R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný veiký okruh po Praze 8 a 7. Z Kobyis jsme jei na Výstavištì, do Hoešovic, kde jsme navštívii Moøský svìt s mnoha akvárii. Tady Pak jsme se vypravii na Císaøský ostrov v Tróji. Dìti dostay mapy, do kterých si vyznaèiy, kde jsme a kam jdeme. Proši jsme Stromovkou až na ostrov. Tam jsme si odpoèinui v Jezdeckém kubu a naobìdvai se z vastních zásob. Pak jsme si hadii a krmii koníky. Také tam mìi trampoínu, na které si nìkteøí odváživci zaskákai. Pak jsme pøeši Vtavu a vinicemi do Fata Morganya do tropù. Objevii jsme neuvìøitené kvìty a jednoho motýa. jsme dìtem rozdai Pracovní isty. Tøíèenné skupinky (podmínka bya, aby aspoò jeden umì èíst) se rozbìhy po areáu. Úspìšní øešiteé vyuštii na konci tato sova: žraoèí zub. A ten také dostai. Co dokáže pantomima Netradièní prvek si vyzkoušei úèastníci RPG víkendu. Aèkoi RPG (Roe-Paying Game neboi hraní roí, nejznámìjší RPG u nás je pravdìpodobnì Draèí doupì) je hra zamìøená na vyprávìní, tentokrát se musei hráèi rozdìit na dvì skupiny, jejichž úkoem byo dorozumìt se bez pomoci hasu a písma. Cíem byo dát druhé skupinì vìdìt, kde je chyba na svitku psaném egyptskými hierogyfy, což se nakonec úspìšnì podaøio. -1-

2 3 5. V Ý R O È Í D D M S P I R Á L A Jak jsme za 35 et vyrosti V roce 1979 byo zøízeno naše DDM pod názvem Obvodní dùm pionýrù a mádeže v objektu Kuturního støediska mádeže na Rokosce (2 místnosti) a pøi ZŠ Rokoska (1 tøída). Tehdejší øeditekou bya Zdeòka Lazarová, zástupcem øediteky Pave Kohout (dosavadní øedite stadionu na Pamovce) a dohromady se zaèínao s pouhými pìti interními pracovníky. První akcí bya organizace her a soutìží pro pionýry v Bohnicích a orientaèní závod pro jiskry v Ïábickém háji. První etní tábor se kona v okrese Tachov a šo o soustøedìní šachistù. Tábor by zároveò výmìnným pobytem s poskými dìtmi ze Sopot, úèastníkù byo 40. Jednou z popuárních zábav byy tzv. Pionýrské kavárny - diskuzní setkání madých. Mezi etní aktivity patøiy úspìšnì opakované pobyty šachistù a puáky. V roce 1982 pøibya nová budova, via Hercovka, která mìa pìt místností. V roce 1983 jsme dostai nový objekt Nisa, díky èemuž pøibya daší oddìení, napøíkad pøírodovìda. V záøí 1985 jsme získai budovu v Pøemyšenské a v etech jsme se stìhovai z Nisy do Krynické. První pøehed našich kroužkù je ze škoního roku 1989/1990, obsahuje cekem 66 kroužkù. Mìi jsme tehdy úèastníkù, 7 odborných oddìení a tøi pracovištì: v Krynické, v Pøemyšenské a na Pamovce. A teï... probíhá škoní rok 2013/2014. Øeditekou je Mgr. Jana Vargová, zástupkyní Bc. Aena Rýgrová. Máme 19 pedagogických pracovníkù a 6 oddìení. Získai jsme název Spiráa a pùsobíme v e d v o u b u d o v á c h - v D o á k o v ì a Pøemyšenské. Každé oddìení organizuje pøíežitostné akce pro dìti, dospívající, dospìé i seniory, rovnìž spoupracujeme s MHMP. Poøádáme etní i zimní tábory, v posední dobì je veký zájem o tábory pøímìstské. Máme témìø úèastníkù v 105 kroužcích. Také pøipravujeme akreditované semináøe pro daší vzdìávání pedagogických pracovníkù. Nejvìtším pamìtníkem je Martina Ježková, která nastoupia v roce Nejmadším èenem pracovního týmu DDM Spiráa je Eiška Urbanová, pracuje u nás od prosince

3 Patronát nad tímto èísem Oranžády má Oddìení výtvarné výchovy, kterému vdìèíme za témata a pøíspìvky. U pøíežitosti 35. výroèí zaožení Domu dìtí a mádeže Praha 8 vyhašujeme pro všechny madé maíøe a fotografy výtvarnou a fotografickou soutìž s názvem Hrajeme si jako kdysi Vyhášení: Ukonèení: Vernisáž: H R A J E M E S I J A K O K D Y S I... Výtvarná soutìž Vìkové kategorie: pøedškoáci: dìti do 6 et škoáci: 7 12 et studenti: et Podmínky úèasti v soutìži: jeden autor mùže odevzdat jeden obrázek formát: A4, A3, A2; pouze dvojrozmìrné práce technika: ibovoná na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení autora, vìk, kontaktní e-mai a teefon Doruèení obrázkù: poštou nebo osobnì na adresu vyhašovatee Fotografická soutìž Vìkové kategorie: škoáci: 7 12 et studenti: et Podmínky úèasti v soutìži: jeden autor mùže odevzdat maximánì tøi fotografie formát fotografií: A4 fotografie mohou být barevné i èernobíé poøízené anaogovým nebo digitáním fotoaparátem na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení autora, vìk, kontaktní e-mai a teefon Doruèení fotografií: poštou nebo osobnì na adresu vyhašovatee Informace k obìma soutìžím: Markéta Sýkorová te: mobi:

4 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA BØEZEN 2014 PP RR O O ZPAOMB YA ŠVLEENNÍ Í AA PPRROO ZPAOMBYAŠVL EE NN ÍÍ KVÍZ PRO POZORNÉ ÈTENÁØE Odpovìdi na otázky najdete na stránkách této Oranžády 1. Jaké zamìøení mì první tábor, který ODPM Praha 8 poøáda? a) pu ák b) šachy c) pøírodovìda 2. Jak se jmenovaa první øediteka ODPM? a) Zdeòka Lazarová b) Zdeòka Lazaretová c) Zdeòka Lazarská 3. Jak se jmenuje souèasná øediteka? a) Anna Vargová b) Dana Vargová c) Jana Vargová 4. Které oddìení urèitì sídio v objektu Nisa? a) pu ák b) šachy c) pøírodovìda 5. Jak se jmenuje DDM Praha 8 dnes? a) Schodištì b) Spiráa c) Uita 6. Koik kroužkù mìo DDM v roce 1989? a) 66 b) 77 c) Kdo je nejvìtším pamìtníkem v našem DDM? a) Martina Ježková b) Eiška Urbanová c) Pave Kohout. 8. Koik máme v souèasnosti oddìení? a) 5 b) 6 c) 7-4-

5 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA BØEZEN 2014 PRO POBAVENÍ A PRO ZAMYŠLENÍ 13. Naše DDM neorganizuje akce pro: a) seniory b) dìti c) mimozemš any 9. Z koika kroužkù si u nás mùžete v etošním roce vybírat? a) 100 b) c) Co znamená zkratka DDM? a) Dùm démonù a múz b) Dùm dìtí a mádeže c) Dùm dìtí a maminek 15. K výroèí našeho DDM vyhašujeme a) Fotografickou soutìž b) Kaigrafickou soutìž c) Výtvarnou a fotografickou soutìž Doufáme, že jste se pøíjemnì pobavii a procvièii si pamì! Výsedky kvízu najdete na stranì Koik máme v souèasné dobì v kroužcích èenù? a) témìø b) c) Co znamená zkratka ODPM? a) Obvodní dùm pionýrù a mádeže b) Okresní dùm pionýrù a mádeže c) Obvodní dùm ponorek a motorek. 12. Koik svíèek na narozeninovém dortu bude naše DDM etos mít? a) 35 b) 135 c) 50-5-

6 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E nedìe Knižní hokynáøství Máte nepotøebné knihy? Pøijïte je prodat. Sháníte starší knihy? Pøijïte si je vybrat. Také vás èeká: Autorské ètení - téma: strašida a pøíšery Dína pro dìti i dospìé - výroba boèkù a záožek Èas: 14:00-17:00 h Místo: Sá divada Za potem, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Cena: místo na prodej knih a vstupné zdarma, dína 20 Kè/osoba Informace a rezervace: Eiška Urbanová, te.:

7 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E 7.3. Listování - Maý princ Daší setkání maých ètenáøù nad knížkou. Zábavnou formou hry, posech, výtvarno se seznámíme s knížkou Antoina de Saint-Exupéryho Maý princ. Místo: Pøemyšenská Èas: 16:00-18:00 h Cena: 50 Kè Informace: Aena Rýgrová, te.: , Všeznákovo jaro Zábavné odpoedne pné veseého povídání, her, písnièek a kvízù s jarní tematikou. Dìti si odnesou na památku výrobek. Vìk: 4-6 et Místo: Doákova Èas: 15:30-17:30 h Cena: 30 Kè Informace: Renata Borovièková, te.: , Vítání jara Vítání jara obnáší øadu tradic a zvykù. Fauna a fóra se probouzejí. Pøijïte se pobavit a vyzkoušet si zajímavé aktivity spojené s pøíchodem jara: pexeso, tuèení špaèkù, petení vìneèkù a edacos dašího! Místo: Doákova Èas: 14:00 h (MŠ, ZŠ) 16:00 h (veøejnost) Cena: 50 Kè veøejnost, 20 Kè MŠ, ZŠ Informace: Richard Kresta, te.: , Správné odpovìdi na kvíz ze str. 4 a 5: 1. b), 2. a), 3. c), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9 c), 10. a), 11. a), 12. a), 13. c), 14. b), 15. c) Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mádeže v Praze 8 - Spiráa Budova v u. Pøemyšenská, teefon a fax: , , e-mai: e-mai na pracovníky: Budova v u. Doákova, teefon a fax: , , e-mai: e-mai na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á BØEZEN po DEN HER S BULOVKOU, 13:00 15:00 hod. odpoedne pné her s dìtmi hospitaizovanými na Buovce út PÌT REŽIZÉRÙ v KAPSÁCH KARLA ÈAPKA, 19:30 hod., vystoupení amatérského divada Žide, cena 60 Kè/osoba pá LISTOVÁNÍ MALÝ PRINC, 16:00 18:00 hod., seznámení s knížkou Antoina de Saint-Exupéryho Maý princ èetba,dramatika, zpìv, posech a výtvarno, cena: 50 Kè so PÌT REŽIZÉRÙ v KAPSÁCH KARLA ÈAPKA, 16:00 hod., vystoupení amatérského divada Žide, cena 60 Kè/osoba so MÝTY A LEGENDY, 14:00 19:00 hod., pøednáška a výtvarná dína pro všechny, kdo mají rádi pøíbìhy z dávných dob, cena: 50 Kè, rezervace nutná pá IMPROZÁPAS, 19:30 hod., zápas v improvizaci v týmu Støe.L.I., cena: 100 Kè/dospìý, 70 Kè/student pá JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA I., 14:00 16:00 hod., výroba keramiky s veikonoèní tématikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìý so DRUŽÍME SE S DRUMBENY, 14:00 16:30 hod., metodický workshop s drumbeny, cena: 80 Kè/osoba, rezervace nutná po JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA II., 17:00 19:00 hod., výroba keramiky s veikonoèní tématikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìý D O L Á K O V A út VŠEZNÁLKOVO JARO, 15:30 hod., zábavné odpoedne s jarní tématikou pro pøedškoní dìti, cena: 30 Kè st JARNÍ HOKYNÁØSTVÍ, 16:30 hod., burza vìcí, výtvarná dína, cena prodejního místa 50 Kè èt VÍTÁNÍ JARA, 16:00 hod., tradice, zvyky, hry a výtvarná dína, cena: 50 Kè O S T A T N Í ne KNIŽNÍ HOKYNÁØSTVÍ, 14:00 17:00 hod., burza knížek, autorské ètení, výtvarná dína; Divado Za potem, Psychiatrická nemocnice Bohnice, cena: 20 Kè/dína, prodejní místo zdarma PAGANELLA, zimní pobyt v Itaských Apách pro rodiny s dìtmi, cena: dítì do 7 et/1 000 Kè, dítì 7 15 et/7 800 Kè, dospìý Kè

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

RF Corny se uskuteènilo tradiènì v Bøeclavi

RF Corny se uskuteènilo tradiènì v Bøeclavi Èíslo 1-2012/2013 RF Corny se uskuteènilo tradiènì v Bøeclavi více na str. 6-7, 16 Dálku ovládly dcery Tomáše Dvoøáka. Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více