VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ tel Internet: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Projednání výroční zprávy: Pedagogická rada / projednala / dne: Školská rada /schvaluje/: Rada rodičů / projednala/ dne/: Zřizovateli předána: Valašské Meziříčí dne: Zpracoval a předkládá: Mgr. Milan Kardoš, ředitel školy Výroční zpráva veřejně přístupná : - - chodba před sborovnou - kancelář zástupce ŘŠ a ekonoma školy - odbor školství MÚ Valašské Meziříčí

2 OBSAH A) Zpráva o činnosti školy B) Organizace školního roku C) Přehled klasifikace za školní rok D) Pololetní účetní uzávěrka k E) Kontrola ČŠI F) Fotodokumentace školních aktivit v roce Další dokumentace činnosti školy : Všechny informace o škole, ukázky prací žáků, školní časopis, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na webových stránkách školy Výroční zpráva obsahuje /dle vyhlášky č.15/2005 Sb., /povinné doplnění/ : a/ základní údaje o škole b/ přehled vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku c/ rámcový popis personálního zabezpečení školy. d/ údaje o zápisu k povinné školní docházce a následně přijetí do školy e/ údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f/ údaje o prevenci sociálně patologických jevů g/ údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h/ údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i/ údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j/ základní údaje o hospodaření školy k/ údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l/ údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m/ údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání n/ údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Sídlo školy: Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ Zřizovatel školy: Město Valašské Meziříčí, právní forma: obec, IČ : Právní forma: Příspěvková organizace od IČo: Škola je právnickou osobou ve smyslu par.18 zákona č. 509/90 Sb. - škola s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Milan Kardoš, Podlesí č.460, Valašské Meziříčí, PSČ Mgr. Zdeněk Stromšík, Poličná č.407, Valašské Meziříčí, PSČ statutární zástupce Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě škol: se změnou k , Kapacita školy: Škola žáků Družina žáků Školní klub - neuvádí se cílová kapacita Jídelna strávníků Základní údaje o součástech : ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina a školní jídelna ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 385 ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita 120 ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO kapacita 600 ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita neuvádí se Rada školy: tříčlenná, zvolena dne : předseda Mgr. Milan Knápek, Mg. Jan Trčka, Helena Skýpalová Občanská sdružení působící při škole: Rada rodičů, Školní sportovní klub AŠSK 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program školy : Vyučovalo se podle vzdělávacího programu ŠVP Škola dobrého startu. v ročnících počet žáků ŠVP Škola dobrého startu Organizace vzdělávání - školní rok 2012/2013: Příloha výroční zprávy /organizace školního roku / : - hlavní úkoly na školní rok a jejich realizace - organizace školy personální zajištění - pedagogické rady a pracovní porady - tradiční akce školy - projednáno dne / pedagogická rada/ Kurzy k doplnění základního vzdělání nebyly v letošním školním roce zřízeny. Změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve šk. roce 2012/2013 jsou spojeny se zavedením ŠVP. 3

4 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o počtech žáků, tříd (viz tabulka k bodu 3) V tomto školním roce navštěvovalo školu na konci školního roku 363 žáků v 17 třídách. Bylo to o 7 žáků méně než v loňském roce. Počty žáků k Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Dagmar Heraltová 1.B Mgr. Jindřiška Váňová 2.A Mgr. Alena Hrachovcová 2.B Mgr. Irena Bušová 3.A Mgr. Jana Kršková 3.B Mgr. Lenka Danková 4.A Mgr. Martin Palát 4.B Mgr. Milan Knápek 5.A Mgr.Irena Polláková 5.B Mgr. Hana Běťáková 6.A Mgr. Lenka Senohrábková 6.B Mgr. Ivana Velešíková 7.A Mgr. Andrea Masaříková 8.A Mgr. Lenka Kajabová 8.B Mgr. Marcela Matyščáková 9.A Mgr. Michal Papež 9.B Mgr. Soňa Miková Ročník Chlapci Dívky Celkem Stupeň Chlapci Dívky Celkem Celkem CELKEM Přehled vývoje počtu tříd, žáků Žáci do 1. tříd jsou zařazováni na základě zápisu do 1. tříd. V tomto roce opět počet zapsaných dětí umožnil otevřít dvě třídy. Případné změny odchody a příchody žáků v průběhu školního roku - jsou prováděny po domluvě s rodiči a školami, ze kterých žáci přicházejí nebo kam odcházejí. Bohužel, vzhledem k praktikám přijímání na střední školy je v současnosti náročný přístup k talentovaným žákům nevýhodou, kterou je třeba řešit jednotnou klasifikací pro všechny žáky školy. Je evidentní, že to vede ke snížení motivace talentovaných žáků i jejich učitelů. Žákům s poruchami učení je věnována péče nejen individuálním přístupem ve vyučovacích hodinách, ale i individuálním doučováním ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem a Pedagogicko psychologickou poradnou. Po dohodě s těmito útvary a rodiči jsou také pro žáky integrované vypracovány individuální plány. V tomto roce bylo integrováno 26 žáků. Úvazky asistenta pedagoga : Michaela Špetíková 1,0 Irena Válková 0,83 Marie Kundrátová 0,77 Mgr. Lada Weinertová 0,67 4

5 Počty žáků Šk. rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ / / / / / / / ,50 21,35 14,84 15,36 Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2011/12 Školní rok 2012/13 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin Přehled prospěchu žáků ve školním roce Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2011/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Celkem Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2011/ /13 Počet Procento Počet Procento Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/13 omluvených neomluvených Celkem školní rok celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka , ,12 Samostatná příloha výroční zprávy: celkový přehled klasifikace školy / hodnocení povinné a volitelné předměty, nepovinné a zájmové předměty, klasifikace graf/ 5

6 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů Údaje o pedagogických pracovnících Poř.č. Pracov.zařazení, funkce úvazek Kvalifikace, aprobace 27. vychovatelka ŠD 0,5 Studium PF 22 2 Ostrava 1.st. 28. vychovatelka ŠD 0,5 Studium PF 25 2 Olomouc vych. Změny V pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků) : Ukončení pracovního poměru k : Mgr. Milan Kardoš/ ředitel školy/, Mgr. Petra Barbara Orságová, Mgr.Eva Klapková, Barbora Kamasová, Karel Vykydal. 6 Věk Praxe (započtená dle PAM) 1. ředitel 1 Tv Z, VP,3.st zástupce ředitele 1 M BV učitelka 1.stupně 1 1.stupeň učitelka 1.stupně 1 1. stupeň Učitelka 1.stupně 1 1. stupeň Učitelka 1.stupně 1 1. stupeň učitelka 1.stupně 1 1. stupeň učitelka 1 stupně 1 1. stupeň učitel 1.stupně 1 1. stupeň učitel 1.stupně 1 1. stupeň učitelka 1.stupně 1 1. stupeň učitelka 1.stupně 1 1. stupeň učitelka 2.stupně 1 M- Přír učitelka 2.stupně 1 Čj Hv učitelka 2.stupně 1 M Ch učitelka 2.stupně 1 Pří. - JA učitelka 2.stupně 1 Přír. Ch učitelka 2.stupně 1 Rj Ov učitel 2. stupně 1 Pří. IVT učitelka 2.stupně 1 Čj D učitelka 2.stupně 1 Tv Z učitelka 1.stupně 1 1. stupeň Aj učitelka 1.stupně 1 1. stupeň Vv učitelka 2.stupně 0,5 Rj Z Nj VP vedoucí vychovat. ŠD 1 SPŠ vychovat vychovatelka ŠD 1 SPŠ učit.mš

7 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2011/12 Školní rok 2012/13 Nastoupili 1 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu Mimo školství SD,MD Přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků Neaprobovaná výuka je pouze v předmětu fyzika. Vedení školy doporučuje zahájení studia na PF p.učitelce Marcele Matyščákové /rozšiřující studium/. Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně Matematika I. st Prvouka Český jazyk I.st Přírodověda Vlastivěda Matematika II. st Český jazyk II. st Chemie Fyzika tj. % Přehled nepedagogických pracovníků školy: Uklízečky: Dagmar Kaděrová ekonomka školy: Karla Nejezchlebová Jana Kremlová Ludmila Michutová administrativa: Marie Kundrátová - 0,5 úvazku Helena Pernická Asistent pedagoga: Michaela Špetíková 1, 0 Irena Válková 0, 83 Marie Kundrátová 0, 77 Mgr. Lada Weinertová 0, 67 Kuchařky: Naděžda Vlachová -dlouhodobá nemoc zástup Věra Sommerová Zdenka Pernická Lenka Skalická Dana Krajčovičová Petra Danielová Vedoucí ŠJ: Ludmila Papežová Školník: Karel Vykydal 7

8 Semináře DVPP 2012/2013 datum název semináře místo účastník, doklad cena Náměty a inspirace pro přírodovědu Zlín Mgr. Hana Běťáková 600, Čtení bez slabikování Zlín Mgr. Dagmar Heraltová 502, Hody, hody doprovody Vsetín Mgr. Dagmar Heraltová 500, Konference pro učitele 1. stupně Ostrava Mgr. Hana Běťáková 442, Vzdělávání mangmentu škol a šk.zař. Soláň Mgr. Milan Kardoš 1 300, Valná hromada AŘ ZŠ Horní Bečva Mgr. Milan Kardoš 1 760,00 CELKEM 5 105,00 5. Výkon státní správy Druh a počet vydaných správních rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí ředitele vykonaná podle 3, odst. 2) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad školní docházky 5 0 Zařazení do třídy 37 0 Jiné Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok Podařilo se splnit hlavní úkoly zachovat počet tříd pro příští školní rok. Zajistit vysokou úroveň vzdělávání i výchovy žáků (ověřeno výsledky testů). Rada školy Tříčlenná rada školy se schází pravidelně, schvaluje příslušné dokumenty školy. Na zasedání je pravidelně zván ředitel školy, v případě potřeby i učitelé. Při hodnocení hospodářských záležitostí je zvána ekonomka školy. Spolupráce s rodiči, školami Velmi dobře pracuje na škole Rada rodičů, která je samostatným právním subjektem. Finančně se spolupodílí na vybavování školy podle priorit, stanovených po dohodě s vedením školy. Za dobrou považujeme spolupráci s okolními mateřskými školami. V oblasti výpočetní techniky spolupracujeme s počítačovými firmami a specializovanými školami z celé republiky. Spolupracujeme s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : PPP Valašské Meziříčí v oblasti diagnostiky žáků / integrace, výchovné poradenství/ Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči ve Valašském Meziříčí Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Kroměříž Speciálně pedagogické centrum pro zrakové postižení Zlín Úřad práce Vsetín volba povolání Dětské krizové centrum Valašské Meziříčí pomoc problémovým žákům TJ Valašské Meziříčí pronájem tělocvičny, organizace lyžařských kurzů, zapůjčení atletické dráhy Městská knihovna Valašské Meziříčí besedy, nabídka knižních novinek, pasování žáků 1.ročníků Policie ČR Valašské Meziříčí - besedy, ukázkové akce pro žáky 8

9 Městská policie Valašské Meziříčí zajišťování akcí při MDD, ochrana areálu, pronájem tělocvičny Městské lesy Valašské Meziříčí výsadba zeleně, stromky pro Vánoční besídky, exkurze Nemocnice Valašské Meziříčí besedy s lékaři, preventivní prohlídky DEZA Valašské Meziříčí - sponzor školy CABOT Valašské Meziříčí sponzor školy Firma POSAD - sponzor školy Firma BONVER sponzor školy ZŠ Šitbořice družební škola PF, SŠ - praxe budoucích učitelů a vychovatelů Odborová organizace při ZŠ Žerotínova nebyla zřizena. 7. Poradenské služby Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2012/2013 Zázemí pro práci Jako výchovná poradkyně (VP) pracuji na ZŠ Žerotínova již sedmý rok. Mám samostatnou pracovnu, která je vybavena notebookem, počítačem s internetem a tiskárnou. Vybavení literaturou přímo pro práci VP se postupně doplňuje, odborná literatura je i v učitelské knihovně. Nové informace získávám účastí na odborných seminářích a exkurzích, na dnech otevřených dveří, studiem, z internetu. Některé problémy konzultuji přímo s pracovnicemi KPPP pracoviště Valašské Meziříčí, s pracovníky SPC Kroměříž, Olomouc, Zlín, Valašské Meziříčí a Nový Jičín, se zástupci Dětského domova a Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí a také s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ Valašské Meziříčí. Nejčastější výchovné problémy V letošním školním roce byly nejčastějšími problémy problémy s chováním (nevhodné chování ke spolužákům, porušování školního řádu, agresivita žáků, provokace, urážky, vulgární vyjadřování). Objevil se i problém s kouřením. Tyto situace řeším ve spolupráci se školním preventistou Milanem Knápkem, třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími, případně s vedením školy. K častým problémům patří také docházka do školy, objevily se problémy s omlouváním absencí (popř. s vysokou omluvenou absencí) i záškoláctví. Tyto situace jsou pak řešeny s rodiči, popř. se zástupci odboru sociálně právní ochrany dětí. Spolupráce s TU, ostatními vyučujícími, preventistou i vedením školy je při řešení problémů velmi dobrá. Systém kontaktů s žáky Pro všechny žáky školy jsou vypsány konzultační hodiny, v případě potřeby mohou ale přijít kdykoliv. Většinou přicházejí mimo konzultační hodiny a to v době, kdy potřebují radu či pomoc ( nejčastěji před vyučováním a o přestávkách). V 7. a 9. ročníku vyučuji předmět Rodinná výchova, v 8. ročníku pak Volbu povolání. I v těchto hodinách se mohou žáci o čemkoliv informovat. Jsem také předsedkyní Žákovského parlamentu (ŽP), žáci školy tak mají možnost prostřednictvím svých zvolených zástupců vyjádřit na schůzkách své připomínky, náměty, dotazy. Dostupnost informací pro žáky VP má k dispozici velkou nástěnku na chodbě v 1. patře školy. Žáci 9.ročníku jsou pravidelně informováni o všem, týkajícím se volby povolání a přijímacího řízení právě prostřednictvím této nástěnky, popř. informacemi od výchovných poradců jednotlivých středních škol, kteří naši školu navštíví, nebo přímo informacemi ode mne. Ostatní žáci byli informováni o dění ve škole prostřednictvím schůzek ŽP. Informace je možno najít také na webových stránkách školy. Systém kontaktů s rodiči Pro rodiče jsou vypsány konzultační hodiny, mají ale také možnost domluvit si schůzku kdykoliv podle jejich potřeb a možností. Samozřejmě je možná i konzultace po telefonu. Všechny tyto alternativy rodiče využívají. Základní informace jsou také uvedeny na www stránkách školy. Rodiče žáků 9. ročníku byli o způsobu přijímacího řízení a problematice volby povolání informováni na mimořádné schůzce V listopadu pak ve škole proběhlo setkání rodičů a žáků 9. a 8. ročníku se zástupci středních škol. Toto setkání rodiče velmi ocenili. Nové informace mohli také získat na třídních schůzkách, popř. při následných individuálních konzultacích. 9

10 Využívali i konzultační hodiny a možnost si konzultaci domluvit. Veškeré informace byly také zveřejněny na nástěnce a na www stránkách školy. Rozmisťovací řízení Také v tomto školním roce se rozmisťovací řízení obešlo bez problémů. Systém přijímacího řízení byl rodičům vysvětlen na samostatné schůzce. Všem žákům byly vydány dvě přihlášky a zápisový lístek. Všichni byli několikrát informováni, jak a kdy přihlášky na SŠ podat, co udělat se zápisovým lístkem, jak a kdy se odvolat proti nepřijetí. Z celkového počtu 56 vycházejících byli na SŠ umístěni všichni žáci. Více viz. příloha Rozmisťovací řízení 20013/2014. Na Gymnázium Františka Palackého ve Val. Meziříčí se hlásili také 4 žáci ze 7. ročníku. Přijati byli tři. Úroveň profesního poradenství Díky informacím získaným na úvodní schůzce VP v KPPP VM , CD Kam na školu a Atlas školství, informacím z jednotlivých SŠ, návštěvě výchovných poradců některých SŠ na naší škole, exkurzí do některých SŠ ve městě a informacím získaným o této problematice na internetu si myslím, že je profesní poradenství na naší škole dobré. Je realizováno v několika krocích - žáci 8. ročníku mají Volbu povolání v rámci předmětu Pracovní činnosti. I letos byla výuka doplněna testy k volbě povolání servru Proskoly.cz žáci zde mohou zjišťovat své schopnosti a nalézt oblasti, ve kterých jsou dobří a naopak i ve kterých trochu zaostávají a na jejichž rozvoj je třeba se zaměřit. Žáci také navštívili tři SŠ ve městě, a to SPŠS, ISŠ COP a SUPŠ sklářskou pro ně byla uspořádána beseda s pracovníkem IPS ÚP Vsetín žáci byli seznámeni s možnostmi dalšího studia, s faktory, které by měli před volbou povolání zvážit, s prací IPS ÚP Vsetín a možností absolvovat na IPS ÚP testy k volbě povolání - žáci 9. ročníku mají možnost v listopadu až únoru navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ - školu také navštěvují zástupci SŠ, aby žáky informovali o možnostech studia proběhlo setkání se zástupci SŠ okresu Vsetín a Nový Jičín. Setkání se zúčastnilo 12 zástupců SŠ. Poradenská činnost je poskytována i rodičům. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je na naší škole rozděleno na dvě části. Integrovaní žáci, kteří pracují podle individuálního vzdělávacího programu (IVP) viz. dále, a žáci se zdravotním znevýhodněním. Tito většinou podle IVP nepracují, ale i oni mají právo na respektování svých speciálních vzdělávacích potřeb. Stejně je přistupováno jak k žákům prvního, tak i k žákům druhého stupně, u kterých byla SVP diagnostikována ((celkem je ve škole 22 žáků se SVP a 4 žáci s ADHD). Seznam všech těchto žáků mají vyučující k dispozici i s pokyny, jak s těmito dětmi pracovat. Integrace ZPŽ Na naší škole je v současné době 6 žáků se SVP, kteří podléhají režimu integrace se všemi náležitostmi. Tito žáci pracují podle IVP, který na začátku školního roku zpracovává VP spolu s TU a učiteli jednotlivých předmětů, popř. p. uč. Dagmar Heraltovou, která byla i v tomto škol. roce pověřena nápravou.. Důraz je kladen nejen na úzkou spolupráci učitelů navzájem, ale zejména na spolupráci učitelů s rodiči. Nezbytný je tolerantní přístup a respektování žákových schopností a možností, aby mohl úkoly zvládnout. Tomu odpovídá i přiměřené pozitivní hodnocení. Ve škole máme také 5 tělesně postižených žáků, kteří podléhají integraci. Jedna žákyně 4. ročníku má vadu řeči, jeden žák 5. ročníku má zrakové postižení, dva žáci 5. a jeden žák 7. ročníku pak postižení tělesné. Všichni pracují podle IVP. Na vypracování tohoto IVP se podílí nejen TU a VP, ale i vyučující ostatních předmětů. Všichni se snaží spolupracovat a hledat optimální formy a metody práce. Velmi dobrá je spolupráce s SPC Kroměříž, Olomouc, Zlín, Valašské Meziříčí i Nový Jičín. Zástupci SPC navštěvují školu pravidelně v průběhu školního roku, úzce spolupracují s TU i ostatními vyučujícími. 3 žáci s tělesným postižením mají asistentky. Škola má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro bezproblémový přesun vozíčkáře do 1. patra. Integrováni jsou také 3 žáci s ADHD. I oni pracují podle IVP, jeden pracuje s asistentkou. Kvalita vzájemné komunikace Komunikaci s TU i jednotlivými učiteli hodnotím jako velmi dobrou. Informace si vzájemně vyměňujeme nejen na pravidelných poradách, ale problémy ( hlavně výchovné) řešíme také individuálními konzultacemi. Nejčastěji byly konzultovány problémy integrovaných žáků a žáků s problémovým chováním. S TU pravidelně konzultuji i podávání návrhů na vyšetření v KPPP. V letošním školním roce bylo odesláno 14 žádostí o vyšetření žáků v KPPP. Pravidelně spolupracuji také s p. uč. Dagmar Heraltovou, a to nejen při tvorbě IVP, ale také při hledání nových možností, jak s dětmi se SVP pracovat. Velmi dobrá je také spolupráce s preventistou ( pravidelné konzultace, společné řešení některých problémů) a vedením školy. Další Účast na školeních a seminářích 10

11 Schůzka VP v KPPP Valašské Meziříčí Stres a zátěž v učitelské profesi, Osobnost učitele a žáka školení dr. J.Svobody Integrace žáků se SVP přednáška doc. Paedr. O. Zelinkové, CsC Přednáška Finanční gramotnost v praxi - ISŠ COP Valašské Meziříčí Závěrečná konference VP k projektu Tvoje budoucnost - Kroměříž Regionální porada VP ZŠ ISŠ COP Valašské Meziříčí Rozmisťovací řízení 2013/2014 ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 55 žáků 9. a 1 žák 8. ročníku. Na střední školy byli umístěni takto ( stav k ): Obchodní akademie Valašské Meziříčí IX.A Bil Lukáš, Folta Viktor, Foltýnek Dominik, Hrabovský Erik, Jasný Jakub IX.B Knapková Denisa, Květoň Patrik, Pustka Michal, Segetová Lenka, Vašková Marie, Vogtová Veronika ISŠ COP Valašské Meziříčí IX.A Havlová Lenka, Skřivánková Ivana, Slováčková Barbora IX.B Drda Jan VIII.B Kohoutek Radim 11 žáků 5 žáků SPŠ stavební Valašské Meziříčí IX.A Chudiak Stanislav (SOU), Košťál Martin, Tvrdoň Pavel (SOU), Vitovják Michal (SOU), Vrtělková Natálie IX.B Havlík Václav (SOU), Plšek Daniel, Stromšík David, Stromšíková Soňa VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž IX.A Nezvalová Eliška 9 žáků 1 žákyně Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí IX.A Kaminská Barbora, Skýpalová Zuzana, Vaňková Marie, Vrbacká Kateřina 4 žákyně SPŠ strojnická Vsetín IX.A Andris Tomáš, Novotný František IX.B Bijová Magdalena, Šenkyřík Ondřej, Štefánik Jan, Václavek Marek SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín IX.A Suchánek Adam IX.B Herman David Střední škola cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm IX.B Greplová Tereza 6 žáků 2 žáci 1 žákyně Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm IX.B Janírková Gabriela 1 žákyně Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí IX.B Drápelová Barbora, Maňáková Kristina 2 žákyně Střední lesnická škola Hranice IX.B Fabiánová Eliška, Štefánik Jakub SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm IX.A Horáková Klára 2 žáci 1 žákyně 11

12 Mendelova SŠ Nový Jičín IX.B Machů Hana, Michoňková Zuzana Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž IX.A Brandlová Monika SSOŠ Hranice na Moravě IX.A Kišová Aneta, Kuchnová Barbora IX.B Pobořil Lukáš SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm IX.B Otáhal Robin 2 žákyně 1 žákyně 3 žáci 1 žák Soukromá VOŠ a střední umělecká škola grafická, s.r.o. Jihlava IX.B Rohan Jakub UMPRUM Uherské Hradiště IX.A Jaroňová Nikola, Procházková Pavla Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava IX.A Radová Lenka Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí ( 6-leté ) VII.A Boris Pustějovský, Barbora Rykalová, Jakub Ryšánek 1 žák 2 žákyně 1 žákyně 3 žáci 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol V tomto školním roce byla provedena kontrola : ČŠI Zlín ve dnech října 2012 / viz. příloha o provedené inspekci/ Audit MěÚ Valašské Meziříčí finanční kontrola ve dnech / viz. příloha zápis o provedené kontrole/ Kontrola školní jídelny Hygiena Zlín dne / viz. příloha zápis o provedené kontrole/ Kontrola odvodu sociálního pojištění OSSZ Vsetín dne / viz. příloha zápis o provedené kontrole/ 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 9.1 Mezinárodní projekt s Adrou - Bang Baby 9.2 Projekt EU peníze školám : zahájení ukončení výše podpory: Kč 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Firma CS CABOT Kč projekty : úprava nájezdů na plošinu pro vozíčkáře sportovní výbava pro mimoškolní činnost a ŠD Česká spořitelna Kč příspěvek pro zdravotně postižené žáky Výsledky soutěží a přehlídek Naše škola je známá tím, že se snažíme nevynechávat žádnou příležitost k měření sil s ostatními. Domníváme se, že je to jedna z cest při výchově žáků k samostatnosti, ale zároveň k seberealizaci a pro mnohé z nich jsou tyto soutěže i nasměrováním k budoucím životním aktivitám. Ceníme si toho, že mnoho soutěží je organizováno přímo na škole a účastní se jich velké množství 12

13 žáků. Tím nemáme na mysli jen běžné soutěže od sběrových až po sportovní, ale odborné soutěže, kdy účast na nich znamená mnoho hodin práce žáka i učitele. Velké množství soutěžících ve školních kolech a aktivita učitelů při obesílání mnoha republikových akcí je základem k úspěchům žáků v soutěžích nejrůznějšího typu. Jejich výčet by zabral hodně místa, podrobnější informace je možné získat na našich webových stránkách. Školní a mimoškolní úspěchy našich žáků 2012/2013 Valašské Meziříčí Pythagoriáda okresní kolo místo za 5.roč. Agáta Matochová místo za 7.roč. Jan Orava a Jakub Ryšánek místo za 8.roč. Roman Španěl Matematická soutěž Klokan Cvrček 1. místo Filip Plesník (2.B) 2. místo Hynek Mikuš (3.B) 3. místo Michal Vaigl (3.B) Klokánek 1. místo Míša Mošničková (5.B) 2. místo Ester Pernická (4.B) 3. místo Agáta Matochová (5.A) Benjamin 1. místo Jan Orava (7.A) 2. místo Jakub Ryšánek (7.A) 3. místo Adam Třetina (2.A) Kadet 1. místo Tamara Václavková (8.B) 2. místo Marie Vašková (9.B) 3. místo Roman Španěl (8.B) Matematická olympiáda 2. místo v okres. kole Jan Orava Výtvarná soutěž Valašský autosalon 1. místo (v kategorii 2. stupeň) Pavla Procházková Recitační soutěž Chrám a tvrz Čestná uznání- Lucie Vávrová a Natalie Vrtělková 13

14 Okrskové kolo-domeček 2. místo Bára Skýpalová (1. tř.) Čestné uznání - Lucie Dvořáková (1. tř.) Jakub Kužela (3.A) Matěj Hadaš (3.A) Čestné uznání Vendula Kuželová (4.B) Krásenský zvoneček 1. místo (1 kategorie) Jakub Kužela (3.A) 2. místo (2 kategorie) Klára Nejezchlebová (5.B ) 3. místo (1 kategorie) Matěj Hadaš (3.A) 5. místo (1 kategorie) Anna Orságová (3.A) 2.stupeň 1. místo Natalie Vrtělková (9.A) 2. místo Zuzana Skýpalová (9.A) Konverzační soutěž v anglickém jazyce 1. místo Pavel Klanica (8.B) 2. místo Lucie Došková (8.B) 3. místo Richard Müller (8.B) 1. místo Zuzana Skýpalová (9.A) 2. místo Gabriela Janírková (9.A) 3. místo Hana Machů (9.A) Literární soutěž Miroslava Kabely 2. Natalie Vrtělková ( 9.A) 3. Petr Steinbauer (8.B) Literární soutěž O poklad strýca Juráša 1. Radúz Dostál (7.A) 3. Martin Malík (7.A) 1. Natalie Vrtělková (9.A) 2. Richard Müller (8.B) 3. Lucie Došková (8.B) Přírodovědný klokan 1. Petr Steinbauer (8.B) Karolína Bolková (8.A) a Tereza Bajzíková (8.B) 14

15 Vánoční a velikonoční kvízy 1. místo Marie Steinbauerová (5.B) Adéla Vykopalová (5.B) Tereza Čtvrtníčková (5.B) Markéta Beňová (8.B) 2. místo Adéla Steinerová (5.B) Marie Steinbauerová (5.B) Klára Nejezchlebová (5.B) Richard Müller (8.B) Jan Kaminský (8.A) 3. místo Natalie Lindnerová (5.A) Tereza Zátopková (6.B) Chemické laboratoře na SIŠ 1. místo Jakub Křenek (8.A) 2. místo Jakub Ryšánek (7.A) místo Tereza Holáňová (8.A) Adam Třetina (7.A) Lucie Lindnerová (8.A) Pěvecký Klokánek 1. místo Petr Vajgl (3.A) Tereza Fojtíková (5.B) Anna Hrachovcová (1.B) 2. místo Daniel Mikulec (2.B) Sára Bártková (3.A) 3. místo Jakub Malý (1.A) Tobiáš Mošnička (3.A) Čestná uznání Markéta Konvičná (1.B) Jakub Kužela (3.A) Duet - Adéla Vykopalová (5.B) a Tereza Fojtíková (5.B) 15

16 Školní družina Akce školní družiny 2012/2013 Psí hrátky dogdancing, canisterapie ukázky práce speciálně cvičeného psa, podzimní a jarní Turnaj ve florbalu, Vernisáž a výstava výtvarných prací a výrobků dětí v prostorách kaple ve škole pro neslyšící, Zlatý hřeben, Klub hráčů, Družinošou taneční soutěž, Stůj, svítí červená, Všichni za jednoho, jeden za všechny Zlatý hřeben 1.třídy Palátová Ema, Lucie Lexová, Terezka Křenková 2.třídy Kopřivová Petra, Katka Sadílková, Terezka Orságová 3.třídy Mikuš Hynek, Nika Harušťáková, Petr Vajgl 4. třídy Fabíková Lucie, Klára Nejezchlebová, Simona Hercíková, Klára Kociánová Vítězové podzimního utkání Turnaje ve florbalu se ŠD při ZŠ pro neslyšící (1.družstvo Ivoš Capil, David Brodský, Kryštof Novotný, Kryštof Burda, Lukáš Lexa, Honza Sušeň, Tobiáš Mošnička, Petr Klein 2.družstvo Ondra Vajgl, Anička Blašková, Honza Španěl, Tomáš Kurinec, Lucka Pardubová 3.družstvo Dan Mikulec, Jirka Sušeň, Ríša Skýpala, Matěj Bok, Jirka Bičánek, Tomáš Pustka) Gratulujeme snowboardistovi Lukáši Pobořilovi k jeho skvělým sportovním výsledkům v uplynulé sezóně (mistrovství ČR slopestyle bronz, MČR snowboarding Big Air vicemistr republiky, King of Morava Slopestyle stříbro, Volcom Peanut Butter & Rail Jam zlato, Rakousko světové klání amatérů 15. místo) Vyhodnocení kulturních akcí ve školním roce 2012/2013 Měsíc Název kulturní akce Účast Září Tance a písně světa kulturního zařízení 2.B, 5.A, 5.B Valašské Meziříčí Říjen Poprask na laguně - divadelní představení slezské divadlo z Opavy 8.A, 8.B Divadlo Nový Jičín 16

17 Listopad Jak se Honza dostal na hrad divadelní představení 1.A, 1.B kulturní zařízení Valašské Meziříčí Drum-im - hudební představení 5.A, 6.A, 6.B, 7., kulturní zařízení 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Valašské Meziříčí Dálný východ - filmové představení 5.A,5.B,.B, 6.A, 6.B, kino Valašské Meziříčí 7.,8.A, 8.B, 9.A, 9.B Prosinec Doba ledová filmové představení 1.B, 2.A, 3.B, 4.A,4.B kino Valašské Meziříčí 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, Sněhurka a lovec - filmové představení. kino Valašské Meziříčí 7., 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Březen Kocourek Modroočko loutkové divadlo 1.A, 1.B, 3.A, 3.B divadlo loutek v Ostravě Duben Taneční obor ZUŠ - kulturní zařízení Valašské Meziříčí 4.A, 4.B,.A, 5.B Červen Čtyřlístek ve službách krále - filmové představení 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, kino Valašské Meziříčí 4.B, 5.A Nic nás nerozdělí filmové představení 5.B, 6.A, 6.B, 7., kino Valašské Meziříčí 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 11. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj školy (projekty, dopady demografického vývoje) Škola je plně zabezpečená materiálně pro plnění své výchovně vzdělávací funkce. Hlavní objekt školy, postavený v roce 1978, je udržován dle finančních možností školy. Přípraven projekt výměna oken a zateplení celého objektu školy. Orientace práce pro příští školní rok : - naplnit dvě třídy 1.ročníku -výuka dle vlastního ŠVP dle úprav k hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP - pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondu EU - přizpůsobit ŠVP prostředí a podmínkám školy, profilace školy, zamyslet se nad cíli a metodami výuky - zpracování vlastního hodnocení školy za období zvýšenou pozornost věnovat prevenci proti kriminalitě a drogám - zabezpečit pro všechny ročníky : škola v přírodě, lyžařský výcvik, letní tábor v době hlavních prázdnin - vybavení školy moderní výpočetní technikou včetně rozvodu datových sítí - stála obnova aktualizace internetových stránek školy - pokračovat ve výsadbě zeleně v areálu školy - vytvářet pozitivní obraz o škole prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy a širokou veřejnost 17

18 Zhodnocení a závěr Protože předcházející část zprávy pokládáme za dostatečnou a navíc lze další údaje o naší práci poznat z našich www stránek (www.zszerotinova.cz), bude závěrečná část krátká: Za nejdůležitější výstupy školního roku 2012/2013 považuji: - plné respektování základních pravidel chování a jednání všemi účastníky vzdělávání( žáky,pedagogy, ostatními - zaměstnanci i rodiči) a tím vytváření příznivého klimatu spolupráce uvnitř školy - udržení takových vzdělávacích výsledků školy, které vytváří respekt jak rodičovské,tak i odborné veřejnosti k činnosti naši školy - kvalitní spolupráce se zřizovatelem - zachování a udržení rozsahu péče o žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy a o žáky nadané - zajištění zájmu žáků a rodičů z širokého okolí o naši školu a tím zajištění ekonomické a personální stability. Valašské Meziříčí Vypracoval : Mgr. Milan Kardoš, ředitel školy do

19 B ) PLÁN PRÁCE - ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační schéma řízení školy, kompetence strana Funkce, dlouhodobé úkoly Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán osobního rozvoje Propagace práce školy Výuka cizích jazyků Předmětové komise, metodická sdružení Školní vzdělávací program Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky Školní družina Státní svátky Další možné součásti: Plánek budovy Informace o školním roce 2012/2013 pro rodiče propagační materiál Seznam místností, správci místností, sbírek Školní a obvodní soutěže 19

20 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. 20

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376,okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376,okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376,okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy Porady,

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova1 příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Miloslav Palát Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 17 OBSAH strana

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více