Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova."

Transkript

1 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: fax: Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

2 Základní vzdělávání školní rok 2012/ Zřizovatel: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - Krč 2. Název ke (podle posledního rozhodnutí) Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu Kontakt: telefon: ústředna fax: Vedení školy: ředitelka - Mgr. Hana Holmanová zástupkyně řed. - Mgr. Jana Vostárková - 2 -

3 Charakteristika školy: Úplná škola s 1. až 9. ročníkem, v uplynulém školním roce se zde vzdělávalo 236 žáků v 11 třídách, průměrná naplněnost tříd činila 21,5 žáka. Školní družina má 4 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Školní jídelna připravuje stravu pro ty žáky MŠ BoTa, Boleslavova, Praha 4, jejichž třídy jsou umístěny v přízemí budovy ZŠ Křesomyslova. Školská rada: V šestičlenné školské radě jsou v poměrném složení daném zákonem zastoupeni zástupci zřizovatele, zaměstnanců a rodičů žáků. Školská rada se sešla v průběhu školního roku dvakrát. 5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků v ročníku bylo i ve školním roce 2012/13 realizováno podle Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání Křesomysl. Tento školní rok znamenal již 6. rok realizace výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu. ŠVP ZV KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáležitost MYšlení SLušnost Z tohoto názvu se odvíjí i charakteristika profilu našeho absolventa. Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet Čtyři pilíře našeho školního vzdělávacího programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Průřezové téma osobnostní a sociální výchova považujeme za prioritu, proto je realizováno na celém 1. stupni zařazením samostatného předmětu svět člověka, který tvoří přirozenou tematickou linii s druhostupňovým předmětem svět lidí. Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Zapojení školy do dlouhodobého programu GLOBE, spolupráce se sítí škol sdružených pod názvem EVVA, volitelný předmět přírodovědné praktikum v ročníku a samostatný předmět ekologie v 9. ročníku tvoří základ tohoto zaměření. Svět je veliký, čeština nám nestačí Základním cílem jazykové výchovy je schopnost domluvit se v běžných životních situacích. Jako nepovinný či volitelný předmět je žákům nabízen (a většinou žáků zvolen) volitelný druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština

4 Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Využití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. V tomto školním roce žáci realizovali několik projektů, při nichž prezentovali své schopnosti pracovat s ICT i s filmovou technikou na velmi vysoké úrovni. Aktualizace našeho ŠVP KŘESOMYSL byla provedena k , a to na základě zkušeností z praxe, analýzy jednotlivých částí či připomínek ČŠI. Při této úpravě byly provedeny drobné změny (částečná úprava obsahu několika kapitol, doplnění či přesunutí některých bodů). Na jaře tohoto školního roku proběhly přípravy na úpravu ŠVP, kterou si vyžádaly změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ (přesuny učiva v matematice, zařazení povinného druhého cizího jazyka atd.) platné od příštího školního roku, tedy od Hodnocení žáků provádíme do našich vlastních žákovských knížek, které jsme vytvořili a dále na základě zkušeností s jejich užíváním upravili pro naše potřeby dle nových nároků na hodnocení (klasifikace doplněna hodnocením základních oborových dovedností, dáváme prostor i sebehodnocení žáka). 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk jako povinný cizí jazyk od 3. ročníku Německý a francouzský jazyk jako nepovinný předmět v 5. ročníku a následně jako volitelný předmět druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace rodilí mluvčí Anglický Francouzský Německý Celkem Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět jako volitelný předmět jako nepovinný předmět Anglický Francouzský Německý

5 Jazykové vzdělávání žáků podporují i další aktivity: zavedení kroužku anglického jazyka pro 1. a 2. třídu zapojení do mezinárodních aktivit vyžadující komunikaci v anglickém jazyce (Globe, průvodcovské aktivity, projekt Edison) zařazení volitelných předmětů konverzace v anglickém, francouzském a německém jazyce do školního vzdělávacího programu udržování kontaktů s francouzskou College de l Albe 7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole působí stabilní pedagogický sbor, v tomto roce došlo k výměně pouze jednoho pedagogického pracovníka, který odešel ze studijních důvodů do zahraničí. Nedaří se zajistit plně aprobovanou výuku některých předmětů (ICT, fyzika, angličtina), nicméně výuka těchto předmětů je přesto na velice dobré úrovni. Ve škole panuje klima důvěry a tvořivé spolupráce, které je podporováno společnými projekty (které propojují školu napříč ročníky) i pracovními dílnami (letní školy se tradičně účastní celý pedagogický sbor). 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) z t o h o Počet (fyz. osoby) k Pedagogičtí pracovníci celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace učitelé na 1. st učitelé na 2. st vychovatelky Věková struktura pedagogických pracovníků Věk do a více Počet (fyz.osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47, Další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání) - 5 -

6 Název kurzu (semináře): Specializační studium Prevence sociálně patologických jevů Letní škola Seminář Globe Seminář OVOV Seminář Ústav pro studium totalitních režimů Využití fotografie a filmu ve výuce dějepisu Systém švýcarského školství (MČ Praha 4) Seminář - Šikana z právního hlediska Seminář - Genetické čtení Doktorandské studium na UJEP Ústí nad Labem Počet účastníků / rozsah: 1 / 125 h. 18 / 2 dny 2 / 3 dny 3 / 4 h. 1 / 6 h. 1 / 2 dny 1 / 4 h. 1 / 6 h. 1/celoročně 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 (z výkazů pro daný školní rok) Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet (35) Hodnocení činnosti školních družin a klubů Počet oddělení Počet žáků Školní družina Pro činnost školní družiny jsou využívány 3 herny, 1 kmenová učebna, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. Činnost školní družiny se řídí specifickým režimem, který je dán postupným odchodem dětí do kroužků zájmové činnosti nebo domů. Program školní družiny je koncipován tak, aby plnil funkci relaxační a zároveň výchovnou. Aktivity školní družiny tvoří přirozenou návaznost na výstupy formulované ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky prvního stupně. Zahrnují krátkodobé projekty, soutěže, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Program zpestřují četná programová tématická odpoledne (Mikulášská, Rej čarodějnic, Dětský den). V závěru školního roku připravily vychovatelky s dětmi Družinovou akademii. Pódiové vystoupení v divadelním sále (pásmo písní, tanců a scének) se setkalo s velkým zájmem rodičů

7 13. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovné poradenství Výchovné poradenství zůstává na základě dobrých zkušeností z předchozích let rozděleno mezi 3 pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. a 2. stupni (Mgr. Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro volbu povolání (Mgr. Jaroslava Novotná) 3. Primární prevence negativních jevů (Mgr. Gabriela Kobernová, absolventka.) Spolupráce s organizacemi Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 děti s SPU, nadaní žáci, poradenství pro volbu povolání, výchovné problémy. V rámci prevence a bezpečnosti žáků se ve spolupráci s Městskou policií a s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěžní pořady na téma drogy, šikana, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se žáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. S oddělením péče o děti MČ Praha 2 a 4 spolupracujeme vždy, když u žáků pozorujeme příznaky rodičovského selhání (zanedbání péče o dítě, skryté záškoláctví apod.). Kurátoři jsou přizváni na výchovnou komisi, jedná-li se o záškoláctví či vážné či opakované přestupky proti školnímu řádu (ohrožení bezpečnosti žáků, projevy šikany apod.) a škola pak s nimi následně spolupracuje. 14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči je podobně jako v minulých letech rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada rodičů (vedoucí orgán Sdružení rodičů a přátel školy), v níž jsou zástupci všech tříd školy, se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. Jednou za rok (v září) svolává Rada rodičů Valnou hromadu rodičů, na níž informuje o svých aktivitách a podává zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok. Rodiče jsou rovněž zastoupeni ve Školské radě, která má šest členů (v poměrném složení daném zákonem: 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci zřizovatele). Informace o škole jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy (zskresomyslova.cz). Na stránkách jsou k dispozici základní dokumenty školy, informace - 7 -

8 o organizaci školy, roční plán, jídelníček školní jídelny, informace o aktuálním dění ve škole atd. Školní aktuality i práce žáků zprostředkovává rodičům také školní občasník Křesomyšlenky, který je v listinné podobě rozdán všem žákům školy. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. vánoční trhy, návštěva rodičů na dnech řetězového provádění (v letošním roce proběhlo na zámku Blatná) či tradiční absolventský ples pro žáky 9. ročníku, jejich rodiče, přátele a pedagogické pracovníky školy, který se stal významnou společenskou událostí roku. Mezinárodní spolupráce Přestože letos neproběhl výměnný pobyt našich a francouzských žáků, udržujeme nadále kontakt s College de l Albestroff ve Francii. Naši školu navštívily v rámci česko švýcarského projektu Idil Calis a Eleni Sciarrone, ředitelky dvou základních škol v Curychu. U nás je zaujalo přátelské klima ve třídách, systém odpoledních kroužků, výzdoba chodeb i tříd z výtvorů dětí se zájmem sledovaly výrobu papírových krmítek ve 3. třídě. Oceňovaly také samostatnost žáků 2. třídy při práci v centrech aktivit. Mimoškolní aktivity V odpoledních hodinách nabízíme dětem řadu kroužků, které rozšiřují či podporují jejich zájmy. Nabídka kroužků vychází ze zájmu dětí a z možnosti personálního zajištění. Výhodou pro rodiče je skutečnost, že do kroužků děti přecházejí přímo ze školní družiny, do ní se po skončení kroužku opět vracejí. V tomto školním ruce fungovaly tyto kroužky: Keramika, angličtina, akvaristika, práce na PC, pohybové hry, miniházená, florbal, moderní tanec, Stegosaurus (přírodovědně-turistický kroužek), pěvecký sbor. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE, který je určen základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a vegetační pokryv. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA a výsledky jsou dostupné pro všechny školy. V tomto programu jsme zapojeni 9 let, měření probíhají v meteorologické budce na školním hřišti (každý den v době slunečního poledne), v Botiči (1x týdně) a v parcích v okolí školy. Měření se účastní žáci 2. stupně v rámci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum. Žáci naší školy se zúčastnili 16. celorepublikového setkání Globe Games. Ředitelka školy se zúčastnila studijní cesty do Curychu, která se konala v rámci 2. etapy projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství uskutečněného v rámci Fondu partnerství programu švýcarsko-české spolupráce mezi školami Prahy 4 a školami ve švýcarském Curychu. Program byl zaměřen především na výměnu zkušeností v oblasti péče o cizince, integrované a handicapované žáky a byl zakončen konferencí pro pedagogy Prahy

9 16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Snažíme se individuálně pracovat s žáky tak, abychom podchytili a ve spolupráci s rodiči rozvíjeli jejich přirozené vlohy. V rámci volitelných a nepovinných předmětů si žáci mohou volně vybrat kombinaci předmětů podle svých zájmů a schopností, vycházíme tak vstříc dětem vyžadujícím náročnější program. Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příležitost nadaným žákům k rozvoji jejich schopností a talentu a k prohlubování jejich znalostí. V případě potřeby pracujeme s nadanými žáky podle IVP a jsme připraveni řešit podle potřeby i jejich zařazení do vyššího ročníku. Pečlivě sledujeme další studium žáka (na osmiletém gymnáziu), který takto před 3 roky přeskočil druhý ročník, abychom si ověřili úspěšnost a oprávněnost tohoto kroku. 17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je zaměřena na osvojení technologických základů různých dovedností a je soustředěna především do hodin pracovních činností, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a ICT. Možnost jejího prohlubování je nabízena v řadě volitelných předmětů, případně kroužků (keramika). Přehled všech volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty Francouzský jazyk, německý jazyk, přírodovědné praktikum, dramatická výchova, technika psaní na PC, průvodcovství, filmová technika, keramika, sportovní hry, konverzace v anglickém, francouzském či německém jazyce. Nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka pro žáky s SPU. 18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. V letošním roce jsme měli asistentku pedagoga (na plný úvazek) ke dvěma integrovaným žákům. Žák 9. ročníku potřeboval asistenci při výuce matematiky, žák 2. ročníku vyžadoval přítomnost asistentky v plném rozsahy výuky (ADHDsy). V obou případech je práce asistentky založena na úzké spolupráci s vyučujícími tak, aby její činnost pokryla požadavky žáka a jeho zapojení do školních aktivit. Pro budoucí prvňáčky připravujeme v červnu Školu nanečisto, při které se děti seznámí se svou budoucí třídní učitelkou a vyzkoušejí si hravou formou první školní aktivity

10 19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků Bulharsko 1 Čína 1 Kazachstán 2 Slovensko 1 Makedonie 3 Rusko 1 Ukrajina 5 Vietnam 3 Celkem: 17 Přestože někteří žáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Vietnam, ČLR) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších žáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle a s jejich začleněním do kolektivu nebývají problémy. Samozřejmostí je individuální přístup učitelů, časté konzultace, slovní hodnocení v naukových předmětech, spolupráce se školní družinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do družiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. V případě, že jazyková bariéra se ukáže jako příliš vysoká a penzum vědomostí získaných v předchozí (cizí) škole neodpovídá zařazení žáka do příslušného ročníku, umožníme jeho přeřazení do nižšího ročníku. 20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Žáci 5. a 9. ročníků prošli úspěšně 2. generální zkouškou plošného testování. Jejich výsledky jsme posuzovali individuálně i ve srovnání s ostatními školami. Výsledky 5. i 9. ročníku se ve srovnání s celkem pohybovaly kolem průměru, základní obtížnost v angličtině a v matematice zvládli žáci nadprůměrně. Absolventi naší školy jsou bez větších problémů přijímáni na střední školy a v průběhu středoškolských studií se rádi přicházejí pochlubit se svými pěknými výsledky a s poděkováním za dobré základy

11 Přechod žáků z 5. ročníků na osmiletá gymnázia: 2 žákyně Přechod žáků ze 7. ročníků na šestiletá gymnázia: 2 žáci Žáci 9. ročníků přijati: gymnázia: 5 ž. střední odborné školy: 14 ž. střední odborná učiliště: 6 ž. Účast a umístění žáků v soutěžích: Typ soutěže (počet žáků) Pořadatel Umístění Atletika Pohár Rozhlasu (12) Poprask 2. Miniházená (12) Pražská liga 1./ 2. Atletický čtyřboj (5d/5ch) Poprask 3./ 3. Přespolní běh (1) 3. Fotbal (12) Vybíjená Preventan Cup (12/12/12) Mc Donald s Cup - oblastní kolo - Poprask Poprask oblastní kolo - krajské kolo Novoroční pětiboj (8) MČ Praha 4 2. Globe Games (4) Tereza nesoutěžní OVOV (16) Praha 4 - družstvo Okresní kolo - jednotlivci Krajské kolo - družstvo/jednotl / 1. Matematický Klokánek (1) Pražské kolo Environmentální výchova Environmentální výchova je jednou z priorit školy, na 2. stupni je začleněna v 9. ročníku do samostatného předmětu Ekologie a do volitelného předmětu Přírodovědné praktikum v ročníku. Dále jako průřezové téma prolíná předměty 1. a 2. stupně: prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, člověk a práce, fyzika, matematika, dějepis, chemie či tělesná výchova. Často využíváme nabídku ekologických center, žáci se účastní se růyných exkurzí, workshopů, vycházek, besed, výuky v terénu. Ve škole jsou vytvořeny možnosti pro podporu environmentální výchovy školní zahrada, multifunkční učebna (vybavená videomikroskopem a stereovideomikroskopem), učebna přírodopisu, kroužky akvaristiky a Stegosaurus (kroužek s přírodovědným zaměřením). Na

12 chodbách školy a ve sborovně jsou umístěny informační materiály pro žáky i pedagogy (vyhodnocení akcí, které proběhly, a informace o připravovaných akcích). Ekologizace provozu školy: Probíhá pravidelný sběr papíru a plastových víček, pravidelně 1x měsíčně je přistaven kontejner. Dbáme na třídění odpadu na chodbách a částečně ve třídách jsou umístěny kontejnery na papír, plast a sklo, u vrátnice je kontejner na baterie. Dlouhodobé programy: Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE (podrobnější údaje viz bod č. 12). M.R.K.E.V. Jako škola zapojená do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do výuky i do celkového života školy. Les ve škole, škola v lese (Tereza) Program seznamuje děti s nejrozšířenějším ekosystémem - lesem. Projekty navazující na činnost z předchozího školního roku: Kompostéry Kromě 5 plastových kompostérů jsme získali od Ekodomova dřevěný tříkomorový kompostér. Škola v tomto roce získala ocenění za 1. místo v soutěži v kompostování bioodpadu, který vyhlásila MČ Praha 4. Jako odměnu za toto umístění jsme získali velkoobjemový otočný kompostér. Všechny kompostéry jsou využity na zahradní odpad (tráva, plevel). Na 1. stupni jednotlivé třídy také kompostují sáčky s bioodpadem. Ornitologická stezka Na podzim byla ve spolupráci s Ornitou slavnostně otevřena První školní ornitologická stezka. Na našem školním pozemku jsou rozmístěny informační panely, které informují o bohatosti a pestrosti ptačího života na naší školní zahradě. Vybudovali jsme pozorovatelnu, která zároveň slouží jako učebna přírodovědných předmětů, ale často bývá využita i v hodinách výtvarné výchovy nebo čtení. Jednorázové aktivity ve školním roce 2012/2013: projekty, programy, besedy ve škole Predátoři kolem ptačích budek, Dravci (přednáškové cykly) - celoškolní

13 kroužkování ptáků (v budkách se vylíhla mláďata sýkory koňadry) výroba ptačích budek a krmných směsí (1. 6. třída) ohraničení záhonů plastovými chodníky účast na oslavě Dne Země (prezentace aktivit ekocenter účast třída) návštěva ZOO, botanické zahrady Na Slupi a botanické zahrady Trója třídní projekty - výtvarná díla z recyklovatelného materiálu účast na akcích Soví houkání a Motýli (Bot. zahrada Trója) soutěže Zelená stezka Globe Games 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova tvoří průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu a je tedy povinnou součástí i našeho Školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. Je realizována jednak v rámci začlenění do jednotlivých předmětů, jednak samostatnými programy či projekty. V rámci třídních projektů seznamují žáci přicházející z ciziny své spolužáky se svými rodnými zeměmi. Kontakty dětí se školami z Francie rovněž přinášejí nové podněty do výchovy žáků. V tomto roce jsme ve spolupráci s AIESEC o.s. uspořádali týdenní projekt EDISON, který se setkal s mimořádným ohlasem u žáků i jejich rodičů. Osm vysokoškoláků z různých zemí (Čína, Itálie, Brazílie, Ukrajina, Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Portugalsko) prošlo během tohoto týdne všechny třídy, aby je seznámili se svými zeměmi. Prezentace byly poutavé a názorné, děti poznaly národní zvyky, tance, jídla, kroje atd. Veškerá komunikace probíhala v angličtině (u menších dětí s tlumočníky, u větších částečně s jejich pomocí), pro děti to byla neocenitelná zkušenost ověřit si v praxi vlastní schopnost porozumění. V rámci tohoto projektu připravily pro zahraniční studenty jednotlivé třídy prezentaci různých zajímavostí o České republice (např. pražské památky, naše sportovní úspěchy, tradiční jídla, výrobky atd.) Tento projekt jsme hodnotili velice pozitivně, setkání našich žáků se studenty byla velice poučná, bezprostřední, angličtina postupně přestávala být bariérou - a loučení pak bylo vřelé a dojemné. 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto roce jsme projevili zájem o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - nabídli jsme kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a pro matky s dětmi. Nabídky však nebylo využito. 24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádný vlastní projekt financovaný z cizích zdrojů

14 25. Prevence rizikového chování (údaje o prevenci sociálně patologických jevů) Garantem pro tuto oblast je Mgr. Gabriela Kobernová, která v tomto roce dokončila specializační studium metodika prevence. Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školního vzdělávacího programu a směřuje především ke zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Program primární prevence je každoročně aktualizován, situace v jednotlivých oblastech preventivního programu je průběžně vyhodnocována a posuzována, aktualizace MPP vychází z analýzy situace ve škole i v jejím okolí. Usilujeme o to, aby žáci i učitelé byli schopni rozpoznat příznaky šikany a účinně jí předcházet. V případě, že k šikaně dojde, je třeba zachovávat zásady, jejichž dodržováním předcházíme zostření situace a vytváříme pocit bezpečí pro šikanovaného. Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován roční harmonogram akcí přednášky, besedy, zážitkové dílny, projekty atd. Otázka prevence drogových závislostí je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit (kroužků) poradenství v náročných životních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové kroužky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichž cílem je sportovní či umělecké vyžití, společná zážitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, že se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole považujeme za klidnou, jsme si však vědomi toho, že je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a že je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. Na prevenci i na řešení případných krizových situací spolupracujeme s dalšími specializovanými organizacemi. 26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školní jídelně proběhla ve dnech června 2013 tematická kontrola ČŠI na dodržování vybraných ustanovení školského zákona v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky

15 V září provedla stravovací referentka OŠK MČ Praha 4 dohlídku ve školní jídelně zaměřenou na evidenci strávníků, sklady a výdejky potravin, plnění výživových norem, způsob výdeje oběda, evidenci HACCP, hygienu provozu atd. Kromě drobné připomínky k plnění výživových norem v měsíci září byla v plném rozsahu kontrola bez závad. 3. září provedl Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy kontrolní dohlídku dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nedostatky z předchozí kontroly (nedostačující zápisy o odstranění závad ze 4-Majetkové) byly odstraněny. 27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) Hospodaření za rok 2012 Mzdové prostředky Tyto prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu. Problémem pro naši školu bylo v tomto kalendářním roce striktní rozdělení prostředků pro pedagogy a nepedagogické zaměstnance školy. Nerovnoměrné rozdělení (nedostačující pro nepedagogy) bylo v závěru roku řešeno dokrytím mezd pro nepedagogické pracovníky z fondu odměn. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina MAGISTRÁT , , , , ,00 mzdy pedagogové , , , ,00 mzdy nepedagogové , , , ,00 0,00 oon pedagogové , , ,00 0, ,00 oon nepedagogové 0,0 0,00 0,00 DNP hrazené zaměstnavatelem ped 7 583, ,00 DNP hrazené zaměstnavatelem neped 6 385, ,00 soc. a zdrav.pojištění , , , , ,00 FKSP , , , , ,00 učebnice a pomůc.,oopp šj , , , ,00 ostatní (plavání,dvpp) , , ,00 0,00 UZ 91 asistent , , UZ 96 odměny , , UZ , , UZ pomůcky , ,

16 Příspěvek zřizovatele ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina 662 z toho: úroky 5 000, , ,55 29, proúčt.fo , , ,00 0,00 proúčt. RF 0,00 0,00 proúčt. FRIM , , stravné,poplatky družina , , , ost.výnosy , ,03 TRŽBY CELKEM , , , , , , mzdy z provozních prostředků , , ,00 mzdy z FO , , ,00 odvody ke mzdám , ,00 Spotřebované nákupy: , , , , ,00 z toho: spotřební mat.ostatní 5 000, , ,48 30,00 nábytek+dhm do 3.tis.kus , , , ,20 kancel.potřeby , , , ,00 mat.na opravy a údržbu , , ,03 569,00 125,00 tonery , , , ,00 úklidový materiál , , , ,50 hračky + sport.potřeby 6 000,0 0,00 0,00 školní a výtvarné potřeby, ŽK , , , ,00 spotřební materiál celkem , , , , ,00 potraviny , , ,62 DHM od 3tis.do 40tis , , ,00 0, spotřeba tepla dohadná položka , , ,00 0,00 0,00 ostatní energie , , , ,00 Služby: , , , ,50 200, z toho: poštovné 7 000, , ,00 telefony , , ,95 200,00 internet , , ,00 školení a vzděl.+konfer.popl , , ,00 nájemné , , ,00 vedení účetních agend , , ,00 konzult.,porad.a reviz.služby , , , ,00 nákup SW , , ,00 údržba SW , , , ,50 úklid,odpad,praní,deratiz , , , ,00 propagace,inzerce,tisk , , ,00 0,00 nákup služeb na švp,lvvz,akce , , ,00 poplatky bance , , , , opravy a udržování , , , , cestovné ,0 48,00 48, náklady na reprez , , , Prev. prohlídky 0,0 0,00 0,00 0,00 0, Odvody za nezam. OZS 0,0 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,00 0,00 0, z toho: pojistné,odvod ZPS , , ,00 0,00 0, startovné+ost.poplatky 5 000, , ,

17 551 Odpisy , , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , , ,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , , ,00 Prostředky vytvořené v rámci doplňkové činnosti Doplňková činnost zahrnuje pronájmy nebytových prostor (především obou tělocvičen) a činnost zájmových kroužků. V závěru roku skončilo hospodaření v doplňkové činnosti se ziskem 152 tisíc. ZŠ KŘESOMYSLOVA DOPLŇKOVÁ ČINNOST k CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 služby , ,00 0,00 0,00 tržby ,00 0, ,00 0,00 stravné-zbylé porce 3822, ,00 ost.výnosy 5000, ,00 TRŽBY CELKEM , , , ,00 Spotřebované nákupy: 6852, , ,00 0,00 z toho: spotřební mat. 1850, ,00 DHM 0,00 spotřeba energie 5002, , ,00 Služby: 14700, ,00 0,00 0,00 z toho: výkony spojů 0,00 služby 14700, ,00 nájemné 0,00 opravy a udržování 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. Mzdové náklady , , ,00 0,00 mzdy 22000, ,00 0,00 oon , , ,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění 47184, ,00 0,00 FKSP 220,00 220,00 0,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,

18 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace ve škole byla před několika roky zrušena. 29. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.) V průběhu tohoto školního roku probíhaly nejrůznější aktivity, které znamenaly pokračování tradičních činností, kterých se účastnili žáci nižších i vyšších ročníků: vzdělávací exkurze (zejména v rámci předmětů přírodopis, zeměpis, svět lidí) či výchovné pořady (doprava, zdravověda, prevence), výjezdy za poznáním, sportovní i vědomostní soutěže, tradiční školní bál atd. Kromě údajů uvedených v předchozích bodech výroční zprávy bych ráda ještě zmínila následující: Materiální oblast: O prázdninách se uskutečnila 1. etapa výměny oken (ve třídách ve 2. a 3. patře), další etapa pak proběhla v říjnu o podzimních prázdninách (chodba ve 2. patře a kanceláře). Další výchovné a vzdělávací aktivity: Vánoční koledování letos vypadalo netradičně (děti zpívaly koledy z oken školy) a bylo spojeno s rozsvícením vánočního stromu na školní zahradě. V rámci akce Dělám víc, než musím, kterou každoročně pořádá MČ Praha 4, byl za naši školu oceněn Matouš Fiala z 9. třídy, a to za svoji odbornost v oboru IT technologií a zejména za ochotu pomoci i nám dospělým rozlousknout jakýkoli počítačový problém. Čtyřčlenný tým žáků ze 7. a 8. tříd se zúčastnil Globe Games, které se tentokrát konaly v Litvínově. Úspěchy, kterých letos dosáhli naši žáci v různých sportovních soutěžích, si vyžádaly investici do nové vitrinky na získané poháry do té původní přibyly poháry z házené, fotbalu, vybíjené a různých atletických disciplin

19 Plánovaný projektový Den s Policií ČR se kvůli povodním uskutečnil jen v omezeném rozsahu, ale přesto přinesl dětem zajímavé zkušenosti a zážitky. Průvodci z 9. třídy zamířili tento rok na jih Čech, jejich průvodcovské kvality oceňovali návštěvníci zámku Blatná. Mile překvapil tým našich sportovců absolutním vítězstvím v obvodním kole soutěže OVOV. V celopražském kole pak družstvo obsadilo 5. místo z 19 účastnících se týmů. Mezi jednotlivci se na prvních místech umístilo šest žáků, kteří postupují do celostátního kola, které se bude konat v září na Strahově. V letošním roce jsme se ve snaze podpořit zdravou výživu našich žáků zapojili do celostátní akce Ovoce do škol. Závěrem Přes celostátní nárůst počtu dětí školního věku je demografický vývoj oblasti Nuslí s ohledem na starou zástavbu a přeměnu bytových jednotek na nebytové prostory nepříznivý. O kvalitě školy svědčí to, že ji navštěvuje velký počet žáků z nespádové oblasti, kteří dojíždějí z menší či větší vzdálenosti, protože si školu vybrali na základě jejího programu či doporučení. Zpracovaly: Mgr. Jana Vostárková Mgr. Hana Holmanová V Praze dne Mgr. Hana Holmanová ředitelka Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne a pedagogickou radou dne

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více