Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova."

Transkript

1 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: fax: Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

2 Základní vzdělávání školní rok 2012/ Zřizovatel: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - Krč 2. Název ke (podle posledního rozhodnutí) Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu Kontakt: telefon: ústředna fax: Vedení školy: ředitelka - Mgr. Hana Holmanová zástupkyně řed. - Mgr. Jana Vostárková - 2 -

3 Charakteristika školy: Úplná škola s 1. až 9. ročníkem, v uplynulém školním roce se zde vzdělávalo 236 žáků v 11 třídách, průměrná naplněnost tříd činila 21,5 žáka. Školní družina má 4 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Školní jídelna připravuje stravu pro ty žáky MŠ BoTa, Boleslavova, Praha 4, jejichž třídy jsou umístěny v přízemí budovy ZŠ Křesomyslova. Školská rada: V šestičlenné školské radě jsou v poměrném složení daném zákonem zastoupeni zástupci zřizovatele, zaměstnanců a rodičů žáků. Školská rada se sešla v průběhu školního roku dvakrát. 5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků v ročníku bylo i ve školním roce 2012/13 realizováno podle Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání Křesomysl. Tento školní rok znamenal již 6. rok realizace výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu. ŠVP ZV KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáležitost MYšlení SLušnost Z tohoto názvu se odvíjí i charakteristika profilu našeho absolventa. Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet Čtyři pilíře našeho školního vzdělávacího programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Průřezové téma osobnostní a sociální výchova považujeme za prioritu, proto je realizováno na celém 1. stupni zařazením samostatného předmětu svět člověka, který tvoří přirozenou tematickou linii s druhostupňovým předmětem svět lidí. Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Zapojení školy do dlouhodobého programu GLOBE, spolupráce se sítí škol sdružených pod názvem EVVA, volitelný předmět přírodovědné praktikum v ročníku a samostatný předmět ekologie v 9. ročníku tvoří základ tohoto zaměření. Svět je veliký, čeština nám nestačí Základním cílem jazykové výchovy je schopnost domluvit se v běžných životních situacích. Jako nepovinný či volitelný předmět je žákům nabízen (a většinou žáků zvolen) volitelný druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština

4 Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Využití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. V tomto školním roce žáci realizovali několik projektů, při nichž prezentovali své schopnosti pracovat s ICT i s filmovou technikou na velmi vysoké úrovni. Aktualizace našeho ŠVP KŘESOMYSL byla provedena k , a to na základě zkušeností z praxe, analýzy jednotlivých částí či připomínek ČŠI. Při této úpravě byly provedeny drobné změny (částečná úprava obsahu několika kapitol, doplnění či přesunutí některých bodů). Na jaře tohoto školního roku proběhly přípravy na úpravu ŠVP, kterou si vyžádaly změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ (přesuny učiva v matematice, zařazení povinného druhého cizího jazyka atd.) platné od příštího školního roku, tedy od Hodnocení žáků provádíme do našich vlastních žákovských knížek, které jsme vytvořili a dále na základě zkušeností s jejich užíváním upravili pro naše potřeby dle nových nároků na hodnocení (klasifikace doplněna hodnocením základních oborových dovedností, dáváme prostor i sebehodnocení žáka). 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk jako povinný cizí jazyk od 3. ročníku Německý a francouzský jazyk jako nepovinný předmět v 5. ročníku a následně jako volitelný předmět druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace rodilí mluvčí Anglický Francouzský Německý Celkem Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět jako volitelný předmět jako nepovinný předmět Anglický Francouzský Německý

5 Jazykové vzdělávání žáků podporují i další aktivity: zavedení kroužku anglického jazyka pro 1. a 2. třídu zapojení do mezinárodních aktivit vyžadující komunikaci v anglickém jazyce (Globe, průvodcovské aktivity, projekt Edison) zařazení volitelných předmětů konverzace v anglickém, francouzském a německém jazyce do školního vzdělávacího programu udržování kontaktů s francouzskou College de l Albe 7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole působí stabilní pedagogický sbor, v tomto roce došlo k výměně pouze jednoho pedagogického pracovníka, který odešel ze studijních důvodů do zahraničí. Nedaří se zajistit plně aprobovanou výuku některých předmětů (ICT, fyzika, angličtina), nicméně výuka těchto předmětů je přesto na velice dobré úrovni. Ve škole panuje klima důvěry a tvořivé spolupráce, které je podporováno společnými projekty (které propojují školu napříč ročníky) i pracovními dílnami (letní školy se tradičně účastní celý pedagogický sbor). 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) z t o h o Počet (fyz. osoby) k Pedagogičtí pracovníci celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace učitelé na 1. st učitelé na 2. st vychovatelky Věková struktura pedagogických pracovníků Věk do a více Počet (fyz.osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47, Další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání) - 5 -

6 Název kurzu (semináře): Specializační studium Prevence sociálně patologických jevů Letní škola Seminář Globe Seminář OVOV Seminář Ústav pro studium totalitních režimů Využití fotografie a filmu ve výuce dějepisu Systém švýcarského školství (MČ Praha 4) Seminář - Šikana z právního hlediska Seminář - Genetické čtení Doktorandské studium na UJEP Ústí nad Labem Počet účastníků / rozsah: 1 / 125 h. 18 / 2 dny 2 / 3 dny 3 / 4 h. 1 / 6 h. 1 / 2 dny 1 / 4 h. 1 / 6 h. 1/celoročně 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 (z výkazů pro daný školní rok) Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet (35) Hodnocení činnosti školních družin a klubů Počet oddělení Počet žáků Školní družina Pro činnost školní družiny jsou využívány 3 herny, 1 kmenová učebna, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. Činnost školní družiny se řídí specifickým režimem, který je dán postupným odchodem dětí do kroužků zájmové činnosti nebo domů. Program školní družiny je koncipován tak, aby plnil funkci relaxační a zároveň výchovnou. Aktivity školní družiny tvoří přirozenou návaznost na výstupy formulované ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky prvního stupně. Zahrnují krátkodobé projekty, soutěže, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Program zpestřují četná programová tématická odpoledne (Mikulášská, Rej čarodějnic, Dětský den). V závěru školního roku připravily vychovatelky s dětmi Družinovou akademii. Pódiové vystoupení v divadelním sále (pásmo písní, tanců a scének) se setkalo s velkým zájmem rodičů

7 13. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovné poradenství Výchovné poradenství zůstává na základě dobrých zkušeností z předchozích let rozděleno mezi 3 pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. a 2. stupni (Mgr. Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro volbu povolání (Mgr. Jaroslava Novotná) 3. Primární prevence negativních jevů (Mgr. Gabriela Kobernová, absolventka.) Spolupráce s organizacemi Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 děti s SPU, nadaní žáci, poradenství pro volbu povolání, výchovné problémy. V rámci prevence a bezpečnosti žáků se ve spolupráci s Městskou policií a s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěžní pořady na téma drogy, šikana, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se žáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. S oddělením péče o děti MČ Praha 2 a 4 spolupracujeme vždy, když u žáků pozorujeme příznaky rodičovského selhání (zanedbání péče o dítě, skryté záškoláctví apod.). Kurátoři jsou přizváni na výchovnou komisi, jedná-li se o záškoláctví či vážné či opakované přestupky proti školnímu řádu (ohrožení bezpečnosti žáků, projevy šikany apod.) a škola pak s nimi následně spolupracuje. 14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči je podobně jako v minulých letech rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada rodičů (vedoucí orgán Sdružení rodičů a přátel školy), v níž jsou zástupci všech tříd školy, se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. Jednou za rok (v září) svolává Rada rodičů Valnou hromadu rodičů, na níž informuje o svých aktivitách a podává zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok. Rodiče jsou rovněž zastoupeni ve Školské radě, která má šest členů (v poměrném složení daném zákonem: 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci zřizovatele). Informace o škole jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy (zskresomyslova.cz). Na stránkách jsou k dispozici základní dokumenty školy, informace - 7 -

8 o organizaci školy, roční plán, jídelníček školní jídelny, informace o aktuálním dění ve škole atd. Školní aktuality i práce žáků zprostředkovává rodičům také školní občasník Křesomyšlenky, který je v listinné podobě rozdán všem žákům školy. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. vánoční trhy, návštěva rodičů na dnech řetězového provádění (v letošním roce proběhlo na zámku Blatná) či tradiční absolventský ples pro žáky 9. ročníku, jejich rodiče, přátele a pedagogické pracovníky školy, který se stal významnou společenskou událostí roku. Mezinárodní spolupráce Přestože letos neproběhl výměnný pobyt našich a francouzských žáků, udržujeme nadále kontakt s College de l Albestroff ve Francii. Naši školu navštívily v rámci česko švýcarského projektu Idil Calis a Eleni Sciarrone, ředitelky dvou základních škol v Curychu. U nás je zaujalo přátelské klima ve třídách, systém odpoledních kroužků, výzdoba chodeb i tříd z výtvorů dětí se zájmem sledovaly výrobu papírových krmítek ve 3. třídě. Oceňovaly také samostatnost žáků 2. třídy při práci v centrech aktivit. Mimoškolní aktivity V odpoledních hodinách nabízíme dětem řadu kroužků, které rozšiřují či podporují jejich zájmy. Nabídka kroužků vychází ze zájmu dětí a z možnosti personálního zajištění. Výhodou pro rodiče je skutečnost, že do kroužků děti přecházejí přímo ze školní družiny, do ní se po skončení kroužku opět vracejí. V tomto školním ruce fungovaly tyto kroužky: Keramika, angličtina, akvaristika, práce na PC, pohybové hry, miniházená, florbal, moderní tanec, Stegosaurus (přírodovědně-turistický kroužek), pěvecký sbor. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE, který je určen základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a vegetační pokryv. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA a výsledky jsou dostupné pro všechny školy. V tomto programu jsme zapojeni 9 let, měření probíhají v meteorologické budce na školním hřišti (každý den v době slunečního poledne), v Botiči (1x týdně) a v parcích v okolí školy. Měření se účastní žáci 2. stupně v rámci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum. Žáci naší školy se zúčastnili 16. celorepublikového setkání Globe Games. Ředitelka školy se zúčastnila studijní cesty do Curychu, která se konala v rámci 2. etapy projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství uskutečněného v rámci Fondu partnerství programu švýcarsko-české spolupráce mezi školami Prahy 4 a školami ve švýcarském Curychu. Program byl zaměřen především na výměnu zkušeností v oblasti péče o cizince, integrované a handicapované žáky a byl zakončen konferencí pro pedagogy Prahy

9 16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Snažíme se individuálně pracovat s žáky tak, abychom podchytili a ve spolupráci s rodiči rozvíjeli jejich přirozené vlohy. V rámci volitelných a nepovinných předmětů si žáci mohou volně vybrat kombinaci předmětů podle svých zájmů a schopností, vycházíme tak vstříc dětem vyžadujícím náročnější program. Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příležitost nadaným žákům k rozvoji jejich schopností a talentu a k prohlubování jejich znalostí. V případě potřeby pracujeme s nadanými žáky podle IVP a jsme připraveni řešit podle potřeby i jejich zařazení do vyššího ročníku. Pečlivě sledujeme další studium žáka (na osmiletém gymnáziu), který takto před 3 roky přeskočil druhý ročník, abychom si ověřili úspěšnost a oprávněnost tohoto kroku. 17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je zaměřena na osvojení technologických základů různých dovedností a je soustředěna především do hodin pracovních činností, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a ICT. Možnost jejího prohlubování je nabízena v řadě volitelných předmětů, případně kroužků (keramika). Přehled všech volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty Francouzský jazyk, německý jazyk, přírodovědné praktikum, dramatická výchova, technika psaní na PC, průvodcovství, filmová technika, keramika, sportovní hry, konverzace v anglickém, francouzském či německém jazyce. Nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka pro žáky s SPU. 18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. V letošním roce jsme měli asistentku pedagoga (na plný úvazek) ke dvěma integrovaným žákům. Žák 9. ročníku potřeboval asistenci při výuce matematiky, žák 2. ročníku vyžadoval přítomnost asistentky v plném rozsahy výuky (ADHDsy). V obou případech je práce asistentky založena na úzké spolupráci s vyučujícími tak, aby její činnost pokryla požadavky žáka a jeho zapojení do školních aktivit. Pro budoucí prvňáčky připravujeme v červnu Školu nanečisto, při které se děti seznámí se svou budoucí třídní učitelkou a vyzkoušejí si hravou formou první školní aktivity

10 19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků Bulharsko 1 Čína 1 Kazachstán 2 Slovensko 1 Makedonie 3 Rusko 1 Ukrajina 5 Vietnam 3 Celkem: 17 Přestože někteří žáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Vietnam, ČLR) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších žáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle a s jejich začleněním do kolektivu nebývají problémy. Samozřejmostí je individuální přístup učitelů, časté konzultace, slovní hodnocení v naukových předmětech, spolupráce se školní družinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do družiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. V případě, že jazyková bariéra se ukáže jako příliš vysoká a penzum vědomostí získaných v předchozí (cizí) škole neodpovídá zařazení žáka do příslušného ročníku, umožníme jeho přeřazení do nižšího ročníku. 20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Žáci 5. a 9. ročníků prošli úspěšně 2. generální zkouškou plošného testování. Jejich výsledky jsme posuzovali individuálně i ve srovnání s ostatními školami. Výsledky 5. i 9. ročníku se ve srovnání s celkem pohybovaly kolem průměru, základní obtížnost v angličtině a v matematice zvládli žáci nadprůměrně. Absolventi naší školy jsou bez větších problémů přijímáni na střední školy a v průběhu středoškolských studií se rádi přicházejí pochlubit se svými pěknými výsledky a s poděkováním za dobré základy

11 Přechod žáků z 5. ročníků na osmiletá gymnázia: 2 žákyně Přechod žáků ze 7. ročníků na šestiletá gymnázia: 2 žáci Žáci 9. ročníků přijati: gymnázia: 5 ž. střední odborné školy: 14 ž. střední odborná učiliště: 6 ž. Účast a umístění žáků v soutěžích: Typ soutěže (počet žáků) Pořadatel Umístění Atletika Pohár Rozhlasu (12) Poprask 2. Miniházená (12) Pražská liga 1./ 2. Atletický čtyřboj (5d/5ch) Poprask 3./ 3. Přespolní běh (1) 3. Fotbal (12) Vybíjená Preventan Cup (12/12/12) Mc Donald s Cup - oblastní kolo - Poprask Poprask oblastní kolo - krajské kolo Novoroční pětiboj (8) MČ Praha 4 2. Globe Games (4) Tereza nesoutěžní OVOV (16) Praha 4 - družstvo Okresní kolo - jednotlivci Krajské kolo - družstvo/jednotl / 1. Matematický Klokánek (1) Pražské kolo Environmentální výchova Environmentální výchova je jednou z priorit školy, na 2. stupni je začleněna v 9. ročníku do samostatného předmětu Ekologie a do volitelného předmětu Přírodovědné praktikum v ročníku. Dále jako průřezové téma prolíná předměty 1. a 2. stupně: prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, člověk a práce, fyzika, matematika, dějepis, chemie či tělesná výchova. Často využíváme nabídku ekologických center, žáci se účastní se růyných exkurzí, workshopů, vycházek, besed, výuky v terénu. Ve škole jsou vytvořeny možnosti pro podporu environmentální výchovy školní zahrada, multifunkční učebna (vybavená videomikroskopem a stereovideomikroskopem), učebna přírodopisu, kroužky akvaristiky a Stegosaurus (kroužek s přírodovědným zaměřením). Na

12 chodbách školy a ve sborovně jsou umístěny informační materiály pro žáky i pedagogy (vyhodnocení akcí, které proběhly, a informace o připravovaných akcích). Ekologizace provozu školy: Probíhá pravidelný sběr papíru a plastových víček, pravidelně 1x měsíčně je přistaven kontejner. Dbáme na třídění odpadu na chodbách a částečně ve třídách jsou umístěny kontejnery na papír, plast a sklo, u vrátnice je kontejner na baterie. Dlouhodobé programy: Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE (podrobnější údaje viz bod č. 12). M.R.K.E.V. Jako škola zapojená do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do výuky i do celkového života školy. Les ve škole, škola v lese (Tereza) Program seznamuje děti s nejrozšířenějším ekosystémem - lesem. Projekty navazující na činnost z předchozího školního roku: Kompostéry Kromě 5 plastových kompostérů jsme získali od Ekodomova dřevěný tříkomorový kompostér. Škola v tomto roce získala ocenění za 1. místo v soutěži v kompostování bioodpadu, který vyhlásila MČ Praha 4. Jako odměnu za toto umístění jsme získali velkoobjemový otočný kompostér. Všechny kompostéry jsou využity na zahradní odpad (tráva, plevel). Na 1. stupni jednotlivé třídy také kompostují sáčky s bioodpadem. Ornitologická stezka Na podzim byla ve spolupráci s Ornitou slavnostně otevřena První školní ornitologická stezka. Na našem školním pozemku jsou rozmístěny informační panely, které informují o bohatosti a pestrosti ptačího života na naší školní zahradě. Vybudovali jsme pozorovatelnu, která zároveň slouží jako učebna přírodovědných předmětů, ale často bývá využita i v hodinách výtvarné výchovy nebo čtení. Jednorázové aktivity ve školním roce 2012/2013: projekty, programy, besedy ve škole Predátoři kolem ptačích budek, Dravci (přednáškové cykly) - celoškolní

13 kroužkování ptáků (v budkách se vylíhla mláďata sýkory koňadry) výroba ptačích budek a krmných směsí (1. 6. třída) ohraničení záhonů plastovými chodníky účast na oslavě Dne Země (prezentace aktivit ekocenter účast třída) návštěva ZOO, botanické zahrady Na Slupi a botanické zahrady Trója třídní projekty - výtvarná díla z recyklovatelného materiálu účast na akcích Soví houkání a Motýli (Bot. zahrada Trója) soutěže Zelená stezka Globe Games 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova tvoří průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu a je tedy povinnou součástí i našeho Školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. Je realizována jednak v rámci začlenění do jednotlivých předmětů, jednak samostatnými programy či projekty. V rámci třídních projektů seznamují žáci přicházející z ciziny své spolužáky se svými rodnými zeměmi. Kontakty dětí se školami z Francie rovněž přinášejí nové podněty do výchovy žáků. V tomto roce jsme ve spolupráci s AIESEC o.s. uspořádali týdenní projekt EDISON, který se setkal s mimořádným ohlasem u žáků i jejich rodičů. Osm vysokoškoláků z různých zemí (Čína, Itálie, Brazílie, Ukrajina, Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Portugalsko) prošlo během tohoto týdne všechny třídy, aby je seznámili se svými zeměmi. Prezentace byly poutavé a názorné, děti poznaly národní zvyky, tance, jídla, kroje atd. Veškerá komunikace probíhala v angličtině (u menších dětí s tlumočníky, u větších částečně s jejich pomocí), pro děti to byla neocenitelná zkušenost ověřit si v praxi vlastní schopnost porozumění. V rámci tohoto projektu připravily pro zahraniční studenty jednotlivé třídy prezentaci různých zajímavostí o České republice (např. pražské památky, naše sportovní úspěchy, tradiční jídla, výrobky atd.) Tento projekt jsme hodnotili velice pozitivně, setkání našich žáků se studenty byla velice poučná, bezprostřední, angličtina postupně přestávala být bariérou - a loučení pak bylo vřelé a dojemné. 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto roce jsme projevili zájem o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - nabídli jsme kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a pro matky s dětmi. Nabídky však nebylo využito. 24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádný vlastní projekt financovaný z cizích zdrojů

14 25. Prevence rizikového chování (údaje o prevenci sociálně patologických jevů) Garantem pro tuto oblast je Mgr. Gabriela Kobernová, která v tomto roce dokončila specializační studium metodika prevence. Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školního vzdělávacího programu a směřuje především ke zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Program primární prevence je každoročně aktualizován, situace v jednotlivých oblastech preventivního programu je průběžně vyhodnocována a posuzována, aktualizace MPP vychází z analýzy situace ve škole i v jejím okolí. Usilujeme o to, aby žáci i učitelé byli schopni rozpoznat příznaky šikany a účinně jí předcházet. V případě, že k šikaně dojde, je třeba zachovávat zásady, jejichž dodržováním předcházíme zostření situace a vytváříme pocit bezpečí pro šikanovaného. Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován roční harmonogram akcí přednášky, besedy, zážitkové dílny, projekty atd. Otázka prevence drogových závislostí je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit (kroužků) poradenství v náročných životních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové kroužky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichž cílem je sportovní či umělecké vyžití, společná zážitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, že se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole považujeme za klidnou, jsme si však vědomi toho, že je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a že je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. Na prevenci i na řešení případných krizových situací spolupracujeme s dalšími specializovanými organizacemi. 26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školní jídelně proběhla ve dnech června 2013 tematická kontrola ČŠI na dodržování vybraných ustanovení školského zákona v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky

15 V září provedla stravovací referentka OŠK MČ Praha 4 dohlídku ve školní jídelně zaměřenou na evidenci strávníků, sklady a výdejky potravin, plnění výživových norem, způsob výdeje oběda, evidenci HACCP, hygienu provozu atd. Kromě drobné připomínky k plnění výživových norem v měsíci září byla v plném rozsahu kontrola bez závad. 3. září provedl Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy kontrolní dohlídku dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nedostatky z předchozí kontroly (nedostačující zápisy o odstranění závad ze 4-Majetkové) byly odstraněny. 27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) Hospodaření za rok 2012 Mzdové prostředky Tyto prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu. Problémem pro naši školu bylo v tomto kalendářním roce striktní rozdělení prostředků pro pedagogy a nepedagogické zaměstnance školy. Nerovnoměrné rozdělení (nedostačující pro nepedagogy) bylo v závěru roku řešeno dokrytím mezd pro nepedagogické pracovníky z fondu odměn. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina MAGISTRÁT , , , , ,00 mzdy pedagogové , , , ,00 mzdy nepedagogové , , , ,00 0,00 oon pedagogové , , ,00 0, ,00 oon nepedagogové 0,0 0,00 0,00 DNP hrazené zaměstnavatelem ped 7 583, ,00 DNP hrazené zaměstnavatelem neped 6 385, ,00 soc. a zdrav.pojištění , , , , ,00 FKSP , , , , ,00 učebnice a pomůc.,oopp šj , , , ,00 ostatní (plavání,dvpp) , , ,00 0,00 UZ 91 asistent , , UZ 96 odměny , , UZ , , UZ pomůcky , ,

16 Příspěvek zřizovatele ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina 662 z toho: úroky 5 000, , ,55 29, proúčt.fo , , ,00 0,00 proúčt. RF 0,00 0,00 proúčt. FRIM , , stravné,poplatky družina , , , ost.výnosy , ,03 TRŽBY CELKEM , , , , , , mzdy z provozních prostředků , , ,00 mzdy z FO , , ,00 odvody ke mzdám , ,00 Spotřebované nákupy: , , , , ,00 z toho: spotřební mat.ostatní 5 000, , ,48 30,00 nábytek+dhm do 3.tis.kus , , , ,20 kancel.potřeby , , , ,00 mat.na opravy a údržbu , , ,03 569,00 125,00 tonery , , , ,00 úklidový materiál , , , ,50 hračky + sport.potřeby 6 000,0 0,00 0,00 školní a výtvarné potřeby, ŽK , , , ,00 spotřební materiál celkem , , , , ,00 potraviny , , ,62 DHM od 3tis.do 40tis , , ,00 0, spotřeba tepla dohadná položka , , ,00 0,00 0,00 ostatní energie , , , ,00 Služby: , , , ,50 200, z toho: poštovné 7 000, , ,00 telefony , , ,95 200,00 internet , , ,00 školení a vzděl.+konfer.popl , , ,00 nájemné , , ,00 vedení účetních agend , , ,00 konzult.,porad.a reviz.služby , , , ,00 nákup SW , , ,00 údržba SW , , , ,50 úklid,odpad,praní,deratiz , , , ,00 propagace,inzerce,tisk , , ,00 0,00 nákup služeb na švp,lvvz,akce , , ,00 poplatky bance , , , , opravy a udržování , , , , cestovné ,0 48,00 48, náklady na reprez , , , Prev. prohlídky 0,0 0,00 0,00 0,00 0, Odvody za nezam. OZS 0,0 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,00 0,00 0, z toho: pojistné,odvod ZPS , , ,00 0,00 0, startovné+ost.poplatky 5 000, , ,

17 551 Odpisy , , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , , ,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , , ,00 Prostředky vytvořené v rámci doplňkové činnosti Doplňková činnost zahrnuje pronájmy nebytových prostor (především obou tělocvičen) a činnost zájmových kroužků. V závěru roku skončilo hospodaření v doplňkové činnosti se ziskem 152 tisíc. ZŠ KŘESOMYSLOVA DOPLŇKOVÁ ČINNOST k CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 služby , ,00 0,00 0,00 tržby ,00 0, ,00 0,00 stravné-zbylé porce 3822, ,00 ost.výnosy 5000, ,00 TRŽBY CELKEM , , , ,00 Spotřebované nákupy: 6852, , ,00 0,00 z toho: spotřební mat. 1850, ,00 DHM 0,00 spotřeba energie 5002, , ,00 Služby: 14700, ,00 0,00 0,00 z toho: výkony spojů 0,00 služby 14700, ,00 nájemné 0,00 opravy a udržování 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. Mzdové náklady , , ,00 0,00 mzdy 22000, ,00 0,00 oon , , ,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění 47184, ,00 0,00 FKSP 220,00 220,00 0,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,

18 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace ve škole byla před několika roky zrušena. 29. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.) V průběhu tohoto školního roku probíhaly nejrůznější aktivity, které znamenaly pokračování tradičních činností, kterých se účastnili žáci nižších i vyšších ročníků: vzdělávací exkurze (zejména v rámci předmětů přírodopis, zeměpis, svět lidí) či výchovné pořady (doprava, zdravověda, prevence), výjezdy za poznáním, sportovní i vědomostní soutěže, tradiční školní bál atd. Kromě údajů uvedených v předchozích bodech výroční zprávy bych ráda ještě zmínila následující: Materiální oblast: O prázdninách se uskutečnila 1. etapa výměny oken (ve třídách ve 2. a 3. patře), další etapa pak proběhla v říjnu o podzimních prázdninách (chodba ve 2. patře a kanceláře). Další výchovné a vzdělávací aktivity: Vánoční koledování letos vypadalo netradičně (děti zpívaly koledy z oken školy) a bylo spojeno s rozsvícením vánočního stromu na školní zahradě. V rámci akce Dělám víc, než musím, kterou každoročně pořádá MČ Praha 4, byl za naši školu oceněn Matouš Fiala z 9. třídy, a to za svoji odbornost v oboru IT technologií a zejména za ochotu pomoci i nám dospělým rozlousknout jakýkoli počítačový problém. Čtyřčlenný tým žáků ze 7. a 8. tříd se zúčastnil Globe Games, které se tentokrát konaly v Litvínově. Úspěchy, kterých letos dosáhli naši žáci v různých sportovních soutěžích, si vyžádaly investici do nové vitrinky na získané poháry do té původní přibyly poháry z házené, fotbalu, vybíjené a různých atletických disciplin

19 Plánovaný projektový Den s Policií ČR se kvůli povodním uskutečnil jen v omezeném rozsahu, ale přesto přinesl dětem zajímavé zkušenosti a zážitky. Průvodci z 9. třídy zamířili tento rok na jih Čech, jejich průvodcovské kvality oceňovali návštěvníci zámku Blatná. Mile překvapil tým našich sportovců absolutním vítězstvím v obvodním kole soutěže OVOV. V celopražském kole pak družstvo obsadilo 5. místo z 19 účastnících se týmů. Mezi jednotlivci se na prvních místech umístilo šest žáků, kteří postupují do celostátního kola, které se bude konat v září na Strahově. V letošním roce jsme se ve snaze podpořit zdravou výživu našich žáků zapojili do celostátní akce Ovoce do škol. Závěrem Přes celostátní nárůst počtu dětí školního věku je demografický vývoj oblasti Nuslí s ohledem na starou zástavbu a přeměnu bytových jednotek na nebytové prostory nepříznivý. O kvalitě školy svědčí to, že ji navštěvuje velký počet žáků z nespádové oblasti, kteří dojíždějí z menší či větší vzdálenosti, protože si školu vybrali na základě jejího programu či doporučení. Zpracovaly: Mgr. Jana Vostárková Mgr. Hana Holmanová V Praze dne Mgr. Hana Holmanová ředitelka Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne a pedagogickou radou dne

telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

telefon: fax:

telefon: fax: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více