Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva"

Transkript

1 Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, Klimkovice UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, Ostrava II-4.2/24/2011 Termín: srpen

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 A) OZNAČENÍ STAVBY, 5 B) STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY, JEHO SÍDLO NEBO MÍSTO PODNIKÁNÍ, 5 C) PROJEKTANT NEBO ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHO SÍDLO, NEBO MÍSTO PODNIKÁNÍ, ÚDAJE O ŽIVNOSTENSKÉM OPRÁVNĚNÍ A AUTORIZACI OSOB, IČ A JEHO PODZHOTOVITELÉ S IDENTIFIKAČNÍMI ÚDAJI; 5 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 5 A) STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 5 B) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY: 5 C) VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK (JE-LI VYDÁN), 5 D) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ, 6 E) VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 6 F) CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ: 6 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 6 A) DOKUMENTACE ZÁMĚRU K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY, 6 B) REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, 6 C) MAPOVÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ GEODETICKÉ PODKLADY, 6 D) DOPRAVNÍ PRŮZKUM (STUDIE, DOPRAVNÍ ÚDAJE), 6 E) GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, ZÁKLADNÍ KOROZNÍ PRŮZKUM, 6 F) DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ, 6 G) HYDROMETEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ PODMÍNKY, INUNDACE, KVALITA VODY V RECIPIENTECH, 6 H) KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE (PŘEVLÁDAJÍCÍ SMĚR VĚTRU, VÝSKYT MLH A PŘÍZEMNÍCH MRAZŮ, EXTRÉMNÍ TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVÉ OBLASTI), 6 I) STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 6 A) ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ, 6 B) URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY, 6 C) ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 7 A) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ, 7 B) UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A KOORDINOVANOST. 7 C) ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU. 7 D) DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 7 2

3 A) SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO VLASTNICTVÍ A OSOB, KTERÉ JE BUDOU SPRAVOVAT (POZEMNÍ KOMUNIKACE, SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OPLOCENÍ APOD.), 7 B) ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 7 A) MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY (ÚSEK, OBJEKT) DO UŽÍVÁNÍ, 7 B) ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ STAVBY SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 7 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 10 A) ROZSAH DOTČENÍ, 10 B) PODMÍNKY PRO ZÁSAH, 10 C) ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV, 10 D) VLIV NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 10 A) BOURACÍ PRÁCE, 10 B) KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA, 10 C) ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU, 11 D) OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH, 11 E) ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ REKULTIVACE, 11 F) ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA, 11 G) ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ, 11 H) VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 11 A) VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ, 11 B) TELEKOMUNIKACE, 11 C) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, 11 D) PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ, 11 E) MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (PODZEMNÍ A NADZEMNÍ SÍTĚ), 11 F) DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI UŽÍVÁNÍM STAVBY VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 11 A) OCHRANU KRAJINY A PŘÍRODY, 11 B) HLUK, 11 3

4 C) EMISE Z DOPRAVY, 11 D) VLIV ZNEČISTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE, 11 E) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, 11 F) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 12 A) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA, 12 B) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (UMOŽNĚNÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY, ÚNIKOVÉ CESTY PRO OSOBY APOD.), 12 C) OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 12 D) OCHRANA PROTI HLUKU, 12 E) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH), 12 F) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA (HOSPODÁRNOST PROVOZU, ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE PŘI VÝSTAVBĚ A ÚDRŽBĚ APOD.) DALŠÍ POŽADAVKY 12 A) UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY (DOSTATEČNÁ KAPACITA OBJEKTŮ, OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY, SNADNÁ ÚDRŽBA, ŽIVOTNOST APOD.), 12 B) ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, 13 C) OCHRANY STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (POVODNĚ, AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODA, BLUDNÉ PROUDY, PODDOLOVÁNÍ A POVĚTRNOSTNÍ VLIVY), 13 D) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 13 4

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) označení stavby, Stavba: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, Stavebník: Město Klimkovice Lidická 1, Klimkovice IČO: c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji; Zpracovatel dokumentace: UDIMO spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava Moravská Ostrava IČO: Projektant: Ing. Pavel Roháč,.. autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby zapsaný v evidenci autorizovaných osob ČKAIT pod č UDIMO spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava Moravská Ostrava Zpracovatel: Ing. Pavla Michenková.. Podzhotovitelé: SO 401 Přípojka SSZ PTD Muchová s.r.o. Olešní 313/14, Ostrava-Muglinov IČO: SO 402 Světelné signalizační zařízení SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4 IČO: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem stavby je vybudování nového přechodu pro chodce řízeného světelnou signalizací (signalizovaný přechod s poptávkovým řízením). Navržený přechod je umístěn na průtahu silnice II/647 obcí, nejvyšší dovolená rychlost je 50km/hod. Jelikož se navrhovaný přechod nachází v údolnicovém oblouku, dochází v tomto úseku často k překračování povolené rychlosti, což má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Z tohoto důvodu bude navržené světelné signalizační zařízení pro řízení silničního provozu (dále SSZ) fungovat zároveň jako zpomalovací semafor na vjezdu do obce a bude nutit řidiče k dodržování povolené rychlosti. Při poptávce chodců (tlačítko) přejde semafor do druhého nezávislého režimu a umožní bezpečné přecházení chodců. Dále se pak semafor vrátí opět do režimu zpomalovací semafor (trvale mimo režim pro chodce). Umístění přechodu vyplývá z poptávky po přecházení (respektuje existující pěší příčné vztahy) a umožňuje bezpečné spojení pro pěší a cyklisty (vedoucí kolo) mezi urbanizovanou částí města a odpočinkovou částí parkem, který je rovněž hojně využíván školami. V souvislosti se zřízením přechodu je nutno zajistit chráněný prostor dostatečný k vyčkávání chodců mimo jízdní pás průjezdné komunikace, neboť chodník je veden pouze po jedné straně komunikace. Navržené stavební úpravy na průjezdním úseku silnice II/647 městem přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Cílem navržených dopravně organizačních opatření je zvýšení bezpečnosti nejen pěší, ale i automobilové a cyklistické dopravy. V místě přechodu je vozovka dvoupruhová v šířce 7,50m b) předpokládaný průběh stavby: zahájení, 2014 etapizace a uvádění do provozu, Stavba bude probíhat v jedné etapě. dokončení stavby 2014 c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán), Stavba je v souladu s Územním plánem města Klimkovice, schváleným dne usnesením Zastupitelstva města Klimkovice. 5

6 Stavba je v souladu s Územním rozhodnutím č.j. V/ / /Vavre, které vydal Městský úřad Bílovec, odbor výstavby dne d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití, Jedná se o území v místě stávající křižovatky silnice II/647 s místní komunikací ul. Havlíčkovou. Na opačné straně silnice se nachází park, kterým je vedena společná stezka pro chodce a cyklisty. Dle údajů Celostátního sčítání dopravy z r je v daném úseku na silnici II/647 intenzita dopravy 7238 voz./24 hodin, z toho těžkých vozidel (16%). Přehled dotčených stávajících inženýrských sítí a jejich vlastníků, správců, provozovatelů: kanalizace Město Klimkovice elektrické rozvody NN ČEZ distribuce, a.s.. veřejné osvětlení Město Klimkovice komunikační sítě Telefónica O2, a.s., V řešeném území je umístěna stavba kanalizace. e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí, Provoz a technické řešení přechodu nebude mít negativní vliv na krajinu, naopak umožní obyvatelům lepší přístup do parku. f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: vztahy na dosavadní využití území, Navržené řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, V řešeném území je uvažováno s výstavbou kanalizace. změny staveb dotčených navrhovanou stavbou. Dojde k úpravě stávajících chodníků 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby, Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zhotovitel UDIMO spol. s r.o. (2012) b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace, Stavba je v souladu s Územním plánem města Klimkovice, schváleným dne usnesením Zastupitelstva města Klimkovice. c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady, Zaměření stávajícího stavu Údaje katastru nemovitostí d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje), Dle údajů ŘSD ze sčítání dopravy v roce 2010 sledovaným úsekem projíždí za 24 hod vozidel, z čehož těžkých nákladních je e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum, Vzhledem k rozsahu stavby nebyl průzkum zpracováván. f) diagnostický průzkum konstrukcí, Vzhledem k rozsahu stavby nebyl průzkum zpracováván. g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech, Nevyžaduje se. h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti), Nevyžaduje se. i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. Nevyžaduje se. 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) a) způsob číslování a značení, b) určení jednotlivých částí stavby, c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory. Stavba zahrnuje následující stavební objekty: SO Místní komunikace 6

7 SO Dopravní značení SO 401 Přípojka SSZ SO 402 Světelné signalizační zařízení SO Zajištění provozu investora 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků, Stavba musí být věcně a časově koordinována se stavbou Cyklostezky v Klimkovicích - 1. část (investor Město Klimkovice). b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanost. Stavba bude probíhat pouze za částečného omezení provozu c) zajištění přístupu na stavbu. Přístup na stavbu je zabezpečen po stávajících komunikacích d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. Objížďky ani výluky dopravy stavba nevyvolá. Dopravní omezení bude na jízdních pruzích. Výstavba bude muset probíhat za částečného omezení provozu, které si vyžádá dopravně organizační opatření. Postup výstavby bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby. Dodavatel si nechá vypracovat projektovou dokumentaci dočasného dopravního značení pro realizaci částí stavby. Přechodná úprava provozu dočasným značením bude stanovena věcně a místně příslušným správním úřadem po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie v souladu s 77 zák. č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel si zajistí souhlas správce komunikace se zahájením prací a ve smyslu 25 zák. č. 13/1997 Sb. a před realizací požádá příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace k umístění podzemního vedení, resp. k provádění stavebních prací. V návaznosti na termín předpokládané realizace stavby (zahájení v r. 2014) je nutno stavbu koordinovat s ostatními stavbami, které by mohly probíhat souběžně (např. stavba Cyklostezky v Klimkovicích). 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.), Stavební objekty převezmou do správy: SO Místní komunikace Město Klimkovice SO Dopravní značení Správa silnic MSK, Město Klimkovice SO 401 Přípojka SSZ - Město Klimkovice SO 402 Světelné signalizační zařízení- Město Klimkovice b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. Stavební objekty budou užívány v souladu s jejich určením. 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání, Stavba bude předána do užívání po částech (jednotlivých stavebních objektech). b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby. Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby resp. navrženého způsobu řízení a řídících dat se předpokládá provedení zkušebního provozu stavby. Zkušební provoz může být zahájen až na základě souhlasu silničního správního úřadu. K ukončení zkušebního provozu bude předloženo jeho vyhodnocení z hlediska dopravního a z hlediska provozní spolehlivosti. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. 7

8 Stavba zahrnuje vybudování nového přechodu včetně navazujících chodníků. Na přechodu bude osazeno SSZ s poptávkovým režimem pro chodce. Mimo tento režim bude SSZ fungovat jako zpomalovací semafor. V době neřízeného provozu bude funkční signál přerušovaného žlutého světla. Kvalita provedených prací musí být v souladu s platnými ČSN. Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky technologických a materiálových norem a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Technické podmínky ve smyslu Metodického pokynu SJ- PK (č.j /01-120) ve znění pozdějších změn. Druh a četnost zkoušek je dána příslušnými normami (ČSN), technickými podmínkami (TP) a technicko-kvalitativními podmínkami pro pozemní komunikace (TKP PK) Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro: Pozemní komunikace a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. Přechod je navržen v šířce 4,00m. Navazující nový chodník je v šířce 4,00m a navázání na stávající chodník je v šířce 3,00m. Nemotoristické komunikace jsou navrženy dle TP 170 na návrhovou úroveň porušení D 2 a pro způsob využití plochy CH nemotoristické komunikace a chodník. Jelikož nejsou známy charakteristiky podloží, bylo klasifikováno toto podloží pro návrh podle katalogů jako P III. Na upravenou zemní pláň, jejíž únosnost musí dosáhnout min. 30 MPa, bude položena konstrukce chodníku s dlážděným povrchem Mostní objekty a zdi a) výčet objektů a zdí, b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory), základní technické řešení a vybavení, druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, postup a technologie výstavby Odvodnění pozemní komunikace stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. Stávající odtokové poměry nebudou dotčeny Tunely, podzemní stavby a galerie a) základní údaje, (délka, příčné uspořádání, sklony); b) technické vybavení tunelu; c) navržená technologie výstavby; d) principy řízení dopravy a požární bezpečnosti Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení Vybavení pozemní komunikace a) záchytná bezpečnostní zařízení, b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku, V souvislosti se zřízením přechodu je navržena úprava provozu dopravním značením. Přechod bude vyznačen svislým a vodorovným dopravním značením. Na přechodu bude osazeno SSZ s poptávkovým řízením pro chodce, které bude zároveň fungovat jako zpomalovací semafor. c)veřejné osvětlení d) ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace, e) clony a sítě proti oslnění Objekty ostatních skupin objektů 8

9 a) výčet objektů, SO 401 Přípojka SSZ SO 402 Světelné signalizační zařízení SO Zajištění provozu investora b) základní charakteristiky, c) související zařízení a vybavení, d) technické řešení, SO 401 Přípojka SSZ Napojení zařízení SSZ na rozvod NN ČEZ Distribuce, a.s. bude provedeno ze skříně HDS, kterou pro daný účel na základě dřívější žádosti investora stavby připraví do doby zahájení stavby společnost ČEZ Distribuce, a.s. V těsné blízkosti HDS bude v rámci SO 401 vybudován elektroměrový rozváděč RE1, který bude z HDS napojen kabelem 1-AYKY-J 4x16 mm 2. Jištění kabelu bude provedeno v HDS. Elektroměrový rozváděč bude mít samostatnou část určenou k zaplombování, ve které bude osazen hlavní 1f jistič 10 A a vhodný elektroměr. Měření a plombování musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především Vyhláškou č. 82/2011 Sb. a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě NN. Z elektroměrového rozváděče RE1 bude kabelem NYY-J 5x4 mm 2 napojen řadič SSZ, který bude osazen na stožáru SSZ č. 1. Z řadiče bude provedeno napojení zařízení SSZ na stožárech č. 1 a č. 2 samostatnými kabely. Napojení stožáru č. 1 bude provedeno z řadiče do elektrovýzbroje ve stožáru č. 1, stožár č. 2 bude napojen kabelem vyvedeným z řadiče vnitřkem stožáru SSZ č. 1 do země a dále pod silnicí do elektrovýzbroje ve stožáru SSZ č. 2. Kabelové rozvody pro napojení zařízení SSZ z řadiče budou provedeny vícežilovými kabely typu NYY, průřezy a počty žil kabelů budou upřesněny v dalším stupni PD SO 401. Veškeré kabelové rozvody v zemi budou uloženy v ochranných trubkách. V zeleni a v chodníku budou chráničky HDPE/LDPE Ø50 mm uloženy do výkopů 35x50 cm, pro přechod kabelů pod komunikacemi budou provedeny protlaky chráničky HDPE Ø110 mm budou uloženy v hloubce min. 120 cm. Ochrana před úrazem el. proudem je navržena automatickým odpojením od zdroje v souladu s ČSN ed. 2, čl Všechny neživé části musí být propojeny s ochranným vodičem (dle čl ) a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Zvýšené ochrany bude dosaženo použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 300 ma (v RE 1 na vývodu do řadiče). Veškeré zařízení a kabelové rozvody musí svým provedením vyhovovat vnějším vlivům, které budou stanoveny v dalším stupni PD SO401. Jednotlivé stožáry SSZ a skříň RE1 budou uzemněny zemničem FeZn ø10 mm uloženým v požadované hloubce ve výkopech nebo budou uzemněny individuálně. Při provádění prací SO 401 je nutno dodržet veškeré platné technické normy, zákony, vyhlášky, příp. jiné právní předpisy, zejména bezpečnostní. Provádět montáže elektrotechnických zařízení mohou pouze osoby s přísl. elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění. SO 402 Světelné signalizační zařízení Organizace dopravy se mění takto: - vznik nového signalizovaného přechodu pro chodce (propojení chodeckých vazeb mezi urbanizovanou částí města a odpočinkovou částí - parkem) - doplnění funkce SSZ o dopravní radar, který umožní zpomalení, popř.zastavení vozidel v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti (předpoklad 50km/h). Detekční zóna radaru nastavena cca 80-90m před stopčarou SSZ. - při překročení rychlosti bude zařazena fáze F3 celočervená, ze které je umožněn přechod do fáze F2 (chodecká skupina) nebo po uplynutí zadané doby zpět fáze F1 (vozidla) - v případě výzvy chodce a výzvy z radaru bude přednostně zařazena fázef2 - vozidlům (při dodržení nepřekročení stanovené rychlosti) je umožněno prodlužování délky zelené, platí i pro výjezd z boční ulice (Havlíčkova) detekce vozidel Stožáry s výložníky budou zabetonovány do betonových základů dle předpisů výrobce. Automobilová návěstidla na výložnících budou o průměru 300 mm, ostatní návěstidla budou o průměru 200 mm. Návěstidla budou v provedení LED. U všech chodeckých návěstidel budou instalována akustická návěstidla pro nevidomé typu SZN 01.Akustická návěstidla pro nevidomé budou spuštěna shodně s provozní dobou SSZ. Pro detekci vozidel budou použity kamery videodetekce a dopravní radary. Kamery a radary budou umístěny na výložnících SSZ. Pro detekci chodců budou osazeny chodecká tlačítka. 9

10 SSZ může být vybaveno nový mikroprocesorovým řadičem MTC 3 MINI, který bude odpovídajícím způsobem upraven. Řadič musí být vybaven programovacími spínacími hodinami a pamětí pro sčítání intenzit. Řídicí logika musí být zpracována v softwaru řadiče tak, aby bylo možné provádět následné změny dat v signálních programech bez nutnosti zásahu do naprogramované řídicí logiky. Řadič bude umístěn na sloupu č. 1. Přívod elektrické energie bude proveden samostatným napájecím kabelem (NYY- J 5x4 mm2) přes elektroměrový rozvaděč RE1, pro přechod kabelů pod komunikacemi budou provedeny protlaky chráničky HDPE ø 110 mm s uložením v hloubce min. 120 cm. Pro zajištění detekce vozidel a cyklistů může být použit systém videodetekce Phoenix s využitím kamer osazených podle situace. Pro dodržení maximální povolené rychlosti může být použit systém dopravních radarů Falcon Solar II. Napájení kamer a radarů bude zajištěno z kabeláže SSZ. SO Zajištění provozu investora Dodavatel si nechá vypracovat projektovou dokumentaci dočasného dopravního značení pro realizaci částí stavby. e) postup a technologie výstavby. 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby. 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY a) rozsah dotčení, Stavba se nenachází v zájmovém území kulturních památek. Stavebník je povinen oznámit svůj záměr o provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit záchranný archeologický výzkum oprávněné organizaci v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavba se nachází v zájmovém území ochranných pásem. Ochranná pásma mají stanoveny některé inženýrské sítě, a to buď na základě zákonné úpravy (zák. č. 458/2000, zák. č. 274/2001, zák. č 127/2005 Sb.) nebo dle požadavků jejich majetkových správců. Ochranná pásma podzemních vedení: el. vedení do 110 kv - 1 m po obou stranách krajního kabelu telekomunikace 1,5 m po stranách krajního vedení kanalizace do průměru 500 mm 1,5 m (nad průměr 500 mm 2,5m) od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu Při práci v ochranných pásmech podzemních sítí je nutno dodržet podmínky správců těchto sítí. b) podmínky pro zásah, Před zahájením zemních a bouracích prací zhotovitel stavby zabezpečí vytýčení přesné polohy podzemních vedení správci jednotlivých sítí, a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu. Na vytyčené trasy podzemních vedení a v jejich ochranných pásmech nebude uskladňován stavební materiál ani zemina. Zemní a bourací práce budou v ochranných pásmech prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanizačních prostředků. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození podzemních vedení. Křižovaná vedení musí být ve výkopech řádně zajištěna (podepřena, zavěšena), aby se zamezilo jejich poškození. Každé porušení či odkrytí podzemních vedení je nutno neprodleně ohlásit správci sítí, aby byla provedena kontrola neporušenosti vedení! Zákres inženýrský sítí je informativní. c) způsob ochrany nebo úprav, d) vliv na stavebně technické řešení stavby. 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou: a) bourací práce, Bourací práce zahrnují rozebrání stávajícího chodníku. b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada, V souvislosti se stavbou bude nutno vykácet keře v ploše do 4m². Před započetím kácení bude provedena vizuální kontrola z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení přistoupit až po ukončení hnízdění. Stromy nacházející se v blízkosti stavby, 10

11 u nichž by mohlo dojít k dotčení, budou chráněny v nadzemní i podzemní části před poškozováním a ničením, budou opatřeny bedněním. Při realizaci stavby je nutno dodržet podmínky příslušného orgánu ochrany životního prostředí. c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu, Zemní práce se předpokládají v minimálním rozsahu, spojené zejména s hloubením jam pro osazení sloupů SSZ. d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch, Na dotčených nezpevněných plochách budou provedeny vegetační úpravy, tj. položení kulturní vrstvy půdy a osetí travním semenem. e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace, f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa, g) zásah do jiných pozemků, h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY Určení a zdůvodnění nároků stavby na: a) všechny druhy energií, SSZ je navrženo s úspornými LED svítidly, realizace SSZ si vyžádá spotřebu (cca 1,3 kw). b) telekomunikace, c) vodní hospodářství, d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování, e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě), f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy a) ochranu krajiny a přírody, Stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 12,13,14, které jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku Zámecký park v Klimkovicích. Stavba je umístěna v údolní nivě vodního toku Polančice, která je významným krajinným prvkem. Dřeviny, rostoucí ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou před poškozením chráněny bedněním, bude přihlédnuto k ČSN Vzhledem k charakteru stavby (úprava stávajících chodníků a nezpevněné komunikace na okraji chráněných krajinných prvků) nedojde realizací předmětné stavby k poškození nebo zničení významných krajinných prvků nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. b) hluk, c) emise z dopravy, d) vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje, Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v řešeném a přilehlém území. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami během zhotovování stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby musí být ihned eliminována. e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby, Pro stavbu jsou zde stanoveny pouze následující zásady uspořádání staveniště a bezpečnostních opatření: místa napojení na inženýrské sítě budou dohodnuty s Městem Klimkovice a správci či provozovateli sítí, dopravní trasy pro vozidla stavby a skládky materiálu určí investor stavby zhotovitel zabezpečí provizorní dopravní značení Práce musí být prováděny v souladu se zák. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci této stavby je třeba se při jejím provádění zaměřit na opatření k prevenci především těchto rizik z hlediska BOZP: opatření proti pádu osob z výšky v důsledku nezabezpečení okrajů výkopů ochrannými a záchytnými konstrukcemi zajištění stěn výkopů proti sesutí pažením používání prostředků osobního zajištění pracovníků 11

12 odborná a správná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanizmy zakryté a zajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů dobrý technický stav závěsných prostředků a nosných lan zdvíhacích zařízení zajištění stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním výkopových prací nestrpět nebezpečné způsoby a postupy prací Před zahájením stavby musí zhotovitel stavby posoudit výše uvedená, ale i další rizika a určit potenciální nebezpečí, definovat možnosti, kdy lze přijít k újmě, jak se tomu vyhnout a navrhnout konkrétní opatření. f) nakládání s odpady. Stavbou vzniknou odpady, se kterými je povinen zhotovitel stavby nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a vyhl. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu musí zhotovitel stavby předložit stavebnímu úřadu veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem předepsaným ustanoveními zákona O odpadech. Zhotovitel doloží, jaké odpady při realizaci stavby vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění. 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou: a) mechanická odolnost a stabilita, Jsou splněny. b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.), Zájmy požární ochrany a civilní obrany nebudou stavbou dotčeny, po celou dobu stavby bude nutno zabezpečit průjezd vozidel hasičů, policie a sanitních vozidel. c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, Stavbou nebudou významně ovlivněny žádné složky životního prostředí. d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích), Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Na přechodu bude osazeno světelné signalizační zařízení, komunikace budou opatřeny svislým a vodorovným dopravním značením v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značky budou upevněny na sloupcích osazených do patek tak, aby nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky od vozovky byla 0,50m. Značky budou normální velikosti s reflexní úpravou. Vodorovné značení na stávající vozovce bude provedeno ze studeného plastu s reflexní úpravou a bude předznačeno. Rušené vodorovné značení bude vybroušeno. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, SSZ bude provedeno v souladu s TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.). SSZ je navrženo s úspornými zdroji typu LED. 15. DALŠÍ POŽADAVKY Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.), Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavební objekty včetně použitých materiálů budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity na /ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení a zároveň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů : a) "Prohlášení o shodě" vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů; 12

13 b) "ES prohlášení o shodě" vydané výrobcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků označených CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA), na které se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; c) "Prohlášení shody" vydané výrobcem/dovozcem nebo "Certifikát" vydaný certifikačním orgánem. K prohlášením/certifikátům musí být přiloženy, případně poskytnuty k nahlédnutí příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky, Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí jiných než určených v zadávací dokumentaci stavby (ZDS) dává objednatel/správce stavby po předložení příslušných dokladů (požadovaných ve výše uvedených odstavcích) zhotovitelem stavby. Veškeré změny proti ZDS se řeší podle Obchodních podmínek. Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmí být skladovány ani dočasně složeny na staveništi. Provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace schvaluje Ministerstvo dopravy. Na stavbě budou použity pouze výrobky, schválené MD pro použití na pozemních komunikacích. b) zabezpečení přístupu a podmínek pro užívání stavby veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Všechny chodníky pro pěší a přechody umožňují pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva povrchu pochozích ploch musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č.1 k vyhlášce 398/2009 Sb. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5-4,0m, příčný sklon chodníku bude 2%, podélný sklon nepřesáhne 8,33%. Přechod je navržen v šířce 4,0 m a bude na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu zajistí obrubník snížený na 20mm v místě přechodu. Navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon 2,0%. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace osoby se zrakovým postižením zajistí na přechodu pro chodce/místě pro přecházení signální pás šířky 0,80m a varovný pás š. 0,40m, které budou provedeny z hmatové (slepecké) dlažby s odlišnou barvou povrchu (červenou), V místě pro přecházení bude signální pás odsazen 0,30-0,50m od varovného pásu. Signální pás délky minimálně 1,50m vedený v ose přechodu/místa pro přecházení bude navázán na přirozenou vodicí linii obrubník trávníku vyšší než 60mm. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem bude po celé délce opatřen varovným pásem. Na chodnících je zachován průchozí prostor 1,50m, v odůvodněných případech umístění technického vybavení komunikace (SSZ, dopravní značení) v chodníku bude zachován minimální průchozí prostor 0,90m. U zařízení umístěných v chodníku bude vizuální kontrast sloupů SSZ a svislého dopravního značení vůči okolí proveden kontrastním pruhem ve výšce mm. SSZ bude vybaveno akustickou signalizací pro chodce se znamením Stůj či znamením Volno. Dálkové ovládání akustického prvku bude zabezpečeno prostřednictvím přijímače ze vzdálenosti min. 40m. Akustická signalizace pro chodce bude spuštěna osobou se zrakovým postižením povelem č.5 na zařízení aktivace signalizace. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace osoby se sluchovým postižením není vyžadováno. c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy), Stavba nevyžaduje zvláštní opatření proti účinkům poddolování. d) splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů byly respektovány. 13

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

OBSAH PROJEKTU - SO 402 Světelné signalizační zařízení. C.1 Technická zpráva dopravní řešení C.2 Situace C.3 Přílohy dopravní řešení

OBSAH PROJEKTU - SO 402 Světelné signalizační zařízení. C.1 Technická zpráva dopravní řešení C.2 Situace C.3 Přílohy dopravní řešení OBSAH PROJEKTU - SO 402 Světelné signalizační zařízení C.1 Technická zpráva dopravní řešení C.2 Situace C.3 Přílohy dopravní řešení 3.1 Tabulka mezičasů 3.2 Schéma fází 3.3 Sled fází 3.4 Příklad průběhu

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ Č.j. : MUHOCJ 31466/2016 Datum:2016-05-04 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131 A. Pruvodní zpráva Změny c b a Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch podpis : podpis : podpis : Datum Podpis Z H O T O V I T E L I

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Závazný dokument č.5 STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY

Závazný dokument č.5 STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY Vodochody prosinec 2014 OBSAH: 1. Úvodní část A. Předmět standardu B. Rozsah platnosti C. Cíle standardu 2. Ochrana před úrazem el. proudem a před atmosfér.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více