Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah"

Transkript

1 Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v praktickém životě člověka personální, občanské, pracovní Cyklus přírody, kalendář Státní svátky a významné dny (zařazeno aktuálně v průběhu Žák objasní význam času v životě lidí, seznamuje se s významnými dny a celého školního roku) 1.2. Vztahy mezi lidmi Svět kolem Lidé kolem státními svátky naší vlasti. Osobní a neosobní vztahy (rodina) Žák uplatňuje vhodné způsoby chování Konflikty v mezilidských vztazích a komunikace v různých životních Manželství (právní úprava) situacích, případné neshody a konflikty Náhradní rodinná péče Svět kolem Lidé kolem 2. s druhými lidmi řeší neilným způsobem 1.3. Finanční a ekonomická gramotnost Rozpočet rodiny (hospodaření domácnosti), pojištění, dluhy a Žák posoudí a na příkladech doloží přínos jejich řešení spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 1.4. Naše škola Svět kolem Místo, kde žijeme a dosahování některých cílů v rodině, škole, Význam vzdělání, systém vzdělávání v obci. Život v naší škole Žák dodržuje zásady hospodárnosti, 1.5. Naše obec, region, kraj popíše a objasní vlastní způsoby Naše město Děčín Svět kolem Místo, kde žijeme 2. zacházení s penězi a se svým i svěřeným Zajímavosti našeho regionu Lidé a čas 5. majetkem, vyhýbá se rizikům hospodaření Ochrana životního prostředí s penězi Naše vlast Žák rozlišuje projevy vlatstenectví od Pojem vlasti a vlastenectví Svět kolem Domov, vlast, rodný kraj 5. projevů nacionalismu. Národní tradice a zvyky, národní jazyk Žák objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Státní symboly Slavní předkové Žák přiměřeně uplatňuje svá práva a Co proslavilo respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany Významné osobnosti Zajímavá a památná místa lidských práv a svobod.

2 2. STÁT A PRÁVO Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, 2.1. Lidská práva Svět kolem Právo a spravedlnost, 5. xenofobní a extremistické projevy v chování Úvod do lidských práv základní lidská práva lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem (podobnost a odlišnost lidí, diskriminace, rasismus, xenofobie, projevům lidské nesnášenlivosti. základní lidská práva, Všeobecná deklarace lidských práv) Žák dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Práva dítěte a jejich ochrana (poškozování práv, konflikty, šikana) Práva a povinnosti (odpovědnost za dodržování práv) téma Manželství (jeho právní úprava) zařazeno v kapitole Vztahy mezi lidmi

3 3. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 3.1 Vztahy mezi lidmi Svět kolem Lidé kolem 5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Socializace, sociální skupiny a jejich vliv personální, občanské, pracovní Žák kriticky přistupuje k mediálním Prostředky masové komunikace, masmédia a informacím, vyjádří svůj postoj k působení 3.2 Lidská setkání Výchova k Člověk ve společnosti 6. propagandy a reklamy na veřejné mínění a Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, občasntví Žák zhodnotí a na příkladech doloží Lidská solidarita (pomoc lidem v nouzi) význam vzájemné solidarity mezi lidmi, 3.3 Zásady lidského soužití Svět kol.. Lidé kolem 5. vyjádří své možnosti, jak může v případě Morálka a mravnost Výchova k Člověk ve společnosti 6. potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích Žák zdůvodní nepřijatelnost vandalského 3.4 Kulturní život Svět kolem Lidé a čas 5. chování a aktivně proti němu vystupuje. Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné Ochrana kulturního a přírodního bohatství Svět kolem Rozmanitost přírody - 4. ochrana přírody 4. STÁT A lidí, zaujímá tolerantní postoje vůči menšinám. 4.1 Finanční a ekonomická gramotnost Vlastnictví 5. HOSPODÁŘSTVÍ Naše potřeby, druhy potřeb, statky a služby Výchova k Finanční a ekonomická STÁT A PRÁVO chování lidí. ohrožení. názory, zájmy, způsoby chování a myšlení Žák zhodnotí nabídku kulturních institucí Majetek a vlastnictví, druhy majetku gramotnost a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Hmotné a duševní vlastnictví a jejich ochrana Žák rozlišuje a porovnává různé formy 5.1 Právní základy státu Svět kolem Naše vlast 4. vlastnictví, uvede jejich příklady. Žák objasní potřebu dodržování zásad 5.2 Principy demokracie Lidé kolem - principy 5. ochrany duševního vlastnictví a jejich Vzdělávací obor výchova k - obsah Mezilidská komunikace jejich vliv, reklama rovnost a nerovnost Svoboda a vzájemná závislost Pravidla chování Kultura a umění Náboženství Kulturní instituce Problematika pirátství Stát (jeho formy a znaky) Demokracie přímá a nepřímá 7.ročník demokracie

4 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obor navázání na již zvládnuté ročník znalost uplatňuje ve svém jednání. Volby (druhy voleb, volební právo) Žák rozlišuje nejčastější typy a formy 5.3 Státní správa a samospráva států a na příkladech porovnává jejich znaky. Začlenění do veřejného života 5.4 Lidská práva Výchova k Lidská práva 6. Žák objasní výhody demokratického Tolerance k národnostním menšinám způsobu řízení státu pro každodenní Lidská práva v dokumentech život občanů.

5 6. ČLOVĚK JAKO Kompetence k učení, k řešení 6.1 Podobnost a odlišnost lidí Svět kolem chování lidí, soužití lidí JEDINEC problémů, komunikativní, sociální a Rozdíly mezi lidmi Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozotivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi Žák posoudí vliv osobních vlastností Výchova k Člověk a jeho zdraví DROGY na dosahování individuálních i společ- Drogy a společnost Svět kolem Člověk a jeho zdraví 5. ných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Žák rozpoznává projevy záporných 8. STÁT A charakterových vlasností u sebe i u HOSPODÁŘSTVÍ druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 9. STÁT A PRÁVO personální, občanské, pracovní i kvalitu života. koriguje své chování a jednání. 8.2 Finanční a ekonomická gramotnost Výchova k Finanční a ekonomická 6.,7. Žák poíše, jak lze usměrňovat a kultivo- Principy tržního hospodářství gramotnost vat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou 9.1 Právní základy státu Výchova k Právní základy státu 7. sebedůvěru. Žák se orientuje v základní drogové problematice, zná základní typy drog 9.2 Právní řád ČR Výchova k Zásady lidského soužití 7. a uvědomuje si nebezpečí drog. Žák si uvědomuje dopad drog nejen 9.3 Lidská práva Lidská práva 6.,7. na jedince, ale i na společnost. Žák rozlišuje a porovnává úlohu výroby, Vzdělávací obor výchova k - obsah Etapy lidského života Osobnost, vlastnosti osobnosti 6.2 Vnitřní svět člověka Psychické procesy a stavy 6.3 Osobní rozvoj Seberozvoj (vůle a osobní kázeň) Adaptace na životní změny Typy drog Drogová problematika ve světě 8.1 Výroba, obchod, služby Dělba práce, výrobní a nevýrobní odvětví Nabídka a poptávka Záruční doba, reklamace Ústava ČR Složky státní moci Morální a právní normy Právní systém Listina základních práv a svobod Ochrana lidských práv 8. ročník

6 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV obchodu a služeb, uvede příklady jejich 9.4 Principy demokracie Výchova k Principy demokracie 7. součinnosti. Politický pluralismus, politika Žák rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jeich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.

7 Hlavní okruhy 10. STÁT A PRÁVO 11. STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Vzdělávací obor výchova k - obsah 9. ročník Očekávané výstupy dle RVP ZV Kompetence k učení, k řešení 11.1 Principy demokracie Výchova k Principy demokracie 7.,8. problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Význam a formy voleb do zastupitelstev 11.2 Právní základy státu Stát a právo 7., 8. Státní ČR Žák vyloží smysl voleb do zastupitelstev 11.3 Právo v každodenním životě Stát a právo 7., 8. v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat Občanskoprávní vztahy Závazky vyplývající z právních vztahů každodenní život občanů. Na úřadu Žák objasní význam právní úpravy 11.4 Právní řád ČR Právní řád 8. důležitých vztahů. Orgány právní ochrany, sankce Žák provádí jednoduché právní úkony a 11.5 Protiprávní jednání Právní řád 8. chápe jejich důsledky, uvede příklady Druhy a postihy protiprávního jednání některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy. Trestné činy nezletilých Žák rozlišuje a porovnává úkoly orgánů Finanční a ekonomická gramotnost Finanční a ekonomická 6.,7.,8 právní ochrany občanů, uvede příklady 12.1 Peníze gramotnost jejich činnosti a spolupráce při postihování Funkce a podoby peněz, cesta peněz trestných činů Formy placení Žák rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. Peněžní ústavy, bankovnictví Státní rozpočet, význam daní Sociální politika státu Žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Žák rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 12.2 Výroba, obchod, služby Koloběh zboží v ekonomice 12.3 Principy tržního hospodářství příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek Podstata fungování trhu Formy podnikání a příspěvků ze st. rozpočtu občanům. Pracovní poměr

8 STÁT MEZINÁRODNÍ A PRÁVO Žák na příkladu chování kupujících a 13.1 Evropská integrace Svět kolem Místo, kde žijeme 5. VZTAHY, prodávajících vysvětlí podstatu fungování Evropská unie a ČR GLOBÁLNÍ SVĚT trhu Mezinárodní spolupráce Výchova k Naše vlast 6. Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na Významné mezinárodní organizace Stát a právo 7., ČLOVĚK JAKO každodenní život občanů, uvede příklady 13.3 Globalizace Svět kol Základní globální problémy 5. práv občanů v rámci EU i možných Globální problémy a jejich řešení Zeměpis Globální problémy světa 9. způsobů jejich uplatňování. Žák uvede některé významné mezinárodní 14.1 Osobní rozvoj Výchova k Člověk jako jedinec 8. JEDINEC organizace a společenství, k nimž má vztah Životní plány a cíle, životní perspektivy ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. Žák objasní souvislost globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, vv regionu. Žák uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobu jeho potírání.

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Výchova demokratického občana

Výchova demokratického občana Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Výchova k občanství

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Výchova k občanství STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchova k občanství Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více