Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1

2 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o Praha 9 Prosek, Kytlická 757 (vlastníkem objektu je MČ Praha 9) IČ: Vedení a zřizovatel školy Mgr. Lucie Bartošová Zdibská 251 jednatelka školy Zdiby zřizovatelka školy r.č /0423 tel Mgr. Zuzana Vránová Bernolákova 1168/9 ředitelka školy Praha 4 r.č /1151 tel Webové stránky školy 4. Školský rejstřík Základní škola Spektrum, s.r.o. IZO RED základní škola IZO žáků školní družina IZO žáků 5. Rámcový vzdělávací program 2

3 škola kód název vzdělávacího programu cílová základní škola C/01 Základní škola 140 k a p a c i t a p r o g r a m u poznámka 6. Změny vzdělávacích programů Ke změně nedošlo. 7. Místa poskytovaného vzdělávání Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9 Prosek, Kytlická 757 vlastníkem objektu je MČ Praha 9 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Ve školním roce proběhla v naší škole rekonstrukce, při které byly vyměněny obvodové zdi přízemních prostor. Zároveň byla v zahradě zbudována nová terasa a položena zámková dlažba ve směru od zadního vchodu školy na zahradu. V průběhu října bude dokončena výstavba nového gymnastického sálu v atriu budovy. Zároveň bude ukončena přestavba bývalých skladů školy na místnost pro provozování kroužků a specializovaných činností. Nadále jsou v přízemí dvě velké kmenové učebny pro nejmladší žáky, ve kterých je relaxační část pro činnost oddělení školní družiny. Tato sekce má zvláštní vchod. V této části budovy byla instalována vestavěná skříň na pomůcky pro činnost školní družiny a zprovozněno multifunkční zařízení pro kopírování a skenování dokumentů. V nástavbě v prvním patře na chodbě vpravo je jedna kmenová učebna a herna oddělení školní družiny, jazyková učebna, sborovna a ředitelna. Na protější levé chodbě jsou tři kmenové učebny, počítačová učebna, kabinet pro vychovatele a kancelář jednatelky školy. Žáci příslušných kmenových tříd mají na těchto chodbách osobní skříňky. 3

4 Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními projektory. Škola při výuce využívá elektronické učebnice a internet. Kabinetní sbírky jsou doplňovány novými učebními pomůckami např. sportovní vybavení pro výuku tělesné výchovy, dřevěné pomůcky k výuce matematiky a praktických činností a speciální pomůcky pro žáky s SPU. Byla doplněna odborná literatura pro pedagogy včetně časopisu k problematice integrace a inkluze. Ve školním roce byly pořízeny další elektronické učebnice nakladatelství Fraus, interaktivní dataprojektor, potřebné počítače, šatní skříně pro žáky 3. ročníku, skříňky do učeben. Školní zahradu využívají žáci k odpočinku, hrám, sportování i výuce. Byly zde provedeny terénní úpravy a instalován zahradní herní prvek Hrad s prolézačkami a dvojitou hrazdou. Byly zakoupeny a instalovány dva stoly na stolní tenis. Bylo bezpečnostně obloženo ohraničení pískoviště, provedena výměna písku a instalována atypická krycí síť. Na vnějším plášti budovy byly instalovány výrazné tabule s označením naší školy, včetně malovaného loga školy na fasádě i přední obvodové zdi. Pronájem tělocvičny a stravování v jídelně Scolarest je zajištěno smluvně v blízké střední škole. 9. Školská rada Zřízení školské rady předcházelo jmenování a volba členů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Od školního roku pracuje tříčlenná školská rada pro tříleté funkční období v následujícím složení: datum ustanovení 11. října 2012 seznam členů: Mgr. Lucie Bartošová předseda Ing. Romana Konečná místopředseda Mgr. Dana Kešnerová zapisovatel 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníc fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob 1 0,5 6 5, ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 8,7 100 nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků den rozsah typ + název kdo organizátor :00-16:00 Práce s žáky s poruchami učení a chování Novotná VOŠ ped. a sociální :30-16:00 Klíčové kompetence vychovatele ŠD, ŠK Zemanová NIDM Praha :30-10:00 Mezinárodní konference Čtení dětem - mění životy Kešnerová Celé Česko čte dětem o.p.s :00-15:30 Seminář zaměřený na problematiku odpadů Kešnerová Magistrát Prahy :00-14:00 Minimalizace rizika dopravního úrazu Jirková St. zdravotní ústav odpoledne Oxford Professional Development Novotná Oxford press 13: :00 Podzimní zpívání Pelnářová vzděl.instituce Tandem :00-17:30 Mezinár. konference Čtení dětem - mění životy Kešnerová Celé Česko čte dětem o.p.s :00-13:00 Jak o sobě dát vědět Vránová Rodiče vítáni :00-14:00 Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu Jirková Státní zdravotní ústav 10:30 - Práce s třídním kolektivem v rámci prevence :30 rizikového chování Novotná Prevalis 5

6 14:00 - Začínáme s metodou Hejného- p.michnová z :00 Neratovic Tomášová H - mat, o.p.s. 8:30 - Akademie moder. Vzděl :30 Genetická metoda od A do Z Pelnářová,Novotná Fraus 13: :00 Genetická metoda Pel.,No.,Mu. Výkové metody, s.r.o :00-12:00 Setkání koordinátorů ekologické výchovy Pelnářová KEV Praha :00-15:30 Individuální výchovný program - smlouvy se školou Vránová NIDV Praha :00-13:00 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Kešnerová NIDV Praha 10: - Regionální info setkání "Nár. systém inspekčního :00 hodnocení " Vránová ČŠI :00-15:30 Inspirujeme Vás učebnicemi Fraus Keš,No, Kalčíková Fraus nakladatelství :00-15:00 Praktické využití e-sytému iset pro šk. testování Kešnerová ČŠI 8:30 - Centrum sociálních sluřeb :00 Pražské drogové fórum primární prevence Tomášová PHA 9: :30 Prevence ve škole - školní nekázeň a její řešení Tomášová Prevalis 8:00 - Akademie moderního :00 Konference pro učitele Novotná vzdělávání 10: :00 Komunikace ve školním prostředí Tomášová PPP Pha 1,2, :00-12:00 Správní řízení krok za krokem Vránová Společně k bezpečí Letní škola Hejného metody výuky matematiky Tomášová, Novotná H-mat Mullerová 36,5 hodin kurz Respektovat a být respektován všichni učitelé a vychovatelé Spol. pro mozk. kompatibilní vzděl. 1x za 14 dní celoročně specializační studium ŠMP Jirková PPP Pha 1,2,4 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 2 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků : - kurz Respektovat a být respektován - školení Nový občanský zákoník 6

7 kraj Jihočeský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký CELKEM 1. Počty tříd a počty žáků III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků základní škola 5 86 Během školního roku přestoupili na jiné školy 4 žáci. Do školy přistoupil 1 žák. 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele základní škola Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola ZŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí

8 z celkového počtu žáků 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. denní vzdělávání škola Základní škola prospělo s vyznamenáním 77 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 100% průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených 0 5. Závěrečné, maturitní zkoušky a absolutoria na naší škole neorganizujeme Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 počet přihlášek celkem 81 počet přijatých celkem 40 počet odkladů povinné školní docházky 2 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V školním roce jsme měli 1 žáka Ukrajince, jednu žákyni Slovenku a jednu žákyni Rusku. Jejich začlenění do tříd nečinilo vážnější problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Žáci se specifickými poruchami učení a chování byli integrováni v běžných třídách, kde byli vzděláváni se zvýšeným individuálním přístupem dle doporučení školských poradenských zařízení. Integrovali jsme i žáka s tělesným postižením. Žádný žák nepracoval podle IVP. 9. Vzdělávání nadaných žáků Ve škole jsou dva nadaní žáci. Je jim zabezpečena možnost řešit složitější úkoly a pracovat samostatně. Jeden žák byl zařazen do výuky matematiky ve vyšším ročníku. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Na jaře proběhlo testování žáků 3. a 5. ročníku Stonožka 3,5 a Scate společnosti Scio. V testování znalostí z anglického jazyka dosáhli žáci V.A srovnatelných výsledků jako žáci 8.tříd dle celostátního průměru. David Sovík z páté třídy získal od společnosti 8

9 Scio ocenění za nejlepší výsledek v hlavním městě Praze v testování matematiky a obecných studijních předpokladů. Celkovými výsledky se škola zařadila mezi lepší průměrné školy, výsledky měla lepší než 60% zúčastněných škol viz přehled na našich webových stránkách Základní přehled je v příloze č Školní vzdělávací programy V tomto školním roce jsme začali ověřovat 4.verzi Školního vzdělávacího programu Spektrum s rozšířenou výukou anglického jazyka, který je v souladu s aktuálními změnami RVP pro ZV k září Vzdělávací programy VOŠ Naše škola poskytuje pouze základní vzdělávání 1. stupně. 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučuje anglický jazyk již od prvního ročníku. Všechny třídy mají v odpoledních hodinách týdně 2 hodiny konverzace s rodilými mluvčími v rámci zájmové činnosti. Od 3. třídy dělíme na výuku angličtiny žáky třídy do 2 skupin. Ve spolupráci s British Council realizujeme pro zájemce z řad našich žáků zkoušky z anglického jazyka ESOL Cambridge.Ve školním roce se účastnilo 27 žáků a všichni byli úspěšní. Škola získala certifikaci střediska pro přípravu zkoušek od Camebridge English, Language Assessment a byla zařazena do programu Advantage, který pořádá British Council. Žáky motivujeme i formou spolupráce s partnerskou zahraniční školou. Ve školním roce jsme neorganizovali kurz pro získávání základního vzdělávání, neměli jsme přípravnou třídu a ve škole nebyl zaměstnán asistent pedagoga. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na naší škole působí výchovný poradce, který úzce spolupracuje se žáky, pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáků a odborníky. Úzká spolupráce je se speciálními pedagogy a psychology PPP pro Prahu 9 a SVP Klíčov. Nejčastěji se řeší konkrétní postupy školy a rodiny v případě diagnostikovaných specifických poruch učení a chování. Ve školním roce jsme realizovali intervenci psychologů ve třídě III.A za účelem zlepšení vztahů mezi žáky. Kariérní poradenství bylo poskytnuto rodičům a žákům 5. ročníku. 2. Prevence sociálně patologických jevů Jmenovaný školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program, ve kterém upřesnil priority preventivní činnosti. Ve škole je funkční schránka důvěry. 9

10 Žáci absolvovali některé preventivní programy. ŠMP úzce spolupracoval s odbornými pracovišti a centry a poskytoval konzultace žákům i jejich zákonným zástupcům, zabýval se zlepšováním klimatu jednotlivých tříd. Metodik pokračoval ve specializačním studiu. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Především vztah člověka a životního prostředí, bylo téma, kterému se žáci věnovali jak při hodinách prvouky, tak i při odpoledních činnostech ve školní družině. Hry, soutěže, práce na školním pozemku, pozorování přírody na zahradě i v okolí školy je nenásilnou formou vtahovalo do problémů ve svém nejbližším okolí a vedlo je ke snaze hledat vlastní cestu k nápravě. Škola se zapojila do akce zdravé výživy (ovoce do škol). Environmentální výchově věnujeme každoročně projekt Den Země. Pro žáky byly organizovány besedy s tématikou ochrany životního prostředí (o ohrožených netopýrech, o správném třídění odpadu, o správném chování v jarní přírodě). 4. Multikulturní výchova Vzhledem k věku žáků se prvky multikulturní výchovy realizovaly především v budování mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učitelkami a žáky, mezi žáky navzájem a mezi školou a rodinou. Vhodnému společenskému chování se žáci učili především cestou a účastí na různých kulturních akcích. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V tomto školním roce se naši žáci zaměřili na využitelné odpady. Zorganizovali jsme sběr papíru v rámci projektu Papír za papír. Ve škole jsme třídili odpad. Škola pokračovala v Projektu Recyklohraní, v rámci kterého žáci plnili nejrůznější úkoly. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Žáci naší školy jako každoročně vyjeli na školy v přírodě: Čapkova chata, Pec pod Sněžkou 19 žáků Novopacká bouda, Špindlerův mlýn 25 žáků Pension Tlustá dáma, Jílové u Děčína 17 žáků Sport hotel, Ústí nad Orlicí 14 žáků Všichni žáci školy jeli na celodenní výlet na kozí farmu a do korálkárny v Pěnčíně. 7. Mimoškolní aktivity Škola nabídla žákům pestrou mimoškolní činnost v prostorách školy či se zajištěným doprovodem do sportovní haly: Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím Počítačový kroužek Věda nás baví Vaření Pohybové hry Hip Hop Florbal Keramika 10

11 Karate Flétna Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z angličiny Mladý záchranář Zábavná logika Výtvarný kroužek 8. Soutěže V tomto školním roce se naši žáci zúčastňovali zejména sportovních a výtvarných soutěží. Úspěšní byli žáci 5. třídy v matematické soutěži. Čtěte se slonem Bobem VV soutěž Nakresli mořskou obludu VV soutěž Můj kamarád netopýr VV soutěž Vládce nebes soutěž v hodu vlaštovkou Badmintonová olympiáda celostátní kolo Kriketová olympiáda Pangea matematická soutěž Logická olympiáda Recitační soutěž v angličtině Come and Show Florbalový turnaj Fotbalový turnaj žáků 1. A 2. tříd 9. Mezinárodní spolupráce V rámci projektu Penfrieds, který organizuje Cambridge University, si naši žáci vyměnili obrázky, fotografie a informace s kamarády z partnerské zahraniční školy. 10. Spolupráce s partnery Škola obhájila certifikaci Rodiče vítáni a nadále je partnerskou školou nakladatelství Fraus. Spolupracovala s British Council v rámci projektu Advantage. V rámci zajištění zájmové činnosti škola spolupracovala s těmito partnery: Centrum nadání Věda nás baví o.p.s. Dětské centrum Fialka agentura Miluj English Florbalová škola Bohemians Český červený kříž Společnost Kroužky S ohledem na zájem žáků o přestup na osmiletá gymnázia pokračovala spolupráce s Trojským gymnáziem a gymnáziem Arcus. Škola v rámci školního projektu spolupracovala s organizací Unicef. Blízkým partnerem je Pedagogicko psychologická poradna a Středisko 11

12 výchovné péče Klíčov. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Škola neposkytuje vzdělávání pro veřejnost, ale zorganizovala kurz Respektovat a být respektován pro pedagogické pracovníky společně s rodiči a přáteli školy. 12. Další aktivity, prezentace Žáci naší školy se účastnili tradičních školních akcí, které pořádáme pro zákonné zástupce žáků a přátele školy. Jedná se o Vánoční trhy a Vítání jara, kterým předcházejí výtvarné dílny, na kterých žáci připravují výrobky k prodeji na akci. V červnu proběhly třídní akce pro děti a rodiče, na kterých zhodnotili uplynulý školní rok. Žáci absolvovali přednášky o účinné prevenci a teoretické i praktické lekce na dopravním hřišti. Pro budoucí prvňáčky bylo organizováno odpolední setkání Hrajeme si na školu, kde budoucí žáci pracují ve třídě pod vedením paní učitelek a zvykají si tak na prostředí školy a nové tváře tak, aby se předešlo případnému strachu při zápisu. Z dalších aktivit: - četná divadelní představení pro děti v divadlech Minor, Alta, Ponec - četné návštěvy výstav, zejména interaktivních - návštěva loutkového divadla, nahlédnutí do zákulisí - chemický jarmark - sběr starého papíru, textilu - přírodovědný naučný program Planeta Země - koncert v kostele - přespávání žáků ve škole s tematickými programy - dopravní výchova na dopravním hřišti - seznámení s řemeslem pečení perníčků - přednášky k prevenci úrazů - mikulášská besídka - vánoční tvořivé dílny - Vánoční trhy - 4 školy v přírodě - bruslení na Harfě - návštěvy pobočky městské knihovny - kouzlení ve třídě II.A - autorské čtení p. Holána - Vítání jara jarmark - celodenní výlet na farmu a do korálkárny v Pěnčíně - Pasování na školáka pro budoucí prvňáčky - Valentinský den her na Trojském gymnáziu - přednáška Policie ČR - vydávání školního časopisu žáky 5. ročníku Škola získala grant na projekt Pravidla respektují a učí mě respektovat v rámci programů protidrogových a prevence kriminality. 12

13 13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin V době školních prázdnin neprobíhaly ve škole žádné aktivity. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

23 23

24 24

25 Příloha č.2 25

26 26

27 27

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 212/213 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 19

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 200/20 Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ Schválila Správní rada ZŠ Klíček, o. p. s. dne 0. 0. 20 Zdeněk

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. změna názvu školy zápisem v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více