Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ..."

Transkript

1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok Rumburk dne Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk

2 OBSAH: 1. Termíny maturit a závěrečných zkoušek na školní rok Plány porad pedagogické rady, třídních schůzek, předání vysvědčení, ředitelské volno, odborná praxe oboru polygrafie, ve školním roce a přijímací řízení do prvních ročníků 1. kolo 3. Plán lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů na školní rok 4. Plán výchovného poradce na školní rok Plán metodické komise odborných předmětů na školní rok Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů na školní rok Plán práce komise VVP pro školní rok Plán domova mládeže na školní rok Plán práce školního metodika prevence Minimální preventivní program 11. Přílohou plánu práce je kalendář SOŠ mgp a organizace odborného výcviku polygrafických oborů 12. Porady vedení

3 1. Termíny maturit a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky 4. P 4. S pedagogická rada předání vysvědčení praktická zkouška z OV studijní volno ústní část testy a písemné práce společné části Předání protokolů 9. a Poznámka: termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny na základě pokynů MŠMT Závěrečné zkoušky 3. A pedagogická rada předání vysvědčení písemná část praktická část studijní volno ústní část Plány porad pedagogické rady, třídních schůzek, předání vysvědčení, odborná praxe oboru polygraf, přijímací řízení do prvních ročníků Pedagogické rady , , ,

4 Třídní schůzky 1x za pololetí a Předání vysvědčení všechny třídy zbylé třídy Volno z rozhodnutí ředitele Přijímací řízení do 1. ročníků Dle vyhlášky 671/2004 Sb. stanoví ředitel S0Šmgp 3. Plán lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů Kurzy Zimní lyžařský výcvikový kurz: leden 2015 (bude upřesněno) Letní sportovně turistický kurz:

5 4. Plán výchovného poradce Seznámit všechny pracovníky s obsahem plánu výchovného poradce. 2. Výchovný poradce obejde 1. ročníky - 1.A, 1.P, 1.S, seznámí žáky s funkcí výchovného porad- ce a s jeho úkoly. 3. Zjistit žáky se specifickými poruchami učení, vyžádat si výsledky spec. pedag. a psych. vyšetření z PPP a tyto nálezy prostudovat, založit a obeznámit s nimi třídní učitele a vyučující V případě specific. potíží po dohodě s rodiči zaslat do PPP k vyšetření žáky, kteří nikdy šetřeni nebyli nebo jejich šetření je starší než tři roky, předkládat zák. zást. žáka, pedag. prac. a řediteli školy návrhy na další péči školy o tyto žáky. Zaměřit se na žáky v souvislosti s blížící se státní MZ, kteří budou mít uzpůsobené podmínky MZ. Upozornit na včasné vyšetření v PPP. 4. Poskytnout jmenný seznam žáků se specific. poruchami učení všem vyučujícím do konce září. 5. Ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími vypracovat IVP pro žáky se spec. poru- chami učení, kterým byly v PPP vystaveny podklady k integraci. VP bude tento IVP konzulto- vat s PPP a odevzdá jej PPP do konce září. 6. Seznámit vyučující s pokyny MŠMT ČR k zajištění péče o děti se specifickými vývoj. poruchami, poskytovat poradenství všem ped. prac. Během školního roku poskytovat poradenství týkající se vývojových poruch učení a chování ( syndrom ADHD, ADD), zohlednění těchto studentů u stát, matur. zkoušky. 7. Zaměřit se na čl. 2, bod 1 školního řádu týk. se zákazu kouření, pití alkoholických nápojů a užívání drog ve škole, jejím okolí a na akcích pořádaných školou, aktuálně ve spolupráci s vedením školy, učiteli, rodiči a ostatními zaměstnanci školy řešit vzniklé problémy. 8. Pokračovat ve spolupráci s DM, konzultovat chování žáků, kázeňské přestupky ubytovaných žáků, spolupracovat a motivovat žáky pro mimoškolní zájmovou činnost, pravidelně navštěvovat DM, zúčastňovat se akcí DM, spolupracovat se všemi vychovateli, TU a pedagogic. pracovníky. 9. Navázat spolupráci s rodiči z 1. ročníků / na třídních schůzkách, telefonicky, pozváním k příp. jedná ní apod./, informovat všechny rodiče o chování a případně vzniklých problémech, závažnější pro- blémy řešit osobně s rodiči za spolupráce s PPP a se školní metodičkou prevence Bc. L. Obergruberovou, řešit konfliktní situace rodiče- učitelé, učitel- žák, žák- žák, koordinovat řešení problémů rodina- žák- škola, v případě podezření na užívání návykových látek nepodcenit situaci a jednat o problému jak s žákem, tak s rodiči osobně. 10. Motivovat studenty k dalšímu studiu, informovat je o možnostech dalšího studia /nástěnka výchovného poradce, konzultace, internet, Učitelské noviny -

6 seznamy SOŠ, VŠ,.../, poskytnout studentům přihlášky, pomoci a poradit s jejich vyplněním, informovat studenty včas o nej- zazším termínu pro podání přihlášky do nástavbového studia, na nástěnku umístit veškeré potřebné informace, které se týkají údajů o škole, tzn. kódy jednotlivých oborů, IZO školy atd., podchytit talen- tované studenty. 11. Organizovat besedy, které budou žáky motivovat ke zdrav. život. stylu, rozvoji osobnosti. 12. Zvýšit pozornost s ohledem na možnost šikany, důraz na spolupráci všech ped. pracovníků. 13. V rámci protidrog. prevence pod vedením Bc. L. Obergruberové, školní metodičky prevence, zapojit všechny TU do protidrogového programu, v tříd. hodinách povedou debaty na růz. témata, např. vztahy ve třídě, mezilidské vztahy, volný čas, využijí filmů, knih, lze zařadit psychohry apod., o těchto hodinách povedou písemný záznam, který odevzdají 2x ročně. 14. Věnovat zvýšenou pozornost žákům se zdravotním postižením (onemocnění srdce, epilepsie apod.). v Rumburku Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. Iva Šabatová 5. Plán metodické komise odborných předmětů na školní rok Členové: Erich Meissner, Ing. Alexandra Galbavá, Ing. Lucie Bílková, Ivo Šabata, Jiří Malypetr, Ing. Richard Sýkora 1. Vypracování ŠVP pro obor polygrafie 2. Vypracovat časové plány podle ŠVP 3. Vyhodnocení letošních MZ u tříd 4. P a 4. S, a následně provést případné úpravy témat pro obor tiskař na polygrafických strojích a reprodukční grafik pro média pro třídu 4. S 4. Zajistit u studijních oborů zakoupení učebnic Moderní polygrafie 5. Zajistit připravit názorné ukázky k maturitním tématům 6. Exkurze: dle finančních možností Rbk STI a okolí, Pharming, Tisk Krásná Lípa, Plaston Šluknov, Národní technické muzeum Praha, Veletrh reklama Polygraf Praha

7 6. Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů pro školní rok Komise bude pracovat průběžně, bude aktuálně reagovat na jednotlivé podněty, problémy apod., členové se budou scházet k řešení problémů podle potřeby. 2. Kontrola a doplnění témat, a časových plánů s ohledem na osnovy, konzultace a zhodnocení úrovně plánů z loňského šk. roku, důraz na na prohlubování vědomostí z lit. vědy, důraz na interpretaci textu a porozumění textu, důraz na verbální projev, zdokonalovat kulturu řeči a mlu- veného projevu, velkou pozornost věnovat četbě uměleckých děl, motivovat žáky pro mimočítankovou četbu, vše s ohledem na školní vzdělávací program a státní maturitní zkoušku 3. Sjednocení klasifikace v jednotl. předmětech, hodnocení slohových prací podle metodiky ke státní MZ, konzultace forem zkoušení ústního a písemného 4. Příprava plánu exkurzí 5. Zvýšenou pozornost věnovat žákům 1. ročníků, zjistit žáky se specifickými poruchami učení (vých. poradce), seznámit se s metodami práce podle přísl. směrnice MŠ, navázat úzkou spolu- práci s rodiči a PPP poradnami, ve kterých žáci byli šetřeni, příp. objednat žáky v PPP Rumburk, zvláštní pozornost věnovat žákům se s PUP MZ, dohlédnout na včasné šetření v PPP 6. Příprava 4. ročníku studijního oboru k maturitní zkoušce dle požadavků k nové podobě MZ, seznámit žáky s podobou MZ 7. Konzultace pomůcek a učebnic pro jednotlivé předměty 8. Sestavit seznam doporučené četby k MZ pro ZÚ a VÚ MZ z českého jazyka a literatury, v souvislosti s tím vést žáky k zápisům do čtenářského deníku, zavést osnovu pro zápis 9. Zaměřit se na neprospívající žáky, konzultovat vzniklé problémy s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným poradcem a rodiči 10. Ve spolupráci s výchovným poradcem konzultovat problémy vznikající s dys. poruchami a vymezit zvláštní přístupy k těmto žákům, viz metod. pokyn směrnice MŠMT 11. Ve výuce jazyků využívat jazykové učebny a didakt. techniky 12. V rámci protidrogové prevence v hodinách využít spolupráce s metodičkou primární prevence Bc. L. Obergruberovou, využít lit. díla, film, organizovat besedy 13. Průběžně aktualizovat učební plány, sledovat jejich plnění 14. Zařadit do výuky ON tematiku ochrany člověka za mimořádných situací, 15. Hodnocení činnosti komise, příprava plánu předm. komise pro školní rok 2013/14 Členové komise: Mgr. I. Šabatová, Mgr. L. Mountasir Limberská, PaedDr. Bc. S. Kubeš, Mgr. Bc. J. Uher, Mgr. J. Stránský, Mgr. Martin Macek Dne , vypracovala Mgr. Iva Šabatová

8 7. Plán práce komise přírodovědných VVP pro školní rok Členové: Ing. Roman Svoboda, Ing. Richard Sýkora, Ing. Lucie Bílková, Mgr. Martin Macek 1. Termíny schůzek Zahájení školního roku Opravné zkoušky z matematiky, odborných předmětů a jejich výsledky 2. Úpravy a přípravy časových plánů na školní rok v souvislosti s ŠVP 3. Anylýza výsledků maturity z matematiky opatření ve výuce mat. /testy v průběhu studia/ 4. Práce s žáky SPU v matematice 5. Dokončení nových studijních programů Schůzky dle aktuálních potřeb členů komise. 8. Roční plán DM pro školní rok školní rok 2014/15 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/ Rumburk Podmínky: Domov mládeže je součástí Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie. Jsou v něm ubytovány dívky a chlapci. Provoz zabezpečují tři vychovatelky: vedoucí vychovatelka J.Trejtnarová, vychovatelky Bc. L. Obergruberová, J. Machová Vzhledem k provozním podmínkám DM není možná běžná organizace činnosti na DM, kdy jsou žáci rozděleni do výchovných skupin (dále jen VS) a každý vychovatel má na starosti pouze svou VS. Studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie jsou sice také rozdělen do VS, ale vychovatel je v službě sám a zabezpečuje tak žáky nejen své VS, ale všechny žáky na DM. Své výchovné skupině se však věnuje důkladněji: vede písemnou dokumentaci žáků, sleduje pozorně jejich osobní a studijní problémy, zajišťuje konzultace s učiteli, mistry OV a rodiči, a zabezpečuje rozvoj svěřených žáků = vede žáky své VS, aby získaly co nejvíce kompetencí pro život.

9 Dle své odbornosti nabízí každá vychovatelka volnočasové aktivity pro žáky DM. Hlavní formy práce: rozhovory řízené i volné, skupinové schůzky, zájmové aktivity... Na základě tohoto ročního plánu vypracovávají vychovatelé své vlastní měsíční (případně roční) plány práce se svou VS i s ostatními žáky. V deníku VS (který však není veden jako doklad pro práci s jednotlivými VS vzhledem k výše uvedeným důvodům) je zaznamenán týdenní plán práce vychovatele. Dle potřeby si každý vychovatel vypracovává denní přípravy na práci se svou VS i s ostatními ubytovanými žáky. KOMPETENCE ŽÁKA NA DM (7. verze září 2014, rozšířeno o témata) Kompetence = Vybavení žáka ( v rámci časových možností na DM ) kompetencemi (souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot), které jsou důležité pro hodnotný život člověka - modelové očekávané výstupy neboli cíle výchovného působení = Jedná se o kompetence ke zdravému životnímu stylu, kompetence osobní, sociální, etické, občanské) 1. Popíše,co je denní režim a biorytmus, vysvětlí, jak zajistit zdravý spánek, a snaží se tyto znalosti uplatnit ve svém životě ( režim dne, biorytmus, únava, spánek ) 2. Vysvětlí vliv stravy na zdraví člověka, popíše zásady zdravého stravování a snaží se dle toho stravovat ( zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy ) 3. Umí aplikovat předlékařskou první pomoc, vysvětlí, jak aktivně své zdraví ochraňovat a snaží se o to (první pomoc, preventivní prohlídky, chování při onemocnění) 4. Popíše rizika spojená s užíváním návykových látek a snaží se těmto rizikům předcházet či je minimalizovat (nelegální drogy, kouření, alkohol, marihuana ) 5. Popíše rizika spojená s závislostí na PC a gamblingem a snaží se těmto rizikům předcházet či je minimalizovat. 6. Popíše, jak chránit své sexuální zdraví, a snaží se to ve svém životě realizovat (koncepce, antikoncepce, těhotenství plánované i neplánované, porod, potrat, nemoci přenosné sexuálním stykem včetně AIDS, předčasná sexuální zkušenost ) 7. Popíše a charakterizuje základní mezilidské vztahy a tyto znalosti se snaží ve svém životě uplatňovat (přátelství, zamilovanost, partnerství a manželství, rodičovství) 8. Vysvětlí zásady tělesné hygieny a tyto zásady se snaží uplatňovat (péče o tělo, obličej )

10 9. Vysvětlí význam volného času a pohybu v životě člověka a snaží se aktivně seberealizovat v některé z mnoha oblastí zájmové činnosti a také o to, a aby pohyb byl součástí jeho životního stylu (volný čas jeho naplnění, aktivita pasivita, pohyb v životě člověka) 10. Rozpozná šikanu včetně kyberšikany a ochraňuje se před nimi, případně před nimi ochraňuje druhé 11. Charakterizuje domácí násilí a ochraňuje se před nimi, případně před nimi ochraňuje druhé 12. Popíše podmínky efektivního učení a používá pro sebe výhodné strategie učení i zapamatování 13. Charakterizuje svůj žebříček hodnot, své životní cíle, plánuje kroky k jejich naplnění, při plánování rozlišuje nutné a možné. 14. Plánuje svůj čas (dny, týdny, měsíce) timemanagement 15. Zná své osobní vlastnosti (temperament, emocionalitu ), silné i slabé stránky své osobnosti (sebepoznání, sebehodnocení ) 16. Popíše svůj vztah k sobě, k druhým, je li potřeba, usiluje o pozitivní změny (sebedůvěra, sebeúcta) 17. Popíše zásady společenského chování a snaží se dle nich chovat. 18. Zná a používá asertivní a efektivní komunikaci (zvládání konfliktů, obrana proti manipulaci, naslouchání druhému ) 19. Umí odečítat informace z neverbální komunikace a rozumí své vlastní neverbální komunikaci 20. Rozumí projevům trémy, stresu, případně emocí, jako vztek apod. a používá strategie k jejich zvládání (fyzické uvolnění, rozumové přerámování problému, opora o druhé, řešení efektivní komunikací ) 21. Usiluje o pozitivní přístup k životu (omezit orientaci na potíže a jejich rozebírání, nepředvídat předčasně problémy, pozitivní pohled na problémy, víra ve své vlastní schopnosti, hledání pomoci ) 22. Snaží se o porozumění vztahům mezi lidmi a o chování podporující dobré vztahy prosociální chování (poznávání lidí a chyby při jejich poznávání/dívání se na lidi a jejich problémy z různých, i jejich úhlů pohledů/respekt k různým formám odlišností pohlaví, etnika kultury, náboženství/empatie, zdravení, žádání, děkování omlouvá í se, poskytování pomoci, darování, slavení, tolerance ) 9. PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/15 Škola: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Školní metodik prevence: Bc. Lenka Obergruberová 1. Vyhodnotit plnění MPP za školní rok 2013/14 září 2014

11 2. Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit MPP pro školní rok 2014/15 září Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad metodiků prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich průběžně dle termínů jejich svolání 4. Koordinovat realizaci MPP průběžně po celý školní rok 5. Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence průběžně po celý školní rok 6. Realizovat dotazníkové šetření ve všech třídách školy mapující výskyt rizikového chování na škole a sloužící k orientačnímu měření efektivity MPP a též tvořící podklad pro nový MPP září Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování září Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči, příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým chováním průběžně po celý školní rok 9. Shromažďovat všechny dostupné informace, pomůcky, materiály se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační panel, webové stránky školy, školní časopis ) průběžně po celý školní rok 10. Získávat nové odborné informace a zkušenosti průběžně dle potřeby 11. Pravidelně se setkávat s TU, s učiteli teoretických i odborných předmětů, a s jejich pomocí vyhledávat žáky problémové z hlediska rizikového chování průběžně po celý školní rok 12. Zajistit preventivní aktivity v rámci MPP průběžně po celý školní rok 13. Poskytováním informací ovlivňovat postoje žáků s cílem prevence rizikového chování (webové stránky, nástěnka, školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče, pedagogy s MPP (webové stránky, nástěnky, školní časopis a jiné) průběžně po celý školní rok 14. Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence rizikového chování průběžně po celý školní rok dle aktuelní potřeby 15. Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle MPP zaměřené na prevenci rizikového chování 16. Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního ročníku prevence šikany 1. pololetí Bc. L. Obergruberová, školní metodička prevence

12 10. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOŠ MEDIÁLNÍ GRAGFIKY A POLYGRAFIE V RUMBURKU pro školní rok Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 814/ Rumburk Kontakt: telefon: web: Ředitel: PaedDr.,Bc. Sv. Kubeš telefon: : Školní metodička prevence: Bc. L. Obergruberová telefon: Preventivní tým: - ředitel školy - zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher - zástupce ředitele pro OV I. Šabata - výchovná poradkyně Mgr. I. Šabatová - školní metodička prevence Na realizaci MPP se dle potřeby podílejí všichni zaměstnanci školy, především pak pedagogičtí pracovníci. Počet tříd: 8 - z toho tříd s učebními obory : 3 (učební obory: knihař, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik) - z toho tříd se studijními obory: 5 (učební obory: reprodukční grafik pro média, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik pro média, polygraf)

13 Počet žáků: z toho dívek: 78 - z toho chlapců: 120 Počet pedagogických pracovníků: 28 - z toho učitelů teoretických předmětů: 10 - z toho učitelů odborných předmětů: 10 - z toho vychovatelů: 3 2.STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE: SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického průmyslu. Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola se nachází v malém příhraničním městě ( obyvatel) a patří mezi školy menší (viz údaj o počtu žáků výše). Součástí školy je kromě jídelny vlastní domov mládeže, kde jsou ubytované dívky a většina chlapců (celkem na tomto DM žáků: 45) Neubytovaní žáci buď přímo v Rumburku bydlí nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole probíhá nejen teoretické vyučování, ale také odborný výcvik- a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola, kladný vztah žáků k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování. Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce s rodiči vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště Dotazníkovým šetřením v září 2014 bylo zjištěno, že prevence ve školním roce 2014/15 by se měla zaměřit na tyto formy rizikového chování: - pití alkoholu - kouření cigaret - netolismus - užívání marihuany - rasizmus ( VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA SOŠ mgp v Rumburku ) viz Výroční zpráva školy 3. CÍLE PROGRAMU: A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE: 1. Snižovat výskyt rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany )

14 B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídá: třídní učitel b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima - vztahy ve třídě seznámení žáků 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: minimálně 1 hodina za školní rok, v prvním ročníku 2 hodiny

15 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního a druhého ročníku Časový harmonogram: 1x v prvním pololetí školního roku 2014/15 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 2.A, 2.S: Návykové látky s důrazem na alkohol, tabák a marihuanu (PPP Rumburk) Šikana (Teen Challenge) 3.A, 3.S: Téma: Závislosti, vztahy, rizikové sexuální chování.(pan Pabián) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování (Česká společnost proti AIDS) b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy

16 Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: třídní učitel 3. Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodik prevence 6. Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2014 třídní schůzky Zodpovídá: třídní učitel

17 CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodik prevence 2. Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence 4.HODNOCENÍ PROGRAMU: 1. Dotazníkové šetření na začátku následujícího školního roku 2. Posouzení splnění stanovených jednotlivých krátkodobých cílů 5. KONTAKTY S JINÝMI ORGAIZACEMI: 1.PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE Lípová 651/ Teplice Telefon: Odborné pracoviště: PPP Děčín Jiřího z Poděbrad 290/ Děčín Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křížová Odborné pracoviště: PPP Rumburk Rumburk Sukova 870/6 Telefon: Kontaktní osoba: Eva Michalinová 2. WHITE LIGHT K-centrum Rumburk Třída 9. Května 1127/ Rumburk Telefon: Kontaktní osoba: Vít Jelínek

18 3. TEEN CHALLENGE - Šluknov Císařský Šluknov Telefon: Kontaktní osoba: Petr Král 4. POLICIE ČR 9. května 487/ Rumburk Telefon: ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC. S.S. Malého 3/ Praha 8 Telefon: , libor.matula%aids-pomoc.cz Kontaktní osoba: L. Matula 6. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI o.s. K Výtopně Praha 5 Telefon: , h.vrbkova%seznam.cz Kontaktní osoba: H. Vrbková, V. Skopalová 6. ROZPOČET PROGRAMU: Nákup testů: 200 Kč Literatura a jiné: 600 Kč Preventivní aktivity externích organizací: Teen Challenge: Kč Pan Pabian: Kč Celkem: Kč Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová Porady vedení SOŠmgp Operativní porady dle potřeb Porady vedení 1x měsíčně

19 Příloha 1. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - je součástí MPP (metody řešení a opatření na nápravu šikanování) V MPP SOŠ mgp pro rok 2014/15 JE VE VZTAHU K PROBLEMATICE ŠIKANY ZAKOTVENO: Dloudodobý cíl: A2 Vytvářet pozitivní sociální klima Střednědobý cíl: B3 Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídách B4 - Důsledně řešit případy šikany Krátkodobé cíle: 3. Akce školy interní realizátor (školní metodička prevence): a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě (1.A, 1.S,2.A, 2.P, 2.S ) c) Realizovat sociometrická šetření ve třídách 1. ročníku 4. Akce školy externí realizátor: a) Realizovat aktivity - zaměřené na problematiku šikany - 2.A, 2.P, 2.S (Teen Challenge) - na zlepšení vztahů ve třídě 1.A, 1.S (PPP Rumburk) 5. Včasná intervence: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chování ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči a dalšími organizacemi POSTUPY, ÚKOLY, AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU ZDŮRAZNĚNY ČI ZAKOTVENY V MPP: 1. Zmapování situace: a) Dotazníkové šetření rizikového chování žáků školy (obecný dotaz na šikanování jako jednu z forem rizikového chování) září 2014 školní metodička prevence b) Sociometrické šetření (mapování třídního klimatu) třídy 1. ročníku 1. pol. 2014/15 školní metodička prevence 2. Realizační tým: ředitel, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, školní metodička prevence,příslušný třídní učitel 3. Ochranný režim: a) Školní řád:

20 Škola má ve školním řádu zakotven zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto porušení školního řádu. b) Učitelé vykonávají dozor o přestávkách c)škola má pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů: Pokud má student u sebe mobilní telefon, je povinen mít ho během vyučování a zkoušek vypnutý. Je zakázáno zneužívání informačních technologií ke znevažování důstojnosti. d) Jsou stanovena nápravná opatření: (Projevy šikany jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených školním řádem) - výchovná opatření vycházející ze školního řádu - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy - ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu; - ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu; - škola umožní agresorovi individuální výchovný plán - doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné třídy. 4. Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole: - Školní metodik prevence na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá odborníka. - Postup v situacích, které, škola zvládne nebo musí zvládnout sama: a) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu: - Rozhovor s informátory, oběťmi - Nalezení vhodných svědků rozhovor s nimi - Ochrana oběti - Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů scénářů (1. Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřuje k metodě usmíření, 2. Rozhovor s agresory směřuje k metodě nátlaku) - Realizace vhodné metody (Metoda usmíření jde o proměnu vztahů mezi oběťmi a agresory psychotechniky Metoda vnějšího nátlaku přinutit trestem a strachem viníky k zastavení šikany a dodržování norem chování výchovný rozhovor, výchovná opatření, výchovná komise) - Třídnická hodina efekt metody usmíření nebo efekt nebo oznámení o potrestání agresorů - Rozhovor s rodiči oběti, rozhovor s rodiči agresora - Třídní schůzka a- info všem rodičům - Práce s celou třídou techniky na zlepšení vztahů - nastavení pravidel

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2012-13 ...

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2012-13 ... Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok 2012-13... Rumburk dne 30.9. 2012 Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk OBSAH: 1.

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více