Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ..."

Transkript

1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok Rumburk dne Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk

2 OBSAH: 1. Termíny maturit a závěrečných zkoušek na školní rok Plány porad pedagogické rady, třídních schůzek, předání vysvědčení, ředitelské volno, odborná praxe oboru polygrafie, ve školním roce a přijímací řízení do prvních ročníků 1. kolo 3. Plán lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů na školní rok 4. Plán výchovného poradce na školní rok Plán metodické komise odborných předmětů na školní rok Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů na školní rok Plán práce komise VVP pro školní rok Plán domova mládeže na školní rok Plán práce školního metodika prevence Minimální preventivní program 11. Přílohou plánu práce je kalendář SOŠ mgp a organizace odborného výcviku polygrafických oborů 12. Porady vedení

3 1. Termíny maturit a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky 4. P 4. S pedagogická rada předání vysvědčení praktická zkouška z OV studijní volno ústní část testy a písemné práce společné části Předání protokolů 9. a Poznámka: termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny na základě pokynů MŠMT Závěrečné zkoušky 3. A pedagogická rada předání vysvědčení písemná část praktická část studijní volno ústní část Plány porad pedagogické rady, třídních schůzek, předání vysvědčení, odborná praxe oboru polygraf, přijímací řízení do prvních ročníků Pedagogické rady , , ,

4 Třídní schůzky 1x za pololetí a Předání vysvědčení všechny třídy zbylé třídy Volno z rozhodnutí ředitele Přijímací řízení do 1. ročníků Dle vyhlášky 671/2004 Sb. stanoví ředitel S0Šmgp 3. Plán lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů Kurzy Zimní lyžařský výcvikový kurz: leden 2015 (bude upřesněno) Letní sportovně turistický kurz:

5 4. Plán výchovného poradce Seznámit všechny pracovníky s obsahem plánu výchovného poradce. 2. Výchovný poradce obejde 1. ročníky - 1.A, 1.P, 1.S, seznámí žáky s funkcí výchovného porad- ce a s jeho úkoly. 3. Zjistit žáky se specifickými poruchami učení, vyžádat si výsledky spec. pedag. a psych. vyšetření z PPP a tyto nálezy prostudovat, založit a obeznámit s nimi třídní učitele a vyučující V případě specific. potíží po dohodě s rodiči zaslat do PPP k vyšetření žáky, kteří nikdy šetřeni nebyli nebo jejich šetření je starší než tři roky, předkládat zák. zást. žáka, pedag. prac. a řediteli školy návrhy na další péči školy o tyto žáky. Zaměřit se na žáky v souvislosti s blížící se státní MZ, kteří budou mít uzpůsobené podmínky MZ. Upozornit na včasné vyšetření v PPP. 4. Poskytnout jmenný seznam žáků se specific. poruchami učení všem vyučujícím do konce září. 5. Ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími vypracovat IVP pro žáky se spec. poru- chami učení, kterým byly v PPP vystaveny podklady k integraci. VP bude tento IVP konzulto- vat s PPP a odevzdá jej PPP do konce září. 6. Seznámit vyučující s pokyny MŠMT ČR k zajištění péče o děti se specifickými vývoj. poruchami, poskytovat poradenství všem ped. prac. Během školního roku poskytovat poradenství týkající se vývojových poruch učení a chování ( syndrom ADHD, ADD), zohlednění těchto studentů u stát, matur. zkoušky. 7. Zaměřit se na čl. 2, bod 1 školního řádu týk. se zákazu kouření, pití alkoholických nápojů a užívání drog ve škole, jejím okolí a na akcích pořádaných školou, aktuálně ve spolupráci s vedením školy, učiteli, rodiči a ostatními zaměstnanci školy řešit vzniklé problémy. 8. Pokračovat ve spolupráci s DM, konzultovat chování žáků, kázeňské přestupky ubytovaných žáků, spolupracovat a motivovat žáky pro mimoškolní zájmovou činnost, pravidelně navštěvovat DM, zúčastňovat se akcí DM, spolupracovat se všemi vychovateli, TU a pedagogic. pracovníky. 9. Navázat spolupráci s rodiči z 1. ročníků / na třídních schůzkách, telefonicky, pozváním k příp. jedná ní apod./, informovat všechny rodiče o chování a případně vzniklých problémech, závažnější pro- blémy řešit osobně s rodiči za spolupráce s PPP a se školní metodičkou prevence Bc. L. Obergruberovou, řešit konfliktní situace rodiče- učitelé, učitel- žák, žák- žák, koordinovat řešení problémů rodina- žák- škola, v případě podezření na užívání návykových látek nepodcenit situaci a jednat o problému jak s žákem, tak s rodiči osobně. 10. Motivovat studenty k dalšímu studiu, informovat je o možnostech dalšího studia /nástěnka výchovného poradce, konzultace, internet, Učitelské noviny -

6 seznamy SOŠ, VŠ,.../, poskytnout studentům přihlášky, pomoci a poradit s jejich vyplněním, informovat studenty včas o nej- zazším termínu pro podání přihlášky do nástavbového studia, na nástěnku umístit veškeré potřebné informace, které se týkají údajů o škole, tzn. kódy jednotlivých oborů, IZO školy atd., podchytit talen- tované studenty. 11. Organizovat besedy, které budou žáky motivovat ke zdrav. život. stylu, rozvoji osobnosti. 12. Zvýšit pozornost s ohledem na možnost šikany, důraz na spolupráci všech ped. pracovníků. 13. V rámci protidrog. prevence pod vedením Bc. L. Obergruberové, školní metodičky prevence, zapojit všechny TU do protidrogového programu, v tříd. hodinách povedou debaty na růz. témata, např. vztahy ve třídě, mezilidské vztahy, volný čas, využijí filmů, knih, lze zařadit psychohry apod., o těchto hodinách povedou písemný záznam, který odevzdají 2x ročně. 14. Věnovat zvýšenou pozornost žákům se zdravotním postižením (onemocnění srdce, epilepsie apod.). v Rumburku Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. Iva Šabatová 5. Plán metodické komise odborných předmětů na školní rok Členové: Erich Meissner, Ing. Alexandra Galbavá, Ing. Lucie Bílková, Ivo Šabata, Jiří Malypetr, Ing. Richard Sýkora 1. Vypracování ŠVP pro obor polygrafie 2. Vypracovat časové plány podle ŠVP 3. Vyhodnocení letošních MZ u tříd 4. P a 4. S, a následně provést případné úpravy témat pro obor tiskař na polygrafických strojích a reprodukční grafik pro média pro třídu 4. S 4. Zajistit u studijních oborů zakoupení učebnic Moderní polygrafie 5. Zajistit připravit názorné ukázky k maturitním tématům 6. Exkurze: dle finančních možností Rbk STI a okolí, Pharming, Tisk Krásná Lípa, Plaston Šluknov, Národní technické muzeum Praha, Veletrh reklama Polygraf Praha

7 6. Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů pro školní rok Komise bude pracovat průběžně, bude aktuálně reagovat na jednotlivé podněty, problémy apod., členové se budou scházet k řešení problémů podle potřeby. 2. Kontrola a doplnění témat, a časových plánů s ohledem na osnovy, konzultace a zhodnocení úrovně plánů z loňského šk. roku, důraz na na prohlubování vědomostí z lit. vědy, důraz na interpretaci textu a porozumění textu, důraz na verbální projev, zdokonalovat kulturu řeči a mlu- veného projevu, velkou pozornost věnovat četbě uměleckých děl, motivovat žáky pro mimočítankovou četbu, vše s ohledem na školní vzdělávací program a státní maturitní zkoušku 3. Sjednocení klasifikace v jednotl. předmětech, hodnocení slohových prací podle metodiky ke státní MZ, konzultace forem zkoušení ústního a písemného 4. Příprava plánu exkurzí 5. Zvýšenou pozornost věnovat žákům 1. ročníků, zjistit žáky se specifickými poruchami učení (vých. poradce), seznámit se s metodami práce podle přísl. směrnice MŠ, navázat úzkou spolu- práci s rodiči a PPP poradnami, ve kterých žáci byli šetřeni, příp. objednat žáky v PPP Rumburk, zvláštní pozornost věnovat žákům se s PUP MZ, dohlédnout na včasné šetření v PPP 6. Příprava 4. ročníku studijního oboru k maturitní zkoušce dle požadavků k nové podobě MZ, seznámit žáky s podobou MZ 7. Konzultace pomůcek a učebnic pro jednotlivé předměty 8. Sestavit seznam doporučené četby k MZ pro ZÚ a VÚ MZ z českého jazyka a literatury, v souvislosti s tím vést žáky k zápisům do čtenářského deníku, zavést osnovu pro zápis 9. Zaměřit se na neprospívající žáky, konzultovat vzniklé problémy s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným poradcem a rodiči 10. Ve spolupráci s výchovným poradcem konzultovat problémy vznikající s dys. poruchami a vymezit zvláštní přístupy k těmto žákům, viz metod. pokyn směrnice MŠMT 11. Ve výuce jazyků využívat jazykové učebny a didakt. techniky 12. V rámci protidrogové prevence v hodinách využít spolupráce s metodičkou primární prevence Bc. L. Obergruberovou, využít lit. díla, film, organizovat besedy 13. Průběžně aktualizovat učební plány, sledovat jejich plnění 14. Zařadit do výuky ON tematiku ochrany člověka za mimořádných situací, 15. Hodnocení činnosti komise, příprava plánu předm. komise pro školní rok 2013/14 Členové komise: Mgr. I. Šabatová, Mgr. L. Mountasir Limberská, PaedDr. Bc. S. Kubeš, Mgr. Bc. J. Uher, Mgr. J. Stránský, Mgr. Martin Macek Dne , vypracovala Mgr. Iva Šabatová

8 7. Plán práce komise přírodovědných VVP pro školní rok Členové: Ing. Roman Svoboda, Ing. Richard Sýkora, Ing. Lucie Bílková, Mgr. Martin Macek 1. Termíny schůzek Zahájení školního roku Opravné zkoušky z matematiky, odborných předmětů a jejich výsledky 2. Úpravy a přípravy časových plánů na školní rok v souvislosti s ŠVP 3. Anylýza výsledků maturity z matematiky opatření ve výuce mat. /testy v průběhu studia/ 4. Práce s žáky SPU v matematice 5. Dokončení nových studijních programů Schůzky dle aktuálních potřeb členů komise. 8. Roční plán DM pro školní rok školní rok 2014/15 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/ Rumburk Podmínky: Domov mládeže je součástí Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie. Jsou v něm ubytovány dívky a chlapci. Provoz zabezpečují tři vychovatelky: vedoucí vychovatelka J.Trejtnarová, vychovatelky Bc. L. Obergruberová, J. Machová Vzhledem k provozním podmínkám DM není možná běžná organizace činnosti na DM, kdy jsou žáci rozděleni do výchovných skupin (dále jen VS) a každý vychovatel má na starosti pouze svou VS. Studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie jsou sice také rozdělen do VS, ale vychovatel je v službě sám a zabezpečuje tak žáky nejen své VS, ale všechny žáky na DM. Své výchovné skupině se však věnuje důkladněji: vede písemnou dokumentaci žáků, sleduje pozorně jejich osobní a studijní problémy, zajišťuje konzultace s učiteli, mistry OV a rodiči, a zabezpečuje rozvoj svěřených žáků = vede žáky své VS, aby získaly co nejvíce kompetencí pro život.

9 Dle své odbornosti nabízí každá vychovatelka volnočasové aktivity pro žáky DM. Hlavní formy práce: rozhovory řízené i volné, skupinové schůzky, zájmové aktivity... Na základě tohoto ročního plánu vypracovávají vychovatelé své vlastní měsíční (případně roční) plány práce se svou VS i s ostatními žáky. V deníku VS (který však není veden jako doklad pro práci s jednotlivými VS vzhledem k výše uvedeným důvodům) je zaznamenán týdenní plán práce vychovatele. Dle potřeby si každý vychovatel vypracovává denní přípravy na práci se svou VS i s ostatními ubytovanými žáky. KOMPETENCE ŽÁKA NA DM (7. verze září 2014, rozšířeno o témata) Kompetence = Vybavení žáka ( v rámci časových možností na DM ) kompetencemi (souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot), které jsou důležité pro hodnotný život člověka - modelové očekávané výstupy neboli cíle výchovného působení = Jedná se o kompetence ke zdravému životnímu stylu, kompetence osobní, sociální, etické, občanské) 1. Popíše,co je denní režim a biorytmus, vysvětlí, jak zajistit zdravý spánek, a snaží se tyto znalosti uplatnit ve svém životě ( režim dne, biorytmus, únava, spánek ) 2. Vysvětlí vliv stravy na zdraví člověka, popíše zásady zdravého stravování a snaží se dle toho stravovat ( zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy ) 3. Umí aplikovat předlékařskou první pomoc, vysvětlí, jak aktivně své zdraví ochraňovat a snaží se o to (první pomoc, preventivní prohlídky, chování při onemocnění) 4. Popíše rizika spojená s užíváním návykových látek a snaží se těmto rizikům předcházet či je minimalizovat (nelegální drogy, kouření, alkohol, marihuana ) 5. Popíše rizika spojená s závislostí na PC a gamblingem a snaží se těmto rizikům předcházet či je minimalizovat. 6. Popíše, jak chránit své sexuální zdraví, a snaží se to ve svém životě realizovat (koncepce, antikoncepce, těhotenství plánované i neplánované, porod, potrat, nemoci přenosné sexuálním stykem včetně AIDS, předčasná sexuální zkušenost ) 7. Popíše a charakterizuje základní mezilidské vztahy a tyto znalosti se snaží ve svém životě uplatňovat (přátelství, zamilovanost, partnerství a manželství, rodičovství) 8. Vysvětlí zásady tělesné hygieny a tyto zásady se snaží uplatňovat (péče o tělo, obličej )

10 9. Vysvětlí význam volného času a pohybu v životě člověka a snaží se aktivně seberealizovat v některé z mnoha oblastí zájmové činnosti a také o to, a aby pohyb byl součástí jeho životního stylu (volný čas jeho naplnění, aktivita pasivita, pohyb v životě člověka) 10. Rozpozná šikanu včetně kyberšikany a ochraňuje se před nimi, případně před nimi ochraňuje druhé 11. Charakterizuje domácí násilí a ochraňuje se před nimi, případně před nimi ochraňuje druhé 12. Popíše podmínky efektivního učení a používá pro sebe výhodné strategie učení i zapamatování 13. Charakterizuje svůj žebříček hodnot, své životní cíle, plánuje kroky k jejich naplnění, při plánování rozlišuje nutné a možné. 14. Plánuje svůj čas (dny, týdny, měsíce) timemanagement 15. Zná své osobní vlastnosti (temperament, emocionalitu ), silné i slabé stránky své osobnosti (sebepoznání, sebehodnocení ) 16. Popíše svůj vztah k sobě, k druhým, je li potřeba, usiluje o pozitivní změny (sebedůvěra, sebeúcta) 17. Popíše zásady společenského chování a snaží se dle nich chovat. 18. Zná a používá asertivní a efektivní komunikaci (zvládání konfliktů, obrana proti manipulaci, naslouchání druhému ) 19. Umí odečítat informace z neverbální komunikace a rozumí své vlastní neverbální komunikaci 20. Rozumí projevům trémy, stresu, případně emocí, jako vztek apod. a používá strategie k jejich zvládání (fyzické uvolnění, rozumové přerámování problému, opora o druhé, řešení efektivní komunikací ) 21. Usiluje o pozitivní přístup k životu (omezit orientaci na potíže a jejich rozebírání, nepředvídat předčasně problémy, pozitivní pohled na problémy, víra ve své vlastní schopnosti, hledání pomoci ) 22. Snaží se o porozumění vztahům mezi lidmi a o chování podporující dobré vztahy prosociální chování (poznávání lidí a chyby při jejich poznávání/dívání se na lidi a jejich problémy z různých, i jejich úhlů pohledů/respekt k různým formám odlišností pohlaví, etnika kultury, náboženství/empatie, zdravení, žádání, děkování omlouvá í se, poskytování pomoci, darování, slavení, tolerance ) 9. PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/15 Škola: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Školní metodik prevence: Bc. Lenka Obergruberová 1. Vyhodnotit plnění MPP za školní rok 2013/14 září 2014

11 2. Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit MPP pro školní rok 2014/15 září Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad metodiků prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich průběžně dle termínů jejich svolání 4. Koordinovat realizaci MPP průběžně po celý školní rok 5. Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence průběžně po celý školní rok 6. Realizovat dotazníkové šetření ve všech třídách školy mapující výskyt rizikového chování na škole a sloužící k orientačnímu měření efektivity MPP a též tvořící podklad pro nový MPP září Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování září Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči, příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým chováním průběžně po celý školní rok 9. Shromažďovat všechny dostupné informace, pomůcky, materiály se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační panel, webové stránky školy, školní časopis ) průběžně po celý školní rok 10. Získávat nové odborné informace a zkušenosti průběžně dle potřeby 11. Pravidelně se setkávat s TU, s učiteli teoretických i odborných předmětů, a s jejich pomocí vyhledávat žáky problémové z hlediska rizikového chování průběžně po celý školní rok 12. Zajistit preventivní aktivity v rámci MPP průběžně po celý školní rok 13. Poskytováním informací ovlivňovat postoje žáků s cílem prevence rizikového chování (webové stránky, nástěnka, školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče, pedagogy s MPP (webové stránky, nástěnky, školní časopis a jiné) průběžně po celý školní rok 14. Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence rizikového chování průběžně po celý školní rok dle aktuelní potřeby 15. Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle MPP zaměřené na prevenci rizikového chování 16. Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního ročníku prevence šikany 1. pololetí Bc. L. Obergruberová, školní metodička prevence

12 10. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOŠ MEDIÁLNÍ GRAGFIKY A POLYGRAFIE V RUMBURKU pro školní rok Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 814/ Rumburk Kontakt: telefon: web: Ředitel: PaedDr.,Bc. Sv. Kubeš telefon: : Školní metodička prevence: Bc. L. Obergruberová telefon: Preventivní tým: - ředitel školy - zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher - zástupce ředitele pro OV I. Šabata - výchovná poradkyně Mgr. I. Šabatová - školní metodička prevence Na realizaci MPP se dle potřeby podílejí všichni zaměstnanci školy, především pak pedagogičtí pracovníci. Počet tříd: 8 - z toho tříd s učebními obory : 3 (učební obory: knihař, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik) - z toho tříd se studijními obory: 5 (učební obory: reprodukční grafik pro média, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik pro média, polygraf)

13 Počet žáků: z toho dívek: 78 - z toho chlapců: 120 Počet pedagogických pracovníků: 28 - z toho učitelů teoretických předmětů: 10 - z toho učitelů odborných předmětů: 10 - z toho vychovatelů: 3 2.STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE: SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického průmyslu. Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola se nachází v malém příhraničním městě ( obyvatel) a patří mezi školy menší (viz údaj o počtu žáků výše). Součástí školy je kromě jídelny vlastní domov mládeže, kde jsou ubytované dívky a většina chlapců (celkem na tomto DM žáků: 45) Neubytovaní žáci buď přímo v Rumburku bydlí nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole probíhá nejen teoretické vyučování, ale také odborný výcvik- a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola, kladný vztah žáků k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování. Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce s rodiči vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště Dotazníkovým šetřením v září 2014 bylo zjištěno, že prevence ve školním roce 2014/15 by se měla zaměřit na tyto formy rizikového chování: - pití alkoholu - kouření cigaret - netolismus - užívání marihuany - rasizmus ( VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA SOŠ mgp v Rumburku ) viz Výroční zpráva školy 3. CÍLE PROGRAMU: A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE: 1. Snižovat výskyt rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany )

14 B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídá: třídní učitel b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima - vztahy ve třídě seznámení žáků 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: minimálně 1 hodina za školní rok, v prvním ročníku 2 hodiny

15 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního a druhého ročníku Časový harmonogram: 1x v prvním pololetí školního roku 2014/15 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 2.A, 2.S: Návykové látky s důrazem na alkohol, tabák a marihuanu (PPP Rumburk) Šikana (Teen Challenge) 3.A, 3.S: Téma: Závislosti, vztahy, rizikové sexuální chování.(pan Pabián) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování (Česká společnost proti AIDS) b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy

16 Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: třídní učitel 3. Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodik prevence 6. Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2014 třídní schůzky Zodpovídá: třídní učitel

17 CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září 2014 Zodpovídá: školní metodik prevence 2. Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence 4.HODNOCENÍ PROGRAMU: 1. Dotazníkové šetření na začátku následujícího školního roku 2. Posouzení splnění stanovených jednotlivých krátkodobých cílů 5. KONTAKTY S JINÝMI ORGAIZACEMI: 1.PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE Lípová 651/ Teplice Telefon: Odborné pracoviště: PPP Děčín Jiřího z Poděbrad 290/ Děčín Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křížová Odborné pracoviště: PPP Rumburk Rumburk Sukova 870/6 Telefon: Kontaktní osoba: Eva Michalinová 2. WHITE LIGHT K-centrum Rumburk Třída 9. Května 1127/ Rumburk Telefon: Kontaktní osoba: Vít Jelínek

18 3. TEEN CHALLENGE - Šluknov Císařský Šluknov Telefon: Kontaktní osoba: Petr Král 4. POLICIE ČR 9. května 487/ Rumburk Telefon: ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC. S.S. Malého 3/ Praha 8 Telefon: , libor.matula%aids-pomoc.cz Kontaktní osoba: L. Matula 6. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI o.s. K Výtopně Praha 5 Telefon: , h.vrbkova%seznam.cz Kontaktní osoba: H. Vrbková, V. Skopalová 6. ROZPOČET PROGRAMU: Nákup testů: 200 Kč Literatura a jiné: 600 Kč Preventivní aktivity externích organizací: Teen Challenge: Kč Pan Pabian: Kč Celkem: Kč Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová Porady vedení SOŠmgp Operativní porady dle potřeb Porady vedení 1x měsíčně

19 Příloha 1. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - je součástí MPP (metody řešení a opatření na nápravu šikanování) V MPP SOŠ mgp pro rok 2014/15 JE VE VZTAHU K PROBLEMATICE ŠIKANY ZAKOTVENO: Dloudodobý cíl: A2 Vytvářet pozitivní sociální klima Střednědobý cíl: B3 Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídách B4 - Důsledně řešit případy šikany Krátkodobé cíle: 3. Akce školy interní realizátor (školní metodička prevence): a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě (1.A, 1.S,2.A, 2.P, 2.S ) c) Realizovat sociometrická šetření ve třídách 1. ročníku 4. Akce školy externí realizátor: a) Realizovat aktivity - zaměřené na problematiku šikany - 2.A, 2.P, 2.S (Teen Challenge) - na zlepšení vztahů ve třídě 1.A, 1.S (PPP Rumburk) 5. Včasná intervence: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chování ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči a dalšími organizacemi POSTUPY, ÚKOLY, AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU ZDŮRAZNĚNY ČI ZAKOTVENY V MPP: 1. Zmapování situace: a) Dotazníkové šetření rizikového chování žáků školy (obecný dotaz na šikanování jako jednu z forem rizikového chování) září 2014 školní metodička prevence b) Sociometrické šetření (mapování třídního klimatu) třídy 1. ročníku 1. pol. 2014/15 školní metodička prevence 2. Realizační tým: ředitel, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, školní metodička prevence,příslušný třídní učitel 3. Ochranný režim: a) Školní řád:

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE: 1. MPP pro školní rok 2014/15 (včetně výsledků dotazníkového šetření výskytu rizikového chování ve škole) 2. Plán školního metodika prevence ve školním

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo směrnice: 8/2013 Vypracoval: Jana Burianová Schválil: Ředitelka školy Účinnost od: 1. 10. 2013 Počet stran:

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE 1 PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE Jako součást Minimálního preventivního programu Základní školy a mateřské školy v Chomuticích, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT 22294/2013 1 Vypracovala: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více