E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva"

Transkript

1 E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY 8. PROVÁDĚÍ STAVBY 9. PLOCHY PRO ZS 10. APOJEÍ A ZDROJE 11. KACELÁŘE, ŠATY A SOCIÁLÍ ZAŘÍZEÍ 12. DOBA VÝSTAVBY 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ 15. ODPADY Z VÝSTAVBY 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY 18. POŽÁRÍ OCHRAA 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE: ázev stavby: Místo stavby: Číslo parcely: Katastrální území: Stupeň PD: Investor a objednatel: Generální projektant: Architektonický návrh: Vedoucí projektant: HIP: Resturace Afrika Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/30, Praha 7 - Troja 1564/1, 1564/20; Věcné břemeno užívání Zoo Praha; vlastník- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Troja DZS Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/30, Praha 7 Troja IČO: AD, spol. s r.o. Petra Bezruče Praha 8, IČO: DIČ: CZ Tel: , cz AD, spol. s r.o. Ing. arch. Vratislav Danda tel: Ing. arch. Pavel Ullmann tel: Ing. arch. Radovan Kupka tel: Ing.arch. Vratislav Danda Ing. arch. Pavel Ullmann tel: , mobil:

2 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY: Předmětem stavby je soubor staveb restauračního provozu Restaurace AFRIKA Členění stavby na stavební objekty F Dokumentace objektů SO 01 - Restaurace SO 01-1 Architektonické a stavebně technické řešení SO 01-2 Stavebně konstrukční část SO 01-3Technika prostředí staveb SO Vytápění SO Vzduchotechnika a chlazení SO Měření a regulace SO Zdravotně technické instalace SO Elektroinstalace - silnoproud a bleskosvod SO Elektroinstalace - slaboproud SO Plyn - vnitřní rozvod SO 01-4 Gastro-technika SO 02 - Čerpací šachta, lapol SO 03 - Oplocení, brána SO 04 - Šachta pro letní občerstvení I.O.- Inženýrské objekty IO 01 - Příprava území IO 01.1 Kácení, ochrana stávajících dřevin IO 02 - Komunikace a terénní úpravy, HTÚ, ČTÚ IO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace IO 04 - Přípojka plyn IO 05 - Sadové úpravy IO 06 Herní prvky IO 07 - Závlahy 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ Staveniště, určené pro výstavbu se nachází v severní části zoo mezi vznikajícími expozicemi slonů a hrochů a antilop. V severní části je vymezeno komunikací Pod Hrachovkou. Západně je expozice slonů, východně hrochů a antilop. Jedná se o nezastavěné území, v současné době zařízení staveniště stavby přilehlého pavilonu hrochů. Územím prochází areálové rozvody - pitný vodovod, užitkový vodovod, silnoproudé a slaboproudé podzemní rozvody, bezkanálový přívod ÚT pro pavilon hrochů. Terén staveniště je mírně svažitý západním směrem. Demoliční práce a rozsah kácení je zpracován v části I.O.01 Příprava území, (ejsou navrženy žádné demolice.) 4. HRAICE STAVEIŠTĚ Staveniště pro výstavbu souboru staveb, kde bude probíhat výstavba je na pozemcích svěřených do správy Zoo Praha (vlastník: hl. m. Praha). Celé hlavní staveniště bude oploceno, s jedním vjezdem z ulice Pod Hrachovkou a jedním z areálové komunikace obslužného dvora pavilonu hrochů. Vjezdy budou s uzamykatelnými vraty. 2

3 Dočasný zábor v navazující ulici Pod Hrachovkou bude prováděn na pozemcích stejného majitele (hl. m. Praha) ve správě TSK. Pro dočasný zábor budou případně smluvně zajištěny vstupy na cizí pozemky. Majitelé případně správci pozemků poskytnou závazné podmínky pro provedení těchto prací. 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ Dopravně bude stavba orientována k ulici pod Hrachovkou. Přeprava materiálů pro stavbu bude probíhat z obvodových komunikací Prahy po komunikaci K Pazderkám K Bohnicím, případně komunikace Trojskou napojenou na Povltavskou a V Holešovičkách. Ulice Pod Hrachovkou je obousměrná, směrem do Podhoří dále neprůjezdná. Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude tvořit příjezdová komunikace v trase stávajícího provozního vjezdu. Před výjezdem ze stavby budou veškerá vozidla očištěna a to mechanickým způsobem nebo ostřikem. Voda z ostřiků bude svedena do sedimentační jímky, z níž budou splachy odtěženy a odvezeny na skládku. V případě znečištění veřejné komunikace budou plochy bezprostředně opláchnuty, případně ostřikem očištěny. Vjezd na staveniště je tvořen stávající komunikací, budou dodrženy podmínky dané jejím správcem (hl.m. Praha) pro napojení na veřejnou komunikace. 6. VÝKOPOVÝ MATERIÁL VČETĚ ODVOZOVÝCH TRAS A SKLÁDKY epodsklepená jednopodlažní stavba restaurace je navržena takřka na rostlém terénu. Její stavba nevytváří žádné větší objemy zemních prací. Skrývka ornice bude provedena na plochách, kde bude po vymístění současného staveniště pavilonu hrochů zachována, její rozsah se upřesní až při stavbě po odstranění náletové zeleně a stromů dle části IO 01-1kácení. Veškerá ornice bude použita pro rekultivaci veřejných ploch zeleně a v rámci stavby. Ornice bude umístěna na mezideponii na pozemku investora nedotčeného stavbou nebo na vhodné mezideponii Zeminy vhodné pro zpětné zásypy budou deponovány buď podél výkopů, nebo na vhodné mezideponii na ploše staveniště. Přebytky se nepředpokládjí. Volba skládky pro případný odvoz přebytečného materiálu bude záviset na kalkulaci vybraného dodavatele stavby. 7. DOPRAVÍ ŘEŠEÍ BĚHEM STAVBY Realizace stavby vyvolá řadu dopravních opatření, především při realizaci vnějších inženýrských sítí. Detailní řešení dopravních opatření bude upřesněn na základě podmínek vydaných správcem komunikací. Přípojka - plyn ová přípojka lpe 40x3,7 se zesílenou izolací pro Restauraci Afrika bude napojena navařením elektrotvarovkou s navrtávkou na stávající lpe 110. Odbočka přípojky lpe 40 bude zavedena ve výkopu kolmo k řadu v ulici a v nice oplocení ukončena HUP jako dělícím místem mezi plynárenskou organizací a ZOO Praha. V místě částečného překopu komunikace bude zachován průjezd v jednom jízdním pruhu s vyznačením přednosti a omezení pomocí svislých značek. 8. PROVÁDĚÍ STAVBY Před zahájením výkopových prací na jednotlivých objektech zajistí investor u správců všech podzemních sítí jejich vytýčení. V blízkosti podzemních vedení musí být výkopy prováděny ručně. V případě křížení se stávajícími sítěmi budou tyto vyvěšeny a ochráněny. Pro skrývku zeminy se použije buldozer, pro provádění rýh bagr. Postup a způsob provádění sítí ve veřejných komunikacích, bude časově koordinován s potřebou uzavírky částí komunikace tak, jak je popsáno ve stati dopravního řešení. 3

4 9. PLOCHY PRO ZS: Pro zřízení šaten, sociálních zařízení a kanceláří bude využito část konzumační plochy na jihu řešeného území. Materiál bude skladován v jiho-východní části řešeného území, kde bude hřiště a vyhlídka na antilopy provedena až v konečné fázi výstavby. 10. APOJEÍ A ZDROJE: Elektrická energie: Elektrická energie bude pro stavbu provizorně napojeny na stávající rozvodnou skříň s podružným měřením na fasádě přilehlé stáje antilop. Dočasně zpevněné plochy staveniště (panelové komunikace) budou vyspádovány a dešťová voda přirozeně vsakována do okolního rostlého terénu. Zdroj vody: Pro účely ZS bude v předstihu vybudována vodovodní přípojka k objektu SO 04 Šachta pro letní občerstvení ze stávajícího areálového řadu ø 63, který přivádí vodu pro pavilon hrochů, a sice přípojkou z lineárního polyetylenu ø 32 x 2,9. apojení přípojky na vodovodní řad se provede pomocí o kroužkového uzavíracího pásu HAKU a kombinovaného rohového ventilu ISO ø 1. Přípojka bude ukončena v armaturní šachtě, kde bude osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem. Přípojka bude provedena včetně definitivní šachty o rozměru 1500 x 900 mm, ve které bude osazeno měření. Ze šachty bude proveden provizorní vnitrostaveništní rozvod. Kanalizace: Dešťové vody budou vsakovány na terénu. Staveniště bude vybaveno mobilními chemickými záchody. Splašková kanalizace se neuvažuje. Telefon: se zavedením pevných telefonních linek se v POV neuvažuje. 11. KACELÁŘE, ŠATY: Vzhledem k rozsahu a jednoduchosti stavby nebude použito staveništní zařízení vyžadující ohlášení. Pro tyto účely budou na ploše zařízení staveniště postavena sestava z buněk (předpokládaný počet cca 5), chemické WC, mobilní buňky skladu nářadí a vybavení, kancelářské buňky. Lékařská péče bude v případě potřeby zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pohyb pracujících na stavbě nebude stálý, stavba bude většinou zajišťována pomocí subdodavatelů, kteří sociální požadavky řeší vlastním zařízením. Z těchto důvodů je podoba hygienického zázemí dostačující. Počet buněk pro šatny uvolní stavba dle požadavku subdodavatelů. Vytápění buněk bude el. přímotopy. WC budou instalovány chemické. 12. DOBA VÝSTAVBY. Investor předpokládá zahájení stavby v druhé polovině r. 2012, dokončení 2013, termíny budou upřesněny po vydání stavebního povolení a smlouvy s dodavatelem. 13. UVEDEÍ STAVBY DO PROVOZU: Postup předání do užívání a zajištění kolaudace bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Při přejímacích řízeních stavby budou investorovi protokolárně předány všechny doklady, tzn. protokoly o všech ukončených zkouškách a revizní zprávy a zaměření dle požadavků budoucích správců. 4

5 14. USPOŘÁDÁÍ A BEZPEČOST STAVEIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRAY VEŘEJÝCH ZÁJMŮ Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi. Ochrana proti hluku a vibracím Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu ařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. asazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené pracnosti zkrápět. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Ostatní Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii a zpětně použita k zásypům a ČTU. Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188 / 2004 Sb. Odpad bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti max. 10 km. 15. ODPADY Z VÝSTAVBY: akládání s odpady se Zákonem o odpadech č. 185/2002 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. Výstavba Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, a V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci. Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad Piliny a třísky železných kovů, Piliny a třísky neželezných kovů, Odpady ze svařování. Předpokládá se však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu ( ). Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny Odpadní hydraulické oleje a podskupiny Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje 5

6 patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi vybrané výrobky a po využití odpady. akládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. ejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje budou vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě. Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad , evyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem. V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie ostatní ). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby ( , ) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. V rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za provozu budou vznikat odpady podskupiny Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami druh nebo neznečištěné nebezpečnými látkami druh Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu. V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad ( ), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku O. Použité pracovní oděvy (oděv, , textilní materiál, ) budou využity jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. evyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích. Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem O Odpadní práškové barvy O Vodné kaly obsahující keramické materiály O Vodné suspenze obsahující keramické materiály O Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem O Piliny a třísky železných kovů O Piliny a třísky neželezných kovů O Odpady ze svařování O Kategorie odpadu 6

7 Kód druhu odpadu ázev odpadu Odpadní hydraulické oleje O, Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O, Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Směsné obaly O Skleněné obaly O Textilní obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Beton O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Dřevo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné Směsné kovy O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Oděvy O Textilní materiály O nebezpečné odpady; O ostatní odpady V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. Kategorie odpadu O O O 7

8 16. ZABEZPEČEÍ STAVBY PROTI ZVÝŠEÍ PRAŠOSTI A ZEČIŠTĚÍ: Při činnosti způsobující vyšší prašnost bude používáno kropení z mobilních cisternových vozů. Stejně tak budou ošetřeny vozovky v okolí stavby. U výjezdu ze stavby bude čistící zóna ze silničních panelů s ručním mechanickým oklepem a ostřikem. Komunikace při výjezdu bude pod stálou kontrolou vedení stavby. Stavební činnost bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy a stanovenými hygienickými podmínkami. Důsledně je nutné dodržovat zejména vyhlášku č.8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hl. m. Prahy v platném znění 17. BEZPEČOST STAVEIŠTĚ, TŘETÍCH OSOB A PRACOVÍKŮ STAVBY: Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni, kde budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: a) zákon č Vyhl. ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích b) zákon č Vyhl. ČÚBP, Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČS. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále budou splněny požadavky ařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět oprávněná specializovaná firma. Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu. Stavba bude prováděna převážně v době hod. Výrobky, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, budou stanoveny a posuzovány dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. OBECÉ ZÁSADY PRO REALIZACI - stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby - staveniště bude uspořádáno a organizováno na pozemcích provozovatele - přístup na staveniště bude z ul. V Zámcích - nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem - budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník - při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z 152 Stavebního zákona - při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení - zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny - dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem - dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě Při stavbě, vhledem k její jednoduchosti a rozsahu, nedojde k ohrožování životu a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti a životního prostředí. Staveniště bude zabezpečeno proti nedovolenému či pouze náhodnému vniknutí třetích osob na staveniště oplocením. Staveniště bude průmyslově monitorováno stávajícím kamerovým a bezpečnostním systémem ÚPOZ. 8

9 18. POŽÁRÍ OCHRAA Pro požární účely budou použita odběrná místa ve formě podzemních hydrantů z vodovodního řadu v ulici Pod Hrachovkou. a stavbě bude postaveno několik mobilních buněk. Buňky budou tvořit jeden požární úsek. V krajní buňce bude instalován přenosný /ruční/ hasící přístroj. Ve vzdálenosti 6 m od buněk se nesmí skladovat žádné hořlavé materiály. Upozornění: STAVEIŠTĚ BUDE OZAČEO IFORMAČÍ TABULÍ S ÁZVEM AKCE, JMÉEM IVESTORA I DODAVATELE, JMÉEM ODPOVĚDÝCH PRACOVÍKŮ, TERMÍEM ZAHÁJEÍ A DOKOČEÍ STAVBY. Vypracoval: Ing.arch. Josef Klika a kolektiv zpracovatelů v Praze dne:

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-REHAB-E.01

ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-REHAB-E.01 ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum : Čís. zakázky : 01/11 AIP : Ing. Pavel Borák Vypracovala : Radka Staníková Stupeň : PD pro stavební řízení a realizaci stavby Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Projekt organizace výstavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Projekt organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Změna způsobu vytápění Základní školy č.p. 313, Opočno Stavebník: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno Objekt: D.2.1 Projekt organizace výstavby a dopravního řešení Stupeň:

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY č. změny Text změny - odůvodnění Datum Podpis Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 227 168 fax: 224 230 316 faxmodem: 267 094 364 e-mail: praha@sudop.cz OBJEDNATEL STŘEDISKO ČR MINISTERSTVO

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě a) Název stavby Demolice objektu na parcele č. 2168/3 v k.ú. Bílovec - město b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 1.1 Stavebník : název stavebníka adresa stavebníka : Obec Rájec : Rájec č. 89, 789 01 Zábřeh 1.2 Název stavby : název stavby :

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

E.1. Technická zpráva

E.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah technické zprávy : 1. Všeobecné údaje 2. Objektová soustava 3. Charakteristika staveniště 4. Situace zařízení staveniště 5. Objekty

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP E 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více