Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr. Jaroslav Muška Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Název seminární práce strana 3 2. Úvod (Úvod, stručná charakteristika školy, cíle primární prevence rizikového chování) strana Způsoby realizace, metody a formy strana Seznam základních právních předpisů a dokumentů v preventivní oblasti strana Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí strana Příloha č.1 strana 18

3 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Muška Zpracoval: Mgr. Jaroslav Muška, školní metodik prevence Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. Strana 3 (celkem 20)

4 1. ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: / , který do prevence rizikového chování zařazuje užívání návykových látek ( omamné a psychotropní látky, tabák, alkohol ), kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, dále pak sexuální rizikové chování, negativní působení sekt, spektrum poruch příjmu potravy, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě. Cílem je vést dítě ve spolupráci s rodiči k rozvoji sebepoznání, růstu zdravého sebevědomí, ke zvládání stresových situací (zejména bez pomocí návykových látek) a formovat osobnost žáka tak, aby se přiměřeně svému věku orientoval v dané problematice, zkoumal ji, ptal se a dělal rozhodnutí, aby si vážil svého zdraví, uměl nakládat se svým volným časem a zvládal základní sociální dovednosti, včetně vytváření zdravého a příjemného klima ve škole. Dále informovat žáky, pedagogy, rodiče i ostatní veřejnost s problematikou rizikového chování, preventivně působit na žáky, zkvalitňovat klima a prostředí školy, zapojit učitele do MPP, spolupracovat s rodiči a veřejností, využívat nových metod, nabídnout žákům se zúčastnit různých zájmových i mimoškolních aktivit, vést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový žebříček. 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Sedlec-Prčice je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání přibližně 250 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Škola je umístěna ve výhodné poloze na kraji součásti Sedlec. Výuka probíhá v 11 kmenových třídách a v odborných učebnách ( počítačová učebna, učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu a učebna cizích jazyků ). Součástí školy jsou 2 tělocvičny, posilovna a divadelní sál. 3. CÍLE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Působení v oblasti prevence rizikového chování se zaměřujeme na rozvoj osobnosti zodpovědné za vlastní chování s osvojenými kompetencemi zdravého životního stylu. DLOUHODOBÉ CÍLE: - Vytvářet pozitivní sociální klima ve školním prostředí. - Posilovat duševní odolnost vůči stresovým situacím, negativním zážitkům a vlivům. - Učit žáky schopnosti samostatného rozhodování a zodpovědnosti za vlastní chování. - Informovat žáky o důsledcích rizikového chování Strana 4 (celkem 20)

5 STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: - Jednotné působení pedagogů ve výchovných situacích - Spolupráce s PPP, Policií ČR, odborem sociální péče o dítě (OSPOD), Magdalena- Příbram - Soustavná spolupráce s rodiči ohrožených dětí - Zlepšení komunikace TU s MP a VP - Jednotné postupy při porušení školního řádu a posouzení konkrétní situace KRÁTKODOBÉ CÍLE: - Spolupracovat odbornými organizacemi zajišťujícími systematickou prevenci na školách ( práce s třídními kolektivy, besedy, exkurze ). - Zmapovat atmosféru ve třídách a redukovat nevhodné chování mezi žáky. - Zpracování grantů Strana 5 (celkem 20)

6 4. ZPŮSOBY REALIZACE, METODY A FORMY Technické zázemí : Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Muška Školní metodik prevence : Mgr. Jaroslav Muška Výchovný poradce : Mgr. Jolana Chvílová 4.1 ZAŘAZENÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH A PŘEDMĚTECH Pedegogičtí pracovníci pracují s vybranými tématy v jednotlivých předmětech podle ročníků, témata jsou doplňována podle aktuální situace a podle potřeby třídy. I.STUPEŇ: 1. třída: Ve škole chování mezi spolužáky-prevence šikany, cesta do školy-vztah k cizím lidem U nás doma vztahy v rodině, důvěra, protidrogová prevence Člověk a jeho zdraví správná výživa, látky škodlivé a nebezpečné, nic nebrat od cizích lidí, každý člověk je jiný a jedinečný Člověk ve společnosti práce versus zábava, správné naplnění volného času V létě - nebezpečí jedovatých rostlin 2. třída: Jsem školák chování k druhým Cesta do školy cizí lidé-kontakt Člověk správná výživa, škodlivé látky, drogy Práce a volný čas sport, zájmová činnost Les škodlivé a jedovaté lesní plodiny 3. třída: Místo, kde žiji škola-spolužáci, obec-občané pravidla slušného chování, kamarádství, vztahy mezi lidmi, bezpečná cesta do školy Živá příroda nebezpečí jedovatých rostlin Péče o zdraví zdravý životní styl-správná výživa, trávení volného času, odpočinek, první pomoc, škodlivé látky, drogy Dopravní výchova zásady bezpečného chování Rady na prázdniny 4. třída: Ochrana životního prostředí beseda Tonda Obal na cestách Výchova ke zdraví zdraví a jeho ochrana, hygiena, režim dne, výživa a zdraví, potraviny, stravovací návyky Živá příroda rostliny a jejich užitek Základy rodinné výchovy rodina, vztahy mezi členy rodiny Strana 6 (celkem 20)

7 Výchova ke zdraví prevence osobního ohrožení, zneužívání návykových látek Dopravní výchova dopravní kurz 5. třída: Ochrana životního prostředí - beseda Tonda Obal na cestách Výchova ke zdraví pracovní den žáka, duševní hygiena, ochrana dítěte a jeho bezpečné způsoby chování v různých dopravních prostředcích, krizové situace, šikana Přírodověda kostra-úrazy dětí, poskytování první pomoci, svaly-pohybový režim žáka, trávicí soustava-základní živiny a jejich význam v organismu, anorexie, bulimie, vylučovací soustava-vhodný pitný režim, nebezpečí alkoholu, nervová soustava-ochrana dítěte před návykovými látkami Český jazyk sloh-vypravování-jak se chovají dospělí po požití alkoholu.. Výchova ke zdraví vztahy mezi lidmi, konflikty, nemoci, příznaky, cesty přenosu, imunitní systém, očkování, HIV Přírodopis elektrické spotřebiče, el.obvod, ochrana před úrazem, zásady bezpečnosti práce, přivolání pomoci v situaci ohrožení Dopravní výchova Proč nejde dohromady řízení kola, auta, motorky a alkohol Přírodopis - přenos zvuku a obrazu-masmédia, videotechnika a PC v denním režimu žáka, nebezpečí kyberšikany, centra odborné pomoci, linky důvěry, II.STUPEŇ: Přírodopis Savci, ptáci, obojživelníci, ryby - chov zvířat jako zájmová činnost, vhodné trávení volného času ( 6.ročník) Pavouci, hmyz - chov zvířat jako zájmová činnost, vhodné trávení volného času ( 7.ročník) Krytosemenné rostliny - některé využívány jako léčivky nebo zneužívány pro obsah návykových látek ( 6. a 7.ročník ) Nakažlivé nemoci - bezpečné chování ve zdraví a nemoci ( 8.ročník ) Hygiena duševní činnosti denní režim žáka, čas práce a aktivního odpočinku ( 8.ročník ) Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení přírodní katastrofy, humanitární pomoc Ekologie kladný vztah k životnímu prostředí, vliv člověka Zeměpis Vesmír a hvězdy zájmová činnost, vhodné trávení volného času ( 6.ročník ) Afrika problém AIDS, respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, lidské rasy, náboženství, jazyky ( 7.ročník ) Jižní Amerika pěstování rostlin na plantážích způsobujících závislost, boj států s drogovou mafií ( 7.ročník ) Asie - pěstování rostlin na polích drobných zemědělců způsobujících závislost, pomoc ČR, nové formy zemědělství např. Afgánistán-pěstování moruše, chov bource morušového, kulturní rozdíly, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa ( 7.ročník ) Evropa volný prodej měkkých drog-coffe shop-nizozemsko, respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, lidské rasy, náboženství, jazyky ( 7. a 8.ročník ) Český jazyk Mluvnice větné rozbory, případně diktát s problematikou rizikového chování Strana 7 (celkem 20)

8 Sloh úvaha, výklad, vypravování ( lze vycházet i z nabídky vhodných literárních soutěží ) Literární výchova četba ukázek, rozbor textů, besedy o nich, referáty z vlastní četby, medailony ze života vybraných autorů ( např.: J.Hašek, prokletí básníci, underground atd. ) Hudební výchova Hlasová výchova škodlivost kouření, alkoholu pro hlasivky Umělecký svět a drogy E. Piaf, E. Presley, Sex Pistols, Nirvana Aktivní trávení volného času prevence rizikového chování Tělesná výchova Zásady zdravého životního stylu, odmítání škodlivých látek beseda Sport a doping - beseda Vztahy mezi lidmi kamarádství, šikana při skupinových a indiv.hrách Duševní hygiena Pracovní činnosti Zneužití rostlin jako drog konopí-droga versus lék Rostliny a zdraví člověka Péče o životní prostředí Činnost na pozemku rozdělena na individuální a skupinovou, snaha přijmout názor druhého, zvládnout vedení skupiny Občanská a rodinná výchova Volný čas a zdravý životní styl Závislost i - nebezpečí návykových látek, drogy kolem nás, jak se ubránit a jak pomoci Skryté formy násilí šikana, sexuální zneužívání, domácí násilí Občan a právo prevence trestné činnosti, odpovědnost za škodu Hospodaření záchytná sociální síť Životní perspektivy smysl života Cizí jazyky Volný čas vhodné formy trávení volného času-cestování, sport, koníčky, Rodina vztahy, přátelství, Péče o zdraví vhodné stravovací návyky, režim dne, popis zdravotního stavu, zlozvyky, Výchova ke zdraví Nebezpečí návykových látek drogy a jejich účinky, doping Práce s počítačem patologické hráčství, kyberšikana Osobní bezpečí násilí, šikana, týrání, sexuální zneužívání, kuplířství, prostituce, pornografie,, působení sekt,.. krizová centra Manipulativní reklama vliv reklam Chemie Chemické látky zásady bezpečné práce, škodlivost látek, havárie s únikem nebezpečných látek Ochrana i ohrožení člověka léčiva, drogy, toxikomanie, otravné látky, ochrana člověka za mimořádných situací Strana 8 (celkem 20)

9 4.2 METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY A DALŠÍ POMŮCKY: Školní knihovna : odpovědnost : p. uč. Jana Fialová doporučené tituly : L.L.Hay - Miluj svůj život, Vojík,Břicháček - Mládež ohrožená toxikománií, C.Raynerová - Nenič své chytré tělo, F. Christine - My děti ze stanice Z00, S. Meridithová -Dospívání a sex, R.John -Memento, A. Dolenský - Vstupenka do pekla, Radim Uzel - Sex, odhalené tabu, Anita Ganeri - Drogy-od extáze k agonii, Thomas Jeier - Jízdenka do Říma, Helmut H. Erb - Násilí ve škole a jak mu čelit. Školní videotéka : odpovědnost : Ing. Petra Ratajová Seznam videokazet : Životní styl, Kouření není moderní, Láska je láska, Člověk mezi lidmi - chování, Lidé kolem člověka - chování, Výchova k rodičovství, Koncepce - antikoncepce, Na zdraví (alkohol, kouření, drogy), Výchova pro život, Oči hadů I,II,III, Řekni drogám ne! I,II, Vzdělávací materiály o problematice HIV a AIDS, Dokumentární filmy o drogách, Kousek nebe film ( prostředí komun.krim. ), Malá policejní akademie, Jsme, jací jsme. 4.3 PRÁCE S ŽÁKY Problémoví žáci: Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování Žáci s specifickými poruchami učení: Žáci s poruchami učení jsou integrování ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na 1. i 2. stupni svým individuálním přístupem umožní dětem mít pěkné studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Pomoc dětem na škole přichází i ze strany spec.pedagoga a výchovného poradce Mgr. Jolany Chvílové. Další školní a mimoškolní akce pořádané v tomto školním roce: Návštěvy divadelních, hudebních a filmových představení, Dary podzimu- podzimní výstava, vánoční vystoupení, Dětský den - hry, soutěže, školní výlety a exkurze, lyžařský kurz pro 7.ročník, předtaneční výchova pro 9.ročník, sportovní soutěže a turnaje, Zájmové kroužky: Pěvecký sbor, dramatický, šikovné ruce, tenis, florbal, turistický, dovedné ruce, volejbal, angličtina pro nejmenší, internetový klub, keramika, řečová výchova. 4.4 SPOLUPRÁCE S RODIČI Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách O plánovaných represivních opatřeních jsou rodiče vždy dopředu informováni písemně, popř. telefonicky. Možnost konzultace s TU, MP a VP v rámci konzultačních hodin. Strana 9 (celkem 20)

10 4.5 EU-Dap PROGRAM UNPLUGGED V rámci dlouhodobého programu prevence rizikového chování na naší škole, byl 6. ročník zařazen do Evropského preventivního projektu EU-Dap, programu Unplugged". Program Unplugged vychází z projektu EU-Dap (European Drug Addiction Prevention Trial), jedná se o školní preventivní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek pro žáky ve věku let (tzn. především pro žáky 6. tříd nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií). Jde o souhrn osnov pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí. Tzn., nezaměřuje se jen na předávání informací žákům, ale také na kvalitu jejich postojů a změnu chování. Projekt je tedy zaměřen jednak na předávání informací o alkoholu, tabáku a nelegálních návykových látkách a dále na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků, důležitých pro jejich směřování ke zdravému životnímu stylu a vytvoření si jasného zdravého" postoje vůči návykovým látkám. Žáci absolvují 12 lekcí v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin během celého školního roku OSTATNÍ Nástěnka : odpovědnost : Mgr. Jaroslav Muška úkol : shromáždění materiálů - informace o prevenci rizikového chování, důležitá tel.čísla Schránka - Linka důvěry odpovědnost : Mgr. Jaroslav Muška úkol : v hodinách Ov seznámit žáky s posláním školní Linky důvěry, vybírat schránku a navazovat kontakt s píšícími žáky Tým žákovských spolupracovníků ( RADA DĚTÍ ) Odpovědnost: Mgr. Jaroslav Muška Zástupci tříd roč. schůzky jednou za měsíc ( PŘÍPADNĚ DLE POTŘEBY ) úkol: na pravidelných schůzkách s vedením školy žáky informovat o plánovaných akcích školy, zodpovídat na jejich dotazy, řešit společně s nimi jejich případné problémy apd. Strana 10 (celkem 20)

11 5. SEZNAM ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ V PREVENTIVNÍ OBLASTI METODICKÉ POKYNY Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ( č.: / ze dne ) zdroj: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: / ) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: / ) VYHLÁŠKY Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Anotace - směrem k prevenci: Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby uvedené v přílohách 1-3 této vyhlášky ( 1) Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá zejména: v metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků prevence (1) v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů (8) ve spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se SPCH a rizikem vzniku sociálně patologických jevů (9) Strana 11 (celkem 20)

12 Obsah poradenských služeb ( 2, písm. c) kromě jiných činností se jedná o: prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými ZÁKONY Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1.ledna 2007) Další zákony Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Strana 12 (celkem 20)

13 6. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, jakož i jejich držení a prodej. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. 3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. 4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem. 5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. Strana 13 (celkem 20)

14 9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. 10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka. Tabákové výrobky Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 1. Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory. 2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání. Konzumace tabákových výrobků ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání. Alkohol Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 1. Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. Strana 14 (celkem 20)

15 Konzumace alkoholu ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálněprávní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole 1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. 2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. Strana 15 (celkem 20)

16 b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. Omamné a psychotropní látky Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. 1. Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka. 2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Konzumace OPL ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Strana 16 (celkem 20)

17 8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. 13. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole 1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: a) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Strana 17 (celkem 20)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2 Obsah Obsah... 1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků... 2 (1) Žáci a studenti mají právo:... 2 (2) Další práva žáků:... 3 II. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 501 01 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Motto: Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26 Projednáno a schváleno pedagogickou radou 31. 8. 2012. Projednáno a schváleno školskou radou 31. 8. 2012. Vydáno pod číslem jednacím ZŠ 706/2007-567/2012 2 OBSAH ČÁST A 3 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 4 II.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov www.artecon.cz tel.: 582 777 200 artecon@artecon.cz Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V Prostějově dne 1. 9. 2014

Více