Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova."

Transkript

1 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: fax: Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

2 Základní vzdělávání školní rok 2012/ Zřizovatel: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - Krč 2. Název ke (podle posledního rozhodnutí) Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu Kontakt: telefon: ústředna fax: Vedení školy: ředitelka - Mgr. Hana Holmanová zástupkyně řed. - Mgr. Jana Vostárková - 2 -

3 Charakteristika školy: Úplná škola s 1. až 9. ročníkem, v uplynulém školním roce se zde vzdělávalo 236 žáků v 11 třídách, průměrná naplněnost tříd činila 21,5 žáka. Školní družina má 4 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Školní jídelna připravuje stravu pro ty žáky MŠ BoTa, Boleslavova, Praha 4, jejichž třídy jsou umístěny v přízemí budovy ZŠ Křesomyslova. Školská rada: V šestičlenné školské radě jsou v poměrném složení daném zákonem zastoupeni zástupci zřizovatele, zaměstnanců a rodičů žáků. Školská rada se sešla v průběhu školního roku dvakrát. 5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků v ročníku bylo i ve školním roce 2012/13 realizováno podle Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání Křesomysl. Tento školní rok znamenal již 6. rok realizace výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu. ŠVP ZV KŘESOMYSL Komunikace ŘEšení problémů SOunáležitost MYšlení SLušnost Z tohoto názvu se odvíjí i charakteristika profilu našeho absolventa. Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet Čtyři pilíře našeho školního vzdělávacího programu: Poznáváme, rozvíjíme a respektujeme vnitřní krajinu člověka. Průřezové téma osobnostní a sociální výchova považujeme za prioritu, proto je realizováno na celém 1. stupni zařazením samostatného předmětu svět člověka, který tvoří přirozenou tematickou linii s druhostupňovým předmětem svět lidí. Poznáváme, chráníme a kultivujeme vnější krajinu člověka. Zapojení školy do dlouhodobého programu GLOBE, spolupráce se sítí škol sdružených pod názvem EVVA, volitelný předmět přírodovědné praktikum v ročníku a samostatný předmět ekologie v 9. ročníku tvoří základ tohoto zaměření. Svět je veliký, čeština nám nestačí Základním cílem jazykové výchovy je schopnost domluvit se v běžných životních situacích. Jako nepovinný či volitelný předmět je žákům nabízen (a většinou žáků zvolen) volitelný druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština

4 Svět počítačů a médií využíváme jako zdroj informací. Využití informačních a komunikačních technologií znamená především získávání informací a jejich moderní zpracování. V tomto školním roce žáci realizovali několik projektů, při nichž prezentovali své schopnosti pracovat s ICT i s filmovou technikou na velmi vysoké úrovni. Aktualizace našeho ŠVP KŘESOMYSL byla provedena k , a to na základě zkušeností z praxe, analýzy jednotlivých částí či připomínek ČŠI. Při této úpravě byly provedeny drobné změny (částečná úprava obsahu několika kapitol, doplnění či přesunutí některých bodů). Na jaře tohoto školního roku proběhly přípravy na úpravu ŠVP, kterou si vyžádaly změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ (přesuny učiva v matematice, zařazení povinného druhého cizího jazyka atd.) platné od příštího školního roku, tedy od Hodnocení žáků provádíme do našich vlastních žákovských knížek, které jsme vytvořili a dále na základě zkušeností s jejich užíváním upravili pro naše potřeby dle nových nároků na hodnocení (klasifikace doplněna hodnocením základních oborových dovedností, dáváme prostor i sebehodnocení žáka). 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk jako povinný cizí jazyk od 3. ročníku Německý a francouzský jazyk jako nepovinný předmět v 5. ročníku a následně jako volitelný předmět druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace rodilí mluvčí Anglický Francouzský Německý Celkem Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět jako volitelný předmět jako nepovinný předmět Anglický Francouzský Německý

5 Jazykové vzdělávání žáků podporují i další aktivity: zavedení kroužku anglického jazyka pro 1. a 2. třídu zapojení do mezinárodních aktivit vyžadující komunikaci v anglickém jazyce (Globe, průvodcovské aktivity, projekt Edison) zařazení volitelných předmětů konverzace v anglickém, francouzském a německém jazyce do školního vzdělávacího programu udržování kontaktů s francouzskou College de l Albe 7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole působí stabilní pedagogický sbor, v tomto roce došlo k výměně pouze jednoho pedagogického pracovníka, který odešel ze studijních důvodů do zahraničí. Nedaří se zajistit plně aprobovanou výuku některých předmětů (ICT, fyzika, angličtina), nicméně výuka těchto předmětů je přesto na velice dobré úrovni. Ve škole panuje klima důvěry a tvořivé spolupráce, které je podporováno společnými projekty (které propojují školu napříč ročníky) i pracovními dílnami (letní školy se tradičně účastní celý pedagogický sbor). 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) z t o h o Počet (fyz. osoby) k Pedagogičtí pracovníci celkem s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace učitelé na 1. st učitelé na 2. st vychovatelky Věková struktura pedagogických pracovníků Věk do a více Počet (fyz.osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47, Další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání) - 5 -

6 Název kurzu (semináře): Specializační studium Prevence sociálně patologických jevů Letní škola Seminář Globe Seminář OVOV Seminář Ústav pro studium totalitních režimů Využití fotografie a filmu ve výuce dějepisu Systém švýcarského školství (MČ Praha 4) Seminář - Šikana z právního hlediska Seminář - Genetické čtení Doktorandské studium na UJEP Ústí nad Labem Počet účastníků / rozsah: 1 / 125 h. 18 / 2 dny 2 / 3 dny 3 / 4 h. 1 / 6 h. 1 / 2 dny 1 / 4 h. 1 / 6 h. 1/celoročně 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 (z výkazů pro daný školní rok) Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet (35) Hodnocení činnosti školních družin a klubů Počet oddělení Počet žáků Školní družina Pro činnost školní družiny jsou využívány 3 herny, 1 kmenová učebna, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. Činnost školní družiny se řídí specifickým režimem, který je dán postupným odchodem dětí do kroužků zájmové činnosti nebo domů. Program školní družiny je koncipován tak, aby plnil funkci relaxační a zároveň výchovnou. Aktivity školní družiny tvoří přirozenou návaznost na výstupy formulované ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky prvního stupně. Zahrnují krátkodobé projekty, soutěže, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Program zpestřují četná programová tématická odpoledne (Mikulášská, Rej čarodějnic, Dětský den). V závěru školního roku připravily vychovatelky s dětmi Družinovou akademii. Pódiové vystoupení v divadelním sále (pásmo písní, tanců a scének) se setkalo s velkým zájmem rodičů

7 13. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Výchovné poradenství Výchovné poradenství zůstává na základě dobrých zkušeností z předchozích let rozděleno mezi 3 pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. a 2. stupni (Mgr. Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro volbu povolání (Mgr. Jaroslava Novotná) 3. Primární prevence negativních jevů (Mgr. Gabriela Kobernová, absolventka.) Spolupráce s organizacemi Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 děti s SPU, nadaní žáci, poradenství pro volbu povolání, výchovné problémy. V rámci prevence a bezpečnosti žáků se ve spolupráci s Městskou policií a s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěžní pořady na téma drogy, šikana, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se žáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. S oddělením péče o děti MČ Praha 2 a 4 spolupracujeme vždy, když u žáků pozorujeme příznaky rodičovského selhání (zanedbání péče o dítě, skryté záškoláctví apod.). Kurátoři jsou přizváni na výchovnou komisi, jedná-li se o záškoláctví či vážné či opakované přestupky proti školnímu řádu (ohrožení bezpečnosti žáků, projevy šikany apod.) a škola pak s nimi následně spolupracuje. 14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s rodiči je podobně jako v minulých letech rozvíjena na všech úrovních, v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada rodičů (vedoucí orgán Sdružení rodičů a přátel školy), v níž jsou zástupci všech tříd školy, se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. Jednou za rok (v září) svolává Rada rodičů Valnou hromadu rodičů, na níž informuje o svých aktivitách a podává zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok. Rodiče jsou rovněž zastoupeni ve Školské radě, která má šest členů (v poměrném složení daném zákonem: 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci zřizovatele). Informace o škole jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy (zskresomyslova.cz). Na stránkách jsou k dispozici základní dokumenty školy, informace - 7 -

8 o organizaci školy, roční plán, jídelníček školní jídelny, informace o aktuálním dění ve škole atd. Školní aktuality i práce žáků zprostředkovává rodičům také školní občasník Křesomyšlenky, který je v listinné podobě rozdán všem žákům školy. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. vánoční trhy, návštěva rodičů na dnech řetězového provádění (v letošním roce proběhlo na zámku Blatná) či tradiční absolventský ples pro žáky 9. ročníku, jejich rodiče, přátele a pedagogické pracovníky školy, který se stal významnou společenskou událostí roku. Mezinárodní spolupráce Přestože letos neproběhl výměnný pobyt našich a francouzských žáků, udržujeme nadále kontakt s College de l Albestroff ve Francii. Naši školu navštívily v rámci česko švýcarského projektu Idil Calis a Eleni Sciarrone, ředitelky dvou základních škol v Curychu. U nás je zaujalo přátelské klima ve třídách, systém odpoledních kroužků, výzdoba chodeb i tříd z výtvorů dětí se zájmem sledovaly výrobu papírových krmítek ve 3. třídě. Oceňovaly také samostatnost žáků 2. třídy při práci v centrech aktivit. Mimoškolní aktivity V odpoledních hodinách nabízíme dětem řadu kroužků, které rozšiřují či podporují jejich zájmy. Nabídka kroužků vychází ze zájmu dětí a z možnosti personálního zajištění. Výhodou pro rodiče je skutečnost, že do kroužků děti přecházejí přímo ze školní družiny, do ní se po skončení kroužku opět vracejí. V tomto školním ruce fungovaly tyto kroužky: Keramika, angličtina, akvaristika, práce na PC, pohybové hry, miniházená, florbal, moderní tanec, Stegosaurus (přírodovědně-turistický kroužek), pěvecký sbor. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE, který je určen základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie a vegetační pokryv. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA a výsledky jsou dostupné pro všechny školy. V tomto programu jsme zapojeni 9 let, měření probíhají v meteorologické budce na školním hřišti (každý den v době slunečního poledne), v Botiči (1x týdně) a v parcích v okolí školy. Měření se účastní žáci 2. stupně v rámci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum. Žáci naší školy se zúčastnili 16. celorepublikového setkání Globe Games. Ředitelka školy se zúčastnila studijní cesty do Curychu, která se konala v rámci 2. etapy projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství uskutečněného v rámci Fondu partnerství programu švýcarsko-české spolupráce mezi školami Prahy 4 a školami ve švýcarském Curychu. Program byl zaměřen především na výměnu zkušeností v oblasti péče o cizince, integrované a handicapované žáky a byl zakončen konferencí pro pedagogy Prahy

9 16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Snažíme se individuálně pracovat s žáky tak, abychom podchytili a ve spolupráci s rodiči rozvíjeli jejich přirozené vlohy. V rámci volitelných a nepovinných předmětů si žáci mohou volně vybrat kombinaci předmětů podle svých zájmů a schopností, vycházíme tak vstříc dětem vyžadujícím náročnější program. Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příležitost nadaným žákům k rozvoji jejich schopností a talentu a k prohlubování jejich znalostí. V případě potřeby pracujeme s nadanými žáky podle IVP a jsme připraveni řešit podle potřeby i jejich zařazení do vyššího ročníku. Pečlivě sledujeme další studium žáka (na osmiletém gymnáziu), který takto před 3 roky přeskočil druhý ročník, abychom si ověřili úspěšnost a oprávněnost tohoto kroku. 17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je zaměřena na osvojení technologických základů různých dovedností a je soustředěna především do hodin pracovních činností, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a ICT. Možnost jejího prohlubování je nabízena v řadě volitelných předmětů, případně kroužků (keramika). Přehled všech volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty Francouzský jazyk, německý jazyk, přírodovědné praktikum, dramatická výchova, technika psaní na PC, průvodcovství, filmová technika, keramika, sportovní hry, konverzace v anglickém, francouzském či německém jazyce. Nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka pro žáky s SPU. 18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. V letošním roce jsme měli asistentku pedagoga (na plný úvazek) ke dvěma integrovaným žákům. Žák 9. ročníku potřeboval asistenci při výuce matematiky, žák 2. ročníku vyžadoval přítomnost asistentky v plném rozsahy výuky (ADHDsy). V obou případech je práce asistentky založena na úzké spolupráci s vyučujícími tak, aby její činnost pokryla požadavky žáka a jeho zapojení do školních aktivit. Pro budoucí prvňáčky připravujeme v červnu Školu nanečisto, při které se děti seznámí se svou budoucí třídní učitelkou a vyzkoušejí si hravou formou první školní aktivity

10 19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků Bulharsko 1 Čína 1 Kazachstán 2 Slovensko 1 Makedonie 3 Rusko 1 Ukrajina 5 Vietnam 3 Celkem: 17 Přestože někteří žáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Vietnam, ČLR) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších žáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většinou zvládají češtinu velice rychle a s jejich začleněním do kolektivu nebývají problémy. Samozřejmostí je individuální přístup učitelů, časté konzultace, slovní hodnocení v naukových předmětech, spolupráce se školní družinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do družiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. V případě, že jazyková bariéra se ukáže jako příliš vysoká a penzum vědomostí získaných v předchozí (cizí) škole neodpovídá zařazení žáka do příslušného ročníku, umožníme jeho přeřazení do nižšího ročníku. 20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Žáci 5. a 9. ročníků prošli úspěšně 2. generální zkouškou plošného testování. Jejich výsledky jsme posuzovali individuálně i ve srovnání s ostatními školami. Výsledky 5. i 9. ročníku se ve srovnání s celkem pohybovaly kolem průměru, základní obtížnost v angličtině a v matematice zvládli žáci nadprůměrně. Absolventi naší školy jsou bez větších problémů přijímáni na střední školy a v průběhu středoškolských studií se rádi přicházejí pochlubit se svými pěknými výsledky a s poděkováním za dobré základy

11 Přechod žáků z 5. ročníků na osmiletá gymnázia: 2 žákyně Přechod žáků ze 7. ročníků na šestiletá gymnázia: 2 žáci Žáci 9. ročníků přijati: gymnázia: 5 ž. střední odborné školy: 14 ž. střední odborná učiliště: 6 ž. Účast a umístění žáků v soutěžích: Typ soutěže (počet žáků) Pořadatel Umístění Atletika Pohár Rozhlasu (12) Poprask 2. Miniházená (12) Pražská liga 1./ 2. Atletický čtyřboj (5d/5ch) Poprask 3./ 3. Přespolní běh (1) 3. Fotbal (12) Vybíjená Preventan Cup (12/12/12) Mc Donald s Cup - oblastní kolo - Poprask Poprask oblastní kolo - krajské kolo Novoroční pětiboj (8) MČ Praha 4 2. Globe Games (4) Tereza nesoutěžní OVOV (16) Praha 4 - družstvo Okresní kolo - jednotlivci Krajské kolo - družstvo/jednotl / 1. Matematický Klokánek (1) Pražské kolo Environmentální výchova Environmentální výchova je jednou z priorit školy, na 2. stupni je začleněna v 9. ročníku do samostatného předmětu Ekologie a do volitelného předmětu Přírodovědné praktikum v ročníku. Dále jako průřezové téma prolíná předměty 1. a 2. stupně: prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, člověk a práce, fyzika, matematika, dějepis, chemie či tělesná výchova. Často využíváme nabídku ekologických center, žáci se účastní se růyných exkurzí, workshopů, vycházek, besed, výuky v terénu. Ve škole jsou vytvořeny možnosti pro podporu environmentální výchovy školní zahrada, multifunkční učebna (vybavená videomikroskopem a stereovideomikroskopem), učebna přírodopisu, kroužky akvaristiky a Stegosaurus (kroužek s přírodovědným zaměřením). Na

12 chodbách školy a ve sborovně jsou umístěny informační materiály pro žáky i pedagogy (vyhodnocení akcí, které proběhly, a informace o připravovaných akcích). Ekologizace provozu školy: Probíhá pravidelný sběr papíru a plastových víček, pravidelně 1x měsíčně je přistaven kontejner. Dbáme na třídění odpadu na chodbách a částečně ve třídách jsou umístěny kontejnery na papír, plast a sklo, u vrátnice je kontejner na baterie. Dlouhodobé programy: Škola je zapojena do dlouhodobého mezinárodního programu GLOBE (podrobnější údaje viz bod č. 12). M.R.K.E.V. Jako škola zapojená do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do výuky i do celkového života školy. Les ve škole, škola v lese (Tereza) Program seznamuje děti s nejrozšířenějším ekosystémem - lesem. Projekty navazující na činnost z předchozího školního roku: Kompostéry Kromě 5 plastových kompostérů jsme získali od Ekodomova dřevěný tříkomorový kompostér. Škola v tomto roce získala ocenění za 1. místo v soutěži v kompostování bioodpadu, který vyhlásila MČ Praha 4. Jako odměnu za toto umístění jsme získali velkoobjemový otočný kompostér. Všechny kompostéry jsou využity na zahradní odpad (tráva, plevel). Na 1. stupni jednotlivé třídy také kompostují sáčky s bioodpadem. Ornitologická stezka Na podzim byla ve spolupráci s Ornitou slavnostně otevřena První školní ornitologická stezka. Na našem školním pozemku jsou rozmístěny informační panely, které informují o bohatosti a pestrosti ptačího života na naší školní zahradě. Vybudovali jsme pozorovatelnu, která zároveň slouží jako učebna přírodovědných předmětů, ale často bývá využita i v hodinách výtvarné výchovy nebo čtení. Jednorázové aktivity ve školním roce 2012/2013: projekty, programy, besedy ve škole Predátoři kolem ptačích budek, Dravci (přednáškové cykly) - celoškolní

13 kroužkování ptáků (v budkách se vylíhla mláďata sýkory koňadry) výroba ptačích budek a krmných směsí (1. 6. třída) ohraničení záhonů plastovými chodníky účast na oslavě Dne Země (prezentace aktivit ekocenter účast třída) návštěva ZOO, botanické zahrady Na Slupi a botanické zahrady Trója třídní projekty - výtvarná díla z recyklovatelného materiálu účast na akcích Soví houkání a Motýli (Bot. zahrada Trója) soutěže Zelená stezka Globe Games 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova tvoří průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu a je tedy povinnou součástí i našeho Školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. Je realizována jednak v rámci začlenění do jednotlivých předmětů, jednak samostatnými programy či projekty. V rámci třídních projektů seznamují žáci přicházející z ciziny své spolužáky se svými rodnými zeměmi. Kontakty dětí se školami z Francie rovněž přinášejí nové podněty do výchovy žáků. V tomto roce jsme ve spolupráci s AIESEC o.s. uspořádali týdenní projekt EDISON, který se setkal s mimořádným ohlasem u žáků i jejich rodičů. Osm vysokoškoláků z různých zemí (Čína, Itálie, Brazílie, Ukrajina, Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Portugalsko) prošlo během tohoto týdne všechny třídy, aby je seznámili se svými zeměmi. Prezentace byly poutavé a názorné, děti poznaly národní zvyky, tance, jídla, kroje atd. Veškerá komunikace probíhala v angličtině (u menších dětí s tlumočníky, u větších částečně s jejich pomocí), pro děti to byla neocenitelná zkušenost ověřit si v praxi vlastní schopnost porozumění. V rámci tohoto projektu připravily pro zahraniční studenty jednotlivé třídy prezentaci různých zajímavostí o České republice (např. pražské památky, naše sportovní úspěchy, tradiční jídla, výrobky atd.) Tento projekt jsme hodnotili velice pozitivně, setkání našich žáků se studenty byla velice poučná, bezprostřední, angličtina postupně přestávala být bariérou - a loučení pak bylo vřelé a dojemné. 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto roce jsme projevili zájem o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - nabídli jsme kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a pro matky s dětmi. Nabídky však nebylo využito. 24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádný vlastní projekt financovaný z cizích zdrojů

14 25. Prevence rizikového chování (údaje o prevenci sociálně patologických jevů) Garantem pro tuto oblast je Mgr. Gabriela Kobernová, která v tomto roce dokončila specializační studium metodika prevence. Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školního vzdělávacího programu a směřuje především ke zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Program primární prevence je každoročně aktualizován, situace v jednotlivých oblastech preventivního programu je průběžně vyhodnocována a posuzována, aktualizace MPP vychází z analýzy situace ve škole i v jejím okolí. Usilujeme o to, aby žáci i učitelé byli schopni rozpoznat příznaky šikany a účinně jí předcházet. V případě, že k šikaně dojde, je třeba zachovávat zásady, jejichž dodržováním předcházíme zostření situace a vytváříme pocit bezpečí pro šikanovaného. Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován roční harmonogram akcí přednášky, besedy, zážitkové dílny, projekty atd. Otázka prevence drogových závislostí je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit (kroužků) poradenství v náročných životních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací o škodlivosti drog V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové kroužky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichž cílem je sportovní či umělecké vyžití, společná zážitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, že se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole považujeme za klidnou, jsme si však vědomi toho, že je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a že je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. Na prevenci i na řešení případných krizových situací spolupracujeme s dalšími specializovanými organizacemi. 26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školní jídelně proběhla ve dnech června 2013 tematická kontrola ČŠI na dodržování vybraných ustanovení školského zákona v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky

15 V září provedla stravovací referentka OŠK MČ Praha 4 dohlídku ve školní jídelně zaměřenou na evidenci strávníků, sklady a výdejky potravin, plnění výživových norem, způsob výdeje oběda, evidenci HACCP, hygienu provozu atd. Kromě drobné připomínky k plnění výživových norem v měsíci září byla v plném rozsahu kontrola bez závad. 3. září provedl Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy kontrolní dohlídku dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nedostatky z předchozí kontroly (nedostačující zápisy o odstranění závad ze 4-Majetkové) byly odstraněny. 27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) Hospodaření za rok 2012 Mzdové prostředky Tyto prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu. Problémem pro naši školu bylo v tomto kalendářním roce striktní rozdělení prostředků pro pedagogy a nepedagogické zaměstnance školy. Nerovnoměrné rozdělení (nedostačující pro nepedagogy) bylo v závěru roku řešeno dokrytím mezd pro nepedagogické pracovníky z fondu odměn. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina MAGISTRÁT , , , , ,00 mzdy pedagogové , , , ,00 mzdy nepedagogové , , , ,00 0,00 oon pedagogové , , ,00 0, ,00 oon nepedagogové 0,0 0,00 0,00 DNP hrazené zaměstnavatelem ped 7 583, ,00 DNP hrazené zaměstnavatelem neped 6 385, ,00 soc. a zdrav.pojištění , , , , ,00 FKSP , , , , ,00 učebnice a pomůc.,oopp šj , , , ,00 ostatní (plavání,dvpp) , , ,00 0,00 UZ 91 asistent , , UZ 96 odměny , , UZ , , UZ pomůcky , ,

16 Příspěvek zřizovatele ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2012 k škola jídelna družina 662 z toho: úroky 5 000, , ,55 29, proúčt.fo , , ,00 0,00 proúčt. RF 0,00 0,00 proúčt. FRIM , , stravné,poplatky družina , , , ost.výnosy , ,03 TRŽBY CELKEM , , , , , , mzdy z provozních prostředků , , ,00 mzdy z FO , , ,00 odvody ke mzdám , ,00 Spotřebované nákupy: , , , , ,00 z toho: spotřební mat.ostatní 5 000, , ,48 30,00 nábytek+dhm do 3.tis.kus , , , ,20 kancel.potřeby , , , ,00 mat.na opravy a údržbu , , ,03 569,00 125,00 tonery , , , ,00 úklidový materiál , , , ,50 hračky + sport.potřeby 6 000,0 0,00 0,00 školní a výtvarné potřeby, ŽK , , , ,00 spotřební materiál celkem , , , , ,00 potraviny , , ,62 DHM od 3tis.do 40tis , , ,00 0, spotřeba tepla dohadná položka , , ,00 0,00 0,00 ostatní energie , , , ,00 Služby: , , , ,50 200, z toho: poštovné 7 000, , ,00 telefony , , ,95 200,00 internet , , ,00 školení a vzděl.+konfer.popl , , ,00 nájemné , , ,00 vedení účetních agend , , ,00 konzult.,porad.a reviz.služby , , , ,00 nákup SW , , ,00 údržba SW , , , ,50 úklid,odpad,praní,deratiz , , , ,00 propagace,inzerce,tisk , , ,00 0,00 nákup služeb na švp,lvvz,akce , , ,00 poplatky bance , , , , opravy a udržování , , , , cestovné ,0 48,00 48, náklady na reprez , , , Prev. prohlídky 0,0 0,00 0,00 0,00 0, Odvody za nezam. OZS 0,0 0,00 0,00 Daně a poplatky: , , ,00 0,00 0, z toho: pojistné,odvod ZPS , , ,00 0,00 0, startovné+ost.poplatky 5 000, , ,

17 551 Odpisy , , ,00 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , , , ,00 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , , ,00 Prostředky vytvořené v rámci doplňkové činnosti Doplňková činnost zahrnuje pronájmy nebytových prostor (především obou tělocvičen) a činnost zájmových kroužků. V závěru roku skončilo hospodaření v doplňkové činnosti se ziskem 152 tisíc. ZŠ KŘESOMYSLOVA DOPLŇKOVÁ ČINNOST k CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 služby , ,00 0,00 0,00 tržby ,00 0, ,00 0,00 stravné-zbylé porce 3822, ,00 ost.výnosy 5000, ,00 TRŽBY CELKEM , , , ,00 Spotřebované nákupy: 6852, , ,00 0,00 z toho: spotřební mat. 1850, ,00 DHM 0,00 spotřeba energie 5002, , ,00 Služby: 14700, ,00 0,00 0,00 z toho: výkony spojů 0,00 služby 14700, ,00 nájemné 0,00 opravy a udržování 0,00 cestovné 0,00 náklady na reprez. Mzdové náklady , , ,00 0,00 mzdy 22000, ,00 0,00 oon , , ,00 0,00 soc. a zdrav.pojištění 47184, ,00 0,00 FKSP 220,00 220,00 0,00 CVS 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky: 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: daň z příjmu 0,00 0,00 poplatky 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,00 0,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,

18 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace ve škole byla před několika roky zrušena. 29. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.) V průběhu tohoto školního roku probíhaly nejrůznější aktivity, které znamenaly pokračování tradičních činností, kterých se účastnili žáci nižších i vyšších ročníků: vzdělávací exkurze (zejména v rámci předmětů přírodopis, zeměpis, svět lidí) či výchovné pořady (doprava, zdravověda, prevence), výjezdy za poznáním, sportovní i vědomostní soutěže, tradiční školní bál atd. Kromě údajů uvedených v předchozích bodech výroční zprávy bych ráda ještě zmínila následující: Materiální oblast: O prázdninách se uskutečnila 1. etapa výměny oken (ve třídách ve 2. a 3. patře), další etapa pak proběhla v říjnu o podzimních prázdninách (chodba ve 2. patře a kanceláře). Další výchovné a vzdělávací aktivity: Vánoční koledování letos vypadalo netradičně (děti zpívaly koledy z oken školy) a bylo spojeno s rozsvícením vánočního stromu na školní zahradě. V rámci akce Dělám víc, než musím, kterou každoročně pořádá MČ Praha 4, byl za naši školu oceněn Matouš Fiala z 9. třídy, a to za svoji odbornost v oboru IT technologií a zejména za ochotu pomoci i nám dospělým rozlousknout jakýkoli počítačový problém. Čtyřčlenný tým žáků ze 7. a 8. tříd se zúčastnil Globe Games, které se tentokrát konaly v Litvínově. Úspěchy, kterých letos dosáhli naši žáci v různých sportovních soutěžích, si vyžádaly investici do nové vitrinky na získané poháry do té původní přibyly poháry z házené, fotbalu, vybíjené a různých atletických disciplin

19 Plánovaný projektový Den s Policií ČR se kvůli povodním uskutečnil jen v omezeném rozsahu, ale přesto přinesl dětem zajímavé zkušenosti a zážitky. Průvodci z 9. třídy zamířili tento rok na jih Čech, jejich průvodcovské kvality oceňovali návštěvníci zámku Blatná. Mile překvapil tým našich sportovců absolutním vítězstvím v obvodním kole soutěže OVOV. V celopražském kole pak družstvo obsadilo 5. místo z 19 účastnících se týmů. Mezi jednotlivci se na prvních místech umístilo šest žáků, kteří postupují do celostátního kola, které se bude konat v září na Strahově. V letošním roce jsme se ve snaze podpořit zdravou výživu našich žáků zapojili do celostátní akce Ovoce do škol. Závěrem Přes celostátní nárůst počtu dětí školního věku je demografický vývoj oblasti Nuslí s ohledem na starou zástavbu a přeměnu bytových jednotek na nebytové prostory nepříznivý. O kvalitě školy svědčí to, že ji navštěvuje velký počet žáků z nespádové oblasti, kteří dojíždějí z menší či větší vzdálenosti, protože si školu vybrali na základě jejího programu či doporučení. Zpracovaly: Mgr. Jana Vostárková Mgr. Hana Holmanová V Praze dne Mgr. Hana Holmanová ředitelka Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne a pedagogickou radou dne

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 telefon: 261 215 728-29 fax: 261 215 730 e-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více