ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní preventivní program. na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Školní preventivní program na školní rok 2011/2012 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1

2 Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Školní preventivní program OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Program 4. Řešení přestupků 5. Evaluace 6. Závěr Přílohy: I. Jednorázové akce pořádané školou II. Seznam knih a videokazet III. Pravidelné akce kroužky organizované školou IV. Ze řádu školy V. Krizový scénář Zpracovala: Mgr. Marcela Sasková 2

3 1. Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci v době základní školní docházky. Ta má dětem pomoci formovat základní vztah k životu, k vlastní osobě i k jiným lidem. Vést je k projevům zdravého sebevědomí, k preferování pozitivních životních cílů, hodnot, zájmů a k odpovědnosti žáků za vlastní zdraví, bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Děti se mají ve škole naučit poznávat drogy, uvědomit si jejich nebezpečí a závažnost důsledků vyplývajících z jejich užívání. Realizace preventivních strategií, přístupů a metod není pouze záležitostí odborníků, ale také učitelů, rodičů a celé veřejnosti. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. 2. Charakteristika školy Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice je plně organizovaná škola s jednou třídou v 1. až 9. ročníku, jedním oddělením školní družiny, jedním oddělením školního klubu, školní jídelnou se dvěma provozy a mateřskou školou se dvěma třídami. Je příspěvkovou organizací se správní subjektivitou zřízenou městem Rožďalovice. Je spádovou školou pro obce Rožďalovice, Košík a Žitovlice. Školu navštěvuje celkem 151 žáků. Na škole pracuje výchovná komise, která se skládá ze zástupce ředitele školy, výchovného poradce, preventisty SPJ a příslušného třídního učitele. Na škole pracuje žákovský parlament, který se skládá z dobrovolných zástupců 3. až 9. třídy. Při škole pracuje školská rada a Rodičovské sdružení Rožďalovice. 3. Program 1) Cílem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Učíme žáky jak řešit složité životní problémy bez pomoci návykových látek. Vedeme žáky ke slušnosti, ohleduplnosti a vstřícnému chování vůči svým spolužákům, učitelům a ostatním lidem. Pěstujeme systematicky kladný vztah žáků ke svému okolí, k okolní přírodě i ostatním kulturním hodnotám. Učíme je správnému sebehodnocení a zdravému sebevědomí, učíme je zvládat stresové situace, návaly hněvu a jiné krizové momenty v jejich životě. Učíme je, aby si dokázali stanovit reálné cíle při plánování důležitých životních kroků např. při volbě povolání, aby se dokázali sami orientovat v různých životních situacích a správně je umět vyhodnocovat. 2) Na žáky budeme působit nenásilně a dlouhodobě. Budeme je informovat, kde hledat pomoc v krizových situacích např. použitím linky důvěry, vyhledáním krizového centra nebo jiných podobných zařízení. Své problémy mohou řešit i s pomocí schránky důvěry. Využijeme individuálního přístupu k problémovým dětem a formou pohovorů jejich problémy řešit. Budeme spolupracovat s rodinami problémových dětí pozváním rodičů do školy. 3) S prevencí začnou učitelé již na 1. stupni. Vhodně využijí témata rodina, domov, životní styl, zdravá výživa, šikana, láska a kamarádství. Učitelé vysvětlí žákům pojmy jako šikana, drogy, alkoholismus. Starší žáci se s protidrogovou prevencí a podobnými tématy setkávají hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy. Drogám a omamným látkám se budou věnovat i v hodinách přírodopisu a chemie. 4) Zdravý životní styl - budeme propagovat hlavně na nástěnkách. Musí na nich být zdůrazněna odpovědnost každého žáka za své zdraví. Na tvorbě nástěnek se podílejí hlavně žáci svými výtvarnými pracemi pod vedením metodika prevence na škole. 3

4 5) Jedním ze základních pilířů prevence je zapojení maximálního počtu žáků do mimoškolní činnosti s cílem pozitivního využívání volného času. Žáci si mohou vybrat z několika stálých kroužků (keramický, rybářský, šachový, taneční, hra na kytaru, paličkování, Globe, florbal ) Vedení školy podporuje jejich rozšiřování. Dále se pro ně pořádají sportovní odpoledne např. bruslení, fotbalová utkání, soutěže, návštěva výstav, výlety, besídky. Řadu vhodných volnočasových aktivit nabízí všem žákům školní družina a školní klub. (Drakiáda, malování na chodníku, aranžování květin, beseda s policií, maškarní karneval ) 6) Třídní učitelé budou dbát důsledně na řádné omlouvání zameškaných hodin a okamžité řešení kázeňských problémů ve třídě. Budou se snažit o včasné odhalování specifických poruch učení a chování a o jejich včasnou nápravu. Učitelé využívají pokynů České školní inspekce. 7) Všichni vyučující i zaměstnanci školy budou dbát na to, aby žáci byli k sobě tolerantní, ohleduplní, dodržovali pravidla kázně, upevňovali si zdravé sebevědomí a konflikty mezi sebou řešili nenásilně. 8) Budeme spolupracovat se občanským sdružením Semiramis. Využíváme dlouhodobého programu v oblasti primární prevence, který je určen žákům třídy. O termínu uskutečnění bloků jsou žáci včas a v dostatečné míře informováni. 9) Pro vycházející žáky plánujeme besedu o trestní odpovědnosti ve spolupráci s Policií ČR. Mladší žáci se zúčastní besed o práci policie a zúčastní a se ukázky výcviku psů. 10) Žáci 9. ročníku několikrát přivítají děti z mateřské školy s připraveným programem. V rámci upevnění a vylepšení interpersonálních vztahů ve třídě bude uskutečněn den Dnes učí žáci 11) V rámci programu je pro žáky, učitele i rodiče doplňována odborná literatura, učebnice a videotéka. Podle možností zabezpečujeme informační materiály pro rodiče. Nové brožury o drogách dostanou rodiče na prvních schůzkách nebo na dnu otevřených dveří. Rodiče mají možnost individuální konzultace s metodikem prevence, nebo s výchovných poradcem. Po dohodě si můžou půjčit odbornou literaturu. Využíváme časopis Prevence. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s důležitými tématy v časopisu Prevence a s aktuálními informacemi ze sdružení Semiramis v Mladé Boleslavi. 12) Další protidrogové preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány podle potřeb např. dotazníky o kouření, o vztazích ve třídách, sociometrickými dotazníky v hodinách OV a Výchovy ke zdraví na 2. stupni apod. 13) Pro vzdělávání pedagogů bude využito pracovních porad a pedagogických rad (nabídka školení, seminářů). Učitelé navštěvují semináře Pedagogického centra střední Čechy a další. V současné době probíhá pro učitele seminář MIŠ (minimalizace šikany) 14) V rámci preventivního programu se osvědčila spolupráce s výchovným poradcem a s vedoucí školní družiny a školního klubu 4. Řešení přestupků Řešení přestupků. Školní řád zakazuje užívání a distribuci drog, pití alkoholu, kouření a hraní na herních automatech. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni žáci i rodiče. V případě, kdy selže prevence ve škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezřelí z užívání návykových látek, záškoláctví apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením: 4

5 1. individuální rozhovor se žákem, podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky 2. práce s kolektivem pod vedením PPP 3. v případě nezájmu rodičů uvědomění orgánu sociálně právní ochrany dětí OSPOD 4. v případě dealerství oznámení věci policii. Ve škole také pracuje výchovná komise, ve které zasedá zástupkyně ředitele školy Mgr. Markéta Drobečková, výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Sedláčková, školní metodik prevence Mgr. Marcela Sasková a příslušný třídní učitel. 5. Evaluace programu Aktivity minimálního preventivního programu jsou pravidelně hodnoceny. O plnění programu jsou podávány písemné informace na konci každého pololetí vedení školy. Rodiče a učitelé jsou informováni pomocí nástěnek a měsíčního zpravodaje školy. Učitelé mají nově k dispozici krizové scénáře jednotné postupy při řešení jednotlivých případů z PPP Nymburk. 6. Závěr Výchova ke zdravému životnímu stylu, žákům přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky chránit své zdraví fyzické, psychické i sociální a být za něj odpovědný. Děti si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a hlavně preventivní návyky. Učí se odmítat návykové látky, získávají potřebnou míru odpovědnosti za své zdraví i za zdraví svých spolužáků. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové i rodiče. Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující, předpokládá se velmi úzká spolupráce s okresním protidrogovým koordinátorem a výrazná podpora ředitele školy. V Rožďalovicích dne Preventista: Mgr. Marcela Sasková Ředitel školy: Mgr. Roman Kotlář 5

6 PŘÍLOHA I. Jednorázové akce pořádané školou Září: Říjen: Celoroční soutěž Kredity Podzimní sportování - běh na 50 metrů Výsadba stromu na školní pozemek 1. třída. Podzimní sportování hod kriketovým míčkem Podzimní sportování běh na 1 kolo Podzimní sportování skok daleký. Drakiáda. Mc Donald Cup školní kolo. Vyhlášení výsledků podzimního sportování ve skoku dalekém Listopad: Výchova demokratického občana projektový den. Dopravní hřiště v Nymburce 4. třída. Divadelní představení MŠ Budulínek Ze školky do školky Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Mediální výchova projektový den. Mikulášská nadílka žáci 9.tř. pro mladší spolužáky. Výrobky na vánoční výzdobu. Den otevřených dveří Stromek pro zvířátka v lese. Vánoční besídka Bruslení v Poděbradech MŠ a 9.třída v PC učebně Výroba dárků k zápisu do 1.tř. Lyžařský výcvik Zápis dětí do 1.tř. MŠ v 1.třídě Vyhlášení vítězů soutěže Kredity 1.pololetí Veselá básnička školní kolo. Představení v MŠ Princezna Žabka Masopustní pochod Multikulturní výchova projektový den. Veselá básnička výběrové kolo Veselá básnička meziškolní kolo Dnes učí žáci Jarní sportování běh na 50 metrů Ze školky do školky Jarní sportování hod kriketovým míčkem Jarní sportování běh na 1 kolo Jarní sportování skok daleký Environmentální výchova projektový den. Rej čarodějnic - MŠ i ZŠ Květinový den MC Donald Cup okrskové kolo. Turnaj ve vybíjené (4. a 5. třída) Myšlení v evropských a globálních souvislostech projektový den. Ze školky do školky 6

7 Červen: Dětský den s hasiči 2.6. O pohár starosty Rožďalovic malá kopaná Školní výlety jednotlivých tříd. Sportovní den Branný den Vyhlášení vítězů soutěže Kredity- 2.pololetí Slavnostní vyřazení absolventů školy 7

8 PŘÍLOHA II. Seznam knih Drogy poznej svého nepřítele Žít naplno (kniha o dospívání) Jsme zamilovaní Romské hádanky Na co se ptaj Každé dítě potřebuje speciální přístup Homosexualita Lexikon společenské současné psychologie O HIV a AIDS Malá encyklopedie současné psychologie Prevence problémů působených návykovými látkami O slušném chování fakta Devět rad jak ušetřit Rodiče a děti Řekni drogám ne Zásady společenského chování Doporučení EU pro peer výchovu v prevenci HIV/ Mládež a kouření metodické podklady) AIDS Toxikomanie Sebevýchova a duševní zdraví Sexuální výchova v rodině Já a ty o zdravých vztazích mezi lidmi Menšiny a migranti v ČR Umění jednat s lidmi Nenič si své tělo Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova Alkohol, drogy a vaše děti Jak si navzájem nejlépe rozumíme Puberta je když Poznej sám sebe Metodika PP pro pedagogy Dospělým vstup zakázán Pedagogům o prevenci AIDS Vyznat se v dětech Po dobrém nebo po zlém Vývoj dítěte a jeho úskalí Deset kroků jak pomoci svému dítěti Rozvíjení emoční inteligence žáků Dětská práva Jak se chovat v situacích ohrožení pomocná učebnice Rómové v ČR včera a dnes Ochrana člověka za mimořádných událostí Učení bez stresu Výchova k toleranci a proti rasismu(sborník) Bolest šikanování Zvládání emočních problémů školáka Děti mládež a volný čas Respektovat a být respektován Učit se být(metody OSV na ZŠ Jak se dělá Škola pro všechny Ústava ČR Listina základních práv a svobod Násilí ve škole a jak mu čelit Seznam videokazet Kouření a já Oči hadů I.,II.,III. Školáci versus drogy Drogová problematika, sexuální výchova Proč přestat Dříve než bude pozdě Drop In prevence a léčba drogových závislostí a AIDS Prevence AIDS AIDS I. a II. Řekni drogám ne Neslané nemastné Dopívání a menstruace 8

9 PŘÍLOHA III. Pravidelné akce kroužky organizované školou Keramický kroužek Počítačový kroužek Sportovní kroužek Florbal Globe Judo Aranžování Rybářský Myslivecký 9

10 PŘÍLOHA IV Ze školního řádu 1. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 2. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, 7. na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, 8. být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole. 2. POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických i provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy. 2. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 3. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 4. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. 5. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 6. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, požívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žák do školy nepřichází pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. 8. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 9. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Organizační řád školy součást č. 2: Školní řád základní školy strana 3 z počtu Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 10

11 nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, které si s sebou do školy žák přinese, škola nezodpovídá. V případě potřeby je žák předá vyučujícímu, který je po domluvenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Mobilní telefon, MP3 přehrávač, diktafon a všechna další audiovizuálních zařízení se nepovažují za předměty potřebné k výuce. Protože se jedná o technické přístroje, které mají relativně velkou finanční hodnotu, doporučuje ředitelství školy jejich nenošení do budovy školy. V případě jeho ztráty nebo zničení v době přítomnosti žáka ve školní budově škola nepřebírá odpovědnost za náhradu škody. V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat tyto zásady: a) Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být vypnuta a odložena v aktovce žáka (popř. bezpečně uzamčena v žákově skříňce). Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi manipulovat (nosit je, psát SMS, nahrávat, přehrávat atp.). b) V době vyučování a o přestávkách není dovoleno mobilní telefon jakkoliv používat (vyřizovat soukromé telefonické vzkazy, posílat nebo přijímat SMS či jiné zprávy). c) Není dovoleno mobilním telefonem (ani jiným zařízením) pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy v době vyučovacích hodin a v době přestávek (fotografování, natáčení atp.). d) V případě, že žák musí nutně informovat zákonného zástupce o bezodkladné záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele nebo učitele předmětu, který má právě v rozvrhu, a ten mu umožní informovat zákonného zástupce z jím vymezeného prostoru. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno v případě prvního porušení jako méně závažné a při opakovaném porušení jako závažné. 11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 12. Při porušení povinností stanovených tímto řádem školy lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy, d) snížení stupně klasifikace z chování. Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření nebo snížení známky z chování a důvody, které k tomu vedly, prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 13. Žák, který se po ukončení absence vrátil do výuky, si ve spolupráci se svými spolužáky a vyučujícím doplní v rámci svých možností znalosti, dovednosti a návyky z probíraného učiva, při jehož výuce chyběl. 3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na: 1. svobodnou volnu školy pro své dítě 2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona 6. informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 7. na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, a to u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 8. volit a být voleni do školské rady 11

12 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 10. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Organizační řád školy součást č. 2: Školní řád základní školy strana 4 z počtu 21 V případě zájmu zákonného zástupce o osobní konzultaci s učitelem, si tuto konzultaci dopředu s daným učitelem domluví. Projeví-li zákonný zástupce zájem o návštěvu ve výuce svého dítěte, pak o průběhu a podmínkách návštěvy rozhoduje ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy. 4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby jejich dítě (žák školy) docházelo do školy včas, správně vybaveno a připraveno a nebylo infikováno nemocemi a intoxikováno, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) poskytovat údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými řádem školy, f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (zejména se jedná o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování korespondence a telefonické spojení). 2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Není-li absence omluvena do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole, považují se tyto hodiny za neomluvené. Veškeré podklady k omlouvání absence žáků ve vyučování je třeba uvádět do webové aplikace Bakalářů KOMENS (tímto je v dalším textu myšlena elektronická žákovská knížka) nebo v odůvodněných případech do k tomu určených oddílů deníku žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží učiteli dané vyučovací hodiny v případě uvolnění na jednu hodinu nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 12

13 PŘÍLOHA V. Krizové scénáře/ jednotné postupy při řešení nejobvyklejších případů - žák kouří (pije alkohol) v prostorách školy a školského zařízení nebo v době vyučování a na školních akcích: ŠKOLNÍ ŘÁD: zákaz užívání, donášení, držení, distribuce návykových látek (legálních i nelegálních) Stanoveny sankce při zjištění porušení řádu (výchovná opatření) PRÁVNÍ ASPEKT: 7 odst. 1. zákona č. 359/1999 Sb. oznámení záležitosti zákonným zástupcům 10 odst. 4 téhož zákona oznámení orgánům sociálně-právní ochrany dítěte - žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky: - při akutní intoxikaci volat záchranku, zároveň vyrozumět zákonné zástupce a OSPOD - nejedná se o ohrožení života a zdraví žáka volat zákonné zástupce, trvat na tom, aby si dítě převzali (je nezpůsobilé k výuce, nelze zajistit dostatečný dohled a je třeba, aby se ho ujali rodiče, je to v zájmu dítěte) - rodiče se odmítají dostavit/ rodiče nelze kontaktovat: zajistit povinný dohled a kontaktovat OSPOD - JEDNÁ SE O PODEZŘENÍ - rozhovor s dítětem - spolupráce s ředitelem, výchovným poradcem, metodikem - informovat rodiče, individuálně posoudit informování OSPOD - zachytíte u žáka alkohol nebo tabákový výrobek: - SEPSAT ZÁPIS nutný je datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým - výchovné opatření dle školního řádu - zachycené předměty vrátit ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, o vrácení SEPSAT PROTOKOL - zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní: a) ten u koho byla látka objevena nejeví známky ohrožení zdraví či života: - objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte (zalepit, přes přelep razítko) uložit do trezoru (uzamykatelné skříně) - SEPSAT PÍSEMNÝ ZÁPIS uvést jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho protokol podepíše ředitel nebo zástupce, ten, u koho byla látka objevena a třetí (dospělá) osoba - ten, u koho byla látka objevena odmítá podepsat zápis do kolonky pro jeho podpis uvedete omítl podepsat - sdělte žákovi, že o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř - nález předáte policii ČR b) ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, kdo ji odevzdal)jeví známky ohrožení života či zdraví: - volat záchranou službu - zajistit látku stejným způsobem jako v bodě a) a předat lékaři pro možnost vhodné léčby DŮLEŽITÉ: pedagog není oprávněn prohledávat věci žáka (není-li to nutné s ohledem na jeho zdraví a život) - ve škole objevíte uživatele omamných nebo psychotropních látek: - chce-li s vámi hovořit, nevyhýbejte se rozhovoru - pozor na slib mlčenlivosti jste povinni informovat rodiče a OSPOD - nedramatizovat, nebagatelizovat DŮLEŽITÉ: proč informovat OSPOD? Rodiče často nevědí, jak situaci řešit a škola má pouze preventivní a poradenské kompetence. 13

14 - dozvíte se, že některé dítě do školy přináší návykové látky a předává je spolužákům: - jedná se o závažný trestný čin ( 187 trestního zákona) nezáleží, zda látky prodává či dává, nebo ji přechovává pro jiného. - MÁTE POVINNOST PÁCHÁNÍ TRESTNÍHO ČINU PŘEKAZIT ( 167 trestního zákona), to lze i OZNÁMENÍM ORGÁNŮM ČINNÝM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ nejčastěji policie ČR Doporučení pro jednání s rodiči: - s rodiči v těchto záležitostech jednejte klidně, poukazujte na přínos odhalení, na možnost věci ještě řešit, zároveň buďte pevní a neslevujte, nenechte se zavalit argumenty - doporučeno je jednat vždy s oběma rodiči zároveň - přijměte počáteční projevy nepřízně (popírání, zlehčování, odmítání uvěřit, někdy i osočování) jako projev člověka v akutní krizi, dejte rodičům čas pro přijetí vašeho sdělení buďte struční, hovořte v kratších větách, vhodné je zejména z počátku klást otevřené otázky (Jak se vám vaše dítě v poslední době jeví? Nepozorujete nějaké zvláštnosti? Jaké? apod.) konfrontujte poznatky rodičů s vašimi zjištěními (zejména jedná-li se o podezření na užívání NL), využijte podobných zjištění, zmapujte zda již rodiče nezvažují nějaký postup - dohodněte si konkrétní postup (krátkodobý, několik dnů), nabídněte případně i zprostředkujte kontakt na odborníky Užité zdroje materiál PPP Nymburk 14

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO : 44 555 211 Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail: skola@zsmojzir.cz, www. zsmojzir.cz Směrnice č. 2 / 2013

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy Pedagogická 31.8.2012 rada projednala:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Vypracoval: Schválil: PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko

Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Boskovice, okres Blansko Školní řád Článek 1 Úvodní ustanovení Zaměstnanci Základní školy Boskovice, žáci a jejich zákonní zástupci jsou rovnoprávnými partnery. Zaměstnanci školy a zákonní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více