E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva"

Transkript

1 E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY 8. PROVÁDĚÍ STAVBY 9. PLOCHY PRO ZS 10. APOJEÍ A ZDROJE 11. KACELÁŘE, ŠATY A SOCIÁLÍ ZAŘÍZEÍ 12. DOBA VÝSTAVBY 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ 15. ODPADY Z VÝSTAVBY 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY 18. POŽÁRÍ OCHRAA 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE: ázev stavby: Místo stavby: Číslo parcely: Katastrální území: Stupeň PD: Investor a objednatel: Generální projektant: Architektonický návrh: Vedoucí projektant: HIP: Resturace Afrika Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/30, Praha 7 - Troja 1564/1, 1564/20; Věcné břemeno užívání Zoo Praha; vlastník- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Troja DZS Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/30, Praha 7 Troja IČO: AD, spol. s r.o. Petra Bezruče Praha 8, IČO: DIČ: CZ Tel: , cz AD, spol. s r.o. Ing. arch. Vratislav Danda tel: Ing. arch. Pavel Ullmann tel: Ing. arch. Radovan Kupka tel: Ing.arch. Vratislav Danda Ing. arch. Pavel Ullmann tel: , mobil:

2 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY: Předmětem stavby je soubor staveb restauračního provozu Restaurace AFRIKA Členění stavby na stavební objekty F Dokumentace objektů SO 01 - Restaurace SO 01-1 Architektonické a stavebně technické řešení SO 01-2 Stavebně konstrukční část SO 01-3Technika prostředí staveb SO Vytápění SO Vzduchotechnika a chlazení SO Měření a regulace SO Zdravotně technické instalace SO Elektroinstalace - silnoproud a bleskosvod SO Elektroinstalace - slaboproud SO Plyn - vnitřní rozvod SO 01-4 Gastro-technika SO 02 - Čerpací šachta, lapol SO 03 - Oplocení, brána SO 04 - Šachta pro letní občerstvení I.O.- Inženýrské objekty IO 01 - Příprava území IO 01.1 Kácení, ochrana stávajících dřevin IO 02 - Komunikace a terénní úpravy, HTÚ, ČTÚ IO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace IO 04 - Přípojka plyn IO 05 - Sadové úpravy IO 06 Herní prvky IO 07 - Závlahy 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ Staveniště, určené pro výstavbu se nachází v severní části zoo mezi vznikajícími expozicemi slonů a hrochů a antilop. V severní části je vymezeno komunikací Pod Hrachovkou. Západně je expozice slonů, východně hrochů a antilop. Jedná se o nezastavěné území, v současné době zařízení staveniště stavby přilehlého pavilonu hrochů. Územím prochází areálové rozvody - pitný vodovod, užitkový vodovod, silnoproudé a slaboproudé podzemní rozvody, bezkanálový přívod ÚT pro pavilon hrochů. Terén staveniště je mírně svažitý západním směrem. Demoliční práce a rozsah kácení je zpracován v části I.O.01 Příprava území, (ejsou navrženy žádné demolice.) 4. HRAICE STAVEIŠTĚ Staveniště pro výstavbu souboru staveb, kde bude probíhat výstavba je na pozemcích svěřených do správy Zoo Praha (vlastník: hl. m. Praha). Celé hlavní staveniště bude oploceno, s jedním vjezdem z ulice Pod Hrachovkou a jedním z areálové komunikace obslužného dvora pavilonu hrochů. Vjezdy budou s uzamykatelnými vraty. 2

3 Dočasný zábor v navazující ulici Pod Hrachovkou bude prováděn na pozemcích stejného majitele (hl. m. Praha) ve správě TSK. Pro dočasný zábor budou případně smluvně zajištěny vstupy na cizí pozemky. Majitelé případně správci pozemků poskytnou závazné podmínky pro provedení těchto prací. 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ Dopravně bude stavba orientována k ulici pod Hrachovkou. Přeprava materiálů pro stavbu bude probíhat z obvodových komunikací Prahy po komunikaci K Pazderkám K Bohnicím, případně komunikace Trojskou napojenou na Povltavskou a V Holešovičkách. Ulice Pod Hrachovkou je obousměrná, směrem do Podhoří dále neprůjezdná. Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude tvořit příjezdová komunikace v trase stávajícího provozního vjezdu. Před výjezdem ze stavby budou veškerá vozidla očištěna a to mechanickým způsobem nebo ostřikem. Voda z ostřiků bude svedena do sedimentační jímky, z níž budou splachy odtěženy a odvezeny na skládku. V případě znečištění veřejné komunikace budou plochy bezprostředně opláchnuty, případně ostřikem očištěny. Vjezd na staveniště je tvořen stávající komunikací, budou dodrženy podmínky dané jejím správcem (hl.m. Praha) pro napojení na veřejnou komunikace. 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY epodsklepená jednopodlažní stavba restaurace je navržena takřka na rostlém terénu. Její stavba nevytváří žádné větší objemy zemních prací. Skrývka ornice bude provedena na plochách, kde bude po vymístění současného staveniště pavilonu hrochů zachována, její rozsah se upřesní až při stavbě po odstranění náletové zeleně a stromů dle části IO 01-1kácení. Veškerá ornice bude použita pro rekultivaci veřejných ploch zeleně a v rámci stavby. Ornice bude umístěna na mezideponii na pozemku investora nedotčeného stavbou nebo na vhodné mezideponii Zeminy vhodné pro zpětné zásypy budou deponovány buď podél výkopů, nebo na vhodné mezideponii na ploše staveniště. Přebytky se nepředpokládjí. Volba skládky pro případný odvoz přebytečného materiálu bude záviset na kalkulaci vybraného dodavatele stavby. 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY Realizace stavby vyvolá řadu dopravních opatření, především při realizaci vnějších inženýrských sítí. Detailní řešení dopravních opatření bude upřesněn na základě podmínek vydaných správcem komunikací. Přípojka - plyn ová přípojka lpe 40x3,7 se zesílenou izolací pro Restauraci Afrika bude napojena navařením elektrotvarovkou s navrtávkou na stávající lpe 110. Odbočka přípojky lpe 40 bude zavedena ve výkopu kolmo k řadu v ulici a v nice oplocení ukončena HUP jako dělícím místem mezi plynárenskou organizací a ZOO Praha. V místě částečného překopu komunikace bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu s vyznačením přednosti a omezení pomocí svislých značek. 8. PROVÁDĚÍ STAVBY Před zahájením výkopových prací na jednotlivých objektech zajistí investor u správců všech podzemních sítí jejich vytýčení. V blízkosti podzemních vedení musí být výkopy prováděny ručně. V případě křížení se stávajícími sítěmi budou tyto vyvěšeny a ochráněny. Pro skrývku zeminy se použije buldozer, pro provádění rýh bagr. Postup a způsob provádění sítí ve veřejných komunikacích, bude časově koordinován s potřebou uzavírky částí komunikace tak, jak je popsáno ve stati dopravního řešení. 3

4 9. PLOCHY PRO ZS: Pro zřízení šaten, sociálních zařízení a kanceláří bude využito část konzumační plochy na jihu řešeného území. Materiál bude skladován v jiho-východní části řešeného území, kde bude hřiště a vyhlídka na antilopy provedena až v konečné fázi výstavby. 10. APOJEÍ A ZDROJE: Elektrická energie: Elektrická energie bude pro stavbu provizorně napojeny na stávající rozvodnou skříň s podružným měřením na fasádě přilehlé stáje antilop. Dočasně zpevněné plochy staveniště (panelové komunikace) budou vyspádovány a dešťová voda přirozeně vsakována do okolního rostlého terénu. Zdroj vody: Pro účely ZS bude v předstihu vybudována vodovodní přípojka k objektu SO 04 Šachta pro letní občerstvení ze stávajícího areálového řadu ø 63, který přivádí vodu pro pavilon hrochů, a sice přípojkou z lineárního polyetylenu ø 32 x 2,9. apojení přípojky na vodovodní řad se provede pomocí o kroužkového uzavíracího pásu HAKU a kombinovaného rohového ventilu ISO ø 1. Přípojka bude ukončena v armaturní šachtě, kde bude osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem. Přípojka bude provedena včetně definitivní šachty o rozměru 1500 x 900 mm, ve které bude osazeno měření. Ze šachty bude proveden provizorní vnitrostaveništní rozvod. Kanalizace: Dešťové vody budou vsakovány na terénu. Staveniště bude vybaveno mobilními chemickými záchody. Splašková kanalizace se neuvažuje. Telefon: se zavedením pevných telefonních linek se v POV neuvažuje. 11. KACELÁŘE, ŠATY: Vzhledem k rozsahu a jednoduchosti stavby nebude použito staveništní zařízení vyžadující ohlášení. Pro tyto účely budou na ploše zařízení staveniště postavena sestava z buněk (předpokládaný počet cca 5), chemické WC, mobilní buňky skladu nářadí a vybavení, kancelářské buňky. Lékařská péče bude v případě potřeby zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pohyb pracujících na stavbě nebude stálý, stavba bude většinou zajišťována pomocí subdodavatelů, kteří sociální požadavky řeší vlastním zařízením. Z těchto důvodů je podoba hygienického zázemí dostačující. Počet buněk pro šatny uvolní stavba dle požadavku subdodavatelů. Vytápění buněk bude el. přímotopy. WC budou instalovány chemické. 12. DOBA VÝSTAVBY. Investor předpokládá zahájení stavby v druhé polovině r. 2012, dokončení 2013, termíny budou upřesněny po vydání stavebního povolení a smlouvy s dodavatelem. 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU: Postup předání do užívání a zajištění kolaudace bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Při přejímacích řízeních stavby budou investorovi protokolárně předány všechny doklady, tzn. protokoly o všech ukončených zkouškách a revizní zprávy a zaměření dle požadavků budoucích správců. 4

5 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi. Ochrana proti hluku a vibracím Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu ařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. asazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené pracnosti zkrápět. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Ostatní Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii a zpětně použita k zásypům a ČTU. Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188 / 2004 Sb. Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti max. 10 km. 15. ODPADY Z VÝSTAVBY: akládání s odpady se Zákonem o odpadech č. 185/2002 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. Výstavba Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, a V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci. Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad Piliny a třísky železných kovů, Piliny a třísky neželezných kovů, Odpady ze svařování. Předpokládá se však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu ( ). Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny Odpadní hydraulické oleje a podskupiny Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje 5

6 patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi vybrané výrobky a po využití odpady. akládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. ejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje budou vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě. Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad , evyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem. V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie ostatní ). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby ( , ) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. V rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za provozu budou vznikat odpady podskupiny Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami druh nebo neznečištěné nebezpečnými látkami druh Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad ( ), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku O. Použité pracovní oděvy (oděv, , textilní materiál, ) budou využity jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. evyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích. Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem O Odpadní práškové barvy O Vodné kaly obsahující keramické materiály O Vodné suspenze obsahující keramické materiály O Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem O Piliny a třísky železných kovů O Piliny a třísky neželezných kovů O Odpady ze svařování O Kategorie odpadu 6

7 Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní hydraulické oleje O, Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O, Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Směsné obaly O Skleněné obaly O Textilní obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Beton O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Dřevo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné Směsné kovy O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Oděvy O Textilní materiály O nebezpečné odpady; O ostatní odpady V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. Kategorie odpadu O O O 7

8 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ: Při činnosti způsobující vyšší prašnost bude používáno kropení z mobilních cisternových vozů. Stejně tak budou ošetřeny vozovky v okolí stavby. U výjezdu ze stavby bude čistící zóna ze silničních panelů s ručním mechanickým oklepem a ostřikem. Komunikace při výjezdu bude pod stálou kontrolou vedení stavby. Stavební činnost bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy a stanovenými hygienickými podmínkami. Důsledně je nutné dodržovat zejména vyhlášku č.8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hl. m. Prahy v platném znění 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY: Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni, kde budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: a) zákon č Vyhl. ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích b) zákon č Vyhl. ČÚBP, Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČS. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále budou splněny požadavky ařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět oprávněná specializovaná firma. Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu. Stavba bude prováděna převážně v době hod. Výrobky, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, budou stanoveny a posuzovány dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. OBECÉ ZÁSADY PRO REALIZACI - stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby - staveniště bude uspořádáno a organizováno na pozemcích provozovatele - přístup na staveniště bude z ul. V Zámcích - nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem - budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník - při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z 152 Stavebního zákona - při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení - zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny - dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem - dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě Při stavbě, vhledem k její jednoduchosti a rozsahu, nedojde k ohrožování životu a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti a životního prostředí. Staveniště bude zabezpečeno proti nedovolenému či pouze náhodnému vniknutí třetích osob na staveniště oplocením. Staveniště bude průmyslově monitorováno stávajícím kamerovým a bezpečnostním systémem ÚPOZ. 8

9 18. POŽÁRÍ OCHRAA Pro požární účely budou použita odběrná místa ve formě podzemních hydrantů z vodovodního řadu v ulici Pod Hrachovkou. a stavbě bude postaveno několik mobilních buněk. Buňky budou tvořit jeden požární úsek. V krajní buňce bude instalován přenosný /ruční/ hasící přístroj. Ve vzdálenosti 6 m od buněk se nesmí skladovat žádné hořlavé materiály. Upozornění: STAVEIŠTĚ BUDE OZAČEO IFORMAČÍ TABULÍ S ÁZVEM AKCE, JMÉEM IVESTORA I DODAVATELE, JMÉEM ODPOVĚDÝCH PRACOVÍKŮ, TERMÍEM ZAHÁJEÍ A DOKOČEÍ STAVBY. Vypracoval: Ing.arch. Josef Klika a kolektiv zpracovatelů v Praze dne:

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Návrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora

Návrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora ávrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora Ing. Shyamoli Hájková, Městský úřad v Kutné Hoře, technické oddělení, hajkova@mu.kutnahora.cz, tel. 724 706 98, Bc. Koudelková Andrea, Česká zemědělská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Praha, leden 2008 Obsah Strana 1. Úvod 2 1.1 Oblast použití 3 1.2 Právní předpisy, ze kterých návod

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více