Obec v učení, učení v obci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec v učení, učení v obci"

Transkript

1 Obec v učení, učení v obci Co přináší škole a obci místně zakotvené učení Pořádáno Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy SEVER se záštitou Amerického velvyslanectví v Praze Praha, Program: 1. Místně zakotvené učení Delia Clark, Centrum pro místně zakotvené učení, Vermont 2. Příklady využití MZU v České republice Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky 3. Otázky a diskuze Ad 1) Delia Clark Místně zakotvené učení Lektorka Delia Clark - zkušenosti z USA, Evropy i dalších míst, konzultantka, facilitátorka, tvorba vize komunity, interpretace místního dědictví, spolupráce s neziskovými organizacemi, národními parky - téma udržitelnost místa a jeho další využití - v České republice spolupráce s Blaženou Huškovou už 12 let - v českém překladu vyšla publikace Učíme se rozhodovat pro budoucnost, jejíž je Delia spoluautorkou (vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství) Přínosy a cíle místně zakotveného učení - Místně zakotveného učení (dále jen MZU) staví na osobní zkušenosti, pracuje s reálnými místy, v malém měřítku rozvoj dobrého správcovství začínáme u dětí - tři důležité cíle ( krmíme tři ptáčky jedním semínkem ) o studijní výsledky žáků (rozvoj dovedností, týmová práce a společné řešení problémů; celoživotní učení; rozumět tomu, co to znamená být aktivní občan a pečovat o svoje okolí) Akce proběhla pod záštitou a s finanční podporou Amerického velvyslanectví v Praze.

2 Základní principy MZU o kvalitní životní prostředí (výuka konkrétních věcí na konkrétních místech, lepší dosahování výsledků; větší zájem o místo, snahy o zlepšení ŽP v místě snížení i globálních dopadů) o zdravá životaschopná obec (silný sociální kapitál obcí; vzájemná pomoc v obci; diverzifikovaná ekonomika stabilnější prostředí, menší podniky starat se o ekonomiku, spokojenost místních lidí, pracovat na všech frontách, vyvážený rozvoj když máte někde opravdu chudé obyvatele, těžko vám budou myslet na svoje okolí ) o zakotvení v místě (různá měřítka, různá prostředí město, venkov, chráněné území, ale vždy konkrétní místo) o multigenerační a multikulturní (žáci si vyvíjí respekt ke starším lidem, k odlišným lidem, i komunitám, ) o založené na partnerství spolupráce s různými organizacemi škola se správou NP, organizací v obci vzájemně prospěšné o projektově a badatelsky orientované (skutečně pro žáky náročné, ne žádné hraní, ale skutečné situace, skutečná věda) o relevantní (opravdový význam pro žáky samotné i jejich rodiny) o oceňované těmi, kdo plánují a realizují rozvoj obce a školy o zaměřené na žáky (začneme tím, co je zajímá, a pak stavíme na jejich zvědavosti; město školní učebnou, výuka mimo školu) o mezioborové (založené často na přírodních vědách, ale prolínání do mnoha dalších předmětů jazyky, výtvarná výchova, občanka, ; mezioborové učení je efektivnější a rychlejší; v dnešní době sklouzáváme k drilování a mentorování (i v USA), tento způsob učení nevede k nejlepším výsledkům) o založené na spolupráci (žáků mezi sebou i s organizacemi) o reflektující (tj. zpětná vazba, podívat se za sebe, zhodnotit, vstřebat činnosti je velmi důležité; zabudované po každém kroku v celém dlouhodobém procesu každý článek i dohromady; žáci, učitelé, partneři) o postupně se zvětšující rozsah (malé děti se učí o věcech, kterých se můžou dotknout, prozkoumat; pak zvětšování okruhu, rozšiřování rozsahu s věkem; jak se rozšiřuje prostor vnímaný žáky, rozšiřuje se i výuka) Výzkum dopadu uplatňování MZU - všichni uznávají, že tyto postupy jsou zajímavé, dobré, ale úředníky tím těžko přesvědčíte k finanční podpoře potřebujete konkrétní podklady, čísla, data - organizace PEEC (Place-Based Education Evaluation Collaborative) k hodnocení MZU, už více než 10 let spolupracují a hodnotí MZU, jeho efektivnost (www.peecworks.org) - hodnotitelé jsou vědci a vyhodnocují opravdu jen to, co je podloženo výzkumy a daty; pracují jen s tím, co je přímo doloženo z MZU. Výsledek podložené výstupy a reálné dopady jsou: MZU dokáže 2

3 - povzbudit učitele, - změnit charakter školy, - pomoci studentům v učení zlepšit jejich studijní výsledky, - propojit školu a obec, - povzbudit studenty, aby byli aktivními občany a pečovali o ŽP, - zlepšit kvalitu ŽP - povzbuzení učitele odcházení učitelů mimo oblast školství a vzdělávání, frustrace regulacemi a pravidly ve školství, stírání aktivity pedagogů; MZU je podporuje v jejich aktivitách, věnují se konkrétním věcem ve svém okolí; důležitý argument i pro ministerstvo udržení kvalitních učitelů; konkrétní data další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP v oblasti MZU zlepšuje jejich techniky učení o %) - změna charakteru školy větší spolupráce, pohoda, ; nově příchozí učitel s principy MZU má často výstupy dobré jako učitelé s dlouhou praxí inspirace ostatních, šíří se to jako virus - pomoc studentům v učení zlepšení studijních výsledků existují průkazná srovnávání a testování (např. srovnání výsledků žáků, kteří prošli MŠ s MZU a běžnou MŠ srovnávání psaní (psaní samotné, rozmístění a uspořádání na stránce, slovník ), matematiky. - propojení školy s obcí otrkání žáků, zvykají si komunikovat s úředníky, zástupci organizací, ztrácí zbytečný ostych; uvědomění si hodnot míst okolo sebe, zapojení rodičů a dalších lidí do výuky; zvyšování vazby lidí k místu - povzbuzení studentů k aktivnímu občanství a péči o ŽP konkrétní výstupy - zlepšení kvality ŽP realizace servisních projektů a propojení se skutečnými potřebami obce ( Toto je můj domov a záleží mi na něm natolik, abych jej chránil = základ občanství, Peter Forbes) Více viz prezentace Místně zakotvené učení_delia Clark Ad 2) Příklady využití MZU v České republice Škola pro udržitelný život, Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život (dále jen ŠUŽ) je vzdělávacím, grantovým a asistenčním programem Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, realizovaným od roku 2004 (s celostátní působností od roku 2009) určeným pro základní a střední školy. V současné době jsou zapojeny školy a jejich partneři v asi 150 obcích a městech, jde o všechny typy škol (úplné i malotřídní základní, speciální, gymnázia i různé typy středních odborných). Smysl programu: účastníci pomáhají udržitelnému rozvoji obce a učí se při tom (rozvíjejí kompetence pro udržitelný rozvoj). V programu je primárně kladen důraz na vzdělávání a práci žáků, ale zapojení dalších partnerů je neopominutelné. Program je postaven na principech místně zakotvené projektové výuky. Metodika programu: Školy (žáci, učitelé) ve spolupráci s partnery v obci: 3

4 - mapují problémy a potřeby obce - promýšlejí vizi obce ( jakou obec chceme mít ) - hledají projekty, které by pomohly obci a které by mohla realizovat škola - vyberou, plánují a realizují praktický místní projekt Takto vzniklé místní projekty jsou zaměřeny například na: - Úspory a využívání alternativních zdrojů energie - Předcházení vzniku a šetrné nakládání s odpady - Nakládání s vodou (např. obnova studní, studánek, voda v krajině) - Vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství - Potraviny (např. biopotraviny, místní potraviny) - Stromy a zeleň - Volnou přírodu, krajinu, chráněná území - Interpretaci místního kulturního či přírodního dědictví - Dopravu (např. ekologicky šetrnější, bezpečné cesty do škol) - Veřejná prostranství - Rozvojovou pomoc a spolupráci (např. fairtrade) - Environmentálně šetrné podnikání Více viz prezentace Škola pro udržitelný život a Iva Nesvadbová ZŠ praktická, Králíky; zspkraliky.cz - jedna ze škol, která je v programu ŠUŽ zapojena nejdéle, od roku 2005 projektová výuka díky zapojení do ŠUŽ (dnes mj. i Ekoškola, Zdravá škola, Komunitní škola) - škola se žáky se speciálními potřebami, lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením (skoro všichni zapojováni do projektové výuky kromě těžkých postižení) - první projekt v ŠUŽ o startovní, testovací o řešil prostor pro odpočinek žáků před školou, nabídnutí prostoru maminkám s dětmi i seniorům o zviditelnění školy, spolupráce žáků se zdravými lidmi v okolí, boření bariér o spolupráce při realizaci (zapojení a spolupráce všech ve škole, zapojení rodičů a jejich pomoc i aktivity pro ně, spolupráce a jednání s radními; klub maminek a dlouhodobější spolupráce s nimi) o jednotlivé aktivity vloženy a zařazeny přímo do výuky, naplňování konkrétních výstupů v ŠVP (různé předměty pracovní činnosti, čeština, občanka, výtvarka ) o rozpisy služeb a péče o místo (jednotlivé třídy, úkoly) o když přijde nový učitel do aktivního kolektivu, přizpůsobí se a zapojí nebo nezvládne tempo a odejde, když přijde aktivní učitel do neaktivního kolektivu, utlumí ho nebo vyštípou na kolektivu opravdu hodně záleží, je nutná i podpora shora o otevření školy veřejnosti, propagace školy o odpovědnost dětí za místo, spolupráce žáků i učitelů navzájem - další realizované projekty v průběhu let 4

5 o Sviť, sluníčko, sviť (2007) fotovoltaické panely osvětlení třídy a veřejného prostoru, infotabule, rozsáhlejší jednání s radou a starostkou o Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí (2008) třídění odpadu, založení třídění bioodpadu, aktivity s mateřskými školami (nastartování dlouhodobější spolupráce), bližší spolupráce se službami města Králíky o Cestička do školy (2009) pátrání po historii budov, spolupráce s muzeem (mají spousty materiálů, ale nikdo o nich neví); věkově a rozumově smíšené týmy (velmi se osvědčilo); spolupráce i s pamětníky, občany zkoumaných domů; výstup prezentační nástěnky a kalendář (stará, nová fotka budovy, stručná historie, kresba, sestavená pověst); obrovské zviditelnění školy navenek v rámci republiky (Učitelské listy, portál RVP) o Po stopách našich předků podobné, výstupem pexeso (staré a nové) o Náš region současný projekt každý měsíc jiné téma a oblast, týmová práce, výstup opět kalendář - další plány regionální učebnice - co přináší regionální projektová výuka o výchova k patriotismu, poznání místa, ve kterém žijeme o získání sebedůvěry, sociálních dovedností o naplňování dílčích výstupů, klíčové kompetence o největší z celé řady přínosů je smysluplnost Ad 3) Otázky a diskuze S kým spolupracovat? - Ludmila Gočálová, Ministerstvo zemědělství podpora lesní pedagogiky (vzdělávání lesáků, aby uměli pracovat s dětmi a předávat jim informace), včelařských kroužků, programy o zdravé výživě ve školkách; příklad z USA programy škol spolu s farmami, původ jídel ministerstvo zemědělství je tam silný partner a podpora - Alena Bauerová nezávislý konzultant pro města a obce, spolupráce se školami žákovské výstupy; představení průzkumu k dispozici na (průzkum E. Strejčkové, vztah dětí k přírodě, potřeba bezprostředního kontaktu dětí s přírodou) - Miroslav Novák MŽP, ekologická výchova průzkum lesních mateřských škol zanedlouho bude k dispozici Jak je rozsáhlá metodika, jak se změní práce školy měnit ŠVP? Delia Clark Dělat to postupnými kroky, zespoda a ne nařízení shora; začít na drobnostech a pak postupně rozšiřovat; založeno na pár schopných a aktivních učitelích ( pozitivní devianti ) a ti pak nakazí další, postupná proměna celé školy (mnohem lepší výsledky), ale práce jednotlivých učitelů, pokud nemají podporu celé školy, je taky důležitá; možnost sdílet kritéria a posuzování školy vhodné pro zavádění MZU existuje sada kritérií, ze kterých jsou nejdůležitější možnosti DVPP (učitelé musí mít možnost se vzdělávat a získávat dovednosti k MZU) a podporující ředitel; velké překryvy MZU a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji 5

6 Iva Nesvadbová projektová výuka a práce s regionem je u nich zakotvena dlouhodobě v ŠVP - Jana Dlouhá Centrum pro otázky ŽP, časopis Envigogika velmi důležitá jsou partnerství a spolupráce; projekt Open sources sdílení vyvíjených regionálních materiálů, metodik důležité to sdílení, ne jen jejich sestavování; Delia Clark existují stránky k vyměňování zkušeností ; sbírají inspirační materiály s projekty ze škol Jak šířit, propagovat myšlenku MZU? - Jan Činčera jak propagovat myšlenku za zachování ENV výchovy, jak vysvětlit, že je důležitá o Delia Clark důležité je hodnocení mít v ruce argumenty; mluvit jazykem lidí, se kterými mluvíme; spolupráce všech možných různých programů a táhnout za jeden provaz. V USA se všechny programy zabývající se MZU dohodly, že 10 % svých zdrojů dají na hodnocení a že výsledky hodnocení budou zveřejněny bez ohledu na to, zda budou pozitivní či negativní. Někteří měli obavy z dopadů zveřejnění všech výsledků, ale nakonec se od sebe všichni navzájem hodně naučili a ve výsledku získali víc peněz, protože sponzoři viděli jejich výsledky a zodpovědný přístup k hodnocení); každý rok hodnocení, každý rok zacílené na jiné oblasti, předměty, články řetězce ; toto hodnocení má velký přínos pro rozvoj, uplatnění MZU - Kdo jsou vaše zájmové skupiny, kterým výsledky hodnocení předkládáte? o Delia Clark ředitelé, vedoucí vzdělávacích okrsků, Národní parky, CHKO podle zájmových skupin hodnocení cílíme o stránky výzkumu o dopadu MZU - Petra Šimonová Ekoškola, Sdružení TEREZA jak najít problém, který se bude řešit často ho hledají a navrhují učitelé; jak k tomu nalézání problému dovést děti o Iva Nesvadbová hendikepovaní žáci mají trošku omezenější možnosti, ale v rámci Ekoškoly opravdu žáci navrhují změny například návrh na vymalování napsali firmám dopisy, žádosti o sponzorství, dostali asi 400 kg barev a teď si třídy a školní prostory malují sami; v rámci projektu Náš region navrhují učitelé témata a zaměření, žáci navrhují třeba konkrétní změny, postupy o Delia Clark záleží na věku a schopnostech, možnostech žáků; je dobré, když učitel vymezuje širší meze, ve kterých se pak žáci pohybují Bariéry - Spolupráce s obcí, starostou Pavla Polechová, Občanské sdružení Hlásek problémy s místními politiky návrhem jednoho projektu na dobudování chybějícího chodníku se starosta urazil dostal postupně školu do problémů, odstoupila i šikovná ředitelka o Delia Clark výhodné pracovat se sdělovacími prostředky a zveřejňovat výsledky výzkumů; snaží se dospět k rychlým výstupům a hned je publikovat, aby získali podporu, ocenit přínos všech partnerů; lidi rádi čtou i menší pozitivní události s pěknými usmívajícími se dětmi; tím pak získají podporu pro další práci (když pochválíte starostu, jak se s obcí dobře spolupracuje) - Nedostatek participativní demokracie, naslouchání, málo respektu Vladimír Dobeš, obec Zákolany a Sdružení pro udržitelnou spotřebu lidé nejsou schopni naslouchat a každý si hájí svou pozici, pozitivní názory a nadšení mění lidi a jejich přístup; škola na to nesmí zapomenout nemůže být jen jeden světlý bod, šířit nadšení dál, zapojovat okolí a 6

7 vtáhnout i někoho z obce; u nás je zakořeněný strach (ztratím funkci); hnutí Respektovat a být respektován Nástroje - Martin Nawrath Nadace Partnerství hodně se dotýkáme životního prostředí, ale řeší v USA i minoritní problémy s menšinami? o Delia jedna škola s vážnými problémy s drogami, málokterý žák pokračoval na střední školu, mohli si hned po základce dobře vydělávat lovem humrů; vypátrali, že na tom místě dříve těžili žulu, naučili místní kluky ze školy opracovávat žulu, žáci udělali lavičky na náměstí, zpropagovalo se to, tihle kluci opravdu dodělali střední školu získali dovednost, za kterou je díky propagaci ocenilo široké okolí; tím se zlepšil jejich vztah ke vzdělávání a k tomu, že se vůbec chtějí něco naučit. Jiný příklad školy, kde udělali ceduli a prostor pro motýly motýlí zahradu, na počest učitele, který zemřel místo do té doby ničené, teď je to už 7 let, co se místa nikdo devastačně nedotkl; díky průzkumům MZU méně problémového chování, méně absencí - Blažena Hušková zapojování veřejnosti plánovací setkání, víkendy, zapojování i školy, příklad - Zuzana Guthová Místní akční skupina Sdružení růže obavy z rušení malých venkovských škol, které posilují místní identitu posílením postavení malých škol pomoc jim, důležité - Marek Lauermann, ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno a hnutí komunitních škol nezáleží na nálepce, kterou máte, jde o to, co děláte; komunitní škola web a blog s inspiracemi - Delia Clark zmiňuje knihu Poslední dítě v lese syndrom nedostatku kontaktu s přírodou (pořád jen počítače a děti bez kontaktu s přírodou, hnutí za trávení více času venku, důležité jim dát taky náplň venku ne je jen vypustit ven; velký ohlas knihy), zatím nepřeložena do Češtiny - Dáša Zouharová Lipka, ZŠ Podomí MZU má u nás jistě kořeny a tradici, je i hodně lidí, kteří se tomu věnují, regionální učebnice apod.; Lipka nabízí konzultace, semináře ad.; probouzení pozitivních deviantů na základě tradice; důležitá je komunikace s rodiči, aby podporovali podobné činnosti; je to i v USA? Delia Clark o regionálních učebnicích neví, ale je to super myšlenka, žáci píší různé texty, ale pedagogové místní učebnice ne - Jan Froněk, Centrum pro demokratické učení, spolupráce s Centrem občanského vzdělávání pozvánky tři konference (stejné téma, různá místa konání), angažovanost českých žáků v občanských iniciativách; projekt Krabice (kreativní demokratická škola); překlad americké publikace Jak změnit svět bylo by dobré propojit to s MZU, protože to je něco, co tomu zatím chybí - Future City Game - mohli bychom využít kritéria k hodnocení dopadů učení z USA autorská práva? o Delia Clark ne uživatelsky příliš přívětivé, ale obsažné; hodnocení složité, ne vždy přímo průkazné, je těžké oddělit od všech faktorů ovlivňujících vzdělávání ten náš a zhodnotit ho, ale je jednoduché zhodnotit zapojení žáků do výuky; poměrně hodně studií na korelaci mezi zapojením studentů a kvalitou jejich studijních výsledků tento vztah netřeba prokazovat, už prokázán byl, pro nás je důležité prokázat zvýšení zájmu o výuku; je důležité dávat podporu učitelům, aby tak mohli pracovat 7

8 o Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky asi největší hodnota v rozvoji vztahů žáků mezi sebou i pedagogů mezi sebou a směrem k žákům - důležitá podpora shora dostat se do plánů, koncepčních materiálů (akční plány ) - příprava konference v RIU zařazení vzdělávání k udržitelnému rozvoji - nadace Partnerství nebo jiné organizace by mohly udělat nějakou kampaň především informační, weby k příkladům dobré praxe (www.skolaprozivot.cz) - inspirace pro učitele Závěry diskuse: - Zmapovat aktivity, iniciativy v České republice, které se tématům kolem místně zakotveného učení věnují - Zmapovat přínosy uplatňování místně zakotveného učení - Pracovat s bariérami Co dále: - Udržovat kontakt mezi účastníky dnešní akce (viz adresář účastníků) a vést dál diskusi - Zaměřit se hodnocení dopadů - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Info kampaň, média, osvěta 8

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Metodická podpora Domům přírody. Tomáš Růžička Michal Medek a spol.

Metodická podpora Domům přírody. Tomáš Růžička Michal Medek a spol. Metodická podpora Domům přírody Tomáš Růžička Michal Medek a spol. Řízení přípravy DP AOPK Praha Metodická pomoc (JAK) Obce Zájmová sdružení Podnikatelé Další možní uživatelé Pověřený pracovník správy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Vzdělávání dává mladým umírněnost, starým útěchu, bohatým ozdobu a chudým bohatství Diogenes Laertios Venkovské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Aliance RODIČE ZA INKLUZI

Aliance RODIČE ZA INKLUZI Aliance RODIČE ZA INKLUZI BRNO, 14.10.2015 RODIČE ZA INKLUZI Jsme rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání všech dětí.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0064 Název projektu Příjemce Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?

Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás? Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás? *spojit podobné osudy obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny *doplnit školní osnovy *informovat, že nemáme v ČR JEN Lidice *upozornit na stejný

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více