V roãní zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva za rok 2006"

Transkript

1 V roãní zpráva za rok 2006

2 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok Tento rok probíhal ve znamení historicky jrozsáhlej í novodobé vodohospodáfiské investice okresu Vsetín projektu âistá fieka Beãva. Pfiipomínám, Ïe projekt, jehoï stavební dokonãení bylo v listopadu 2006, zahrnoval v stavbu bo rekonstrukci více jak 150 km kanalizaãních fiadû a souvisejících objektû ãerpacích stanic a de Èov ch zdrïí v 15 mûstech a obcích okresu a dále v stavbu dvou ãistíren odpadních vod s ekvivalenty 5000 napojen ch obyvatel a rekonstrukci a modernizaci dal ích esti stávajících ãistíren. Realizace tohoto projektu umoïní jen napojení stávajících movitostí s mnoha tisíci obyvateli, ale zejména i rozvoj obytné i komerãní v stavby v oblastech, kde z dûvodu absence kanalizaãních systémû toto doposud bylo moïné. Akciová spoleãnost zabezpeãí provozování této vodohospodáfiské investice bez nav ení stavu zamûstnancû, organizaãními zmûnami a pfiesum zamûstnancû v rámci spoleãnosti. V roce 2006 probíhala investiãní v stavba podle schváleného plánu investic a oprav v souladu s koncepcí rozvoje spoleãnosti, kterou schválilo pfiedstavenstvo spoleãnosti, jako jeden z klíãov ch dokumentû rozvoje spoleãnosti na období Investice a opravy vãetnû strojních investic zahrnovaly 87 akcí v hodnotû 76 mil. Kã a byly zamûfieny na modernizaci objektû, technologií a komplexních v mûn vodovodních a kanalizaãních sítí. Do trvalého provozu byla uvedena moderní úpravna vody pro Mûsto RoÏnov p. R. a zahájena byla modernizace a automatizace posledního velkého zdroje pitné vody âerpací stanice Vsetín Ohrada. Dokladem dobr ch v sledkû spoleãnosti je i obhájení certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 : 2000 s jeho prodlouïením do roku Dovolte mi, na závûr vyslovit podûkování v em zamûstnancûm spoleãnosti za spolehlivou kaïdodenní práci pfii zaji tûní vefiejné sluïby zásobení pitnou vodou a ãi tûní odpadních vod a za jejich aktivitu a pomoc investorovi SdruÏení Obcí Mikroregionu Vsetínsko pfii realizaci akce âistá fieka Beãva. Dûkuji i ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady spoleãnosti za jejich koncepãní i kontrolní ãinnost, akcionáfiûm pak za jejich podporu a zájem o rozvoj spoleãnosti v dal ích letech. Ing. Stanislav Pitrun pfiedseda pfiedstavenstva 2 V roãní zpráva za rok 2006

3 Obsah I. Textová ãást v roãní zprávy Základní údaje o spoleãnosti Orgány spoleãnosti Údaje o základním kapitálu a cenn ch papírech Personální struktura spoleãnosti Údaje o aktuálním v voji spoleãnosti 1. V roba a dodávka pitné vody Odvádûní a ãi tûní odpadních vod Laboratofie Investice v roce Opravy majetku v roce Hospodafiení spoleãnosti Zpráva pfiedstavenstva II. Finanãní ãást v roãní zprávy V rok auditora Zpráva dozorãí rady Roãní úãetní závûrka za rok 2006 Rozvaha V kaz ziskû a ztrát Pfiehled o penûïních tocích Pfiíloha k úãetní závûrce za rok âov Zubfií 3

4 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín PSČ: IČ: DIČ: CZ Právní forma: Akciová spoleãnost Založení firmy: na dobu urãitou Podle ãeského právního fiádu zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Spoleãnost vznikla zápisem do Obchodního rejstfiíku u Krajského soudu v Ostravû v oddíle B, vloïce 682 Pfiedmût podnikání (ãinnosti): Podle ãlánku 5 platn ch stanov spoleãnosti je pfiedmûtem podnikání: - provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu, - podnikání v oblasti nakládání s bezpeãn mi odpady, - silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti, - provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování, - projektová ãinnost ve v stavbû, - v roba, opravy a montáï mûfiidel, - provádûní fyzikálnû-chemick ch a biologick ch rozborû vod a kalû, - obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden ch v pfiíloze 1, 2 a 3 zák. ã. 455/1991 Sb., - pronájem movitostí v rozsahu: s poskytováním jin ch Ï základních sluïeb, - správa a údrïba movitostí, - testování, mûfiení, anal zy a kontroly, - nakládání s odpady (vyjma bezpeãn ch), - ãinnost technick ch poradcû v oblasti vodního hospodáfiství. Vodojem Perná 4 V roãní zpráva za rok 2006

5 Orgány spoleãnosti Valná hromada Valná hromada je jvy ím orgám spoleãnosti. ádná valná hromada se konala d 8. ãervna Na programu byly obligatorní záleïitosti, tj. zpráva pfiedstavenstva, roãní úãetní závûrka, rozdûlení zisku a zpráva dozorãí rady. Dále bylo na pofiadu jednání schválení pfievodu akcií na jméno mezi akcionáfii Mûsto Vsetín (kupující) a Obec Liptál (provávající), zmûna stanov t kající se roz ífiení pfiedmûtu podnikání o tfii dal í ãinnosti. V echny tyto body byly schváleny, zamítnut byl bod návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele, aby spoleãnost nabyla vlastní akcie. Akcionáfi podal Ïalobu návrh na platnost ussení valné hromady. Soud návrh zamítl jako dûvodn. Pfiedstavenstvo spoleãnosti Pfiedstavenstvo je statutárním orgám, jenï fiídí ãinnost spoleãnosti a jedná jejím jmém. Má sedm ãlenû. Pfiedstavenstvo Funkce Jméno pfiedseda Ing. Stanislav Pitrun starosta mûsta Kelã místopfiedseda RNDr. Václav Miku ek ãlen zastupitelstva mûsta RoÏnov pod Radho tûm ãlen Mgr. Antonín Kaderka ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín do ãlen Ing. Ladislav Kroãa v robnû-technick námûstek spoleãnosti ãlen Karel MatÛ starosta obce Francova Lhota ãlen RNDr. Leopold Orság fieditel spoleãnosti ãlen Ing. Libor Pode va ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín Dozorãí rada Dozorãí rada je kontrolním orgám spoleãnosti. Má est ãlenû. Dozorãí rada Funkce Jméno pfiedseda Vladimír Místeck ãlen zastupitelstva mûsta Vala ské Mezifiíãí místopfiedseda Jifií Randus ãlen zastupitelstva mûsta Zubfií ãlen volen zamûstnanci Miroslav Chmela mistr provozu Vsetín ãlen Ing. Pavel Studeník místostarosta mûsta Slaviãín ãlen Ing. Jifií najdar starosta obce Le ná ãlen volen zamûstnanci Blanka Vráblová mzdová úãetní Vedení spoleãnosti Vedení spoleãnosti Funkce Jméno fieditel RNDr. Leopold Orság v robnû-technick námûstek Ing. Ladislav Kroãa ekonomická námûstkynû Ing. Miroslava Vaculíková 5

6 Údaje o základním kapitálu a cenn ch papírech Pfiehled o zvy ování základního kapitálu spoleãnosti Spoleãnost byla zaloïena v roce 1993 se základním kapitálem tis. Kã. Zv ení ZK Poãet upisovatelû Hodnota vloï. majetku v tis. Kã Základní kapitál v tis. Kã Zv ení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vïdy formou penûïit ch vkladû obcí, kdy obce vloïily do spoleãnosti jimi vybudovan vodohospodáfisk majetek. Majitelé s jvy ím podílem na základním kapitálu spoleãnosti Akcionáfi Iâ podíl Mûsto Vsetín ,62% Mûsto Vala ské Mezifiíãí ,70% Mûsto RoÏnov pod Radho tûm ,03% Spoleãnost má k emitovány celkem 2 emise cenn ch papírû, vïdy se jedná o akcie, které jsou registrované, tj. jsou vefiejnû obchodovatelné. akcie na jméno akcie na majitele druh akcie kmenová akcie kmenová forma CP na jméno CP na majitele podoba listinn CP zaknihovan CP poãet kusû ks ks jmenovitá hodnota Kã Kã celková jmenovitá hodnota Kã Kã podíl na celkovém ZK 88,69% 11,31% Akcie na jméno jsou pfievoditelné pouze s pfiedchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada spoleãnosti je povinna odmítnout udûlení souhlasu k pfievodu akcie na jméno, jakoï i v ech práv s ní spojen ch, v pfiípadech, kdy pûjde o pfievod mezi: a) stávajícími akcionáfii, drïiteli akcií na jméno, bo b) stávajícím akcionáfiem, drïitelem akcií na jméno a územním samosprávn m celkem (obcí). Na základû zákona o zru ení FNM se k zru ila zvlá tní práva k 1 ks tzv. "zlaté akcie". Od je akcií kmenovou ve správû MF âr. 6 V roãní zpráva za rok 2006

7 Personální struktura spoleãnosti Poãet zamûstnancû se oproti roku 2005 sníïil o ãtyfii pfiepoãtené zamûstnance. Pokles zamûstnancû o 5 ve v robû a rozvodech pitné vody byl zpûsoben doãasn m obsazením uvolnûn ch pracovních míst po odchodu zamûstnancû ze spoleãnosti a plánovan m zru ením pracovních míst na ãerpací stanici pitné vody v RoÏnovû pod Radho tûm. Pfii odvádûní a ãi tûní odpadních vod do lo k nárûstu o tfii pfiepoãtené zamûstnance a to na pracovi ti stfiediska kanalizací ve Val.Mezifiíãí, na âov Zubfií a Lideãko. U obsluïn ch ãinností do lo ke sníïení o dva zamûstnance, bylo zru eno místo právního specialisty a dlouhodobû byla obsazena pracovní pozice mikrobiologa na stfiedisku laboratofií. Celkov poãet zamûstnancû celkem zamûstnancû 242 z toho: obsluïné provozy 81 odvádûní a ãi tûní odpadních vod 60 Vûková struktura zamûstnancû let 73 tj. 30,2% nad 60 let 10 tj. 4,1% let 23 tj. 9,5% v roba a rozvod pitné vody 101 Profesní struktura zamûstnancû let 69 tj. 28,5% let 67 tj. 27,7% elektrikáfi 9 tj. 3,7% strojník vodohospodáfi 49 tj. 20,2% kanalizaãní ãistiã 12 tj. 5,0% provozní montér 40 tj. 16,3% vodárensk dûlník 19 tj. 7,9% laborant 9 tj. 3,7% fiidiã strojník 6 tj. 2,5% ostatní dûlnické 18 tj. 7,5% Kvalifikaãní struktura zamûstnancû vyuãen v oboru 114 tj. 47,1% THP 80 tj. 33,2% úplné stfiední odborné vzdûlání 104 tj. 43,0% vysoko kolské vzdûlání 15 tj. 6,2% základní vzdûlání 9 tj. 3,7% 7

8 Údaje o aktuálním v voji spoleãnosti 1. V roba a dodávka pitné vody V roce 2006 byla prûbûïnû zabezpeãena v roba i stabilní dodávka pitné vody v em smluvním partrûm. K ojedinûl m a krátkodob m v padkûm docházelo pouze pfii haváriích a následn ch opravách na vodovodní síti a pfiípojkách. V roce 2006 bylo provedeno celkem 324 oprav vodovodních fiadû a pfiípojek. Hlavním v robním zdrojem pitné vody je Úpravna vody Karolinka, jejíï podíl na celkové v robû je 60%. V roce 2006 probûhl zku ební provoz a v prosinci byla uvedena do trvalého provozu stavba Prameni tû RoÏnov pod Radho tûm obnova jímání a technologického zafiízení. V závûru roku byla zahájena stavba Rekonstrukce a automatizace provozu vodního zdroje a ãerpací stanice Vsetín Ohrada. V roba vody ve zdrojích spoleãnosti v letech Hlavní zdroje V roba vody v tis. m 3 Podíl v % ÚV Karolinka ,4 56,8 59,9 ÚV Vala ské Mezifiíãí 524, ,3 9,2 8,0 âs Vsetín - Ohrada 1 449, ,4 22,3 18,4 âs RoÏnov pod Radho tûm 1 049, ,5 9,1 10,9 âs Kelã 27, ,3 0,3 0,3 Hlavní zdroje celkem 8 183, ,9 97,7 97,5 Malé zdroje celkem 174, ,1 2,3 2,5 Celkem za spoleãnost 8 358, ,0 100,0 100,0 Roãní pfiehled o provozu vodovodû Poãet zásobovan ch obyvatel vzrostl oproti roku 2005 o 785 a poãet vodovodních pfiípojek o 629. V roce 2006 bylo vyrobeno o 2,5% pitné vody více Ï v pfiedcházejícím roce, objem fakturované vody vãetnû vody pfiedané vzrostl o 1,8%. Objem fakturované vody se mírnû zv il o 0,5% na 21,5%, podobnû i ztráty vody v trubní síti z 16,4% na 17%. Poklesla spotfieba domácností, specifická spotfieba vody na obyvatele a den je 87,5 l. Ukazatel mûrná jednotka poãet obyvatel zásobovan ch vodou obyvatel poãet obcí zásobovan ch vodou poãet poãet vodovodû poãet délka vodovodní sítû km poãet vodovodních pfiípojek ks délka vodovodních pfiípojek km poãet osazen ch vodomûrû ks poãet vodojemû ks akumulaãní objem vodojemû m kapacita zdrojû podzemní vody litrû/s poãet úpraven pitné vody poãet kapacita úpraven pitné vody litrû/s voda vyrobená celkem tis m voda pfiedaná tis m voda fakturovaná pfiímo odbûratelûm (vodné) tis m z toho fakturované domácnostem tis m v mûny vodomûrû poãet Poãet poruch na vodovodech vodovodní fiady vodovodní pfiípojky ostatní (elektro, silnoproud+slaboproud) celkem V roãní zpráva za rok 2006

9 Vyrobená voda a poãet napojen ch obyvatel Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody byla kontrolována prûbûïnû pfii v robû i distribuci podle Programu odbûru vzorkû. Nejstabilnûj í jakost pitné vody je v jvût ích zdrojích spoleãnosti Úpravnû vody Karolinka a prameni ti Vsetín Ohrada a v Úpravnû vody RoÏnov pod Radho tûm. Distribuãní síè, která je napojena na Skupinov vodovod Stanovnice dodává pitnou vodu s témûfi 100% zabezpeãením ukazatelû jakosti. Ojedinûlé závady zejména v ukazatelích zákalu a Ïeleza jsou vût inou spojeny s provádûn mi opravami vodovodní sítû, poklesy tlaku abo del í dobou zdrïení pitné vody v koncov ch místech sítí. V pfiípadû nálezu vyhovujících ukazatelû jsou ihd provádûna nápravná opatfiení odkalování sítû, úprava dávek desinfekce a následná kontrola. Obsah dusiãnanû v hlavních zdrojích spoleãnosti je trvale pod doporuãenou hodnotou 15 mg/l. (tzv. kojecká voda). Pouze u ãtyfi lokálních vodovodû (Kladeruby, Vysoká, Lhota u Chorynû a Kunovice) je tato hodnota mírnû pfiekroãena. V voj specifické spotfieby vody 9

10 PrÛmûrné hodnoty základních ukazatelû kvality vody v hlavních zdrojích upravená voda v roce 2006 Ukazatel Jednotka Barva Zákal ph Tvrdost Tvrdost Ca+Mg Fe NH 4 NO 3 NO 2 Sírany Cl - Konduktivita CHSK Mn Zdroj vody mg Pt/l ZF 0 N mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 9,5 0,9 5,0 0,2 0,5 50 0, ,0 ÚV Karolinka 2,07 1,50 7,80 4,20 0,75 0,02 0,13 3,90 0,006 18,33 2,32 16,37 0,67 ÚV Val.Mezifiíãí 1,42 1,50 7,39 8,90 1,59 0,02 0,13 7,36 0,006 42,25 11,34 37,12 0,60 Vsetín Ohrada 0,89 1,50 7,32 10,70 1,91 0,02 0,13 8,45 0,006 26,38 12,21 42,28 0,32 ÚV RoÏnov p.r. 2,37 1,52 7,30 4,93 0,88 0,02 0,13 3,64 0,006 20,11 15,60 23,74 0,51 Kelã 3,19 1,50 7,40 7,84 1,40 0,13 0,13 4,47 0,006 30,50 5,15 29,63 0,50 Velké Karlovice 0,80 1,50 7,43 6,94 1,24 0,03 0,13 6,38 0,006 16,00 3,05 28,40 0,21 Kunovice 1,13 1,50 7,65 12,54 2,24 0,04 0,13 17,08 0,006 74,90 5,35 48,07 0,23 Louãka 2,02 1,50 7,77 9,24 1,65 0,10 0,13 14,05 0,006 50,45 4,60 42,95 0,25 Lhota u Chorynû 0,62 1,50 7,40 24,42 4,36 0,02 0,13 21,92 0,006 74,90 15,30 85,60 0,16 Jasenice 3,05 1,50 7,52 4,26 0,76 0,11 0,13 5,17 0,006 19,00 3,90 20,02 0,43 Kladeruby 0,52 1,50 7,44 26,88 4,80 0,02 0,13 21,07 0, ,90 17,70 88,05 0,26 Perná-Vysoká 0,72 1,50 7,82 14,56 2,60 0,03 0,13 18,50 0,006 85,90 5,30 52,22 0,23 Dolní Paseky 2,65 1,50 7,31 3,08 0,55 0,03 0,13 5,90 0,006 23,00 3,10 14,80 0,46 BrÀov 0,95 1,60 7,28 15,01 2,68 0,03 0,13 8,92 0,006 33,00 10,60 58,75 0,25 2. Odvádûní a ãi tûní odpadních vod V prûbûhu roku byly pfievzaty do provozování a zku ebního provozu kanalizaãní sítû a objekty âov, ãerpacích stanic a de Èov ch zdrïí, vybudovan ch v rámci projektu âistá fieka Beãva. Odvádûní odpadních vod Stfiedisko kanalizací provozuje kanalizaãní sítû v 5 mûstech a 10 obcích okresu Vsetín. Délka provozované kanalizaãní sítû se zv ila o 162 km (z toho projekt âistá fieka Beãva 159 km), stfiediska kanalizací provozují celkem 399 km kanalizaãních sítí, 111 km kanalizaãních pfiípojek, které odvádí odpadní vody od obyvatel. Pro zji tûní technického stavu stávajících kanalizací byl proveden monitoring kanalizaãních sítí vlastním kamerov m vozem v délce 32 km. Zv il se rozsah zamûfien ch kanalizaãních sítí na 348 km, coï pfiedstavuje 87%. Oprava a údrïba kanalizací kanalizaãní fiady, achty ãi tûní pfiípojek délka ãi tûné kanalizace (km) 22,2 13,5 15,5 délka monitorované kanalizace (km) 12 55,1 112 poãet hotovostních zásahû délka provozované kanalizace (km) âi tûní odpadních vod V roce 2006 provozovala spoleãnost 13 ãistíren odpadních vod (âov), z toho 3 âov ve velikostní kategorii nad ekvivalentních obyvatel (EO). Pût âov je v majetku spoleãnosti (Vsetín, Za ová, Kelã, Babice, Hutisko-Solac), druh m v znamn m vlastníkem je SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko (Velké Karlovice, Halenkov, Vala ské Mezifiíãí, Zubfií, Lideãko, Hovûzí). V prûbûhu roku byly pfiekroãeny emisní limity zãi tûní v ãi tûn ch a vypou tûn ch odpadních vodách a jejich kvalita odpovídala poïadavkûm vodohospodáfisk ch rozhodnutí. Celoroãní mnoïství vyãi tûn ch a vypu tûn ch odpadních vod bylo o 9,6 % vy í Ï v roce 2005, podíl fakturovan ch vod ãinil 50 %. V závûru roku byly do zku ebního provozu uvedeny nové stavby projektu âistá fieka Beãva âov Lideãko a Hovûzí a rekonstruované âov Vala ské Mezifiíãí, Zubfií, Halenkov a Velké Karlovice. 10 V roãní zpráva za rok 2006

11 Kanalizace a âov vybrané technologicko provozní údaje Ukazatel mûrná jednotka poãet obyvatel napojen ch na vefiejnou kanalizaci poãet z toho ãistírnami odpadních vod poãet poãet ãistíren odpadních vod poãet kapacita ãistíren odpadních vod m 3 /den délka stokové sítû (bez pfiípojek) km poãet kanalizaãních pfiípojek ks délka kanalizaãních pfiípojek km mnoïství odpadních vod vypou tûn ch do vefiejné kanalizace (fakturovan ch) tis. m mnoïství ãi tûn ch odpadních vod tis. m poplatky za vypou tûní odpadních vod do vodních tokû tis. Kã ,5 kaly produkované z âov (su ina) t/rok MnoÏství ãi tûn ch odpadních vod a poãet obyvatel napojen ch na vefiejnou kanalizaci 3. Laboratofie Laboratofi spoleãnosti je akreditovaná âia (âesk m institutem pro akreditaci) jako zku ební laboratofi 1441 s ãíslem osvûdãení 558/2006, platnost do Laboratofi provozuje systém jakosti podle normy âsn EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratofi akreditována pro zkou ky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkou ky (speciální organická a anorganická tûïké kovy, PAU, tûkavé organické látky a jiné), nároãné na technické a pfiístrojové vybavení, jsou zabezpeãovány u externích laboratofií s pfiíslu n m oprávnûním. V roce 2006 bylo celkem odebráno a analyzováno vzorkû pitné vody, surové vody a vzorkû z technologické kontroly v roby, coï pfiedstavuje jednotliv ch laboratorních stanovení. Na úseku kontroly ãi tûní odpadních vod bylo odebráno vzorkû, ve kter ch bylo provedeno jednotliv ch laboratorních stanovení. 4. Investice v roce 2006 PouÏití investiãních prostfiedkû Úãel pouïití (tis. Kã) investiãní akce a rekonstrukce majetku pofiízení dopravních a mechanizaãních prostfiedkû nákup strojní techniky laboratorní a mûfiící pfiístroje v poãetní technika pozemky celkem

12 Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kã) vlastní zdroje dotace ze státního rozpoãtu úvûry z EIB celkem Úvûry z Evropské investiãní banky byly poskytnuty v rámci programû na v stavbu a technickou obnovu vodohospodáfisk ch zafiízení. Jedná se o úvûry bezúroãné. Stavební investice realizované u akciové spoleãnosti v roce 2006 nad 100 tis. Kã Název akce externí vlastní celkem PrÛmyslov areál Jasenice zásobování pitnou vodou Rekonstrukce âs Vsetín Ohrada V mûna vodovodu JablÛnka Stavební úpravy sociální zafiízení RoÏnov p. R Roz ífiení pfienosû GDF Stavební úpravy a pfiístavba stfiediska dopravy Zastfie ení VDJ Skanzen Zastfie ení provozní budova Jasenická Vjezdová brána stfiedisko vodovodû RoÏnov p. R Zastfie ení VDJ Horní Lideã, Halenkov Zateplení fasády budovy labofi âov Vsetín V mûna vodovodu Kunovice HTP GaráÏové stání stfiedisko dopravy GaráÏové stání Jasenická Zateplení fasády provoz Vala ské Mezifiíãí Rekonstrukce bytu stfiediska vodovodû Vala ské Mezifiíãí Posílení prameni tû Louãka Jemnobublinná areace âov Babice Rekonstrukce kotelny âov Vsetín Rekonstrukce âs BTO RoÏnov p. R Vodovod Kunovice DTP 1. ãást Telemetrické pfienosy Vodovod Vsetín Lapaã Pfienosy katodové ochrany Vodovod Hutisko-Solac III. etapa ProdlouÏení vodovodu Janová ProdlouÏení vodovodu Za ová ProdlouÏení vodovodu Vigantice s rozdûlením V mûna vodovodu do areálu âov Vsetín Intenzifikace âov Vsetín studie Koje RoÏnov p.r Armaturní komora Zbrojovka Havarijní achty SV Lideãko Ostatní (do 100 tis. Kã) Celkem V prosinci 2006 byla po zku ebním provozu zkolaudována velká investiãní akce Prameni tû RoÏnov pod Radho tûm obnova jímání a technologického zafiízení. Celkové náklady na pfiípravu a zabezpeãení a na technologickou a stavební ãást ãinily tis. Kã. Pfiehled o proveden ch investicích v letech (v tis. Kã) Rok celkem v roce v roce v roce v roce v roce V roãní zpráva za rok 2006

13 5. Opravy majetku v roce 2006 Úãelem oprav je udrïování stávajících zafiízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly pfiedev ím kanalizaãní sítû, vodojemy, âov a dal í objekty spoleãnosti. Úãel pouïití (tis.kã) opravy stavební opravy dopravních a mech.prostfiedkû Opravy strojní opravy vodomûrû ostatní opravy celkem Pfiehled stavebních oprav externích i vlastních v roce 2006 (v tis. Kã) Název akce náklady akce Stfiecha ÚV Val. Mezifiíãí (prov. budova a garáïe) 831 Izolace trubního mostu BfieÏitá 216 Kulov uzávûr Janová 286 Oprava trafostanic 182 Oprava kanalizace Vsetín - Kopeãek 916 Oprava kanalizace Vsetín - Hluboké 543 Oprava kanalizace Vsetín - Jiráskova 916 Kogerace âov Zubfií 234 Opravy kanalizace - rûzné 352 Opravy stavební mimo plán Oprava vodovodu âov Vsetín 198 Oprava oplocení âov Vsetín 78 V mûna oplocení âs Ohrada 43 Externí opravy celkem âov Vala ské Mezifiíãí 13

14 6. Hospodafiení spoleãnosti Hlavní ãinnosti spoleãnosti v rámci okresu Vsetín s ãásteãn m pfiesahem do regionû Zlínsko a Pfierovsko jsou v roba a dodávka pitné vody a odvádûní a ãi tûní odpadních vod. Ostatní ãinnosti spoleãnosti, které jsou uvedeny v pfiedmûtu podnikání spoleãnosti, jsou doplàující k v e uveden m hlavním ãinnostem. Údaje o trïbách a v nosech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) Rok za dodávku pitné a odvod odpadních vod stavební v roba za sluïby aktivace stavebních investic za prodej majetku ostatní v nosy pfiijaté úroky v nosy z krátkodobého finanãního majetku celkem Údaje o nákladech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) PoloÏky spotfieba materiálu v 2005 mimofiádné úspory spotfieba ergie opravy a udrïování ostatní sluïby od 2006 nájem majetku â B osobní náklady danû a poplatky v 2006 odklad poplatkû odp. voda odpisy, rezervy, opr. poloïky v 2005 vy í vyfiazení majetku finanãní náklady danû z pfiíjmû od 2002 úãtování o odloïené dani ostatní náklady v 2005 prodej areálu náklady z krátkodobého fin. majet od 2004 CP náklady celkem Vodné a stoãné v letech Kč/m vodné stočné celkem 14 V roãní zpráva za rok 2006

15 Cenová politika Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2004 vodné 22,90 24,05 stoãné 12,40 13,02 Celkem 35,30 37,07 Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2005 vodné 24,00 25,20 stoãné 14,70 15,44 Celkem 38,70 40,64 Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2006 vodné 25,20 26,46 stoãné 15,80 16,59 Celkem 41,00 43,05 Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií tích letech (v tis. Kã) Oãekávané v sledky za rok náklady v nosy zisk pfied zdanûním Oãekávané v sledky poãínaje závûrem roku 2006 ovlivàuje provozování majetku z investiãního projektu âistá fieka Beãva, které realizuje SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Provoz Vala ské Mezifiíãí ATS Jasenice ATS Jasenice Vodojem Hovûzí 15

16 ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti za rok 2006, stavu jejího majetku a rozvoji spoleãnosti Pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. pfiedkládá v roãní zprávu pfiedstavenstva o ãinnosti spoleãnosti v roce 2006, v sledcích hospodafiení a stavu jejího majetku. ádná valná hromada spoleãnosti se uskuteãnila d Na pofiadu jednání byla zpráva pfiedstavenstva, zpráva dozorãí rady, projednání a schválení fiádné úãetní závûrky, stanovisko auditora a návrh na rozdûlení zisku. Akcionáfii dále schválili pfievod akcií na jméno, jakoï i práv s nimi spojen ch mezi stávajícími akcionáfii (Mûsto Vsetín Obec Liptál) a zmûnu stanov spoleãnosti roz ífiení pfiedmûtu podnikání. Zamítnut byl návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele o nabytí vlastních akcií spoleãnosti. Pfiedstavenstvo spoleãnosti jednalo v roce 2006 na dvanácti fiádn ch zasedáních. Na v ech zasedáních byl pfiítomen povûfien ãlen dozorãí rady, jedno zasedání pfiedstavenstva bylo spoleãné s dozorãí radou. Na kaïdém zasedání se provádûla kontrola ussení a dále byly projednávány prûbûïné v sledky hospodafiení spoleãnosti, stav pohledávek po lhûtû splatnosti, majetkové záleïitosti, koncepce rozvoje spoleãnosti a prûbûh v znamn ch investiãních a obchodních akcí vãetnû projektu âistá fieka Beãva. Na úseku v roby a distribuce pitné vody bylo v roce 2006 vyrobeno tis. m 3 a odbûratelûm dodáno tis. m 3, coï je ve srovnání s rokem 2005 o 112 tis. m 3 více. Na tomto nárûstu se podílí mírné zv ení mnoïství vody pfiedané a zv ení odbûru v kategorii ostatní odbûratelé. MnoÏství fakturované vody v kategorii domácnosti se sníïilo o 75 tis. m 3 tj. o 2,2%, u kategorie ostatních odbûratelû bylo zv ení odbûru o 105 tis. m 3 tj. 6,1%. Poãet vodovodních pfiípojek se zv il o 629 na , délka provozované sítû je 739 km. Specifická spotfieba pitné vody na obyvatele se sníïila oproti roku pfiedcházejícímu z 90 litrû/osoba/den na 87,5 l. Pokles mnoïství spotfiebované vody v domácnostech i pfies nárûst poãtu pfiípojek a sníïení denní specifické spotfieby svûdãí o tom, Ïe odbûratelé vyuïívají stále i vlastní, byè ménû kvalitní vodní zdroje. Kategorie voda pfiedaná zaznamenala doãasn mírn nárûst 82 tis. m 3 na tis. m 3. V dal ích letech oãekáváme pokles odbûrû pfiedané vody od spoleãnosti Zlínská vodárenská, a.s.. Hlavním v robním zdrojem pitné vody je vodárenská nádrï s Úpravnou vody Karolinka, jejíï podíl na v robû ãiní 60%. Dal í v znamné zdroje vody jsou ÚV Vala ské Mezifiíãí, prameni tû a ãerpací stanice Vsetín a ÚV RoÏnov pod Radho tûm. Hlavní zdroje zaji Èují v robu 97,5% pitné vody a jsou, stejnû jako dal ích 11 provozovan ch lokálních zdrojû, v majetku spoleãnosti. V roba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelsk ch problémû. Poãet zji tûn ch a odstranûn ch poruch na hlavních sítích a pfiípojkách byl 324 a je o 15,6% niï í Ï v roce Trend frekvence poruch je prûbûïnû sledován a vyhodnocován. Procento fakturované vody se mírnû zv ilo z 21,0% na 21,6% a zv ilo se i procento ztrát vody v trubní síti z 16,4% na 16,9%, obû hodnoty jsou v ak znaãnû pod úrovní v âr. Jednou z priorit spoleãnosti je zlep ování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plnû odpovídá hygienick m normám a na í snahou je, aby tato kvalita zûstala zachována i po prûtoku témûfi 1000 km vodovodních fiadû a pfiípojek k odbûratelûm. Je v ak potfieba zv it procento obmûny vodovodních fiadû. Úpravny pitné vody Karolinka, Vala ské Mezifiíãí a RoÏnov pod Radho tûm jsou vybaveny moderními a úãinn mi technologiemi desinfekce pomocí ÚV záfiení a chlordioxidu, chuèové vlastnosti dodávané vody se podstatnû zlep ily zavedením technologie filtrû s náplní granulovaného aktivního uhlí. V závûru roku byla zru ena i chlorová dezinfekce na vodním zdroji Vsetín Ohrada a nahrazena UV lampami. Pfii kontrole kvality v roby a distribuce pitné vody bylo odebráno a analyzováno vzorkû vod. Poãet zásobovan ch obyvatel je po proveden ch korekturách v provozní evidenci Jakost vody pfii v robû a distribuci sleduje trvale laboratofi spoleãnosti akreditovaná âesk m institutem pro akreditaci pod ã a má zaveden systém managementu podle normy âsn EN ISO/IEC Na úseku odvádûní a ãi tûní odpadních vod korespondují v kony se spotfiebou vody pitné. Spoleãnost provozuje 13 âov, z toho 5 âov je v majetku spoleãnosti a 8 âov je provozováno na nájemní smlouvu. V roce 2006 bylo fakturováno tis. m 3 odpadních vod, coï je oproti roku 2005 pokles o 1,5%, poãet napojen ch obyvatel se zv il o na obyvatel, poãet kanalizaãních pfiípojek se zv il o 713. Toto nav ení se v ak fakturaãnû projeví aï v roce V závûru roku bylo uvedeno do provozu a spoleãností pfievzato 159 km kanalizací a de Èov ch zdrïí, 21 ãerpacích stanic odpadních vod, dvû nové a ãtyfii rekonstruované âov z projektu âistá fieka Beãva. âistírny odpadních vod jsou provozovány odbornû a na vysoké technologické úrovni, takïe spoleãnost má povinnost plateb poplatkû za vypou tûní zbytkového zãi tûní. Vodohospodáfiské limity jsou dodrïovány i u âov rekonstruovan ch v projektu âistá fieka Beãva. Jakost vypou tûn ch odpadních vod i kvalitu toku pod âov sledují laboratofie spoleãnosti, bylo odebráno a analyzováno vzorkû. I kdyï je kaïdoroãnû zvy ován rozsah preventivního ãi tûní stokov ch sítí a monitoring stavu sítí televizní kamerou, máme doposud u znaãné délky kanalizací detailní znalost jejich technického stavu. Z celkové dosavadní délky 237 km kanalizace bylo kamerov m monitoringem doposud provûfieno pouze 57 km, u novû pfievzat ch kanalizací byl monitoring proveden v celé délce 159 km. V dal ích letech bude monitorováno roãnû minimálnû 50 km. Tlakov mi vozy bylo vyãi tûno 15,5 km kanalizace a 404 kanalizaãní pfiípojky, deratizace stokové sítû je provádûna 2x roãnû. 16 V roãní zpráva za rok 2006

17 Vodohospodáfisk rozvoj v závûru roku byla do trvalého provozu uvedena dal í klíãová vodohospodáfiská investice Obnova jímání a technologického zafiízení prameni tû RoÏnov pod Radho tûm. Novû vzniklá Úpravna vody sse jpfiísnûj í technologická kritéria souãasnosti. Na stavbu ve v i 83 mil. Kã nákladû stavebnû technologické ãásti byla získána dotace 15% a 65% tvofií úvûr EIB prostfiednictvím âeskomoravské záruãní a rozvojové banky. Celková hodnota díla vãetnû pfiípravy je témûfi 85 mil. Kã. V závûru roku byla zahájena rekonstrukce a modernizace ãerpací stanice vodního zdroje Vsetín Ohrada nákladem cca 14 mil. Kã. Investice do vylep ení technologií úpraven vod je splnûním dal ího ze strategick ch vodohospodáfisk ch cílû spoleãnosti. Vodohospodáfisk dispeãink byl roz ífien o dal ích 8 kontrolních míst, v souãasné dobû sleduje 126 objektû a kontroluje v robu a distribuci 99% objemu pitné vody. Postupnû je budován a dokonãován centrální dispeãink âov, kter monitorováním a dálkov m fiízením technologie mal ch âov umoïàuje jejich automatizaci a bezobsluïnost. Je roz ifiován geografick informaãní systém. V GIS je zpracováno 70% délky vodovodních a kanalizaãních sítí a 47% poãtu vodovodních a kanalizaãních pfiípojek. Zamûstnanci spoleãnosti se podíleli na koncepãním fie ení projektu âistá fieka Beãva I. a II., aktivnû spolupracují s investorem a dodavateli pfii realizaci této v znamné stavby a spolupracují i pfii fie ení vodohospodáfiské problematiky dal ích mûst a obcí regionu. Obnova a rozvoj majetku v investiãní v stavbû byly hlavními akcemi dostavba areálu stfiediska dopravy, opravy provoznû technick ch budov a objektû stfiedisek Vala ské Mezifiíãí a Vsetín a zahájení rekonstrukce vodního zdroje Vsetín Ohrada. Z investic do vodovodních sítí uvádíme rekonstrukci vodovodních fiadû Hutisko-Solac, Kunovice, JablÛnka, Hovûzí a Janová a napojení prûmyslového areálu Vsetín Jasenice. Na stavební investice bylo vydáno celkem tis. Kã, na strojní investice tis. Kã. Opravy jsou dlouhodobû zamûfiovány na udrïení provozu a funkãnosti provozních objektû, ãerpacích stanic, vodojemû, âov a vodovodních a kanalizaãních sítí. Do oprav externích i vlastních bylo vloïeno tis. Kã. Po dokonãení rekonstrukcí a oprav hlavních vodohospodáfisk ch staveb, úpraven a âov se v dal ích letech budeme zamûfiovat na cílenou a postupnou obnovu vodovodních sítí. V roce 2006 bylo realizováno a rozpracováno celkem 74 stavebních akcí a oprav a 13 strojních investic. Na úseku obchodní politiky bylo hlavním úkolem udrïet velmi dobrou úroveà spolupráce s odbûrateli v návaznosti na zákaznické centrum obchodní oddûlení v budovû Správy Vsetín, kde zákazník vyfiídí v echny náleïitosti spojené s uzavfiením bo zmûnou smlouvy, reklamací odeãtû vodomûrû a fakturací, bo získá vyjádfiení k investiãním zámûrûm, územnímu a stavebnímu fiízení a dal í technické údaje o vodárenské infrastruktufie spoleãnosti. Sjednocení a centralizace sluïeb zákazníkûm do zákaznického centra v roce 2004 se ukázalo jako velmi racionální fie ení, které pfiispûlo ke zlep ení kontaktu se zákazníkem a vy í efektivitû vyfiizování potfieb zákazníkû a odbûratelû. Od podzimu 2006 je v centru zv ená ãinnost v souvislosti s uzavíráním smluv s novû napojen mi odbûrateli na kanalizaci vybudovanou v rámci akce âistá fieka Beãva. K bylo takto uzavfieno jiï 204 smluv ãi zmûn. Do provozu byly uvedeny zcela nové webové stránky spoleãnosti, kde se souãasn i budoucí zákazník dozví, jak se uzavírá smlouva, jaké doklady jsou potfieba, je zde i nabídka ostatních sluïeb spoleãnosti a mnoho dal ích informací. Cenová politika rozhodnutím valné hromady spoleãnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stoãného pro v echny odbûratele v pûsobnosti akciové spoleãnosti. Cenová politika je usmûràována tak, aby cena vodného a stoãného zahrnovala pouze ekonomicky oprávnûné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj spoleãnosti a pfii tom nutí odbûratele ke sniïování odbûrû bo hledání vlastních zdrojû. Po celou dobu existence spoleãnosti se cena pohybuje 10-15% pod prûmûrem srovnateln ch vodohospodáfisk ch spoleãností âr. Do cenového nárûstu v roce 2006 a 2007 se jvût í mûrou promítl nárûst plateb za nákup surové vody, odpisû, cen ergií a mzdov ch nákladû, nájemného a provozních nákladû projektu âistá fieka Beãva. Tím se cena vodného a stoãného pfiiblíïila prûmûrné cenû v âr. Personální politika spoleãnosti vychází z cíle zajistit a pokr t v echny své ãinnosti kvalifikovan m, vysoce odborn m a profesnû zdatn m personálem pfii dodrïení optimálního poãtu zamûstnancû na jednotliv ch stfiediscích. DÛraz je kladen na stabilizaci zamûstnancû v pfiíslu n ch profesních kategoriích, 54% zamûstnancû pracuje ve spoleãnosti déle Ï 10 let, 74% déle Ï pût let. Pfiepoãten poãet zamûstnancû v roce 2006 ãinil 242, coï je o ãtyfii ménû Ï v roce Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost zaãala provozovat nûkterá nová zafiízení a zv il se rozsah provozovan ch vodohospodáfisk ch sítí, bylo dosaïeno zv ení produktivity práce v pfiepoãtu na jednoho zamûstnance. Technick mi opatfieními, zlep ením organizace práce a modernizací pracovi È bude spoleãnost v tomto trendu i nadále pokraãovat. Trvalá pozornost byla vûnována odborné úrovni a profesnímu rûstu v ech zamûstnancû spoleãnosti a dodrïování pfiedpisû bezpeãnosti práce. Zamûstnanci byli zafiazováni do odborn ch kurzû jen k prohloubení, ale i zvy ování své kvalifikace, úãastí na odborn ch konferencích, veletrzích a v stavách jsou sledovány nové v vojové trendy ve vodním hospodáfiství. 17

18 Spoleãnost je drïitelem certifikátu managementu jakosti podle âsn EN ISO 9001:2001 pro ãinnosti provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu a v stavbu a rekonstrukce vodohospodáfisk ch staveb. Cílem v této oblasti je trvalé zlep- ování sluïeb na im zákazníkûm. Spoleãnost prûbûïnû plnila v echny závazky, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvû. ZamûstnancÛm byl vyplácen pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní, fiádná dovolená byla prodlouïena o jeden t den, byla dodrïena sjednaná valorizace mezd 6,5%. V e prûmûrné mûsíãní mzdy ãinila v roce ,- Kã. Hospodafiení spoleãnosti je v rozhodující mífie závislé na trïbách za vodné a stoãné, které tvofiily 83,2% v nosû. Fakturace se zv ila pfiedev ím v dûsledku nav ení ceny vodného a stoãného. Hospodafiení bylo v roce 2006 i pfies pokles v konû vyrovnané. Plánované v kony ve vodném byly splnûny na 97,4%, v nosy na 96% ve v i tis. Kã. V kony ve stoãném byly splnûny na 94,6%, v nosy na 94,4% ve v i tis. Kã. Ostatní externí v kony trïby za stavební práce, dopravu, laboratorní sluïby a ostatní sluïby byly plnûny na 124,2% ve v i tis. Kã. Ostatní v nosy aktivace investic byly plnûny v celkové hodnotû díla tis. Kã, prodej materiálu 929 tis. Kã, sluïby kamerového vozu pro prohlídku kanalizací 653 tis. Kã a trïby za prodej majetku tis. Kã. Do v nosû se promítl i obrat spojen s uloïením doãasnû voln ch prostfiedkû do krátkodobého finanãního majetku. Po odeãtení nákladû na pofiízení tohoto majetku lze konstatovat, Ïe v nosy vzrostly oproti roku 2005 o tis. Kã. Byl dosaïen zisk ve v i tis. Kã, plánovan hospodáfisk v sledek byl tedy pfiekroãen o 6,9%. Celkové náklady, oãi tûné o náklady spojené s pofiízením finanãního majetku vzrostly ve srovnání s pfiedchozím rokem o9 109 tis. Kã. Nejvût í poloïkou byly odpisy, mzdy a nákup surové vody. Mzdové náklady byly ãerpány v souladu s plám. Úspor nákladû bylo dosaïeno zejména u spotfiebního materiálu a poplatku za vypou tûní odpadních vod. Spoleãnost byla po celé období solventní, financována pfieváïnû z vlastních zdrojû a plnila v echny závazky. Pfiehled o stavu majetku akciové spoleãnosti k : Základní kapitál celkem Kapitálové fondy celkem Zákonn rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdûlen zisk z minul ch let Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období Vlastní kapitál celkem tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã Plnûní hlavních úkolû na rok 2006: rekonstrukce a automatizace vodního zdroje âs Vsetín Ohrada byla zahájena s dokonãením v kvûtnu 2007, Program rozvoje spoleãnosti se zamûfiením na obnovu vodovodních a kanalizaãních sítí byl zpracován a pfiedstavenstvem spoleãnosti schválen v kvûtnu 2006, recertifikace systému fiízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a âsn EN ISO 9001:2001 byla provedena v kvûtnu 2006, byl proveden monitoring 32 km stávajících a 159 km nov ch kanalizaãních fiadû, zb vajících 180 km bude provûfieno do roku 2010, byl zaveden nov software Mzdy a personalistika do praxe, pfievzetí a provozování dokonãené stavby projektu âistá fieka Beãva bez navy ování souãasného stavu zamûstnancû spoleãnosti bylo splnûno, poãet zamûstnancû byl zv en. Hlavní úkoly na rok 2007: zajistit postupn vklad vodohospodáfiského majetku mûsta RoÏnova p. R. a Kelã do majetku spoleãnosti, zajistit zku ební provoz a vyhodnocení projektu âistá fieka Beãva I, podílet se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II, pokraãovat v monitoringu kanalizací v rozsahu min. 50 km/roãnû 18 V roãní zpráva za rok 2006

19 Kontrola úkolû stanoven ch fiádnou valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Ussením fiádné valné hromady 2002 byly vyfiazeny ze sledování splnûné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nov úkol 22/02, vroce 2003 byly vyfiazeny splnûné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. 1/99 Postupné zaãleàování jednotliv ch vybudovan ch vodárensk ch, kanalizaãních celkû vãetnû âov do struktury akciové spoleãnosti formou navy ování základního kapitálu od roku Byla zahájena pfiíprava na vloïení vodohospodáfiského majetku Mûst RoÏnova pod Radho tûm a Kelãe. 2/99 Pokraãovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj spoleãnosti a pfiitom byla kontraproduktivní a nutila podnikatele k budování vlastních vodárensk ch zafiízení. Cena vodného a stoãného pro rok 2006 i 2007 vychází v souladu s tímto ussením z minimálního zisku a zûstává nadále pod prûmûrnou cenou v rámci âr. 4/99 Zachování jednotné regionální ceny vodného a stoãného v rámci spoleãnosti. V rámci spoleãnosti je jednotná regionální cena pro v echny kategorie odbûratelû. 11/99 Urychlenû pokraãovat v realizaci GIS dle finanãních moïností. Probíhá shromaïìování polohopisn ch grafick ch dat od obcí a mûst, do kter ch jsou postupnû zamûfiovány a zakreslovány sítû. Doposud je v GISu zpracováno 70% sítí. 13/99 Automatizovat âs Vsetín Ohrada s vyãlenûním pfiebyteãn ch pozemkû k podnikatelsk m úãelûm v horizontu pûti let. Zámûr byl projekãnû zpracován, realizace zahájena v roce Vyãlenûní pozemkû bylo pfiehodnoceno v Programu rozvoje v souvislosti s bilancemi v robních kapacit Skupinového vodovodu. Úkol je splnûn, navrhujeme jeho vyfiazení. 14/99 Pokraãovat ve spolupráci s obcemi na v stavbû a rozvoji vodovodû, kanalizací a âov. Tento úkol je plnûn v rámci projektu âistá fieka Beãva I a následnû pfii pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II. 15/99 Roz ifiování pronájmu vodárensk ch, kanalizaãních zafiízení a âov k provozování v akciové spoleãnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Byly uzavfieny smlouvy o provozování vodovodû obcí Pozdûchov a pfiipravují se smlouvy pro obce M tûnovice a Seninka. 18/99 Trvale prohlubovat vnitfiní kontrolní systém s cílem sniïování nákladû a hledání rezerv. Spoleãnost provádí svoji ãinnosti v souladu s certifikátem ISO 9001/2000 na ãinnosti provozování vodovodû a kanalizací a v stavba a rekonstrukce vodohospodáfisk ch staveb. V kvûtnu byla provedena recertifikace s platností do roku Spoleãnost má vlastní kontrolní systém, kter je rozpracován v fiadû dokumentû (pfiíruãka jakosti, kontrolní fiád, podnikové smûrnice). 19/99 Postupnû zabezpeãovat celkov rozvoj spoleãnosti jen pro hospodáfiskou prosperitu, ale také s cílem pozdûj- ího vyplácení dividend pro akcionáfie. Spoleãnost je po celé období existence plnû solventní, investiãní akce jsou smûfiovány k zlep ení kvality v roby pitné vody a ãi tûní odpadních vod, zv ení produktivity v robních i administrativních ãinností. ÚroveÀ pohledávek se pohybuje do 1 % objemu v nosû, úvûry byly zaji tûny pouze pro financování akcí, dotovan ch Ministerstvem zemûdûlství, a to jako úvûry bezúroãné. 21/99 Plnûní vyt ãen ch smûrû oblastí a cílû rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a prûbûïnû aktualizovat. Program rozvoje spoleãnosti byl zpracována a aktualizován na období /02 Projekt âistá fieka Beãva. Spoleãnost zahájila zku ební provoz nov ch ãistírensk ch a rekonstruovan ch zafiízení a kanalizaãních systémû budovan ch v rámci tohoto projektu. Podílí se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II. 19

20 ÚV RoÏnov pod Radho Èem ATS Jasenka 20 V roãní zpráva za rok 2006

21 21

22 22 V roãní zpráva za rok 2006

23 23

24 24 V roãní zpráva za rok 2006

25 25

26 26 V roãní zpráva za rok 2006

27 27

28 28 V roãní zpráva za rok 2006

29 29

30 Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2006 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo Vsetín, Jasenická 1106, PSâ Iâ Právní forma akciová spoleãnost Rozvahov den Pfiedmût podnikání Datum vzniku spoleãnosti 1. prosince 1993 Osoby, které se podílejí 20% a více Mûsto Vsetín 24,62% na základním kapitálu úãetní jednotky Popis zmûn a dodatkû proveden ch v úãetním období v Obchodním rejstfiíku: Popis organizaãní struktury podniku a její zásadní zmûny v uplynulém úãetním období Jména a pfiíjmení ãlenû statutárních a dozorãích orgánû ke dni úãetní závûrky provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování projektová ãinnost ve v stavbû provádûní fyzikálnû-chemick ch a biologick ch rozborû vod a kalû silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti v roba, opravy a montáï mûfiidel podnikání v oblasti nakládání s bezpeãn mi odpady obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden ch v pfiíloze ã. 1, 2 a 3 zák.ã. 455/1991 Sb. pronájem movitostí v rozsahu: s poskytováním jin ch Ï základních sluïeb správa a údrïba movitostí testování, mûfiení, anal zy a kontroly nakládání s odpady ( vyjma bezpeãn ch) ãinnost technick ch poradcû v oblasti vodního hospodáfiství - Ke zmûnám v organizaãní struktufie spoleãnosti v roce 2006 do lo. Vnitfiní organizace spoleãnosti je dvoustupàová: I. stupeà správa spoleãnosti: fiídící, správní a odborná ãinnost, zabezpeãující komplexnû v echny správní funkce spoleãnosti. II. stupeà provozy: zabezpeãování konkrétních v robních a provozních ãinností spoleãnosti. Pfiedstavenstvo: Ing. Stanislav Pitrun RNDr. Václav Miku ek Mgr. Antonín Kaderka Ing. Ladislav Kroãa RNDr. Leopold Orság Karel MatÛ Ing. Libor Pode va Dozorãí rada: Vladimír Místeck Jifií Randus Ing. Pavel Studeník Ing. Jifií najdar Blanka Vráblová Miroslav Chmela 2. PODNIKY VE SKUPINù Název a sídlo obch. spoleãností, v nichï má úãetní jednotka vût í Ï 20% podíl zákl. kapitálu V e podílû na základním kapitálu tûchto spoleãností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na v i podílu na základním kapitálu V e vlastního kapitálu a úãet. hosp. v sledku za posl. úã. období tûchto podnikû 3. ÚDAJE O ZAMùSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Zamûstnanci PrÛmûrn pfiepoãt. poãet zamûstnancû Osobní náklady (v tis. Kã) z toho: penzijní pfiipoji tûní - dal í odmûny ostat. ãlenû orgánû tis. Kã pfiedseda pfiedstavenstva místopfiedseda pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva pfiedseda dozorãí rady místopfiedseda dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen DR za zamûstnance ãlen DR za zamûstnance z toho fiídící pracovníci pfiedstavenstvo-dozorãí rada 30 V roãní zpráva za rok 2006

31 4. V E PÒJâEK, ZÁRUK A JINÉ PLNùNÍ PÛjãky, úvûry, poskytnuté záruky a ostatní plnûní v penûïní formû i naturální formû akcionáfiûm, ãlenûm statutárních, dozorãích a fiídících orgánû, vãetnû b val ch ãlenû tûchto orgánû 5. INFORMACE O POUÎIT CH ÚâETNÍCH METODÁCH, OBECN CH ÚâETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÒSOBECH OCE OVÁNÍ a) ZpÛsob ocenûní: Zásoby Dlouhodob hmotn a hmotn majetek Cenné papíry a majetkové úãastí b) Odchylky od úãetních metod c) 1. ZpÛsob stanovení reprodukãní pofiizovací ceny u majetku ocenûného v této cenû a pofiízeného v prûbûhu úãetního období c) 2. Druhy vedlej ích pofiizovacích nákladû zahrnovan ch do pofiizovacích cen nakupovan ch zásob, druhy nákladû zahrnovan ch do cen zásob na úrovni vlastních nákladû c) 3. Podstatné zmûny zpûsobu oceàování, postupû odpisování a postupû úãtování oproti pfiedcházejícímu úãet. období s uvedením dûvodû tûchto zmûn c) 4. ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek k majetku a uvedení zdroje informací c) 5. ZpÛsob sestavení odpisov ch plánû a pouïité odpisové metody pfii stanovení úãetních odpisû c) 6. ZpÛsob stanovení reálné hodnoty Zásoby pofiizuje spoleãnost nákupem a vlastní v robou, oceàovány jsou cenami zji - tûn m aritmetick m prûmûrem z pofiizovacích cen. Nedokonãená v roba je oceàována vlastními náklady. Investice jsou pofiizovány dodavatelsk m zpûsobem a ve vlastní reïii. Dlouhodob hmotn a hmotn majetek pofiízen dodavatelsk m zpûsobem je oceàován pofiizovacími cenami (vãetnû nákladû s pofiízením souvisejících). Dlouhodob hmotn majetek vytvofien ve vlastní reïii je ocenûn vlastními náklady, které zahrnují pfiímé materiálové a osobní náklady a reïii vztahující se k v robû tohoto majetku. Spoleãnost má cenné papíry k jsou ocenûny trïní hodnotou, vyhlá- enou na burze, depozitní smûnka ocenûna pofiizovací cenou. Nejsou V prûbûhu úãetního období byly pofiízeny investice, které by musely b t ocenûny touto cenou. Vedlej ími pofiizovacími náklady pfii pofiizování zásob je pfiepravné, balné, po tovné, atd. editel spoleãnosti sluïební silniãní motorové vozidlo k pouïívání pro sluïební i soukromé úãely Opravné poloïky k majetku byly úãtovány. Opravné poloïky k pohledávkám stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (napfi. konkurz). Majetek podléhající odpisování podle zákona o úãetnictví je zafiazen do odpisové skupiny a odpisován rovnomûrnû dle tabulky roãní procentní sazbou mûsíãnû, vïdy od mûsíce následujícího po mûsíci uvedení do uïívání (interní smûrnice ã. 022). Reálnou hodnotou jsou oceàovány ve spoleãnosti cenné papíry evidované na úãtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostfiednictvím obchodníka s cenn mi papíry na burze cenn ch papírû. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. 27 zákona o úãetnictví oceàovány reálnou hodnotou, pfiiãemï za reálnou hodnotu je pova- Ïována trïní hodnota. Majetek oceàovan ekvivalencí ní. Majetek, u nûhoï by zmûny reálné hodnoty ovliv- Àovaly úãt. sk. 41 ní. c) 7. ZpÛsob pfiepoãtû údajû v cizích mûnách Údaje v cizí mûnû byly pfiepoãítávány na ãeskou mûnu aktuálním kursem ânb. na ãeskou mûnu 6. DOPL UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K V KAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodob majetek kromû pohledávek a) Rozpis na hlavní skupiny stavby v tis. Kã Rozpis na hlavní skupiny samostatn ch movit ch vûcí a souboru movit ch vûcí v tis. Kã Pozemky Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek b) Rozpis dlouh. hmotného majetku v tis. Kã Skupina (úãet 021) budovy a haly ostatní stavební objekty Celkem úãet 021 a 081 Skupina (úãet 022) erget. a hnací stroje pracovní stroje a zafiízení pfiístroje a zvl. tech. zafiíz. dopravní prostfiedky inventáfi a ostatní Celkem úãet 022 a 082 Skupina (úãet 025) trvalé porosty Celkem úãet 025 a 085 Skupina (úãet 031, 032) pozemky, umûl. díla Skupina (úãet 042, 05) dokonãen HM Celkem úãty úãet 013 software celkem (013 a 073) PC Oprávky ZC ZC ZC PC Oprávky ZC ZC ZC

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY 3 CENY A NÁKLADY Inflace v eurozónû se v lednu pfiiblíïila k 2,4 %. I kdyï krátkodob m pohybûm HICP dominují v kyvy cen energií, poslední ukazatele svûdãí o tom, Ïe sekundární dopady nedávného zv - ení

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina a leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina a leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 227 Kód obce PRVKUK 0611.005.227.00 Kód obce (IČOB) 18139 (569704) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA Z OBSAHU: âíslo 15 âerven âervenec 1999 ShromáÏdûní delegátû 27. 5. 1999 Zemûdûlská bytová v stavba u OSBD Usnesení SD z 27. 5. 1999 Pfievod druïstevních

Více

Velká Losenice. Název části obce

Velká Losenice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Velká Losenice Číslo obce PRVKUK 724 Kód obce PRVKUK 0615.015.724.00 Kód obce (IČOB) 17857 (596981) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Osová Bítýška. Název části obce

Osová Bítýška. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Osová Bítýška Číslo obce PRVKUK 651 Kód obce PRVKUK 0615.014.651.00 Kód obce (IČOB) 11335 (596345) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 OBSAH 2 Rozpoãet mûsta Plznû v roce 2005 9 Zpráva o hospodafiení mûsta Plznû za rok 2005 9 Pfiíloha k úãetní závûrce ÚVODNÍ

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby

5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby EFEKTIVNÍ V ROBA část 5, díl 3, kapitola 1, str. 1 5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby 5/3.1 Kompozice mezd u reïijních v robních zamûstnancû (RVZ) Režijní výrobní zaměstnanci (RVZ) patří ke klíčovým

Více

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 V roãní zpráva 2003 Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 Základní ukazatele Základní ukazatele 2 v mil. Kã 1999 2000 2001 2002 2003 Pfiedepsané pojistné 7,8 53,6 103,8

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI...6 ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI..7

OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI...6 ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI..7 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI...6 ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI..7 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...9 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Projekt Čistá řeka Bečva

Projekt Čistá řeka Bečva Projekt Čistá řeka Bečva Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Se sídlem Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 01 Ing. Jaromír Kudlík,předseda rady SOMV Konference Investice do životního prostředí s Fondem

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Zelená Ves trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Zelená Ves trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Mezilesí Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 353 Kód obce PRVKUK 0613.009.353.00 Kód obce (IČOB) 09366 (548367) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 7 HISTORIE SPOLEČNOSTI...9 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...10. 2. Údaje o základním kapitálu a.s...

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.. 7 HISTORIE SPOLEČNOSTI...9 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...10. 2. Údaje o základním kapitálu a.s... 1 2 3 PŘEDSTAVENSTVO: Zleva: Marek Šindler, MUDr. Jarmila Číhalová, MVDr. Karel Chvátal, Mgr. Daniela Hebnarová, Mgr. Pavel Horák, Mgr. Miloš Malý - místopředseda představenstva, Ing. Ladislav Lejsal -

Více

Název části obce. Obec Michalovice leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části. Bydlící obyvatelé

Název části obce. Obec Michalovice leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části. Bydlící obyvatelé A. OBEC Michalovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 074 Kód obce PRVKUK 0611.002.074.00 Kód obce (IČOB) 09397 (548316) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Kámen Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 350 Kód obce PRVKUK 0613.009.350.00 Kód obce (IČOB) 06234 (548103) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Tři Studně 680 221 224 226 228

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Tři Studně 680 221 224 226 228 A. OBEC Tři Studně Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 339 Kód obce PRVKUK 0615.008.339.00 Kód obce (IČOB) 03533 (587753) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU Nové Město na

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 výročnízpráva 2 obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 15 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY:

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY: Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01 Kód obce UIR: 03142 Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ PODKLADY: - dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp.vod - územní plán z roku 1993 zpracovatel

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah:

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah: Pololetní zpráva 2002 3 Pololetní zpráva 2002 Obsah: ------------- 02 -- Kalendáfi klíãov ch událostí prvního pololetí roku 2002 03 -- Spoleãn dopis pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele akcionáfiûm

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí Poděkování Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje děkuje za spolupráci partnerům projektu Integra, odborné radě projektu, respondentům, osloveným starostům Regionu Poodří i pracovníkům Úřadů

Více

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Strojírny Cheb a.s. 9ìURĀQt ]SUiYD URN Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Historie spole nosti Strojírny Cheb, a.s. (d íve výrobní divize Cheb) vznikla jako dce iná spole nost Sokolovských strojíren

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem Jeřišno (karta obce: B_4_135) A. OBEC Jeřišno Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 135 Kód obce PRVKUK 611.4.135. Kód obce (IČOB) 5855 (56885) Číslo ORP (ČSÚ) 4 (614) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 6141

Více

MOVE TO A HIGHER POWER

MOVE TO A HIGHER POWER MOVE TO A HIGHER POWER P EDSTAVUJE REVOLUâNÍ 28 VOLTOVOU TECHNOLOGII LITHIUM-ION V28 CS OKRUÎNÍ PILA eïe rychleji, déle a s vût ím v konem, neï kterákoliv 24 V pila na trhu. Získáte dvojnásobnou pracovní

Více