VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: , fax: , PSČ , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 říjen 2013

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje Počty žáků, tříd ORGANIZACE STUDIA PRACOVNÍCI ŠKOLY Věkové složení pedagogického sboru v přepočtených úvazcích Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Specializované činnosti Změny v pedagogickém sboru Počet nepedagogických pracovníků ve škole Praxe studentů na ZŠ Šumava ÚDAJE O ZÁPISU, PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ Údaje o zápisu a o přijetí k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch žáků podle ročníků Výchovná opatření v roce 2012/ Alternativní a moderní formy výuky ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Zpráva o primární prevenci na 1. stupni Přehled akcí primární prevence na 2. stupni ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Seznam akreditovaných kurzů DVPP Projekt Školy v pohybu respektive Klub škol v pohybu Další vzdělávání ředitele školy Mimořádné akce AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Reprezentace školy a výběr z mimoškolních aktivit Nabídka volnočasových aktivit pro žáky (kurzy) Šumavasvět Webové stránky školy a komunikace s médii ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST ŠKOLY PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ ZÁVĚR

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Identifikační údaje Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Sídlo: Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou Odloučené prac. Švédská 12, Jablonec nad Nisou Právní forma příspěvková organizace (od 1. dubna 1994) IČO: Identifikátor školy: Právní subjektivita: od 1. dubna 1994 Zřizovatel školy: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO zřizovatele: Vedení školy Mgr. Jan Kolář, ředitel školy Mgr. Helena Pešíková, zástupce ředitele Kontakt na školu: telefon Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: zástupci zřizovatele Mgr. Tereza Dlouhá, p. Dalibor Dostálek zástupci zákonných zástupců žáků pí. Milena Zajíčková, p. Jiří Falta zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Žitná, Mgr. Luboš Mrklas Mimoškolní sdružení: Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ), klub učitelů a sportovní klub 3

4 1.2. Počty žáků, tříd Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Průměr žáků na třídu , , , , , celkem ,4 2. ORGANIZACE STUDIA Vzdělávací program Školní rok 2012/2013 ŠVP ZV ročník 467 žáků Ve školním roce 2012/2013 byly vyučovány následující volitelné předměty: Cvičení z Českého jazyka Cvičení z Matematiky pro 8. ročník Cvičení z Matematiky pro 9. ročník Pohybové hry 4

5 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY 3.1 Věkové složení pedagogického sboru v přepočtených úvazcích věk do 30 let let let let 61 a více let celkem celkem 7,98 5,85 12,00 6, ,33 z toho ženy 5,98 3,71 12,00 6,00 1,04 28,73 do 30 let let let let 61 a více let 3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 32,65 0,27 0 0,41 33,33 odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti 5

6 3.3 Specializované činnosti Výchovný poradce 1 Koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 Koordinátor školního vzdělávacího programu 2 Školní metodik prevence 2 Koordinátor environmentální výchovy Změny v pedagogickém sboru počet nových pedagogických pracovníků 5 počet pedagogických pracovníků, kteří odešli Počet nepedagogických pracovníků ve škole rok nepedagogičtí pracovníci v přepočtených úvazcích 2012/ , Praxe studentů na ZŠ Šumava počet studentů délka praxe umístění 1 3 dny funkční studium pro ředitele školy 1 3 týdny školní družina 2 4 týdny II. stupeň 6

7 4. ÚDAJE O ZÁPISU, PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ 4.1 Údaje o zápisu a o přijetí k povinné školní docházce zapsaní do 1. třídy počet žádostí o odklad 2012/ Poznámka k tabulce: prvňáčci/počet odkladů pro školní rok 2013/2014 k 31. květnu Výsledky přijímacího řízení ročník Počty vycházejících žáků Gymnázia SOŠ Učební obory Celkem

8 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. Prospěch žáků podle ročníků ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo I. stupeň II. stupeň celkem Výchovná opatření v roce 2012/ pololetí 2. pololetí pochvaly (ocenění) napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 0 0 8

9 5.3 Alternativní a moderní formy výuky Klademe velký důraz na uplatňování moderních forem výuky. Projektové vyučování nejen formou celoškolních projektových dnů. Dále pravidelně zařazujeme prvky kooperativní výuky. V průběhu první fáze modernizace v rámci projektu ŠUMÁK (Škola Užitečná, Moderní A Kooperativní) byly vybaveny všechny kmenové třídy prvního stupně a tři odborné učebny druhého stupně dataprojektorem, bezprašnou keramickou tabulí a audio technikou. V průběhu tohoto projektu postupně vzniklo ve školním roce 2012/2013 celkem 840 výstupů. Výstupy pokrývají všechny ročníky od 1. do 9. třídy a vznikly napříč výukovými předměty. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1 Zpráva o primární prevenci na 1. stupni Ve školním roce 2012/2013 se téma zdravého životního stylu (respektive zdravého rozvoje osobnosti a kvalitního využívání volného času) prolínalo tak jako každý školní rok, většinou vyučovacích předmětů všech ročníků prvního stupně. Žáci prvních a druhých tříd se zaměřovali se svými vyučujícími na upevnění základních návyků zdravého životního stylu, jako je denní rozvrh, vhodný jídelníček, přiměřená pohybová aktivita a pravidla bezpečného pohybu na sportovištích i v běžném životě (včetně dopravní výchovy) a v neposlední řadě na prohlubování sociální obratnosti a komunikativních dovedností. Žáci třetích až pátých tříd se mimo rozvíjení a prohlubování výše zmíněných témat věnovali se svými vyučujícími tématu návykových látek, jejich škodlivosti, škodlivosti alkoholu, nikotinu, gamblerství, respektive různým druhům chybného a škodlivého chování dětí, mládeže i dospělých. Skupiny starších žáků se účastnily akcí DDM Vikýř a dalších subjektů, spolupodílejících se na preventivních a osvětových programech (například liberecký Maják ). V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsme i v tomto školním roce průběžně nabízeli žákům širokou paletu volnočasových aktivit kroužky, kurzy a výtvarné dílny. Přímo v budově školy je též umístěna pobočka Městské knihovny Jablonec nad Nisou a tato je žákům každý čtvrtek k dispozici k besedám i pravidelnému rozvoji čtenářství. Dále třídy 9

10 absolvují vícedenní výjezdy, zaměřené na upevnění kolektivu, prohloubení vzájemného poznávání se a v neposlední řadě i na seznamování s různými aktivitami, kterými je možno kvalitně trávit volný čas sportovní, výtvarné, přírodovědné. Mgr. Jiřina Faltová, preventista pro 1. stupeň. 10

11 6.2 Přehled akcí primární prevence na 2. stupni a) Harmonizační pobyt 6. tříd Vítkovice v Krkonoších (důraz je kladen na spolupráci, komunikaci a vzájemné poznání s novým třídním učitelem). b) Přednášky Maják pro žáky tříd c) Týden proti drogám přednášky. d) Lyžařský výcvik 7. tříd v Harrachově. e) Exkurze Praha Hrdličkovo muzeum, Dvůr Králové ZOO, Liberec Botanická zahrada, Harrachov sklárna, Praha ZOO. f) Vánoční turnaj ve florbale tříd v městské hale. g) Vodácké soustředění na Malé Skále pro žáky 6. tříd (stmelování třídních kolektivů). h) Praha Troja 8. třídy. i) Splouvání Vltavy 9. třídy. j) Vrstevnický program pro žáky 6. tříd. Mgr. Monika Taibrová, preventista pro 2. st. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plán DVPP pro tento školní rok vycházel z dlouhodobého plánu školy v oblasti dalšího vzdělávání a z individuálních potřeb jednotlivých pedagogických pracovníků. 11

12 7.1 Seznam akreditovaných kurzů DVPP NÁZEV KURZU ÚČASTNÍCI POZNÁMKA Respektovat a být respektován Celý učitelský sbor Dvou a půl denní seminář zaměřený na efektivní a neefektivní metody komunikace založené na vzájemném respektu (pokračování semináře z loňského roku) Sfumato splývavé čtení Učitelé I. stupně Metoda splývavého čtení důsledně buduje od 1. ročníku čtenářskou gramotnost. 7x o alergii Zásady první pomoci při alergické reakci. Živá škola čtenářská gramotnost Jak předcházet a řešit agresi ve školní praxi Psychomotorická oslabení a jejich náprava Angličtina Oxford (Oxford Professional Development training with Anette Igel) Letní škola Sfumato 7x 2x Pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni. Dvoudenní seminář. Dvoudenní seminář. Jazykově vybavený učitel. Letní intenzivní jazykový kurz pro učitele ZŠ. Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Program Bakaláři 2x Školení PAU Praha 2x Školní etiketa, tvorba hodnotících kritérií. Školení COMDI Třídenní kurz. Teaching English: Seconary Schools 2x Informační a komunikační technologie ve výuce Aj. 12

13 Jak na němčinu nově Prevence ve škole co dělat když... Zlatá nit rostliny, které ovlivnily svět Konference škol rozvíjejících enviromentální výchovu Express Way to Learning (Craig Huxley) Oxford Teachers Academy (Summer School) Oxford Prefessional Development Angličtina pro 2. stupeň (Oxford Conference) Motivating young learners to speak Presentation Skills for students and teachers Využití médií ve výuce dějepisu Školení pro školního preventistu. V rozsahu 5-ti dnů. V rozsahu 5-ti dnů. Lektor Markéta Zusková. Lektor David Fisher. 13

14 7.2 Projekt Školy v pohybu respektive Klub škol v pohybu. V prosinci 2011 skončil dvouletý projekt Školy v pohybu. Na tento projekt volně navázala spolupráce se zapojenými školami nazvaná Klub škol v pohybu. Tato spolupráce je velmi cenným zdrojem vzájemné inspirace v oblasti vzdělávání, týmování a efektivního řízení školy. 7.3 Další vzdělávání ředitele školy NÁZEV KURZU Respektovat a být respektován POZNÁMKA Dvou a půl denní seminář zaměřený na efektivní a neefektivní metody komunikace založené na vzájemném respektu. PAU jak efektivně nastavit systém hodnocení ve výuce, etiketa ve školním prostředí KŠP (Klub Škola v pohybu) Národní systém inspekčního hodnocení Pracovní právo a zákoník práce BOZP a PO ZŠ Smržovka Den otevřených dveří Regionální informační setkání v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice Dvoudenní seminář Bezpečnost práce a požární ochrana 7.4 Mimořádné akce V březnu 2013 proběhla na naší škole odborná stáž pro učitelský sbor Základní školy Kravaře (okres Česká Lípa). Odborná stáž byla zaměřena na: používání kooperativních metod učení seznámení s běžným provozem školy seznámení s plánem rozvoje školy náslechy v hodinách a následný rozbor s vyučujícím V dubnu 2013 absolvoval na naší škole jeden student odbornou třídenní stáž v rámci Funkčního studia pro vedoucí pracovníky ve školství. 14

15 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1 Reprezentace školy a výběr z mimoškolních aktivit VÝBĚR AKCÍ, KTERÝCH JSME SE ÚČASTNILI Pythagoriáda Okresní kola ve vybíjené Mc Donald cup mladší i starší žáci Pohár libereckého kraje v běhu na běžkách Okresní kolo v recitaci Konverzační soutěže v Anglickém jazyce Košík plný rozumu Koulíme hliníkovou kouli Den s městskou policií Literární soutěž MK a MŮZA Mikulášský víceboj Matematická olympiáda Zdravá pětka Dějepisná olympiáda ZUČ recitace a mnoho dalších... 15

16 VÝBĚR AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Vánoční turnaj ve florbale Velikonoční a vánoční dílna Praha pro 8. třídu Sjezd Vltavy v 9. třídě Den budoucího povolání Vodácký kurz 6. třída Lyžařský kurz 4. tříd Lyžařský kurz 7. tříd Šumavasvět den otevřených dveří a Zahradní slavnost Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Stolní tenis, stolní fotbal a basketbal v rámci přestávek Účast žáků na divadelních představeních v Městském divadle Exkurze do jablonecké tiskárny, botanické zahrady, IQ parku, vodní úpravny Souš,... Přírodovědný den Exkurze Londýn 2013 týdenní pobyt Projektové dny Halloween ve školní družině Slavnostní rozloučení s 9. třídami a mnoho dalších 16

17 Součástí Školního vzdělávacího programu jsou několikadenní výjezdy školních kolektivů, na kterých se (kromě jiného) pracuje na vybudování a stmelování zdravých třídních kolektivů. 8.2 Nabídka volnočasových aktivit pro žáky (kurzy) Žáci naší školy si v průběhu měsíce září vybírají z nabídky kurzů, které škola nabízí jako alternativu pro trávení volného času. Ve školním roce bylo v nabídce celkem 18 kurzů. Z této nabídky se otevřely (došlo tedy k přihlášení dostatečného počtu zájemců) následující kurzy: NÁZEV KURZU Florbal chlapci I. stupeň Pohybové hry Hry v tělocvičně Zpívání jen tak O zvířátkách Výtvarné a netradiční techniky Angličtina Florbal chlapci II. stupeň Sportík Ruční práce Angličtina konverzace Výtvarná výchova Anglické divadlo ( dramaťák ) Hra na kytaru Míčové hry Florbal dívky Angličtina rozšiřující a doplňující Angličtina s Žížalou 17

18 8.3 Šumavasvět Na závěr školního roku proběhla akce Šumavasvět aneb přijďte se podívat. Akce byla připravena pro širokou veřejnost. Program byl velmi různorodý např. ukázkové hodiny s prvky kooperativní výuky, výtvarné dílny, pěvecké vystoupení, výstava domácích mazlíčků, divadelní představení, magické kouzlení a mnoho dalšího. V odpoledních hodinách se přemístil program na pozemek školní družiny, kde proběhla tradiční Zahradní slavnost školní družiny. Akce Šumavasvět aneb přijďte se podívat byla velmi úspěšná. 8.4 Webové stránky školy a komunikace s médii Webové stránky školy byly pravidelně aktualizovány. Webové stránky se ukázaly jako cenný zdroj informací pro širokou veřejnost, což dokládá počet přístupů. Na konci školního roku 2012/2013 přes ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V průběhu školního roku 2012/2013 neproběhla žádná inspekční činnost. 18

19 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje z Výkazu zisku a ztráty ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Náklady celkem Kč Kč Kč - mzdy Kč Kč - ostatní osobní náklady Kč Kč Kč - pojistné, FKSP Kč 857 Kč Kč - učebnice, uč. pomůcky a potřeby Kč Kč - ostatní provozní náklady Kč Kč Kč Výnosy celkem Kč Kč Kč v tom dotace Kč Kč - zúčtování fondů ostatní výnosy Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč 19

20 Poskytnuto Použito Vratka dotace Poskytnuté neinv. dotace celkem Kč Kč 0 Kč z toho: od zřizovatele Kč Kč 0 Kč 1. přímé výdaje: Kč Kč 0 Kč a) platy Kč Kč 0 Kč b) ostatní osobní náklady Kč Kč 0 Kč c) ostatní (pojistné+ FKSP + ONIV) Kč Kč 0 Kč 2. další dotace Šumák EU šablony Kč Kč 0 Kč Poskytnuté investiční dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč Tvorba a užití peněžních fondů Stav k Tvorba Použití Stav k Fond odměn Kč Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Investiční fond Kč Kč Kč Kč Kč Kč 20

21 Poskytnuto Použito Vratka dotace Poskytnuté neinv. dotace celkem Kč Kč 0 Kč z toho: od zřizovatele Kč Kč 0 Kč 1. přímé výdaje: Kč Kč 0 Kč a) platy Kč Kč 0 Kč b) ostatní osobní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč c) ostatní (pojistné+ FKSP + ONIV) Kč Kč 0 Kč 2. další dotace Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč EU Šumák Kč Kč 0 Kč Poskytnuté investiční dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč Tvorba a užití peněžních fondů Stav k Tvorba Použití Stav k Fond odměn Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Investiční fond Kč Kč Kč 21

22 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2012/2013 jsme se neúčastnili žádného mezinárodního programu. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Spolupracujeme s NIDV, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a Službou škole MB při uskutečňování kurzů dalšího vzdělávání nejen pro pedagogické pracovníky. 13. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Odborová organizace ukončila svoji činnost k 31. prosinci VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST ŠKOLY V průběhu letních prázdnin má možnost za přítomnosti správce široká veřejnost využívat školní fotbalové a basketbalové hřiště. Dále se zapojujeme do sběru druhotných surovin. Veřejnost aktivně využívá i možnost pronájmu tělocvičny. V rámci spolupráce s Probační a mediační službou proběhly na naší škole veřejně prospěšné práce v rozsahu 150 hodin. 15. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ V průběhu školního roku 2012/2013 pokračoval školní projekt ŠUMÁK (Škola Užitečná, Moderní A Kooperativní) v rámci EU peníze školám. V průběhu projektu vznikaly elektronické učební materiály. Po jejich vzniku je zapojení učitelé ověřovali přímo ve výuce. Tyto materiály budou sloužit jako základ pro školní databázi dobrých nápadů a běžně používány 22

23 a doplňovány i v příštích letech. V rámci projektu proběhla i řada školení pro celý učitelský sbor (viz. kapitola 7.1). 16. ZÁVĚR Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla projednána a schválena Školskou radou dne 15. října V Jablonci nad Nisou 15. října 2013 Mgr. Jan KOLÁŘ ředitel školy 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení,

Více