Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí, Datum zápisu do rejstříku škol: Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: PaedDr. Věra Kozohorská, statutární zástupce: Mgr. Jana Marková telefon, fax: telefon: Speciálně pedagogické centrum vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Školní družina Vedoucí: Marie Krejčová Zřizovatel školy Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha Školská rada předsedkyně: Lenka Matějková člen za zákonné zástupce žáků členové: Jitka Metelková člen za zákonné zástupce žáků Ing. Zdeněk Kovářík zástupce zřizovatele Mgr. Nataša Šturmová zástupce zřizovatele Mgr. Tamara Kováříková zástupce pedagogů Mgr. Ilona Kupincayová zástupce pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 2

3 1.7. Charakteristika školy V Základní škole praktické a Základní škole speciální Lužiny (dále jen ZŠP a ZŠS Lužiny) poskytujeme základní vzdělávání žákům s lehkým, případně středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dále žákům s poruchou autistického spektra a žákům s více vadami. Individuálně jsou v jednotlivých třídách integrováni také žáci s jiným druhem zdravotního postižení, tj. nejčastěji žáci s těžkými formami poruch učení a chování, s vadami řeči, sluchu i zraku. Kurzy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání škola prozatím nerealizuje. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické (dále jen ZŠP) a ročníkem ZŠ speciální (dále jen ZŠS). Celkový nejvyšší povolený počet žáků ve škole je podle posledního rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku 186 žáků, přičemž maximální povolená kapacita ZŠP je rovněž 186, nejvyšší kapacita ZŠS je 30 žáků. Součástí školy je školní družina (dále ŠD) s kapacitou 54 žáků a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). Škola sídlí v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, a to v budově sídlištní školy FZŠ při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova Z hlediska dopravy je výborně dostupná, nachází se v bezprostřední blízkosti stanice metra Luka na trase B. Ve školním roce 2012/2013 byly opět zlepšovány materiální a technické podmínky vzdělávání. Vybavení školy bylo doplněno a obnoveno pomůckami, přístroji, nábytkem atd. v hodnotě přibližně ,- Kč. Jednalo se například o vybavení heren školní družiny (koberce, lehátka, nábytek, hračky), výukové nástěnné tabule, nábytek pro uložení rozšiřujících se sbírek pomůcek, nové vybavení sborovny, skříně do dílen pracovního vyučování, digitální kameru pro záznam školních akcí, výukový software, modernizaci vybavení a přestavbu PC učebny, mikroskopy, vysavače s funkcí mokrého praní a čištění vzduchu. 2. Přehled oborů vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání B/001 Pomocná škola B/ C/01 Základní škola speciální Základní škola Vyučovací jazyk Délka Kapacita Platnost Dobíhající vzdělávání oboru obor denní český 10 roků 26 Platné Ano denní český 10 roků 30 Platné Ne denní český 9 roků 186 Platné Ne Vzdělávací programy jednotlivých oborů: Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠP. Ve školním roce 2012/2013 škola vyučovala podle nově schválené úpravy ŠVP DOMINO I., která spočívala Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 3

4 v novém rozvržení učiva v předmětech prvouka ve 2. a 3. ročníku a občanská výchova v 6. až 9. ročníku, v zařazení individuální logopedické péče na 1. stupni jako předmětu speciálně pedagogické péče, ve změně struktury volitelných předmětů na 2. stupni. Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO III., vypracovaná podle RVP ZV Podle tohoto programu byli vzděláváni individuálně integrovaní žáci v 1. až 5. ročníku ZŠP, jimž nebylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV LMP nebo s tím nesouhlasil i přes doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zákonný zástupce žáka. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 4., 5., 6. a 10. ročníku ZŠS Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1., 2., 3., 7., 8. a 9. ročníku ZŠS 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Personální obsazení Ve škole celkem v průběhu školního roku působilo 41 pedagogů, průměrný počet byl 40 pedagogů (fyzických osob), a to na 44 pracovních místech (přepočtených pedagogických úvazků bylo v 1. pololetí 39,5 a ve 2. pololetí 39,9). V členění podle kategorií se jednalo o 24 učitelů, z nichž 3 jsou muži (23 přepočtených úvazků), 5 vychovatelek (3,5 úvazku), 12 asistentek pedagoga (10,4 úvazku) a 3 pedagožky v SPC (2 speciální pedagogové a 1 psycholog v celých úvazcích). Celkem 4 pedagogové zastávali současně 2 pedagogické zkrácené úvazky zpravidla asistent pedagoga a vychovatel školní družiny. Věkový průměr pedagogického sboru byl 44,61 let, kvalifikovanost se celkově zvýšila oproti předcházejícímu školnímu roku ze 71% na 75 %. počet v tom podle věkových kategorií celkem ve fyz. osobách k do 20 let let let let let 61 a více let počet ped. prac. celkem v tom (počet úvazků) k kvalifikovaní nekvalifikovaní 39,5 29,9 9,6 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 4

5 Přehled kvalifikace podle druhů pracovního zařazení: Učitelé Vychovatelé ŠD Asistenti pedagoga Pedagogové SPC 72% 57% 81% 100% Kromě pedagogů zajišťovalo chod školy 7 nepedagogických zaměstnanců v následujícím členění: - hospodářka - rozpočtářka školy - školník provozář - pracovnice úklidu - sociální pracovnice SPC s úvazkem 0, Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/2013 se počet úvazků asistentů pedagoga díky schválení zřizovatelem významně zvýšil, takže s pedagogy spolupracovalo při realizaci vzdělávání žáků s potřebou vysoké míry podpůrných opatření již 12 asistentů. V pohledu přepočtených úvazků se v 1. pololetí jednalo o 10 pracovních míst, ve 2. pololetí dokonce o 10,4. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu těchto zaměstnanců roste i význam zřízené funkce vedoucího asistenta, který koordinuje a řídí činnost na tomto úseků. Těžiště práce vedoucího spočívalo v tvorbě pravidelných rozvrhů asistentů pedagoga ve spolupráci se zástupkyní ředitele a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Dále vytváří rozvrh náhradní asistence u vytipovaných žáků pro případy nepřítomnosti některých žáků s pravidelnou asistencí, spolupracuje při určování asistence na mimořádných akcích s cílem zajištění bezpečnosti žáků formou zvýšeného pedagogického dohledu, participuje na organizaci dohledu nad žáky při školním stravování a u tzv. čekajících žáků (skupiny, v nichž žáci nezařazení do školní družiny čekají na odpolední výuku), zajišťuje vzájemné zastupování v případě nepřítomnosti některého asistenta. Celkem 6 úvazků asistentek bylo přiděleno do 5 tříd ZŠS u nejmladších žáků byla v případě stoprocentní přítomnosti žáků nutná přítomnost 2 asistentek, zbývajícím 4 třídám ZŠS byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Zbývající asistentky pedagoga pracovaly převážně ve třídách 1. až 4. ročníku ZŠP. Do ostatních tříd ZŠP docházela asistence v rámci možností stanovených úvazků a v souladu s doporučením SPC jen na některé předměty, a to převážně na český jazyk a matematiku. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogů na DVPP byla koordinována vedením školy v souladu s plány DVPP na rozpočtové roky 2012 a 2013, pedagogové se zúčastňovali jednotlivých akcí zpravidla na základě vlastního zájmu, u vybraných akcí na základě příkazu ředitelky školy. Některé akce DVPP absolvovali ve výjimečných případech na základě svého hlubokého osobního interesu, a to i v době mimo přímou výchovně vzdělávací činnost, a hradili si je sami. Plánovanou prioritou bylo vzdělávání v následujících oblastech: vzdělávání vedení školy zaměřené na změny právních předpisů v oblasti ekonomické, platové, právní a personální studium k získání kvalifikace studium pedagogiky pro asistenty pedagoga průběžné vzdělávání výchovného poradce a školního metodika prevence průběžné vzdělávání koordinátora tvorby ŠVP a koordinátora EVVO Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 5

6 školení metodika - koordinátora ICT semináře a kurzy zaměřené na využívání ICT ve výuce, zejména interaktivních tabulí jazykové vzdělávání učitelů anglického jazyka rozvíjení dovedností práce s dětmi s těžkou poruchou komunikace - AAK praktické kurzy a semináře zaměřené na činnostní učení, zážitkovou pedagogiku, projektové vyučování vzdělávání zájemců o témata, která jsou přínosná pro metodiku a prosazují nové trendy ve výchově či vzdělávání např. finanční a čtenářská gramotnost, dramatická výchova Některé vzdělávací akce proběhly přímo ve škole. Proběhlo každoroční školení všech zaměstnanců v oblasti ochrany člověk při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu, rovněž na konci sledovaného období školení 1. pomoci realizované smluvním lékařem v rámci poskytování pracovně lékařských služeb. Pokračovaly interní konzultace pedagogů s metodikem ICT zaměřené na využívání nově zakoupeného výukového softwaru a na získávání kompetencí při vytváření digitálních výukových materiálů za využití výpočetní a projekční techniky. Při jednání pedagogické rady a na poradách byli pedagogové průběžné seznamováni se změnami právních předpisů, metodických pokynů, pravidel, se situací v oboru péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé anglického jazyka se zúčastnili interní ukázkové hodiny, pokračovali vzájemné hospitace všech kategorií pedagogů v závislosti na možnostech osobních rozvrhů hodin. Ředitelka školy se účastnila porad a pracovních setkání ředitelů speciálních škol zřizovaných HMP, sledovala změny platných předpisů ovlivňujících činnost školy a účastnila se vzdělávacích akcí uvedených níže v tabulce. Některou z akcí dalšího vzdělávání (kromě interních akcí) prošlo v uplynulém školním roce 26 pedagogů a hospodářka školy. Rozpočtovaná částka na DVPP v roce 2012 byla Kč, skutečné náklady na vzdělávání ve výsledku činily ,- Pro kalendářní rok 2013 je rozpočtováno Kč a přibližně 50% plánované částky bylo v období od 1.1. do vyčerpáno. Přehled konkrétních akcí uvádí následující tabulka (vzdělávání pedagogů SPC je uvedeno níže v informacích o školském poradenském zařízení): Škola účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce (místo konání) ředitelka školy Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky VISK účinné od Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Comenius Agency Účetnictví škol a školských zařízení v roce 2013 od A do Z KEŠ, o.s. Regionální informační setkání v rámci projektu: Národní systém inspekčního hodnocení ČŠI vzdělávací soustavy ČR (NIQES) zástupkyně ředitele Diskusní setkání Spolupráce učitelů, Rada pro rozvoj sociální výchovných pracovníků ZŠ a sociálních práce + JABOK-VOŠ sociálně pracovníků OSPOD možnosti a rizika, pedagogická a teologická zkušenosti z praxe Konference Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání NÚV Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 6

7 školní metodik prevence koordinátor ŠVP Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Školení PO + BOZP vedoucích zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách + školní řád Program Bakaláři pomocník pro administrativu Diskusní setkání Spolupráce učitelů, výchovných pracovníků ZŠ a sociálních pracovníků OSPOD možnosti a rizika, zkušenosti z praxe Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Grantové řízení Zdravé město Praha 2013 Možnosti ovlivňování sociálního klimatu školy/třídy Samostudium, konzultace úpravy RVP ZV Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) Webinář Služba škole MB Rada pro rozvoj sociální práce + JABOK-VOŠ sociálně pedagogická a teologická Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP MHMP ww.rvp.cz koordinátor EVVO Valná hromada Klubu ekologické výchovy KEV Metodikkoordinátor ICT a vyučující informatiky výuka Tv učitel dramatické výchovy učitelé anglického jazyka učitel výtvarné výchovy Ekologizace provozu školy SMART Klub krajská odborná konference o podpoře integrované výuky Odborná konference Praha bezpečně on line Právní odpovědnost při výuce Tv Dětská scéna Svitavy celostátní přehlídka dětského divadla 9. Ostrovské soukání mezinárodní divadelní festival pro děti a mládež, téma: Rozhodnutí Projekt JARO II anglický jazyk, úroveň B2 (studium pro učitele) Metodika AJ pro učitele 1. st. ZŠ přidružené studium k Projektu JARO II Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách AJ Tvořivé aktivity ve výuce AJ Kreslení pravou mozkovou hemisférou Tvorba s fimo hmotou Encaustic technika malování horkým voskem Práce s voskem, trojboké voskovky Křišťálová pryskyřice 2 kurzy KEV AV Media Saferinternet.cz + oddělení prevence MHMP Comenia Consult Praha NIPOS, SKS Svitavy, o.s. STD (samoplátce) ZUŠ Ostrov nad Ohří (samoplátce) JASPEX katedra jazyků při ČVUT JASPEX katedra jazyků při ČVUT NIDV NIDV Agentura MADAMI DAVONA Králův Dvůr (samoplátce) Powertex Studio Světluška (samoplátce) Idea Creative (samoplátce) Pébéo ostatní učitelé Mgr. studium SPPG učitelství, 1.ročník UJAK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 7

8 Cyklus seminářů Podpora učitelů při vzdělávání romských žáků Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ Seminář Hry ve vyučování nejen v matematice Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. 4 učitelé Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními 3 učitelé Český jazyk činnostně ve 4. ročníku ZŠ Vyjmenovaná slova a slovní druhy Přípravná početní cvičení Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež (knihovník) Sebepoškozování a emo styl Specifické poruchy učení a chování základní kurz Výuka matematiky metodou Yes We Can PedF UK Praha NIDV NIDV Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR NIDV Tvořivá škola Tvořivá škola Tvořivá škola NPKK VISK PedF UK Praha DownSyndrom.cz (samoplátce) VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém NÚV Kurz 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot e-pedagog.cz asistenti pedagoga Studium pro asistenty pedagoga 1 asistent NÚV hospodářkaekonomka školy Umělecká tvořivost speciálních pedagogů Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky účinné od Výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 239/2012 Sb., s důrazem na účetnictví škol a školských zařízení Účetní uzávěrka 2012 změny v účetnictví roku 2013 Aktuality v účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 PedF UK Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR VISK KEŠ, o.s. MHMP KEŠ, o.s. Školní družina účastník Název semináře, kurzu pořádající instituce vedoucí vych. Právní rámec zájmového vzdělávání NIDM Právní vědomí vychovatelů NIDV Neklidné a nesoustředěné děti (zejména s ADHD) v základní škole. PedF UK Praha Právní vědomí vychovatelů NIDV vych. 2. oddělení Odborná konference na téma Komunikace Psychopedická společnost + PedF UK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 8

9 vych. 3. oddělení Konference INSPO 2013 problematika osob se specifickými potřebami (vzdělávání, zaměstnávání, pomůcky. ) Biblioterapie Biblioterapie a arteterapie Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie zaměřené na trénink paměti Aktivní muzikoterapie, arte a ergoterapie v práci s klientem s PAS a MP Škola čtenářských dovedností (letní kurz) Sumie japonská tužová malba Seminář pro SVČ, ŠD, ŠK příklady dobré praxe. BMI sdružení + Křižovatka.cz (samoplátce) Knihovna Kroměřížska (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) NIDV Jihlava (samoplátce) Česko-japonská společnost Praha (samoplátce) NIDM 5. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do školy k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 5.1. Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku Počet žáků byl během školního roku relativně stálý, k to bylo 134 žáků a na konci školního roku ke dni celkem 138 žáků. V průběhu roku bylo nově přijato ke vzdělávání 13 žáků, naopak 9 žáků přestoupilo do jiných škol. Počty žáků k podle typu škol (součástí): Základní škola praktická (ZŠP) 11 tříd, 112 žáků Základní škola speciální (ZŠS) 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona Celkem 138 žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení stav k Zdravotní postižení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci sluchové 1 vady řeči 10 tělesné kombinované vady 8 autismus 19 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování 16 2 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 9

10 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí žáci měli v uvedeném období trvalé bydliště mimo ČR: Slovenská republika, Ruská federace 5.2. Zápis do 1. ročníku Zápisu do školy i v uplynulém školním roce předcházela dvoudenní prezentace školy v rámci tzv. Veletrhu základních škol Prahy 13, který se konal a v obřadní síni radnice ÚMČ Praha 13. V úterý jsme uspořádali Den otevřených dveří, který se nadále znovu zařadí mezi naše každoroční tradiční akce. Kromě toho byly ředitelkou školy průběžně poskytovány individuální konzultace zájemcům o přijetí dítěte do naší speciální školy včetně prohlídky prostor a případného náslechu rodičů ve třídě. Řádný zápis do školy proběhl ve dnech 6.2. a , vzhledem ke specifickému zaměření školy probíhal v následujících měsících v odůvodněných případech ještě zápis dodatečný. K zápisu se celkem dostavilo 16 dětí, z toho 12 v řádném termínu a 4 v mimořádném individuálně domluveném termínu. Ze zapisovaných dětí bylo u 7 dětí rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Zbývajících 9 žáků bylo přijato do naší školy k základnímu vzdělávání, a to do 1. ročníku ZŠP 7 žáků a do 1. ročníku ZŠS 2 žáci, kteří jsou současně vzděláváni podle 42 školského zákona (jiný způsob vzdělávání žáků s hlubokým postižením). V případě 1 žáka přijatého do 1. ročníku ZŠP bylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy). Celkové výsledky řádného a dodatečného zápisu: - 7 žáků - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky - 6 žáků- přijato k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - LMP - 1 žák - přijat k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - 2 žáci přijati k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠS, stanoven jiný způsob vzdělávání podle 42 školského zákona 6. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce 2012/2013 na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. Odbor kontrolních činností MHMP provedl ve škole ve dnech až kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění dílčích nedostatků zjištěných při následné finanční kontrole za rok V rámci kontroly nebylo zjištěno zásadní nesplnění některého ze stanovených opatření, která se týkala náležitostí interních účetních dokladů, přesnosti Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

11 zápočtu praxe pedagogů v souvislosti s MD a RD zaměstnankyň, aktualizace výpočtu výše pronájmu, evidence smluv a aktualizace vnitřních směrnic. V průběhu 1. pololetí kalendářního roku 2013 ve škole proběhla celkem 3 kontrolní šetření provedená Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Předmětem kontrol ve dnech a byla ochrana zaměstnanců před faktory pracovního prostředí dle kategorizace a související pracovní podmínky a zajištění závodní preventivní péče. Další kontrola dne sledovala zajištění pracovnělékařské péče dle nových právních předpisů. Kontrolované oblasti byly ve všech třech případech shledány bez závad. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání Naše škola se opět dobrovolně zapojila do druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (projekt NIQES) pro školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla zkouška povinná. Tentokrát již byly testy z českého jazyka a matematiky přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, testy z anglického jazyka však vyžadovaly znalosti jazyka na úrovni A2 a uzpůsobeny tedy nebyly. Proto se testu z anglického jazyka zúčastnili pouze 2 žáci 5. ročníku vyučovaní podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy), i pro ně však byl test vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám spočívajících ve specifické poruše učení (dyslexie, dysgrafie) velmi náročný. Ostatní žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se testu z anglického jazyka nezúčastnili. Testování především ověřilo, že žádnému žákovi školy nečiní obtíže obsluha testovacího programu tohoto typu. Výsledky byly výrazně lepší v českém jazyce než matematice. Výsledky školy v projektu NIQES: ročník předmět úspěšnost 5. matematika 56,73 % 5. český jazyk 82,00 % 5. (2 žáci) anglický jazyk 50,00 % 9. matematik 54,44 % 9. český jazyk 68,78 % Všichni vycházející žáci byli přijati ke střednímu vzdělávání do odborného učiliště nebo praktické školy Základní škola praktická 7 tříd 1. stupně, 4 třídy 2. stupně, 109 žáků k Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku neukončil školní docházku žádný žák Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

12 v 9. ročníku ukončilo školní docházku 9 žáků a získalo stupeň vzdělání základní vzdělání : - 1 žák byl přijat na SOŠ obor požární ochrana - 1 žák byl přijat SPŠ dopravní obor karosář - 2 žáci přijati na SŠ technickou obory autoelektrikář, truhlář - 5 žáků bylo přijato na OU - obory: 2x potravinářské práce, 1x - pečovatelské práce, 1x - stravovací a ubytovací služby Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % , ,9 3 23,1 1 9, , , ,3 4 40,0 3 25,0 5 50,0 2 16,7 1 10,0 celkem , ,9 6 5,5 7 6,2 2 1,8 1 0,9 V přehledu vystupuje do popředí extrémně problémová třída 9. ročníku s vysokým počtem snížených známek z chování. Tomu také odpovídá neobvykle vysoký počet pohovorů s rodiči a počet jednání výchovné komise. Nejčastější důvody snížené známky zanedbávání školní docházky (neomluvená absence), hrubé porušování školního řádu ve vztahu k pedagogům i spolužákům Zameškané hodiny k , porovnání s předcházející rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené celkem Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

13 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli I. St , ,4 Prospěli II. St , ,7 Z toho s vyznam , ,1 Neprospěli I. St. 2 3, ,6 Neprospěli II. St. 3 6,5 1 2,3 Hodnoceni I.st , Hodnoceni II.st , Hodnoceni-celkem , Nehodnoc. I. St. 1 1,6 0 0 Nehodnoc. II. St. 1 2,2 0 0 Nehodnoc.-celkem 2 1,8 0 0 Relativně velmi vysoký počet neprospívajících žáků 1. ročníku ZŠP je způsoben nezralostí žáků přijatých do 1. ročníku i po realizovaném odkladu. Řešení problému formou dodatečného odkladu je vzhledem k nedostatku míst v předškolním vzdělávání nemožné, proto je voleno opakování ročníku. Tento trend se projevuje již druhým školním rokem. Další příčinou neprospěchu na 1. stupni ZŠP je dlouhodobé nezvládání požadavků vzdělávacího program RVP ZV (programu běžné ZŠ), který byl školským poradenským zařízením doporučen žákům v rámci inkluzívních trendů vzdělávání, a to ani při povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Z 12 žáků 1. stupně ZŠP, kteří neprospěli ve 2. pololetí výhradně z důvodu svého závažného zdravotního postižení, 9 žáků opakuje ročník ze zdravotních důvodů rodiče požádali o opakování ročníku bez vykonání opravné komisionální zkoušky. Celkem 3 neprospívající žáci byli převedeni do vzdělávacího programu pro žáky s LMP na základě rediagnostiky SPC a souhlasu zákonných zástupců. Kromě neprospívajících žáků došlo k obdobné změně vzdělávacího programu ještě u 3 žáků, kteří byli dlouhodobě hodnoceni sotva dostatečně, byť formou širšího slovního hodnocení Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,518 1,610 II. stupeň 1,864 1,934 celkový průměr 1,715 1,790 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

14 7.2. Základní škola speciální 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona k Počty žáků ZŠS v jednotlivých třídách dle ročníků III.B IV.C V.B VI.B IX.B počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník žáků 1 1.r. 3 6.r. 1 9.r. 4 5.r. 1 7.r. 1 2.r. 5 4.r. 1 8.r r. 1 6.r. 7.r. 3 3.r žáků celkem: Zameškané hodiny k , porovnání s předcházejícím školním rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené 0 0 celkem Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v ZŠS 3 žáci ukončili úspěšně docházku v 10. ročníku ZŠS, získali stupeň vzdělání základy vzdělání a byli přijati ke střednímu vzdělávání do Praktické školy 8. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Nejsou školou realizovány. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se pod vedením pedagogů žáci opět zúčastnili řady veřejných soutěží a přehlídek. Tradiční účast v soutěžích sportovních a výtvarných tentokrát zpravidla nebyla korunována výraznějšími úspěchy z hlediska umístění žáků na předních místech v kategorii speciálních škol. Vedle toho se žáci společně se svými rodiči zapojili do několika charitativních akcí, které jsou blíže charakterizovány v údajích o činnosti školní družiny a o realizaci průřezového tématu multikulturní výchova. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

15 Přehled soutěží a dalších akcí v roce 2012/ Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V prosinci se jako každoročně konal v Jilemnici 5tidenní zimní turistický kurz pro 33 žáků ZŠP i ZŠS, o žáky se staralo 5 pedagogů školy a 1 externí pracovník. Jarní turistický kurz pro žáky ZŠS se uskutečnil ve Víchové nad Jizerou v termínu od do a zúčastnilo se ho 20 žáků pod vedením 10 pedagogů. Skupina pedagogů opět uspořádala pro žáky zahraniční výjezd do Chorvatska do Živogošce, a to v termínu od do O celkem 18 žáků 4. až 9. ročníku ZŠP i ZŠS se starali 4 pedagogové Sportovní soutěže a aktivity Ve 2. pololetí byl zajištěn plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku ZŠP i ZŠS. Žáci ZŠS se zúčastnili 2. ročníku plavecký závodů pro žáky daného typu školy v Městském bazénu Čelákovice. Pro žáky ZŠS byl určen i sportovní den pořádaný na ZŠP a ZŠS Bártlova, Praha 9. Další sportovní událostí byl pražský přebor žáků speciálních škol v plavání na stadion Slavie v Praze - Vršovicích, přeboru předcházely i 2 tréninkové dny. Získali jsme v jednotlivých disciplinách 2. místo a 3. místo v kategorii starších žákyň. Dvě žákyně 7. ročníku byly vyslány na pražský přebor ve stolním tenise pořádaný SOŠ stavební a zahradnickou v Praze 9. Smíšená družstva tříd ZŠP nás reprezentovala na turnaji v přehazované, který organizovala ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého. Naše družstvo se umístilo na 5. místě z 8 zúčastněných škol. Tato škola uspořádala také pražský přebor ve vybíjené dívek, samozřejmě za naší účasti. Z 8 škol jsme skončili na pěkném 3. místě. Na 3. ročníku pražského přeboru v přespolním běhu žáků speciálních škol CROSS CUP pořádaném ZŠP Radotín v Praze 5 nás reprezentovali žáci všech ročníků ze ZŠP, dokonce i prvňáčci. Bylo zde celkem 9 škol. Naši žáci získali 1x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo a celkově se naše škola umístila na 2. místě. Již tradičně jsme byli účastníky pražského přeboru v malé kopané na SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská. Po loňském úspěchu jsme velké naděje vkládali do našich reprezentantů v městském kole atletického čtyřboje, který se konal na atletickém stadionu Slavie v Praze Vršovicích. Výsledkem účasti byl postup na sportovní hry mládeže Varnsdorf 2013, kde se ve dnech až konal 47. ročník atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS. Na tomto mistrovství republiky jsme z hlediska umístění již neuspěli. Naše škola byla v závěru roku pořadatelem tradičního sportovního dne ZŠ speciálních pro školy z Prahy a okolí. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

16 9.3. Výtvarné soutěže a aktivity Pod vedením naší specializované výtvarnice se žáci zúčastnili celé řady výtvarných soutěží celorepublikového charakteru např. 17. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 (čestné uznání pro žákyni 6. ročníku), dvou soutěží vyhlášených organizací ADRA (v soutěži s názvem Z místa na místo se práce našich žáků ze 4. ročníku stala součástí putovní výstavy), celostátní výtvarné soutěže Radost 19 pořádané SPMP a soutěže Pražské informační služby s názvem Praha 20 let UNESCO Jak to vidíš ty? (diplom pro školu za účast), soutěže vyhlášené APSS ČR, MPSV, MŠMT a SMO ČR s názvem Šťastné stáří očima dětí Odeslali jsme výtvarné práce též do soutěže určené pro třídní kolektivy vyhlášené Magistrátem hl.m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy Namaluj svou tramvaj, která má podpořit cestování nejmladší generace MHD. Z dalších soutěží je třeba zmínit Soutěž o nejzdařilejší vánoční přání vyhlášenou spolupracujícím o.s. Zajíček na koni, protože 2 žáci školy získali v soutěži ocenění 1. místem spojeným s finanční odměnou. Nejmladší žáci ZŠP navštívili v zámeckém areálu Ctěnice výstavu Stanislava Holého Krajinou her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi a přidruženou výtvarnou dílnu. V rámci výuky výtvarné výchovy a zejména volitelného předmětu výtvarné techniky žáci 2. st. ZŠP navštívili řadu výstav spojených s výtvarnými dílnami, např. výstavu britského umění London Twelve, výstavu street art a grafitti Městem posedlí, sklářskou dílnu Crystalex, výstavu Zámek Troja, výstavu Jana Švankmajera Možnosti dialogu, Jana Kalába prostorová tvorba, Evžena Šimbery stékané obrazy Hudebně pohybové aktivity Velmi úspěšní byli chlapci i dívky ZŠS v taneční soutěži pořádané na podzim ZŠ a SŠ Vinohradská, Praha 2 ve své kategorii získali chlapci 1. místo a dívky 2. místo. Kulturním zážitkem v adventní době byl pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠP vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle. Úspěch u žáků měly hudební programy v Českém muzeu hudby - hudební dílna Pohádka o barevném království seznámila žáky s netradičními hudebními nástroji, hudebně dramatická dílna Šaman učila žáky intenzivně vnímat a prožívat hudbu. Samozřejmostí byla naše účast v soutěži v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2013, kterou pravidelně vyhlašuje MČ Praha 13. V březnu se konalo za široké účasti dětí školní kolo, následně nás reprezentovala v obvodním kole, konaném na Radnici Prahy 13 v měsíci dubnu, žákyně 4. ročníku ZŠP. Již s předstihem se žáci těšili na 18. ročník koncertu Chceme žít s Vámi pro děti s handicapem, kterého se za doprovodu pedagogů školy i školní družiny zúčastnilo 29 žáků. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

17 Měsíc duben a květen se nesl ve znamení nácviku našeho vystoupení na Přehlídku sborového zpěvu žáků speciálních škol. Byla uspořádána již tradičně speciální školou ZŠ Práčská, Praha 10 v KDB Barča Mimořádné akce v rámci předprofesní přípravy Inspirací při volbě budoucího povolání mohli žáci 2.st. ZŠP získat na návštěvě soutěžní přehlídky řemesel SUSO při veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA. Volbu učebního oboru a konkrétního učiliště mohla vycházejícím žákům usnadnit návštěva výstavy středního školství SCHOLA PRAGENSIS. Naši školu navštívili zástupci pedagogů Odborného učiliště a Praktické školy Chabařovická v Praze 8 a pro žáky 7., 8. a 9. ročníku uspořádali prezentaci vzdělávacích programů své střední školy. Žáci 2. stupně se také zúčastnili soutěže praktických dovedností organizované SŠ technickou, Praha 4, Zelený pruh Ostatní aktivity v rámci vzdělávání mimo běžnou výuku Většina tříd navštívila počátkem školního roku ZOO Praha v rámci akce Happy Mondays (pondělní vstupné za 1,- Kč) Pedagogové 1. stupně ZŠP a všech ročníků ZŠS připravovali po celý rok pro žáky poutavé projektové dny zaměřené k danému ročnímu období či aktuálním událostem: Není drak jako drak; Podzimní hrátky s bramborou; cyklus adventních projektových dnů - Pohádková zimní škola aneb advent začíná, Čertí škola aneb s čerty nejsou žerty, Bílá škola aneb Lucky, Andělská škola aneb Vánoce, Vánoce přicházejí; Tradiční masopustní karneval; Čarodějnický slet; Den dětí. Ve všech třídách proběhla 5. prosince oblíbená Mikulášská nadílka, nechyběly bohaté dekorace, kouzelná kniha hříchů a drobné sladkosti. Pro žáky 2. st. ZŠP byly určeny návštěvy výukových programů Planetária Praha, které byly vybírány v kontextu učebních osnov ŠVP (Noční obloha, Pohyby Země a čas, Sluneční soustava, Planeta Země) Všichni žáci 2. stupně ZŠP prošli výukovým programem Národního technického muzea Voda v chemii, spojeným s prohlídkou muzea. Žáci všech tříd se zúčastnili některého divadelního představení, mladší nejčastěji v KS Průhon v Praze 6, starší žáci pak v divadle GONG: Jak šel kozlík do světa, Příhody Ferdy Mravence, O princezně Mlsance, Katka a Škubánek, Jak Tonda léčil rohatou princeznu, Duhové bubliny, Mauglí, muzikál Andílci za školou, Cesta kolem světa, Dobrodružství Toma Sawyera. Poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami byla pro žáky 2. stupně ZŠP připravena sportovní a znalostní soutěž s tematickým zaměřením na svátky jara nazvaná Velikonoční putování. Žáci, kteří navštěvují nepovinnou Dramatickou výchovu, a nejstarších žáci ZŠS vystoupili na 19. ročníku festivalu integrace SLUNCE 2013 v Paláci Akropolis. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

18 Vyvrcholením školního roku byla velmi zdařila slavnostní školní akademie, která se uskutečnila ve středu ve Spolkovém domě ve Stodůlkách a která byla pro děti, rodiče, pedagogy i hosty skutečným kulturním i silným emociálním zážitkem. Závěrečný týden se nesl mimo jiné ve znamení třídních výletů mladších žáků a žáků ZŠS do ZOOkoutku Malá Chuchle a do Prokopského údolí. Starší žáci ZŠP si ještě v rámci projektu Turista zopakovali znalosti a dovednosti související s ochranou člověka za mimořádných událostí a také praktickou topografii. Dlouholetou tradicí školy jsou pravidelně konaná celoškolní slavnostní shromáždění v předposlední den školního roku, na nichž probíhá mimo jiné hodnocení školního roku a odměňování žáků, kterým byla udělena pochvala. 10. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Při řešení projevů rizikového chování úzce spolupracovali třídní učitelé především s výchovným poradcem (VP) a školním metodikem prevence (ŠMP), dle potřeby též s ředitelkou školy a pedagogy SPC. Nadále byl dodržován 3stupňový systém řešení problémů v závislosti na závažnosti rizikového chování, tj. pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem, pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem za přítomnosti výchovného poradce, v případech nejzávažnějších to bylo jednání se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti vedení školy (výchovná komise s účastí ředitele, výchovného poradce a případně též zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí). Školní metodik prevence se zúčastňoval jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti výchovného poradce a vedení školy. Během školního roku průběžně konzultoval jednotlivé projevy rizikového chování s pedagogy či třídními učiteli. Proběhla intervence ve školní družině zaměřená na vztahy v kolektivu mezi žáky 1. ročníku. ŠMP má vytvořenou databázi zařízení následné péče a pomoci pro učitele a zákonné rodiče. Spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními při řešení projevů rizikového chování. Postup řešení projevů rizikového chování je specifikován ve školním řádu, plánu výchovného poradenství, v Minimálním preventivním programu (MPP) a v Krizovém plánu šikany (KPŠ). Přehled jednání a opatření provedených ve školním roce 2012/2013: 20 jednání za přítomnosti vedení školy (výchovné komise) nejčastější problémy se týkaly úzké skupiny žáků 9. ročníku, jednání se opakovala 10 pohovorů třídního učitele s rodiči za přítomnosti výchovné poradkyně bylo podáno 5 oznámení o zanedbávání školní docházky místně příslušnému občansko-správnímu odboru pokračovala intenzivní spolupráce s Policií ČR 5.OOK, Nádražní ul. 16/A při řešení nedostatečné docházky, 1 případ podvodu s omluvenkami (zneužití lékařského razítka) V rámci prevence rizikového chování se v průběhu školního roku uskutečnily tyto aktivity a tato opatření: uskutečnily se 3denní pobytové akce v rámci primární prevence: Víkend bez sídliště pro žáky 8. a 9. ročníků, Víkend trochu jinak pro žáky 7. a 6. ročníků, Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

19 ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni byly ve škole realizovány programy sociální integrace ve formě praktických žákovských workshopů program C est la vie simulující sociální realitu, workshop Finanční gramotnost Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. uskutečnila s našimi žáky 8. a 9. ročníku ZŠP ukázkovou hodinu s názvem Finanční gramotnost již tradičně proběhly besedy se žáky zajišťované Útvarem prevence Městské policie Praha na různá témata pedagogický sbor byl průběžně informován o metodách řešení jednotlivých prvků rizikového chování aktualizace MPP a KPŠ je zveřejňována na webových stránkách školy učitelé a zejména ŠMP vedli písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků bylo využito nabídky o.s. Proxima Sociale, které organizuje ve spolupráci s MČ Praha 13 resocializační pobyt účast celkem 6 žáků dne 4.2. proběhl preventivní program o alkoholu Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, zajišťoval o.s. Sananim zdarma se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠP SPC při škole realizovalo ve třídě 6. ročníku ZŠP skupinovou práci se třídou s prvky terapeutických technik (10 setkání, 45 minut) ŠMP se pravidelně zúčastňoval schůzek širšího vedení školy, kde seznamoval další účastníky s aktuálními problémy pedagogové školy se zúčastnili DVPP s tématikou: sebepoškozování, právní vědomí, žáci s ADHD, práce s romskými žáky, spolupráce se sociálními pracovníky, práce se skupinou ŠMP provedl autoevaluaci na základě dotazníku zadaného pedagogům školy ŠMP a VP nabídli spolupráci Klubu rodičů, který se utváří při škole 11. Výchova k udržitelnému rozvoji EVVO Tématika environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP a neodmyslitelně prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, je součástí formálního i neformálního kurikula školy. Na 1. stupni je průřezové téma environmentální výchova začleněno zejména do vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní vyučování a tělesná výchova. Na 2. stupni se EVVO prolíná převážně přírodovědnými předměty, tj. přírodopisem, zeměpisem, chemií, fyzikou, ale také občanskou výchovou, výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním a tělesnou výchovou. Celoroční práce se žáky vychází z přirozeného života, střídání ročních období a změn v přírodě. Využíváme zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování, kde se zaměřujeme na pěstitelské práce na školním pozemku a na práci s přírodním materiálem v dílnách. V ostatních předmětech jsou žáci vedeni k aktivní ochraně přírody, vlastního zdraví i zdraví druhých, jsou prakticky vedeni ke zdravému životnímu stylu. Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. K pravidelně organizovaným aktivitám patří čtvrtletní sběr papíru a PET víček. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

20 Žáky 1. ročníku jsme zapojili do preventivního programu Veselé zoubky pořádaného společností dm drogerie markt s.r.o., jehož cílem je prevence zubního kazu. K významným akcím patřil projektový den ke Dni vody, který propojoval téma environmentální a multikulturní výchovy a je charakterizován níže. Během školního roku se naši žáci plánovaně zúčastnili řady výukových programů pořádaných Střediskem ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr: Noční život lesa všechny třídy Ptačí svět není budka jako budka 6. a 7. ročník ZŠP Není kroužek jako kroužek (kroužkování ptáků) 6. a 7. ročník ZŠP Ptačí rok ornitologická exkurze 7. ročník ZŠP Krok za krokem vodním tokem 6. a 8. ročník ZŠP Život vody 8. a 9. Ročník ZŠP 12. Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova přirozeně prolíná celým ŠVP, především je zapracováno do učebních osnov předmětů český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská výchova, občanské praktikum, hudební a výtvarná výchova. Žáci se v rámci výuky seznamují s reáliemi cizích zemí, zvyky, tradicemi, kulturou, kuchyní jiných národů a etnik. V rámci výuky zeměpisu v 8. a 9. ročníku ZŠP podle ŠVP Domino I. byly opět realizovány projektové dny s názvem Evropské setkání cestovních kanceláří (8.ročník) a Jak se žije v Africe (9. ročník). Každodenní setkávání se žáků z odlišného národního i sociokulturního prostředí je přirozeným způsobem rozvíjení tolerance k odlišnostem a vzájemného respektu. K tomuto cíli směřoval i seminář pro žáky Kultura neslyšících, který byl zajištěn formou spolupráce s o.s. Pevnost České centrum znakového jazyka. Po úspěšném loňském projektu OKNO DO AFRIKY jsme se i letos rozhodli uskutečnit v rámci multikulturní výchovy obdobný projekt zaměřený na pomoc obyvatelům chudých afrických zemí. Do projektu PANENKY PRO AFRIKU se zapojili nejen žáci, ale i rodiče z celé školy. Sbírku panenek organizuje celosvětová humanitární služba The Oneness- Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty), což je sdružení dobrovolníků z několika desítek zemí. Cílem projektu bylo shromáždit co nejvíce vlastnoručně vyrobených panenek z látky (viz foto) a výše uvedené sdružení panenky dopraví dětem do Afriky. V Africe jsme letos zůstali i na Den vody 22. března. Během celoškolního projektového dne s názvem DEN VODY STUDNA PRO AFRIKU jsme se věnovali problémům s nedostatkem vody v chudých afrických zemích, konkrétně v Etiopii. Během dopolední výuky žáci připravovali prezentační panely na zadané téma a také již s předstihem společně s pedagogy vyráběli drobné dárky s africkou tématikou šperky, jednoduché hudební nástroje, trička a látkové tašky s potiskem apod. Odpoledne byla uspořádána výstava výsledků projektu a současně jsme zorganizovali finanční sbírku, dárci byli odměněni vyrobenými drobnostmi. Podařilo se získat částku 5.500,- Kč, která byla předána o.s. Člověk v tísni pro účely zakoupení pumpy na čistou vodu a 20 kanystrů pitné vody pro postiženou oblast v Etiopii. Ve stejný den se třída 8. ročníku ZŠP zapojila do charitativní akce UNICEF v rámci Světového dne vody s názvem Fronta na záchod spolupráce se ZŠ. Při akci žáci každé ze zúčastněných škol výtvarně ozdobili maketu toalety, makety se později dražily prostřednictvím internetu a výtěžek byl zaslán do afrických zemí na pitnou vodu. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více