3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice"

Transkript

1 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem (filtrační přepážkou), který zachycuje částice pevné fáze a propouští tekutinu (filtrát). Částice na přepážce vytvářejí filtrační koláč, obsahující prakticky veškerou pevnou látku ze zpracované směsi. Hnací síly filtrace jsou gravitace, rozdíl tlaků (filtrace tlaková, vakuová) nebo odstředivá (filtrační odstředivka). Heterogenní směs pevných částic s kapalinou se nazývá suspenze. iltrace se nepoužívá, jsou-li částice menší než asi 1 µm. Princip filtrace je zřejmý z obrázku 1. Obrázek 1: Princip činnosti filtru. Aby byla filtrace účinná a hospodárná (časově i energeticky), měla by tekutina obsahovat více než 1 obj. % heterogenních suspendovaných částic. Pod touto mezí nebo v rozmezí,1 až 1 obj. % se směs musí před filtrací upravit např. usazováním. Suspenze je filtrována pomocí porézní filtrační přepážky umístěné ve filtru v rovině kolmé na směr toku suspenze a filtrátu. Vzhledem k vlastnostem suspenze se navrhuje také materiál, ze kterého je přepážka vyrobena (papír, textilní tkanina, síto, deska z porézní keramiky nebo skla, makroporézní polymerní membrána). K separaci tuhé a kapalné fáze se používají filtrační lisy (kalolisy), a to především v průmyslu nebo v čistírnách odpadních vod, které využívají metodu tlakové koláčové filtrace. Oproti jiným strojním zařízením umožňují filtraci při vysokém filtračním tlaku, čímž lze získat produkt s nejnižším mechanicky dosažitelným zbytkem kapaliny. Vyznačují se velkou filtrační plochou při malé zastavěné ploše a patří mezi cyklicky pracující filtry. iltrační lis se skládá z ocelové konstrukce s uzavíracím mechanismem a z filtračních desek potažených textilními plachetkami. iltrační desky bývají zpravidla čtvercové a dle požadované chemické a teplotní odolnosti mohou být vyrobeny buď z kovových nebo 1

2 plastových materiálů. K dosažení potřebné účinnosti filtrace je potřeba velká filtrační plocha, ta je zajištěna velkým počtem a rozměrem filtračních desek. Každá deska je potažena chemicky odolnou filtrační plachetkou, vyrobenou z textilních vláken typu bavlna, polyester (PES), polypropylen (PP), polyamid (PA) iltrační desky (u komorového kalolisu) i rámy (u rámového kalolisu) mají v rozích otvory, jenž při uzavření kalolisu tvoří kanál, jímž protéká suspenze nebo se odvádí filtrát do sběrného žlabu. Desky jsou na povrchu drenážované, což umožňuje stékání a odvádění filtrátu nebo promývací kapaliny takto vzniklými kanálky do výtokových kohoutů. Charakteristika koláčové filtrace Bilanční schéma filtrace je na obrázku 2. Označme hmotnost suspenze připravené na počátku pokusu v zásobní nádrži m S, hmotnost vzniklého filtrátu m, hmotnost vzniklého koláče m K, hmotnost suspenze zbylé v zásobní nádrži po filtraci m S, celkové ztráty m Z, hmotnostní zlomek pevné látky v suspenzi x S, v koláči x K a ztráty pevné látky m sz. Hmotnost se udává v kilogramech. Pak pro celkovou hmotnostní bilanci platí vztah: m = m + m + m + m (1) S K Z " S a hmotnostní bilanci pevné látky lze vyjádřit takto: m x = m x + m + m x (2) S S K K sz " S S Obrázek 2: Bilanční schéma filtrace 2

3 Pro výpočty k hmotnostní bilanci jsou užitečné níže napsané vztahy. Hustotu suspenze ρ s v kg.m -3 lze spočítat ze vztahu: m ps mpsρv ρ s = = (3) V m ps p1 kde m ps je hmotnost odebraného vzorku suspenze v kg ve zcela naplněné baňce, m p1 je hmotnost vody v kg ve zcela naplněné baňce, V ps je objem odebraného vzorku suspenze v m 3 ve zcela naplněné baňce a ρ v je hustota vody v kg.m -3 při teplotě vody. Jestliže ρ s je hustota suché tuhé látky v kg.m -3, pak hmotnostní zlomek pevné látky v suspenzi označíme s s x s a vypočítáme jej ze vztahu: 1 xs 1 xs = + (4) ρ ρ ρ v Pro výpočet hustoty koláče ρ k v kg.m -3 lze odvodit: V V pl pk m pc m pk = (5) ρ p v = V V (6) pk pl m pk ρ k = (7) V kde V p je objem Erlenmayerovy baňky v m 3, V p1 je objem vody potřebný na doplnění Erlenmayerovy baňky se souborným vzorkem koláče uváděný v m 3, V pk je objem odebraného souborného vzorku koláče uváděný v m 3, m pc je hmotnost odebraného souborného vzorku koláče s doplněnou vodou po rysku Erlenmayerovy baňky (1 ml) uváděný v kg a m pk je hmotnost odebraného souborného vzorku koláče v kg. Hmotnostní zlomek pevné látky v koláči x k lze vypočítat ze vztahu (8) 1 xk 1 xk = + (8) ρ ρ ρ k s v Označme výšku filtrační desky a uváděnou v m, počet filtračních koláčů n a šířku filtrační desky b rovněž uváděnou v m. Pak pro výpočet filtrační plochy S v m 2 platí: S = 2.a.b.n (9) 3

4 a tloušťku filtračního koláče L v m lze vyjádřit takto: mk L= (1) ρ S n k Hmotnost suspenze m s v kg a hmotnost filtrátu m v kg lze spočítat ze vztahu (11) a (12), kde V s je objem suspenze na počátku v m 3 a V je objem filtrátu v m 3 : m m = ρ V (11) s s. s = V. ρ (12) v Pro výpočet vlhkosti koláče x lk platí: x lk = 1-x k (13) Z hmotnosti koláče a jeho hustoty lze vypočítat objem filtračního koláče V k v m 3 : V m K k= (14) ρk Porozita filtračního koláče ε k je dána vztahem: ε k 1 = x k ρ v xk ρs (15) Rychlost filtrace Doba filtrace určitého množství suspenze na daném filtru závisí na rychlosti filtrace. K určení rychlosti filtrace v je nutné znát velikost filtrační plochy S v m 2, dobu trvání filtrace τ v sekundách a objem filtrátu získaný za dobu filtrace V v m 3 : v dv dq = 1 = (16) S dτ dτ kde q vyjadřuje objem filtrátu, který od počátku filtrace do daného okamžiku protekl filtrační plochou jednotkové velikosti. Rychlost filtrace je dána podílem hnací síly (tj. tlakového rozdílu při filtraci na kalolisu) a odporu filtru a platí pro ni: dq dτ K = q + q M kde jednotlivé veličiny jsou definovány vztahy: (17) 4

5 p K = (18) βη R q M = (19) βη V q = (2) S V těchto vztazích je p rozdíl tlaků před filtračním koláčem a za filtrační přepážkou, β konstanta charakterizující vlastnosti filtračního koláče i suspenze, R odpor filtrační přepážky a η dynamická viskozita filtrátu. Měrný odpor filtračního koláče α lze stanovit pouze experimentálně (je funkcí velikosti částic a mezerovitosti filtračního koláče ε K ). Nezávisí-li měrný odpor koláče na tlakovém rozdílu, jedná se o nestlačitelný filtrační koláč (mezerovitost se nemění se změnou tlaku). Na základě měřených veličin lze spočítat měrný odpor filtračního koláče α v m -2 ze vztahu (21) a odpor filtrační přepážky R v kg.m -2 s -1 ze vztahu (22): p V α= (21) K V η R k V ηα k = qm (22) V Při filtraci za konstantního rozdílu tlaků a při konstantním měrném odporu koláče (K a q M jsou v tomto případě konstanty), získáme integrací vztahu (17) v mezích τ = : V = τ = τ : V = V rovnici filtrace při konstantním přetlaku q + 2 q. q 2 K. τ = (23) 2 M Tato rovnice obsahuje dvě empirické konstanty K a q M, které musí být určeny pokusem. Konstanta K se nazývá konstanta koláče a závisí na vlastnostech filtračního koláče a filtrované suspenze, viskozitě filtrátu a velikosti filtračního rozdílu tlaků. Konstanta q M v m se nazývá konstantou filtrační přepážky a závisí pouze na vlastnostech filtrační přepážky. Určení konstant K v m 2 s -1 a q M je jedním z cílů této práce. Experimentální určení filtračních konstant Konstanty filtrační rovnice lze určit kvadratickou regresí (v programu MS Excel nebo 5

6 Polymath), kde je závisle proměnnou τ a nezávisle proměnnou q. Pro tento účel rovnici (23) upravíme na tvar: τ = a + a. q + a. q (24) K = (25) 2a 2 qm a1 K a = (26) 2 q q. qm = + τ (27) 2K K Znalost konstant filtrační rovnice umožňují vypočítat potřebnou velikost filtru pro daný výkon, eventuálně potřebnou dobu filtrace na daném zařízení apod. II Cíl - Sestavit hmotnostní bilance pokusné filtrace na komorovém kalolisu. - Vypočítat celkové ztráty a ztráty pevné látky z bilancí. - Zjistit vlhkost filtračního koláče. - Sestrojit graf dle rovnice filtrace, kde nezávisle proměnná je q a závislá proměnná τ. - Stanovit konstanty filtrační rovnice a jejich intervalové odhady z naměřených dat. - Vypočítat měrný odpor koláče při konstantním tlakovém rozdílu. III Popis zařízení Schéma filtračního zařízení je na Obrázcích 3-5. Součástí filtračního zařízení je nádrž (1) o objemu 1 l pro suspenzi, uzavřená víkem. Uvnitř nádrže se nachází míchadlo (2) poháněné elektrickým motorem, s nastavenou frekvencí otáčení míchadla. Nádrž má ve své dolní části výpust pro odvod suspenze, napojenou na sací potrubí objemového čerpadla (4), které je poháněné vzduchem z kompresoru (5). Výpust nádrže lze otevřít nebo uzavřít pomocí kulového regulačního kohoutu (A). Z čerpadla pokračuje výtlačné potrubí do kalolisu (8). Z výtlačného potrubí je také možné odebírat suspenzi pro stanovení její koncentrace před samotnou filtrací přes kohout (C) do nádoby (6). Přetlak na vstupu do kalolisu se měří manometrem (7), který je umístěn v blízkosti čerpadla. Přetlak je zároveň rozdílem tlaků p při filtraci, během experimentu je nastavený na konstantní hodnotu,4 MPa. Uvnitř kalolisu je 6 desek (o rozměru 3 x 3 mm) určených k filtraci, z nichž 2 desky jsou koncové a 4 komorové filtrační desky. Každá deska je opatřena filtrační plachetkou a povrch desek je drážkovaný sloužící k usměrnění odvodu filtrátu do 6

7 výtokového kohoutu na boční straně desky. Kalolis se uzavírá mechanicky šroubem v jeho boční části. iltrát vytéká vývody ve filtračních deskách do žlabu, odkud dále pokračuje potrubím s regulačními kohouty (E) do odměrné nádoby (9) o objemu 1 l. iltrát může také odtékat obtokem přes uzavírací kohout () zpět do nádrže (1). Napouštění nádrže, případně čištění filtračního zařízení se děje pomocí hadice připojené k vodovodnímu potrubí. Na rámu kalolisu je i vysouvatelná záchytná vana pro filtrační koláč, přikrytá víkem sahajícím až do žlabu pro odvod filtrátu. Víko vany slouží k záchytu úkapů filtrátu během filtračního procesu. Obrázek 3: Schéma laboratorního komorového kalolisu 7

8 Obrázek 4: Schéma nádrže pro suspenzi. Obrázek 5: Blokové schéma komorového laboratorního kalolisu. 8

9 Obrázek 6: Náhled laboratorního komorového kalolisu. IV Postup práce Příprava kalolisu před filtrací Ověření správného sestavení kalolisu se provádí tlakovou zkouškou před každou filtrací. Nejprve je nutná kontrola správného uložení plachetek na filtračních deskách, které nesmí být přeložené ani špinavé nebo poškozené. Posouvání desek se koná vždy po jednom kusu, rovněž je nutná kontrola správného uložení desek, tj. všechny musí být natočeny výtokem do žlabu a uložení potřebného počtu filtračních desek (s černými výstupy v horní části desky) mezi tzv. koncové desky (s bílými výstupy v horní části desky). Uzavíracím šroubem se lis uzavře závěrnou ocelovou deskou. Pod filtračními deskami musí být podsunuta vana s víkem (má dvojí funkci, v první fázi filtrace zadržuje úkapy, tj. s víkem a ve druhé fázi slouží k záchytu filtračních koláčů, tj. bez víka). Otevře se kohout pro vstup čisté kapaliny do kalolisu (B), kohout pro vstup kapaliny do kalolisu (D) a kohout pro odvod filtrátu do zásobní nádrže (). Ostatní kohouty musí být uzavřeny. Tlaková zkouška se provádí pomocí čisté vody napuštěné, do k tomu určené nádoby (3), z vodovodního potrubí. Kompresor se zapne do zásuvky, spustí se povytažením červeného tlačítka a pomalým otevíráním kohoutu (X) se sleduje jeho rozběh a ustálení na konstantní hodnotu tlaku (,4 MPa). Správně sestavený kalolis je těsný a voda z prostoru mezi deskami nevytéká. Jsou přípustné pouze malé úniky kapaliny, které zmizí po zaplnění desek filtračním koláčem 9

10 během filtrace. Netěsní-li kalolis, je potřeba jej po ukončení tlakové zkoušky a po jeho odtlakování, otevřít, opět urovnat desky a pevně utáhnout uzavíracím šroubem. Celý postup tlakové zkoušky musíme zopakovat. Příprava suspenze K filtraci je určen materiál použitý již při předešlém měření. Tento materiál se rozpustí ve vodě, nalije do zásobní nádrže a dolije vodou na 1 litrů hadicí připojenou na vodovodní potrubí. Objem suspenze se kontroluje na stavoznaku zásobní nádrže při vypnutém míchadle (ELEKTRICKÁ ŠŇŮRA ČERPADLE NENÍ PŘI VEŠKERÉ MANIPULACI SE SUSPENZÍ ZASTRČENA V ZÁSUVCE!). Po té je nádrž uzavřena a je zapnuto míchadlo. Míchání se děje při uzavřené armatuře výtoku suspenze (A) z nádrže nejméně 5 minut. Zjištění koncentrace suspenze Po provedení tlakové zkoušky a po zhomogenizování suspenze se uzavře kohout pro vstup suspenze do kalolisu (D), otevře se kohout (C) pro odtok do nádoby pro zjištění koncentrace suspenze (6) a otevře se výtokový kohout z nádrže (A). Spustí se kompresor a čerpadlo, část suspenze se nechá odtéct do připravené nádoby, vypne se čerpadlo a poté se naplní až po okraj předem zvážená (nebo vytárovaná) 1 ml Erlenmayerova baňka. Hmotnost m ps takto naplněné baňky vzorkem suspenze je důležitá ke stanovení koncentrace suspenze x S dle rovnice (4), kde se hustota suspenze stanoví pyknometricky dle vztahu (3). Změří se teplota a hmotnost vody m p1 ve zcela zaplněné odměrné baňce (1 ml). V chemicko-inženýrských tabulkách se najde pro zjištěnou teplotu vody její hustota ρ v a vypočítá se odpovídající objem V ps odebraného vzorku suspenze. iltrace Po zjištění koncentrace suspenze se veškerá suspenze, která vytekla do nádoby a suspenze z odměrné baňky, vrátí zpět do nádrže. iltrace se provádí při zapnutém míchadle, otevřeném kohoutu pro výtok suspenze z nádrže (A), pro přívod suspenze do kalolisu (D) a pro výstup filtrátu do připravené nádoby (E). Ostatní kohouty jsou uzavřeny. S prvním průtokem filtrátu se zapnou stopky, zahájí se měření času a objemu filtrátu (každých 9 litrů se zapíše hodnota času, stopky se nevypínají). Celkový objem filtrátu je potřebný do hmotnostní bilance (1) a jeho závislost na čase pro stanovení konstant filtrační rovnice K, q M. 1

11 Doprava kalu Čerpadlo nasává a dopravuje suspenzi do vlastního tělesa kalolisu = do komor. Tuhé částice se usazují na filtrační plachetce, neboť její póry jsou menší než tyto částice, ale vhodné pro průtok čistého filtrátu, který stéká po drážkovaném povrhu desek do jejich otvorů v dolní části a vytéká do svodového žlabu a dále potrubím do připravené nádoby o objemu 1 litrů. Nárůst filtračního koláče Vrstva kalu, která se usazuje v komorách zvyšuje hydraulický odpor kapaliny, což je kompenzováno nárůstem tlaku, který se udržuje konstantní až do konce filtrace, naopak průtok filtrátu s rostoucím hydraulickým odporem klesá. Ukončení filtrace Po naplnění komor koláčem je průtok filtrátu velmi malý. Čerpadlo i kompresor se zastaví, vypne se míchadlo a uzavře se kohout výtoku suspenze z nádrže (A). Při otevřeném kohoutu přívodu kalu do kalolisu (D) a při otevřeném kohoutu pro výtok filtrátu (E) se zařízení odtlakuje postupným uvolňováním uzavíracího šroubu, případně ještě vyteče zbylý filtrát ze středů filtračních koláčů. Vyprázdnění kalolisu iltrační desky se odsouvají postupně pouze na takovou vzdálenost, aby mohl vytéct zbylý filtrát a filtrační koláče přitom nevypadly z komor. Víko na záchytné vaně se odstraní, tak, aby do vany nenatekly případné úkapy filtrátu. iltrační koláč se z komor odstraní pomocí špachtle (nesmí dojít k poškození plachetek) do záchytné, již vytárované, vany. Promytí filtračních desek (pomocí hadice napojené na vodovodní potrubí) je součástí cyklu filtrace, musí být důkladné a zároveň šetrné k filtračním plachetkám. Nebude-li prováděna bezprostředně další filtrace, ponechají se plachetky na deskách volně vyschnout a až pak se kalolis uzavře. Stanovení hustoty koláče Po zvážení koláče se provede jeho vzorkování k získání vzorku koláče o průměrné vlhkosti. Celkem se do předem vytárované kádinky (1 ml) odebere lžící devět vzorků (z různých míst filtračního koláče) a ty se následně zváží (m pk ). Pak se vzorky zředí vodou (o změřené teplotě) natolik, aby je bylo možno po důkladném rozmíchání kvantitativně vpravit 11

12 do vytárované Erlenmayerovy baňky (1 ml) a doplnit vodou po rysku. Tato baňka s rozmíchaným vzorkem se zváží (m pc ). V chemicko-inženýrských tabulkách se nalezne hustota vody ρ v při její změřené teplotě a dle rovnice (5) se vypočítá objem (V p1 ) potřebný na doplnění Erlenmayerovy baňky se vzorky koláče. Hustota koláče ρ k se vypočítá dle rovnice (7). V Bezpečnostní opatření Při veškeré manipulaci se suspenzí odpojíme síťovou šňůru čerpadla od elektrického zdroje Při sestavování a rozebírání kalolisu pracujte se zvýšenou opatrností Při čištění zařízení nesmí natéci voda do elektroinstalací VI Zpracování naměřených dat Zaokrouhlování V rámci experimentu filtrace se ke zjištění hmotnosti používají dva typy elektrických vah. Odebrané vzorky suspenze se váží na laboratorních vahách s přesností,1 g a s maximální váživostí do,5 kg. Rovněž váhy určené pro změření hmotnosti koláče váží s přesností,1 g. Proto se měřené hodnoty hmotnosti vždy odečítají bez zaokrouhlování na celá čísla. Výsledky se zpracovávají pomocí programu MS Excel a zde zaokrouhlí na tři desetinná místa, avšak program MS Excel stále počítá s původními nezaokrouhlenými hodnotami, jež se do tabulky zanesou. Takto vypočítané výsledky se dále vyhodnotí a uvedou do protokolu, proto se může případné přepočítání hodnot z protokolu na kalkulačce mírně lišit od vypočítaných hodnot pomocí MS Excel. Výpočet konstant filtrační rovnice Z naměřených hodnot doby trvání filtrace τ a objemu filtrátu V se dle rovnice (2) zjistí průtok filtrátu q vztažený na jednotkovou filtrační plochu. Vynesením do grafu hodnot závisle proměnných τ na nezávisle proměnných q a regresní analýzou se vypočítají konstanty a, a 1, a 2 dle rovnic (23), (24) a (25). 12

13 VII Symboly a výška filtrační desky m b šířka filtrační desky m K konstanta filtrační rovnice m 2.s -1 L tloušťka koláče m m hmotnost filtrátu kg m K hmotnost koláče kg m p1 hmotnost vody kg m pc hmotnost koláče s doplněnou vodou kg m pk hmotnost souborného vzorku koláče kg m ps hmotnost odebrané suspenze kg m s hmotnost zbylé suspenze kg m s hmotnost suspenze v nádrži kg m sz ztráta pevné látky kg m z celková hmotnostní ztráta kg n počet filtračních koláčů - q objem filtrátu m 3 q M konstanta filtrační rovnice m R odpor filtrační přepážky kg.m -2.s -1 S filtrační plocha m 2 v rychlost filtrace m.s -1 V objem filtrátu l V k objem koláče m 3 V p objem Erlenmayerovy baňky (1 ml) m 3 V pk objem souborného vzorku koláče m 3 V pl objem vody potřebný na doplnění Erl. baňky (1 ml) se souborným vzorkem koláče m 3 V ps objem odebrané suspenze m 3 x k hmotnostní zlomek pevné látky v koláči - x lk vlhkost koláče - x s hmotnostní zlomek pevné látky v suspenzi - p rozdíl tlaků před filtračním koláčem a za filtrační přepážkou Pa α měrný odpor koláče m -2 β konstanta charakterizující vlastnosti filtračního koláče i suspenze m -2 ε k porozita koláče - η dynamická viskozita vody Pa.s ρ k hustota koláče kg.m -3 ρ s hustota tuhé látky kg.m -3 ρ s hustota suspenze kg.m -3 ρ v hustota vody kg.m -3 τ doba trvání filtrace s 13

14 VIII Použitá literatura: 1. Šnita, D. a kol. (22), Příklady a úlohy z chemického inženýrství I, II. VŠCHT Praha 2. Šnita, D. a kol (25), Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha 3. Holeček O., (21), Chemicko-inženýrské tabulky. VŠCHT Praha, on-line: IX Kontrolní otázky: 1. Co je principem filtrace? 2. Co je filtrační rychlost? 3. Ukažte cestu, kudy proudí suspenze při filtraci, které ventily musí být uzavřeny. 4. Popište postup při tlakové zkoušce. 5. Jak poznáte konec filtrace? 14

FILTRACE. Základní pojmy a charakteristické veličiny. Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza)

FILTRACE. Základní pojmy a charakteristické veličiny. Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza) FILTRACE Základní pojmy a charakteristické veličiny Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza) hloubková filtrace (zachycení částic přímým kontaktem, vlivem

Více

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory)

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) učební text prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D. doc. Ing. Kamila

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU) Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV 8857-84. L (22) Přihlášeno 20 11 84 274 41 1 (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83)

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AULTA APLIOVANÉ INORMATIY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení iltrace část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. III Název: Proudění viskózní kapaliny Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne: 20.3.2008

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná 1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ 3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ Úkol: Úvod: Stanovte rychlost propustnosti plynů balící fólie pro vzduch vakuometru DR2 Většina plastových materiálů vykazuje určitou propustnost

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE () A Určování binárních difúzních koeficientů ve Stefanově trubici Vedoucí práce: Ing. Pavel Čapek, CSc. Umístění práce: laboratoř 74 Určování binárních difúzních

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 2 Přednášející: Ing. Marek Staf, Ph.D. tel. 220 444 458; e-mail marek.staf@vscht.cz budova A, ústav 216, č. dveří 162 Snímek 1. Osnova přednášky Původ prachových

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3339 Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Rám elektromotoru 3. Hřídel 8. Chladící

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

Výrobková řada společnosti Sibilia je rozdělena do jednotlivých sérií dle typu využití a dle výkonu:

Výrobková řada společnosti Sibilia je rozdělena do jednotlivých sérií dle typu využití a dle výkonu: PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním dovozcem speciálních průmyslových vysavačů značky Sibilia v České a Slovenské republice. Tyto výjimečně výkonné stroje patří mezi celosvětovou

Více

MCSS. N á v o d k o b s l u z e. EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3. Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.

MCSS. N á v o d k o b s l u z e. EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3. Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez. P L N Í C Í V Á L E C MCSS N á v o d k o b s l u z e EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3 Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz EDIT VII/98 Návod k obsluze plnících

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 2.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný

Více

Instrumentace měření emisí

Instrumentace měření emisí "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

Parní sterilizátor HMC

Parní sterilizátor HMC Parní sterilizátor HMC Parní sterilizátory HMC jsou vyráběny v souladu se všemi platnými evropskými normami a předpisy a nesou označení CE ve čtyřech velikostech sterilizační komory, a to 25, 50, 85 nebo

Více

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428 Chlazení IT Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace.../3000 W...428 Chillery pro chlazení IT Chillery pro chlazení IT... 15 124 kw...454 Chillery pro chlazení IT... 155 481 kw...455

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA

KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA Čerpadla kapalin patří mezi první technická díla lidského rodu. Už několik tisíc let je používáme pro čerpání závlahové vody. A i dnes je většina z nich založena na změně

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Druha kameniva podle objemové hmotnosti: Kamenivo - je přírodní nebo umělý zrnitý materiál, anorganického původu určený pro stavební účely, jehož zrna projdou kontrolním sítem sčtvercovými otvory o velikosti 25 mm Kamenivo Druhy kameniva podle

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 80/320 426 2.98.04 Použití Hydraulický

Více

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU PETR MIKULÁŠEK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný

Více

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V Bezpečnostní opatření a) Tato vývěva je navržena pouze pro vyškolené osoby, které musí znát základy chlazení, chladicí systémy, chlazení a může

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura

Více

Lajnovací vozíky. FM 702 PROFI stříkací aplikační vozík (3kolka) na lajnování travnatých hřišť s ručním čerpadlem. cena 9.

Lajnovací vozíky. FM 702 PROFI stříkací aplikační vozík (3kolka) na lajnování travnatých hřišť s ručním čerpadlem. cena 9. Lajnovací vozíky FM 702 PROFI stříkací aplikační vozík (3kolka) na lajnování travnatých hřišť s ručním čerpadlem U tohoto lajnovacího vozíku se třemi kolečky je stříkací aparatura umístěna vpředu v zorném

Více

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OPRAVA TISKOVÝCH CHYB V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PLATNÉHO OD 1. 1. 2009 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí (COTIF)

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní pracoviště Česká Lípa Tovární 839 470 26 Česká Lípa PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1. Vstupní kontrola ropných výrobků Podmínky vstupní

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. ze dne 29. září 2006. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Částka 149 Sbírka zákonů č.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. ze dne 29. září 2006. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Částka 149 Sbírka zákonů č. Částka 149 Sbírka zákonů č. 456/2006 456 VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. září 2006 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (mění vyhlášku MV č. 255/1999 Sb.) Vyhláška č. 456/2006

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Michal Branc, Marián Bojko Anotace Příspěvek se zabývá charakteristikou matematického

Více

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 E-mail: prodej@estplus.cz www.estplus.cz OBSAH 1. stříkací pistole EST 118A

Více

ECOLINE. Agregát pro servis olejů UM 045 / UMP 045 / UMPC 045

ECOLINE. Agregát pro servis olejů UM 045 / UMP 045 / UMPC 045 Agregát pro servis olejů ECOLINE UM 045 / UMP 045 / UMPC 045 Jednoduché plnění, čištění a přečerpávání Ergonomicky nepřekonatelný, optimální manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení přenosným

Více

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

6 Filtrace. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Otto Hadač

6 Filtrace. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Otto Hadač 6 iltrace Lenka chreiberová, Otto Hadač I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze-tekutina. měs prochází pórovitým materiálem (filtrační přepážkou), který

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě LPB Technické a dodací podmínky Návod k obsluze a údržbě Tyto technické a dodací podmínky (dále jen TDP) platí pro zhotovitele i kupujícího a stávají se závaznými dnem jejich převzetí. FORTEX-AGS, Rudé

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací

Více

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých Úloha 6 02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých měření i ověří Gay-Lussacův zákon.

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU 21.4.2015 L 102/67 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

NOVINKA BEKOSPLIT 11 BEKOSPLIT HOSPODÁRNOU A EKOLOGICKOU ÚPRAVU EMULZÍ

NOVINKA BEKOSPLIT 11 BEKOSPLIT HOSPODÁRNOU A EKOLOGICKOU ÚPRAVU EMULZÍ NOVINKA BEKOSPLIT 11 BEKOSPLIT ŠTÌPNÉ ZAØÍZENÍ PRO BEZPEÈNOU, HOSPODÁRNOU A EKOLOGICKOU ÚPRAVU EMULZÍ ŠTÌPNÉ ZAØÍZENÍ PRO EFEKTIVNÍ DÌLENÍ EMULZÍ OLEJ-VODA livou techniku úpravy. Organické ve vodì nerozpustné

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

Flotace možnosti další optimalizace. Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

Flotace možnosti další optimalizace. Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Flotace možnosti další optimalizace Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Motivace Dosáhla technologie flotace svých limitů? Existují způsoby jak zvýšit účinnost této technologie? Je možné snížit energetickou náročnost

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Ing. Oldřich Darmovzal, Ing. Miroslav Tomek, Ing. Pavel Adler, CSc. VODING HRANICE spol. s r. o. ÚVOD Při úpravě problematických vod (humínové

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c

ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min. 10.50-3c Ve s t a v n é s a c í f i l t r y ES 134 ES 144 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti SAE 1 / jmenovitý průtok do 130 l/min 1 10.50-3c 2 Popis Použití Pro montáž do sacího potrubí čerpadel

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

regulátory sacího tlaku SDR

regulátory sacího tlaku SDR Konstantní sací tlak a zajištění výtoku Regulátory sacího tlaku SDR 50 a SDR 500 byly vyvinuty, poněvadž dopravní výkon membránových dávkovacích čerpadel může být nevýhodně ovlivňován mimo jiné i kolísajícím

Více

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Ropný písek Výukové materiály Téma: Ropný písek, zdroje energie Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST. 6.9. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1201_základní_pojmy_1_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 3. kveï tna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 3. kveï tna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 3. kveï tna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: 150. VyhlaÂsÏ ka Ministerstva pruê myslu a obchodu, kterou se stanovõâ minimaâlnõâ

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních 1 Teoretický základ Mikrofluidní čipy jsou zařízení obsahující jeden nebo více kanálků sloužících k manipulaci a zpracování tutin nebo k detci chemických slož v

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Your reliable partner Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Vacumat Eco účinný v každém směru Kvalita vody určuje výkon Kvalita vody určuje výkon chladicích a vytápěcích systémů. Systém s vodou bohatou

Více