Základní škola Vinařská Klobouky u Brna. Telefon: E- mail: zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna. Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna"

Transkript

1 Základní škola Vinařská Klobouky u Brna Telefon: E- mail: zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2008 / 2009 Vypracovala: Mgr. Drahomíra Strmisková školní metodik prevence sociálně-patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům a vytvářet klima školy na základě porozumění lidským právům a znalosti pojmů svoboda, tolerance, čestnost a pravdivost. V tomto školním roce: se více zaměříme na problematiku kouření a alkoholu. Obsah preventivního programu: Úvod Řízení a realizace programu Vzdělávání Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - I. stupeň Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - II. stupeň Nadstavbové aktivity v rámci školy Volnočasové aktivity Informování rodičů Důležité kontakty, adresy a metodické materiály Přílohy

2 ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č.j. : 1454/ , který do prevence sociálně - patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci se všemi pedagogy, nepedagogickými pracovníky, rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, své osoby, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. V letošním školním roce se více zaměříme na prosazování lidských práv v prostředí školy, aby základem disciplíny byla lidskost, zavedením žákovského výboru / parlamentu/ dát možnost žákům podílet se na vytváření školních pravidel a svobodného vyjádření svého názoru. Zavést pravidelné setkávání dětí s ředitelem školy. V prevenci sociálně-patologických jevů bude více kladen důraz na problematiku kouření a alkoholu, která je na naší škole dost vážná. Je třeba sjednotit postup všech zaměstnanců školy v řešení této otázky. Mnoho dětí kouří již na prvním stupni ZŠ a v našem regionu je velká tolerance k požívání alkoholu.jižní Morava vinné sklepy a různé akce přítomnosti dětí. Naše škola Se nachází v jedné budově. Ředitel: Mgr. Zdeněk Kachnáč Zástupce: Mgr. Jana Petrášová Výchovný poradce: Mgr. Zlata Hájková Metodik prevence: Mgr. Drahomíra Strmisková Tříd celkem: 15 Dětí: I. stupeň 157 II. stupeň 175 Celkem dětí 332 Pedagogických pracovníků: 24 Provozní zaměstnanci: 12 Ve škole máme k dispozici tělocvičnu, bazén, speciální učebny pro fyziku a chemii, přírodopis, zeměpis, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, tři oddělení družiny, relaxační místnost, počítačovou učebnu, jídelna. U školy je víceúčelové hřiště, hřiště na atletiku, kluziště, letní učebna. Všechny prostory školy je možno využívat i mimo vyučování. Ke škole dále patří školní klub, který sídlí v prostorách zámku muzea, kde jsou k dispozici prostory pro různé aktivity a keramika.

3 ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Za realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Podílí se na analýze současného stavu a zároveň pomáhá řešit jednotlivé, konkrétní problémy. O plnění MPP průběžně informuje vedení školy a ostatní pedagogické pracovníky na poradách 4x do roka. VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní důraz je kladen na samostudiu všech učitelů v oblasti sociálně - patologických jevů. Metodickým pomocníkem je školní metodik prevence a výchovná poradkyně Mgr. Zlata Hájková. V tomto školním roce připravujeme vzdělávání učitelů formou přednášek a diskusí na téma: Násilí a záškoláctví na ZŠ Kázeň - omezení nebo svoboda Sociální klima třídy V oblasti vzdělávání rodičů bychom chtěli pokračovat v tzv. Večery pro rodiče: Řád školy Právní vědomí rodičů Drogová problematika Zdravotní potíže dětí

4 PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU - I. STUPEŇ Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují převážně v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Při výuce lze použít různých metod. Mladší školní věk: navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků - hygiena, životospráva, režim dne, základní informace z oblasti prevence - alkohol, kouření základy sociálního chování včasné odhalování specifických poruch učení, jiných postižení, individuální programy rozvoj osobnosti včasné diagnostikování sociálně - patologických jevů ve třídě spolupráce s rodiči ekologická výchova volnočasové aktivity návštěvy divadelních, filmových představení, koncertů, besed, peer programy účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních Třídní učitelé zpracují své programy prevence na jednotlivé měsíce: Termín - do Za zpracování prevence v rámci školních družin zodpovídá vedoucí: Dagmar Urbanová

5 Prevence 1. třída Třídní učitelka: Mgr. Božena Cogrová Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: pustíme cizí osobu Únor: Březen: škodlivost kouření Duben: Květen: Červen: O Smolíčkovi- chování při setkání s neznámými lidmi Význam přátelství, důvěra, umění požádat o pomoc O dvanácti měsíčkách týrání, šikana O Budulínkovi nebezpečí, které hrozí, pokud do domu Sněhurka a sedm trpaslíků protidrogová prevence Uličník Bohdan /kniha Marie Tetourové: Těžký život uličníka- Pinocchio záškoláctví Uličník Matěj vandalismus Komunikace mezi lidmi, chování o prázdninách Prevence 2. třída Třídní učitelka: Mgr.Milena Filásková Září: Nedůvěřovat cizím lidem /nic si nebrat od cizích lidí, neotvírat, nesedat do auta k cizím lidem, dát vědět o podezřelé osobě. Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Podvod, důvěra Vláďův drak Kolečkové křeslo postižení mezi námi, ubližování Mezilidské vztahy, vánoční zastavení Šikana- O Popelce, O dvanácti měsíčkách Strach a úzkost jak zvládat strach a obavy, vztahy v rodině / Hádka/ Zdravý životní styl hygiena, pohyb, sport Kouření, alkohol projekt Zdravý životní styl výživa Jak odmítat, chování o prázdninách

6 Prevence 3. třída Třídní učitelka: Mgr. Radka Špačková Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Kouření projekt Alkohol, Proč dospělí pijí alkohol, když potom nevědí co dělají? Komunikace mezi lidmi Vánoční zastavení.proč jsou na světě lidé, kteří ubližují druhým? Pozor na jehly a stříkačky Nejlepší obrana proti drogám. Proč máme být zdvořilí? Proč dospělí říkají sprostá slova a dětem to zakazují? Co to znamená žárlit Prevence 4. třída 4.A + 4.B Třídní učitelka: Mgr. Dana Věžníková, Mgr. Zita Richtrová Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Co víme o šikaně Kouření projekt Alkohol reklama, alkohol za volant a řídítka nepatří Jaký, jaká chceš být?, Vánoční zastavení Ubližování, zneužívání kde najít pomoc Trému jde zvládnout, Umění říci NE. Den, kdy se daří. Den, kdy se nedaří. Příběh jednoho z Vás. Předcházej nudě- pohyb, sport,koníčky. Zásady společenského chování- zdvořilost. Člověk a zdraví, poškozování zdraví.zdravá výživa.

7 Základní škola KLOBOUKY U BRNA školní rok / 2009 tématický plán: Drogy, kouření, alkohol, šikana - Každodenní nebezpečí určeno : žáci 5. tříd zodpovídá: Bronislava Černá, Jitka Ponzerová měsíc náplň práce materiály Září Co víme o šikaně str 22 důležitá telefonní čísla nebezpečný internet (ICQ) falešné kamarádství Říjen Proč, když někdo začne kouřit, nemůže už přestat?? nejlepší obrana proti drogám Výhody nekuřáků str. 62 Moderní je nekouřit str. 24 Výhody toho, kdo nadměrně nepije alkohol str 46 Nevěřte relkamám na alkohol a cigarety str. 70 Alkohol a drogy za volant a řídítka NEPATŘÍ str. 32 Co místo alkoholu a drog str. 38 Listopad Proč jsou na světě lidé, kteří ubližují druhým?? Kde najít pomoc str. 76 Co má dítě dělat, když je zneužívané str. 68 Jak může pachatel provést sexuální zneužití str. 58 Prosinec Jaký - Jaká chceš být str 36 Vánoční zastavení Leden Pozor na jehly a stříkačky str. 74 výhody toho - kdo nebere drogy str. 52 Únor Trému lze zvládnout - dýchej HV Umění říci NE! Březen Den kdy se daří str. 30 Den kdy se nedaří str 60 Příběh jednoho z vás str. 48 Drogy neřeší problémy JČ-slohové cvičení Duben Předcházej nudě str. 78 Život a pohyb str. 80 Pravidla pro sport str. 42 (tělocvična, hřiště) Květen Proč máme být zdvořlí Červen Člověk a zdraví Víte co je zdraví?? str 16 Poškozování zdraví Zdravá výživa Škola v přírodě - NEKOŘ (tématické soutěže a hry)

8 PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU II. STUPEŇ Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a tím k přesycení žáků informacemi. S tématy z prevence se pracuje v předmětech - Výchova k občanství a rodinná výchova, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk a literatura. K práci s tématy využíváme různé formy práce:výklad, beseda, přednáška, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, per- programy, práce s materiálem, sestavování plakátů. Starší školní věk výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na alkohol, kouření a,jiné drogy věnovat pozornost vandalismu, nejen v rámci školy,násilí, sexuálního zneužívání dovednost volby správné životosprávy- poruchy příjmu potravy/anorexie, bulimie/ zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech - organizování třídních akcí organizování akcí k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnit školní prostředí - tématické dny, sportovní akce,víkendové výlety nabídka volnočasových aktivit - kroužky účast v literárních, výtvarných, sportovních, přírodovědných, ekologických a jiných soutěžích

9 6. ročník Září Říjen Trávení volného času Prevence škodlivých návyků,závadové chování Pravidla a normy chování doma, ve škole, na ulici, v kulturním zařízení Řád školy, bodový systém Komunikace - osobní prostor zásady správné komunikace, komunikace verbální, neverbální,řeč těla, obličej Vzhled, upravenost Kamarádství Zdravá výživa,péče o lidské tělo- pitný režim,stravování Listopad Zásady společenského chování Pojem - osobnost,sebevědomé vystupování Zdravení, představování, chování ve veřejném dopravním prostředku, v restauraci - správné stolování Divadlo, koncert, úřady a instituce Prosinec Zásady společenského chování Telefonování Kontakt s cizím člověkem Asertivita Neomalenost, zdvořilost, takt Leden Únor Březen Duben Květen Červen Vývoj osobnosti Dospívání - změny tělesné, duševní Etapy života Rozvoj osobnosti - typologie Problémy v dospívání Pravidla silničního provozu Chodec,cyklista První pomoc Hygiena Osobní, intimní, duševní Denní režim, volný čas Osobní bezpečí Odmítnutí, zvládám sám sebe, pocity, gesta, požádat o pomoc Linky bezpečí, dětská krizová centra kouření, alkohol a jiné drogy Šikana objasnění pojmu,kdo bývá šikanován, kdo šikanuje Bojíš se říct o šikaně? Rady jak se zachovat, kam se obrátit Mimořádné situace Integrovaný záchranný systém Co jsou mimořádné situace

10 7. Ročník Září Říjen Člověk a zdraví Poruchy projevující se v chování - neurózy, fobie Reakce na zátěžové situace - agrese, únik z reality, stres, frustrace Hygiena Pravidla při užívání léků, vitamíny, potravní doplňky Závislost na lécích Přírodní rostliny, prospěšnost, škodlivost Léčivé rostliny, byliny Listopad Drogy Drogová závislost,účinky drogy, Legislativa Prosinec Setkání s drogou Kofein, thein, alkohol, nikotin Vliv reklam, experimentování Leden Únor Březen Duben Zdraví Podpora zdraví - sport,pohyb pro radost, přetěžování organismu Odpovědnost za své tělo Láska a sex Lidé pro manželství nevhodní Antikoncepce Pohlavní choroby AIDS, HIV Osobnost člověka Žijeme spolu- tolerance, rasismus Sociokulturní odlišnosti Osobní bezpečí Dětská práva, sociálně právní ochrana dětí v oblasti soc.pat. jevů linky důvěry, azylové domy, linky domů Umět požádat o pomoc První pomoc Květen Životní perspektivy Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o právech dítěte Dítě jako svědek, u soudu Červen Další sociálně - patologické jevy závislost na automatech, mobilu,počítač - internet

11 8. Ročník Aktivity budou převážně zaměřeny na volbu povolání Září Působení drog na oběhový systém Tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka Říjen Péče o zdraví život s handikapem, postižené děti tělesná a duševní hygiena zdravý životní styl Listopad Náročné životní situace Sebepoznávání Jak mě vidí ostatní Sebevraždy, sebepoškozování, právo vzít si život Prosinec Vztahy v rodině Vytváření životních hodnot,majetkové nerovnosti Ocenění, ponižování, rozvrácená rodina Leden Šikana vymezení - legislativa, trestný čin oběť, agresor neřešená šikana, náš postoj - jen ho nechme ať to dělá!? Únor Sexuální výchova předčasný sex, legislativa, znásilnění promiskuita, sexuální násilí, deviace antikoncepce Březen Duben Květen Červen Osobní bezpečí silné a slabé stránky mého Já Formování osobnosti Kriminalita dětí a mládeže Respektování druhého Odlišný - barvou pleti, chování Náboženství Pravidla společenského chování vzhled, oblečení, pohovor, rozhovor Etiketa Islám, terorismus, kriminalita jak se bránit násilí, jeho formy

12 9.Ročník Volba Povolání Září Říjen Lidská práva odpovědnost za své chování právo na slušné zacházení agresivita Potřeba komunikace Člověk - součást lidské společnosti Dobro - zlo Listopad Šaty dělají člověka - image každé povolání má své,média, reklama Prosinec Čemu věříme Víra v něco, náboženství, sekty Respektování člověka, žebříček životních hodnot Leden Únor Březen Duben Květen První pomoc při otravě drogou závislost, abstinenční příznaky vliv okolí, party, rozhoduji sám Rodina plánované rodičovství, rozvod hledání partnera, manželství Umělé oplodnění interrupce,těhotenství,vývoj plodu Narození dítěte Porod, šestinedělí,péče o dítě, Velké změny v životě První pomoc bezvědomí, krvácení, zlomeniny úrazy el. proudem, úrazy hlavy, umělé dýchání Červen Problém životního prostředí Plýtvání potravinami, likvidace odpadu, PET - láhve Týrání zvířat Naše chování

13 AKTIVITY PRO UČITELE, JINÉ PRACOVNÍKY sebevzdělávání učitelů zaměření na pomoc při záškoláctví dostupnost metodických materiálů,videokazet, časopisů Přednáška:násilí a záškoláctví v ZŠ Kázeň- omezení nebo svoboda? Sociální klima třídy AKTIVITY PRO RODIČE Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek, webové stránky školy nabídka propagačního materiálu Informace o sociálně- patologických jevech v místním tisku Větrný mlýn Pořádání večerů pro rodiče NADSTAVBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY To jsou aktivity připravované nad rámec běžné výuky. Zážitkové kurzy: Adaptační pobyt - 6.ročníky, říjen 2008, Křižanov/výchovná poradkyně,tu LVK - 7. ročník, Chata Kohútka, leden 2009 /učitelé TV / LVK - 6. a 7. ročník pro začátečníky, Němčičky leden 2009 / učitelé TV, TU Pěší turistika, slaňování - 7. ročník, konec května 2009 / učitelé TV, TU/ Netradiční sporty - 8. ročníky lacross,ringo konec května 2009 / učitelé TV, TU Vodácký výcvik Morava 2009, - 9. ročníky,červen 2009 /TU, učitelé TV/ Školní výlety každý třídní podle uvážení květen, červen 2009 Poznávací pobyty, kultura: Návštěva Mahenova divadla, Městského divadla - Brno, každý ročník, /TU, během školního roku/ Poznávací pobyty - Brno, Anglie, Praha / ročník, během školního roku 2008/2009, zajistí TU, učitelé cizích jazyků Taneční soutěž, prosinec 2008, žáci 2. stupně / TU, pan učitel Jergl, Mgr. Lenka Korpová / Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Dělené hodiny ČJ,individuální plány Dělené hodina matematiky, cizích jazyků Dyslektický kroužek, Osobní asistent pro vozíčkáře: ing. Marie Kratochvílová

14 KABINET VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně: Mgr. Zlata Hájková / vysokoškolské vzdělání, nadstavbové - výchovné poradenství / konzultační hodiny Každé pondělí od do hodin informační nástěnka - první patro, volba povolání internetové stránky školy schránka důvěry - první patro, u kabinetu výchovné poradkyně, /učebna přírodopisu / ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Drahomíra Strmisková / vysokoškolské vzdělání, dokončuje nadstavbové - sociálně - patologické jevy / Konzultační hodiny: Pro žáky kdykoliv během vyučování pro rodiče Každé pondělí od do hodin Informační nástěnka - přízemí / naproti výtahu / Internetové stránky školy Schránka jen tak pro dotazy a stížnosti - přízemí, u nástěnky / Vybírána každý týden, odpovídáno prostřednictvím nástěnky

15 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - KROUŽKY Na naší škole organizuje vedoucí školního klubu paní Dana Bobková V tomto školním roce to jsou: Florbal / ročník/ vedoucí Zbyněk Jergl čtvrtek hodin Basebal / ročník/ Mgr. Zdeněk Kachnáč středa hodin Plavání /3. ročník/ Mgr. Zlata Hájková úterý Míčové hry / ročník/ Mgr. Lenka Korpová úterý Sebeobrana/ ročník/ Mgr. Luděk Korpa pondělí, středa Výtvarný /1. 4. ročník/ Broňa Černá středa Kresba, malba / ročník/ Blanka Holásková středa Keramika / ročník/ Dana Bobková pondělí, úterý, čtvrtek Informatika/ 8.9. ročník Mgr. Viktor Hájek pondělí Modelářský / ročník/ Jaroslav Pavlík středa Příprava na talentové zkoušky Mgr. Drahomíra Strmisková pondělí Prevence školní družiny, klub 1. Oddělení: Vedoucí: ing. Marie Kratochvílová Září: Duben: Květen: Beseda o zdravém životním stylu Zásady první pomoci Dopravní výchova

16 2. Oddělení: Vedoucí: Dagmar Urbanová Říjen: Listopad: Leden: Březen: Bezpečná cesta do školy i ze školy Kruh přátel kamarádství Co sledujeme v televizi, vhodnost pořadů Právo na život, První pomoc 3. Oddělení: vedoucí: Zbyněk Jergl Září: Listopad: Květen: městě Hasičský sbor v Kloboukách u Brna Pravidla slušného chování Pozor zákruta! beseda o bezpečnosti při jízdě na kole i při chůzi ve

17 Seznam videokazet na naší škole Dospívání a menstruace Láska je láska Svět v bezpečí Dopravní výchova Být připraven Řekni drogám ne Když musíš tak musíš 1 10 díl Co je třeba vědět o sexu Chování člověk mezi lidmi Červený blesk dopravní výchova 6-12 let Soutěž dopravní výchova let Ty a droga Ještě něco o drogách Drop in Drogová závislost Co všechno víme o sexu Antikoncepční metody Kouření a já Opravu víte vše o AIDS Čas proměn 1-10 díl Základy první pomoci 1-3 díl

18 Literatura k problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na naší škole: Zvládni svůj stres Vychutnej život Žít naplno Dynamický život J.Presl: Drogová závislost Radek John,Jíří Presl: Drogy 2x Prim.MUDr.Karel Nešpor,CSc. PhDr.Ladislav Csény PaedDr.Hana Pernicová Jak předcházet problémům s návykovými látkami na Základní a střední škole AntoníN Mezera:Pro jaké povolání se hodím Michal Kolář: Bolest šikany Karin Jackelová: Už nejsem Vaše dcera Dále Carnegie:Jak získávat přátele a působit na lidi Jak se zbavit starostí a začít žít Jack Confield a Mark V.Hansen: Slepičí polévka pro duši M.R.Kopmeyer:Formování osobnosti Peter Lauster:Posílení vlastního Já MUDr.Karel Nešpor:Jak překonávat problémy s alkoholem vlastními silami Jak překonat problém s hazardní hrou Romantické období končí Tajná zpráva z planety X Alkohol, Drogy PhDr.l.Csémy: A Vaše děti

19 Dagmar Brázdová:Zásady společenského chování Nancy Van Peltová:Zítra znovu a jinak Mgr.Zdeněk Trnka Jak se chovat v situacích ohrožení Bernard Badegruber:Otevřené učení ve 28 krocích Ernst Kret:Učíme se jinak James Cangelson:Strategie řízení třídy Hana Kasíková: Kooperativní učení,kooperativní škola Jan Neuman:Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Franz Peter Schimunek:Slovní hodnocení žáků Soňa Hermochová:Hry pro život2(psychologické hry) Henri Joyeux:Mami jak přijde dítě na svět Přichází puberta Miloš Zapletal: Vycházky a výlety s dětmi Tomáš Houška: Škola hrou Zdeněk Matějček:Po dobrém,nebo po zlém Claudia Muhlanová:Jen klid maminko Lenka Šilerová:Sexuální výchova R.Portmanová,E.Schneiderová: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění H.M.Stoneová:Kniha o manželství Eva Policková,Karol Poradovský:Když dospívám Gertrud Kaufmannová:Děti potřebují rituály Zlatý fond her Informace a rady rodičům:drogy a děti Víš vše o drogách

20 Pedagogové proti drogám Děti a jejich problémy J Presl:Drogová závislost Vlasta Retková Droga účty neskládá Jak předcházet problémům s návykovými látkami Britta Langerová: Hodíme se k sobě Projekt: Kouření a já Časopis: Rodina a škola Prevence Brožury: My,drogy a Evropa Život bez drog Vyber si zdraví Řekni drogám ne Drogy Drogy a děti

21 Důležité kontakty PPP, Zachova Brno Tel PPP, Špitálka Brno, pracoviště Židlochovice, Nádražní 232 Tel PPP,Jilemnického Hodonín Tel , PPP, Bratří Mrštíků Břeclav Tel , okresní metodik,tel , pobočka Hustopeče, Masarykovo nám Hustopeče, Mgr. Dvořáčková, tel

22 ROZPOČET Akce pro děti: Per programy, přednášky, besedy, etické dílny Kouření, alkohol a jiné drogy Sex, AIDS a vztahy, materiály Kouření, alkohol I. stupeň materiály 2 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč Akce pro PP: Přednáška Mgr. Michaela Veselá záškoláctví, násilí ve škole 7 000,- Kč Akce pro rodiče: Večery pro rodiče Metodický materiál 1 000,- Kč 1 000,- Kč Celkem ,- Kč Tato částka byla projednána s vedením školy v rámci celého rozpočtu školy. Budeme se snažit získat i sponzorské dary a peníze formou projektu.

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2007-2008 Vypracovala: Mgr. Drahomíra

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům. Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více