Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí, Datum zápisu do rejstříku škol: Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka školy: PaedDr. Věra Kozohorská, statutární zástupce: Mgr. Jana Marková telefon, fax: telefon: Speciálně pedagogické centrum vedoucí SPC: Mgr. Jaroslava Svatošová Číslo telefonu: Školní družina Vedoucí: Marie Krejčová Zřizovatel školy Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha Školská rada předsedkyně: Lenka Matějková člen za zákonné zástupce žáků členové: Jitka Metelková člen za zákonné zástupce žáků Ing. Zdeněk Kovářík zástupce zřizovatele Mgr. Nataša Šturmová zástupce zřizovatele Mgr. Tamara Kováříková zástupce pedagogů Mgr. Ilona Kupincayová zástupce pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 2

3 1.7. Charakteristika školy V Základní škole praktické a Základní škole speciální Lužiny (dále jen ZŠP a ZŠS Lužiny) poskytujeme základní vzdělávání žákům s lehkým, případně středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dále žákům s poruchou autistického spektra a žákům s více vadami. Individuálně jsou v jednotlivých třídách integrováni také žáci s jiným druhem zdravotního postižení, tj. nejčastěji žáci s těžkými formami poruch učení a chování, s vadami řeči, sluchu i zraku. Kurzy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání škola prozatím nerealizuje. Jedná se o plně organizovanou školu s postupným ročníkem ZŠ praktické (dále jen ZŠP) a ročníkem ZŠ speciální (dále jen ZŠS). Celkový nejvyšší povolený počet žáků ve škole je podle posledního rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku 186 žáků, přičemž maximální povolená kapacita ZŠP je rovněž 186, nejvyšší kapacita ZŠS je 30 žáků. Součástí školy je školní družina (dále ŠD) s kapacitou 54 žáků a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). Škola sídlí v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, a to v budově sídlištní školy FZŠ při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova Z hlediska dopravy je výborně dostupná, nachází se v bezprostřední blízkosti stanice metra Luka na trase B. Ve školním roce 2012/2013 byly opět zlepšovány materiální a technické podmínky vzdělávání. Vybavení školy bylo doplněno a obnoveno pomůckami, přístroji, nábytkem atd. v hodnotě přibližně ,- Kč. Jednalo se například o vybavení heren školní družiny (koberce, lehátka, nábytek, hračky), výukové nástěnné tabule, nábytek pro uložení rozšiřujících se sbírek pomůcek, nové vybavení sborovny, skříně do dílen pracovního vyučování, digitální kameru pro záznam školních akcí, výukový software, modernizaci vybavení a přestavbu PC učebny, mikroskopy, vysavače s funkcí mokrého praní a čištění vzduchu. 2. Přehled oborů vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání B/001 Pomocná škola B/ C/01 Základní škola speciální Základní škola Vyučovací jazyk Délka Kapacita Platnost Dobíhající vzdělávání oboru obor denní český 10 roků 26 Platné Ano denní český 10 roků 30 Platné Ne denní český 9 roků 186 Platné Ne Vzdělávací programy jednotlivých oborů: Pro obor C/01 Základní škola Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠP. Ve školním roce 2012/2013 škola vyučovala podle nově schválené úpravy ŠVP DOMINO I., která spočívala Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 3

4 v novém rozvržení učiva v předmětech prvouka ve 2. a 3. ročníku a občanská výchova v 6. až 9. ročníku, v zařazení individuální logopedické péče na 1. stupni jako předmětu speciálně pedagogické péče, ve změně struktury volitelných předmětů na 2. stupni. Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO III., vypracovaná podle RVP ZV Podle tohoto programu byli vzděláváni individuálně integrovaní žáci v 1. až 5. ročníku ZŠP, jimž nebylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV LMP nebo s tím nesouhlasil i přes doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) zákonný zástupce žáka. Pro obor B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy čj.24035/97-22 Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 4., 5., 6. a 10. ročníku ZŠS Pro obor B/01 Základní škola speciální Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO II., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1., 2., 3., 7., 8. a 9. ročníku ZŠS 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Personální obsazení Ve škole celkem v průběhu školního roku působilo 41 pedagogů, průměrný počet byl 40 pedagogů (fyzických osob), a to na 44 pracovních místech (přepočtených pedagogických úvazků bylo v 1. pololetí 39,5 a ve 2. pololetí 39,9). V členění podle kategorií se jednalo o 24 učitelů, z nichž 3 jsou muži (23 přepočtených úvazků), 5 vychovatelek (3,5 úvazku), 12 asistentek pedagoga (10,4 úvazku) a 3 pedagožky v SPC (2 speciální pedagogové a 1 psycholog v celých úvazcích). Celkem 4 pedagogové zastávali současně 2 pedagogické zkrácené úvazky zpravidla asistent pedagoga a vychovatel školní družiny. Věkový průměr pedagogického sboru byl 44,61 let, kvalifikovanost se celkově zvýšila oproti předcházejícímu školnímu roku ze 71% na 75 %. počet v tom podle věkových kategorií celkem ve fyz. osobách k do 20 let let let let let 61 a více let počet ped. prac. celkem v tom (počet úvazků) k kvalifikovaní nekvalifikovaní 39,5 29,9 9,6 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 4

5 Přehled kvalifikace podle druhů pracovního zařazení: Učitelé Vychovatelé ŠD Asistenti pedagoga Pedagogové SPC 72% 57% 81% 100% Kromě pedagogů zajišťovalo chod školy 7 nepedagogických zaměstnanců v následujícím členění: - hospodářka - rozpočtářka školy - školník provozář - pracovnice úklidu - sociální pracovnice SPC s úvazkem 0, Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/2013 se počet úvazků asistentů pedagoga díky schválení zřizovatelem významně zvýšil, takže s pedagogy spolupracovalo při realizaci vzdělávání žáků s potřebou vysoké míry podpůrných opatření již 12 asistentů. V pohledu přepočtených úvazků se v 1. pololetí jednalo o 10 pracovních míst, ve 2. pololetí dokonce o 10,4. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu těchto zaměstnanců roste i význam zřízené funkce vedoucího asistenta, který koordinuje a řídí činnost na tomto úseků. Těžiště práce vedoucího spočívalo v tvorbě pravidelných rozvrhů asistentů pedagoga ve spolupráci se zástupkyní ředitele a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Dále vytváří rozvrh náhradní asistence u vytipovaných žáků pro případy nepřítomnosti některých žáků s pravidelnou asistencí, spolupracuje při určování asistence na mimořádných akcích s cílem zajištění bezpečnosti žáků formou zvýšeného pedagogického dohledu, participuje na organizaci dohledu nad žáky při školním stravování a u tzv. čekajících žáků (skupiny, v nichž žáci nezařazení do školní družiny čekají na odpolední výuku), zajišťuje vzájemné zastupování v případě nepřítomnosti některého asistenta. Celkem 6 úvazků asistentek bylo přiděleno do 5 tříd ZŠS u nejmladších žáků byla v případě stoprocentní přítomnosti žáků nutná přítomnost 2 asistentek, zbývajícím 4 třídám ZŠS byla rozvrhem stanovena jedna kmenová asistentka pedagoga. Zbývající asistentky pedagoga pracovaly převážně ve třídách 1. až 4. ročníku ZŠP. Do ostatních tříd ZŠP docházela asistence v rámci možností stanovených úvazků a v souladu s doporučením SPC jen na některé předměty, a to převážně na český jazyk a matematiku. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogů na DVPP byla koordinována vedením školy v souladu s plány DVPP na rozpočtové roky 2012 a 2013, pedagogové se zúčastňovali jednotlivých akcí zpravidla na základě vlastního zájmu, u vybraných akcí na základě příkazu ředitelky školy. Některé akce DVPP absolvovali ve výjimečných případech na základě svého hlubokého osobního interesu, a to i v době mimo přímou výchovně vzdělávací činnost, a hradili si je sami. Plánovanou prioritou bylo vzdělávání v následujících oblastech: vzdělávání vedení školy zaměřené na změny právních předpisů v oblasti ekonomické, platové, právní a personální studium k získání kvalifikace studium pedagogiky pro asistenty pedagoga průběžné vzdělávání výchovného poradce a školního metodika prevence průběžné vzdělávání koordinátora tvorby ŠVP a koordinátora EVVO Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 5

6 školení metodika - koordinátora ICT semináře a kurzy zaměřené na využívání ICT ve výuce, zejména interaktivních tabulí jazykové vzdělávání učitelů anglického jazyka rozvíjení dovedností práce s dětmi s těžkou poruchou komunikace - AAK praktické kurzy a semináře zaměřené na činnostní učení, zážitkovou pedagogiku, projektové vyučování vzdělávání zájemců o témata, která jsou přínosná pro metodiku a prosazují nové trendy ve výchově či vzdělávání např. finanční a čtenářská gramotnost, dramatická výchova Některé vzdělávací akce proběhly přímo ve škole. Proběhlo každoroční školení všech zaměstnanců v oblasti ochrany člověk při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu, rovněž na konci sledovaného období školení 1. pomoci realizované smluvním lékařem v rámci poskytování pracovně lékařských služeb. Pokračovaly interní konzultace pedagogů s metodikem ICT zaměřené na využívání nově zakoupeného výukového softwaru a na získávání kompetencí při vytváření digitálních výukových materiálů za využití výpočetní a projekční techniky. Při jednání pedagogické rady a na poradách byli pedagogové průběžné seznamováni se změnami právních předpisů, metodických pokynů, pravidel, se situací v oboru péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé anglického jazyka se zúčastnili interní ukázkové hodiny, pokračovali vzájemné hospitace všech kategorií pedagogů v závislosti na možnostech osobních rozvrhů hodin. Ředitelka školy se účastnila porad a pracovních setkání ředitelů speciálních škol zřizovaných HMP, sledovala změny platných předpisů ovlivňujících činnost školy a účastnila se vzdělávacích akcí uvedených níže v tabulce. Některou z akcí dalšího vzdělávání (kromě interních akcí) prošlo v uplynulém školním roce 26 pedagogů a hospodářka školy. Rozpočtovaná částka na DVPP v roce 2012 byla Kč, skutečné náklady na vzdělávání ve výsledku činily ,- Pro kalendářní rok 2013 je rozpočtováno Kč a přibližně 50% plánované částky bylo v období od 1.1. do vyčerpáno. Přehled konkrétních akcí uvádí následující tabulka (vzdělávání pedagogů SPC je uvedeno níže v informacích o školském poradenském zařízení): Škola účastník název semináře, přednášky, kurzu pořádající instituce (místo konání) ředitelka školy Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky VISK účinné od Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Comenius Agency Účetnictví škol a školských zařízení v roce 2013 od A do Z KEŠ, o.s. Regionální informační setkání v rámci projektu: Národní systém inspekčního hodnocení ČŠI vzdělávací soustavy ČR (NIQES) zástupkyně ředitele Diskusní setkání Spolupráce učitelů, Rada pro rozvoj sociální výchovných pracovníků ZŠ a sociálních práce + JABOK-VOŠ sociálně pracovníků OSPOD možnosti a rizika, pedagogická a teologická zkušenosti z praxe Konference Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání NÚV Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 6

7 školní metodik prevence koordinátor ŠVP Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Školení PO + BOZP vedoucích zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách + školní řád Program Bakaláři pomocník pro administrativu Diskusní setkání Spolupráce učitelů, výchovných pracovníků ZŠ a sociálních pracovníků OSPOD možnosti a rizika, zkušenosti z praxe Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. Grantové řízení Zdravé město Praha 2013 Možnosti ovlivňování sociálního klimatu školy/třídy Samostudium, konzultace úpravy RVP ZV Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) MHMP, odbor školství, mládeže a sportu (EU -. OP Praha adaptabilita) Webinář Služba škole MB Rada pro rozvoj sociální práce + JABOK-VOŠ sociálně pedagogická a teologická Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR MHMP MHMP ww.rvp.cz koordinátor EVVO Valná hromada Klubu ekologické výchovy KEV Metodikkoordinátor ICT a vyučující informatiky výuka Tv učitel dramatické výchovy učitelé anglického jazyka učitel výtvarné výchovy Ekologizace provozu školy SMART Klub krajská odborná konference o podpoře integrované výuky Odborná konference Praha bezpečně on line Právní odpovědnost při výuce Tv Dětská scéna Svitavy celostátní přehlídka dětského divadla 9. Ostrovské soukání mezinárodní divadelní festival pro děti a mládež, téma: Rozhodnutí Projekt JARO II anglický jazyk, úroveň B2 (studium pro učitele) Metodika AJ pro učitele 1. st. ZŠ přidružené studium k Projektu JARO II Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách AJ Tvořivé aktivity ve výuce AJ Kreslení pravou mozkovou hemisférou Tvorba s fimo hmotou Encaustic technika malování horkým voskem Práce s voskem, trojboké voskovky Křišťálová pryskyřice 2 kurzy KEV AV Media Saferinternet.cz + oddělení prevence MHMP Comenia Consult Praha NIPOS, SKS Svitavy, o.s. STD (samoplátce) ZUŠ Ostrov nad Ohří (samoplátce) JASPEX katedra jazyků při ČVUT JASPEX katedra jazyků při ČVUT NIDV NIDV Agentura MADAMI DAVONA Králův Dvůr (samoplátce) Powertex Studio Světluška (samoplátce) Idea Creative (samoplátce) Pébéo ostatní učitelé Mgr. studium SPPG učitelství, 1.ročník UJAK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 7

8 Cyklus seminářů Podpora učitelů při vzdělávání romských žáků Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ Seminář Hry ve vyučování nejen v matematice Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních. 4 učitelé Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními 3 učitelé Český jazyk činnostně ve 4. ročníku ZŠ Vyjmenovaná slova a slovní druhy Přípravná početní cvičení Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež (knihovník) Sebepoškozování a emo styl Specifické poruchy učení a chování základní kurz Výuka matematiky metodou Yes We Can PedF UK Praha NIDV NIDV Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR NIDV Tvořivá škola Tvořivá škola Tvořivá škola NPKK VISK PedF UK Praha DownSyndrom.cz (samoplátce) VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém NÚV Kurz 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot e-pedagog.cz asistenti pedagoga Studium pro asistenty pedagoga 1 asistent NÚV hospodářkaekonomka školy Umělecká tvořivost speciálních pedagogů Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních Školská legislativa praktické dopady novely archivního zákona a jeho prováděcí vyhlášky účinné od Výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 239/2012 Sb., s důrazem na účetnictví škol a školských zařízení Účetní uzávěrka 2012 změny v účetnictví roku 2013 Aktuality v účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 PedF UK Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, preventivní a informační oddělení Policie ČR VISK KEŠ, o.s. MHMP KEŠ, o.s. Školní družina účastník Název semináře, kurzu pořádající instituce vedoucí vych. Právní rámec zájmového vzdělávání NIDM Právní vědomí vychovatelů NIDV Neklidné a nesoustředěné děti (zejména s ADHD) v základní škole. PedF UK Praha Právní vědomí vychovatelů NIDV vych. 2. oddělení Odborná konference na téma Komunikace Psychopedická společnost + PedF UK Praha (samoplátce) Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 8

9 vych. 3. oddělení Konference INSPO 2013 problematika osob se specifickými potřebami (vzdělávání, zaměstnávání, pomůcky. ) Biblioterapie Biblioterapie a arteterapie Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie zaměřené na trénink paměti Aktivní muzikoterapie, arte a ergoterapie v práci s klientem s PAS a MP Škola čtenářských dovedností (letní kurz) Sumie japonská tužová malba Seminář pro SVČ, ŠD, ŠK příklady dobré praxe. BMI sdružení + Křižovatka.cz (samoplátce) Knihovna Kroměřížska (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) fa PhDr. Martina Stejskalová, CSc. (samoplátce) NIDV Jihlava (samoplátce) Česko-japonská společnost Praha (samoplátce) NIDM 5. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do školy k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 5.1. Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku Počet žáků byl během školního roku relativně stálý, k to bylo 134 žáků a na konci školního roku ke dni celkem 138 žáků. V průběhu roku bylo nově přijato ke vzdělávání 13 žáků, naopak 9 žáků přestoupilo do jiných škol. Počty žáků k podle typu škol (součástí): Základní škola praktická (ZŠP) 11 tříd, 112 žáků Základní škola speciální (ZŠS) 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona Celkem 138 žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení stav k Zdravotní postižení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci sluchové 1 vady řeči 10 tělesné kombinované vady 8 autismus 19 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování 16 2 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/2013 9

10 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí žáci měli v uvedeném období trvalé bydliště mimo ČR: Slovenská republika, Ruská federace 5.2. Zápis do 1. ročníku Zápisu do školy i v uplynulém školním roce předcházela dvoudenní prezentace školy v rámci tzv. Veletrhu základních škol Prahy 13, který se konal a v obřadní síni radnice ÚMČ Praha 13. V úterý jsme uspořádali Den otevřených dveří, který se nadále znovu zařadí mezi naše každoroční tradiční akce. Kromě toho byly ředitelkou školy průběžně poskytovány individuální konzultace zájemcům o přijetí dítěte do naší speciální školy včetně prohlídky prostor a případného náslechu rodičů ve třídě. Řádný zápis do školy proběhl ve dnech 6.2. a , vzhledem ke specifickému zaměření školy probíhal v následujících měsících v odůvodněných případech ještě zápis dodatečný. K zápisu se celkem dostavilo 16 dětí, z toho 12 v řádném termínu a 4 v mimořádném individuálně domluveném termínu. Ze zapisovaných dětí bylo u 7 dětí rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Zbývajících 9 žáků bylo přijato do naší školy k základnímu vzdělávání, a to do 1. ročníku ZŠP 7 žáků a do 1. ročníku ZŠS 2 žáci, kteří jsou současně vzděláváni podle 42 školského zákona (jiný způsob vzdělávání žáků s hlubokým postižením). V případě 1 žáka přijatého do 1. ročníku ZŠP bylo doporučeno vzdělávání podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy). Celkové výsledky řádného a dodatečného zápisu: - 7 žáků - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky - 6 žáků- přijato k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - LMP - 1 žák - přijat k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠP, RVP ZV - 2 žáci přijati k základnímu vzdělávání do 1. roč. ZŠS, stanoven jiný způsob vzdělávání podle 42 školského zákona 6. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce 2012/2013 na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. Odbor kontrolních činností MHMP provedl ve škole ve dnech až kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění dílčích nedostatků zjištěných při následné finanční kontrole za rok V rámci kontroly nebylo zjištěno zásadní nesplnění některého ze stanovených opatření, která se týkala náležitostí interních účetních dokladů, přesnosti Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

11 zápočtu praxe pedagogů v souvislosti s MD a RD zaměstnankyň, aktualizace výpočtu výše pronájmu, evidence smluv a aktualizace vnitřních směrnic. V průběhu 1. pololetí kalendářního roku 2013 ve škole proběhla celkem 3 kontrolní šetření provedená Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Předmětem kontrol ve dnech a byla ochrana zaměstnanců před faktory pracovního prostředí dle kategorizace a související pracovní podmínky a zajištění závodní preventivní péče. Další kontrola dne sledovala zajištění pracovnělékařské péče dle nových právních předpisů. Kontrolované oblasti byly ve všech třech případech shledány bez závad. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání Naše škola se opět dobrovolně zapojila do druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (projekt NIQES) pro školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla zkouška povinná. Tentokrát již byly testy z českého jazyka a matematiky přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, testy z anglického jazyka však vyžadovaly znalosti jazyka na úrovni A2 a uzpůsobeny tedy nebyly. Proto se testu z anglického jazyka zúčastnili pouze 2 žáci 5. ročníku vyučovaní podle RVP ZV (vzdělávací program běžné základní školy), i pro ně však byl test vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám spočívajících ve specifické poruše učení (dyslexie, dysgrafie) velmi náročný. Ostatní žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se testu z anglického jazyka nezúčastnili. Testování především ověřilo, že žádnému žákovi školy nečiní obtíže obsluha testovacího programu tohoto typu. Výsledky byly výrazně lepší v českém jazyce než matematice. Výsledky školy v projektu NIQES: ročník předmět úspěšnost 5. matematika 56,73 % 5. český jazyk 82,00 % 5. (2 žáci) anglický jazyk 50,00 % 9. matematik 54,44 % 9. český jazyk 68,78 % Všichni vycházející žáci byli přijati ke střednímu vzdělávání do odborného učiliště nebo praktické školy Základní škola praktická 7 tříd 1. stupně, 4 třídy 2. stupně, 109 žáků k Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku neukončil školní docházku žádný žák Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

12 v 9. ročníku ukončilo školní docházku 9 žáků a získalo stupeň vzdělání základní vzdělání : - 1 žák byl přijat na SOŠ obor požární ochrana - 1 žák byl přijat SPŠ dopravní obor karosář - 2 žáci přijati na SŠ technickou obory autoelektrikář, truhlář - 5 žáků bylo přijato na OU - obory: 2x potravinářské práce, 1x - pečovatelské práce, 1x - stravovací a ubytovací služby Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % , ,9 3 23,1 1 9, , , ,3 4 40,0 3 25,0 5 50,0 2 16,7 1 10,0 celkem , ,9 6 5,5 7 6,2 2 1,8 1 0,9 V přehledu vystupuje do popředí extrémně problémová třída 9. ročníku s vysokým počtem snížených známek z chování. Tomu také odpovídá neobvykle vysoký počet pohovorů s rodiči a počet jednání výchovné komise. Nejčastější důvody snížené známky zanedbávání školní docházky (neomluvená absence), hrubé porušování školního řádu ve vztahu k pedagogům i spolužákům Zameškané hodiny k , porovnání s předcházející rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené celkem Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

13 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli I. St , ,4 Prospěli II. St , ,7 Z toho s vyznam , ,1 Neprospěli I. St. 2 3, ,6 Neprospěli II. St. 3 6,5 1 2,3 Hodnoceni I.st , Hodnoceni II.st , Hodnoceni-celkem , Nehodnoc. I. St. 1 1,6 0 0 Nehodnoc. II. St. 1 2,2 0 0 Nehodnoc.-celkem 2 1,8 0 0 Relativně velmi vysoký počet neprospívajících žáků 1. ročníku ZŠP je způsoben nezralostí žáků přijatých do 1. ročníku i po realizovaném odkladu. Řešení problému formou dodatečného odkladu je vzhledem k nedostatku míst v předškolním vzdělávání nemožné, proto je voleno opakování ročníku. Tento trend se projevuje již druhým školním rokem. Další příčinou neprospěchu na 1. stupni ZŠP je dlouhodobé nezvládání požadavků vzdělávacího program RVP ZV (programu běžné ZŠ), který byl školským poradenským zařízením doporučen žákům v rámci inkluzívních trendů vzdělávání, a to ani při povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Z 12 žáků 1. stupně ZŠP, kteří neprospěli ve 2. pololetí výhradně z důvodu svého závažného zdravotního postižení, 9 žáků opakuje ročník ze zdravotních důvodů rodiče požádali o opakování ročníku bez vykonání opravné komisionální zkoušky. Celkem 3 neprospívající žáci byli převedeni do vzdělávacího programu pro žáky s LMP na základě rediagnostiky SPC a souhlasu zákonných zástupců. Kromě neprospívajících žáků došlo k obdobné změně vzdělávacího programu ještě u 3 žáků, kteří byli dlouhodobě hodnoceni sotva dostatečně, byť formou širšího slovního hodnocení Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,518 1,610 II. stupeň 1,864 1,934 celkový průměr 1,715 1,790 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

14 7.2. Základní škola speciální 5 tříd, 26 žáků, z toho 1 žák vzdělávaný podle 42 školského zákona k Počty žáků ZŠS v jednotlivých třídách dle ročníků III.B IV.C V.B VI.B IX.B počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník počet ročník žáků 1 1.r. 3 6.r. 1 9.r. 4 5.r. 1 7.r. 1 2.r. 5 4.r. 1 8.r r. 1 6.r. 7.r. 3 3.r žáků celkem: Zameškané hodiny k , porovnání s předcházejícím školním rokem 2011/ /2013 omluvené neomluvené 0 0 celkem Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v ZŠS 3 žáci ukončili úspěšně docházku v 10. ročníku ZŠS, získali stupeň vzdělání základy vzdělání a byli přijati ke střednímu vzdělávání do Praktické školy 8. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Nejsou školou realizovány. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se pod vedením pedagogů žáci opět zúčastnili řady veřejných soutěží a přehlídek. Tradiční účast v soutěžích sportovních a výtvarných tentokrát zpravidla nebyla korunována výraznějšími úspěchy z hlediska umístění žáků na předních místech v kategorii speciálních škol. Vedle toho se žáci společně se svými rodiči zapojili do několika charitativních akcí, které jsou blíže charakterizovány v údajích o činnosti školní družiny a o realizaci průřezového tématu multikulturní výchova. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

15 Přehled soutěží a dalších akcí v roce 2012/ Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V prosinci se jako každoročně konal v Jilemnici 5tidenní zimní turistický kurz pro 33 žáků ZŠP i ZŠS, o žáky se staralo 5 pedagogů školy a 1 externí pracovník. Jarní turistický kurz pro žáky ZŠS se uskutečnil ve Víchové nad Jizerou v termínu od do a zúčastnilo se ho 20 žáků pod vedením 10 pedagogů. Skupina pedagogů opět uspořádala pro žáky zahraniční výjezd do Chorvatska do Živogošce, a to v termínu od do O celkem 18 žáků 4. až 9. ročníku ZŠP i ZŠS se starali 4 pedagogové Sportovní soutěže a aktivity Ve 2. pololetí byl zajištěn plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku ZŠP i ZŠS. Žáci ZŠS se zúčastnili 2. ročníku plavecký závodů pro žáky daného typu školy v Městském bazénu Čelákovice. Pro žáky ZŠS byl určen i sportovní den pořádaný na ZŠP a ZŠS Bártlova, Praha 9. Další sportovní událostí byl pražský přebor žáků speciálních škol v plavání na stadion Slavie v Praze - Vršovicích, přeboru předcházely i 2 tréninkové dny. Získali jsme v jednotlivých disciplinách 2. místo a 3. místo v kategorii starších žákyň. Dvě žákyně 7. ročníku byly vyslány na pražský přebor ve stolním tenise pořádaný SOŠ stavební a zahradnickou v Praze 9. Smíšená družstva tříd ZŠP nás reprezentovala na turnaji v přehazované, který organizovala ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého. Naše družstvo se umístilo na 5. místě z 8 zúčastněných škol. Tato škola uspořádala také pražský přebor ve vybíjené dívek, samozřejmě za naší účasti. Z 8 škol jsme skončili na pěkném 3. místě. Na 3. ročníku pražského přeboru v přespolním běhu žáků speciálních škol CROSS CUP pořádaném ZŠP Radotín v Praze 5 nás reprezentovali žáci všech ročníků ze ZŠP, dokonce i prvňáčci. Bylo zde celkem 9 škol. Naši žáci získali 1x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo a celkově se naše škola umístila na 2. místě. Již tradičně jsme byli účastníky pražského přeboru v malé kopané na SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská. Po loňském úspěchu jsme velké naděje vkládali do našich reprezentantů v městském kole atletického čtyřboje, který se konal na atletickém stadionu Slavie v Praze Vršovicích. Výsledkem účasti byl postup na sportovní hry mládeže Varnsdorf 2013, kde se ve dnech až konal 47. ročník atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS. Na tomto mistrovství republiky jsme z hlediska umístění již neuspěli. Naše škola byla v závěru roku pořadatelem tradičního sportovního dne ZŠ speciálních pro školy z Prahy a okolí. Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012/

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více