Minimální preventivní program na šk. rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012"

Transkript

1 Základní škola Roštín PSČ , Roštín 148,tel Minimální preventivní program na šk. rok Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Eva Konečná metodika prevence Telefon Neúplná ZŠ - I stupeň Počet tříd 2 28 Počet žáků/studentů Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Cíle MPP 3. Minimální preventivní program - Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu" - Hlavní aktivity - Realizace prevence - Rámcový časový harmonogram preventivních kompetencí 4. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů 5. Hodnocení efektivity 6. Přílohy: - Platná legislativa - Přehled subjektů prevence v oblasti rizikového chování - Preventivní program proti šikaně

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola se nachází uprostřed vesnice Roštín, která leţí v rekreační oblasti na úpatí Chřibů. Je malotřídní, s postupným ročníkem. V současné době výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky( ročník; ročník). Průměr ţáků ve třídách je 14. Převáţná většina ţáků školy jsou místní, menší část ţáků dojíţdí ze sousední vesnice Cetechovic. Mezi ţáky a učiteli převládají hezké vzájemné vztahy. Škola má také dobré zkušenosti s integrací ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kaţdý ţák má na základě doporučení z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zpracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován. Prevence sociálně-patologických jevů byla realizována během celého školního roku podle stanovené struktury uvedené v Minimálním preventivním programu prevence sociálně patologických jevů. Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí je především prevencí rizikového chování (nadávky, fyzické ubliţování, šikana, poškozování cizího majetku, záškoláctví). Tyto jevy se nám vzhledem k příznivému sociálnímu klimatu školy daří eliminovat. Prevence probíhala jak ve vyučovacích předmětech, tak i při mimoškolních činnostech. Pravidelně byly tyto aktivity zařazovány do činnosti školní druţiny. Důleţitou součástí prevence jsou také zájmové útvary působící na škole, protoţe se zde ţáci učí vzájemně komunikovat i mimo běţný vyučovací proces. 2. CÍLE MPP Naším dlouhodobým cílem prevence sociálně patologických jevů je osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého ţivotního stylu a rozvoj dovedností, které vedou k formování postojů k sobě a k ostatním v kolektivu, k rozvoji sebepoznávání jako předpoklad zdravého sebevědomí, k odmítání sebedestruktivního způsobu ţivota, k nápravě nevhodných postojů a návyků v rámci ţivotního stylu. Důraz je kladen na kultivaci mezilidských vztahů, vzájemnou toleranci a respektování názorů druhých. Spolupracujeme s rodiči, zřizovatelem, PPP, Policií ČR a ČČK. Vzhledem k narůstajícímu ohrožení dětí je nutno zvýšit naše úsilí zaměřením na následující oblasti: zdravý ţivotní styl, tzn., aby děti: - ţily zdravě - uvědomovaly si svou vlastní zodpovědnost za své zdraví zvyšování sociální kompetence, tzn. rozvíjet soc.dovednosti, aby: - se dokázaly orientovat v sociálních vztazích - cítily odpovědnost za své chování - uvědomovaly si moţné důsledky svého jednání posilování komunikačních dovedností - učit děti řešit problémy a konflikty - učit je umět poţádat o pomoc - učit je adekvátně reagovat na podněty či kritiku

3 odstraňování nedostatků v regulaci chování, tzn. vést děti - k ovládání emocí (návaly hněvu, vzteku apod.) - k reakci na stres vytváření pozitivního soc. klimatu, tj. - vytvářet ve škole důvěryhodné a bezpečné prostředí - rozvíjet jejich sebevědomí - rozvíjet schopnost vyrovnat se s neúspěchem Cíle protidrogového výchovně vzdělávacího působení Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - témata prevence zneužíváni návykových látek jsou součásti kmenového učiva Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů - zaměřit především na odstraňováni nedostatků v psychické regulaci chování dětí Pro obě uvedené oblasti je důleţité: nepodceňovat význam základní informace o drogách a jejích účincích poskytovat dětem informace, kde hledat pomoc při vzniku problémů spojených s uţíváním drog napomáhat dětem sniţovat rizika spojená se zneuţíváním drog v případě vzniku závislosti 3. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu" 1. vzdělávání učitelů (a) dobrá příprava na vyučování (b) podporovat studium nekvalifikovaných (c) umoţňovat účast na vzdělávacích akcích (d) zajišťovat dostatek literatury k samostudiu 2. naplňování myšlenky ŠVP při vzdělávání ţáků 3. osvěta rodičů v oblasti zdravého ţivotního stylu, etiky a právní výchovy 4. podpora: zvládání sociálních vztahů a stresových situací ţáků a učitelů dovednosti odmítat drogu včetně alkoholu, kouření a gamblerství u ţáků zvyšovat odolnost dětí a mladistvých proti stresu a dlouhodobým frustracím a naučit je zvládat různé ţivotní konflikty a problémy 5. vytvoření důvěryhodné a dosaţitelné poradenské sluţby pro ţáky. učitele a rodiče. 6. vytvoření dostatečné nabídky hodnotných volnočasových aktivit 7. uplatňování přiměřené represe

4 Hlavní aktivity 1. včasné odhalování specifických poruch učení 2. besedy s protidrogovou tematikou 3. metody aktivního sociálního učení 4. poradenská činnost a terapeutická intervence Realizace prevence 1. V době pravidelného vyučování Témata prevence ve vzdělávacím procesu v 1., 2. a 3. ročníku a předpokládané výstupy lidé kolem nás - rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, ţivot a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování člověk a jeho zdraví lidské tělo - ţivotní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou péče o zdraví, zdravá výživa - denní reţim, pitný reţim, pohybový reţim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní hygiena návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty situace hromadného ohrožení Snaţí se o respektování spoluţáků a dospělých Snaţí se jíst zdravě a dodrţovat pitný reţim Umí se chovat u jídelního stolu Zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny Seznámí se se situacemi hromadného ohroţení Ošetří drobné poranění Chrání se před stykem s cizí krví Rozezná nebezpečná místa ve svém okolí Učí se odmítnout návrhy a lákání cizích osob V případě potřeby uplatní právo odmítnout doteky, které ho uvádějí do rozpaků nebo obtěţují Rozpozná význam aktivního pohybu pro zdraví Chápe základní způsoby vyjadřování lásky v rodině, mezi kamarády

5 Témata prevence ve vzdělávacím procesu ve 4. a 5. ročníku a předpokládané výstupy Člověk a jeho zdraví Lidské tělo - ţivotní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) Péče o zdraví, zdravá výživa - denní reţim, pitný reţim, pohybový reţim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena stres a jeho rizika; reklamní vlivy Prevence zneužívání návykových látek - preference pozitivních ţivotních cílů - legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneuţívání - ochrana dítěte před návykovými látkami - odmítání návykových látek - centra odborné pomoci Chápe odlišnosti lidského těla podle věku, pohlaví, rasy Zná základy první pomoci při krvácení Zná důleţitost zdravé výţivy, snaţí se o správný pitný reţim, je seznámen s riziky nevhodného hubnutí Ví, jak správně pečovat o chrup Ošetří drobné poranění Zná rizika nadměrného opalování Uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty a chápe změny v jejich chování Zná základní příčiny onemocnění AIDS virus HIV a cesty přenosu Uvědomuje si, ţe jen někteří dospělí jsou oprávněni dotýkat se těla dítěte, ţe k pohlavnímu zneuţívání dochází, jestliţe starší nebo silnější osoba si prohlíţí nebo se dotýká pohlavních orgánů dítěte, aniţ by k tomu byla oprávněna, ví, ţe všechny pohlavní aktivity s dítětem, které nedovršilo 15 let, jsou trestné Respektuje skutečnost, ţe léky proti bolestem, na spaní, na uklidnění a léky předepsané jiné osobě nesmí uţívat bez doporučení lékaře a vědomí (souhlasu) rodičů Ví o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek na zdraví Dokáţe čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládá některé způsoby odmítání (cigaret, alkoholu aj.) Vyhledá adresy a telefonní čísla odborných sluţeb Rozpozná moţná nebezpečí ohroţující zdraví a ví, ţe dítě má právo na své bezpečí a nikdo mu nesmí ubliţovat, ani ho týrat; předvede účelné chování v případě osobního ohroţení, tj. křičí, rychle odejde, uteče. Uvědomuje si, ţe někteří lidé vyuţívají různé "triky", aby přiměli děti k určitému chování Chápe, ţe setkání s lidmi agresivními, pod vlivem alkoholu a drog znamená pro děti moţné nebezpečí

6 2. V průběhu zájmové činnosti Děti mají moţnost zapojit se do těchto krouţků: - Dopravní - Turistický - Zdravotní - Dramatický - Biblický - Sportovní - Angličtina - Dyslektický 3. Spoluprací S rodiči ţáků Problémy spojené s drogami a dalšími sociálně patologickými jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důleţitá informovanost rodičů ţáků. Ti jsou informováni o situaci na škole i o moţnostech případné pomoci průběţně na webových stránkách školy, třídních schůzkách a programu kabelové televize Roštín. Systém setkávání s rodiči Pravidelné třídní schůzky po klasifikačních poradách Setkání s rodiči prvňáků u zápisu a na začátku školního roku Při pozvání do školy u ţáků s výchovnými a kázeňskými problémy Systém otevřená škola rodiče můţou kdykoliv navštívit školu a řešit problémy individuální spolupráce s pracovníky školy Se zřizovatelem..... materiální zajištění, ţivotní prostředí, organizování akcí S PPP diagnostika, odborná pomoc, přednášky, besedy S dětským lékařem..... diagnostika, odborná pomoc S Policií ČR v Kroměříţi. dopravní kurz, besedy, přednášky, Ajaxův zápisník Rámcový časový harmonogram preventivních kompetencí Školní akce budou upřesňovány v měsíčních plánech školy. Budou doplněny o soutěţe vypsané různými školami a organizacemi a o příleţitostné nabídky školních programů Muzea Kroměříţska (4x ročně) a Knihovny Kroměříţska. Škola se zapojí do projektu Zdravé zuby, Recyklohraní, Les ve škole škola v lese, Ovoce do škol, Den Slabikáře, Eko hrátky, Celé Česko čte dětem. Podle aktuální nabídky spolupracujících organizací budeme pořádat tématické exkurze, besedy a přednášky (např. s Policií ČR, s ČČK, besedy s enviromentální tématikou), zúčastníme se výchovného koncertu. V průběhu celého školního roku budeme pokračovat ve sběru plastových víček a uskutečníme 2x sběr starého papíru.

7 Projekt Zdravé zuby je komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Prostřednictvím tohoto programu má škola moţnost systematicky a dlohodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Recyklohraní V tomto úspěšném projektu budeme pokračovat jiţ čtvrtý rok. V letošním školním roce je naším největším cílem získat za nasbírané body stůl na stolní tenis. Pokusíme se tedy co nejlépe plnit zadané úkoly, pilně sbírat vyslouţilé baterie a drobné elektrozařízení, ale také působit na širokou veřejnost, deklarovat naše ekologické myšlení. Les ve škole škola v lese je program, v němţ se ţáci učí porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. S vyuţitím připravených pracovních listů zkoumají les nejenom ve třídě, ale také venku v přírodě. Program připravilo sdruţení TEREZA. Projekt bude naplňován v zájmové činnosti ţáků, hlavně v rámci činnosti školní druţiny a turistického krouţku. Ovoce do škol Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výţivě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Den Slabikáře Projektový den - děti plní různé zábavné úkoly spojené se čtením, na závěr se uskuteční slavnostní předání Slabikáře. Eko hrátky Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Šipka v Kroměříţi pořádá 1x měsíčně ekologicky zaměřený program ve ŠD. Celé Česko čte dětem Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeţe. Naše škola se zapojí do programu Klub škol, které čtou. Lesní pedagogika sse zabývá předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. záţitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímţ u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

8 Další akce: Září: Říjen: Recyklohraní seznámení s výsledky za loňský školní rok a s úkoly na následující období Příprava činnosti krouţků Drakiáda Vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, ujistit ţáky o moţnosti svěřit se učiteli s problémy, obracet se na něj o radu. Vytvářet a upevňovat základní reţimové návyky v průběhu dne. Věnovat pozornost společným činnostem dětí (svačinka, oběd) a vést je ke vzájemné úctě a ohleduplnosti. Výběr krouţků (dramatický, turistický, biblický, dyslektický, sportovní, angličtina, zdravotní a dopravní) Divadelní představení ve Zlíně Návštěva výukového programu Muzea Kroměříţska Listopad: Den Slabikáře Tvořivé odpoledne s rodiči zhotovování adventních věnců Příprava vánočního vystoupení pro rodiče a veřejnost Prosinec: Mikulášská besídka Vánoční besídka spolupráce s MŠ Návštěva výukového programu Muzea Kroměříţska Leden: Návštěva filmového představení v Kroměříţi Příprava na karneval Únor: Karneval - spolupráce s MŠ Návštěva dětí z Mateřské školy Březen: Návštěva knihovny v Kroměříţi Preventivní program Jak chránit sám sebe Pohádkový den celodenní projekt Duben: Tvořivé odpoledne s rodiči zhotovování velikonočních dekorací Den Země Péče o ţivotní prostředí úklid prostranství kolem školy

9 Květen: příprava vystoupení ke Dni matek zhotovení výzdoby sokolovny Vystoupení ke Dni Matek Preventivní program Drogy a já Červen: Den dětí spolupráce s MŠ a rodiči Lesní pedagogika spolupráce s místní organizací MS Olympiáda malotřídních škol Vyhodnocení projektů 1.2 Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě Práce s "Vnitřním řádem" - soustavně Dodrţovat základní principy lidského přístupu: - přiměřenost poţadavků dle schopností - vyváţenost pochvaly a kritiky - radostné a povzbuzující vyučování - učit zajímavě - tvořivě - vycházet z dětské zkušenosti 1.3 Odhalování specifických poruch učení - včasná diagnostika poruch učení - spolupráce s OFPP - individuální plány 2.1 Zvyšování právního vědomí Vlast Hospodářství naší vlasti Rodina a právo - lidská setkání Majetek, zdroje získávání a zacházení Práva a povinnosti občanů Lidská svoboda a autorita Právo a morálka 2.2 občanských postojů Volby do Obecních zastupitelstev Obrazy z českých dějin Obrazy z novějších českých dějin Ţijeme v Evropě Zrod a šíření křesťanství Etnicky nové obyvatelstvo Evropy Velká Morava a český stát

10 Naše vlast Obec, region, země Přírodní bohatství a jeho ochrana 4. UPLATŇOVÁNÍ PŘIMĚŘENÝCH REPRESÍVNÍCH NÁSTROJŮ 1. důsledně kontrolovat dodrţování zákona č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi dodrţování plnění oznamovací povinnosti 2. důsledně potírat poţívání alkoholu kuřáctví poţívání návykových látek gamblerství jiné toxikomanie 3. spolupracovat: s lékařem s rodiči a právními zástupci dětí s referátem školství s oddělením sociální prevence s obecním úřadem s oddělením péče o dítě s policií 4. V případě podezření, ţe ţák zneuţívá návykové látky, provede škola (třídní učitel, výchovný poradce, pověřený pracovník): pohovor s dítětem a diskrétní šetření při důvodném podezření kontaktuje škola rodiče nebo zákonné zástupce a upozorní je na další postup školy v případě akutního ohroţení zdraví po poţití drogy v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, ţe rodiče nezařídí pro ţáka další péči, uvědomí sociální odbor. v akutním případě, po průkazném zjištění zneuţívání návykových látek ve škole, nebo v případě, ţe je ţák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, ředitel školy kontaktuje: - rodiče, zákonné zástupce a zdravotnické zařízení v případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohroţování mravní výchovy dítěte nebo zanedbávání povinné péče): - uvědomí oddělení sociální péče - uvědomí policii škola s tímto postupem seznámí všechny rodiče a zákonné zástupce

11 5. HODNOCENÍ EFEKTIVITY - zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a prospěchu ţáků - zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole Vyhodnocení tohoto Minimálního preventivního programu bude provedeno na konci školního roku. Minimální preventivní program byl projednán a schválen dne V Roštíně, Zpracovala: Eva Konečná - školní metodik prevence

12 6. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků č.j. 37/ Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období č.j / Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané č. j /99-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu uţívání internetu

13 Příloha č. 2 Přehled subjektů prevence v oblasti rizikového chování Kontaktní místa okres Kroměříž KRAJSKÁ PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ZLÍN PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŢ Jánská 197, Kroměříž (573/ , , e- mail: PhDr. Jaroslava Chudobová, ředitelka PPP, (tel ,721/ ) OKRESNÍ METODIČKA PREVENCE při KPPP ZLÍN PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŢ Jánská 197/9, Kroměříž Mgr. Irena Prokšová,( 573 / , , ), STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ( SVP ) Husovo nám. 229, Kroměříž , (573 / ) PhDr. Dagmar Cruzová, ředitelka SVP, SPEKTRUM PREVENTIVNÍCH PROGRAMU PRO DĚTI A MLÁDEŢ o.s. Husovo nám. 229, Kroměříž ( 573 / ), Kontaktní centrum PLUS Ztracená 64, Kroměříž , ( 573 / ) Kamila Adamovská, DiS., AMBULATNÍ CENTRUM PRO RODIČE A DĚTI ( ACRD ) Nám. Míru 3287, Kroměříž MUDr. Elena Kašparová, (573/ ) AT ORDINACE - KROMĚŘÍŢ Nám. Míru 3287, Kroměříž , (573/ ) MUDr. Josef Eim, privátní psychiatrická ambulance 13 AT ORDINACE HOLEŠOV Nám. Sv. Anny 1030, Holešov,( 573 / ) MUDr. Ošťádalová, privátní psychiatrická ambulance ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZLÍNSKÉHO KRAJE - detaš. pracoviště KM Oddělení podpory zdraví, Havlíčkova 13, Kroměříž p. Osinová, p. Wiedermanová, (573/ ) RODINNÁ A MANŢELSKÁ PORADNA při OÚSS KM Kroměříž Mgr. Anna Raková, (573/ ) MěÚ - ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŢE (OSPOD) Odd. sociálních věcí OkÚ KM, Husovo nám.4, Kroměříž Mgr. Libor Jarmar, (573/ ) POLICIE ČR OŘ PČR Březinova 2819, Kroměříţ , Ing. Barbora Balášová, policejní inspektor PIS ( preventivně informační skupina ) MĚSTSKÁ POLICIE Kroměříţ Velké náměstí 33/11, Kroměříţ , tel.( ) Jaroslav Sikmund, zástupce ředitele,(573/ ), ústředna: JASPIS o.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ (klub, přednášky, poradenství) Moravcova 430/16, Kroměříţ

14 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM F. Vančury 3695, Kroměříţ tel , ÚŘAD PRÁCE Erbenovo nábřeţí 4251/2c, Kroměříţ tel Internetové stránky: Telefonické krizové linky Linka důvěry (nonstop provoz) Linka "Vzkaz domů" (nonstop provoz) (zdarma jen z pevné linky) Linka bezpečí (nonstop provoz, zdarma z celé ČR), Národní linka pomoci AIDS (zdarma, PO - Pá 13-08)

15 Příloha č.3 Preventivní program proti šikaně 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit, ohrozit nebo zastrašovat ţáka, případně skupinu ţáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině ţáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeţí, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhroţování či poniţování. Můţe mít i formu sexuálního obtěţování aţ zneuţívání. Nově se můţe realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování uráţlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlíţení a ignorování ţáka či ţáků třídní nebo jinou skupinou spoluţáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závaţnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoţivotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Všechny školy a školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými ţáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto ţáků jejich spoluţáky. 2. Projevy šikanování Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeţe a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování: 1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo pouţívá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

16 (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším ţákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný ţák konkrétní přezdívkou nebo legrací zranitelný. Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským aţ nenávistným nebo pohrdavým tónem. Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ţe se jim podřizuje. Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť neoplácí. Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Za dítětem nepřicházejí domů spoluţáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímţ by trávilo volný čas, s nímţ by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště kdyţ dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm moţno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. Nechte mě! Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o moţné sebevraţdě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě ţádá o peníze, přičemţ udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, ţe je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, moţná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěţuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, moţná ráno zvrací, snaţí se zůstat doma. Své zdravotní obtíţe můţe přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.). Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdrţuje doma víc, neţ mělo ve zvyku. 3. Stadia šikanování 1. Mírné, nejčastěji fyzické násilí. Postiţený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů.

17 2. Fyzická agrese provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy. 3. Vytvoření jádra. Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4.Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. 5. Ţáci třídy jsou rozděleni na agresory a postiţené. 4. Prevence šikanování - podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi ţáky (a mezi ţáky a učiteli) - podpora solidarity a tolerance - podpora vědomí sounáleţitosti - posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy a školy - uplatňování spolupráce mezi dětmi a rozvíjení jejich vzájemného respektu - dohled pedagogických pracovníků nad ţáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, při přecházení ţáků do zařízení školního stravování a do školní druţiny - seznámení všech ţáků a učitelů s Chartou proti šikaně - věnování pozornosti pohybovému reţimu ţáků o přestávkách i v hodinách, zařazování oddechových chvilek pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity - vedení evidence problémových ţáků a řešení problémových situací ( TU, metodička prevence). 5. Krizový plán Pedagog musí šikanování mezi ţáky neprodleně řešit a kaţdé oběti poskytnout okamţitou pomoc. Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu ţádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení případně nepřekaţení trestného činu, nadrţování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. 1. Počáteční šikana 1. Rozhovor s těmi, kdo na šikanování upozornili, a oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační pohovory se svědky ( nikdy však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 2. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování 1. Překonat šok pedagoga a poskytnout bezprostřední záchranu oběti. 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti. 5. Nahlásit případ Policii ČR.

18 6. Vlastní vyšetřování. Účastní-li se šikanování většina problémové třídy, nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník-specialista na problematiku šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu, krizového centra apod. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 6. Výchovná opatření Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na jeho chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Pro potrestání agresorů se vyuţijí následující běţná výchovná opatření: Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele Sníţení známky z chování. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíţeli, ale nezasáhli (mlčící většina). V mimořádných případech se uţijí další opatření: Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí dobrovolný diagnostický pobyt ţáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběţného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 7. Spolupráce s rodiči Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záleţitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, kdyţ se dozvědí o šikanování.

19 S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně jejich věku) a jejich zákonní zástupci.

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování PREVENCE ŠIKANY Čl. 1 Charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného ţáka, případně skupinu ţáků. Je to cílené a obvykle

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Roštín, ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž. Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok

Základní škola Roštín, ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž. Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok Základní škola Roštín, 768 03 ROŠTÍN 148, okr. Kroměříž tel.: 573 368 075 e-mail: zsrostin@seznam.cz bank.spoj.: 27-5995810257/0100 Hodnocení MPP ZŠ Roštín za školní rok 2008 09 Základní údaje o škole

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, Pod Šachtami 335 Č.j.: 2013/51 Vypracoval: Schválil: Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Mgr. Eva Kohoutová, metodik prevence

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075. Minimální preventivní program na šk. rok 2012 2013

Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075. Minimální preventivní program na šk. rok 2012 2013 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2012 2013 Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Program proti šikanování Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Věstník MŠMT č. 1/2001 Čj.: 28 275/2000-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Vypracovala: PREVENCE ŠIKANY Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 A. Hadwigerová, ředitelka školy

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky Příloha č.1b Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j.: 24 246/2008-6) a je součástí

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň. Školní program proti šikanování

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň. Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování Autoři: Mgr. Martina Smiljeková (VP a ŠMP), vedení školy Pedagogická rada schválila dne: 31. 8. 2011 1 Školní program proti šikanování Obsah: Předmět 1. Základní metodické

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola Vitějovice, okres Prachatice PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

Základní škola Vitějovice, okres Prachatice PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Účinnost od: 1.září 2009 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Projednáno na pedagogické radě dne:31.8. 2009 Změny projednány a schváleny dne: PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Charakteristika

Více