metod není pouze záležitostí odborníků, ale také učitelů, rodičů a celé veřejnosti. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. 2. Charakteristika školy Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice je plně organizovaná škola s jednou třídou v 1. až 9. ročníku, jedním oddělením školní družiny, jedním oddělením školního klubu, školní jídelnou se dvěma provozy a mateřskou školou se dvěma třídami. Je příspěvkovou organizací se správní subjektivitou zřízenou městem Rožďalovice. Je spádovou školou pro obce Rožďalovice, Košík a Žitovlice. Školu navštěvuje celkem 151 žáků. Na škole pracuje výchovná komise, která se skládá ze zástupce ředitele školy, výchovného poradce, preventisty SPJ a příslušného třídního učitele. Na škole pracuje žákovský parlament, který se skládá z dobrovolných zástupců 3. až 9. třídy. Při škole pracuje školská rada a Rodičovské sdružení Rožďalovice. 3. Program 1) Cílem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Učíme žáky jak řešit složité životní problémy bez pomoci návykových látek. Vedeme žáky ke slušnosti, ohleduplnosti a vstřícnému chování vůči svým spolužákům, učitelům a ostatním lidem. Pěstujeme systematicky kladný vztah žáků ke svému okolí, k okolní přírodě i ostatním kulturním hodnotám. Učíme je správnému sebehodnocení a zdravému sebevědomí, učíme je zvládat stresové situace, návaly hněvu a jiné krizové momenty v jejich životě. Učíme je, aby si dokázali stanovit reálné cíle při plánování důležitých životních kroků např. při volbě povolání, aby se dokázali sami orientovat v různých životních situacích a správně je umět vyhodnocovat. 2) Na žáky budeme působit nenásilně a dlouhodobě. Budeme je informovat, kde hledat pomoc v krizových situacích např. použitím linky důvěry, vyhledáním krizového centra nebo jiných podobných zařízení. Své problémy mohou řešit i s pomocí schránky důvěry. Využijeme individuálního přístupu k problémovým dětem a formou pohovorů jejich problémy řešit. Budeme spolupracovat s rodinami problémových dětí pozváním rodičů do školy. 3) S prevencí začnou učitelé již na 1. stupni. Vhodně využijí témata rodina, domov, životní styl, zdravá výživa, šikana, láska a kamarádství. Učitelé vysvětlí žákům pojmy jako šikana, drogy, alkoholismus. Starší žáci se s protidrogovou prevencí a podobnými tématy setkávají hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Drogám a omamným látkám se budou věnovat i v hodinách přírodopisu a chemie. 4) Zdravý životní styl - budeme propagovat hlavně na nástěnkách. Musí na nich být zdůrazněna odpovědnost každého žáka za své zdraví. Na tvorbě nástěnek se podílejí hlavně žáci svými výtvarnými pracemi pod vedením metodika prevence na škole. 3

4 5) Jedním ze základních pilířů prevence je zapojení maximálního počtu žáků do mimoškolní činnosti s cílem pozitivního využívání volného času. Žáci si mohou vybrat z několika stálých kroužků (keramický, rybářský, šachový, taneční, hra na kytaru, paličkování, Globe, florbal ) Vedení školy podporuje jejich rozšiřování. Dále se pro ně pořádají sportovní odpoledne např. bruslení, fotbalová utkání, soutěže, návštěva výstav, výlety, besídky. Řadu vhodných volnočasových aktivit nabízí všem žákům školní družina a školní klub. (Drakiáda, malování na chodníku, aranžování květin, beseda s policií, maškarní karneval ) 6) Třídní učitelé budou dbát důsledně na řádné omlouvání zameškaných hodin a okamžité řešení kázeňských problémů ve třídě. Budou se snažit o včasné odhalování specifických poruch učení a chování a o jejich včasnou nápravu. Učitelé využívají pokynů České školní inspekce. 7) Všichni vyučující i zaměstnanci školy budou dbát na to, aby žáci byli k sobě tolerantní, ohleduplní, dodržovali pravidla kázně, upevňovali si zdravé sebevědomí a konflikty mezi sebou řešili nenásilně. 8) Budeme spolupracovat se občanským sdružením Semiramis. Využíváme dlouhodobého programu v oblasti primární prevence, který je určen žákům třídy. O termínu uskutečnění bloků jsou žáci včas a v dostatečné míře informováni. 9) Pro vycházející žáky plánujeme besedu o trestní odpovědnosti ve spolupráci s Policií ČR. Mladší žáci se zúčastní besed o práci policie a zúčastní a se ukázky výcviku psů. 10) Žáci 9. ročníku několikrát přivítají děti z mateřské školy s připraveným programem. V rámci upevnění a vylepšení interpersonálních vztahů ve třídě bude uskutečněn den Dnes učí žáci 11) V rámci programu je pro žáky, učitele i rodiče doplňována odborná literatura, učebnice a videotéka. Podle možností zabezpečujeme informační materiály pro rodiče. Nové brožury o drogách dostanou rodiče na prvních schůzkách nebo na dnu otevřených dveří. Rodiče mají možnost individuální konzultace s metodikem prevence, nebo s výchovných poradcem. Po dohodě si můžou půjčit odbornou literaturu. Využíváme časopis Prevence. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s důležitými tématy v časopisu Prevence a s aktuálními informacemi ze sdružení Semiramis v Mladé Boleslavi. 12) Další protidrogové preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány podle potřeb např. dotazníky o kouření, o vztazích ve třídách, sociometrickými dotazníky v hodinách OV a Výchovy ke zdraví na 2. stupni apod. 13) Pro vzdělávání pedagogů bude využito pracovních porad a pedagogických rad (nabídka školení, seminářů). Učitelé navštěvují semináře Pedagogického centra střední Čechy a další. V současné době probíhá pro učitele seminář MIŠ (minimalizace šikany) 14) V rámci preventivního programu se osvědčila spolupráce s výchovným poradcem a s vedoucí školní družiny a školního klubu 4. Řešení přestupků Řešení přestupků. Školní řád zakazuje užívání a distribuci drog, pití alkoholu, kouření a hraní na herních automatech. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni žáci i rodiče. V případě, kdy selže prevence ve škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezřelí z užívání návykových látek, záškoláctví apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením: 4

5 1. individuální rozhovor se žákem, podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky 2. práce s kolektivem pod vedením PPP 3. v případě nezájmu rodičů uvědomění orgánu sociálně právní ochrany dětí OSPOD 4. v případě dealerství oznámení věci policii. Ve škole také pracuje výchovná komise, ve které zasedá zástupkyně ředitele školy Mgr. Markéta Drobečková, výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Sedláčková, školní metodik prevence Mgr. Marcela Sasková a příslušný třídní učitel. 5. Evaluace programu Aktivity minimálního preventivního programu jsou pravidelně hodnoceny. O plnění programu jsou podávány písemné informace na konci každého pololetí vedení školy. Rodiče a učitelé jsou informováni pomocí nástěnek a měsíčního zpravodaje školy. Učitelé mají nově k dispozici krizové scénáře jednotné postupy při řešení jednotlivých případů z PPP Nymburk. 6. Závěr Výchova ke zdravému životnímu stylu, žákům přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky chránit své zdraví fyzické, psychické i sociální a být za něj odpovědný. Děti si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a hlavně preventivní návyky. Učí se odmítat návykové látky, získávají potřebnou míru odpovědnosti za své zdraví i za zdraví svých spolužáků. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové i rodiče. Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující, předpokládá se velmi úzká spolupráce s okresním protidrogovým koordinátorem a výrazná podpora ředitele školy. V Rožďalovicích dne Preventista: Mgr. Marcela Sasková Ředitel školy: Mgr. Roman Kotlář 5

6 PŘÍLOHA I. Jednorázové akce pořádané školou Září: Říjen: Celoroční soutěž Kredity Podzimní sportování - běh na 50 metrů Výsadba stromu na školní pozemek 1. třída. Podzimní sportování hod kriketovým míčkem Podzimní sportování běh na 1 kolo Podzimní sportování skok daleký. Drakiáda. Mc Donald Cup školní kolo. Vyhlášení výsledků podzimního sportování ve skoku dalekém Listopad: Výchova demokratického občana projektový den. Dopravní hřiště v Nymburce 4. třída. Divadelní představení MŠ Budulínek Ze školky do školky Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Mediální výchova projektový den. Mikulášská nadílka žáci 9.tř. pro mladší spolužáky. Výrobky na vánoční výzdobu. Den otevřených dveří Stromek pro zvířátka v lese. Vánoční besídka Bruslení v Poděbradech MŠ a 9.třída v PC učebně Výroba dárků k zápisu do 1.tř. Lyžařský výcvik Zápis dětí do 1.tř. MŠ v 1.třídě Vyhlášení vítězů soutěže Kredity 1.pololetí Veselá básnička školní kolo. Představení v MŠ Princezna Žabka Masopustní pochod Multikulturní výchova projektový den. Veselá básnička výběrové kolo Veselá básnička meziškolní kolo Dnes učí žáci Jarní sportování běh na 50 metrů Ze školky do školky Jarní sportování hod kriketovým míčkem Jarní sportování běh na 1 kolo Jarní sportování skok daleký Environmentální výchova projektový den. Rej čarodějnic - MŠ i ZŠ Květinový den MC Donald Cup okrskové kolo. Turnaj ve vybíjené (4. a 5. třída) Myšlení v evropských a globálních souvislostech projektový den. Ze školky do školky 6

7 Červen: Dětský den s hasiči 2.6. O pohár starosty Rožďalovic malá kopaná Školní výlety jednotlivých tříd. Sportovní den Branný den Vyhlášení vítězů soutěže Kredity- 2.pololetí Slavnostní vyřazení absolventů školy 7

8 PŘÍLOHA II. Seznam knih Drogy poznej svého nepřítele Žít naplno (kniha o dospívání) Jsme zamilovaní Romské hádanky Na co se ptaj Každé dítě potřebuje speciální přístup Homosexualita Lexikon společenské současné psychologie O HIV a AIDS Malá encyklopedie současné psychologie Prevence problémů působených návykovými látkami O slušném chování fakta Devět rad jak ušetřit Rodiče a děti Řekni drogám ne Zásady společenského chování Doporučení EU pro peer výchovu v prevenci HIV/ Mládež a kouření metodické podklady) AIDS Toxikomanie Sebevýchova a duševní zdraví Sexuální výchova v rodině Já a ty o zdravých vztazích mezi lidmi Menšiny a migranti v ČR Umění jednat s lidmi Nenič si své tělo Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova Alkohol, drogy a vaše děti Jak si navzájem nejlépe rozumíme Puberta je když Poznej sám sebe Metodika PP pro pedagogy Dospělým vstup zakázán Pedagogům o prevenci AIDS Vyznat se v dětech Po dobrém nebo po zlém Vývoj dítěte a jeho úskalí Deset kroků jak pomoci svému dítěti Rozvíjení emoční inteligence žáků Dětská práva Jak se chovat v situacích ohrožení pomocná učebnice Rómové v ČR včera a dnes Ochrana člověka za mimořádných událostí Učení bez stresu Výchova k toleranci a proti rasismu(sborník) Bolest šikanování Zvládání emočních problémů školáka Děti mládež a volný čas Respektovat a být respektován Učit se být(metody OSV na ZŠ Jak se dělá Škola pro všechny Ústava ČR Listina základních práv a svobod Násilí ve škole a jak mu čelit Seznam videokazet Kouření a já Oči hadů I.,II.,III. Školáci versus drogy Drogová problematika, sexuální výchova Proč přestat Dříve než bude pozdě Drop In prevence a léčba drogových závislostí a AIDS Prevence AIDS AIDS I. a II. Řekni drogám ne Neslané nemastné Dopívání a menstruace 8

9 PŘÍLOHA III. Pravidelné akce kroužky organizované školou Keramický kroužek Počítačový kroužek Sportovní kroužek Florbal Globe Judo Aranžování Rybářský Myslivecký 9

10 PŘÍLOHA IV Ze školního řádu 1. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 2. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, 7. na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, 8. být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole. 2. POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických i provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy. 2. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 3. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 4. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. 5. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 6. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, požívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žák do školy nepřichází pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. 8. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 9. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Organizační řád školy součást č. 2: Školní řád základní školy strana 3 z počtu Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 10

11 nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, které si s sebou do školy žák přinese, škola nezodpovídá. V případě potřeby je žák předá vyučujícímu, který je po domluvenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Mobilní telefon, MP3 přehrávač, diktafon a všechna další audiovizuálních zařízení se nepovažují za předměty potřebné k výuce. Protože se jedná o technické přístroje, které mají relativně velkou finanční hodnotu, doporučuje ředitelství školy jejich nenošení do budovy školy. V případě jeho ztráty nebo zničení v době přítomnosti žáka ve školní budově škola nepřebírá odpovědnost za náhradu škody. V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat tyto zásady: a) Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být vypnuta a odložena v aktovce žáka (popř. bezpečně uzamčena v žákově skříňce). Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi manipulovat (nosit je, psát SMS, nahrávat, přehrávat atp.). b) V době vyučování a o přestávkách není dovoleno mobilní telefon jakkoliv používat (vyřizovat soukromé telefonické vzkazy, posílat nebo přijímat SMS či jiné zprávy). c) Není dovoleno mobilním telefonem (ani jiným zařízením) pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy v době vyučovacích hodin a v době přestávek (fotografování, natáčení atp.). d) V případě, že žák musí nutně informovat zákonného zástupce o bezodkladné záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele nebo učitele předmětu, který má právě v rozvrhu, a ten mu umožní informovat zákonného zástupce z jím vymezeného prostoru. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno v případě prvního porušení jako méně závažné a při opakovaném porušení jako závažné. 11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 12. Při porušení povinností stanovených tímto řádem školy lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy, d) snížení stupně klasifikace z chování. Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření nebo snížení známky z chování a důvody, které k tomu vedly, prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 13. Žák, který se po ukončení absence vrátil do výuky, si ve spolupráci se svými spolužáky a vyučujícím doplní v rámci svých možností znalosti, dovednosti a návyky z probíraného učiva, při jehož výuce chyběl. 3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na: 1. svobodnou volnu školy pro své dítě 2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona 6. informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 7. na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, a to u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 8. volit a být voleni do školské rady 11

12 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 10. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Organizační řád školy součást č. 2: Školní řád základní školy strana 4 z počtu 21 V případě zájmu zákonného zástupce o osobní konzultaci s učitelem, si tuto konzultaci dopředu s daným učitelem domluví. Projeví-li zákonný zástupce zájem o návštěvu ve výuce svého dítěte, pak o průběhu a podmínkách návštěvy rozhoduje ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy. 4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby jejich dítě (žák školy) docházelo do školy včas, správně vybaveno a připraveno a nebylo infikováno nemocemi a intoxikováno, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) poskytovat údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými řádem školy, f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (zejména se jedná o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování korespondence a telefonické spojení). 2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Není-li absence omluvena do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole, považují se tyto hodiny za neomluvené. Veškeré podklady k omlouvání absence žáků ve vyučování je třeba uvádět do webové aplikace Bakalářů KOMENS (tímto je v dalším textu myšlena elektronická žákovská knížka) nebo v odůvodněných případech do k tomu určených oddílů deníku žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží učiteli dané vyučovací hodiny v případě uvolnění na jednu hodinu nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 12

13 PŘÍLOHA V. Krizové scénáře/ jednotné postupy při řešení nejobvyklejších případů - žák kouří (pije alkohol) v prostorách školy a školského zařízení nebo v době vyučování a na školních akcích: ŠKOLNÍ ŘÁD: zákaz užívání, donášení, držení, distribuce návykových látek (legálních i nelegálních) Stanoveny sankce při zjištění porušení řádu (výchovná opatření) PRÁVNÍ ASPEKT: 7 odst. 1. zákona č. 359/1999 Sb. oznámení záležitosti zákonným zástupcům 10 odst. 4 téhož zákona oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dítěte - žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky: - při akutní intoxikaci volat záchranku, zároveň vyrozumět zákonné zástupce a OSPOD - nejedná se o ohrožení života a zdraví žáka volat zákonné zástupce, trvat na tom, aby si dítě převzali (je nezpůsobilé k výuce, nelze zajistit dostatečný dohled a je třeba, aby se ho ujali rodiče, je to v zájmu dítěte) - rodiče se odmítají dostavit/ rodiče nelze kontaktovat: zajistit povinný dohled a kontaktovat OSPOD - JEDNÁ SE O PODEZŘENÍ - rozhovor s dítětem - spolupráce s ředitelem, výchovným poradcem, metodikem - informovat rodiče, individuálně posoudit informování OSPOD - zachytíte u žáka alkohol nebo tabákový výrobek: - SEPSAT ZÁPIS nutný je datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým - výchovné opatření dle školního řádu - zachycené předměty vrátit ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, o vrácení SEPSAT PROTOKOL - zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní: a) ten u koho byla látka objevena nejeví známky ohrožení zdraví či života: - objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte (zalepit, přes přelep razítko) uložit do trezoru (uzamykatelné skříně) - SEPSAT PÍSEMNÝ ZÁPIS uvést jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho protokol podepíše ředitel nebo zástupce, ten, u koho byla látka objevena a třetí (dospělá) osoba - ten, u koho byla látka objevena odmítá podepsat zápis do kolonky pro jeho podpis uvedete omítl podepsat - sdělte žákovi, že o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř - nález předáte policii ČR b) ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, kdo ji odevzdal)jeví známky ohrožení života či zdraví: - volat záchranou službu - zajistit látku stejným způsobem jako v bodě a) a předat lékaři pro možnost vhodné léčby DŮLEŽITÉ: pedagog není oprávněn prohledávat věci žáka (není-li to nutné s ohledem na jeho zdraví a život) - ve škole objevíte uživatele omamných nebo psychotropních látek: - chce-li s vámi hovořit, nevyhýbejte se rozhovoru - pozor na slib mlčenlivosti jste povinni informovat rodiče a OSPOD - nedramatizovat, nebagatelizovat DŮLEŽITÉ: proč informovat OSPOD? Rodiče často nevědí, jak situaci řešit a škola má pouze preventivní a poradenské kompetence. 13

14 - dozvíte se, že některé dítě do školy přináší návykové látky a předává je spolužákům: - jedná se o závažný trestný čin ( 187 trestního zákona) nezáleží, zda látky prodává či dává, nebo ji přechovává pro jiného. - MÁTE POVINNOST PÁCHÁNÍ TRESTNÍHO ČINU PŘEKAZIT ( 167 trestního zákona), to lze i OZNÁMENÍM ORGÁNŮM ČINNÝM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ nejčastěji policie ČR Doporučení pro jednání s rodiči: - s rodiči v těchto záležitostech jednejte klidně, poukazujte na přínos odhalení, na možnost věci ještě řešit, zároveň buďte pevní a neslevujte, nenechte se zavalit argumenty - doporučeno je jednat vždy s oběma rodiči zároveň - přijměte počáteční projevy nepřízně (popírání, zlehčování, odmítání uvěřit, někdy i osočování) jako projev člověka v akutní krizi, dejte rodičům čas pro přijetí vašeho sdělení buďte struční, hovořte v kratších větách, vhodné je zejména z počátku klást otevřené otázky (Jak se vám vaše dítě v poslední době jeví? Nepozorujete nějaké zvláštnosti? Jaké? apod.) konfrontujte poznatky rodičů s vašimi zjištěními (zejména jedná-li se o podezření na užívání NL), využijte podobných zjištění, zmapujte zda již rodiče nezvažují nějaký postup - dohodněte si konkrétní postup (krátkodobý, několik dnů), nabídněte případně i zprostředkujte kontakt na odborníky Užité zdroje materiál PPP Nymburk 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

ZŠ a MŠ Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Školní řád

ZŠ a MŠ Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Školní řád ZŠ a MŠ Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Školní řád Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim života školy 1. Organizace vyučování 2. Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Č.j. 374/2014 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26 Projednáno a schváleno pedagogickou radou 31. 8. 2012. Projednáno a schváleno školskou radou 31. 8. 2012. Vydáno pod číslem jednacím ZŠ 706/2007-567/2012 2 OBSAH ČÁST A 3 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 4 II.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více