Obec v učení, učení v obci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec v učení, učení v obci"

Transkript

1 Obec v učení, učení v obci Co přináší škole a obci místně zakotvené učení Pořádáno Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy SEVER se záštitou Amerického velvyslanectví v Praze Praha, Program: 1. Místně zakotvené učení Delia Clark, Centrum pro místně zakotvené učení, Vermont 2. Příklady využití MZU v České republice Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky 3. Otázky a diskuze Ad 1) Delia Clark Místně zakotvené učení Lektorka Delia Clark - zkušenosti z USA, Evropy i dalších míst, konzultantka, facilitátorka, tvorba vize komunity, interpretace místního dědictví, spolupráce s neziskovými organizacemi, národními parky - téma udržitelnost místa a jeho další využití - v České republice spolupráce s Blaženou Huškovou už 12 let - v českém překladu vyšla publikace Učíme se rozhodovat pro budoucnost, jejíž je Delia spoluautorkou (vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství) Přínosy a cíle místně zakotveného učení - Místně zakotveného učení (dále jen MZU) staví na osobní zkušenosti, pracuje s reálnými místy, v malém měřítku rozvoj dobrého správcovství začínáme u dětí - tři důležité cíle ( krmíme tři ptáčky jedním semínkem ) o studijní výsledky žáků (rozvoj dovedností, týmová práce a společné řešení problémů; celoživotní učení; rozumět tomu, co to znamená být aktivní občan a pečovat o svoje okolí) Akce proběhla pod záštitou a s finanční podporou Amerického velvyslanectví v Praze.

2 Základní principy MZU o kvalitní životní prostředí (výuka konkrétních věcí na konkrétních místech, lepší dosahování výsledků; větší zájem o místo, snahy o zlepšení ŽP v místě snížení i globálních dopadů) o zdravá životaschopná obec (silný sociální kapitál obcí; vzájemná pomoc v obci; diverzifikovaná ekonomika stabilnější prostředí, menší podniky starat se o ekonomiku, spokojenost místních lidí, pracovat na všech frontách, vyvážený rozvoj když máte někde opravdu chudé obyvatele, těžko vám budou myslet na svoje okolí ) o zakotvení v místě (různá měřítka, různá prostředí město, venkov, chráněné území, ale vždy konkrétní místo) o multigenerační a multikulturní (žáci si vyvíjí respekt ke starším lidem, k odlišným lidem, i komunitám, ) o založené na partnerství spolupráce s různými organizacemi škola se správou NP, organizací v obci vzájemně prospěšné o projektově a badatelsky orientované (skutečně pro žáky náročné, ne žádné hraní, ale skutečné situace, skutečná věda) o relevantní (opravdový význam pro žáky samotné i jejich rodiny) o oceňované těmi, kdo plánují a realizují rozvoj obce a školy o zaměřené na žáky (začneme tím, co je zajímá, a pak stavíme na jejich zvědavosti; město školní učebnou, výuka mimo školu) o mezioborové (založené často na přírodních vědách, ale prolínání do mnoha dalších předmětů jazyky, výtvarná výchova, občanka, ; mezioborové učení je efektivnější a rychlejší; v dnešní době sklouzáváme k drilování a mentorování (i v USA), tento způsob učení nevede k nejlepším výsledkům) o založené na spolupráci (žáků mezi sebou i s organizacemi) o reflektující (tj. zpětná vazba, podívat se za sebe, zhodnotit, vstřebat činnosti je velmi důležité; zabudované po každém kroku v celém dlouhodobém procesu každý článek i dohromady; žáci, učitelé, partneři) o postupně se zvětšující rozsah (malé děti se učí o věcech, kterých se můžou dotknout, prozkoumat; pak zvětšování okruhu, rozšiřování rozsahu s věkem; jak se rozšiřuje prostor vnímaný žáky, rozšiřuje se i výuka) Výzkum dopadu uplatňování MZU - všichni uznávají, že tyto postupy jsou zajímavé, dobré, ale úředníky tím těžko přesvědčíte k finanční podpoře potřebujete konkrétní podklady, čísla, data - organizace PEEC (Place-Based Education Evaluation Collaborative) k hodnocení MZU, už více než 10 let spolupracují a hodnotí MZU, jeho efektivnost (www.peecworks.org) - hodnotitelé jsou vědci a vyhodnocují opravdu jen to, co je podloženo výzkumy a daty; pracují jen s tím, co je přímo doloženo z MZU. Výsledek podložené výstupy a reálné dopady jsou: MZU dokáže 2

3 - povzbudit učitele, - změnit charakter školy, - pomoci studentům v učení zlepšit jejich studijní výsledky, - propojit školu a obec, - povzbudit studenty, aby byli aktivními občany a pečovali o ŽP, - zlepšit kvalitu ŽP - povzbuzení učitele odcházení učitelů mimo oblast školství a vzdělávání, frustrace regulacemi a pravidly ve školství, stírání aktivity pedagogů; MZU je podporuje v jejich aktivitách, věnují se konkrétním věcem ve svém okolí; důležitý argument i pro ministerstvo udržení kvalitních učitelů; konkrétní data další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP v oblasti MZU zlepšuje jejich techniky učení o %) - změna charakteru školy větší spolupráce, pohoda, ; nově příchozí učitel s principy MZU má často výstupy dobré jako učitelé s dlouhou praxí inspirace ostatních, šíří se to jako virus - pomoc studentům v učení zlepšení studijních výsledků existují průkazná srovnávání a testování (např. srovnání výsledků žáků, kteří prošli MŠ s MZU a běžnou MŠ srovnávání psaní (psaní samotné, rozmístění a uspořádání na stránce, slovník ), matematiky. - propojení školy s obcí otrkání žáků, zvykají si komunikovat s úředníky, zástupci organizací, ztrácí zbytečný ostych; uvědomění si hodnot míst okolo sebe, zapojení rodičů a dalších lidí do výuky; zvyšování vazby lidí k místu - povzbuzení studentů k aktivnímu občanství a péči o ŽP konkrétní výstupy - zlepšení kvality ŽP realizace servisních projektů a propojení se skutečnými potřebami obce ( Toto je můj domov a záleží mi na něm natolik, abych jej chránil = základ občanství, Peter Forbes) Více viz prezentace Místně zakotvené učení_delia Clark Ad 2) Příklady využití MZU v České republice Škola pro udržitelný život, Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život (dále jen ŠUŽ) je vzdělávacím, grantovým a asistenčním programem Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, realizovaným od roku 2004 (s celostátní působností od roku 2009) určeným pro základní a střední školy. V současné době jsou zapojeny školy a jejich partneři v asi 150 obcích a městech, jde o všechny typy škol (úplné i malotřídní základní, speciální, gymnázia i různé typy středních odborných). Smysl programu: účastníci pomáhají udržitelnému rozvoji obce a učí se při tom (rozvíjejí kompetence pro udržitelný rozvoj). V programu je primárně kladen důraz na vzdělávání a práci žáků, ale zapojení dalších partnerů je neopominutelné. Program je postaven na principech místně zakotvené projektové výuky. Metodika programu: Školy (žáci, učitelé) ve spolupráci s partnery v obci: 3

4 - mapují problémy a potřeby obce - promýšlejí vizi obce ( jakou obec chceme mít ) - hledají projekty, které by pomohly obci a které by mohla realizovat škola - vyberou, plánují a realizují praktický místní projekt Takto vzniklé místní projekty jsou zaměřeny například na: - Úspory a využívání alternativních zdrojů energie - Předcházení vzniku a šetrné nakládání s odpady - Nakládání s vodou (např. obnova studní, studánek, voda v krajině) - Vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství - Potraviny (např. biopotraviny, místní potraviny) - Stromy a zeleň - Volnou přírodu, krajinu, chráněná území - Interpretaci místního kulturního či přírodního dědictví - Dopravu (např. ekologicky šetrnější, bezpečné cesty do škol) - Veřejná prostranství - Rozvojovou pomoc a spolupráci (např. fairtrade) - Environmentálně šetrné podnikání Více viz prezentace Škola pro udržitelný život a Iva Nesvadbová ZŠ praktická, Králíky; zspkraliky.cz - jedna ze škol, která je v programu ŠUŽ zapojena nejdéle, od roku 2005 projektová výuka díky zapojení do ŠUŽ (dnes mj. i Ekoškola, Zdravá škola, Komunitní škola) - škola se žáky se speciálními potřebami, lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením (skoro všichni zapojováni do projektové výuky kromě těžkých postižení) - první projekt v ŠUŽ o startovní, testovací o řešil prostor pro odpočinek žáků před školou, nabídnutí prostoru maminkám s dětmi i seniorům o zviditelnění školy, spolupráce žáků se zdravými lidmi v okolí, boření bariér o spolupráce při realizaci (zapojení a spolupráce všech ve škole, zapojení rodičů a jejich pomoc i aktivity pro ně, spolupráce a jednání s radními; klub maminek a dlouhodobější spolupráce s nimi) o jednotlivé aktivity vloženy a zařazeny přímo do výuky, naplňování konkrétních výstupů v ŠVP (různé předměty pracovní činnosti, čeština, občanka, výtvarka ) o rozpisy služeb a péče o místo (jednotlivé třídy, úkoly) o když přijde nový učitel do aktivního kolektivu, přizpůsobí se a zapojí nebo nezvládne tempo a odejde, když přijde aktivní učitel do neaktivního kolektivu, utlumí ho nebo vyštípou na kolektivu opravdu hodně záleží, je nutná i podpora shora o otevření školy veřejnosti, propagace školy o odpovědnost dětí za místo, spolupráce žáků i učitelů navzájem - další realizované projekty v průběhu let 4

5 o Sviť, sluníčko, sviť (2007) fotovoltaické panely osvětlení třídy a veřejného prostoru, infotabule, rozsáhlejší jednání s radou a starostkou o Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí (2008) třídění odpadu, založení třídění bioodpadu, aktivity s mateřskými školami (nastartování dlouhodobější spolupráce), bližší spolupráce se službami města Králíky o Cestička do školy (2009) pátrání po historii budov, spolupráce s muzeem (mají spousty materiálů, ale nikdo o nich neví); věkově a rozumově smíšené týmy (velmi se osvědčilo); spolupráce i s pamětníky, občany zkoumaných domů; výstup prezentační nástěnky a kalendář (stará, nová fotka budovy, stručná historie, kresba, sestavená pověst); obrovské zviditelnění školy navenek v rámci republiky (Učitelské listy, portál RVP) o Po stopách našich předků podobné, výstupem pexeso (staré a nové) o Náš region současný projekt každý měsíc jiné téma a oblast, týmová práce, výstup opět kalendář - další plány regionální učebnice - co přináší regionální projektová výuka o výchova k patriotismu, poznání místa, ve kterém žijeme o získání sebedůvěry, sociálních dovedností o naplňování dílčích výstupů, klíčové kompetence o největší z celé řady přínosů je smysluplnost Ad 3) Otázky a diskuze S kým spolupracovat? - Ludmila Gočálová, Ministerstvo zemědělství podpora lesní pedagogiky (vzdělávání lesáků, aby uměli pracovat s dětmi a předávat jim informace), včelařských kroužků, programy o zdravé výživě ve školkách; příklad z USA programy škol spolu s farmami, původ jídel ministerstvo zemědělství je tam silný partner a podpora - Alena Bauerová nezávislý konzultant pro města a obce, spolupráce se školami žákovské výstupy; představení průzkumu k dispozici na (průzkum E. Strejčkové, vztah dětí k přírodě, potřeba bezprostředního kontaktu dětí s přírodou) - Miroslav Novák MŽP, ekologická výchova průzkum lesních mateřských škol zanedlouho bude k dispozici Jak je rozsáhlá metodika, jak se změní práce školy měnit ŠVP? Delia Clark Dělat to postupnými kroky, zespoda a ne nařízení shora; začít na drobnostech a pak postupně rozšiřovat; založeno na pár schopných a aktivních učitelích ( pozitivní devianti ) a ti pak nakazí další, postupná proměna celé školy (mnohem lepší výsledky), ale práce jednotlivých učitelů, pokud nemají podporu celé školy, je taky důležitá; možnost sdílet kritéria a posuzování školy vhodné pro zavádění MZU existuje sada kritérií, ze kterých jsou nejdůležitější možnosti DVPP (učitelé musí mít možnost se vzdělávat a získávat dovednosti k MZU) a podporující ředitel; velké překryvy MZU a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji 5

6 Iva Nesvadbová projektová výuka a práce s regionem je u nich zakotvena dlouhodobě v ŠVP - Jana Dlouhá Centrum pro otázky ŽP, časopis Envigogika velmi důležitá jsou partnerství a spolupráce; projekt Open sources sdílení vyvíjených regionálních materiálů, metodik důležité to sdílení, ne jen jejich sestavování; Delia Clark existují stránky k vyměňování zkušeností ; sbírají inspirační materiály s projekty ze škol Jak šířit, propagovat myšlenku MZU? - Jan Činčera jak propagovat myšlenku za zachování ENV výchovy, jak vysvětlit, že je důležitá o Delia Clark důležité je hodnocení mít v ruce argumenty; mluvit jazykem lidí, se kterými mluvíme; spolupráce všech možných různých programů a táhnout za jeden provaz. V USA se všechny programy zabývající se MZU dohodly, že 10 % svých zdrojů dají na hodnocení a že výsledky hodnocení budou zveřejněny bez ohledu na to, zda budou pozitivní či negativní. Někteří měli obavy z dopadů zveřejnění všech výsledků, ale nakonec se od sebe všichni navzájem hodně naučili a ve výsledku získali víc peněz, protože sponzoři viděli jejich výsledky a zodpovědný přístup k hodnocení); každý rok hodnocení, každý rok zacílené na jiné oblasti, předměty, články řetězce ; toto hodnocení má velký přínos pro rozvoj, uplatnění MZU - Kdo jsou vaše zájmové skupiny, kterým výsledky hodnocení předkládáte? o Delia Clark ředitelé, vedoucí vzdělávacích okrsků, Národní parky, CHKO podle zájmových skupin hodnocení cílíme o stránky výzkumu o dopadu MZU - Petra Šimonová Ekoškola, Sdružení TEREZA jak najít problém, který se bude řešit často ho hledají a navrhují učitelé; jak k tomu nalézání problému dovést děti o Iva Nesvadbová hendikepovaní žáci mají trošku omezenější možnosti, ale v rámci Ekoškoly opravdu žáci navrhují změny například návrh na vymalování napsali firmám dopisy, žádosti o sponzorství, dostali asi 400 kg barev a teď si třídy a školní prostory malují sami; v rámci projektu Náš region navrhují učitelé témata a zaměření, žáci navrhují třeba konkrétní změny, postupy o Delia Clark záleží na věku a schopnostech, možnostech žáků; je dobré, když učitel vymezuje širší meze, ve kterých se pak žáci pohybují Bariéry - Spolupráce s obcí, starostou Pavla Polechová, Občanské sdružení Hlásek problémy s místními politiky návrhem jednoho projektu na dobudování chybějícího chodníku se starosta urazil dostal postupně školu do problémů, odstoupila i šikovná ředitelka o Delia Clark výhodné pracovat se sdělovacími prostředky a zveřejňovat výsledky výzkumů; snaží se dospět k rychlým výstupům a hned je publikovat, aby získali podporu, ocenit přínos všech partnerů; lidi rádi čtou i menší pozitivní události s pěknými usmívajícími se dětmi; tím pak získají podporu pro další práci (když pochválíte starostu, jak se s obcí dobře spolupracuje) - Nedostatek participativní demokracie, naslouchání, málo respektu Vladimír Dobeš, obec Zákolany a Sdružení pro udržitelnou spotřebu lidé nejsou schopni naslouchat a každý si hájí svou pozici, pozitivní názory a nadšení mění lidi a jejich přístup; škola na to nesmí zapomenout nemůže být jen jeden světlý bod, šířit nadšení dál, zapojovat okolí a 6

7 vtáhnout i někoho z obce; u nás je zakořeněný strach (ztratím funkci); hnutí Respektovat a být respektován Nástroje - Martin Nawrath Nadace Partnerství hodně se dotýkáme životního prostředí, ale řeší v USA i minoritní problémy s menšinami? o Delia jedna škola s vážnými problémy s drogami, málokterý žák pokračoval na střední školu, mohli si hned po základce dobře vydělávat lovem humrů; vypátrali, že na tom místě dříve těžili žulu, naučili místní kluky ze školy opracovávat žulu, žáci udělali lavičky na náměstí, zpropagovalo se to, tihle kluci opravdu dodělali střední školu získali dovednost, za kterou je díky propagaci ocenilo široké okolí; tím se zlepšil jejich vztah ke vzdělávání a k tomu, že se vůbec chtějí něco naučit. Jiný příklad školy, kde udělali ceduli a prostor pro motýly motýlí zahradu, na počest učitele, který zemřel místo do té doby ničené, teď je to už 7 let, co se místa nikdo devastačně nedotkl; díky průzkumům MZU méně problémového chování, méně absencí - Blažena Hušková zapojování veřejnosti plánovací setkání, víkendy, zapojování i školy, příklad - Zuzana Guthová Místní akční skupina Sdružení růže obavy z rušení malých venkovských škol, které posilují místní identitu posílením postavení malých škol pomoc jim, důležité - Marek Lauermann, ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno a hnutí komunitních škol nezáleží na nálepce, kterou máte, jde o to, co děláte; komunitní škola web a blog s inspiracemi - Delia Clark zmiňuje knihu Poslední dítě v lese syndrom nedostatku kontaktu s přírodou (pořád jen počítače a děti bez kontaktu s přírodou, hnutí za trávení více času venku, důležité jim dát taky náplň venku ne je jen vypustit ven; velký ohlas knihy), zatím nepřeložena do Češtiny - Dáša Zouharová Lipka, ZŠ Podomí MZU má u nás jistě kořeny a tradici, je i hodně lidí, kteří se tomu věnují, regionální učebnice apod.; Lipka nabízí konzultace, semináře ad.; probouzení pozitivních deviantů na základě tradice; důležitá je komunikace s rodiči, aby podporovali podobné činnosti; je to i v USA? Delia Clark o regionálních učebnicích neví, ale je to super myšlenka, žáci píší různé texty, ale pedagogové místní učebnice ne - Jan Froněk, Centrum pro demokratické učení, spolupráce s Centrem občanského vzdělávání pozvánky tři konference (stejné téma, různá místa konání), angažovanost českých žáků v občanských iniciativách; projekt Krabice (kreativní demokratická škola); překlad americké publikace Jak změnit svět bylo by dobré propojit to s MZU, protože to je něco, co tomu zatím chybí - Future City Game - mohli bychom využít kritéria k hodnocení dopadů učení z USA autorská práva? o Delia Clark ne uživatelsky příliš přívětivé, ale obsažné; hodnocení složité, ne vždy přímo průkazné, je těžké oddělit od všech faktorů ovlivňujících vzdělávání ten náš a zhodnotit ho, ale je jednoduché zhodnotit zapojení žáků do výuky; poměrně hodně studií na korelaci mezi zapojením studentů a kvalitou jejich studijních výsledků tento vztah netřeba prokazovat, už prokázán byl, pro nás je důležité prokázat zvýšení zájmu o výuku; je důležité dávat podporu učitelům, aby tak mohli pracovat 7

8 o Iva Nesvadbová, ZŠ praktická Králíky asi největší hodnota v rozvoji vztahů žáků mezi sebou i pedagogů mezi sebou a směrem k žákům - důležitá podpora shora dostat se do plánů, koncepčních materiálů (akční plány ) - příprava konference v RIU zařazení vzdělávání k udržitelnému rozvoji - nadace Partnerství nebo jiné organizace by mohly udělat nějakou kampaň především informační, weby k příkladům dobré praxe (www.skolaprozivot.cz) - inspirace pro učitele Závěry diskuse: - Zmapovat aktivity, iniciativy v České republice, které se tématům kolem místně zakotveného učení věnují - Zmapovat přínosy uplatňování místně zakotveného učení - Pracovat s bariérami Co dále: - Udržovat kontakt mezi účastníky dnešní akce (viz adresář účastníků) a vést dál diskusi - Zaměřit se hodnocení dopadů - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Info kampaň, média, osvěta 8

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Environmentální výchova z pohledu učitelů

Environmentální výchova z pohledu učitelů Environmentální výchova z pohledu učitelů Environmentální kompetence dětí, Projekt TAČR TB050MZP001 Jan Činčera (Masarykova univerzita Brno), Kateřina Jančaříková (Univerzita Karlova), Tomáš Matějček (Univerzita

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association 1 člen mezinárodní organizace International Step by Step Association Step by Step ČR, o.p.s. je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu včr. Stará se o jeho monitorování,

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více