TÉMATA PREVENCE A VZDĚLÁVACÍ PROCES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA PREVENCE A VZDĚLÁVACÍ PROCES"

Transkript

1 ÚVOD Společnost má mít nejen zájem, ale i odpovědnost za zdravý vývoj dětí a mládeţe. Také v rámci sociální prevence je potom třeba se zabývat volnočasovými aktivitami dětí a mládeţe. Vţdyť v tomto období se utváří hodnotový systém jedince a hledají se cesty jeho uplatňování objektivním reálným chováním a činnostmi. Naše současná společnost bohuţel poskytuje relativně málo opory pro zdárný průběh dětství a dospívání, a to zejména těm dětem, které nesměřují k vyššímu vzdělání. Mládeţ má v moderní společnosti k dispozici málo přitaţlivých alternativ, slouţících jako obrana ke svodům snadno dostupných drog, hracích automatů, televizního a filmového násilí a pod.. Děti a mladí lidé jen velice těţko nacházejí "své místo" ve společnosti, ovládané liberální ideologií trţního mechanismu, která je na tom podstatně hůře neţ země s delšími demokratickými tradicemi. Společenské klima je stále přepolitizované, vlivná politická elita nezastřeně brzdí rozvoj sluţeb a institucí, jeţ mají prosociální charakter.. Dětství a mládí je charakterizováno vysokou mírou aktivity. Přesto je však i u mládeţe problémem poměr mezi aktivními a pasivními formami vyuţívání volného času. Závaţným problémem je také poměr mezi přáním dětí a mládeţe věnovat se ve volném čase určité zájmové činnosti a mezi její faktickou realizací. Činnosti ve volném čase jsou odrazem dosaţené úrovně sociálního, mentálního a psychického zrání. Tvůrčí a řízené aktivity však mnohem intensivněji stimulují rozvoj obecné kreativity, schopnosti tvůrčím způsobem přistupovat k ţivotu, k řešení problémů a pracovních úkolů, coţ by mělo napomáhat procesu eliminace negativních společenských jevů. navíc zpřístupněním určité nabídkové škály volnočasových aktivit co nejširšímu počtu ţáků přispívá nejen k humanizaci školního ţivota, ale do popředí se dostává vlastní aktivita a orientace na kvalitu proţívání ţivotního času. Radost ze ţivota, otevřenost, druţnost, porozumění, pomoc druhým i sobě samému jsou povaţovány za stejně důleţité jako odpovědnost a píle. Rizikovými faktory na úrovni osobnosti jsou: nízké sebevědomí a sebehodnocení, nízká výkonnost, nedostatek schopnosti čelit tlaku vrstevníků, nedostatek asertivity, zdravotní handicap, biologické dispozice a sociální chování, poruchy chování v dětství, agresivita, poruchy koncentrace, nevhodné sociální vazby, anxieta a stres. FINANCOVÁNÍ V roce 2007/2008 byly o.s. ţádány finanční prostředky z prostředků MěÚ Bruntál (VHA) a bylo mu poskytnuto formou grantu ,- Kč. Tyto prostředky jen z části pokrývají náklady na financování pořádaných akcí. Další zdroje jsme byli nuceni hledat jinde. Část nákladů s jeho realizací nese škola a část (hlavně materiální zabezpečení) o.s. Speciální škola dětem. Škola s podporou o.s. pořádala víkendovou akci pro děti Večerní toulky školou a dále v červnu jiţ tradiční Olympiádu sportovní všestrannosti. Obě akce finančně zabezpečilo o.s. Speciální škola dětem. Nově se škola zapojila do pořádání okresního kola sportovních her mládeţe (dále jen SHM). Prostředky na pořádání této akce poskytlo opět o.s. Speciální škola dětem spolu se školou. TÉMATA PREVENCE A VZDĚLÁVACÍ PROCES Jednotlivá témata prevence, jako například: Emoční stavy, Konflikty a rozhodování, Komunikace a ţivotní styl, Šikana a mezilidské vztahy, Drogy a důvody jejich uţívání, Závislost, Způsoby řešení drogové problematiky, AIDS, Patologické hráčství, Sekty, Kriminalita, Ekologie byla rozšířena a začleněna do vzdělávacího procesu. Zabývají se jimi hlavně předměty jako občanská výchova či rodinná výchova, ale diskuse o nich je také součástí mezipředmětových vztahů.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Odborníci z oblasti sociologických, psychologických a pedagogických věd zabývající se volným časem se shodují v názoru, ţe mezi kvalitou jeho trávení a sociálně pozitivním chováním dětí a mládeţe je vzájemný těsný vztah. Způsob a kvalita trávení volného času přispívají značnou měrou k nalezení identity mladého člověka, nalezení odpovídajícího místa v proměňující se společnosti, ve světě práce a sociálních změn. Naplňování volného času je úzce vázáno na prosazující se hodnotový systém naší společnosti, který stejně jako základní trendy ve způsobu trávení volného času nemůţe být izolovaný, ale naopak spojením těchto fenoménů. Vytvářet podmínky k určitým volnočasovým aktivitám, směrovat k nim mládeţ a děti a naopak utlumovat jiné neţádoucí aktivity, znamená sniţovat pravděpodobnost projevů chování jako je xenofobie, rasismus, alkoholismus, nikotinismus, narkomanie a kriminalita mládeţe. Jedná se především o rozvoj tvůrčích kulturně-společenských a sportovních aktivit a o utlumení konzumně extrovertních aktivit. Volnočasové projekty zvyšující osobní duševní potencionál jedince a zkvalitňující jeho charakter by učily brát ţivotní překáţky optimisticky a neztrácet ze zřetele dlouhodobý cíl. Je známé, ţe cítění mnohdy předchází myšlení a jednání. Proto se v naší škole pokoušíme realizovat náročný proces kultivace citů a strukturaci sociálních zkušeností, coţ by se mělo pozitivně projevovat v prevenci proti stoupající kriminalitě, přitaţlivosti náboţenských sekt a hrozivě rostoucí konzumaci drog u dětí a mládeţe. Kvalitně vyuţívat volný čas je zapotřebí se učit. Nabízí se tedy konstituování volného času, ne jako předmětu, ale prostoru pro praktické činnosti, kdy jak ţákovi, tak i učiteli je poskytováno více tohoto volného prostoru. Důleţitá je nedirektivnost spočívající v podnětech pro ţáky a v jejich podpoře. Předpokladem je partnerský vztah mezi učitelem a ţákem. Dominuje spontaneita, kreativnost, radost. Ţáci se zde učí komunikovat, naslouchat druhému, analyzovat a vlastními cestami řešit, flexibilně reagovat, prakticky myslet, umět proţívat, být schopen konsensu a ţivota ve skupině. Jednotlivé zájmové útvary se odehrávají v příznivé atmosféře s minimem stresu, odkrývají skryté síly jedince, stimulují je a rozvíjejí, snaţí se překonávat citovou prázdnotu a chudobu proţitků. Za velmi důleţité povaţujeme, ţe v popředí vţdy stojí pozitivní utváření osobnosti. Nejde jen o sbírání vědomostí a získávání dovedností, ale hlavně o změnu náhledu na ţivotní způsob našich dětí, snaha ţáky motivovat, dodávat jim odvahu, podněcovat, podporovat je a vybavovat je dovednostmi pro různé aktivity, často uplatnitelné i v dalším praktickém ţivotě. Z výše uvedeného vyplývá, ţe volný čas chápeme jako prostor pro odpočinek a zábavu, ale také jako prostor pro lidský rozvoj. Práce v dále uvedených zájmových útvarech má proto převáţně proţitkový a činnostní charakter, v popředí stojí praktická vzdělávací aktivita, s důrazem na potřebu provádět nácvik sociálních, kulturních a společenských rolí. zpracovaný projekt dává prostor k realizaci volnočasových aktivit na naší škole a pokouší se podtrhnout význam kvality trávení volného času, zaměřuje se také na jeho sociální rozměr a akcentuje volný čas jako prostor pro rozvoj osobnostních dispozic ţáků naší školy. CÍL MINIMÁLNÍHO PROGRAMU PREVENCE SPJ A PROTIDROGOVÉ PREVENCE (dále MPP) Cílem předkládaného MPP, který realizujeme od října 1998, byla snaha o sníţení počtu ţáků zainteresovaných na nárůstu kriminality a minimalizaci tendencí k experimentu s návykovými látkami, snaha dát dětem potřebné informace a učit je bránit se. Celý program je zaloţen na přímém dlouhodobém působení na děti, umoţní vycházet ze ţivotního stylu dané generace a přizpůsobovat preventivní program cíleným skupinám. 2

3 V preventivním působení na ţáky nám nejde jen o přenášení informací o negativních jevech, ale působením se zajímavou a netradiční formou zaměřit na otázky : - zdravého ţivotního stylu a hygieny - komunikace, konfliktů, rozhodování - obecné informace o SPJ - nácvik způsobů odmítání účasti na kriminálním deliktu nebo drogy - nabízet alternativní aktivity - zvyšování asertivity, zvládání stresových situací - proč neuţívat drogy - trávení volného času - rozvíjení pozitivního chování a odpovědnosti VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Výčet zájmových krouţků pracujících při škole ve školním roce 2008/2009 (bliţší specifikace viz příloha) : - Kuřátka (1. stupeň) - Krouţek angličtiny (1. stupeň) - Sálová kopaná (2. stupeň) - Základy angličtiny (2. stupeň) - Dovednosti na PC (2. stupeň) - Sportovní hry posilování (2. stupeň) - Pohybový krouţek (2. stupeň) - Hra na nástroj (2. stupeň) - Pěvecký krouţek (2. stupeň) - Taneční a dramatický krouţek (2. stupeň) - Výtvarný a keramický krouţek (2. stupeň) - Zdravotnický krouţek (2. stupeň) 1. stupeň - 20 ţáků 2. stupeň - 63 ţáků Zájmové útvary na škole navštěvuje ve školním roce 2008/ ţáků (t.j. cca 50% ţáků školy). Zapsaných ţáků v krouţcích je celkem 112. Nutno podotknout, ţe 22 ţáků navštěvuje 2 a více zájmových útvarů. Všech 22 ţáků navštěvujících více volnočasových aktivit je z 2. stupně. Ve školním roce 2008/2008 se podílejí na práci s ţáky v oblasti sociálně patologických jevů spolu se školním metodikem prevence Mgr. Petrem Bradou také odbornice na šikanu a mezilidské vztahy Mrg. Hana Lutzová, metodik protidrogové prevence PPP Mgr. Stanislav Toman a v neposlední řadě se zapojily do organizování osvětových a vzdělávacích akcí učitelky školy Zatloukalová, Zdraţilová, Piňosová, Holásková. Odpovědně se k práci s dětmi postavil a poctivou práci odvádí asistent pedagoga Martin Greško. Dále je realizace MPP uskutečňována ve spolupráci s OS Speciální škola dětem, OS Citadela a PPP Bruntál. V minulém roce byl vyuţíván peer prvek (vrstevnický prvek) ve spolupráci se studenty SŠ, kteří byli odborně vyškoleni PPP pro práci aktivistů absolutoriem vzdělávacích kursů po jejichţ absolvování byli připraveni na práci v oblasti primární prevence na školách. Tématické okruhy vzdělávacích akcí jsou připraveny podle kritérií peer-metodiky, mezinárodního standardu i specifických potřeb naší školy. Tato oblast práce s dětmi se začala v minulém roce opět rozvíjet, protoţe byly zajištěny finanční prostředky na vzdělávání peer aktivistů. Doufáme, ţe tomu tak bude i nadále. 3

4 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Dětem je nabízena moţnost konzultací s interním školním psychologem ( kdykoli v době vyučování i mimo něj) a preventistou školy o přestávkách mezi jednotlivými hodinami, v akutních případech kdykoli. PROPAGACE Tématický panel je umístěn ve frekventovaných prostorách školy, aktualizován informacemi z oblasti SPJ a závislostí. Preventista vyuţívá dostupné propagační a informační materiály poskytované PPP Bruntál, CPZ OHS Bruntál, okresním protidrogovým koordinátorem, Policií ČR apod. K propagaci je moţno vyuţít i videotechniku s tématickými pořady (drogy, gambling, šikana, sexuální výchova atd.) určených pro danou cílovou skupinu dětí. Ţákům je také v rámci realizovaných preventivních aktivit dlouhodobé i jednorázové preventivní akce distribuována dostupná literatura a propagační materiál týkající se dané problematiky. SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ SPC PŘI ŠKOLE, VP A TU SPC zajišťuje včasnou diagnostiku neprospěchu (špatné podmínky doma pro přípravu na vyučování, SPU, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, poruchy soustředění, vztahové problémy ve škole, rodinné problémy), ve spolupráci s TU, VP pomoc při učení, zvyšování motivace k učení atd. Jsou hledány cesty, jak chránit sebevědomí ţáka a nezhoršovat jeho postavení mezi vrstevníky (ocenit oblasti, ve kterých je úspěšný), přizpůsobit nároky moţnostem ţáků, za určitých okolností i nácvik sociálních dovedností, práce s rodinou. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SLUŽBAMI Škola realizuje spolupráci v rámci prevence SPJ s organizacemi ve svém okolí, které se danou problematikou zabývají. Spolu se pokoušíme předcházet situacím, kdy se děti a dospívající s počínajícím problémem dostávají do styku s lidmi s pokročilými formami závislostí na návykových látkách. Dále spolupracujeme se zařízeními, která intenzivně pracují s rodiči. Realizována byla spolupráce s : - dětskými nebo dorostovými lékaři a psychiatry - OS Speciální škola dětem - PPP Bruntál - OS Citadela - okresním protidrogovým koordinátorem - OSPOD - Policií ČR - HZS Bruntál - DDM Bruntál - OHS Bruntál apod. 4

5 Program prevence je projekt dlouhodobý. Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace ve spolupráci s jiţ zmíněnými všemi sloţkami podle něj pracuje jiţ několik let. Práce se nám daří, o čemţ svědčí velký počet zájmových útvarů také v novém školním roce 2008/2009. Děti o ně mají zájem a jiţ na začátku školního roku se chtějí aktivně do jejich práce zapojit. Nejde jen o útvary sportovní, zájem je také o dramatické, výtvarné a jiné. Celkově lze MPP hodnotit pozitivně. Jsme rádi, ţe jsme také v roce 2008 mohli naplnit myšlenku programu, ţe jsme společně pomohli dětem realizovat jejich sny a představy. 5

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 1 Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického sboru

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05 Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ Učební texty k tématu 05 Hlavní vedoucí zotavovací akce specifikum stanových táborů bez pevného objektu Zpracovali

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ:

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: (Minimální preventivní program) Gymnázium T.G.M. v Zastávce šk.rok: 2010/2011 Garant programu (školní metodik prevence): Mgr.Libor

Více

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják, Ph.D. Vypracovala:

Více