ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut regionálních informací, s.r.o. Listopad 2008 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU Institut regionálních informací, s. r. o. Beethovenova 4, Brno, tel.: , fax: , e - mail: Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č

2 1. Obsah 1. Obsah Metodika zpracování Legislativní rámec Metodické podklady Základní východiska Postup zpracování Expertní systém RURUGEN Obsah dokumentace Obsah problémového výkresu Stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Použité metodické postupy hodnocení Stanovení koeficientu ekologické stability Stanovení indexu rekreačního a turistického potenciálu Stanovení potřeby bytů a pozemků pro bytovou výstavbu Stanovení průměrné ceny pozemku pro bytovou výstavbu Výpočet četnosti silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Základní charakteristiky správního obvodu Sociodemografické charakteristiky Návaznost na zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Souhrnné hodnocení podle tématického členění Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody, krajiny a památek Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace a cestovní ruch Hospodářské podmínky Celkový přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Silné stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Určení problémů k řešení v ÚPD Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální závady Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

3 5. Kartogramy Kartogramy analytické A1. Horninové prostředí a geologie A2. Vodní režim A3. Hygiena životního prostředí A4. Ochrana přírody, krajiny a památek A5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa A6a. Veřejná dopravní infrastruktura A6b. Veřejná technická infrastruktura A7. Sociodemografické podmínky A8. Bydlení A9. Rekreace a cestovní ruch A10. Hospodářské podmínky Kartogramy syntetické B1 Příznivé životní prostředí B2 Hospodářský rozvoj B3 Soudržnost společenství obyvatel území C1 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Přehled zdrojů dat Přehled připomínek obcí Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

4 2. Metodika zpracování 2.1. Legislativní rámec Postup zpracování územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje vychází z požadavků zákona č. 183/2006 Sb., které jsou z hlediska obsahu rozboru udržitelného rozvoje upřesněny v 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: (1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen územně analytické podklady obcí ) a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen územně analytické podklady kraje ) obsahují a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. (2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje ( 29 odst. 4 stavebního zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje je stanoven v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. (3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen pasport údaje o území ). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. (4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen problémový výkres ). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy. Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

5 2.2. Metodické podklady Pro zpracování územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje slouží tyto odborné zdroje: Metodické návody, vystavené na stránkách Ústavu územního rozvoje: o Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje o Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Modelové ověřování územně analytických podkladů materiál 15. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu, Praha , vydal Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj (obsahuje modelové ověření ÚAP pro ORP Kyjov, které bylo zpracováno v období 12/ /2004 ing. arch. Janou Janíkovou) toto modelové ověřování však proběhlo ještě před dokončením stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Prezentace na téma ÚAP z 16. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu, autoři Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. Jarmila Domažlická, Metodickým podkladem jsou rovněž územně analytické podklady Olomouckého kraje včetně rozboru udržitelného rozvoje, které byly zpracovány Institutem regionálních informací, s.r.o., a které byly jako první dokument tohoto druhu projednány v zastupitelstvu kraje dne Základní východiska Institut regionálních informací, s.r.o. na základě vlastních zkušeností při zpracování územně analytických podkladů a na základě výše uvedených metodických podkladů připravil vlastní komplexní metodiku zpracování rozboru udržitelného rozvoje území na úrovni obce s rozšířenou působností. Z metodického hlediska bylo nutné nejprve stanovit, co má při plném respektování obsahových náležitostí daných vyhláškou rozbor udržitelného rozvoje přinést a kdo je hlavním příjemcem výsledků tohoto rozboru. Správní obvod ORP není jednotkou přirozenou, ale jednotkou administrativně stanovenou, která nemá svou politickou reprezentaci (význam a činnost rad obcí pro udržitelný rozvoj zatím nebylo možné prakticky posoudit) a pro jeho území není pořizována jednotná územně plánovací dokumentace, jak je tomu v případě kraje. Hlavní koncepční jednotkou je obec, která v ÚAP pořizovaných z úrovně ORP musí najít podklad pro svůj vlastní územní plán, za který je plně odpovědná. Vzhledem k tomu, že územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje mají nahradit dřívější průzkumy a rozbory, je důraz na význam ÚAP pro obce nutný již proto, že obce nesou na svých bedrech náklady na pořízení územních plánů a každé doplňkové průzkumy a rozbory nutně územní plán pro obec prodraží. Posouzení celého správního obvodu ORP má svůj význam především ve správních obvodech ORP, které se kryjí s přirozenými spádovými oblastmi nebo s již vzniklými mikroregiony. Výsledky hodnocení jsou také důležitým podkladem pro kraj, kdy je nutné ukázat stav udržitelného rozvoje v kontextu jiných obvodů ORP a pomoci tím ke stanovení krajských rozvojových koncepcí promítnutých do zásad územního rozvoje území kraje. Řešení rozboru udržitelné rozvoje vychází z požadavků, které jsou dány zněním 4 vyhlášky 500/2006 Sb. Z hlediska potřeb obce je nutné vyjít především z bodu 2 odstavce Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

6 b), který se zabývá konkrétními zjištěnými problémy, které mohou být i přesně lokalizovány, což je již přímým podkladem pro řešení územních plánů obcí. Zjištěné problémy a střety jsou také obsaženy v problémovém výkresu, který je požadovanou součástí grafické části ÚAP. Výstup z této části RURÚ pro obec (a přeneseně především pro ÚAP kraje) především přináší: zjištění závad v obcích, které se většinou promítají do potřeby řešení dopravních problémů, které mívají rozměr jak urbanistický, tak i dopravní a hygienický. V obcích, kterými procházejí silnice I. a II. třídy, je nutné navrhovat lokalizaci obchvatů, popř. průtahů, pro obce mimo dopravní tahy je naopak nutné řešit zlepšení dopravní dostupnosti, zjištění možných střetů těchto dopravních potřeb především s potřebou ochrany přírody a krajiny, případně s dalšími jevy (limity), jako jsou např. ložiska nerostných surovin či jiná chráněná území, analýzu povodňové situace v obci s lokalizací území, která jsou v přímém ohrožení povodněmi a pro která by měl být navržen speciální režim pro jejich využití, měla by být rovněž specifikována potřeba realizace protipovodňových opatření, v neposlední řadě by měly být nalezeny střety, dané promítnutím nadmístních záměrů (zásady územního rozvoje kraje) do území obcí, což jsou především stavby dopravní, nadregionální a regionální ÚSES, popř. vedení technické infrastruktury apod. Analýza podle bodu 1 odstavce b) se v obci zaměřuje především na otázky potenciálové (lokalizace jevů je obsažena v části podkladů pro RURÚ a její obsah je dán částí A přílohy č. 1 k vyhlášce). Otázce údajů potenciálových není ve vyhlášce věnována náležitá pozornost, přestože jsou pro splnění požadavků na hodnocení dle bodu 1 klíčové. Z hlediska obce je proto nutné se zaměřit především na zhodnocení těchto potenciálových ukazatelů: stav inženýrských sítí v obci (především zásobování vodu, odkanalizování a plynofikace) a potřeba řešit jejich další rozvoj, poptávka po volných plochách pro rozvoj výroby, služeb a logistických areálů, poptávka po volných plochách pro lokalizaci bydlení a občanské vybavenosti včetně sportovišť, existence ploch devastovaných vhodných pro přestavbu (brownfields). Z hlediska celkové koncepce rozvoje obce (a s přímým výstupem do celkového hodnocení za celý obvod ORP, potažmo za celý kraj) je nutné zpracovat pro každou obec tzv. SWOT analýzu, neboli analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Zde je možné se inspirovat jak metodickým návodem ÚÚR, tak i výše uvedenou prezentací na 16. celostátní konferenci o územním plánování. Souhrn výroků SWOT analýzy slouží k vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Pro hodnocení vyváženosti vyvinul Institut regionálních informací vlastní metodiku, která je popsána dále textu. Při hodnocení a vzájemném porovnávání obcí je nutné nejen vycházet nejen ze stavu jednotlivých obcí, ale i ze stavu a potřeb přirozených spádových regionů, neboť řadu potřeb obcí je možné řešit v kooperaci mezi obcemi, či dokonce i za administrativními hranicemi ORP. Proto je nutné monitorovat i stav blízkého okolí řešeného území především z hlediska napojení na nadřazenou dopravní a technickou infrastrukturu a na významná střediska osídlení, např. krajské město. Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

7 2.4. Postup zpracování Před započetím prací na rozboru udržitelného rozvoje území je ukončena fáze sběru a zpracování podkladových dat v souladu s částí a) bodu 1, 4 prováděcí vyhlášky (datový obsah je dán částí A přílohy č. 1 k vyhlášce) a musí být zajištěny potřebné doplňkové informace, které jdou nad rámec části A přílohy (některé z nich jsou obsaženy v části B uvedené přílohy). Celkově se práce na RURÚ dělí na dvě části: Zpracování RURÚ pro každou obec Zpracování souhrnného RURÚ pro celý správní obvod ORP Při těchto činnostech je užito dvou technologických podpůrných systémů: Geografický informační systém, který je využit ke zjištění přítomnosti vybraných objektů na území jednotlivých obcí (resp. v jejich zastavěném území) a ke zjištění průniků (střetů) těchto objektů. V prostředí GIS je s využitím výsledků analýzy zpracován problémový výkres. Expertní databázový systém RURUGEN, který umožňuje automatické vyhodnocení SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a k definování problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Oba tyto systémy jsou vzájemně provázané, neboť systém RURUGEN využívá podkladů vzniklých analýzou v prostředí GIS. Práce na rozboru udržitelného rozvoje jsou rozděleny do těchto etap: 1. převzetí podkladů, jejich inventura a stanovení požadavků na došetření dat 2. převzetí dalších podkladů nad rámec části A přílohy č. 1 k vyhlášce, především dat ze Sčítání lidu, domů a bytů, další doplňková data z Českého statistického úřadu, údaje o stavu životního prostředí, zdrojích znečištění ovzduší apod. 3. zpracování analýzy vstupních dat v prostředí GIS a příprava tabulek pro systém RURUGEN 4. zpracování sociodemografických dat, dat o znečištění ovzduší, o dopravní obsluze apod. a příprava tabulek pro systém RURUGEN 5. tisk pracovní verze problémového výkresu 6. vznik pracovní verze RURÚ pro jednotlivé obce a souhrnného RURÚ pro správní obvod ORP 7. projednání problémového výkresu a RURÚ se zástupci obcí a ORP (variantně vystavení výkresu na web, zaslání dokumentace v elektronické podobě apod.) 8. převzetí připomínek a jejich zapracování 9. vznik konečné verze problémového výkresu a RURÚ obcí a celého obvodu ORP 10. předání výsledků Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

8 2.5. Expertní systém RURUGEN Expertní systém RURUGEN byl vyvinut Institutem regionálních informací jako podpůrný prostředek pro jednotné zpracování rozboru pro všechny obce v obvodu ORP. Jedná se o databázovou aplikaci, která je schopná načíst vstupní data z různých zdrojů, která se týkají obcí, zpracovat je, vyhodnotit podle vybraných kritérií z hlediska stanovení silných a slabých stránek a stanovit míru vyváženosti pro každou obec. Systém RURUGEN je plněn daty především z těchto zdrojů: sociodemografická data (hlavním zdrojem je ČSÚ) informace o stavu vymezení funkčních ploch a o zastavitelných plochách (zdrojem jsou územní plány obcí a terénní průzkumy, včetně zpracování dotazníků, zaslaných do obcí) podklady jsou digitalizovány, vloženy do datového modelu a vybrané plochy jsou sumarizovány) informace o přítomnosti některých objektů buď na katastrálním území nebo v jejím zastavěném území (průnik umístění vybraných jevů s uvedenými hranicemi) zpracováno v prostředí GIS informace o závadách a střetech mezi stavovými jevy a mezi jevy návrhovými (vzájemný průnik vybraných jevů) zpracováno v prostředí GIS Systém RURUGEN pro zpracuje výsledný pasport obce, který obsahuje: vybraná popisná data nalezené silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby nalezené závady a střety vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Druhým výstupem systému RURUGEN je celkový výpis za obvod ORP, který obsahuje: kritéria stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb výpis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se stanovením jejich četnosti za obvod celkem a podle jednotlivých okruhů, viz 4 vyhlášky, bod 2 odstavec b) výpis závad a střetů s uvedením jejich četnosti a se seznamem obcí, kterých se dotýkají Kromě primárního generování výstupů umožňuje systém RURUGEN zapracovat i výsledky projednání rozboru s obcemi: odebrat či doplnit silnou a slabou stránku, příležitost nebo hrozbu doplnit poznámku jak k vybranému výroku, tak i k použitým datům Jednotnost přístupu k rozboru udržitelného rozvoje pomocí systému RURUGEN umožní provádět aktualizace ÚAP s tím, že je možné nacházet změny v území a podle toho vyhodnotit a kvantifikovat trendy těchto změn. Pokud by systémem RURUGEN byly vyhodnoceny všechny obvody ORP v kraji, byl by to velmi přesný a exaktní vstup pro rozbor udržitelného rozvoje území kraje. Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

9 2.6. Obsah dokumentace Dokumentace je členěna do těchto částí: Textová část se souhrnnými tabulkami a kartogramy Příloha (pasporty obcí s rozborem udržitelného rozvoje jejich území) Grafická část - za grafickou část rozboru udržitelného rozvoje můžeme považovat v souladu s 4 vyhlášky, bodem 4 výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - problémový výkres Obsah problémového výkresu Problémový výkres především obsahuje: 1. Průmět závad a střetů do území 1.1. Závady 1.2. Střety 1.3. Popisu závad a střetů 2. Návrhy a záměry 2.1. Návrh změn dopravní infrastruktury 2.2. Návrh změn nadmístní technické infrastruktury 2.3. Zastavitelné plochy podle územních plánů 2.4. Jiné záměry zástavby území 3. Územní systém ekologické stability 3.1. Lokální ÚSES 3.2. Regionální ÚSES 3.3. Nadregionální ÚSES 4. Vybrané limity využití úzmí 4.1. Zastavěné území 4.2. Velkoplošná chráněná území přírody 4.3. Ložiska nerostů 4.4. Místa krajinného rázu se zásadní krajinářskou hodnotou 4.5. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 4.6. Záplavová území 4.7. Vodní toky a plochy 5. Stav území 5.1. Dopravní infrastruktura 5.2. Využití území 6. Administrativní členění Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

10 2.7. Stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Stanovení výroků, které vyjadřují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, je v první fázi (před projednáním s obcemi) stanoveno exaktním postupem a to dvěma způsoby: zjištění existence jevu zjištění, jestli určitý indikátor některého jevu nepřekročil expertně určenou hodnotu Přehled použitých jevů, případně jejich indikátorů je uveden v následující tabulce v členění podle okruhů. 1. Horninové prostředí a geologie Žádné výroky nebyly vysloveny 2. Vodní režim Jev Zastavěné území v záplavovém území Q100: Zastavěné území v aktivním záplavovém území: Územní podmínky Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Typ výroku Hrozba Slabá stránka Výrok Ohrožení zastavěného území záplavami Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Podmínka Existence jevu Existence jevu 3. Hygiena životního prostředí Územní Jev podmínky Existence oblasti se Příznivé zhoršenou kvalitou ovzduší životní vzhledem k imisním limitům prostředí pro ochranu zdraví: Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: Stacionární zdroj znečištění ovzduší: Výskyt ekologických zátěží: Příznivé životní prostředí Příznivé životní prostředí Příznivé životní prostředí Typ výroku Silná stránka Slabá stránka Slabá stránka Výrok Podmínka Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním Absence jevu limitům pro ochranu zdraví Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění Existence jevu Existence jevu Hrozba Výskyt ekologických zátěží Existence jevu 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Jev Územní podmínky Příznivé Chráněná krajinná oblast: životní prostředí Chráněná krajinná oblast: Hospodářský rozvoj Zastavěné území v I. zóně Hospodářský CHKO: rozvoj Národní přírodní rezervace: Hospodářský rozvoj Typ výroku Silná stránka Výrok Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností CHKO Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností CHKO Omezení investičního rozvoje Hrozba vzhledem k I. zóně CHKO Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností národní přírodní rezervace Podmínka Existence jevu Existence jevu Existence jevu Existence jevu Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

11 Jev Památka UNESCO Městská památková rezervace: Vesnická památková rezervace: Vesnická památková zóna: Národní kulturní památky: Územní podmínky Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Typ Výrok výroku Silná Přítomnost památky stránka UNESCO Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností městské památkové rezervace Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností vesnické památkové rezervace Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností vesnické památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu Příležitost daný přítomností národní kulturní památky Podmínka Existence jevu Existence jevu Existence jevu Existence jevu Existence jevu 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Územní Typ Jev Výrok podmínky výroku Koeficient ekologické stability: Příznivé Silná Vysoká úroveň koeficientu (Metodika stanovení popsána životní stránka ekologické stability dále v textu) prostředí Podmínka Hodnota>5 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Jev Územní Typ podmínky výroku Napojení na silnici I. třídy: Hospodářský Silná rozvoj stránka Železniční stanice či Hospodářský Silná zastávka: rozvoj stránka Železniční stanice či Hospodářský Slabá zastávka: rozvoj stránka Městská hromadná doprava: Příznivé Silná životní stránka prostředí Dopravní dostupnost Soudržnost spádových sídel: společenství (Metodika stanovení popsána obyvatel dále v textu) území Dopravní dostupnost spádových sídel: (Metodika stanovení popsána dále v textu) Vodovod: Kanalizace: Plynofikace: Soudržnost společenství obyvatel území Hospodářský rozvoj Příznivé životní prostředí Příznivé životní prostředí Silná stránka Slabá stránka Slabá stránka Slabá stránka Silná stránka Výrok Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Absence napojení na železnici Existence městské hromadné dopravy Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Zhoršená dostupnost obce s rozšířenou působností Absence vodovodu Absence kanalizace Plynofikace obce Podmínka Existence jevu Existence jevu Absence jevu Existence jevu Existence jevu Absence jevu Absence jevu Absence jevu Existence jevu Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

12 7. Sociodemografické podmínky Územní Jev podmínky Soudržnost Počet obyvatel (2007): společenství (Srovnání se stavem v roce obyvatel 1991) území Počet obyvatel (2007): (Srovnání se stavem v roce 1991) Děti do věku 14 let (2007): (Srovnání se stavem v roce 2001) Děti do věku 14 let (2007): (Srovnání se stavem v roce 2001) Senioři ve věku 65 let a starší (2007): (Srovnání se stavem v roce 2001) Senioři ve věku 65 let a starší (2007): (Srovnání se stavem v roce 2001) Soudržnost společenství obyvatel území Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství obyvatel území Hospodářský rozvoj Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost Poměr počtu seniorů ve věku společenství 65 let a více a dětí do věku 14 obyvatel let: území Soudržnost Poměr počtu seniorů ve věku společenství 65 let a více a dětí do věku 14 obyvatel let: území Typ výroku Silná stránka Hrozba Výrok Dlouhodobý růst počtu obyvatel Podmínka Změna hodnoty>1.01 Rychlý pokles počtu obyvatel Změna hodnoty<0.9 Rozvoj služeb zaměřených na Změna Příležitost děti a mladé rodiny hodnoty>1 Hrozba Vysoký relativní úbytek dětí Změna hodnoty<0.9 Rozvoj služeb zaměřených na Změna Příležitost seniory hodnoty>1 Hrozba Silná stránka Slabá stránka Stárnutí populace Dobrá věková struktura obyvatelstva Špatná věková struktura obyvatelstva Změna hodnoty>1.1 Hodnota<0.9 Hodnota>2 8. Bydlení Jev Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: Základní škola: Základní škola: Územní podmínky Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Typ výroku Silná stránka Hrozba Silná stránka Hrozba Výrok Vysoká intenzita bytové výstavby Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení Existence základní školy Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy Podmínka Hodnota>3 Hodnota<1.5 Existence jevu Absence jevu Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

13 Jev Zdravotní středisko: Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: (Nárůst ploch podle záměrů územního plánu vůči stavu) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: (Nárůst ploch podle záměrů územního plánu vůči stavu) Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: (Nárůst ploch podle záměrů územního plánu vůči stavu) Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: (Nárůst ploch podle záměrů územního plánu vůči stavu) Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: (Nárůst ploch podle záměrů územního plánu vůči stavu) Územní podmínky Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území Typ výroku Silná stránka Silná stránka Hrozba Silná stránka Slabá stránka Hrozba Výrok Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Podmínka Existence jevu Poměr hodnoty>0.4 Poměr hodnoty<0.04 Poměr hodnoty>1.1 Poměr hodnoty<0.9 Poměr hodnoty> Rekreace a cestovní ruch Územní Jev podmínky Intenzita individuální rekreace: Hospodářský (Poměr počtu objektů rozvoj druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů) Intenzita individuální rekreace: (Poměr počtu objektů druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů) Soudržnost společenství obyvatel území Index rekreačního a turistického potenciálu: Hospodářský (Metodika stanovení popsána rozvoj dále v textu) Typ výroku Výrok Vysoký potenciál individuální Příležitost rekreace Hrozba Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysokému podílu objektů druhého bydlení Vysoký turistický a rekreační Příležitost potenciál Podmínka Hodnota>0.5 Hodnota>2 Hodnota>4 10. Hospodářské podmínky Jev Územní podmínky Míra nezaměstnanosti k Hospodářský : rozvoj Soudržnost Míra nezaměstnanosti k společenství : obyvatel území Typ výroku Silná stránka Hrozba Výrok Podmínka Nízká míra nezaměstnanosti Hodnota<0.03 Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti Hodnota>0.1 Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

14 Jev Podíl ekonomicky aktivních v priméru: Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: Územní podmínky Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj Typ výroku Slabá stránka Slabá stránka Silná stránka Hrozba Výrok Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Podmínka Hodnota>=0.12 Hodnota<0.03 Dostatek zastavitelných ploch Poměr pro výrobu hodnoty>0.2 Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu Poměr hodnoty<0.02 Rozvoj investiční výstavby Příležitost vzhledem k vyšší hladině cen Hodnota>650 pozemků Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

15 2.8. Použité metodické postupy hodnocení Stanovení koeficientu ekologické stability Koeficient ekologické stability (KES) byl stanoven tímto postupem: Zařazení obcí do velikostních kategorií a stanovení rozsahu urbanizačního prostoru (kruhu) kolem těžiště obce: o méně než 500 obyvatel 1,5 km o obyvatel 2 km o obyvatel 3 km o více než obyvatel 4 km Výpočet rozlohy stabilních a labilních ploch v rámci urbanizačního prostoru Výpočet KES KES = relativně stabilní plochy / relativně labilní plochy KES = 1,5 A + B + 0,5 C / 0,2 D + 0,8 E (vážený výpočet podle doc. Löwa) A - lesy, vodní plochy B - trvalé kultury, ovocné sady, zahrady, okrasné zahrady C - louky, pastviny D - orná půda E - zastavěné území, ostatní, účelová zástavba, ostatní plocha v sídlech Hodnocení: KES Krajina < 0,1 devastovaná krajina 0,1-1 narušená krajina schopná autoregulace = 1,0 vyvážená krajina 1,0-10,0 krajina s převažující přírodní složkou = 10,0 krajina přírodní až přírodě blízká, > 10 přírodě blízká krajina Jako silná stránka je KES hodnocen, pokud jeho hodnota přesáhne 5. Výpočet KES v rámci urbanizačního prostoru byl zvolen vzhledem k tomu, že je nutné zjistit skutečný stav prostředí v okolí obce a nikoliv v rámci celého jejího administrativního území. Některé velmi malé obce mají rozsáhlá katastrální území s velkými plochami lesů, samy se však nacházejí v údolí uprostřed polí. Podobně velká města zasahují svým urbanizačním prostorem daleko do krajiny a nejsou v realizaci svých potřeb omezena pouze svým katastrálním územím Stanovení indexu rekreačního a turistického potenciálu Index rekreačního potenciálu je dán přítomností vybraných jevů uvnitř administrativního území obce: Architektonická stavba nebo soubor Historicky významná stavba nebo soubor Významná stavební dominanta Urbanistická hodnota Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

16 Významný vyhlídkový bod Místo významné události Přítomnost jevu je vyjádřen jedním bodem, body se sčítají, minimální hodnota je 0, maximální 6. Jako silná stránka je index hodnocen, pokud jeho hodnota přesáhne Stanovení potřeby bytů a pozemků pro bytovou výstavbu Stanovení potřeby bytů v obcích SO ORP ve střednědobém období cca let (obvyklé předpokládané platnosti územního plánu) vychází ze 2 základních komponent: Předpokládaného odpadu cca 0,3% z výchozího počtu bytů ročně. Očekávaná intenzita odpadu je výrazně nižší než v minulosti uvažované 1% z výchozího počtu bytů ročně (cca 100-leté životnosti bytů). Očekávaná snížená intenzita odpadu vychází především z jeho nižší intenzity v posledních letech a předpokladu lepšího hospodaření s bytovým fondem. Očekávaného růstu plošné úrovně bydlení. Rozhodujícím faktorem pro poptávku po nových bytech je obvykle růst počtu cenzových domácností, tj. domácností které by teoreticky měly nárokovat samostatné bydlení. Uvažovaný přírůstek 0,6% z výchozího počtu cenzových domácností je spíše dolním odhadem. Růst počtu cenzových domácností je i při stagnaci či poklesu počtu obyvatel způsoben především růstem podílu domácností s 1 a 2 osobami (důchodci, rozvedené a samostatně žijící osoby). Spíše zanedbatelným faktorem potřeby nových bytů je tlak na pokles soužití cenzových domácností, který je obtížně odhadnutelný, zejména v zástavbě rodinnými domy a se změnami forem rodinného života. Uváděná celková potřeba nových bytů je dána součtem potřeby pro náhradu za odpad a pro přírůstek domácností (růst úrovně bydlení), nezahrnuje vliv změny počtu obyvatel. V případě růstu, poklesu počtu obyvatel je připočtena (odečtena) další potřeba cca 3,3 obyvatele/byt. Odpad bytů může být výrazně vyšší především u obcí s velkou rekreační atraktivitou. V těchto obcích i nově dokončené byty nemusí představovat přírůstek trvale obydlených bytů, mnohdy rovnou posilují druhé bydlení (neexistuje žádný mechanismus zajišťující, že nově postavený rodinný dům nebude využit k rekreaci, posílí některou z forem druhého bydlení). Z hlediska potřeby ploch je možno očekávat, že u části nových bytů (cca 10-20% bytů v rodinných domcích a cca 5-10% bytů v bytových domech) lze jejich získání očekávat mimo plochy vymezené v rámci územních plánů, tj. bez nároku na nové plochy s inženýrskými sítěmi. V řešeném území podobně jako v ostatních sídlech České republiky existují značné potencionální možnosti získání nových bytů intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu (nástavbami, vestavbami, změnami využití stavby) a využitím stávajících ploch v zástavbě (přístavbami, zahuštěním současné zástavby apod.). Na druhé straně převis nabídky nových ploch pro bytovou výstavbu ve výši % je potřebný, neboť brzdí růst cen pozemků v řešeném území nad obvyklou úroveň a přispívá k optimálnímu fungování trhu s pozemky pro bydlení v obcích. Obecně je uvažováno s potřebou ploch m 2 na 1 byt v rodinném domě, nejmenší průměrné plochy jsou předpokládány u největších obcí a měst s ohledem na vyšší tržní ceny pozemků. Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

17 Stanovení průměrné ceny pozemku pro bytovou výstavbu Stanovení průměrné ceny pozemků v obcích vychází z průměrné prodejnosti nemovitostí pro bydlení odvozené z atraktivity obcí a tržních cen v hodnotových pólech regionů (vybraných 335 městech v ČR, monitorovaných dlouhodobě Institutem regionálních informací). Atraktivita obcí je stanovena s ohledem na velikost obce, vzdálenost od centra regionu (hodnotového pólu), vybavenosti obce a dalšími specifickými podmínkami. Uvedeny ceny jsou obvyklé ceny stavebních pozemků (s většinou inženýrských sítí, připravených k zástavbě) a syrových stavebních pozemků bez inženýrských sítí Výpočet četnosti silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Četnost dle obcí POV / PO x 100 (%) kde POV je počet obcí, kde by výrok zaznamenán PO je počet obcí Četnost dle obyvatel (POB1+ +POBi+ +POBn) / POB x 100 (%) kde POB1-POBn je počet obyvatel v obcích, kde byl výrok zaznamenán POB je celkový počet obyvatel Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

18 2.9. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území bylo řešeno jako míra úspěšnosti obce při získávání kladných nebo záporných výroků: kladné výroky silné stránky a příležitosti záporné výroky slabé stránky a hrozby Příklad z pasportu obce: Soudržnost společenství obyvatel území Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 63% (5+0/8+0) Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 9% (0+1/2+9) Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Velmi dobrá (počet bodů: 2) Obec získala 5 silných stránek z možných osmi, příležitosti nebyly žádné pro soudržnost společenství obyvatel území daném ORP vyřčeny. Výsledkem je úspěšnost 63%. Dále obec nezískala žádnou slabou stránku (bylo možné získat dvě) a získala pouze jednu hrozbu z možných devíti. Úspěšnost je tedy pouze 9%. Vzhledem k vysoké převaze úspěšnosti při získávání kladných výroků je hodnocení soudržnosti velmi dobré 2 body. Dílčí hodnocení se provede takto: K/Z>1.5, pak je hodnocení "Velmi dobré", počet bodů 2 K/Z<=1.5 a zároveň K/Z>1.1, pak je hodnocení "Dobré", počet bodů 1 K/Z<=1.1 a zároveň K/Z>=0.9, pak je hodnocení "Průměrné", počet bodů 0 K/Z<0.9 a zároveň K/Z=>0.5, pak je hodnocení "Špatné", počet bodů -1 K/Z<0.5, pak je hodnocení "Velmi špatné", počet bodů -2 kde K je míra úspěšnosti při získávání kladných výroků Z je míra úspěšnosti při získávání záporných výroků Celkové hodnocení obce je dáno součtem bodů za jednotlivé části hodnocení, tedy může obec získat maximálně 6 bodů a minimálně -6 bodů. (rozmezí je tedy 13 hodnot). Těchto 13 hodnot je na slovní hodnocení převedeno takto: SUMA>3, pak je vyváženost "Velmi dobrá" SUMA<=3 a zároveň SUMA>1, pak je vyváženost "Dobrá" SUMA<=1 a zároveň SUMA>=-1, pak je vyváženost "Průměrná" SUMA<-1a zároveň SUMA=>-3, pak je vyváženost "Špatná" SUMA<-3, pak je vyváženost "Velmi špatná" kde SUMA je bodový součet za všechny tři části vyhodnocení. Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

19 3. Základní charakteristiky správního obvodu 3.1. Sociodemografické charakteristiky Jedná se o vybrané sociodemografické ukazatele. Tyto a další jsou vypsány v pasportech jednotlivých obcí a jsou v velké většině využity pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Obec Počet bydlících obyvatel Přirozený přírůstek Saldo migrace Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel (%) Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) Adamov ,7 10,4 Borek ,2 12,5 Borovnice ,3 13,8 Boršov nad Vltavou ,6 10,3 Bošilec ,5 17,5 Branišov ,7 8,6 Břehov ,8 11,0 Čakov ,1 18,1 Čejkovice ,4 7,6 České Budějovice ,0 15,2 Dasný ,1 8,4 Dívčice ,1 15,4 Dobrá Voda u Českých Budějovic ,5 20,1 Doubravice ,4 9,6 Doudleby ,1 17,7 Drahotěšice ,3 12,6 Dříteň ,2 11,9 Dubičné ,4 10,9 Dubné ,6 10,4 Dynín ,2 15,0 Habří ,0 12,9 Heřmaň ,3 17,2 Hlavatce ,5 11,7 Hlincová Hora ,2 9,8 Hluboká nad Vltavou ,6 12,4 Homole ,0 10,2 Hosín ,0 13,3 Hradce ,1 16,1 Hrdějovice ,3 9,3 Hůry ,9 10,5 Hvozdec ,7 8,5 Chotýčany ,4 14,5 Jankov ,6 12,3 Jivno ,2 10,3 Kamenný ,1 13,4 Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

20 Újezd Obec Počet bydlících obyvatel Přirozený přírůstek Saldo migrace Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel (%) Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) Komařice ,5 19,2 Kvítkovice ,9 15,8 Ledenice ,5 13,5 Libín ,0 14,5 Libníč ,0 18,3 Lipí ,3 11,9 Lišov ,1 14,6 Litvínovice ,2 9,4 Mazelov ,1 17,2 Mokrý Lom ,1 18,2 Mydlovary ,9 13,3 Nákří ,4 19,0 Nedabyle ,5 10,8 Neplachov ,9 16,1 Nová Ves ,1 10,9 Olešník ,0 13,7 Pištín ,1 15,5 Planá ,3 9,5 Plav ,8 12,5 Radošovice ,8 13,7 Roudné ,6 10,9 Rudolfov ,9 14,7 Římov ,6 13,5 Sedlec ,0 13,7 Srubec ,1 9,1 Staré Hodějovice ,9 10,6 Strážkovice ,2 10,6 Strýčice ,5 13,5 Střížov ,8 11,5 Ševětín ,0 11,6 Štěpánovice ,2 15,1 Úsilné ,4 12,9 Včelná ,6 12,8 Vidov ,4 5,8 Vitín ,3 10,6 Vlkov ,5 26,3 Vrábče ,0 14,3 Vráto ,1 9,8 Záboří ,3 13,4 Zahájí ,9 11,1 Závraty ,0 12,5 Zliv ,7 14,3 Zvíkov ,9 10,5 Žabovřesky ,1 11,0 Celkem ORP ,9 14,0 Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady 1a v obcích vybraného SO ORP Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

21 Obec Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Míra registrované nezaměstnanosti (%) Adamov ,6 Borek ,6 Borovnice ,4 Boršov nad Vltavou ,8 Bošilec ,8 Branišov ,0 Břehov ,0 Čakov ,3 Čejkovice ,2 České Budějovice ,5 Dasný ,3 Dívčice ,6 Dobrá Voda u Českých Budějovic ,0 Doubravice ,1 Doudleby ,4 Drahotěšice ,3 Dříteň ,7 Dubičné ,4 Dubné ,0 Dynín ,3 Habří ,1 Heřmaň ,5 Hlavatce ,5 Hlincová Hora ,7 Hluboká nad Vltavou ,9 Homole ,6 Hosín ,2 Hradce ,0 Hrdějovice ,8 Hůry ,7 Hvozdec ,1 Chotýčany ,0 Jankov ,5 Jivno ,7 Kamenný Újezd ,7 Komařice ,7 Kvítkovice ,0 Ledenice ,4 Libín ,6 Libníč ,1 Lipí ,3 Lišov ,9 Litvínovice ,9 Mazelov ,0 Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

22 Obec Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Míra registrované nezaměstnanosti (%) Mokrý Lom ,1 Mydlovary ,6 Nákří ,2 Nedabyle ,0 Neplachov ,0 Nová Ves ,4 Olešník ,1 Pištín ,2 Planá ,3 Plav ,4 Radošovice ,4 Roudné ,9 Rudolfov ,5 Římov ,2 Sedlec ,7 Srubec ,7 Staré Hodějovice ,4 Strážkovice ,1 Strýčice ,0 Střížov ,1 Ševětín ,9 Štěpánovice ,0 Úsilné ,5 Včelná ,2 Vidov ,0 Vitín ,4 Vlkov ,0 Vrábče ,7 Vráto ,9 Záboří ,3 Zahájí ,7 Závraty ,0 Zliv ,8 Zvíkov ,6 Žabovřesky ,5 Celkem ORP ,4 Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady 1a v obcích vybraného SO ORP Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

23 3.2. Návaznost na zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dosud nebyly krajským zastupitelstvem schváleny. Tato kapitola byla zpracována s využitím návrhu zásad, který je k dispozici na webových stránkách kraje ( Zpracovatelem dokumentace je firma A+U DESIGN spol. s r.o., hlavními projektanty jsou ing. arch. Jiří Brůha a ing. arch. Dagmar Polcarová. Výřez z výkresu uspořádání území Jihočeského kraje Jedním z důležitých výstupů ze zásad územního rozvoje je návrh organizace území z hlediska vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí. Oblasti a osy republikového významu jsou vymezeny v Politice územního rozvoje a úkolem zásad územního rozvoje je upřesnit toto vymezení a dále navrhnout vymezení oblastí a os nadmístního významu. Zpřesnění vymezení oblastí a os a vymezení nových by mělo Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

24 vycházet z objektivního stavu udržitelného rozvoje území a svým vymezením také k zlepšování udržitelného rozvoje přispívat. Centrem správního obvodu ORP je město České Budějovice, které je také jádrem rozvojové oblasti nadmístního významu OB10, která představuje silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž řada má republikový význam. V uvedené rozvojové oblasti jsou stanoveny tyto zásady pro rozhodování o změnách v území: podporovat kapacitní dopravní napojení OB10 především na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Rakousko a na regionální letiště s mezinárodním provozem České Budějovice Planá, podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru České Budějovice D3, České Budějovice letiště Planá a rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí podporovat v území České Budějovice -západ, České Budějovice Čtyři Dvory, Hluboká nad Vltavou, Adamov, Hůry, Rudolfov, v přírodně krajinářsky cenném území České Budějovice Stromovka Vrbenské Rybníky Hluboká nad Vltavou věnovat zvláštní pozornost územně technickým řešením s ohledem na limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny; Dále byly stanoveny tyto úkoly pro územní plánování: řešit územní souvislosti upřesněného koridoru D3, C-E-551a IV.TŽK, VD5 a dále severní a jižní tangenty, zanádražní komunikace, dopravní napojení regionálního letiště s mezinárodním provozem Planá a VLC Nemanice na území ORP České Budějovice na nadřazený dopravní systém, tak aby došlo k odlehčení dopravního zatížení v jádrovém území zpřesnit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením OB10, stanovit pravidla pro jejich využití, vyřešit jejich bezkolizní dopravní napojení, tj. zejména navrhnout dopravní napojení lokalit pro bydlení Rudolfov, Hůry a Adamov na D3, včetně dostatečného dimenzování ploch pro dopravu v klidu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu při řešení urbanizace území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a při řešení rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů v urbanizovaných částech OB10 Rozvojová oblast OB10 je napojena na jiné významné rozvojové oblasti rozvojovou osou republikového významu OS4 Praha České Budějovice hranice ČR ( Linz), která je vázána na multimodální koridor M 1, tvořený navrhovanou dálnici D3 Praha České Budějovice Dolní Třebonín, v pokračování jako rychlostní silnice R3 Dolní Třebonín hranice ČR, a navrhovanou souběžnou trasu IV. tranzitního železničního koridoru. V rámci vymezení rozvojové osy byly stanoveny tyto zásady pro rozhodování o změnách v území: podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v OS4 především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou prostupnost krajin podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v rámci rozvojové osy OS4, zejména chránit venkovský ráz sídel a obytný charakter a pohledově významná panoramata sídel a krajiny omezovat nekontrolovatelný rozvoj obchodních center zejména podél trasy dálnice D 3 s ohledem na minimalizaci záborů ZPF a LPF a zachování krajinného rázu Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

25 V rámci jejího vymezení byly stanoveny tyto úkoly pro územní plánování: řešit územní souvislosti upřesněného koridoru D3, R3, C-E-551a IV.TŽK, s ohledem na polohu a technické řešení mimoúrovňových křižovatek na D3 a R3 a s ohledem na technické řešení IV.TŽK a koordinovat jejich řešení s Rakouskem, při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a při řešení rozvojových ploch a koridorů v rámci OS4 dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů, zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí rámci vymezeného OS4 a stanovit pravidla pro jejich využití. V okolí Českých Budějovic byly vymezeny rozvojové oblasti nadmístního významu, se kterými je rozvojová oblast OB10 spojena pomocí rozvojových os rovněž nadmístního významu. Je to v prvé řadě osa N-OS2 Severozápadní - Plzeňská, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvořený silnicí I/20 (České Budějovice Písek Nová Hospoda - Plzeň), vyjma rozvojové oblasti republikového významu OB10 a rozvojové oblasti nadmístního významu N OB1. V rámci jejího vymezení byly stanoveny tyto zásady pro rozhodování o změnách v území: podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v N-OS2 především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny a to zejména se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v rámci rozvojové osy N-OS2, zejména chránit venkovský ráz sídel a převážně obytný charakter sídel a pohledově významná panoramata sídel a krajiny Dále stanovují v rámci jejího vymezení tyto úkoly pro územní plánování: řešit územní souvislosti upřesněného koridoru I/20 s ohledem na polohu a technické řešení a koridoru železnice ČD 190 (Plzeň) s ohledem na její výhledové zdvoukolejnění a koordinovat řešení těchto koridorů s Plzeňským krajem při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a při řešení rozvojových ploch a koridorů v rámci N-OS2 dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů, zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí v rámci vymezeného N-OS2 a stanovit pravidla pro jejich využití. Do oblasti Šumavy míří rozvojová osa nadmístního významu N-OS6 Prachatická, která je vázána na dopravní koridor regionálního významu tvořený silnicí II/145 (I/20 Netolice Těšovice) a na dopravní koridor regionálního významu, tvořený silnicí II/141 (Těšovice Prachatice) vyjma rozvojové oblasti N-OB3. V rámci jejího vymezení jsou stanoveny tyto zásady pro rozhodování o změnách v území: podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v N-OS6 především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny a to zejména se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody Institut regionálních informací, s.r.o., listopad

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ I. AKTUALIZACE 2010 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 1 Modelový příklad zpracování RURÚ v rámci ÚAP SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška,

Více

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace U-24, s.r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Územně analytické podklady pro území ORP Kutná Hora, 3. úplná aktualizace provedená

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 HLUČÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HLUČÍN III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 PRŮVODNÍ INFORMACE Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Jan Richter ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1:10 000 Registr závad a střetů Příklad: s S1 x LK s n z Silnice I. třídy křižuje lokální Stav Návrh Záměr KE Koridor zásobování elektrickou energií KP Koridor zásobování

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

D.2.1 Územně plánovací podklady

D.2.1 Územně plánovací podklady D.2.1 Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady patří tradičně mezi nástroje územního plánování. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tvořily územně plánovací podklady

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení Pištín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi) Co je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Jeho součásti Čím se řídí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Těchobuz zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb.

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. I. ÚVOD I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. Cílem hodnocené územně plánovací dokumentace je vymezení hlavních koridorů a ploch umožňujících umístění dopravní a technické infrastruktury

Více

Jihočeský kraj Okres České Budějovice

Jihočeský kraj Okres České Budějovice Okres Adamov k.ú. Adamov ÚPN SÚ MěÚ Bečice k.ú. Bečice ÚPO Borek k.ú. Borek ÚPO Borovany ÚPN SÚ MěÚ u Borovan Borovany Borovany, Vrcov, Radostice u Trocnova Borovnice k.ú. Borovnice Boršov všechna k.ú.

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více