2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14. Výroční zpráva ředitele školy. Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník"

Transkript

1 2013/14 Výroční zpráva ředitele školy Mgr. Karel Špecián Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník

2 Právní vymezení: Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením 28 odst. 1) písmeno e) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tato Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne a školskou radou dne Ověření: Za pedagogickou radu: Ing. Drahomíra Slánská Za školskou radu: Bc. Jan Růžička Za zřizovatele: Josef Ulman, starosta Města Liběchov Obsah: 1. Činnost školy 1.1 Charakteristika školy, organizace a základní činnosti školy Přehled oborů vzdělávání Materiálně technické podmínky školy Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou Spolupráce školy s externími osobami, public relations školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, poradenská činnost školy Prezentace školy na veřejnosti, veřejně prospěšná činnost Učební plány školy 8 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Údaje o zaměstnancích školy Metodické orgány školy 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Výsledky zápisu a přijímacího řízení ke studiu na SŠ 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počty žáků a počty tříd v jednotlivých ročnících Přehled prospěchu a docházky Testování žáků, aktivity pro žáky konané v uplynulém školním roce Prevence sociálně patologických jevů na škole Údaje o výsledcích kontrol a kontrol provedených ČŠI Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty financované z tuzemských a cizích zdrojů Hlavní úkoly pro školní rok 2014/ VZŘŠ 2013/14 Stránka 2

3 1. 1 Charakteristika školy, organizace a základní činnost školy Úplný název školy a přesná adresa: Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník, Za Školou Liběchov Kontakní údaje: Telefon: Webové stránky: Datová schránka školy: br8m7r Zřizovatel školy: Město Liběchov, Rumburská 53, Liběchov Ústřední a resortní identifikátory školy: IČO: Resortní identifikátor: Statutární orgán školy (ředitel školy): Mgr. Karel Špecián 1.2 Přehled oborů vzdělávání Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní škola (obor dobíhající) C /001 Základní škola Studium: denní Délka studia: 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 270 ( skutečný stav k žáci) Škola má 9 kmenových tříd s postupným ročníkem, dále školní družinu, která má jedno oddělení. Organizace vyučování: Celkový počet učeben v základní škole je celkem 12, z toho: a) odborných: 4 pracovna Př, Fy Ch, školní dílna, PC učebna. b) počet tělocvičen: 2 velká a malá c) školní hřiště d) školní knihovnu e) školní jídelnu Dále jsou součástí prostor školy nevyužívaný kabinet Fy + Ch a kabinet Př-Ze. Služební byt ve škole je nevyužíván a je díky technickému stavu aktuálně neobyvatelný. Organizace výuky na základní škole ve školním roce 2013/14 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání EKOLIB. VZŘŠ 2013/14 Stránka 3

4 Povinný cizí jazyk anglický je vyučován již od 1. ročníku s časovou dotací 1 hod. týdně, od 3. ročníku do 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk: od školního roku 2013/14 součástí vzdělávací nabídky německý jazyk s celkovou časovou dotací 3 hodiny týdně. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročníku: Zájmová činnost kroužky: Informatika Sportovní hry (se zaměřením na florbal) Šikovné ruce Sportovní hry Taneční kroužek Školní družinu navštěvovali celkem 23 žáci vesměs z 1. stupně ZŠ. 1.3 Materiálně technické podmínky školy Školní budova byla postavena již v roce 1934 a za uplynulé období doznala mnoho dílčích stavebních úprav. Zřizovatel, Město Liběchov, vložil již nemalé finanční prostředky do její modernizace a využil přitom i dotační zdroje KÚ Středočeského kraje. Ve škole byly rekonstruovány umývárny a WC, byla vyměněna původní shnilá dřevěná okna za plastová. Ve třídách je vesměs nový nábytek a tabule, průběžně jsou obměňovány podlahové krytiny a v souladu s požadavky na hygienické podmínky jsou průběžně malovány prostory školy chodby, třídy, kabinety, sborovny. Zřizovatel pomáhá škole dle svých možností řešit i jiné aktuální potřeby, naposledy to bylo zakoupením 10 nových PC do učebny informatiky včetně příslušného software. Stále je však co vylepšovat. Škola má již několik desetiletí stejný vnější plášť, který na mnoha místech odpadává a tím je obvodové zdivo budovy vystaveno povětrnostním vlivům. To může zapříčinit prosakování vlhkosti do místností školy zejména na severní straně budovy. Její zateplení by bylo jistě efektivním krokem, neboť vytápění školy v topném období se děje lehkými topnými oleji (LTO), jejichž nákup je pro zřizovatele školy velmi nákladný. Úniky tepla narušeným obvodovým pláštěm zvyšují celkové náklady na vytápění budovy i při snaze o její temperování. Školu dále trápí zastaralé rozvody elektřiny s nevhodnými jističi, které často neunesou nárazovou spotřebu elektrické energie a dochází tak k přerušování její dodávky v rámci jednotlivých prostor. Také osvětlovací tělesa jsou již více než tři desítky let stará a nevyhovují ani hygienickým normám. Za výměnu by stály hlavní vchodové dveře budovy, na nichž by bylo nainstalováno skutečně spolehlivé dálkové ovládání s funkcí elektronického vrátného (ověření vpouštěné osoby), což má svůj význam při zajištění bezpečnosti všech dětí a žáků, ale i zaměstnanců školy. Nevyužívaná odborná učebna Fy Ch by mohla být rekonstruována jako moderní multimediální učebna pro 1. stupeň školy a zároveň jako pátá kmenová třída prvního stupně, VZŘŠ 2013/14 Stránka 4

5 která stále schází. Dalšími odbornými učebnami, které by si jistě našly ve vzdělávací činnosti školy své opodstatnění, je obnova školních dílen a zřízení malé školní cvičné kuchyně. Své opodstatnění by jistě měla i postupná rekonstrukce vnitřních dveří v budově, neboť se jedná o dveře z dřevěných částí, které se dají velmi dobře rekonstruovat a mají nohem delší životnost, než v současné době standardně používané vnitřní dveře ze zesílené papírové lepenky. Estetické prostředí školy by zdůraznily i nové sokly na chodbách školy, především náhrada pověstné vojenské zeleně jinými, pastelovými barvami, přičemž pro každé patro by mohly být zvoleny jiné barvy, odpovídající dnešním psychohygienickým požadavkům. Při průměrných nákladech ve výši kolem 200 Kč za jeden m² by náklady na jednu chodbu či schodiště mezi dvěma poschodími přesáhly ,-Kč. Za rekonstrukci by stála i úprava pódia ve velké tělocvičně, která by pak mohla sloužit i městu jako veřejný sál. Opravy a rekonstrukce se však nedotýkají pouze budovy školy, ale také jejího okolí. Základním problémem je chybějící oplocení celého areálu školy, které by jasně vymezilo hranice pozemku školy a bylo by možné jednoznačně stanovit pravidla pro chování návštěvníků tohoto prostoru (vandalismus, ničení zeleně, nepořádek, psí exkrementy). Město Liběchov bylo zatím při podávání žádostí o dotaci na oplocení areálu neúspěšné, avšak podařilo se získat grant na obnovu přestárlých stromů na jižní straně areálu, které budou pokáceny a nahrazeny novou výsadbou na podzim Také škola využila nabídky nadace Partnerství a podala grantovou žádost na částku ,- Kč, díky níž by podle osevního plánu byla obnovena zeleň v předním intravilánu školního pozemku, zejména kolem hlavního vchodu, a stala se zároveň základem budoucí školní zahrady, která by měla vzniknout za pomoci všech dětí a žáků školy a jejímž cílem by mělo být vytvoření vhodného prostředí pro ekologické vzdělávání, které je hlavní myšlenkovou součástí školního vzdělávacího programu. Další nezbytností je obnovení alespoň části sportovního a relaxačního zázemí školy zejména pro výuku tělesné výchovy a pro potřebu školní družiny, například vhodné plochy pro míčové hry a alespoň malé zázemí pro výuku lehké atletiky (doskočiště pro skok daleký a prostor pro hod granátem nebo kriketovým míčkem). Další výhledy lze najít v Koncepci rozvoje školy, která je zveřejněna v sekci Dokumenty na webu školy (www.zslibechov.cz). V ní je obsažena podrobnější vize rekonstrukčních prací ve škole a odůvodnění jejich potřeb. Současně si je tato koncepce vědoma skutečnosti, že jakékoli další investiční akce ve škole mají smysl především tehdy, pokud dojde ke zlepšení celkové úrovně vzdělávacích služeb školy a tím i její pověsti v daném regionu, což je hlavní úkol ředitele školy a celého pedagogického sboru pro nejbližší období. VZŘŠ 2013/14 Stránka 5

6 1.4 Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou Spolupráce se zřizovatelem je nadstandardní, starosta i místostarosta byli vždy ochotni jednat o potřebách školy a zájem o dění ve škole v pozitivním slova smyslu projevovala i část členů zastupitelstva města. Tento dobrý vztah se projevuje i tím, že Město Liběchov dotuje z vlastních zdrojů nejen provoz školy a vynakládá další prostředky na její rekonstrukci, případně vybavení, ale také pomáhá škole dorovnáváním celkového objemu mzdových prostředků, které díky celkovému nízkému počtu žáků nejsou plně kryty z dotačních zdrojů státu, respektive krajského úřadu, neboť ty jsou poskytovány normativně na každého žáka školy. Školská rada působící při Základní škole a mateřské škole Liběchov měla ve školním roce 2013/2014 celkem šest členů, po dvou zástupcích zřizovatele, dva členy zastupující pedagogický sbor a dva členy z řad zákonných zástupců žáků základní školy. a) za zřizovatele školy paní Alena Juhászová, pan Jaromír Kubec b) za pedagogy pan Bc. Jan Růžička, pan Bc. Lukáš Slavík c) za zákonné zástupce žáků paní Barbora Ištvániková a paní Zlata Vondráková Naproti tomu spolupráce se školskou radou není zdaleka na potřebné úrovni zatímco zástupci školy a zástupci zřizovatele se snaží škole pomáhat věcnými kroky, zástupci zákonných zástupců se v uplynulém školním roce nechali vmanipulovat do vysilujících a nikam nevedoucích dohadů o kompetencích ředitele školy v personální oblasti, ačkoli jinak ve skutečnosti zájem o potřeby a problémy školy neprojevovali. Je dobře, že chystaná novela školského zákona vymezí právní postavení ředitelů školy i vůči školské radě, která mimo zákonné pravomoci bude mít povinnost své závěry odůvodňovat a pořizovat jasné a detailní zápisy včetně poměru hlasování a podobně. Ředitel školy nesnižuje nijak význam školské rady, naopak, byl by velice rád, aby se stala moderátorem přenosu informací mezi školou a veřejností a zároveň katalyzátorem případných sporů či nedorozumění tak, aby veškeré její závěry a doporučení bylo vůbec možné uvádět do praxe, jinak její existence ztrácí smysl. 1.5 Spolupráce s externími osobami a subjekty, spolupráce se zákonnými zástupci žáků Spolupráce s externími subjekty Spolupráce s externími subjekty se odehrává jednak v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti zpracovávání analýz a podkladů pro chystané projekty, dále organizováním společných aktivit pro žáky školy a v oblasti poskytování dalších služeb. Mezi organizace a subjekty, s nimž škola v uplynulém školním roce spolupracovala, patří: a) Česká zahradnická akademie střední vyšší odborná škola Na Polabí 411, Mělník - organizace dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy, pomoc při zpracování projektů v oblasti tvorby školních zahrad b) Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda organizování tematických projektů pro žáky školy, zaměřených na aranžérské práce c) Polabské muzeum Poděbrady - organizování projektových dnů pro žáky školy se zaměřením na historii a archeologii d) Mgr. Hana Rajmanová poradenství v oblasti environmentální výchovy VZŘŠ 2013/14 Stránka 6

7 e) SK Liběchov, oddíl stolního tenisu - pronájmy tělocvičny školy pro tréninky stolního tenisu a tím rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky školy Spolupráce se zákonnými zástupci žáků školy Škola informuje zákonné zástupce prostřednictvím třídních schůzek, prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek a také organizací poradenských dnů. Všichni pedagogové mají stanoveny konzultační hodiny pro rodiče žáků, kteří s nimi mohou komunikovat také formou ové korespondence. Četnost a efektivita třídních schůzek byla v minulém roce velmi nízká a je nezbytné tuto skutečnost změnit. Také školní poradenství nebylo zcela efektivní a ředitel školy je přesvědčen, že nová výchovná poradkyně bude nabízet odbornou pomoc na zcela jiné úrovni, než tomu bylo dosud. Třídní schůzky se konaly: a Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2013/14 V uvedeném školním roce bylo ve škole celkem 20 žáků s diagnostikovanými poruchami učení a 3 žáci s diagnostikovanými vývojovými poruchami chování. Počet žáků s plnou integrací zobrazuje tabulka: Třída Počet žáků celkem Poznámka III. 2 IV. 1 V. 3 1 žák s asistentem pedagoga, ADHD VI. 1 1 žák s asistentem pedagoga, ADHD VII. 2 VIII. 1 IX. 3 Asistenty pedagoga byli: Bc. Lukáš Slavík (5. tř.) a Mgr. Kateřina Kubecová (6. tř.). Celkový počet žáků s integrací: 13, mimo tento počet byl jeden žák s vadou řeči v 6. ročníku. ADN 1 vedla paní učitelka Monika Živnůstková, péče probíhala také individuálně v hodinách českého jazyka za využití IVP. Kontrolu žáků ve škole prováděla PPP Mělník. Kontrolní vyšetření byla prováděna průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. 1.6 Prezentace školy na veřejnosti, veřejně prospěšná činnost V uplynulém školním roce se stala nejvýznamnější akcí veřejně prospěšného charakteru aktivní účast žáků na projektu 72 hodin Přidej ruku k dílu, konaná dne V jejím rámci žáci uklízeli veřejná prostranství Města Liběchova, zejména autobusové zastávky a cestu v městském parku. V příštím roce bychom rádi na projekt navázali a doplnili ho o spolupráci s Domovem seniorů ve Vidimi. Aktivity školy byly prezentovány i v Mělnickém deníku a Liběchovském zpravodaji. 1 ADN ambulantní dyslektické nácviky podle doporučení PPP Mělník VZŘŠ 2013/14 Stránka 7

8 2. Učební plány školy podle Školního vzdělávacího programu Ekolib platné ve školním roce 2013/ Celkový počet vyučovacích hodin podle učebního plánu Ročník Počet hodin (plán dle RVP) Učební plán (skutečný počet hodin) I II III IV V VI VII VIII IX Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (44) Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (5) Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (35) Vyučovací předmět Ročník Český jazyk Celkem předměty DČD 2 Cizí jazyk (9) Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební Výtvarná Tělesná Člověk a svět práce Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace disponibilní časová dotace VZŘŠ 2013/14 Stránka 8

9 2.2. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace(15) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a společnost (11) Člověk a příroda (21) Umění a kultura (10) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (3) Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (15) Cizí jazyk (12) Další cizí jazyk (6) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk Ročník Celkem předměty DČD Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská a rodinná Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní (+1) Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Vyučovací předmět Občanská a rodinná zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství. VZŘŠ 2013/14 Stránka 9

10 Metodické orgány školy: 1.stupeň metodické sdružení vedoucí paní Ilona Baloghová 2.stupeň předmětové komise : 1. M a přírodovědné předměty vedoucí Ing. Drahomíra Slánská 2. Čj a humanitní předměty vedoucí pan Ondřej Vojáček 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Personální zabezpečení činnosti základní školy Počet pracovníků celkem: 23 Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 12 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 4 Třída Třídní učitel Další vykonávané funkce Monika Živnůstková výchovný poradce integrovaní žáci 3. Ilona Baloghová předsedkyně metodického sdružení Mgr. Kostelecká Kateřina metodik prevence sociálně patologických jevů 6. Gabriela Nápravníková 7. Magdaléna Bošková (do ) výchovná poradkyně volba povolání 8. Ing. Drahomíra Slánská předsedkyně předmětové komise matematiky a přírodovědných předmětů koordinátor EU- peníze školám koordinátor ŠVP vedoucí učitelka ZŠ zastupuje ředitele školy v době nepřítomnosti 9. Ondřej Vojáček předseda předmětové komise jazyků a humanitních předmětů Ostatní pedagogičtí pracovníci Mgr. Karel Špecián ředitel školy Bc.Jan Růžička učitel I. a II. stupně školy vedoucí PC učebny Bc. Lukáš Slavík učitel I. stupně školy asistent pedagoga Dr. Jiří Klein (od ) učitel II. stupně školy Gabriela Novotná učitelka I. stupně školy Školní družina Mgr. Kateřina Kubecová vychovatelka ŠD + asistent pedagoga Ostatní pracovníci v pracovním poměru ( provozně - správní úsek) Stanislava Švertnerová vedoucí školní jídelny Jana Gyorgyová kuchařka Naděžda Alferyová pomocná kuchařka Eva Hladíková účetní Petr Tůma školník Iveta Bušková uklízečka Jana Pokorná uklízečka Alexandra Haselbachová uklízečka VZŘŠ 2013/14 Stránka 10

11 3.2 Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Mgr. Karel Špecián Datum konání akce Obsahové zaměření vzdělávacích aktivit Environmentální, vzdělávání a osvěta pro pedagogické pracovníky a k udržitelnému rozvoji Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy BOZP pro školy a školská zařízení Ing. Drahomíra Slánská Využití pramenů při výuce dějepisu Konstantin a Metoděj jako didaktická Bc. Jan Růžička inspirace pro moderní výuku dějepisu na ZŠ Využití pramenů při výuce dějepisu Gabriela Nápravníková Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků Učíme se v ZOO Mgr. Kateřina Kubecová 02-04/ 2014 Studium pro asistenty pedagoga všichni pedagogové ZŠ Environmentální, vzdělávání a osvěta pro pedagogické pracovníky a k udržitelnému rozvoji Vzdělávací aktivity probíhají v souladu s Dlouhodobým plánem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavním úkolem pro ředitele školy je však kvalifikovanost pedagogů, kteří na škole působí. Studium pro získání kvalifikačních předpokladů absolvuje i nadále Bc. Jan Růžička (UJEP v Ústí nad Labem) a Lukáš Slavík (Speciální pedagogika UJAK Praha). Plánované vzdělávání pedagogů na téma Právní postavení učitele v rámci platné legislativy se pro zaneprázdněnost lektora nekonalo a bude realizováno v nastávajícím školním roce. Školení BOZP a PO proběhlo pro všechny zaměstnance školy koncem srpna Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky proběhne až ve školním roce 2014/ Výsledky zápisu a přijímacího řízení ke studiu na SŠ 4.1 Výsledky zápisu do I. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15 Počet žáků u zápisu celkem 14 Z toho po odkladu z předcházejícího období 3 Z toho nově žádající o odklad PŠD 3 Kladně vyřízené žádosti o odklad PŠD 2 Do 1. ročníku nastoupí celkem (Údaje ke ) VZŘŠ 2013/14 Stránka 11

12 4.2. Výsledky přijímacího řízení ke studiu na SŠ Přijímacího řízení se účastnilo 12 žáků IX. ročníku, z VIII. ani VII. ročníku neodcházel žádný žák. Všichni žáci byli přijati ke studiu na zvoleném typu školy. Výsledky přijímacího řízení jsou rozepsány v tabulkách níže: Dle druhu výstupu Obory s výučním listem Obory zakončené maturitní zkouškou Dle oborů středního vzdělávání Technické obory 3 Zdravotnické a sociální služby 1 Hotelnictví a turismus 2 Gastronomie 2 Gymnázia 0 Obchodní akademie a SŠ obchodu a služeb 0 Informatika, automatizace a robotizace 1 Logistika a skladové služby 3 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počty žáků a počty tříd v jednotlivých ročnících Počet žáků celkem: ve školním roce 2013/2014 navštěvovali školu celkem 92 žáci. Chlapců Dívek Celkem 1. stupeň stupeň Celkem V průběhu školního roku přestoupili na naši školu 4 žáci z okolních a mělnických škol, šest žáků odešlo (odstěhovalo se) mimo okres Mělník. 5.2 Přehled prospěchu a docházky Prospěch a chování žáků jsou na naší škole hodnoceny podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Tato pravidla budou od příštího roku přepracována a upravena tak, aby lépe odpovídala možnostem objektivního hodnocení. Celkové výsledky, uvedené v následujících tabulkách jsou objektivně příznivé, nicméně je na zvážení metodických orgánů a vedení školy, aby posoudilo, zda klasifikace jednotlivými pedagogy skutečně dostatečně přesně odráží jednotlivá ustanovení Pravidel a je objektivně stejně přísná jako na ostatních školách, především velkých městských. VZŘŠ 2013/14 Stránka 12

13 Přehled prospěchu a chování žáků ve školním roce 2013/14 I. pololetí třída prospěch žáků chování s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. st. 2. st. 3. st. celkem I II III IV V VI VII VIII IX Celkem II. pololetí třída prospěch žáků chování s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. st. 2. st. 3. st. celkem I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Testování žáků, aktivity pořádané pro žáky v uvedeném školním roce Způsoby testování žáků, využití ICT při výuce V uvedeném školním roce žádné srovnávací testování žáků neprobíhalo a neexistují tedy srovnatelné údaje s jinými školami. V příštím školním roce budou žáci testováni v rámci projektu KALIBRO, a to ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v oblasti matematického vzdělávání, jazykového vzdělávání v českém i cizím jazyce, v obecném humanitním základu a obecném přírodovědném základu. Relevantní srovnatelné výsledky však škola bude moci takto získat až za 2-3 roky. Pedagogové budou moci využívat k průběžnému testování portál vytvořený Českou školní inspekcí a vlastní školní databázi testů, případně testování v rámci výukových programů pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. Pro výuku lze využívat příslušný software v učebně informatiky a na některých PC v kmenových učebnách I. stupně a odborné pracovně Př na II. stupni. Využití ICT při výuce je standardní s ohledem na softwarové a ICT vybavení školy. VZŘŠ 2013/14 Stránka 13

14 5.3.2 Roční přehled doplňkových kulturních a vzdělávacích aktivit školy Datum konání Třída, ročník Popis aktivity ZÁŘÍ 17. září 2013 I., II., III. Divadlo - Cesta do pohádek ŘÍJEN 3. říjen 2013 VIII. Exkurze Planetárium - Praha 8. říjen 2013 VII. Exkurze Mořský svět - Praha 8. říjen stupeň Projekt "Podzim" 9. říjen 2013 I., II., III. Divadlo - Oslíčku, otřes se 11. říjen stupeň Projekt 72 hodin (Přidej ruku k dílu) 23. říjen stupeň Zábavná archeologie Polabské muzeum Poděbrady LISTOPAD 5. listopad stupeň Projekt Setkání v knihovně 7. listopad 2013 IV. Dopravní hřiště Mělník 13. listopad 2013 IX. Návštěva SOU Roudnice n./l. (Volba povolání) 21. listopad 2013 IX. IPS Mělník 22. listopad stupeň Přednáška Zvířata a jejich svět 25. listopad 2013 celá ZŠ Vánoční dílny (SOU Liběchov) PROSINEC 2. prosinec 2013 VII., VIII., IX. Interaktivní seminář B. Hrozný a jeho význam 5. prosinec 2013 II. stupeň Mikulášská nadílka pro I. stupeň a MŠ 17. prosinec 2013 IX. Exkurze Vojenský historický ústav Praha 19. prosinec 2013 celá ZŠ Den otevřených dveří + Zpívání na schodech LEDEN 9. leden 2014 I., II., III. Divadlo - O skřítcích Usínáčcích 14. leden stupeň Projekt "Zima" ÚNOR 5. únor 2014 I., II., III. Divadlo - Malířská pohádka 12. únor stupeň Projekt Hudba kolem nás 14. únor 2014 V. - IX. Projekt Planeta Země 3000 (MKD Mělník) BŘEZEN 12. březen stupeň Vzdělávací přednáška Adam a Eva/Holky z Venuše, Kluci z Marsu na téma Zdravé dospívání a sexuální 18. březen 2014 celá ZŠ Školní kolo recitační soutěže VZŘŠ 2013/14 Stránka 14

15 18. březen stupeň Projekt "Jaro" 20. březen 2014 celá ZŠ Přírodovědná přednáška Plazi 25. březen 2014 I., II., III. Divadlo - O neposlušných kůzlatech DUBEN 3. duben 2014 I., II., III. Divadlo - Doktor prevence a neposedná Míša 4. duben stupeň Vzdělávací přednáška Adam a Eva/Holky z Venuše, Kluci z Marsu na téma Zdravé dospívání a sexuální 11. duben 2014 VI. Exkurze Botanická zahrada Praha - Trója 16. duben 2014 celá ZŠ Velikonoční dílny (SOU Liběchov) 22. duben 2014 celá ZŠ Projekt Den Země pro ZŠ a MŠ 28. duben 2014 VIII. IPS ÚP Mělník KVĚTEN 14. květen 2014 VII. Exkurze Hora Říp 15. květen 2014 V. - IX. Projekt Letem světem muzikou (Štětí) 16. květen 2014 VI. Májová noc ve spolupráci S MŠ 22. květen 2014 IV. Dopravní hřiště Mělník 23. květen 2014 VIII., IX. Exkurze Národní muzeum Praha (Výstava Peníze) 30. květěn 2014 celá ZŠ Projekt Den Dětí ČERVEN 6. červen 2014 VIII., IX. Exkurze Národní technické muzeum Praha 9. čreven 2014 V. - VIII. Vzdělávací přednáška Římané a Germáni 10. červen stupeň Exkurze ZOOpark Zelčín 17. červen stupeň Projekt "Léto" Celoroční II. stupeň Mělnická divize florbalu (říjen 2013 duben 2014) 6. Prevence sociálně patologických jevů na škole Prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do výuky průběžně ve školním roce. Probíhá spolupráce s kurátorem OSPOD a PČR při řešení problémů žáků. Akce pro žáky se zaměřením na primární prevenci (2) jsou zvýrazněny v celkovém přehledu akcí pořádaných pro žáky školy. Naše společnost hrubne. Chování dětí je odrazem chování a zvyklostí v celé společnosti. Děti jsou vulgárnější, arogantnější, bezohlednější k sobě navzájem. Nejčastěji skloňovaným slovem nejen v médiích v souvislosti s povinnou školní docházkou je slovo šikana. Abychom mohli o šikaně hovořit, nelze za ni považovat každý jednotlivý projev neshody mezi žáky, i když skončí nějakou vzájemnou potyčkou, ale muselo by se jednat o opakovaný a VZŘŠ 2013/14 Stránka 15

16 dlouhodobý útok na slabšího či jinak v dané situaci znevýhodněného jedince, který se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemůže bránit. V tomto směru ke klasické šikaně v letošním roce nedošlo. Jedním z hlavních úkolů nejen třídních učitelů, ale všech pedagogů školy je neustále sledovat situaci ve třídě, vztahy mezi žáky navzájem a pozorovat jejich chování, aby byli schopni zaregistrovat případné odchylky od standardního chování dítěte. Preventistka paní Mgr. Kostelecká vytvořila anonymní dotazník Klima třídy, z něhož lze získat údaje o tom, jak se žáci ve třídě cítí, zda jim někdo ubližuje, zda vnímají ve škole nějaký druh ohrožení atd. Anonymní dotazník byl žákům I. stupně rozdán v listopadu a jeho vyhodnocení proběhlo začátkem ledna Z odpovědí nevyplynula žádná závaznější rizika, atmosféru školy lze z tohoto hlediska považovat za příznivou. V dubnu byl vytvořen Školní program proti šikanování, který je součástí ŠVP. Byl projednán na pedagogické radě a následně schválen ředitelem školy. V květnu pak byl obdobný dotazník rozdán žákům II. stupně. Z dotazníku vyplynulo, že žáci nevnímají vzájemné vztahy jako negativní a ohrožující. Ve třídách se většinou vytvořily skupinky spolužáků, žáci mají oblíbené i neoblíbené spolužáky, avšak existenci vůdčí osobnosti, která by dokázala vzájemné vztahy žáků v negativním slova smyslu ovlivňovat, neprokázalo. Žáci se povětšinou ve třídách cítí příjemně a atmosféru školy považují za bezpečnou a dobrou. Problémy se záškoláctvím nejsou, případné menší nepravidelnosti jsou řešeny se zákonnými zástupci žáků, v jednom případě byl zapojen i sociální odbor MěÚ v Mělníku, který je příslušným správním OSPODem pro Liběchov. Docházka tohoto žáka se následně ustálila a byla opět pravidelná. Šíření návykových látek mezi žáky se v minulém školním roce neprokázalo. Bohužel kromě osvětového a výchovného působení nemá škola bez účinné podpory ze strany zákonných zástupců možnost ovlivnit mezi žáky všeobecně rozšířené kouření cigaret. Jeden žák 9. třídy byl přistižen při kouření elektronické cigarety v prostorách školy. Byla přijata nezbytná opatření a žákovi byl po projednání se zákonnými zástupci a v pedagogické radě uloženo kázeňské opatření. Situace se nadále již neopakovala. Přesto škola tato rizika nepodceňuje a především osvětou a výchovným působením se jim snaží předcházet. Jedním z hlavních cílů je i nadále rozvíjet velmi dobrou atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky, pracovníky školy a všemi externími osobami. Zároveň si uvědomujeme, že hlavní část odpovědnosti leží na zákonných zástupcích dětí, kterým bychom rádi věnovali co nejúčinnější poradenský servis a nadále tím prohlubovali vzájemnou důvěru při společném zodpovědném a náročném úkolu, neboť pouze při vzájemném souladu a podpoře bude naše snažení úspěšné. 7. Údaje o výsledcích kontrol a kontrol provedených ČŠI V loňském školním roce byl proveden audit účetnictví na základě pokynu zřizovatelem. Audit provedla externí auditorka Ing. Jaroslava Šubrtová. Závěr auditora potvrdil bezzávadovost vedeného účetnictví a nakládání s finančními prostředky. VZŘŠ 2013/14 Stránka 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více