Obec v učení, učení v obci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec v učení, učení v obci"

Transkript

1 Obec v učení, učení v obci Co přináší škole a obci místně zakotvené učení Pořádáno Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy SEVER se záštitou Amerického velvyslanectví v Praze Praha, Program: 1. Místně zakotvené učení Delia Clark, Centrum pro místně zakotvené učení, Vermont 2. Příklady využití MZU v České republice Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky 3. Otázky a diskuze Ad 1) Delia Clark Místně zakotvené učení Lektorka Delia Clark - zkušenosti z USA, Evropy i dalších míst, konzultantka, facilitátorka, tvorba vize komunity, interpretace místního dědictví, spolupráce s neziskovými organizacemi, národními parky - téma udržitelnost místa a jeho další využití - v České republice spolupráce s Blaženou Huškovou už 12 let - v českém překladu vyšla publikace Učíme se rozhodovat pro budoucnost, jejíž je Delia spoluautorkou (vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství) Přínosy a cíle místně zakotveného učení - Místně zakotveného učení (dále jen MZU) staví na osobní zkušenosti, pracuje s reálnými místy, v malém měřítku rozvoj dobrého správcovství začínáme u dětí - tři důležité cíle ( krmíme tři ptáčky jedním semínkem ) o studijní výsledky žáků (rozvoj dovedností, týmová práce a společné řešení problémů; celoživotní učení; rozumět tomu, co to znamená být aktivní občan a pečovat o svoje okolí) Akce proběhla pod záštitou a s finanční podporou Amerického velvyslanectví v Praze.

2 Základní principy MZU o kvalitní životní prostředí (výuka konkrétních věcí na konkrétních místech, lepší dosahování výsledků; větší zájem o místo, snahy o zlepšení ŽP v místě snížení i globálních dopadů) o zdravá životaschopná obec (silný sociální kapitál obcí; vzájemná pomoc v obci; diverzifikovaná ekonomika stabilnější prostředí, menší podniky starat se o ekonomiku, spokojenost místních lidí, pracovat na všech frontách, vyvážený rozvoj když máte někde opravdu chudé obyvatele, těžko vám budou myslet na svoje okolí ) o zakotvení v místě (různá měřítka, různá prostředí město, venkov, chráněné území, ale vždy konkrétní místo) o multigenerační a multikulturní (žáci si vyvíjí respekt ke starším lidem, k odlišným lidem, i komunitám, ) o založené na partnerství spolupráce s různými organizacemi škola se správou NP, organizací v obci vzájemně prospěšné o projektově a badatelsky orientované (skutečně pro žáky náročné, ne žádné hraní, ale skutečné situace, skutečná věda) o relevantní (opravdový význam pro žáky samotné i jejich rodiny) o oceňované těmi, kdo plánují a realizují rozvoj obce a školy o zaměřené na žáky (začneme tím, co je zajímá, a pak stavíme na jejich zvědavosti; město školní učebnou, výuka mimo školu) o mezioborové (založené často na přírodních vědách, ale prolínání do mnoha dalších předmětů jazyky, výtvarná výchova, občanka, ; mezioborové učení je efektivnější a rychlejší; v dnešní době sklouzáváme k drilování a mentorování (i v USA), tento způsob učení nevede k nejlepším výsledkům) o založené na spolupráci (žáků mezi sebou i s organizacemi) o reflektující (tj. zpětná vazba, podívat se za sebe, zhodnotit, vstřebat činnosti je velmi důležité; zabudované po každém kroku v celém dlouhodobém procesu každý článek i dohromady; žáci, učitelé, partneři) o postupně se zvětšující rozsah (malé děti se učí o věcech, kterých se můžou dotknout, prozkoumat; pak zvětšování okruhu, rozšiřování rozsahu s věkem; jak se rozšiřuje prostor vnímaný žáky, rozšiřuje se i výuka) Výzkum dopadu uplatňování MZU - všichni uznávají, že tyto postupy jsou zajímavé, dobré, ale úředníky tím těžko přesvědčíte k finanční podpoře potřebujete konkrétní podklady, čísla, data - organizace PEEC (Place-Based Education Evaluation Collaborative) k hodnocení MZU, už více než 10 let spolupracují a hodnotí MZU, jeho efektivnost (www.peecworks.org) - hodnotitelé jsou vědci a vyhodnocují opravdu jen to, co je podloženo výzkumy a daty; pracují jen s tím, co je přímo doloženo z MZU. Výsledek podložené výstupy a reálné dopady jsou: MZU dokáže 2

3 - povzbudit učitele, - změnit charakter školy, - pomoci studentům v učení zlepšit jejich studijní výsledky, - propojit školu a obec, - povzbudit studenty, aby byli aktivními občany a pečovali o ŽP, - zlepšit kvalitu ŽP - povzbuzení učitele odcházení učitelů mimo oblast školství a vzdělávání, frustrace regulacemi a pravidly ve školství, stírání aktivity pedagogů; MZU je podporuje v jejich aktivitách, věnují se konkrétním věcem ve svém okolí; důležitý argument i pro ministerstvo udržení kvalitních učitelů; konkrétní data další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP v oblasti MZU zlepšuje jejich techniky učení o %) - změna charakteru školy větší spolupráce, pohoda, ; nově příchozí učitel s principy MZU má často výstupy dobré jako učitelé s dlouhou praxí inspirace ostatních, šíří se to jako virus - pomoc studentům v učení zlepšení studijních výsledků existují průkazná srovnávání a testování (např. srovnání výsledků žáků, kteří prošli MŠ s MZU a běžnou MŠ srovnávání psaní (psaní samotné, rozmístění a uspořádání na stránce, slovník ), matematiky. - propojení školy s obcí otrkání žáků, zvykají si komunikovat s úředníky, zástupci organizací, ztrácí zbytečný ostych; uvědomění si hodnot míst okolo sebe, zapojení rodičů a dalších lidí do výuky; zvyšování vazby lidí k místu - povzbuzení studentů k aktivnímu občanství a péči o ŽP konkrétní výstupy - zlepšení kvality ŽP realizace servisních projektů a propojení se skutečnými potřebami obce ( Toto je můj domov a záleží mi na něm natolik, abych jej chránil = základ občanství, Peter Forbes) Více viz prezentace Místně zakotvené učení_delia Clark Ad 2) Příklady využití MZU v České republice Škola pro udržitelný život, Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život (dále jen ŠUŽ) je vzdělávacím, grantovým a asistenčním programem Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, realizovaným od roku 2004 (s celostátní působností od roku 2009) určeným pro základní a střední školy. V současné době jsou zapojeny školy a jejich partneři v asi 150 obcích a městech, jde o všechny typy škol (úplné i malotřídní základní, speciální, gymnázia i různé typy středních odborných). Smysl programu: účastníci pomáhají udržitelnému rozvoji obce a učí se při tom (rozvíjejí kompetence pro udržitelný rozvoj). V programu je primárně kladen důraz na vzdělávání a práci žáků, ale zapojení dalších partnerů je neopominutelné. Program je postaven na principech místně zakotvené projektové výuky. Metodika programu: Školy (žáci, učitelé) ve spolupráci s partnery v obci: 3

4 - mapují problémy a potřeby obce - promýšlejí vizi obce ( jakou obec chceme mít ) - hledají projekty, které by pomohly obci a které by mohla realizovat škola - vyberou, plánují a realizují praktický místní projekt Takto vzniklé místní projekty jsou zaměřeny například na: - Úspory a využívání alternativních zdrojů energie - Předcházení vzniku a šetrné nakládání s odpady - Nakládání s vodou (např. obnova studní, studánek, voda v krajině) - Vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství - Potraviny (např. biopotraviny, místní potraviny) - Stromy a zeleň - Volnou přírodu, krajinu, chráněná území - Interpretaci místního kulturního či přírodního dědictví - Dopravu (např. ekologicky šetrnější, bezpečné cesty do škol) - Veřejná prostranství - Rozvojovou pomoc a spolupráci (např. fairtrade) - Environmentálně šetrné podnikání Více viz prezentace Škola pro udržitelný život a Iva Nesvadbová ZŠ praktická, Králíky; zspkraliky.cz - jedna ze škol, která je v programu ŠUŽ zapojena nejdéle, od roku 2005 projektová výuka díky zapojení do ŠUŽ (dnes mj. i Ekoškola, Zdravá škola, Komunitní škola) - škola se žáky se speciálními potřebami, lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením (skoro všichni zapojováni do projektové výuky kromě těžkých postižení) - první projekt v ŠUŽ o startovní, testovací o řešil prostor pro odpočinek žáků před školou, nabídnutí prostoru maminkám s dětmi i seniorům o zviditelnění školy, spolupráce žáků se zdravými lidmi v okolí, boření bariér o spolupráce při realizaci (zapojení a spolupráce všech ve škole, zapojení rodičů a jejich pomoc i aktivity pro ně, spolupráce a jednání s radními; klub maminek a dlouhodobější spolupráce s nimi) o jednotlivé aktivity vloženy a zařazeny přímo do výuky, naplňování konkrétních výstupů v ŠVP (různé předměty pracovní činnosti, čeština, občanka, výtvarka ) o rozpisy služeb a péče o místo (jednotlivé třídy, úkoly) o když přijde nový učitel do aktivního kolektivu, přizpůsobí se a zapojí nebo nezvládne tempo a odejde, když přijde aktivní učitel do neaktivního kolektivu, utlumí ho nebo vyštípou na kolektivu opravdu hodně záleží, je nutná i podpora shora o otevření školy veřejnosti, propagace školy o odpovědnost dětí za místo, spolupráce žáků i učitelů navzájem - další realizované projekty v průběhu let 4

5 o Sviť, sluníčko, sviť (2007) fotovoltaické panely osvětlení třídy a veřejného prostoru, infotabule, rozsáhlejší jednání s radou a starostkou o Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí (2008) třídění odpadu, založení třídění bioodpadu, aktivity s mateřskými školami (nastartování dlouhodobější spolupráce), bližší spolupráce se službami města Králíky o Cestička do školy (2009) pátrání po historii budov, spolupráce s muzeem (mají spousty materiálů, ale nikdo o nich neví); věkově a rozumově smíšené týmy (velmi se osvědčilo); spolupráce i s pamětníky, občany zkoumaných domů; výstup prezentační nástěnky a kalendář (stará, nová fotka budovy, stručná historie, kresba, sestavená pověst); obrovské zviditelnění školy navenek v rámci republiky (Učitelské listy, portál RVP) o Po stopách našich předků podobné, výstupem pexeso (staré a nové) o Náš region současný projekt každý měsíc jiné téma a oblast, týmová práce, výstup opět kalendář - další plány regionální učebnice - co přináší regionální projektová výuka o výchova k patriotismu, poznání místa, ve kterém žijeme o získání sebedůvěry, sociálních dovedností o naplňování dílčích výstupů, klíčové kompetence o největší z celé řady přínosů je smysluplnost Ad 3) Otázky a diskuze S kým spolupracovat? - Ludmila Gočálová, Ministerstvo zemědělství podpora lesní pedagogiky (vzdělávání lesáků, aby uměli pracovat s dětmi a předávat jim informace), včelařských kroužků, programy o zdravé výživě ve školkách; příklad z USA programy škol spolu s farmami, původ jídel ministerstvo zemědělství je tam silný partner a podpora - Alena Bauerová nezávislý konzultant pro města a obce, spolupráce se školami žákovské výstupy; představení průzkumu k dispozici na (průzkum E. Strejčkové, vztah dětí k přírodě, potřeba bezprostředního kontaktu dětí s přírodou) - Miroslav Novák MŽP, ekologická výchova průzkum lesních mateřských škol zanedlouho bude k dispozici Jak je rozsáhlá metodika, jak se změní práce školy měnit ŠVP? Delia Clark Dělat to postupnými kroky, zespoda a ne nařízení shora; začít na drobnostech a pak postupně rozšiřovat; založeno na pár schopných a aktivních učitelích ( pozitivní devianti ) a ti pak nakazí další, postupná proměna celé školy (mnohem lepší výsledky), ale práce jednotlivých učitelů, pokud nemají podporu celé školy, je taky důležitá; možnost sdílet kritéria a posuzování školy vhodné pro zavádění MZU existuje sada kritérií, ze kterých jsou nejdůležitější možnosti DVPP (učitelé musí mít možnost se vzdělávat a získávat dovednosti k MZU) a podporující ředitel; velké překryvy MZU a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji 5

6 Iva Nesvadbová projektová výuka a práce s regionem je u nich zakotvena dlouhodobě v ŠVP - Jana Dlouhá Centrum pro otázky ŽP, časopis Envigogika velmi důležitá jsou partnerství a spolupráce; projekt Open sources sdílení vyvíjených regionálních materiálů, metodik důležité to sdílení, ne jen jejich sestavování; Delia Clark existují stránky k vyměňování zkušeností ; sbírají inspirační materiály s projekty ze škol Jak šířit, propagovat myšlenku MZU? - Jan Činčera jak propagovat myšlenku za zachování ENV výchovy, jak vysvětlit, že je důležitá o Delia Clark důležité je hodnocení mít v ruce argumenty; mluvit jazykem lidí, se kterými mluvíme; spolupráce všech možných různých programů a táhnout za jeden provaz. V USA se všechny programy zabývající se MZU dohodly, že 10 % svých zdrojů dají na hodnocení a že výsledky hodnocení budou zveřejněny bez ohledu na to, zda budou pozitivní či negativní. Někteří měli obavy z dopadů zveřejnění všech výsledků, ale nakonec se od sebe všichni navzájem hodně naučili a ve výsledku získali víc peněz, protože sponzoři viděli jejich výsledky a zodpovědný přístup k hodnocení); každý rok hodnocení, každý rok zacílené na jiné oblasti, předměty, články řetězce ; toto hodnocení má velký přínos pro rozvoj, uplatnění MZU - Kdo jsou vaše zájmové skupiny, kterým výsledky hodnocení předkládáte? o Delia Clark ředitelé, vedoucí vzdělávacích okrsků, Národní parky, CHKO podle zájmových skupin hodnocení cílíme o stránky výzkumu o dopadu MZU - Petra Šimonová Ekoškola, Sdružení TEREZA jak najít problém, který se bude řešit často ho hledají a navrhují učitelé; jak k tomu nalézání problému dovést děti o Iva Nesvadbová hendikepovaní žáci mají trošku omezenější možnosti, ale v rámci Ekoškoly opravdu žáci navrhují změny například návrh na vymalování napsali firmám dopisy, žádosti o sponzorství, dostali asi 400 kg barev a teď si třídy a školní prostory malují sami; v rámci projektu Náš region navrhují učitelé témata a zaměření, žáci navrhují třeba konkrétní změny, postupy o Delia Clark záleží na věku a schopnostech, možnostech žáků; je dobré, když učitel vymezuje širší meze, ve kterých se pak žáci pohybují Bariéry - Spolupráce s obcí, starostou Pavla Polechová, Občanské sdružení Hlásek problémy s místními politiky návrhem jednoho projektu na dobudování chybějícího chodníku se starosta urazil dostal postupně školu do problémů, odstoupila i šikovná ředitelka o Delia Clark výhodné pracovat se sdělovacími prostředky a zveřejňovat výsledky výzkumů; snaží se dospět k rychlým výstupům a hned je publikovat, aby získali podporu, ocenit přínos všech partnerů; lidi rádi čtou i menší pozitivní události s pěknými usmívajícími se dětmi; tím pak získají podporu pro další práci (když pochválíte starostu, jak se s obcí dobře spolupracuje) - Nedostatek participativní demokracie, naslouchání, málo respektu Vladimír Dobeš, obec Zákolany a Sdružení pro udržitelnou spotřebu lidé nejsou schopni naslouchat a každý si hájí svou pozici, pozitivní názory a nadšení mění lidi a jejich přístup; škola na to nesmí zapomenout nemůže být jen jeden světlý bod, šířit nadšení dál, zapojovat okolí a 6

7 vtáhnout i někoho z obce; u nás je zakořeněný strach (ztratím funkci); hnutí Respektovat a být respektován Nástroje - Martin Nawrath Nadace Partnerství hodně se dotýkáme životního prostředí, ale řeší v USA i minoritní problémy s menšinami? o Delia jedna škola s vážnými problémy s drogami, málokterý žák pokračoval na střední školu, mohli si hned po základce dobře vydělávat lovem humrů; vypátrali, že na tom místě dříve těžili žulu, naučili místní kluky ze školy opracovávat žulu, žáci udělali lavičky na náměstí, zpropagovalo se to, tihle kluci opravdu dodělali střední školu získali dovednost, za kterou je díky propagaci ocenilo široké okolí; tím se zlepšil jejich vztah ke vzdělávání a k tomu, že se vůbec chtějí něco naučit. Jiný příklad školy, kde udělali ceduli a prostor pro motýly motýlí zahradu, na počest učitele, který zemřel místo do té doby ničené, teď je to už 7 let, co se místa nikdo devastačně nedotkl; díky průzkumům MZU méně problémového chování, méně absencí - Blažena Hušková zapojování veřejnosti plánovací setkání, víkendy, zapojování i školy, příklad - Zuzana Guthová Místní akční skupina Sdružení růže obavy z rušení malých venkovských škol, které posilují místní identitu posílením postavení malých škol pomoc jim, důležité - Marek Lauermann, ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno a hnutí komunitních škol nezáleží na nálepce, kterou máte, jde o to, co děláte; komunitní škola web a blog s inspiracemi - Delia Clark zmiňuje knihu Poslední dítě v lese syndrom nedostatku kontaktu s přírodou (pořád jen počítače a děti bez kontaktu s přírodou, hnutí za trávení více času venku, důležité jim dát taky náplň venku ne je jen vypustit ven; velký ohlas knihy), zatím nepřeložena do Češtiny - Dáša Zouharová Lipka, ZŠ Podomí MZU má u nás jistě kořeny a tradici, je i hodně lidí, kteří se tomu věnují, regionální učebnice apod.; Lipka nabízí konzultace, semináře ad.; probouzení pozitivních deviantů na základě tradice; důležitá je komunikace s rodiči, aby podporovali podobné činnosti; je to i v USA? Delia Clark o regionálních učebnicích neví, ale je to super myšlenka, žáci píší různé texty, ale pedagogové místní učebnice ne - Jan Froněk, Centrum pro demokratické učení, spolupráce s Centrem občanského vzdělávání pozvánky tři konference (stejné téma, různá místa konání), angažovanost českých žáků v občanských iniciativách; projekt Krabice (kreativní demokratická škola); překlad americké publikace Jak změnit svět bylo by dobré propojit to s MZU, protože to je něco, co tomu zatím chybí - Future City Game - mohli bychom využít kritéria k hodnocení dopadů učení z USA autorská práva? o Delia Clark ne uživatelsky příliš přívětivé, ale obsažné; hodnocení složité, ne vždy přímo průkazné, je těžké oddělit od všech faktorů ovlivňujících vzdělávání ten náš a zhodnotit ho, ale je jednoduché zhodnotit zapojení žáků do výuky; poměrně hodně studií na korelaci mezi zapojením studentů a kvalitou jejich studijních výsledků tento vztah netřeba prokazovat, už prokázán byl, pro nás je důležité prokázat zvýšení zájmu o výuku; je důležité dávat podporu učitelům, aby tak mohli pracovat 7

8 o Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky asi největší hodnota v rozvoji vztahů žáků mezi sebou i pedagogů mezi sebou a směrem k žákům - důležitá podpora shora dostat se do plánů, koncepčních materiálů (akční plány ) - příprava konference v RIU zařazení vzdělávání k udržitelnému rozvoji - nadace Partnerství nebo jiné organizace by mohly udělat nějakou kampaň především informační, weby k příkladům dobré praxe (www.skolaprozivot.cz) - inspirace pro učitele Závěry diskuse: - Zmapovat aktivity, iniciativy v České republice, které se tématům kolem místně zakotveného učení věnují - Zmapovat přínosy uplatňování místně zakotveného učení - Pracovat s bariérami Co dále: - Udržovat kontakt mezi účastníky dnešní akce (viz adresář účastníků) a vést dál diskusi - Zaměřit se hodnocení dopadů - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Info kampaň, média, osvěta 8

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Doporučené očekávané výstupy Environmentální výchova v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Environmentální výchova Environmentální výchova Environmentální výchova Environmentální výchova Environmentální výchova

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013 OBSAH 1 Editorial 2 Ohlédnutí za proběhlými akcemi 2 Tržiště školních komunitních projektů a diskuze o komunitních školách 3 Další školy na palubě 4 Školní komunitní projekty realizované 2012/2013 7 Přehled

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více