Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí, Datum zápisu do rejstříku škol: Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: PaedDr. Věra Kozohorská, statutární zástupce: Mgr. Jana Marková telefon, fax: telefon: Speciálně pedagogické centrum vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Školní družina Vedoucí: Marie Krejčová Zřizovatel školy Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha Školská rada předsedkyně: Lenka Matějková člen za zákonné zástupce žáků členové: Jitka Metelková člen za zákonné zástupce žáků Ing. Zdeněk Kovářík zástupce zřizovatele Mgr. Nataša Šturmová zástupce zřizovatele Mgr. Tamara Kováříková zástupce pedagogů Mgr. Ilona Kupincayová zástupce pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 2

3 1.7. Charakteristika školy V Základní škole praktické a Základní škole speciální Lužiny (dále jen ZŠP a ZŠS Lužiny) poskytujeme základní vzdělávání žákům s lehkým, případně středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dále žákům s poruchou autistického spektra a žákům s více vadami. Individuálně jsou v jednotlivých třídách integrováni také žáci s jiným druhem zdravotního postižení, tj. nejčastěji žáci s těžkými formami poruch učení a chování, s vadami řeči, sluchu i zraku. Kurzy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání škola prozatím nerealizuje. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické (dále jen ZŠP) a ročníkem ZŠ speciální (dále jen ZŠS). Celkový nejvyšší povolený počet žáků ve škole je podle posledního rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku 186 žáků, přičemž maximální povolená kapacita ZŠP je rovněž 186, nejvyšší kapacita ZŠS je 30 žáků. Součástí školy je školní družina (dále ŠD) s kapacitou 54 žáků a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). Škola sídlí v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, a to v budově sídlištní školy FZŠ při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova Z hlediska dopravy je výborně dostupná, nachází se v bezprostřední blízkosti stanice metra Luka na trase B. Ve školním roce 2012/2013 byly opět zlepšovány materiální a technické podmínky vzdělávání. Vybavení školy bylo doplněno a obnoveno pomůckami, přístroji, nábytkem atd. v hodnotě přibližně ,- Kč. Jednalo se například o vybavení heren školní družiny (koberce, lehátka, nábytek, hračky), výukové nástěnné tabule, nábytek pro uložení rozšiřujících se sbírek pomůcek, nové vybavení sborovny, skříně do dílen pracovního vyučování, digitální kameru pro záznam školních akcí, výukový software, modernizaci vybavení a přestavbu PC učebny, mikroskopy, vysavače s funkcí mokrého praní a čištění vzduchu. 2. Přehled oborů vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání B/001 Pomocná škola B/ C/01 Základní škola speciální Základní škola Vyučovací jazyk Délka Kapacita Platnost Dobíhající vzdělávání oboru obor denní český 10 roků 26 Platné Ano denní český 10 roků 30 Platné Ne denní český 9 roků 186 Platné Ne Vzdělávací programy jednotlivých oborů: Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠP. Ve školním roce 2012/2013 škola vyučovala podle nově schválené úpravy ŠVP DOMINO I., která spočívala Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 3

4 v novém rozvržení učiva v předmětech prvouka ve 2. a 3. ročníku a občanská výchova v 6. až 9. ročníku, v zařazení individuální logopedické péče na 1. stupni jako předmětu speciálně pedagogické péče, ve změně struktury volitelných předmětů na 2. stupni. Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO III., vypracovaná podle RVP ZV Podle tohoto programu byli vzděláváni individuálně integrovaní žáci v 1. až 5. ročníku ZŠP, jimž nebylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV LMP nebo s tím nesouhlasil i přes doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zákonný zástupce žáka. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 4., 5., 6. a 10. ročníku ZŠS Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1., 2., 3., 7., 8. a 9. ročníku ZŠS 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Personální obsazení Ve škole celkem v průběhu školního roku působilo 41 pedagogů, průměrný počet byl 40 pedagogů (fyzických osob), a to na 44 pracovních místech (přepočtených pedagogických úvazků bylo v 1. pololetí 39,5 a ve 2. pololetí 39,9). V členění podle kategorií se jednalo o 24 učitelů, z nichž 3 jsou muži (23 přepočtených úvazků), 5 vychovatelek (3,5 úvazku), 12 asistentek pedagoga (10,4 úvazku) a 3 pedagožky v SPC (2 speciální pedagogové a 1 psycholog v celých úvazcích). Celkem 4 pedagogové zastávali současně 2 pedagogické zkrácené úvazky zpravidla asistent pedagoga a vychovatel školní družiny. Věkový průměr pedagogického sboru byl 44,61 let, kvalifikovanost se celkově zvýšila oproti předcházejícímu školnímu roku ze 71% na 75 %. počet v tom podle věkových kategorií celkem ve fyz. osobách k do 20 let let let let let 61 a více let počet ped. prac. celkem v tom (počet úvazků) k kvalifikovaní nekvalifikovaní 39,5 29,9 9,6 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 4

5 Přehled kvalifikace podle druhů pracovního zařazení: Učitelé Vychovatelé ŠD Asistenti pedagoga Pedagogové SPC 72% 57% 81% 100% Kromě pedagogů zajišťovalo chod školy 7 nepedagogických zaměstnanců v následujícím členění: - hospodářka - rozpočtářka školy - školník provozář - pracovnice úklidu - sociální pracovnice SPC s úvazkem 0, Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/2013 se počet úvazků asistentů pedagoga díky schválení zřizovatelem významně zvýšil, takže s pedagogy spolupracovalo při realizaci vzdělávání žáků s potřebou vysoké míry podpůrných opatření již 12 asistentů. V pohledu přepočtených úvazků se v 1. pololetí jednalo o 10 pracovních míst, ve 2. pololetí dokonce o 10,4. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu těchto zaměstnanců roste i význam zřízené funkce vedoucího asistenta, který koordinuje a řídí činnost na tomto úseků. Těžiště práce vedoucího spočívalo v tvorbě pravidelných rozvrhů asistentů pedagoga ve spolupráci se zástupkyní ředitele a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Dále vytváří rozvrh náhradní asistence u vytipovaných žáků pro případy nepřítomnosti některých žáků s pravidelnou asistencí, spolupracuje při určování asistence na mimořádných akcích s cílem zajištění bezpečnosti žáků formou zvýšeného pedagogického dohledu, participuje na organizaci dohledu nad žáky při školním stravování a u tzv. čekajících žáků (skupiny, v nichž žáci nezařazení do školní družiny čekají na odpolední výuku), zajišťuje vzájemné zastupování v případě nepřítomnosti některého asistenta. Celkem 6 úvazků asistentek bylo přiděleno do 5 tříd ZŠS u nejmladších žáků byla v případě stoprocentní přítomnosti žáků nutná přítomnost 2 asistentek, zbývajícím 4 třídám ZŠS byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Zbývající asistentky pedagoga pracovaly převážně ve třídách 1. až 4. ročníku ZŠP. Do ostatních tříd ZŠP docházela asistence v rámci možností stanovených úvazků a v souladu s doporučením SPC jen na některé předměty, a to převážně na český jazyk a matematiku. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogů na DVPP byla koordinována vedením školy v souladu s plány DVPP na rozpočtové roky 2012 a 2013, pedagogové se zúčastňovali jednotlivých akcí zpravidla na základě vlastního zájmu, u vybraných akcí na základě příkazu ředitelky školy. Některé akce DVPP absolvovali ve výjimečných případech na základě svého hlubokého osobního interesu, a to i v době mimo přímou výchovně vzdělávací činnost, a hradili si je sami. Plánovanou prioritou bylo vzdělávání v následujících oblastech: vzdělávání vedení školy zaměřené na změny právních předpisů v oblasti ekonomické, platové, právní a personální studium k získání kvalifikace studium pedagogiky pro asistenty pedagoga průběžné vzdělávání výchovného poradce a školního metodika prevence průběžné vzdělávání koordinátora tvorby ŠVP a koordinátora EVVO Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 5

6 školení metodika - koordinátora ICT semináře a kurzy zaměřené na využívání ICT ve výuce, zejména interaktivních tabulí jazykové vzdělávání učitelů anglického jazyka rozvíjení dovedností práce s dětmi s těžkou poruchou komunikace - AAK praktické kurzy a semináře zaměřené na činnostní učení, zážitkovou pedagogiku, projektové vyučování vzdělávání zájemců o témata, která jsou přínosná pro metodiku a prosazují nové trendy ve výchově či vzdělávání např. finanční a čtenářská gramotnost, dramatická výchova Některé vzdělávací akce proběhly přímo ve škole. Proběhlo každoroční školení všech zaměstnanců v oblasti ochrany člověk při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu, rovněž na konci sledovaného období školení 1. pomoci realizované smluvním lékařem v rámci poskytování pracovně lékařských služeb. Pokračovaly interní konzultace pedagogů s metodikem ICT zaměřené na využívání nově zakoupeného výukového softwaru a na získávání kompetencí při vytváření digitálních výukových materiálů za využití výpočetní a projekční techniky. Při jednání pedagogické rady a na poradách byli pedagogové průběžné seznamováni se změnami právních předpisů, metodických pokynů, pravidel, se situací v oboru péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé anglického jazyka se zúčastnili interní ukázkové hodiny, pokračovali vzájemné hospitace všech kategorií pedagogů v závislosti na možnostech osobních rozvrhů hodin. Ředitelka školy se účastnila porad a pracovních setkání ředitelů speciálních škol zřizovaných HMP, sledovala změny platných předpisů ovlivňujících činnost školy a účastnila se vzdělávacích akcí uvedených níže v tabulce. Některou z akcí dalšího vzdělávání (kromě interních akcí) prošlo v uplynulém školním roce 26 pedagogů a hospodářka školy. Rozpočtovaná částka na DVPP v roce 2012 byla Kč, skutečné náklady na vzdělávání ve výsledku činily ,- Pro kalendářní rok 2013 je rozpočtováno Kč a přibližně 50% plánované částky bylo v období od 1.1. do vyčerpáno. Přehled konkrétních akcí uvádí následující tabulka (vzdělávání pedagogů SPC je uvedeno níže v informacích o školském poradenském zařízení): Škola účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce (místo konání) ředitelka školy Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky VISK účinné od Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Comenius Agency Účetnictví škol a školských zařízení v roce 2013 od A do Z KEŠ, o.s. Regionální informační setkání v rámci projektu: Národní systém inspekčního hodnocení ČŠI vzdělávací soustavy ČR (NIQES) zástupkyně ředitele Diskusní setkání Spolupráce učitelů, Rada pro rozvoj sociální výchovných pracovníků ZŠ a sociálních práce + JABOK-VOŠ sociálně pracovníků OSPOD možnosti a rizika, pedagogická a teologická zkušenosti z praxe Konference Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání NÚV Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 6

7 školní metodik prevence koordinátor ŠVP Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Školení PO + BOZP vedoucích zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách + školní řád Program Bakaláři pomocník pro administrativu Diskusní setkání Spolupráce učitelů, výchovných pracovníků ZŠ a sociálních pracovníků OSPOD možnosti a rizika, zkušenosti z praxe Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Grantové řízení Zdravé město Praha 2013 Možnosti ovlivňování sociálního klimatu školy/třídy Samostudium, konzultace úpravy RVP ZV Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) Webinář Služba škole MB Rada pro rozvoj sociální práce + JABOK-VOŠ sociálně pedagogická a teologická Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP MHMP ww.rvp.cz koordinátor EVVO Valná hromada Klubu ekologické výchovy KEV Metodikkoordinátor ICT a vyučující informatiky výuka Tv učitel dramatické výchovy učitelé anglického jazyka učitel výtvarné výchovy Ekologizace provozu školy SMART Klub krajská odborná konference o podpoře integrované výuky Odborná konference Praha bezpečně on line Právní odpovědnost při výuce Tv Dětská scéna Svitavy celostátní přehlídka dětského divadla 9. Ostrovské soukání mezinárodní divadelní festival pro děti a mládež, téma: Rozhodnutí Projekt JARO II anglický jazyk, úroveň B2 (studium pro učitele) Metodika AJ pro učitele 1. st. ZŠ přidružené studium k Projektu JARO II Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách AJ Tvořivé aktivity ve výuce AJ Kreslení pravou mozkovou hemisférou Tvorba s fimo hmotou Encaustic technika malování horkým voskem Práce s voskem, trojboké voskovky Křišťálová pryskyřice 2 kurzy KEV AV Media Saferinternet.cz + oddělení prevence MHMP Comenia Consult Praha NIPOS, SKS Svitavy, o.s. STD (samoplátce) ZUŠ Ostrov nad Ohří (samoplátce) JASPEX katedra jazyků při ČVUT JASPEX katedra jazyků při ČVUT NIDV NIDV Agentura MADAMI DAVONA Králův Dvůr (samoplátce) Powertex Studio Světluška (samoplátce) Idea Creative (samoplátce) Pébéo ostatní učitelé Mgr. studium SPPG učitelství, 1.ročník UJAK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 7

8 Cyklus seminářů Podpora učitelů při vzdělávání romských žáků Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ Seminář Hry ve vyučování nejen v matematice Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. 4 učitelé Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními 3 učitelé Český jazyk činnostně ve 4. ročníku ZŠ Vyjmenovaná slova a slovní druhy Přípravná početní cvičení Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež (knihovník) Sebepoškozování a emo styl Specifické poruchy učení a chování základní kurz Výuka matematiky metodou Yes We Can PedF UK Praha NIDV NIDV Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR NIDV Tvořivá škola Tvořivá škola Tvořivá škola NPKK VISK PedF UK Praha DownSyndrom.cz (samoplátce) VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém NÚV Kurz 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot e-pedagog.cz asistenti pedagoga Studium pro asistenty pedagoga 1 asistent NÚV hospodářkaekonomka školy Umělecká tvořivost speciálních pedagogů Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky účinné od Výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 239/2012 Sb., s důrazem na účetnictví škol a školských zařízení Účetní uzávěrka 2012 změny v účetnictví roku 2013 Aktuality v účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 PedF UK Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR VISK KEŠ, o.s. MHMP KEŠ, o.s. Školní družina účastník Název semináře, kurzu pořádající instituce vedoucí vych. Právní rámec zájmového vzdělávání NIDM Právní vědomí vychovatelů NIDV Neklidné a nesoustředěné děti (zejména s ADHD) v základní škole. PedF UK Praha Právní vědomí vychovatelů NIDV vych. 2. oddělení Odborná konference na téma Komunikace Psychopedická společnost + PedF UK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 8

9 vych. 3. oddělení Konference INSPO 2013 problematika osob se specifickými potřebami (vzdělávání, zaměstnávání, pomůcky. ) Biblioterapie Biblioterapie a arteterapie Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie zaměřené na trénink paměti Aktivní muzikoterapie, arte a ergoterapie v práci s klientem s PAS a MP Škola čtenářských dovedností (letní kurz) Sumie japonská tužová malba Seminář pro SVČ, ŠD, ŠK příklady dobré praxe. BMI sdružení + Křižovatka.cz (samoplátce) Knihovna Kroměřížska (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) NIDV Jihlava (samoplátce) Česko-japonská společnost Praha (samoplátce) NIDM 5. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do školy k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 5.1. Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku Počet žáků byl během školního roku relativně stálý, k to bylo 134 žáků a na konci školního roku ke dni celkem 138 žáků. V průběhu roku bylo nově přijato ke vzdělávání 13 žáků, naopak 9 žáků přestoupilo do jiných škol. Počty žáků k podle typu škol (součástí): Základní škola praktická (ZŠP) 11 tříd, 112 žáků Základní škola speciální (ZŠS) 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona Celkem 138 žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení stav k Zdravotní postižení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci sluchové 1 vady řeči 10 tělesné kombinované vady 8 autismus 19 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování 16 2 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 9

10 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí žáci měli v uvedeném období trvalé bydliště mimo ČR: Slovenská republika, Ruská federace 5.2. Zápis do 1. ročníku Zápisu do školy i v uplynulém školním roce předcházela dvoudenní prezentace školy v rámci tzv. Veletrhu základních škol Prahy 13, který se konal a v obřadní síni radnice ÚMČ Praha 13. V úterý jsme uspořádali Den otevřených dveří, který se nadále znovu zařadí mezi naše každoroční tradiční akce. Kromě toho byly ředitelkou školy průběžně poskytovány individuální konzultace zájemcům o přijetí dítěte do naší speciální školy včetně prohlídky prostor a případného náslechu rodičů ve třídě. Řádný zápis do školy proběhl ve dnech 6.2. a , vzhledem ke specifickému zaměření školy probíhal v následujících měsících v odůvodněných případech ještě zápis dodatečný. K zápisu se celkem dostavilo 16 dětí, z toho 12 v řádném termínu a 4 v mimořádném individuálně domluveném termínu. Ze zapisovaných dětí bylo u 7 dětí rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Zbývajících 9 žáků bylo přijato do naší školy k základnímu vzdělávání, a to do 1. ročníku ZŠP 7 žáků a do 1. ročníku ZŠS 2 žáci, kteří jsou současně vzděláváni podle 42 školského zákona (jiný způsob vzdělávání žáků s hlubokým postižením). V případě 1 žáka přijatého do 1. ročníku ZŠP bylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy). Celkové výsledky řádného a dodatečného zápisu: - 7 žáků - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky - 6 žáků- přijato k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - LMP - 1 žák - přijat k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - 2 žáci přijati k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠS, stanoven jiný způsob vzdělávání podle 42 školského zákona 6. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce 2012/2013 na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. Odbor kontrolních činností MHMP provedl ve škole ve dnech až kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění dílčích nedostatků zjištěných při následné finanční kontrole za rok V rámci kontroly nebylo zjištěno zásadní nesplnění některého ze stanovených opatření, která se týkala náležitostí interních účetních dokladů, přesnosti Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

11 zápočtu praxe pedagogů v souvislosti s MD a RD zaměstnankyň, aktualizace výpočtu výše pronájmu, evidence smluv a aktualizace vnitřních směrnic. V průběhu 1. pololetí kalendářního roku 2013 ve škole proběhla celkem 3 kontrolní šetření provedená Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Předmětem kontrol ve dnech a byla ochrana zaměstnanců před faktory pracovního prostředí dle kategorizace a související pracovní podmínky a zajištění závodní preventivní péče. Další kontrola dne sledovala zajištění pracovnělékařské péče dle nových právních předpisů. Kontrolované oblasti byly ve všech třech případech shledány bez závad. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání Naše škola se opět dobrovolně zapojila do druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (projekt NIQES) pro školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla zkouška povinná. Tentokrát již byly testy z českého jazyka a matematiky přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, testy z anglického jazyka však vyžadovaly znalosti jazyka na úrovni A2 a uzpůsobeny tedy nebyly. Proto se testu z anglického jazyka zúčastnili pouze 2 žáci 5. ročníku vyučovaní podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy), i pro ně však byl test vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám spočívajících ve specifické poruše učení (dyslexie, dysgrafie) velmi náročný. Ostatní žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se testu z anglického jazyka nezúčastnili. Testování především ověřilo, že žádnému žákovi školy nečiní obtíže obsluha testovacího programu tohoto typu. Výsledky byly výrazně lepší v českém jazyce než matematice. Výsledky školy v projektu NIQES: ročník předmět úspěšnost 5. matematika 56,73 % 5. český jazyk 82,00 % 5. (2 žáci) anglický jazyk 50,00 % 9. matematik 54,44 % 9. český jazyk 68,78 % Všichni vycházející žáci byli přijati ke střednímu vzdělávání do odborného učiliště nebo praktické školy Základní škola praktická 7 tříd 1. stupně, 4 třídy 2. stupně, 109 žáků k Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku neukončil školní docházku žádný žák Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

12 v 9. ročníku ukončilo školní docházku 9 žáků a získalo stupeň vzdělání základní vzdělání : - 1 žák byl přijat na SOŠ obor požární ochrana - 1 žák byl přijat SPŠ dopravní obor karosář - 2 žáci přijati na SŠ technickou obory autoelektrikář, truhlář - 5 žáků bylo přijato na OU - obory: 2x potravinářské práce, 1x - pečovatelské práce, 1x - stravovací a ubytovací služby Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % , ,9 3 23,1 1 9, , , ,3 4 40,0 3 25,0 5 50,0 2 16,7 1 10,0 celkem , ,9 6 5,5 7 6,2 2 1,8 1 0,9 V přehledu vystupuje do popředí extrémně problémová třída 9. ročníku s vysokým počtem snížených známek z chování. Tomu také odpovídá neobvykle vysoký počet pohovorů s rodiči a počet jednání výchovné komise. Nejčastější důvody snížené známky zanedbávání školní docházky (neomluvená absence), hrubé porušování školního řádu ve vztahu k pedagogům i spolužákům Zameškané hodiny k , porovnání s předcházející rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené celkem Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

13 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli I. St , ,4 Prospěli II. St , ,7 Z toho s vyznam , ,1 Neprospěli I. St. 2 3, ,6 Neprospěli II. St. 3 6,5 1 2,3 Hodnoceni I.st , Hodnoceni II.st , Hodnoceni-celkem , Nehodnoc. I. St. 1 1,6 0 0 Nehodnoc. II. St. 1 2,2 0 0 Nehodnoc.-celkem 2 1,8 0 0 Relativně velmi vysoký počet neprospívajících žáků 1. ročníku ZŠP je způsoben nezralostí žáků přijatých do 1. ročníku i po realizovaném odkladu. Řešení problému formou dodatečného odkladu je vzhledem k nedostatku míst v předškolním vzdělávání nemožné, proto je voleno opakování ročníku. Tento trend se projevuje již druhým školním rokem. Další příčinou neprospěchu na 1. stupni ZŠP je dlouhodobé nezvládání požadavků vzdělávacího program RVP ZV (programu běžné ZŠ), který byl školským poradenským zařízením doporučen žákům v rámci inkluzívních trendů vzdělávání, a to ani při povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Z 12 žáků 1. stupně ZŠP, kteří neprospěli ve 2. pololetí výhradně z důvodu svého závažného zdravotního postižení, 9 žáků opakuje ročník ze zdravotních důvodů rodiče požádali o opakování ročníku bez vykonání opravné komisionální zkoušky. Celkem 3 neprospívající žáci byli převedeni do vzdělávacího programu pro žáky s LMP na základě rediagnostiky SPC a souhlasu zákonných zástupců. Kromě neprospívajících žáků došlo k obdobné změně vzdělávacího programu ještě u 3 žáků, kteří byli dlouhodobě hodnoceni sotva dostatečně, byť formou širšího slovního hodnocení Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,518 1,610 II. stupeň 1,864 1,934 celkový průměr 1,715 1,790 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

14 7.2. Základní škola speciální 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona k Počty žáků ZŠS v jednotlivých třídách dle ročníků III.B IV.C V.B VI.B IX.B počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník žáků 1 1.r. 3 6.r. 1 9.r. 4 5.r. 1 7.r. 1 2.r. 5 4.r. 1 8.r r. 1 6.r. 7.r. 3 3.r žáků celkem: Zameškané hodiny k , porovnání s předcházejícím školním rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené 0 0 celkem Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v ZŠS 3 žáci ukončili úspěšně docházku v 10. ročníku ZŠS, získali stupeň vzdělání základy vzdělání a byli přijati ke střednímu vzdělávání do Praktické školy 8. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Nejsou školou realizovány. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se pod vedením pedagogů žáci opět zúčastnili řady veřejných soutěží a přehlídek. Tradiční účast v soutěžích sportovních a výtvarných tentokrát zpravidla nebyla korunována výraznějšími úspěchy z hlediska umístění žáků na předních místech v kategorii speciálních škol. Vedle toho se žáci společně se svými rodiči zapojili do několika charitativních akcí, které jsou blíže charakterizovány v údajích o činnosti školní družiny a o realizaci průřezového tématu multikulturní výchova. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

15 Přehled soutěží a dalších akcí v roce 2012/ Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V prosinci se jako každoročně konal v Jilemnici 5tidenní zimní turistický kurz pro 33 žáků ZŠP i ZŠS, o žáky se staralo 5 pedagogů školy a 1 externí pracovník. Jarní turistický kurz pro žáky ZŠS se uskutečnil ve Víchové nad Jizerou v termínu od do a zúčastnilo se ho 20 žáků pod vedením 10 pedagogů. Skupina pedagogů opět uspořádala pro žáky zahraniční výjezd do Chorvatska do Živogošce, a to v termínu od do O celkem 18 žáků 4. až 9. ročníku ZŠP i ZŠS se starali 4 pedagogové Sportovní soutěže a aktivity Ve 2. pololetí byl zajištěn plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku ZŠP i ZŠS. Žáci ZŠS se zúčastnili 2. ročníku plavecký závodů pro žáky daného typu školy v Městském bazénu Čelákovice. Pro žáky ZŠS byl určen i sportovní den pořádaný na ZŠP a ZŠS Bártlova, Praha 9. Další sportovní událostí byl pražský přebor žáků speciálních škol v plavání na stadion Slavie v Praze - Vršovicích, přeboru předcházely i 2 tréninkové dny. Získali jsme v jednotlivých disciplinách 2. místo a 3. místo v kategorii starších žákyň. Dvě žákyně 7. ročníku byly vyslány na pražský přebor ve stolním tenise pořádaný SOŠ stavební a zahradnickou v Praze 9. Smíšená družstva tříd ZŠP nás reprezentovala na turnaji v přehazované, který organizovala ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého. Naše družstvo se umístilo na 5. místě z 8 zúčastněných škol. Tato škola uspořádala také pražský přebor ve vybíjené dívek, samozřejmě za naší účasti. Z 8 škol jsme skončili na pěkném 3. místě. Na 3. ročníku pražského přeboru v přespolním běhu žáků speciálních škol CROSS CUP pořádaném ZŠP Radotín v Praze 5 nás reprezentovali žáci všech ročníků ze ZŠP, dokonce i prvňáčci. Bylo zde celkem 9 škol. Naši žáci získali 1x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo a celkově se naše škola umístila na 2. místě. Již tradičně jsme byli účastníky pražského přeboru v malé kopané na SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská. Po loňském úspěchu jsme velké naděje vkládali do našich reprezentantů v městském kole atletického čtyřboje, který se konal na atletickém stadionu Slavie v Praze Vršovicích. Výsledkem účasti byl postup na sportovní hry mládeže Varnsdorf 2013, kde se ve dnech až konal 47. ročník atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS. Na tomto mistrovství republiky jsme z hlediska umístění již neuspěli. Naše škola byla v závěru roku pořadatelem tradičního sportovního dne ZŠ speciálních pro školy z Prahy a okolí. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

16 9.3. Výtvarné soutěže a aktivity Pod vedením naší specializované výtvarnice se žáci zúčastnili celé řady výtvarných soutěží celorepublikového charakteru např. 17. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 (čestné uznání pro žákyni 6. ročníku), dvou soutěží vyhlášených organizací ADRA (v soutěži s názvem Z místa na místo se práce našich žáků ze 4. ročníku stala součástí putovní výstavy), celostátní výtvarné soutěže Radost 19 pořádané SPMP a soutěže Pražské informační služby s názvem Praha 20 let UNESCO Jak to vidíš ty? (diplom pro školu za účast), soutěže vyhlášené APSS ČR, MPSV, MŠMT a SMO ČR s názvem Šťastné stáří očima dětí Odeslali jsme výtvarné práce též do soutěže určené pro třídní kolektivy vyhlášené Magistrátem hl.m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy Namaluj svou tramvaj, která má podpořit cestování nejmladší generace MHD. Z dalších soutěží je třeba zmínit Soutěž o nejzdařilejší vánoční přání vyhlášenou spolupracujícím o.s. Zajíček na koni, protože 2 žáci školy získali v soutěži ocenění 1. místem spojeným s finanční odměnou. Nejmladší žáci ZŠP navštívili v zámeckém areálu Ctěnice výstavu Stanislava Holého Krajinou her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi a přidruženou výtvarnou dílnu. V rámci výuky výtvarné výchovy a zejména volitelného předmětu výtvarné techniky žáci 2. st. ZŠP navštívili řadu výstav spojených s výtvarnými dílnami, např. výstavu britského umění London Twelve, výstavu street art a grafitti Městem posedlí, sklářskou dílnu Crystalex, výstavu Zámek Troja, výstavu Jana Švankmajera Možnosti dialogu, Jana Kalába prostorová tvorba, Evžena Šimbery stékané obrazy Hudebně pohybové aktivity Velmi úspěšní byli chlapci i dívky ZŠS v taneční soutěži pořádané na podzim ZŠ a SŠ Vinohradská, Praha 2 ve své kategorii získali chlapci 1. místo a dívky 2. místo. Kulturním zážitkem v adventní době byl pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠP vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle. Úspěch u žáků měly hudební programy v Českém muzeu hudby - hudební dílna Pohádka o barevném království seznámila žáky s netradičními hudebními nástroji, hudebně dramatická dílna Šaman učila žáky intenzivně vnímat a prožívat hudbu. Samozřejmostí byla naše účast v soutěži v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2013, kterou pravidelně vyhlašuje MČ Praha 13. V březnu se konalo za široké účasti dětí školní kolo, následně nás reprezentovala v obvodním kole, konaném na Radnici Prahy 13 v měsíci dubnu, žákyně 4. ročníku ZŠP. Již s předstihem se žáci těšili na 18. ročník koncertu Chceme žít s Vámi pro děti s handicapem, kterého se za doprovodu pedagogů školy i školní družiny zúčastnilo 29 žáků. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

17 Měsíc duben a květen se nesl ve znamení nácviku našeho vystoupení na Přehlídku sborového zpěvu žáků speciálních škol. Byla uspořádána již tradičně speciální školou ZŠ Práčská, Praha 10 v KDB Barča Mimořádné akce v rámci předprofesní přípravy Inspirací při volbě budoucího povolání mohli žáci 2.st. ZŠP získat na návštěvě soutěžní přehlídky řemesel SUSO při veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA. Volbu učebního oboru a konkrétního učiliště mohla vycházejícím žákům usnadnit návštěva výstavy středního školství SCHOLA PRAGENSIS. Naši školu navštívili zástupci pedagogů Odborného učiliště a Praktické školy Chabařovická v Praze 8 a pro žáky 7., 8. a 9. ročníku uspořádali prezentaci vzdělávacích programů své střední školy. Žáci 2. stupně se také zúčastnili soutěže praktických dovedností organizované SŠ technickou, Praha 4, Zelený pruh Ostatní aktivity v rámci vzdělávání mimo běžnou výuku Většina tříd navštívila počátkem školního roku ZOO Praha v rámci akce Happy Mondays (pondělní vstupné za 1,- Kč) Pedagogové 1. stupně ZŠP a všech ročníků ZŠS připravovali po celý rok pro žáky poutavé projektové dny zaměřené k danému ročnímu období či aktuálním událostem: Není drak jako drak; Podzimní hrátky s bramborou; cyklus adventních projektových dnů - Pohádková zimní škola aneb advent začíná, Čertí škola aneb s čerty nejsou žerty, Bílá škola aneb Lucky, Andělská škola aneb Vánoce, Vánoce přicházejí; Tradiční masopustní karneval; Čarodějnický slet; Den dětí. Ve všech třídách proběhla 5. prosince oblíbená Mikulášská nadílka, nechyběly bohaté dekorace, kouzelná kniha hříchů a drobné sladkosti. Pro žáky 2. st. ZŠP byly určeny návštěvy výukových programů Planetária Praha, které byly vybírány v kontextu učebních osnov ŠVP (Noční obloha, Pohyby Země a čas, Sluneční soustava, Planeta Země) Všichni žáci 2. stupně ZŠP prošli výukovým programem Národního technického muzea Voda v chemii, spojeným s prohlídkou muzea. Žáci všech tříd se zúčastnili některého divadelního představení, mladší nejčastěji v KS Průhon v Praze 6, starší žáci pak v divadle GONG: Jak šel kozlík do světa, Příhody Ferdy Mravence, O princezně Mlsance, Katka a Škubánek, Jak Tonda léčil rohatou princeznu, Duhové bubliny, Mauglí, muzikál Andílci za školou, Cesta kolem světa, Dobrodružství Toma Sawyera. Poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami byla pro žáky 2. stupně ZŠP připravena sportovní a znalostní soutěž s tematickým zaměřením na svátky jara nazvaná Velikonoční putování. Žáci, kteří navštěvují nepovinnou Dramatickou výchovu, a nejstarších žáci ZŠS vystoupili na 19. ročníku festivalu integrace SLUNCE 2013 v Paláci Akropolis. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

18 Vyvrcholením školního roku byla velmi zdařila slavnostní školní akademie, která se uskutečnila ve středu ve Spolkovém domě ve Stodůlkách a která byla pro děti, rodiče, pedagogy i hosty skutečným kulturním i silným emociálním zážitkem. Závěrečný týden se nesl mimo jiné ve znamení třídních výletů mladších žáků a žáků ZŠS do ZOOkoutku Malá Chuchle a do Prokopského údolí. Starší žáci ZŠP si ještě v rámci projektu Turista zopakovali znalosti a dovednosti související s ochranou člověka za mimořádných událostí a také praktickou topografii. Dlouholetou tradicí školy jsou pravidelně konaná celoškolní slavnostní shromáždění v předposlední den školního roku, na nichž probíhá mimo jiné hodnocení školního roku a odměňování žáků, kterým byla udělena pochvala. 10. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Při řešení projevů rizikového chování úzce spolupracovali třídní učitelé především s výchovným poradcem (VP) a školním metodikem prevence (ŠMP), dle potřeby též s ředitelkou školy a pedagogy SPC. Nadále byl dodržován 3stupňový systém řešení problémů v závislosti na závažnosti rizikového chování, tj. pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem, pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem za přítomnosti výchovného poradce, v případech nejzávažnějších to bylo jednání se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti vedení školy (výchovná komise s účastí ředitele, výchovného poradce a případně též zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí). Školní metodik prevence se zúčastňoval jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti výchovného poradce a vedení školy. Během školního roku průběžně konzultoval jednotlivé projevy rizikového chování s pedagogy či třídními učiteli. Proběhla intervence ve školní družině zaměřená na vztahy v kolektivu mezi žáky 1. ročníku. ŠMP má vytvořenou databázi zařízení následné péče a pomoci pro učitele a zákonné rodiče. Spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními při řešení projevů rizikového chování. Postup řešení projevů rizikového chování je specifikován ve školním řádu, plánu výchovného poradenství, v Minimálním preventivním programu (MPP) a v Krizovém plánu šikany (KPŠ). Přehled jednání a opatření provedených ve školním roce 2012/2013: 20 jednání za přítomnosti vedení školy (výchovné komise) nejčastější problémy se týkaly úzké skupiny žáků 9. ročníku, jednání se opakovala 10 pohovorů třídního učitele s rodiči za přítomnosti výchovné poradkyně bylo podáno 5 oznámení o zanedbávání školní docházky místně příslušnému občansko-správnímu odboru pokračovala intenzivní spolupráce s Policií ČR 5.OOK, Nádražní ul. 16/A při řešení nedostatečné docházky, 1 případ podvodu s omluvenkami (zneužití lékařského razítka) V rámci prevence rizikového chování se v průběhu školního roku uskutečnily tyto aktivity a tato opatření: uskutečnily se 3denní pobytové akce v rámci primární prevence: Víkend bez sídliště pro žáky 8. a 9. ročníků, Víkend trochu jinak pro žáky 7. a 6. ročníků, Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

19 ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni byly ve škole realizovány programy sociální integrace ve formě praktických žákovských workshopů program C est la vie simulující sociální realitu, workshop Finanční gramotnost Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. uskutečnila s našimi žáky 8. a 9. ročníku ZŠP ukázkovou hodinu s názvem Finanční gramotnost již tradičně proběhly besedy se žáky zajišťované Útvarem prevence Městské policie Praha na různá témata pedagogický sbor byl průběžně informován o metodách řešení jednotlivých prvků rizikového chování aktualizace MPP a KPŠ je zveřejňována na webových stránkách školy učitelé a zejména ŠMP vedli písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků bylo využito nabídky o.s. Proxima Sociale, které organizuje ve spolupráci s MČ Praha 13 resocializační pobyt účast celkem 6 žáků dne 4.2. proběhl preventivní program o alkoholu Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, zajišťoval o.s. Sananim zdarma se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠP SPC při škole realizovalo ve třídě 6. ročníku ZŠP skupinovou práci se třídou s prvky terapeutických technik (10 setkání, 45 minut) ŠMP se pravidelně zúčastňoval schůzek širšího vedení školy, kde seznamoval další účastníky s aktuálními problémy pedagogové školy se zúčastnili DVPP s tématikou: sebepoškozování, právní vědomí, žáci s ADHD, práce s romskými žáky, spolupráce se sociálními pracovníky, práce se skupinou ŠMP provedl autoevaluaci na základě dotazníku zadaného pedagogům školy ŠMP a VP nabídli spolupráci Klubu rodičů, který se utváří při škole 11. Výchova k udržitelnému rozvoji EVVO Tématika environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP a neodmyslitelně prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je součástí formálního i neformálního kurikula školy. Na 1. stupni je průřezové téma environmentální výchova začleněno zejména do vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní vyučování a tělesná výchova. Na 2. stupni se EVVO prolíná převážně přírodovědnými předměty, tj. přírodopisem, zeměpisem, chemií, fyzikou, ale také občanskou výchovou, výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním a tělesnou výchovou. Celoroční práce se žáky vychází z přirozeného života, střídání ročních období a změn v přírodě. Využíváme zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování, kde se zaměřujeme na pěstitelské práce na školním pozemku a na práci s přírodním materiálem v dílnách. V ostatních předmětech jsou žáci vedeni k aktivní ochraně přírody, vlastního zdraví i zdraví druhých, jsou prakticky vedeni ke zdravému životnímu stylu. Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. K pravidelně organizovaným aktivitám patří čtvrtletní sběr papíru a PET víček. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

20 Žáky 1. ročníku jsme zapojili do preventivního programu Veselé zoubky pořádaného společností dm drogerie markt s.r.o., jehož cílem je prevence zubního kazu. K významným akcím patřil projektový den ke Dni vody, který propojoval téma environmentální a multikulturní výchovy a je charakterizován níže. Během školního roku se naši žáci plánovaně zúčastnili řady výukových programů pořádaných Střediskem ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr: Noční život lesa všechny třídy Ptačí svět není budka jako budka 6. a 7. ročník ZŠP Není kroužek jako kroužek (kroužkování ptáků) 6. a 7. ročník ZŠP Ptačí rok ornitologická exkurze 7. ročník ZŠP Krok za krokem vodním tokem 6. a 8. ročník ZŠP Život vody 8. a 9. Ročník ZŠP 12. Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova přirozeně prolíná celým ŠVP, především je zapracováno do učebních osnov předmětů český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská výchova, občanské praktikum, hudební a výtvarná výchova. Žáci se v rámci výuky seznamují s reáliemi cizích zemí, zvyky, tradicemi, kulturou, kuchyní jiných národů a etnik. V rámci výuky zeměpisu v 8. a 9. ročníku ZŠP podle ŠVP Domino I. byly opět realizovány projektové dny s názvem Evropské setkání cestovních kanceláří (8.ročník) a Jak se žije v Africe (9. ročník). Každodenní setkávání se žáků z odlišného národního i sociokulturního prostředí je přirozeným způsobem rozvíjení tolerance k odlišnostem a vzájemného respektu. K tomuto cíli směřoval i seminář pro žáky Kultura neslyšících, který byl zajištěn formou spolupráce s o.s. Pevnost České centrum znakového jazyka. Po úspěšném loňském projektu OKNO DO AFRIKY jsme se i letos rozhodli uskutečnit v rámci multikulturní výchovy obdobný projekt zaměřený na pomoc obyvatelům chudých afrických zemí. Do projektu PANENKY PRO AFRIKU se zapojili nejen žáci, ale i rodiče z celé školy. Sbírku panenek organizuje celosvětová humanitární služba The Oneness- Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty), což je sdružení dobrovolníků z několika desítek zemí. Cílem projektu bylo shromáždit co nejvíce vlastnoručně vyrobených panenek z látky (viz foto) a výše uvedené sdružení panenky dopraví dětem do Afriky. V Africe jsme letos zůstali i na Den vody 22. března. Během celoškolního projektového dne s názvem DEN VODY STUDNA PRO AFRIKU jsme se věnovali problémům s nedostatkem vody v chudých afrických zemích, konkrétně v Etiopii. Během dopolední výuky žáci připravovali prezentační panely na zadané téma a také již s předstihem společně s pedagogy vyráběli drobné dárky s africkou tématikou šperky, jednoduché hudební nástroje, trička a látkové tašky s potiskem apod. Odpoledne byla uspořádána výstava výsledků projektu a současně jsme zorganizovali finanční sbírku, dárci byli odměněni vyrobenými drobnostmi. Podařilo se získat částku 5.500,- Kč, která byla předána o.s. Člověk v tísni pro účely zakoupení pumpy na čistou vodu a 20 kanystrů pitné vody pro postiženou oblast v Etiopii. Ve stejný den se třída 8. ročníku ZŠP zapojila do charitativní akce UNICEF v rámci Světového dne vody s názvem Fronta na záchod spolupráce se ZŠ. Při akci žáci každé ze zúčastněných škol výtvarně ozdobili maketu toalety, makety se později dražily prostřednictvím internetu a výtěžek byl zaslán do afrických zemí na pitnou vodu. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více