E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva"

Transkript

1 E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY 8. PROVÁDĚÍ STAVBY 9. PLOCHY PRO ZS 10. APOJEÍ A ZDROJE 11. KACELÁŘE, ŠATY A SOCIÁLÍ ZAŘÍZEÍ 12. DOBA VÝSTAVBY 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ 15. ODPADY Z VÝSTAVBY 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY 18. POŽÁRÍ OCHRAA 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE: ázev stavby: Místo stavby: Číslo parcely: Katastrální území: Stupeň PD: Investor a objednatel: Generální projektant: Architektonický návrh: Vedoucí projektant: HIP: Resturace Afrika Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/30, Praha 7 - Troja 1564/1, 1564/20; Věcné břemeno užívání Zoo Praha; vlastník- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Troja DZS Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/30, Praha 7 Troja IČO: AD, spol. s r.o. Petra Bezruče Praha 8, IČO: DIČ: CZ Tel: , cz AD, spol. s r.o. Ing. arch. Vratislav Danda tel: Ing. arch. Pavel Ullmann tel: Ing. arch. Radovan Kupka tel: Ing.arch. Vratislav Danda Ing. arch. Pavel Ullmann tel: , mobil:

2 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY: Předmětem stavby je soubor staveb restauračního provozu Restaurace AFRIKA Členění stavby na stavební objekty F Dokumentace objektů SO 01 - Restaurace SO 01-1 Architektonické a stavebně technické řešení SO 01-2 Stavebně konstrukční část SO 01-3Technika prostředí staveb SO Vytápění SO Vzduchotechnika a chlazení SO Měření a regulace SO Zdravotně technické instalace SO Elektroinstalace - silnoproud a bleskosvod SO Elektroinstalace - slaboproud SO Plyn - vnitřní rozvod SO 01-4 Gastro-technika SO 02 - Čerpací šachta, lapol SO 03 - Oplocení, brána SO 04 - Šachta pro letní občerstvení I.O.- Inženýrské objekty IO 01 - Příprava území IO 01.1 Kácení, ochrana stávajících dřevin IO 02 - Komunikace a terénní úpravy, HTÚ, ČTÚ IO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace IO 04 - Přípojka plyn IO 05 - Sadové úpravy IO 06 Herní prvky IO 07 - Závlahy 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ Staveniště, určené pro výstavbu se nachází v severní části zoo mezi vznikajícími expozicemi slonů a hrochů a antilop. V severní části je vymezeno komunikací Pod Hrachovkou. Západně je expozice slonů, východně hrochů a antilop. Jedná se o nezastavěné území, v současné době zařízení staveniště stavby přilehlého pavilonu hrochů. Územím prochází areálové rozvody - pitný vodovod, užitkový vodovod, silnoproudé a slaboproudé podzemní rozvody, bezkanálový přívod ÚT pro pavilon hrochů. Terén staveniště je mírně svažitý západním směrem. Demoliční práce a rozsah kácení je zpracován v části I.O.01 Příprava území, (ejsou navrženy žádné demolice.) 4. HRAICE STAVEIŠTĚ Staveniště pro výstavbu souboru staveb, kde bude probíhat výstavba je na pozemcích svěřených do správy Zoo Praha (vlastník: hl. m. Praha). Celé hlavní staveniště bude oploceno, s jedním vjezdem z ulice Pod Hrachovkou a jedním z areálové komunikace obslužného dvora pavilonu hrochů. Vjezdy budou s uzamykatelnými vraty. 2

3 Dočasný zábor v navazující ulici Pod Hrachovkou bude prováděn na pozemcích stejného majitele (hl. m. Praha) ve správě TSK. Pro dočasný zábor budou případně smluvně zajištěny vstupy na cizí pozemky. Majitelé případně správci pozemků poskytnou závazné podmínky pro provedení těchto prací. 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ Dopravně bude stavba orientována k ulici pod Hrachovkou. Přeprava materiálů pro stavbu bude probíhat z obvodových komunikací Prahy po komunikaci K Pazderkám K Bohnicím, případně komunikace Trojskou napojenou na Povltavskou a V Holešovičkách. Ulice Pod Hrachovkou je obousměrná, směrem do Podhoří dále neprůjezdná. Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude tvořit příjezdová komunikace v trase stávajícího provozního vjezdu. Před výjezdem ze stavby budou veškerá vozidla očištěna a to mechanickým způsobem nebo ostřikem. Voda z ostřiků bude svedena do sedimentační jímky, z níž budou splachy odtěženy a odvezeny na skládku. V případě znečištění veřejné komunikace budou plochy bezprostředně opláchnuty, případně ostřikem očištěny. Vjezd na staveniště je tvořen stávající komunikací, budou dodrženy podmínky dané jejím správcem (hl.m. Praha) pro napojení na veřejnou komunikace. 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY epodsklepená jednopodlažní stavba restaurace je navržena takřka na rostlém terénu. Její stavba nevytváří žádné větší objemy zemních prací. Skrývka ornice bude provedena na plochách, kde bude po vymístění současného staveniště pavilonu hrochů zachována, její rozsah se upřesní až při stavbě po odstranění náletové zeleně a stromů dle části IO 01-1kácení. Veškerá ornice bude použita pro rekultivaci veřejných ploch zeleně a v rámci stavby. Ornice bude umístěna na mezideponii na pozemku investora nedotčeného stavbou nebo na vhodné mezideponii Zeminy vhodné pro zpětné zásypy budou deponovány buď podél výkopů, nebo na vhodné mezideponii na ploše staveniště. Přebytky se nepředpokládjí. Volba skládky pro případný odvoz přebytečného materiálu bude záviset na kalkulaci vybraného dodavatele stavby. 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY Realizace stavby vyvolá řadu dopravních opatření, především při realizaci vnějších inženýrských sítí. Detailní řešení dopravních opatření bude upřesněn na základě podmínek vydaných správcem komunikací. Přípojka - plyn ová přípojka lpe 40x3,7 se zesílenou izolací pro Restauraci Afrika bude napojena navařením elektrotvarovkou s navrtávkou na stávající lpe 110. Odbočka přípojky lpe 40 bude zavedena ve výkopu kolmo k řadu v ulici a v nice oplocení ukončena HUP jako dělícím místem mezi plynárenskou organizací a ZOO Praha. V místě částečného překopu komunikace bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu s vyznačením přednosti a omezení pomocí svislých značek. 8. PROVÁDĚÍ STAVBY Před zahájením výkopových prací na jednotlivých objektech zajistí investor u správců všech podzemních sítí jejich vytýčení. V blízkosti podzemních vedení musí být výkopy prováděny ručně. V případě křížení se stávajícími sítěmi budou tyto vyvěšeny a ochráněny. Pro skrývku zeminy se použije buldozer, pro provádění rýh bagr. Postup a způsob provádění sítí ve veřejných komunikacích, bude časově koordinován s potřebou uzavírky částí komunikace tak, jak je popsáno ve stati dopravního řešení. 3

4 9. PLOCHY PRO ZS: Pro zřízení šaten, sociálních zařízení a kanceláří bude využito část konzumační plochy na jihu řešeného území. Materiál bude skladován v jiho-východní části řešeného území, kde bude hřiště a vyhlídka na antilopy provedena až v konečné fázi výstavby. 10. APOJEÍ A ZDROJE: Elektrická energie: Elektrická energie bude pro stavbu provizorně napojeny na stávající rozvodnou skříň s podružným měřením na fasádě přilehlé stáje antilop. Dočasně zpevněné plochy staveniště (panelové komunikace) budou vyspádovány a dešťová voda přirozeně vsakována do okolního rostlého terénu. Zdroj vody: Pro účely ZS bude v předstihu vybudována vodovodní přípojka k objektu SO 04 Šachta pro letní občerstvení ze stávajícího areálového řadu ø 63, který přivádí vodu pro pavilon hrochů, a sice přípojkou z lineárního polyetylenu ø 32 x 2,9. apojení přípojky na vodovodní řad se provede pomocí o kroužkového uzavíracího pásu HAKU a kombinovaného rohového ventilu ISO ø 1. Přípojka bude ukončena v armaturní šachtě, kde bude osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem. Přípojka bude provedena včetně definitivní šachty o rozměru 1500 x 900 mm, ve které bude osazeno měření. Ze šachty bude proveden provizorní vnitrostaveništní rozvod. Kanalizace: Dešťové vody budou vsakovány na terénu. Staveniště bude vybaveno mobilními chemickými záchody. Splašková kanalizace se neuvažuje. Telefon: se zavedením pevných telefonních linek se v POV neuvažuje. 11. KACELÁŘE, ŠATY: Vzhledem k rozsahu a jednoduchosti stavby nebude použito staveništní zařízení vyžadující ohlášení. Pro tyto účely budou na ploše zařízení staveniště postavena sestava z buněk (předpokládaný počet cca 5), chemické WC, mobilní buňky skladu nářadí a vybavení, kancelářské buňky. Lékařská péče bude v případě potřeby zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pohyb pracujících na stavbě nebude stálý, stavba bude většinou zajišťována pomocí subdodavatelů, kteří sociální požadavky řeší vlastním zařízením. Z těchto důvodů je podoba hygienického zázemí dostačující. Počet buněk pro šatny uvolní stavba dle požadavku subdodavatelů. Vytápění buněk bude el. přímotopy. WC budou instalovány chemické. 12. DOBA VÝSTAVBY. Investor předpokládá zahájení stavby v druhé polovině r. 2012, dokončení 2013, termíny budou upřesněny po vydání stavebního povolení a smlouvy s dodavatelem. 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU: Postup předání do užívání a zajištění kolaudace bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Při přejímacích řízeních stavby budou investorovi protokolárně předány všechny doklady, tzn. protokoly o všech ukončených zkouškách a revizní zprávy a zaměření dle požadavků budoucích správců. 4

5 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi. Ochrana proti hluku a vibracím Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu ařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. asazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené pracnosti zkrápět. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Ostatní Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii a zpětně použita k zásypům a ČTU. Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188 / 2004 Sb. Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti max. 10 km. 15. ODPADY Z VÝSTAVBY: akládání s odpady se Zákonem o odpadech č. 185/2002 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. Výstavba Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, a V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci. Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad Piliny a třísky železných kovů, Piliny a třísky neželezných kovů, Odpady ze svařování. Předpokládá se však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu ( ). Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny Odpadní hydraulické oleje a podskupiny Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje 5

6 patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi vybrané výrobky a po využití odpady. akládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. ejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje budou vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě. Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad , evyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem. V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie ostatní ). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby ( , ) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. V rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za provozu budou vznikat odpady podskupiny Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami druh nebo neznečištěné nebezpečnými látkami druh Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad ( ), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku O. Použité pracovní oděvy (oděv, , textilní materiál, ) budou využity jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. evyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích. Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem O Odpadní práškové barvy O Vodné kaly obsahující keramické materiály O Vodné suspenze obsahující keramické materiály O Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem O Piliny a třísky železných kovů O Piliny a třísky neželezných kovů O Odpady ze svařování O Kategorie odpadu 6

7 Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní hydraulické oleje O, Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O, Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Směsné obaly O Skleněné obaly O Textilní obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Beton O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Dřevo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné Směsné kovy O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Oděvy O Textilní materiály O nebezpečné odpady; O ostatní odpady V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. Kategorie odpadu O O O 7

8 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ: Při činnosti způsobující vyšší prašnost bude používáno kropení z mobilních cisternových vozů. Stejně tak budou ošetřeny vozovky v okolí stavby. U výjezdu ze stavby bude čistící zóna ze silničních panelů s ručním mechanickým oklepem a ostřikem. Komunikace při výjezdu bude pod stálou kontrolou vedení stavby. Stavební činnost bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy a stanovenými hygienickými podmínkami. Důsledně je nutné dodržovat zejména vyhlášku č.8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hl. m. Prahy v platném znění 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY: Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni, kde budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: a) zákon č Vyhl. ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích b) zákon č Vyhl. ČÚBP, Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČS. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále budou splněny požadavky ařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět oprávněná specializovaná firma. Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu. Stavba bude prováděna převážně v době hod. Výrobky, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, budou stanoveny a posuzovány dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. OBECÉ ZÁSADY PRO REALIZACI - stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby - staveniště bude uspořádáno a organizováno na pozemcích provozovatele - přístup na staveniště bude z ul. V Zámcích - nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem - budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník - při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z 152 Stavebního zákona - při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení - zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny - dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem - dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě Při stavbě, vhledem k její jednoduchosti a rozsahu, nedojde k ohrožování životu a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti a životního prostředí. Staveniště bude zabezpečeno proti nedovolenému či pouze náhodnému vniknutí třetích osob na staveniště oplocením. Staveniště bude průmyslově monitorováno stávajícím kamerovým a bezpečnostním systémem ÚPOZ. 8

9 18. POŽÁRÍ OCHRAA Pro požární účely budou použita odběrná místa ve formě podzemních hydrantů z vodovodního řadu v ulici Pod Hrachovkou. a stavbě bude postaveno několik mobilních buněk. Buňky budou tvořit jeden požární úsek. V krajní buňce bude instalován přenosný /ruční/ hasící přístroj. Ve vzdálenosti 6 m od buněk se nesmí skladovat žádné hořlavé materiály. Upozornění: STAVEIŠTĚ BUDE OZAČEO IFORMAČÍ TABULÍ S ÁZVEM AKCE, JMÉEM IVESTORA I DODAVATELE, JMÉEM ODPOVĚDÝCH PRACOVÍKŮ, TERMÍEM ZAHÁJEÍ A DOKOČEÍ STAVBY. Vypracoval: Ing.arch. Josef Klika a kolektiv zpracovatelů v Praze dne:

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Multifunkční objekt Triangl VYPRACOVAL: Bc. Miroslav Erben VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah: 1. Identifikace

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1

Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 OBSAH 1 1. INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2 3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE

Více

ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-REHAB-E.01

ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-REHAB-E.01 ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum : Čís. zakázky : 01/11 AIP : Ing. Pavel Borák Vypracovala : Radka Staníková Stupeň : PD pro stavební řízení a realizaci stavby Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKSTRUKCE PŘEDÍ ČÁSTI PLCEÍ AREÁLU 3.MATEŘSKÉ ŠKLY TŘEBŇ, JERÝMVA 183 V K.Ú. TŘEBŇ B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA DKUMETACE PR ÚZEMÍ SUHLAS Investor : Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň Zpracoval

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Vstupní podklady: zadání investora, katastrální mapa, vlastní zaměření místa stavby.

Vstupní podklady: zadání investora, katastrální mapa, vlastní zaměření místa stavby. 1 Identifikační údaje 1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Správa VLS ČR Libavá oprava příjezdové komunikace b) Místo stavby: k.ú. Libavá, parcela č. 663 1.2 Údaje o stavebníkovi Jméno/název: Vojenské lesy

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

E1 - Technická zpráva ZOV

E1 - Technická zpráva ZOV E1 - Technická zpráva ZOV Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 11.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-O Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4 strana 2 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 3 1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. HERNÍ PRVKY Lazsko SOUHRNNÁ ZPRÁVA - B. Architekt: Zodpovědný projektant:

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. HERNÍ PRVKY Lazsko SOUHRNNÁ ZPRÁVA - B. Architekt: Zodpovědný projektant: SOUHRNNÁ ZPRÁVA HERNÍ PRVKY Lazsko Architekt: Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval: Bc. Jan Černý Místo stavby: Lazsko Investor: Lazsko 52, 262 31 Milín Název stavby: HERNÍ PRVKY Lazsko parcely

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Projekt organizace výstavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Projekt organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Změna způsobu vytápění Základní školy č.p. 313, Opočno Stavebník: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno Objekt: D.2.1 Projekt organizace výstavby a dopravního řešení Stupeň:

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA projektování a realizace staveb Sídlo: Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 Tel.: 475 511 441, Fax: 475 511 443 Email: info@specta.cz, Web: www.specta.cz AKCE: VÍCEÚČELOVÉ

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

A/ Identifikační údaje. A/1. Objednatel projektové dokumentace : Název : Město Tábor Odbor životního prostředí Adresa : Žižkovo nám.

A/ Identifikační údaje. A/1. Objednatel projektové dokumentace : Název : Město Tábor Odbor životního prostředí Adresa : Žižkovo nám. A/ Identifikační údaje. A/1. Objednatel projektové dokumentace : Název : Město Tábor Odbor životního prostředí Adresa : Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor A/2. Zpracovatel projektové dokumentace : Název : Ing.

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby : Odvedení dešťových vod lokalita Na Výsluní, Rudná u Prahy Místo stavby : Rudná [531723], Hořelice [743321] Investor : Technické služby Rudná a.s., Masarykova 105,

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY č. změny Text změny - odůvodnění Datum Podpis Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 227 168 fax: 224 230 316 faxmodem: 267 094 364 e-mail: praha@sudop.cz OBJEDNATEL STŘEDISKO ČR MINISTERSTVO

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

E. Zásady organizace výstavby. E.1. Technická zpráva E.2. Situace organizace výstavby E.3. Zásady DOI - přechodné dopravní značení

E. Zásady organizace výstavby. E.1. Technická zpráva E.2. Situace organizace výstavby E.3. Zásady DOI - přechodné dopravní značení E. Zásady organizace výstavby E.1. Technická zpráva E.2. Situace organizace výstavby E.3. Zásady DOI - přechodné dopravní značení E.1. Technická zpráva 1. Rozsah staveniště 2. Zařízení staveniště 3. Podmínky

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE v ul. Masarykova (úsek Bartošova Těchovská) BLANSKO

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Daný pozemek s ohledem na účel využití není v rozporu s regulativy územního plánu. -Charakteristika území stavby-

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, Liberec 6, tel : , IČO

Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, Liberec 6, tel : , IČO Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Sanace části schodišťových stupňů hlavní tribuny stadionu DUKLA PRAHA Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Objednatel : Ministerstvo

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBŘICE OPRAVA KOMUNIKACE OKOLO OBECNÍHO ÚŘADU NA PARC.Č. 42/5, 42/7, 42/9, 667/3 D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Vychází z vyhlášky 146/2008 Sb. a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky,

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

AREÁL DOPRAVNÍ SLUŽBY ODSTRANĚNÍ STAVBY D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA žadatel místo stavby: stupeň: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279 666 13 Tišnov Tišnov dokumentace pro odstranění stavby

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY projektování a realizace staveb Sídlo: Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 Tel.: 475 511 441, Fax: 475 511 443 Email: info@specta.cz, Web: www.specta.cz AKCE: VÍCEÚČELOVÉ

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba : Měčín ČOV a kanalizace Místo : k.ú. Měčín Obec : Měčín Kraj : Plzeňský Pověř.obec : Stavebník : Stupeň PD : Klatovy Město Měčín, Farní 43, 340 37 Měčín DSP květen 2008

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 1.1 Stavebník : název stavebníka adresa stavebníka : Obec Rájec : Rájec č. 89, 789 01 Zábřeh 1.2 Název stavby : název stavby :

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV A,

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

H - Plán organizace výstavby

H - Plán organizace výstavby Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY H - Plán organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

SO 002. ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s CHRUDIM. Kounicova 271/13, Brno OBJEDNATEL VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ A01 - DSP

SO 002. ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s CHRUDIM. Kounicova 271/13, Brno OBJEDNATEL VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ A01 - DSP OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno ING. PAVEL MÜLLER VYPRACOVAL ŘEDITEL

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

E.1. Technická zpráva

E.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah technické zprávy : 1. Všeobecné údaje 2. Objektová soustava 3. Charakteristika staveniště 4. Situace zařízení staveniště 5. Objekty

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název akce: Splašková kanalizace Trojanovice Investor: Katastrální území: Obec Trojanovice Trojanovice Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Stavební úřad: Pověřený

Více