2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník"

Transkript

1 2013/14 Výroční zpráva ředitele školy Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

2 Právní vymezení: Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením 28 odst. 1) písmeno e) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tato Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne a školskou radou dne Ověření: Za pedagogickou radu: Ing. Drahomíra Slánská Za školskou radu: Bc. Jan Růžička Za zřizovatele: Josef Ulman, starosta Města Liběchov Obsah: 1. Činnost školy 1.1 Charakteristika školy, organizace a základní činnosti školy Přehled oborů vzdělávání Materiálně technické podmínky školy Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou Spolupráce školy s externími osobami, public relations školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, poradenská činnost školy Prezentace školy na veřejnosti, veřejně prospěšná činnost Učební plány školy 8 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Údaje o zaměstnancích školy Metodické orgány školy 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Výsledky zápisu a přijímacího řízení ke studiu na SŠ 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počty žáků a počty tříd v jednotlivých ročnících Přehled prospěchu a docházky Testování žáků, aktivity pro žáky konané v uplynulém školním roce Prevence sociálně patologických jevů na škole Údaje o výsledcích kontrol a kontrol provedených ČŠI Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty financované z tuzemských a cizích zdrojů Hlavní úkoly pro školní rok 2014/ VZŘŠ 2013/14 Stránka 2

3 1. 1 Charakteristika školy, organizace a základní činnost školy Úplný název školy a přesná adresa: Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník, Za Školou Liběchov Kontakní údaje: Telefon: Webové stránky: Datová schránka školy: br8m7r Zřizovatel školy: Město Liběchov, Rumburská 53, Liběchov Ústřední a resortní identifikátory školy: IČO: Resortní identifikátor: Statutární orgán školy (ředitel školy): Mgr. Karel Špecián 1.2 Přehled oborů vzdělávání Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní škola (obor dobíhající) C /001 Základní škola Studium: denní Délka studia: 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 270 ( skutečný stav k žáci) Škola má 9 kmenových tříd s postupným ročníkem, dále školní družinu, která má jedno oddělení. Organizace vyučování: Celkový počet učeben v základní škole je celkem 12, z toho: a) odborných: 4 pracovna Př, Fy Ch, školní dílna, PC učebna. b) počet tělocvičen: 2 velká a malá c) školní hřiště d) školní knihovnu e) školní jídelnu Dále jsou součástí prostor školy nevyužívaný kabinet Fy + Ch a kabinet Př-Ze. Služební byt ve škole je nevyužíván a je díky technickému stavu aktuálně neobyvatelný. Organizace výuky na základní škole ve školním roce 2013/14 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání EKOLIB. VZŘŠ 2013/14 Stránka 3

4 Povinný cizí jazyk anglický je vyučován již od 1. ročníku s časovou dotací 1 hod. týdně, od 3. ročníku do 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk: od školního roku 2013/14 součástí vzdělávací nabídky německý jazyk s celkovou časovou dotací 3 hodiny týdně. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročníku: Zájmová činnost kroužky: Informatika Sportovní hry (se zaměřením na florbal) Šikovné ruce Sportovní hry Taneční kroužek Školní družinu navštěvovali celkem 23 žáci vesměs z 1. stupně ZŠ. 1.3 Materiálně technické podmínky školy Školní budova byla postavena již v roce 1934 a za uplynulé období doznala mnoho dílčích stavebních úprav. Zřizovatel, Město Liběchov, vložil již nemalé finanční prostředky do její modernizace a využil přitom i dotační zdroje KÚ Středočeského kraje. Ve škole byly rekonstruovány umývárny a WC, byla vyměněna původní shnilá dřevěná okna za plastová. Ve třídách je vesměs nový nábytek a tabule, průběžně jsou obměňovány podlahové krytiny a v souladu s požadavky na hygienické podmínky jsou průběžně malovány prostory školy chodby, třídy, kabinety, sborovny. Zřizovatel pomáhá škole dle svých možností řešit i jiné aktuální potřeby, naposledy to bylo zakoupením 10 nových PC do učebny informatiky včetně příslušného software. Stále je však co vylepšovat. Škola má již několik desetiletí stejný vnější plášť, který na mnoha místech odpadává a tím je obvodové zdivo budovy vystaveno povětrnostním vlivům. To může zapříčinit prosakování vlhkosti do místností školy zejména na severní straně budovy. Její zateplení by bylo jistě efektivním krokem, neboť vytápění školy v topném období se děje lehkými topnými oleji (LTO), jejichž nákup je pro zřizovatele školy velmi nákladný. Úniky tepla narušeným obvodovým pláštěm zvyšují celkové náklady na vytápění budovy i při snaze o její temperování. Školu dále trápí zastaralé rozvody elektřiny s nevhodnými jističi, které často neunesou nárazovou spotřebu elektrické energie a dochází tak k přerušování její dodávky v rámci jednotlivých prostor. Také osvětlovací tělesa jsou již více než tři desítky let stará a nevyhovují ani hygienickým normám. Za výměnu by stály hlavní vchodové dveře budovy, na nichž by bylo nainstalováno skutečně spolehlivé dálkové ovládání s funkcí elektronického vrátného (ověření vpouštěné osoby), což má svůj význam při zajištění bezpečnosti všech dětí a žáků, ale i zaměstnanců školy. Nevyužívaná odborná učebna Fy Ch by mohla být rekonstruována jako moderní multimediální učebna pro 1. stupeň školy a zároveň jako pátá kmenová třída prvního stupně, VZŘŠ 2013/14 Stránka 4

5 která stále schází. Dalšími odbornými učebnami, které by si jistě našly ve vzdělávací činnosti školy své opodstatnění, je obnova školních dílen a zřízení malé školní cvičné kuchyně. Své opodstatnění by jistě měla i postupná rekonstrukce vnitřních dveří v budově, neboť se jedná o dveře z dřevěných částí, které se dají velmi dobře rekonstruovat a mají nohem delší životnost, než v současné době standardně používané vnitřní dveře ze zesílené papírové lepenky. Estetické prostředí školy by zdůraznily i nové sokly na chodbách školy, především náhrada pověstné vojenské zeleně jinými, pastelovými barvami, přičemž pro každé patro by mohly být zvoleny jiné barvy, odpovídající dnešním psychohygienickým požadavkům. Při průměrných nákladech ve výši kolem 200 Kč za jeden m² by náklady na jednu chodbu či schodiště mezi dvěma poschodími přesáhly ,-Kč. Za rekonstrukci by stála i úprava pódia ve velké tělocvičně, která by pak mohla sloužit i městu jako veřejný sál. Opravy a rekonstrukce se však nedotýkají pouze budovy školy, ale také jejího okolí. Základním problémem je chybějící oplocení celého areálu školy, které by jasně vymezilo hranice pozemku školy a bylo by možné jednoznačně stanovit pravidla pro chování návštěvníků tohoto prostoru (vandalismus, ničení zeleně, nepořádek, psí exkrementy). Město Liběchov bylo zatím při podávání žádostí o dotaci na oplocení areálu neúspěšné, avšak podařilo se získat grant na obnovu přestárlých stromů na jižní straně areálu, které budou pokáceny a nahrazeny novou výsadbou na podzim Také škola využila nabídky nadace Partnerství a podala grantovou žádost na částku ,- Kč, díky níž by podle osevního plánu byla obnovena zeleň v předním intravilánu školního pozemku, zejména kolem hlavního vchodu, a stala se zároveň základem budoucí školní zahrady, která by měla vzniknout za pomoci všech dětí a žáků školy a jejímž cílem by mělo být vytvoření vhodného prostředí pro ekologické vzdělávání, které je hlavní myšlenkovou součástí školního vzdělávacího programu. Další nezbytností je obnovení alespoň části sportovního a relaxačního zázemí školy zejména pro výuku tělesné výchovy a pro potřebu školní družiny, například vhodné plochy pro míčové hry a alespoň malé zázemí pro výuku lehké atletiky (doskočiště pro skok daleký a prostor pro hod granátem nebo kriketovým míčkem). Další výhledy lze najít v Koncepci rozvoje školy, která je zveřejněna v sekci Dokumenty na webu školy (www.zslibechov.cz). V ní je obsažena podrobnější vize rekonstrukčních prací ve škole a odůvodnění jejich potřeb. Současně si je tato koncepce vědoma skutečnosti, že jakékoli další investiční akce ve škole mají smysl především tehdy, pokud dojde ke zlepšení celkové úrovně vzdělávacích služeb školy a tím i její pověsti v daném regionu, což je hlavní úkol ředitele školy a celého pedagogického sboru pro nejbližší období. VZŘŠ 2013/14 Stránka 5

6 1.4 Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou Spolupráce se zřizovatelem je nadstandardní, starosta i místostarosta byli vždy ochotni jednat o potřebách školy a zájem o dění ve škole v pozitivním slova smyslu projevovala i část členů zastupitelstva města. Tento dobrý vztah se projevuje i tím, že Město Liběchov dotuje z vlastních zdrojů nejen provoz školy a vynakládá další prostředky na její rekonstrukci, případně vybavení, ale také pomáhá škole dorovnáváním celkového objemu mzdových prostředků, které díky celkovému nízkému počtu žáků nejsou plně kryty z dotačních zdrojů státu, respektive krajského úřadu, neboť ty jsou poskytovány normativně na každého žáka školy. Školská rada působící při Základní škole a mateřské škole Liběchov měla ve školním roce 2013/2014 celkem šest členů, po dvou zástupcích zřizovatele, dva členy zastupující pedagogický sbor a dva členy z řad zákonných zástupců žáků základní školy. a) za zřizovatele školy paní Alena Juhászová, pan Jaromír Kubec b) za pedagogy pan Bc. Jan Růžička, pan Bc. Lukáš Slavík c) za zákonné zástupce žáků paní Barbora Ištvániková a paní Zlata Vondráková Naproti tomu spolupráce se školskou radou není zdaleka na potřebné úrovni zatímco zástupci školy a zástupci zřizovatele se snaží škole pomáhat věcnými kroky, zástupci zákonných zástupců se v uplynulém školním roce nechali vmanipulovat do vysilujících a nikam nevedoucích dohadů o kompetencích ředitele školy v personální oblasti, ačkoli jinak ve skutečnosti zájem o potřeby a problémy školy neprojevovali. Je dobře, že chystaná novela školského zákona vymezí právní postavení ředitelů školy i vůči školské radě, která mimo zákonné pravomoci bude mít povinnost své závěry odůvodňovat a pořizovat jasné a detailní zápisy včetně poměru hlasování a podobně. Ředitel školy nesnižuje nijak význam školské rady, naopak, byl by velice rád, aby se stala moderátorem přenosu informací mezi školou a veřejností a zároveň katalyzátorem případných sporů či nedorozumění tak, aby veškeré její závěry a doporučení bylo vůbec možné uvádět do praxe, jinak její existence ztrácí smysl. 1.5 Spolupráce s externími osobami a subjekty, spolupráce se zákonnými zástupci žáků Spolupráce s externími subjekty Spolupráce s externími subjekty se odehrává jednak v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti zpracovávání analýz a podkladů pro chystané projekty, dále organizováním společných aktivit pro žáky školy a v oblasti poskytování dalších služeb. Mezi organizace a subjekty, s nimž škola v uplynulém školním roce spolupracovala, patří: a) Česká zahradnická akademie střední vyšší odborná škola Na Polabí 411, Mělník - organizace dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy, pomoc při zpracování projektů v oblasti tvorby školních zahrad b) Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda organizování tematických projektů pro žáky školy, zaměřených na aranžérské práce c) Polabské muzeum Poděbrady - organizování projektových dnů pro žáky školy se zaměřením na historii a archeologii d) Mgr. Hana Rajmanová poradenství v oblasti environmentální výchovy VZŘŠ 2013/14 Stránka 6

7 e) SK Liběchov, oddíl stolního tenisu - pronájmy tělocvičny školy pro tréninky stolního tenisu a tím rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky školy Spolupráce se zákonnými zástupci žáků školy Škola informuje zákonné zástupce prostřednictvím třídních schůzek, prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek a také organizací poradenských dnů. Všichni pedagogové mají stanoveny konzultační hodiny pro rodiče žáků, kteří s nimi mohou komunikovat také formou ové korespondence. Četnost a efektivita třídních schůzek byla v minulém roce velmi nízká a je nezbytné tuto skutečnost změnit. Také školní poradenství nebylo zcela efektivní a ředitel školy je přesvědčen, že nová výchovná poradkyně bude nabízet odbornou pomoc na zcela jiné úrovni, než tomu bylo dosud. Třídní schůzky se konaly: a Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2013/14 V uvedeném školním roce bylo ve škole celkem 20 žáků s diagnostikovanými poruchami učení a 3 žáci s diagnostikovanými vývojovými poruchami chování. Počet žáků s plnou integrací zobrazuje tabulka: Třída Počet žáků celkem Poznámka III. 2 IV. 1 V. 3 1 žák s asistentem pedagoga, ADHD VI. 1 1 žák s asistentem pedagoga, ADHD VII. 2 VIII. 1 IX. 3 Asistenty pedagoga byli: Bc. Lukáš Slavík (5. tř.) a Mgr. Kateřina Kubecová (6. tř.). Celkový počet žáků s integrací: 13, mimo tento počet byl jeden žák s vadou řeči v 6. ročníku. ADN 1 vedla paní učitelka Monika Živnůstková, péče probíhala také individuálně v hodinách českého jazyka za využití IVP. Kontrolu žáků ve škole prováděla PPP Mělník. Kontrolní vyšetření byla prováděna průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. 1.6 Prezentace školy na veřejnosti, veřejně prospěšná činnost V uplynulém školním roce se stala nejvýznamnější akcí veřejně prospěšného charakteru aktivní účast žáků na projektu 72 hodin Přidej ruku k dílu, konaná dne V jejím rámci žáci uklízeli veřejná prostranství Města Liběchova, zejména autobusové zastávky a cestu v městském parku. V příštím roce bychom rádi na projekt navázali a doplnili ho o spolupráci s Domovem seniorů ve Vidimi. Aktivity školy byly prezentovány i v Mělnickém deníku a Liběchovském zpravodaji. 1 ADN ambulantní dyslektické nácviky podle doporučení PPP Mělník VZŘŠ 2013/14 Stránka 7

8 2. Učební plány školy podle Školního vzdělávacího programu Ekolib platné ve školním roce 2013/ Celkový počet vyučovacích hodin podle učebního plánu Ročník Počet hodin (plán dle RVP) Učební plán (skutečný počet hodin) I II III IV V VI VII VIII IX Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (44) Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (5) Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (35) Vyučovací předmět Ročník Český jazyk Celkem předměty DČD 2 Cizí jazyk (9) Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební Výtvarná Tělesná Člověk a svět práce Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace disponibilní časová dotace VZŘŠ 2013/14 Stránka 8

9 2.2. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace(15) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a společnost (11) Člověk a příroda (21) Umění a kultura (10) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (3) Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (15) Cizí jazyk (12) Další cizí jazyk (6) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk Ročník Celkem předměty DČD Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská a rodinná Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní (+1) Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Vyučovací předmět Občanská a rodinná zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství. VZŘŠ 2013/14 Stránka 9

10 Metodické orgány školy: 1.stupeň metodické sdružení vedoucí paní Ilona Baloghová 2.stupeň předmětové komise : 1. M a přírodovědné předměty vedoucí Ing. Drahomíra Slánská 2. Čj a humanitní předměty vedoucí pan Ondřej Vojáček 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Personální zabezpečení činnosti základní školy Počet pracovníků celkem: 23 Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 12 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 4 Třída Třídní učitel Další vykonávané funkce Monika Živnůstková výchovný poradce integrovaní žáci 3. Ilona Baloghová předsedkyně metodického sdružení Mgr. Kostelecká Kateřina metodik prevence sociálně patologických jevů 6. Gabriela Nápravníková 7. Magdaléna Bošková (do ) výchovná poradkyně volba povolání 8. Ing. Drahomíra Slánská předsedkyně předmětové komise matematiky a přírodovědných předmětů koordinátor EU- peníze školám koordinátor ŠVP vedoucí učitelka ZŠ zastupuje ředitele školy v době nepřítomnosti 9. Ondřej Vojáček předseda předmětové komise jazyků a humanitních předmětů Ostatní pedagogičtí pracovníci Mgr. Karel Špecián ředitel školy Bc.Jan Růžička učitel I. a II. stupně školy vedoucí PC učebny Bc. Lukáš Slavík učitel I. stupně školy asistent pedagoga Dr. Jiří Klein (od ) učitel II. stupně školy Gabriela Novotná učitelka I. stupně školy Školní družina Mgr. Kateřina Kubecová vychovatelka ŠD + asistent pedagoga Ostatní pracovníci v pracovním poměru ( provozně - správní úsek) Stanislava Švertnerová vedoucí školní jídelny Jana Gyorgyová kuchařka Naděžda Alferyová pomocná kuchařka Eva Hladíková účetní Petr Tůma školník Iveta Bušková uklízečka Jana Pokorná uklízečka Alexandra Haselbachová uklízečka VZŘŠ 2013/14 Stránka 10

11 3.2 Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Mgr. Karel Špecián Datum konání akce Obsahové zaměření vzdělávacích aktivit Environmentální, vzdělávání a osvěta pro pedagogické pracovníky a k udržitelnému rozvoji Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy BOZP pro školy a školská zařízení Ing. Drahomíra Slánská Využití pramenů při výuce dějepisu Konstantin a Metoděj jako didaktická Bc. Jan Růžička inspirace pro moderní výuku dějepisu na ZŠ Využití pramenů při výuce dějepisu Gabriela Nápravníková Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků Učíme se v ZOO Mgr. Kateřina Kubecová 02-04/ 2014 Studium pro asistenty pedagoga všichni pedagogové ZŠ Environmentální, vzdělávání a osvěta pro pedagogické pracovníky a k udržitelnému rozvoji Vzdělávací aktivity probíhají v souladu s Dlouhodobým plánem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavním úkolem pro ředitele školy je však kvalifikovanost pedagogů, kteří na škole působí. Studium pro získání kvalifikačních předpokladů absolvuje i nadále Bc. Jan Růžička (UJEP v Ústí nad Labem) a Lukáš Slavík (Speciální pedagogika UJAK Praha). Plánované vzdělávání pedagogů na téma Právní postavení učitele v rámci platné legislativy se pro zaneprázdněnost lektora nekonalo a bude realizováno v nastávajícím školním roce. Školení BOZP a PO proběhlo pro všechny zaměstnance školy koncem srpna Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky proběhne až ve školním roce 2014/ Výsledky zápisu a přijímacího řízení ke studiu na SŠ 4.1 Výsledky zápisu do I. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15 Počet žáků u zápisu celkem 14 Z toho po odkladu z předcházejícího období 3 Z toho nově žádající o odklad PŠD 3 Kladně vyřízené žádosti o odklad PŠD 2 Do 1. ročníku nastoupí celkem (Údaje ke ) VZŘŠ 2013/14 Stránka 11

12 4.2. Výsledky přijímacího řízení ke studiu na SŠ Přijímacího řízení se účastnilo 12 žáků IX. ročníku, z VIII. ani VII. ročníku neodcházel žádný žák. Všichni žáci byli přijati ke studiu na zvoleném typu školy. Výsledky přijímacího řízení jsou rozepsány v tabulkách níže: Dle druhu výstupu Obory s výučním listem Obory zakončené maturitní zkouškou Dle oborů středního vzdělávání Technické obory 3 Zdravotnické a sociální služby 1 Hotelnictví a turismus 2 Gastronomie 2 Gymnázia 0 Obchodní akademie a SŠ obchodu a služeb 0 Informatika, automatizace a robotizace 1 Logistika a skladové služby 3 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počty žáků a počty tříd v jednotlivých ročnících Počet žáků celkem: ve školním roce 2013/2014 navštěvovali školu celkem 92 žáci. Chlapců Dívek Celkem 1. stupeň stupeň Celkem V průběhu školního roku přestoupili na naši školu 4 žáci z okolních a mělnických škol, šest žáků odešlo (odstěhovalo se) mimo okres Mělník. 5.2 Přehled prospěchu a docházky Prospěch a chování žáků jsou na naší škole hodnoceny podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Tato pravidla budou od příštího roku přepracována a upravena tak, aby lépe odpovídala možnostem objektivního hodnocení. Celkové výsledky, uvedené v následujících tabulkách jsou objektivně příznivé, nicméně je na zvážení metodických orgánů a vedení školy, aby posoudilo, zda klasifikace jednotlivými pedagogy skutečně dostatečně přesně odráží jednotlivá ustanovení Pravidel a je objektivně stejně přísná jako na ostatních školách, především velkých městských. VZŘŠ 2013/14 Stránka 12

13 Přehled prospěchu a chování žáků ve školním roce 2013/14 I. pololetí třída prospěch žáků chování s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. st. 2. st. 3. st. celkem I II III IV V VI VII VIII IX Celkem II. pololetí třída prospěch žáků chování s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. st. 2. st. 3. st. celkem I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Testování žáků, aktivity pořádané pro žáky v uvedeném školním roce Způsoby testování žáků, využití ICT při výuce V uvedeném školním roce žádné srovnávací testování žáků neprobíhalo a neexistují tedy srovnatelné údaje s jinými školami. V příštím školním roce budou žáci testováni v rámci projektu KALIBRO, a to ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v oblasti matematického vzdělávání, jazykového vzdělávání v českém i cizím jazyce, v obecném humanitním základu a obecném přírodovědném základu. Relevantní srovnatelné výsledky však škola bude moci takto získat až za 2-3 roky. Pedagogové budou moci využívat k průběžnému testování portál vytvořený Českou školní inspekcí a vlastní školní databázi testů, případně testování v rámci výukových programů pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. Pro výuku lze využívat příslušný software v učebně informatiky a na některých PC v kmenových učebnách I. stupně a odborné pracovně Př na II. stupni. Využití ICT při výuce je standardní s ohledem na softwarové a ICT vybavení školy. VZŘŠ 2013/14 Stránka 13

14 5.3.2 Roční přehled doplňkových kulturních a vzdělávacích aktivit školy Datum konání Třída, ročník Popis aktivity ZÁŘÍ 17. září 2013 I., II., III. Divadlo - Cesta do pohádek ŘÍJEN 3. říjen 2013 VIII. Exkurze Planetárium - Praha 8. říjen 2013 VII. Exkurze Mořský svět - Praha 8. říjen stupeň Projekt "Podzim" 9. říjen 2013 I., II., III. Divadlo - Oslíčku, otřes se 11. říjen stupeň Projekt 72 hodin (Přidej ruku k dílu) 23. říjen stupeň Zábavná archeologie Polabské muzeum Poděbrady LISTOPAD 5. listopad stupeň Projekt Setkání v knihovně 7. listopad 2013 IV. Dopravní hřiště Mělník 13. listopad 2013 IX. Návštěva SOU Roudnice n./l. (Volba povolání) 21. listopad 2013 IX. IPS Mělník 22. listopad stupeň Přednáška Zvířata a jejich svět 25. listopad 2013 celá ZŠ Vánoční dílny (SOU Liběchov) PROSINEC 2. prosinec 2013 VII., VIII., IX. Interaktivní seminář B. Hrozný a jeho význam 5. prosinec 2013 II. stupeň Mikulášská nadílka pro I. stupeň a MŠ 17. prosinec 2013 IX. Exkurze Vojenský historický ústav Praha 19. prosinec 2013 celá ZŠ Den otevřených dveří + Zpívání na schodech LEDEN 9. leden 2014 I., II., III. Divadlo - O skřítcích Usínáčcích 14. leden stupeň Projekt "Zima" ÚNOR 5. únor 2014 I., II., III. Divadlo - Malířská pohádka 12. únor stupeň Projekt Hudba kolem nás 14. únor 2014 V. - IX. Projekt Planeta Země 3000 (MKD Mělník) BŘEZEN 12. březen stupeň Vzdělávací přednáška Adam a Eva/Holky z Venuše, Kluci z Marsu na téma Zdravé dospívání a sexuální 18. březen 2014 celá ZŠ Školní kolo recitační soutěže VZŘŠ 2013/14 Stránka 14

15 18. březen stupeň Projekt "Jaro" 20. březen 2014 celá ZŠ Přírodovědná přednáška Plazi 25. březen 2014 I., II., III. Divadlo - O neposlušných kůzlatech DUBEN 3. duben 2014 I., II., III. Divadlo - Doktor prevence a neposedná Míša 4. duben stupeň Vzdělávací přednáška Adam a Eva/Holky z Venuše, Kluci z Marsu na téma Zdravé dospívání a sexuální 11. duben 2014 VI. Exkurze Botanická zahrada Praha - Trója 16. duben 2014 celá ZŠ Velikonoční dílny (SOU Liběchov) 22. duben 2014 celá ZŠ Projekt Den Země pro ZŠ a MŠ 28. duben 2014 VIII. IPS ÚP Mělník KVĚTEN 14. květen 2014 VII. Exkurze Hora Říp 15. květen 2014 V. - IX. Projekt Letem světem muzikou (Štětí) 16. květen 2014 VI. Májová noc ve spolupráci S MŠ 22. květen 2014 IV. Dopravní hřiště Mělník 23. květen 2014 VIII., IX. Exkurze Národní muzeum Praha (Výstava Peníze) 30. květěn 2014 celá ZŠ Projekt Den Dětí ČERVEN 6. červen 2014 VIII., IX. Exkurze Národní technické muzeum Praha 9. čreven 2014 V. - VIII. Vzdělávací přednáška Římané a Germáni 10. červen stupeň Exkurze ZOOpark Zelčín 17. červen stupeň Projekt "Léto" Celoroční II. stupeň Mělnická divize florbalu (říjen 2013 duben 2014) 6. Prevence sociálně patologických jevů na škole Prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do výuky průběžně ve školním roce. Probíhá spolupráce s kurátorem OSPOD a PČR při řešení problémů žáků. Akce pro žáky se zaměřením na primární prevenci (2) jsou zvýrazněny v celkovém přehledu akcí pořádaných pro žáky školy. Naše společnost hrubne. Chování dětí je odrazem chování a zvyklostí v celé společnosti. Děti jsou vulgárnější, arogantnější, bezohlednější k sobě navzájem. Nejčastěji skloňovaným slovem nejen v médiích v souvislosti s povinnou školní docházkou je slovo šikana. Abychom mohli o šikaně hovořit, nelze za ni považovat každý jednotlivý projev neshody mezi žáky, i když skončí nějakou vzájemnou potyčkou, ale muselo by se jednat o opakovaný a VZŘŠ 2013/14 Stránka 15

16 dlouhodobý útok na slabšího či jinak v dané situaci znevýhodněného jedince, který se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemůže bránit. V tomto směru ke klasické šikaně v letošním roce nedošlo. Jedním z hlavních úkolů nejen třídních učitelů, ale všech pedagogů školy je neustále sledovat situaci ve třídě, vztahy mezi žáky navzájem a pozorovat jejich chování, aby byli schopni zaregistrovat případné odchylky od standardního chování dítěte. Preventistka paní Mgr. Kostelecká vytvořila anonymní dotazník Klima třídy, z něhož lze získat údaje o tom, jak se žáci ve třídě cítí, zda jim někdo ubližuje, zda vnímají ve škole nějaký druh ohrožení atd. Anonymní dotazník byl žákům I. stupně rozdán v listopadu a jeho vyhodnocení proběhlo začátkem ledna Z odpovědí nevyplynula žádná závaznější rizika, atmosféru školy lze z tohoto hlediska považovat za příznivou. V dubnu byl vytvořen Školní program proti šikanování, který je součástí ŠVP. Byl projednán na pedagogické radě a následně schválen ředitelem školy. V květnu pak byl obdobný dotazník rozdán žákům II. stupně. Z dotazníku vyplynulo, že žáci nevnímají vzájemné vztahy jako negativní a ohrožující. Ve třídách se většinou vytvořily skupinky spolužáků, žáci mají oblíbené i neoblíbené spolužáky, avšak existenci vůdčí osobnosti, která by dokázala vzájemné vztahy žáků v negativním slova smyslu ovlivňovat, neprokázalo. Žáci se povětšinou ve třídách cítí příjemně a atmosféru školy považují za bezpečnou a dobrou. Problémy se záškoláctvím nejsou, případné menší nepravidelnosti jsou řešeny se zákonnými zástupci žáků, v jednom případě byl zapojen i sociální odbor MěÚ v Mělníku, který je příslušným správním OSPODem pro Liběchov. Docházka tohoto žáka se následně ustálila a byla opět pravidelná. Šíření návykových látek mezi žáky se v minulém školním roce neprokázalo. Bohužel kromě osvětového a výchovného působení nemá škola bez účinné podpory ze strany zákonných zástupců možnost ovlivnit mezi žáky všeobecně rozšířené kouření cigaret. Jeden žák 9. třídy byl přistižen při kouření elektronické cigarety v prostorách školy. Byla přijata nezbytná opatření a žákovi byl po projednání se zákonnými zástupci a v pedagogické radě uloženo kázeňské opatření. Situace se nadále již neopakovala. Přesto škola tato rizika nepodceňuje a především osvětou a výchovným působením se jim snaží předcházet. Jedním z hlavních cílů je i nadále rozvíjet velmi dobrou atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky, pracovníky školy a všemi externími osobami. Zároveň si uvědomujeme, že hlavní část odpovědnosti leží na zákonných zástupcích dětí, kterým bychom rádi věnovali co nejúčinnější poradenský servis a nadále tím prohlubovali vzájemnou důvěru při společném zodpovědném a náročném úkolu, neboť pouze při vzájemném souladu a podpoře bude naše snažení úspěšné. 7. Údaje o výsledcích kontrol a kontrol provedených ČŠI V loňském školním roce byl proveden audit účetnictví na základě pokynu zřizovatelem. Audit provedla externí auditorka Ing. Jaroslava Šubrtová. Závěr auditora potvrdil bezzávadovost vedeného účetnictví a nakládání s finančními prostředky. VZŘŠ 2013/14 Stránka 16

17 Dne byla provedena daňová kontrola podle 88 zákona. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to Finančním úřadem pro Středočeský kraj, referát VIII, Mělník. Závěr Protokolu o kontrole č. 283/14/225 nezaznamenal pro školu žádné pochybení. Česká školní inspekce v uplynulém školním roce žádnou kontrolní činnost neprovedla. 8. Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou vždy k dispozici v archivu školy. Zveřejňování informací bylo prováděno úřední deskou umístěnou u vchodu do hlavní budovy Základní školy a mateřské školy v Liběchově, prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Většina informací se podává ústně při osobní návštěvě, telefonicky, případně ovou poštou. V Liběchově dne Mgr. Karel Špecián, ředitel školy VZŘŠ 2013/14 Stránka 17

18 9. Základní údaje o hospodaření školy 9.1. Prostředky přidělené zřizovatelem Dotace na provoz za rok 2013 Dotace na mzdy Kč Kč ZŠ ŠJ ŠD Celkem Dlouh. hm. majetek Dr.hm.majetek a kuchyň. mat Knihy, časopisy,tiskopisy Učební pomůcky a hračky Materiál (drogerie, údržba,) Vodné Elektřina Školení, cestovné Revize ze zákona Opravy strojů a zařízení Spoje (telefony a poštovné) Služby + ostatní Pojistné Poplatky Celkem Další příjmy: Pronájmy Školné Ostatní (PS aj.) Úroky banka 90 Celkem Bilance: Příjmy celkem: ,00 Kč Výdaje celkem: ,43 Kč Konečný stav k ,57 Kč 9.2 Prostředky přidělené KÚ ze státních zdrojů Jedná se především na dotace přímých výdajů, tedy příspěvky na mzdy, zákonné odvody a ONIV a byly vypořádány beze zbytku se státním rozpočtem. Závazné údaje rozpočtu po úpravě k na uvedený kalendářní rok činily: Platy, OPPP Odvody celkem ONIV přímé NIV celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 Služby externích dodavatelů zpracování mezd, náklady na činnost odborně způsobilé osoby pro BOZP a PO 6 Prostředky, které získala škola nazpět např. za kroužky, poplatky za kopírování, pracovní sešity a pod. VZŘŠ 2013/14 Stránka 18

19 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Mezinárodní projekty Školou realizované projekty z cizích (tuzemských) zdrojů V uvedeném období škola neparticipovala na žádném projektu z tuzemských nebo cizích zdrojů. 11. Hlavní úkoly pro školní rok 2014/ Stále zvyšovat metodickou připravenost učitelů. 2. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - individuální přístup k žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním, funkční spolupráce s rodiči, vedení ADN 7, doučování. 3. Zvyšování podílu využívání moderní didaktické techniky ve všech předmětech, zejména využití interaktivních tabulí. 4. Podporovat DVPP, upřednostňovat hromadné vzdělávací akce pro pedagogy, konané na půdě školy podle tematických okruhů, stanovených metodickými orgány školy 5. Zařazení nových učebních metod a poznatků z externě konaných vzdělávacích aktivit DVPP a především následné vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogy. 6. Ověřovat ve výuce a případně modifikovat materiály DUM a UM, vytvořené v rámci projektu EU Peníze školám. 7. Navázat spolupráci s SOU Liběchov úprava hřiště. 8. Udržet rozsah nabídky zájmové činnosti. 9. Rozvíjet esteticky podněté prostředí ve škole i okolním areálu 10. Pokračovat v projektu environmentální výchovy pro děti a žáky (od MŠ po ZŠ) 7 ADN Ambulantní dyslektické nácviky VZŘŠ 2013/14 Stránka 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2014/15 Výroční zpráva ředitele školy

2014/15 Výroční zpráva ředitele školy 2014/15 Výroční zpráva ředitele školy Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník Právní vymezení: Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením 28 odst. 1)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více