MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou a zároveň spádovou, kterou navštěvují žáci ze Slavkova, Horního Němčí, z Boršic u Blatnice, Blatničky a Strání. V letošním školním roce má škola 304 žáků. Součástí školy je Základní umělecká škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. 2. Současný stav Děti a mládež patří k nejvíce ohroženým skupinám v populaci, a proto je nutné začít s prevencí včas, nejlépe již v předškolním věku. Nárůst sociálně patologických jevů v populaci se stává celospolečenským problémem a nemusí jít vždy o tak závažné problémy jako jsou drogy. Problémem je i šikana, záškoláctví, rasismus, pití alkoholu, kouření, vulgarita, vandalismus, kriminalita, delikvence... Je potřeba ukázat dětem správnou cestu a nastartovat je na zdravý životní styl. Proto je důležité poskytnout žákům a jejich rodičům co nejvíce informací o této problematice a co nejdříve na ně preventivně působit. Máme zmapováno, že se žáci věnují kouření, požívají alkohol, to zejména v době po vyučování, kdy škola ztrácí možnosti kontroly nad jejich chováním. Je důležité působit na děti i v době po vyučování, otevřeně s nimi o všem hovořit, zajímat se o jejich problémy a nabídnout jim vhodné volnočasové aktivity. 3. Potřebnost programu Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytuje se službami specializovaných zařízení. Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány: nedostatečné využití stávající legislativy nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti vysoká společenská tolerance k legálním drogám mobilní telefony, internet liberalizace drogové politiky absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví podceňování primární prevence prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků

2 4. Cíle programu Základním cílem minimální preventivní strategie je výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí u jednotlivce i skupiny. Cílem je vychovat jedince zodpovědného za své zdraví a za své chování, posílit duševní odolnost a schopnost se samostatně rozhodovat a řešit problémy, osvojit si přiměřené sociální dovednosti. 5. Vymezení cílové skupiny Strategie je zaměřena na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 6. Personální zajištění prevence Metodik prevence Mgr. Pavlína Bobčíková Vytváří minimální preventivní strategii, podílí se na její realizaci a hodnotí její úspěšnost. Zúčastňuje se odborných seminářů a porad metodiků prevence a o jejich obsahu informuje ostatní pracovníky školy při metodických sdružení, nejméně dvakrát ročně. Distribuuje informační materiály /letáčky, časopisy, aj./. Vybírá vhodné programy pro prevenci a nabízí je k realizaci třídním učitelům. Výchovný poradce Mgr. Jana Stojaspalová Spolupracuje s metodikem prevence, s nímž společně poskytuje konzultační hodiny a spolupracuje s vedením školy. Zaměřuje se na žáky s výchovnými a studijními problémy, vyhledává žáky, kteří jsou ohroženi ve vztahu k problémům prevence. Nabízí pomoc při volbě povolání, odkazuje na další poradenské možnosti. Pedagogové Věnují se žákovi v rámci výuky, rozvíjí jeho kompetence v oblasti sociálních dovednosti. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků i celé třídy. Vyhodnocují sociální klima ve třídě. Třídní učitelé jsou v kontaktu s rodinou žáka a poskytují o něm informace při třídnických hodinách. Vedení školy Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů, sleduje problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření. Svolává porady pedagogických pracovníků. Komunikuje s odborníky z oblasti prevence. 7. Znalostní kompetence žáků Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

3 Klíčové vyučovací oblasti jsou: oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast výchovy ke zdraví a občanství (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Výchova ke zdraví Etická výchova Výchova k občanství Přírodopis Přírodověda, vlastivěda Český jazyk Prvouka Výtvarná výchova a výtvarné soutěže Tělesná výchova Chemie ročník žáci umí pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a zneužíváním léků znají způsob, jak odmítnout cigarety, alkohol aj. návykové látky znají hodnotu zdraví uvědomují si nevýhody špatného zdravotního stavu vědí, jak pečovat o své zdraví umějí si poradit při mimořádných situací

4 ročník osvojují si zdravý životní styl znají zdravotní a sociální rizika při užívání návykových látek umí komunikovat se složkami poskytující poradenskou pomoc pojmenují základní mezilidské vztahy rozpoznají projevy lidské nesnášenlivosti znají základní způsoby odmítání návykových látek vědí, že zdraví je základní lidská hodnota I. stupeň Projekt Zdravé zuby Hygienické návyky Běžné nemoci Zásady zdravého stravovacího a pitného režimu Bezpečné chování v různých prostředích Rodina a vztahy v ní První pomoc Základní používání léků Rozmanitost stravy Prospěšnost a škodlivost přírodních látek Vztahy mezi lidmi Poskytování první pomoci Zdravá výživa Škodlivé účinky tabáku, alkoholu a drog Nebezpečí zneužití, šikana Prevence a zdravý způsob života Konflikty ve vztazích Škodlivé účinky návykových látek Přivolání pomoci v situacích ohrožení Pravidelná hygiena Denní režim žáků Stolování Rozdíly ve stavbě těla muže a ženy

5 ročník znají význam dobrých mezilidských vztahů pro zdravý životní styl uplatňují vhodné způsoby chování a komunikace znají významné dokumenty uplatňující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znají činnost orgánů právní ochrany občanů uvědomují si podstatu protiprávního jednání umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky znají pozitivní vliv aktivního pohybu a duševní pohody na své zdraví vědí, že zneužívání dětí je trestné znají podstatu zdravého životního stylu orientují se v problematice návykových látek umí vyhledat odbornou pomoc umějí se chovat v mimořádných situací kritizují projevy násilí a brutality II. stupeň Rodina a širší prostředí Rozvoj osobnosti Péče o zdraví Životní prostředí kolem nás Prevence zneužívání návykových látek Péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne Zdravá výživa Tvorba sebepojetí Návykové látky Pohybová aktivita a zdraví Sexuální výchova Rozvoj osobnosti Civilizační nemoci Osobní bezpečí Prevence Sexuální výchova

6 8. Způsob realizace, metody a formy ročník společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí žáků zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu) rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci zdravého životního stylu hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování soc.- patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. -účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech ročník Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva Program je zaměřen na: vzájemné poznávání spolužáků vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. začlenění nových žáků do komunity třídy trénink obrany před manipulací, s uměním říci ne trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí zvládání náročných fyzických duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem upevňování vztahů v komunitě vrstevníků rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků nácvik řešení zátěžových situací zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) přehled životních rizik společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,) modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů

7 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci - Adaptační kurz pro žáky 6. tříd - Nově zavedené třídnické hodiny (1. vyučovací hodina v pondělí) - Setkávání žákovského parlamentu - Účast žáků 9. tříd na finanční gramotnosti - Všemina - Program pro žákyně 6. třídy Čas proměn dospívání - Sociální klima ve třídě (dotazníky) - Výukový program pro chlapce 6. a 7. ročníku Na prahu mužnosti - Přednáška Policie ČR - Účast na soutěži Vorvaň - Záškoláctví (na třídnických hodinách třídní učitelé) - Na koho se mohu obrátit třídní učitelé - Beseda a videoprojekce Láska a sex p. Pakosta - Volný čas žáků - na třídních schůzkách - Mezilidské vztahy I. stupeň, výchova ke zdraví a k občanství - Preventivní práce se třídou výchovný poradce - Komunikace a konflikt v 6. ročnících výchovný poradce - Agresivní chování, vandalismus (na třídnických hodinách třídní učitelé) - Kouření třídnické hodiny - Šikana (pro II. stupeň) preventista - Rasismus a xenofobie - II. stupeň vyučující Vzdr, Vo - Zvládání stresu v 8. ročníku výchovný poradce - Návykové látky 8. a 9. ročník výchovný poradce - Posílení osobnosti výchovný poradce - Sexuální obtěžování a rizika II. stupeň - Závislost na PC, internetu a mobilních telefonech rodičům na třídních schůzkách - Alkohol, návykové látky a vaše dítě rodičům na třídních schůzkách - Kyberšikana vyučující Vzdr - Zdravý životní styl I. stupeň - Dopravní výchova I. stupeň - Nebezpečí v přírodě I. stupeň - Základní hygienické a spol. návyky I. stupeň - Zdravé zuby I. stupeň - Program Hasík I. stupeň - Mentální anorexie a bulimie II. stupeň, videoprojekce a beseda - Národnostní menšiny, rasismus a xenofobie vyučující Vo - Zdravý životní styl slohové práce - Osobní bezpečí na třídnických hodinách - Ochrana člověka za mimořádných situací projektový den - Videoprojekce a besedy zaměřené na návykové látky, sexuální výchovu a šikanu - Filmy: - Řekni drogám ne, Amsterodam východu, Oči hadů, Drogová problematika, Pravda o drogách - Sexuální výchova, Dospívání, Mezi nimi, Mezi stěnami, Sami - součástí specifických aktivit je řešení problémů žáků, kteří se obrátili se svými problémy ve schránce důvěry - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, adaptačního kurzu atd.

8 - organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, akademie ZUŠ, vánoční výstava, Pantoflíček atd.) - široká nabídka volnočasových aktivit- školní klub - účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích - spolupráce s Obecním úřadem v Dolním Němčí, spolupráce s policií, PPP, sociálním odborem, SVP Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, šikanou, záškoláctvím na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány např.: - schránka důvěry umístěná v přízemí - třídnické hodiny - hodiny předmětů výchovného charakteru - v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovníci SVP centra. Řešení přestupků Při řešení přestupku proti školnímu řádu a při řešení závažných situací /šikana, kouření, záškoláctví, alkohol / bude postupováno: 1. Individuální pohovor se žákem 2. Jednání s rodiči na úrovni výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy 3. Doporučení kontaktu s odborníky 4. V případě nezájmu rodičů škola uvědomí sociální odbor, oddělení péče o dítě 5. V případě dealerství nebo držení návykových látek bude následovat oznámení na Policii ČR.

9 9. Hodnocení plánu - plán zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého roku - směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy - uváděné cíle jsou v souladu s protidrogovou politikou školy - program přispívá k propagaci zdravého způsobu života na škole - navrhuje rozličné vyučovací metody a formy - prosazuje aktivní učení - prolíná osnovami vybraných předmětů - diferencuje činnosti vzhledem k věku a úrovni rozvoje - 1x ročně bývá vyhodnocován - součástí plánu je prevence šikany a krizový plán Mgr. Pavlína Bobčíková metodik prevence sociál.patol. jevů Mgr. Milan Kvasnička ředitel školy v Dolním Němčí 25. září 2013

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více