Průzkum žáků tříd městskéčásti Praha 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12"

Transkript

1 Průzkum žáků tříd městskéčásti Praha 12 Závěrečnázpráva z šetření Listopad 2013 Prosinec 2013 Zpracovatelé: Mgr. Jana Hanusová, Mgr. Pavel Dosoudil

2 Cíle a východiska průzkumu Průzkum v oblasti prevence v adiktologii mezi žáky 6. až9. tříd základních škol byl realizován na základězadáníměstskéčásti Praha 12. Cílem studie bylo zmapovat vývojovétendence v problematice užívánínávykových látek. Dále byla v průzkumu zjišťována míra spokojenosti s vlastním životem, preference trávenívolného času a dalšípostoje žákůk vybraným otázkám životního stylu, dále názory žáků na prevenci realizovanou ve škole. Šetřenínebylo vyčerpávající, jednalo se o orientačníprůzkum s lokální působností.

3 Dotazování žáků6. 9. tříd proběhlo v listopadu a prosinci 2013na vybraných základních školách Městskéčásti Praha 12. Do šetřeníbylo zařazeno celkem sedm škol MČPrahy 12, a to na základěstratifikovaného výběru pole typu zástavby, velikosti školy a počtu tříd. V terénu bylo získáno 596kompletněvyplněných dotazníků; po logickékontrole bylo výsledněke zpracovánízařazeno 96%z nich, tj. 572dotazníků; uvedený počet lze s ohledem na charakter šetřenípovažovat za dostatečný. průzkum byl proveden formou online dotazníku; žáci odpovídali dle strukturovaného dotazníku individuálně, samostatněa anonymně. (V šetřeních v roce 2010 a 2006 byl dotazník distribuován v papírové podobě). Metodologie Dotazníky prošly standardníkontrolou, kódovacím procesem a byly pořízeny v programu Limesurvey; samotnézpracovánía analytický výstup byly realizovány v programu PSPP (v.3, 2007). Analytickápoznámka: veškeréprocentuálnívýpočty byly zaokrouhlovány na celáčísla -z tohoto důvodu může součet jednotlivých kategoriív grafech (otázky s jedinou možnou odpovědí) mírněpřesáhnout 100% Obdobněbyly v dotazníku použity otázky s možnostívícenásobnéodpovědi, kdy logicky součty mohou být vyššínež100%, neboťpodíl je počítán za respondenty, nikoliv jako podíl na odpovědích. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeréhodnoty v grafech a tabulkách uváděny v procentech (procentuálnívyjádřeníčetnosti odpovědí/ podílu respondentů). V grafem zobrazujeme pro přehlednost hodnoty nad dvěprocenta. V grafech zobrazujeme tříděníu těch proměnných, kde byly nalezeny statisticky významnérozdíly. V popiscích u grafůzobrazujeme pro přehlednost výsledky nad dvěprocenta.

4 Popis souboru

5 Charakteristiky souboru I. Celkový počet respondentů: 572 Ročník % N 6. třída 25 % třída 23 % třída 29 % třída 23 % 132 Pohlaví % N Chlapec 50 % 284 Dívka 50 % 288 Poměr chlapců a dívek v ročnících je vyrovnaný, rozdíly v zastoupení pohlaví v ročnících nejsou statisticky významné.

6 Charakteristiky souboru II. Žiješ v domácnosti*: % N Úplná rodina 70 % 403 Neúplná rodina 30 % 169 *Možnosti byly překódovány a sloučeny: s oběma rodiči = úplná rodina, ostatní možnosti = neúplná rodina. Poměr chlapců a dívek je vyrovnaný, stejně tak se skupiny neliší podle ročníku. Jak se učíš, jak ti jde učení? % N Velmi dobře 14 % 79 Dobře 70 % 398 Špatně 15 % 87 Velmi špatně 1 % 8 U sledovaných proměnných (pohlaví, ročník, rodina) nebyly zaznamenány stat.významné rozdíly.

7 Hlavní závěry

8 Hlavní výsledky: Sociální klima. Shrnutí I. 92 % žákůuvedlo, že se cítív životěspokojeni, tj. o 13 % více nežv roce Nespokojenje zhruba každý desátý. Více ti, kteřímajíhoršístudijníprospěch, nespokojenost takéroste s věkem. Poradce: vzrostlo procento žáků, kteříhledajípomoc u rodičůna úkor svých vrstevníkůa toho, že řešísvéproblémy sami. V r se obracelo na svérodiče 34 %, v roce 2013 již52 %. Mírnětakékleslo procento těch, kteří žádného poradce nemají(v r %, v r %). Více dětí, kteřínežijís oběma rodiči se snažísvéproblémy vyřešit sami na úkor hledánípomoci u rodičů. Volný čas: Nejčastějšími aktivitami, kterým se žáci věnovali ve volném čase byla práce s počítačem a internetem (64 %), sport (56 %) a poslech hudby (45 %). Zároveňse jednalo i o činnosti nejoblíbenější. Výsledky jsou shodnés minulým šetřením. Devět z deseti rodičůví, kde a s kým jejich dítětrávívolný čas. O 10 % více nežv šetřeníz r U těch, kteříse učíhůře, jejich rodiče méněčasto vědí, kde trávísvůj volný čas. Průměrněmajíděti 2. stupnězšk dispozici 352 Kčměsíčně(v roce 2010 to bylo 532 Kč, v roce Kč). Nejčastějšíhodnota (modus) je 200 Kč. V 9. tříděje průměr 538 Kč, v 6. třídě239 Kč) Stejnějako v minulém šetření, utrácínejvíce dětíza jídlo(37 %), pochutiny (20 %) a oblečení (22 %), dále za svékoníčky např. sportovnívybavení, PC hry, časopisy, dárky. Zajímavéje, že tento rok 10 % dětí spontánně uvedlo, že si ze svých peněz kupuje školní a výtvarné potřeby.

9 Zkušenost s konzumacíalkoholu ve větším množstvíuvedlo v roce % respondentů(22 % z 6. třídy, 76 % z 9. třídy). Zkušenost s alkoholem uvádívíce žáci, kteřímajíhoršístudijníprospěch 34 % žáků, kteříse učívelmi dobře x 55 % žáků, kteříse učíšpatně. Takévíce chlapci (50 %) neždívky (36 %). (Pozn. U studijního prospěchu nebyly mezi chlapci a dívkami zaznamenány rozdíly). Celkověse jednáo 30 % ménědětínežv předchozím šetřenív roce 2010 a v roce Největšírozdíl (40 %), byl zaznamenán u dívek. Nejmenší(10 %) u žáků 9. tříd. Možným interpretacím se věnujeme v závěru shrnutí. Průměrný věk prvníkonzumace je11 a ¾roku stejnějako v minulém průzkumu v roce 2O1O. Ze šetřenív r.2010 vyplývá, že žáci prvněkonzumovali alkohol na večírku či párty těsněnásledovala konzumacedoma s rodiči. V r nejvíce žákůuvedlo konzumaci alkoholu doma s rodiči. Dívky se od chlapcůlišípředevším v celkovém podílu těch, co jižmajís alkoholem zkušenost -ménědívek má zkušenost s alkoholem (36 % vs. 50 % chlapci). Problémovějších uživatelůje ale mezi oběma pohlavími stejný poměr. Lze tedy říci že u dívekvede zkušenost s alkoholem mírněčastěji k problémovějšíforměužívání.u mladších dětíje situace obdobná. Konzumace častěji vedla k opilosti. Opakovanou konzumaci alkoholu připustilo pět z deseti žáků(48%) se zkušenostía alkoholem, vs. 59 % v roce 2010, (věkovákorelace -vyššívěk = více zkušeností). Opilostpřipustila čtvrtina dětíse zkušenostmi a alkoholem (25 %), vs. (32% v r.2010), opakovanou opilost pak 14 % ze skupiny (vs. 22% v r. 2010) Hlavní výsledky: Alkohol a tabák. Shrnutí II. V posledním měsíci pilo alkohol 44 % žákůse zkušenostís alkoholem (v r %, v r %). Pravidelnou konzumaci připustilo 5 % z nich, v r to bylo 12 %. V roce 2010 nezkoušelo kouřit pouze 35 % z dětí, v současném šetřenínemělo zkušenost s cigaretou57 % dětí. Klesl rovněžpočet těch, pro něžkouřeníneníojedinělázkušenost. V současnédoběkouří9 % dětí, především z 9. tříd, 11% dívek a 6 % chlapců. V r to bylo celkem 22 % dětí. Průměrný věk 12 a ¾roku. Tedy v průměru o rok později nežmajíděti prvnízkušenost s alkoholem. (V průzkumu z roku 2010 nebyla tato otázka zařazena do vyhodnocení, nemáme proto k dispozici srovnání.)

10 Hlavní výsledky: Prevence. Shrnutí III. Informačnízdroje o drogovéproblematice: Proti roku 2010 nastal výrazný posun: rodina se v hodnocení nejdůležitějšího zdroje dostala před školu. 2013: nejdůležitější zdroj rodina uvedlo 31 %, škola 12 %.2010: nejdůležitější zdroj rodina 17 %, školu uvedlo 36 %. Škola je stále zdrojem nejčastěji uváděným. 80% dětípovažuje svéinformace o drogách jakospíše nebo zcela dostačující, obdobnějako v minulém šetření. Ve srovnánís rokem 2010 je v r.2013s nabídkou prevence spokojeno o 10 % více žáků. Jako nedostatečnouhodnotí prevenci 13 % respondentů. (vs. 22 % v roce 2010). Nejčastějšívýhrady aktivity jsou nudné a poskytují málo konkrétních informací. Čím jsou respondenti starší, tím méně jsou s nabízenými aktivitami spokojeni. To souvisí i s větší zkušenostís užíváním návykových látek: pokročilejšíuživatelédeklarovali s aktivitami výraznou nespokojenost. Preventivníaktivity jsou takéhodnoceny v průměru lépe nežv roce 2010 (kroměpřednášek pro rodiče). Může souviset opět z předchozím bodem. V letošním průzkumu je zastoupeno ménětěch, kteřímajízkušenost s návykovými látkami. 60 % všech žákůsi přeje více různorodých preventivních aktivit programy na dalšítémata atd.

11 Hlavní výsledky: Nelegální drogy. Shrnutí V roce 2013 jižněkdo nabídl nějakou drogu 19% respondentům vs. V roce 2010 to se s nabídkou setkalo 33 % dětí. IV. Zkušenost s touto nabídkou roste s věkem. V 6. tříději má6 % dětív devátépak již35 % dětí. Vs. V roce 2010 v 6. třídě 17 % dětí, v 9. třídě46 %. Průměrný věk nabídky drogy v současném výzkumu je těsněpřed 13. rokem, posunul se tedy nahoru. Zatímco věk první zkušenosti s alkoholem je stejný jako před 3 lety, věk prvnínabídky drogy se mírněliší. V roce 2010 průměrný věk první nabídky drogy činil necelých 12,5 roku. Nabídka přicházela, stejnějako v minulém šetření, nejčastěji od blízkéosoby kamaráda(54 %). Shodněs minulým šetřením nejčastějiděti obdržely nabídku drogy na ulici, druhým nejčastějším prostředím je diskotéka, klub, houseparty. U starších děti častěji proběhla nabídka v uzavřeném prostředí klubu, houseparty, diskotéky. Zkušenost s drogou uvedlo 10 % respondentůvs. v roce 2010to bylo 19 %.2010: 59 % z těch kterým byla droga nabídnuta, nabídku využilo. 2013: 53 % z těch kterým byla droga nabídnuta, nabídku využilo mírněse tedy mohla zvýšit odolnost dětívůči nabídce. Chlapci uvádějítento rok zkušenost s drogou častěji (13 % vs. 7 % dívky). V minulém šetření: chlapci 20 %, dívky 18 %. Nejčastěji se jednáo marihuanu (93 % z těch, kteříuvedli druh vyzkoušenédrogy), dalšívýsledky můžeme tedy vztáhnout přímo k marihuaně. Průměrný věk prvnízkušenosti s drogou je těsněnad 13. rokem (13,3).Je to mírněpozději nežbyla droga poprvé nabídnuta. (Shodný výsledek jako v roce 2010 a v roce 2006). V roce 2013 proti roku 2010 klesl počet těch, kteřídrogu užili drogu opakovaně(2x až3x) ( % x % ). Procento těch, kteří užili drogu častěji (více než 3x) se ovšem nezměnilo (32 %) V roce 2013 klesl ve srovnánís rokem 2010 počet žáků, kteříužívajídrogu v současnosti. 2013: 45 % z těch, kteřímají zkušenost s drogou vs to bylo 54 %. Při přepočtu na všechny žáky: 5% žákůdruhého stupnězákladních škol by bylo možno zařadit do skupiny občasných či pravidelných stávajících uživatelů drog (nejpravděpodobněji marihuany).

12 Hlavní výsledky: Postoje k drogám. Shrnutí V. Stejnějako v roce 2010 vnímají žáci pojem droga v negativnírovině. V r byla droga nejčastěji spojována s návykem, závislostíči odporem. V současnédoběrovněžv dětech nejčastěji vyvolávápojem droga negativníasociace, odporu, strachu či přímo obrazy negativních důsledkůjejich užívání. Pozitivnívliv drog spontánněuvádíjen 2 % respondentů. Vnímáníškodlivosti drog: 2013: možnost, že drogy škodíhodně vybralo 85 % respondentů. Vs. 2010: jen 68 % respondentů. Každý desátý respondent nedovede posoudit škodlivost drogy. Jejich poměr klesás lepším prospěchem. Respondenti s lepším prospěchem také častěji považují za velmi nebezpečné Za nejnebezpečnějšídrogu nejvíce žáků(16 %) považuje kokain, na rozdíl od minulého šetření, kdy uváděli jako nejnebezpečnější heroin(heroin nejnebezpečnější 2010: 33 % x 2013: jen 6%) Shodněs minulým šetřením z roku 2010 a šetřením z roku 2006 uvedla jen neceládesetina žáků(v roce 2013 to bylo 7 %) správnou odpověď, že užívánídrog u nás nenítrestné. X 79 % hodnotísvéinformace o drogách jako rozhodně dostatečné. Důvody, pročlidi vyzkoušídrogy: Obdobnějako v minulém šetřenía šetřeníz roku 2006 se i zde zásadním způsobem rozcházela obecnápředstava a respondenty deklarovanévlastnímotivy vedoucík experimentu s drogou. Nejčastěji uváděna představa, pročlidi zkoušídrogy (obecnédůvody bez ohledu na vlastnízkušenost) je útěk před problémy a snaha neshodit se před kamarády. Naopak samotníexperimentátořityto důvody téměřneuvádía nejčastěji uváděným důvodem, pročdrogy sami vyzkoušeli, je zvědavost. Poměrněvýrazněpokleslv čase podíltěch, kdo znajíve svém okolíněkoho se zkušenostís drogou. (45 % 2013 vs. 62 % 2010). Respondenti hodnotíjako obtížnějšízískat drogu. Za určitěa spíše obtížnéto považujíčtyři z deseti respondentůvs. tři z deseti v minulém šetření. Názory na uživatele drog: srovnatelněs minulým šetřením, 45 % vyjádřilo negativnípostoj. Vyloženěpozitivnípostoj vyjádřilo jen malé procento žáků(2%).

13 Srovnání výsledků 2006, 2010, 2013 Ukazatel Rozdíl Zkušenost s alkoholem ve větším množství (instrukce 2013: pili více než 3x) 78% 73% 44% - 30 % Opakovaná zkušenost s alkoholem 65%* (61%) 59%* (43%) 48%* (21%) -11% Konzumace vedoucí k opilosti 28%* (22%) 32%* (23%) 25%* (11%) -7% Stávající konzumace alkoholu 63%* (44%) 57%* (42%) 44%* (19%) -10% Pravidelná konzumace alkoholu (min.1xtýdně) 13%* (10%) 12%* (9%) 5%* (2%) -7% Zkušenost s tabákovými výrobky 67% 65% 43 % -22% Stávající kuřáci 24% 22% 9 % -13% * Údaj vztažený k bázi respondentů se zkušeností s alkoholem, v závorce uveden přepočet na všechny žáky.

14 Srovnání výsledků 2006, 2010, 2013 Ukazatel Rozdíl Kontakt s drogou 28% 33% 19% -14% Osobní zkušenost s nealkoholovou drogou 15% 19% 10% -9% Opakované experimentování s drogou 62%** (9%) 66%** (13%) 57%** (6%) -9% Stávající užívání návykových látek 47%** (7%) 55%** (11%) 45%** (5%) -10% Občasní a pravidelní uživatelé drogy 18%** (3%) 19%** (4%) 26%** (3%) +5% Dostupnost drog ( snadná ) 48% 41% 37% -4% ** Údaj vztažený k bázi respondentů s osobní zkušeností s drogou, v závorce přepočet na všechny žáky

15 Shrnutí hlavních rozdílů a možná interpretace Stoupl význam rodiny -nejdůležitějšízdroj informací, role rodičůpři svěřováníse s osobními problémy. Rodiče takévíce vědí, kde děti trávívolný čas. Konzumace alkoholu nejvíce doma s rodiči. Více žákůtakéuvádí, že jsou v životěspokojeni. Dále lépe hodnotípreventivníaktivity (souvisís nižším výskytem užívání návykových látek) Rizikovéskupiny: žáci s horším prospěchem a žáci s neúplných rodin. Pokles v užívánínávykových látek téměřve všech sledovaných jevech. Možnéinterpretace rozdílů obavy žákůz online dotazovánía uchováváníinformacío nich, sociálnídesirabilita odpovídají, tak, jak si myslí, že by měli. V závěrečných poznámkách se objevovaly komentáře žáků zpochybňující anonymitu šetření. Návrh na možnéověřeníči zamítnutítéto hypotézy: Dosbírat 100 papírových dotazníků v každém ročníku jedna třída. V dotazníku vybranéotázky, ve kterých se projevil největší rozdíl. Při sběru dat také mini kvalitativní šetření zjistit od žáků názory na online dotazování, případné obavy z bezpečnosti dat, preferovanou formu dotazování atd. Zjistit i názory od učitelů?

16 Detailní výsledky

17 Obsah I. Mladílidé-sociálníklima...18 II. Zkušenost s tabákovými výrobky a alkoholem 27 III. Preventivníaktivity na škole. 36 IV. Kontakt a zkušenost s nelegálními drogami..43 V. Obecnépostoje žákůk návykovým látkám 53

18 Mladí lidé sociální klima

19 Spokojenost s vlastním životem Průměrnéhodnocenína čtyřbodové škále dosáhlo hodnoty 1,7 spíše šťastný. X 2010: V r došlo k mírnému zlepšení. O 13 % více žákůnežv minulém šetření, uvedlo, že jsou v životěspokojeni. Tento rozdíl je především v kategorii rozhodně spokojen o 10 % více žákůnežv předešlém šetření, se cítí rozhodně spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo 8% žáků, nespokojen se tedy cítí přibližně každý desátý. Faktory, kteréovlivňují životní spokojenost jsou ročník a školní prospěch, viz graf. Mezi ostatními sledovanými faktory (pohlaví, úplnárodina) nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Ty osobně se cítíš být spokojený/á, šťastný/á? rozhodně ano=1 spíše ano=2 spíše ne=3 rozhodně ne=4 Celkem 2013 Celkem 2010 Jak se učíš? 40% 30% 52% 49% 7% 10% velmi dobře dobře špatně 49% 43% 20% 42% 50% 68% 6% 6% 8% velmi špatně 0% Ročník: 80% 20% 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 52% 43% 35% 29% 38% 50% 59% 61% 8% 6% 4% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N = 572, všichni respondenti. Průměr 1,7 2,1 1,6 1,7 2,0 2,2 1,6 1,6 1,7 1,8

20 Role poradce při řešení problémů X 2010:vzrostlo procento žáků, kteříhledají pomoc u rodičůna úkor svých vrstevníkůa toho, že řešísvéproblémy sami. V r se obracelo na svérodiče 34 %, v roce 2013 již52 %. Mírnětakékleslo procento těch, kteří žádného poradce nemají(v r %, v r %). U ostatních možnostínebyly vzhledem k roku 2010 zjištěny výraznérozdíly. Stejnějako v roce 2010 jsou zjištěny podobné trendy podle pohlaví a ročníku. Kdyžmášnějakétrápení, problémy, komu se svěřuješ, na koho se obracíšo radu či pomoc? Celkem 2013 Celkem 2010 rodiče kamarád/kamarádka na nikoho, řeším sám sourozenec někdo jiný z rodiny přítel/přítelkyně jiné Ročník: 6. třída 34% 52% 65% 35% 26% 15% 20% 10% 7% 6% 6% 4% 5% 4% Více chlapců(59 %) neždívek (49 %) se svěřuje svým rodičům na úkor vrstevníků. Více dívek se naopak svěřuje vrstevníkům. S věkem klesáprocento těch, kteříse svěřují rodičům, je více těch, kteří se svěřují vrstevníkům či se snaží řešit problémy sami. 7. třída 8. třída 9. třída Pohlaví: chlapec 47% 52% 42% 59% 26% 29% 30% 15% 11% 14% 14% 9% 5% 11% 3% 7% 6% 7% 4% Tento rok jsme zjišťovali, zda mávliv faktor, jestli žák žije s oběma rodiči v úplnéči neúplné rodině. Zde považujeme za významné zjištění, že více dětí, kteřínežijís oběma rodiči (=neúplnárodina) se snažísvéproblémy vyřešit sami na úkor hledánípomoci u rodičů. Faktory, kteréovlivňují životníspokojenost jsou tedy ročník, pohlaví, úplná rodina, viz graf. dívka Žiješ v domácnosti: oba rodice neuplna rodina 45% 46% 54% 25% 38% 27% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N = 572, všichni respondenti. (Žádný z žáků neuvedl, že se obrací na učitele, může to být ale způsobeno tím, že respondenti mohli vybrat pouze jednu možnost.) 7% 7% 5% 6% 4% 3% 3% 5%

21 Způsob trávení volného času I. Druhý blok otázek byl zaměřen na sledování způsobu trávení volného času mladých lidí a informovanost rodičů o volnočasových aktivitách dětí. sledovány byly tři nejčastěji vykonávané volnočasové aktivity a současně i tři činnosti nejoblíbenější. nejčastěji tráví děti volný čas s počítačem (64 %), sportem (56 %) a poslechem hudby (45 %), což odpovídá závěrům zjištěným v minulém šetření v r nejvýrazněji se preferovaný způsob trávení volného času od způsobu nejčastějšího liší v oblasti přípravy do školy, která je pátá nejčastější, ale až sedmá nejoblíbenější činnost Objevily se rozdíly mezi chlapci a děvčaty v preferenci i frekvenci aktivit ve volném čase Dívky častěji než chlapci trávíčas s knihou, dalším vzděláváním a poslechem hudby Chlapci se častěji věnují sportu, sledování TV a videa a také internetu Obdobně se situace odráží v činnosti preferované Dívky preferujíčastěji četbu, vzdělávání i poslech hudby Chlapci preferujíčastěji sport, video a internet

22 Způsob trávení volného času II. způsob trávení volného času se také lišil v jednotlivých věkových skupinách s věkem klesá frekvence trávení volného času s knihou stejně tak klesá počet těch pro které je to činností oblíbenou roste frekvence i oblíbenost trávení volného času poslechem hudby vliv na způsob trávení volného času se objevil také v oblasti výsledků ve škole četba a sebevzdělávání je u žáků s lepšími výsledky (sebehodnocení) častější a oblíbenější činností. lze se také domnívat, že se zhoršujícím se prospěchem roste sklon nepovažovat domácí přípravu za volný čas.

23 Způsob trávení volného času III. Jak trávíšsvůj volný čas? Z následujícího seznamu vyber tři aktivity, kterým věnuješ nejvíc času a tři aktivity, kterým se věnuješ nejraději. Nejčastější aktivita u 40% dětí s velmi dobrými výsledky X 12% dětí s velmi špatnými výsledky N = 572, všichni respondenti. Respondenti mohli vybrat 3 možnosti v každé kategorii. V grafu jsou zařazeny odpovědi, které uvedli 4 a více respondentů (1%z celkového počtu). Odpovědi které uvedlo méně než 1% respondentů: geocaching, domácí zvíře,meditace, domácí práce, návštěvy u příbuzných.

24 Povědomí rodičů o volném čase dětí. X 2010 stejnějako v minulém průzkumu měla většina rodičů(v r % a v r %) přehled o tom, jak jejich dítětrávívolný čas. V r je to tedy 9 z deseti rodičů, v r to bylo 8 z deseti rodičů. V r.2013 vyjádřilo více dětí(42 %) nežv roce 2010 (29%), že jejich rodiče majívždy přehled o tom, co dělají. Faktorem, který souvisís tím,zda rodiče mají povědomío tom, jak jejich děti trávívolný čas je ročník, viz graf. U ostatních sledovaných proměnných (pohlaví, úplnárodina) nebyly zaznamenány rozdíly. U této otázky jsme zjistili také, že to, zda rodiče majípovědomío tom kde a s kým trávíjejich dítěvolný čas souvisíse školním prospěchem. U těch, kteříse učíhůře jejich rodiče méněčasto vědí, kde tráví svůj volný čas, viz následující tabulka: Vědí tvoji rodiče kde a s kým trávíš volný čas? Ano, vždy 1, 92 Ano, většinou 2, 07 Ne, nikdy 2, 36 Občas, spíše výjimečně 2, 50 Školní prospěch: průměr (1=učím se velmi dobře, 4 = učím se velmi špatně) VědíTvoji rodiče (doma), kde a s kým trávíšvolný čas? N = 572, všichni respondenti.

25 Spotřebitelské chování I. Průměrněmajíděti 2. stupnězšk dispozici 352 Kč měsíčně (v roce 2010 to bylo 532 Kč, v roce 2006 činil průměr 380 Kč). Kolik peněz mášměsíčněk dispozici pro vlastnípotřebu, útratu? Průměr (Kč) Nejčastějšíhodnota (modus) je 200 Kč. Faktory, kteréměly vliv: pohlaví, ročník. Dále u žáků, kteříuvedli, že se učívelmi špatně, je více odpovědí, že nemají žádnépeníze (25% x 9% u těch, kteříse učídobře). Staršíděti majík dispozici více peněz. Chlapci mají v průměru k dispozici více peněz. U ostatních sledovaných proměnných (neúplná rodina) se vliv neukázal jako významný Nejčastějším zdrojem financíje pro děti kapesné, či peníze od rodičů(v 87 %), z brigád získáváfinance 11 % dětí. Zhruba 3 % dětí, nemají žádný zdroj. 2, 5 % dětízískávápeníze jako odměnu, buďza pomoc doma, či známky ve škole N = 572, všichni respondenti. Pro srovnání s průzkumem v roce 2010 jsme hodnoty zakódovali do stejných kategorií.

26 Spotřebitelské chování II. 37% dětíutrácípředevším za stravu, navíc dalších 20% utrácípředevším za drobnépochutiny (mimo svačiny a obědy) Dalšívýraznou oblastíje oblečení, které tvoří podstatnou složku výdajů u 2 dětíz deseti. Jídlo, pochutiny i oblečení, uvedli respondenti na prvních místech i v minulém šetření v r Školnía výtvarnépotřeby kupuje za svépeníze každédesátédítě. Tato položka se objevuje nověv r Častou položkou nákupůjsou rovněž dárky, dále sport a sportovní potřeby. 3% dětísi peníze spoří. Za cigaretyutrácípeníze 1,5 % dotázaných ( v roce 2010 to bylo 7 %). Stejnéprocento dětívracíalespoň část svých příjmu rodičům. Za co utrácíšnejvíce peněz? Sladkosti, tapitea, bubbletea, Za doučování, knihy, školní věci N = 572. Respondenti uváděli až tři možnosti. V grafu zobrazujeme odpovědi které dosáhli alespoň 3 % četnosti. Celkem se objevilo 39 oblastí

27 Zkušenost s alkoholem

28 Zkušenost s alkoholem Zkušenost s konzumacíalkoholu ve větším množstvíuvedlo v roce % respondentů, tj. o 30 % ménědětínež v předchozím šetřenív roce 2010 a v roce Jednáse o významný rozdíl jehožinterpretacím se věnujeme ve shrnutí hlavních výsledků. Nejvýrazněji se tento rozdíl projevil u dívek - v r uvedlo zkušenost s alkoholem 76 % dívek a v roce 2013 jen 36 %-tj. rozdíl 40 %, u chlapcůje rozdíl 21 % (v r % vs. 50 % v roce 2013). Naopak nejmenšírozdíl 11 %, je u žáků9. tříd (v r %, v r %) Vliv měl věk respondentů, pohlaví, učení, pravidelné kouření cigaret, zkušenost s drogou. Spokojenost a úplnárodina neměla na zkušenost s alkoholem vliv. Trendy a vztahy stejnějako při minulém šetření: Tabák-alkohol 100 % pravidelných kuřákůmá zkušenost s alkoholem Drogy-Alkohol 91 % respondentů, kteřímají zkušenost s drogou (nejčastěji marihuana) má zkušenost i s alkoholem. Jaká je Tvoje osobní zkušenost s alkoholem? N = 572, všichni respondenti. Možnost velmi špatně u otázky Jak ti jde učení vybralo jen 8 respondentů, procentuelní zobrazení musíme tak u této možnost považovat pouze za orientační.

29 Věk první konzumace alkoholu Odpovídají jen ti, kteří mají zkušenost s alkoholem (2013: 43 % ze všech respondentů.) Věk, kdy jsem poprvépil/a alkohol (nemyslíme tím ochutnal např. s rodiči na Silvestra)? Průměrný věk prvníkonzumace 11 a ¾roku stejně jako v minulém průzkumu v roce 2O1O. U více jak poloviny (56 %) z dětí, kteréjižmají zkušenost s alkoholem, proběhla ve věku do 12 let. V obdobímezi 12 a 13 letyje největšínárůst podílu dětí s první zkušeností s alkoholem. Věk prvníkonzumace alkoholu se neměnív závislosti na pohlavíani na ostatních sledovaných proměnných. N = 247, respondenti, kteří již pili alkohol. Graf zobrazuje kumulativní podíl v %.

30 Prostředí první zkušenosti s alkoholem Odpovídají jen ti, kteří mají zkušenost s alkoholem (2013: 43 % ze všech respondentů. 2010: 73 % ze všech respondentů) Kde a jak tomu bylo? Prostředí první konzumace V minulých obdobích žáci nejčastěji konzumovali alkohol na večírku či párty těsněnásledovala konzumace doma s rodiči. V současnédoběse na prvnípozici dostala konzumace alkoholu doma s rodiči. Můžeme se tázat po souvislosti s celkověnižšíprevalencízkušenosti z alkoholem. Objevovalo se poměrněvelkémnožstvíprostředí, kde k prvníkonzumaci došlo. Jednalo se většinou o konkrétní místa. Dále respondenti uváděli první konzumaci s kamarády či příbuznými mimo specifického umístění v prostoru. Doma s rodiči a na večírku či máprvnízkušenost s alkoholem stejný podíl chlapců i dívek. Častěji neždívky začínajíchlapci pít sami doma. U dívek se vůbec nevyskytla prvníkonzumace alkoholu v restauraci. N = 247, respondenti, kteří již pili alkohol.

31 Frekvence a míra konzumace alkoholu Jak často a kolik alkoholu děti konzumujíse lišípodle pohlaví a ročníku. Dívky se od chlapcůlišípředevším v celkovém podílu těch, co jižmajís alkoholem zkušenost -ménědívek má zkušenost s alkoholem. Problémovějších uživatelůje mezi oběma pohlavími stejný poměr. Lze tedy říci že u dívekvede zkušenost s alkoholem mírněčastěji k problémovějšíforměužívání. U mladších dětíje situace obdobná. Konzumace častěji vedla k opilosti. Dalšísledovanéfaktory (učení, životníspokojenost, úplná rodina, věk první konzumace) neměly vliv. Opilost Ti, co mají zkušenost s alkoholem Všichni respondenti Opakovaná konzumace alkoholu Ti, co mají zkušenost s alkoholem Všichni respondenti % 11 % 48 % 21 % % 23 % 59 % 43 % % 22 % 65 % 61 % N = 572, všichni respondenti.v grafu uvádíme srovnání 2013 a 2010, pro šetření v roce 2006 nejsou dostatečně podrobné výstupy, údaje, které máme z roku 2006 k dispozici jsou uvedeny v tabulce.

32 Stávající konzumace alkoholu 2013: 44 % z těch co měli zkušenost s alkoholem konzumovali alkohol za posledníměsíc. X 2010: 57 %. X 2006: 63 %. 2013: 5 % pravidelnákonzumace x 2010 : 12 % pravidelnákonzumace. Odpovídají jen ti, kteří mají zkušenost s alkoholem (2013: 43 % ze všech respondentů. 2010: 73 % ze všech respondentů) Kdyžse Tězeptáme na posledníměsíc, jak často jsi pil/a alkohol a kolik? Procenta z e všech respondentů v dané skupině (N = 572) - stávající konzumace alkoholu (příležitostně plus častěji) 19 % 42 % U více nežpoloviny dětí, kteréjižmajízkušenost s alkoholem, je tato zkušenost starší než měsíc. V žádné věkovéskupiněnebyla čerstvázkušenost u více než45 % respondentů. Lišíse především podle ročníku. Dalšísledovanéfaktory (učení, životníspokojenost, úplná rodina) neměly vliv. Každý třetí žák z 9. třídy za posledníměsíc pil alkohol. V 8. ročnících máčerstvějšízkušenost každý pátý žák. V 7. tříděv posledním měsíci pil každý 10 žák. V 6. tříděje to zhruba každý patnáctý v každétřídě jeden až dva. 7 % 11 % 21 % 35 % 23 % 15 % N = 247, respondenti, kteří již pili alkohol.

33 Zkušenost s tabákem

34 Zkušenost s tabákovými výrobky V roce 2010 nezkoušelo kouřit pouze 35 % z dětí, v současném šetření nemělo zkušenost s cigaretou 57 % dětí. Klesl rovněžpočet těch, pro něž kouření není ojedinělá zkušenost. V současnédoběkouří9 % dětí (v r to bylo 22 %) Kouřípředevším děti z 8. a 9. tříd. Více dívky - 11% dívek a 6 % chlapců. Na užívánítabáku mělo vliv: spokojenost, úplná rodina, ročník, pohlaví, učení. Na frekvenci neměl vliv věk první zkušenosti s tabákem. Trendy a vztahy zkušenosti s ostatními drogami: Alkohol-tabák 70 % z těch, kteřípili alkohol má zkušenost s cigaretami (x 24 % těch, kteřídosud alkohol nepili cigarety zkusili, ale jižnekouří) 100 % pravidelných kuřáků má zkušenost s alkoholem. Zajímavétakéje, že mezi těmi, kteřímají opakovanou zkušenost s alkoholem a byli několikrát opilí, nenínikdo, kdo by neměl zkušenost s cigaretami. Drogy-Tabák 91 % respondentů, kteřímajízkušenost s drogou (nejčastěji marihuana) má i zkušenost s cigaretami stejný poměr jako u Drogy- Alkohol A co tabák, cigarety? Zkusil/a jsi někdy kouřit cigarety? N = 572, všichni respondenti. Možnost velmi špatně u otázky Jak ti jde učení vybralo jen 8 respondentů, procentuelní zobrazení musíme tak u této možnost považovat pouze za orientační. Popisky u grafu zobrazujme pro přehlednost u výsledků nad 2 %.

35 Věk, kdy žáci začali kouřit Odpovídají jen ti, kteří v současné době kouří (9% ze všech respondentů) Napiš věk, kdy jsi začal kouřit: Průměrný věk 12 a ¾roku. Tedy v průměru o rok později nežmajíděti prvnízkušenost s alkoholem. (Pozn. v šetření z roku 2010 není průměrný věk uveden.) Dvětřetiny stávajících kuřákůzačalo kouřit do 13 let. Mezi 12. a 13.rokem je největšínárůst prvokuřáků. Stejnějako u alkoholu, nelišíse podle pohlaví ani ostatních sledovaných proměnných. N = 48, respondenti, kteří v současné době kouří občasní a pravidelní kuřáci. Graf zobrazuje kumulativní podíl v %.

36 Preventivní aktivity na škole, informační zdroje

37 Informační zdroje o drogové problematice Proti roku 2010 nastal výrazný posun: rodina se v hodnocení nejdůležitějšího zdroje dostala na místo školy. 2013: nejdůležitějšízdroj rodina uvedlo 31 %, škola 12 %. 2010: nejdůležitějšízdroj rodina 17 %, školu uvedlo 36 %. Škola je stále zdrojem nejčastěji uváděným. Oproti minulému šetřeníse rozmělnil podíl ostatních zdrojů vnímaných jako nejdůležitější.jako nejdůležitějšízdroj uvádějíděti téměř celou škálu zdrojů. Se vzrůstajícím věkem respondentů rostl význam informací od vrstevníků a z internetuspolu s poklesem informačního vlivu rodiny. Odkud čerpášinformace o drogovéproblematice? Jaký zdroj považuješ za nejdůležitější? N = 572, všichni respondenti. Respondenti mohli vybrat více odpovědí v otázce odkud čerpáš informace. Jednu odpověď v otázce Jaký zdroj považuješ za nejdůležitější

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník pro studenty Příloha č. 2 Dopis pro rodiče Příloha č. 3 Grafické znázornění tabulky č. 5 a č. 6 Příloha č. 4 - Grafické znázornění tabulky č. 7 a č. 8 Příloha č. 5 -

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Výsledky Počet respondentů: N = 1952 N = PCPP/ Pražské centrum primární prevence, Rumunská 1, Praha 2

Výsledky Počet respondentů: N = 1952 N = PCPP/ Pražské centrum primární prevence, Rumunská 1, Praha 2 Výsledky z průzkumu Agresivní chování vůči učitelům Anotace Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence společně s Oddělením prevence MHMP realizovalo anonymní dotazníkové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii

České děti a mládež 2010/11. Informace o studii České děti a mládež 2010/11 Informace o studii 2 České děti & mládež 2010/11 informace o projektu Metodologie: Velikost vzorku: Cílová skupina: Dotazník: Sběr dat: Výstupy: Kvantitativní studie 1000 respondentů

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více