Základní škola Vinařská Klobouky u Brna. Telefon: E- mail: zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna. Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna"

Transkript

1 Základní škola Vinařská Klobouky u Brna Telefon: E- mail: zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2008 / 2009 Vypracovala: Mgr. Drahomíra Strmisková školní metodik prevence sociálně-patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům a vytvářet klima školy na základě porozumění lidským právům a znalosti pojmů svoboda, tolerance, čestnost a pravdivost. V tomto školním roce: se více zaměříme na problematiku kouření a alkoholu. Obsah preventivního programu: Úvod Řízení a realizace programu Vzdělávání Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - I. stupeň Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - II. stupeň Nadstavbové aktivity v rámci školy Volnočasové aktivity Informování rodičů Důležité kontakty, adresy a metodické materiály Přílohy

2 ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č.j. : 1454/ , který do prevence sociálně - patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci se všemi pedagogy, nepedagogickými pracovníky, rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, své osoby, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. V letošním školním roce se více zaměříme na prosazování lidských práv v prostředí školy, aby základem disciplíny byla lidskost, zavedením žákovského výboru / parlamentu/ dát možnost žákům podílet se na vytváření školních pravidel a svobodného vyjádření svého názoru. Zavést pravidelné setkávání dětí s ředitelem školy. V prevenci sociálně-patologických jevů bude více kladen důraz na problematiku kouření a alkoholu, která je na naší škole dost vážná. Je třeba sjednotit postup všech zaměstnanců školy v řešení této otázky. Mnoho dětí kouří již na prvním stupni ZŠ a v našem regionu je velká tolerance k požívání alkoholu.jižní Morava vinné sklepy a různé akce přítomnosti dětí. Naše škola Se nachází v jedné budově. Ředitel: Mgr. Zdeněk Kachnáč Zástupce: Mgr. Jana Petrášová Výchovný poradce: Mgr. Zlata Hájková Metodik prevence: Mgr. Drahomíra Strmisková Tříd celkem: 15 Dětí: I. stupeň 157 II. stupeň 175 Celkem dětí 332 Pedagogických pracovníků: 24 Provozní zaměstnanci: 12 Ve škole máme k dispozici tělocvičnu, bazén, speciální učebny pro fyziku a chemii, přírodopis, zeměpis, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, tři oddělení družiny, relaxační místnost, počítačovou učebnu, jídelna. U školy je víceúčelové hřiště, hřiště na atletiku, kluziště, letní učebna. Všechny prostory školy je možno využívat i mimo vyučování. Ke škole dále patří školní klub, který sídlí v prostorách zámku muzea, kde jsou k dispozici prostory pro různé aktivity a keramika.

3 ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Za realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Podílí se na analýze současného stavu a zároveň pomáhá řešit jednotlivé, konkrétní problémy. O plnění MPP průběžně informuje vedení školy a ostatní pedagogické pracovníky na poradách 4x do roka. VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní důraz je kladen na samostudiu všech učitelů v oblasti sociálně - patologických jevů. Metodickým pomocníkem je školní metodik prevence a výchovná poradkyně Mgr. Zlata Hájková. V tomto školním roce připravujeme vzdělávání učitelů formou přednášek a diskusí na téma: Násilí a záškoláctví na ZŠ Kázeň - omezení nebo svoboda Sociální klima třídy V oblasti vzdělávání rodičů bychom chtěli pokračovat v tzv. Večery pro rodiče: Řád školy Právní vědomí rodičů Drogová problematika Zdravotní potíže dětí

4 PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU - I. STUPEŇ Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují převážně v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Při výuce lze použít různých metod. Mladší školní věk: navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků - hygiena, životospráva, režim dne, základní informace z oblasti prevence - alkohol, kouření základy sociálního chování včasné odhalování specifických poruch učení, jiných postižení, individuální programy rozvoj osobnosti včasné diagnostikování sociálně - patologických jevů ve třídě spolupráce s rodiči ekologická výchova volnočasové aktivity návštěvy divadelních, filmových představení, koncertů, besed, peer programy účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních Třídní učitelé zpracují své programy prevence na jednotlivé měsíce: Termín - do Za zpracování prevence v rámci školních družin zodpovídá vedoucí: Dagmar Urbanová

5 Prevence 1. třída Třídní učitelka: Mgr. Božena Cogrová Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: pustíme cizí osobu Únor: Březen: škodlivost kouření Duben: Květen: Červen: O Smolíčkovi- chování při setkání s neznámými lidmi Význam přátelství, důvěra, umění požádat o pomoc O dvanácti měsíčkách týrání, šikana O Budulínkovi nebezpečí, které hrozí, pokud do domu Sněhurka a sedm trpaslíků protidrogová prevence Uličník Bohdan /kniha Marie Tetourové: Těžký život uličníka- Pinocchio záškoláctví Uličník Matěj vandalismus Komunikace mezi lidmi, chování o prázdninách Prevence 2. třída Třídní učitelka: Mgr.Milena Filásková Září: Nedůvěřovat cizím lidem /nic si nebrat od cizích lidí, neotvírat, nesedat do auta k cizím lidem, dát vědět o podezřelé osobě. Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Podvod, důvěra Vláďův drak Kolečkové křeslo postižení mezi námi, ubližování Mezilidské vztahy, vánoční zastavení Šikana- O Popelce, O dvanácti měsíčkách Strach a úzkost jak zvládat strach a obavy, vztahy v rodině / Hádka/ Zdravý životní styl hygiena, pohyb, sport Kouření, alkohol projekt Zdravý životní styl výživa Jak odmítat, chování o prázdninách

6 Prevence 3. třída Třídní učitelka: Mgr. Radka Špačková Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Kouření projekt Alkohol, Proč dospělí pijí alkohol, když potom nevědí co dělají? Komunikace mezi lidmi Vánoční zastavení.proč jsou na světě lidé, kteří ubližují druhým? Pozor na jehly a stříkačky Nejlepší obrana proti drogám. Proč máme být zdvořilí? Proč dospělí říkají sprostá slova a dětem to zakazují? Co to znamená žárlit Prevence 4. třída 4.A + 4.B Třídní učitelka: Mgr. Dana Věžníková, Mgr. Zita Richtrová Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Co víme o šikaně Kouření projekt Alkohol reklama, alkohol za volant a řídítka nepatří Jaký, jaká chceš být?, Vánoční zastavení Ubližování, zneužívání kde najít pomoc Trému jde zvládnout, Umění říci NE. Den, kdy se daří. Den, kdy se nedaří. Příběh jednoho z Vás. Předcházej nudě- pohyb, sport,koníčky. Zásady společenského chování- zdvořilost. Člověk a zdraví, poškozování zdraví.zdravá výživa.

7 Základní škola KLOBOUKY U BRNA školní rok / 2009 tématický plán: Drogy, kouření, alkohol, šikana - Každodenní nebezpečí určeno : žáci 5. tříd zodpovídá: Bronislava Černá, Jitka Ponzerová měsíc náplň práce materiály Září Co víme o šikaně str 22 důležitá telefonní čísla nebezpečný internet (ICQ) falešné kamarádství Říjen Proč, když někdo začne kouřit, nemůže už přestat?? nejlepší obrana proti drogám Výhody nekuřáků str. 62 Moderní je nekouřit str. 24 Výhody toho, kdo nadměrně nepije alkohol str 46 Nevěřte relkamám na alkohol a cigarety str. 70 Alkohol a drogy za volant a řídítka NEPATŘÍ str. 32 Co místo alkoholu a drog str. 38 Listopad Proč jsou na světě lidé, kteří ubližují druhým?? Kde najít pomoc str. 76 Co má dítě dělat, když je zneužívané str. 68 Jak může pachatel provést sexuální zneužití str. 58 Prosinec Jaký - Jaká chceš být str 36 Vánoční zastavení Leden Pozor na jehly a stříkačky str. 74 výhody toho - kdo nebere drogy str. 52 Únor Trému lze zvládnout - dýchej HV Umění říci NE! Březen Den kdy se daří str. 30 Den kdy se nedaří str 60 Příběh jednoho z vás str. 48 Drogy neřeší problémy JČ-slohové cvičení Duben Předcházej nudě str. 78 Život a pohyb str. 80 Pravidla pro sport str. 42 (tělocvična, hřiště) Květen Proč máme být zdvořlí Červen Člověk a zdraví Víte co je zdraví?? str 16 Poškozování zdraví Zdravá výživa Škola v přírodě - NEKOŘ (tématické soutěže a hry)

8 PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU II. STUPEŇ Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a tím k přesycení žáků informacemi. S tématy z prevence se pracuje v předmětech - Výchova k občanství a rodinná výchova, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk a literatura. K práci s tématy využíváme různé formy práce:výklad, beseda, přednáška, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, per- programy, práce s materiálem, sestavování plakátů. Starší školní věk výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na alkohol, kouření a,jiné drogy věnovat pozornost vandalismu, nejen v rámci školy,násilí, sexuálního zneužívání dovednost volby správné životosprávy- poruchy příjmu potravy/anorexie, bulimie/ zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech - organizování třídních akcí organizování akcí k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnit školní prostředí - tématické dny, sportovní akce,víkendové výlety nabídka volnočasových aktivit - kroužky účast v literárních, výtvarných, sportovních, přírodovědných, ekologických a jiných soutěžích

9 6. ročník Září Říjen Trávení volného času Prevence škodlivých návyků,závadové chování Pravidla a normy chování doma, ve škole, na ulici, v kulturním zařízení Řád školy, bodový systém Komunikace - osobní prostor zásady správné komunikace, komunikace verbální, neverbální,řeč těla, obličej Vzhled, upravenost Kamarádství Zdravá výživa,péče o lidské tělo- pitný režim,stravování Listopad Zásady společenského chování Pojem - osobnost,sebevědomé vystupování Zdravení, představování, chování ve veřejném dopravním prostředku, v restauraci - správné stolování Divadlo, koncert, úřady a instituce Prosinec Zásady společenského chování Telefonování Kontakt s cizím člověkem Asertivita Neomalenost, zdvořilost, takt Leden Únor Březen Duben Květen Červen Vývoj osobnosti Dospívání - změny tělesné, duševní Etapy života Rozvoj osobnosti - typologie Problémy v dospívání Pravidla silničního provozu Chodec,cyklista První pomoc Hygiena Osobní, intimní, duševní Denní režim, volný čas Osobní bezpečí Odmítnutí, zvládám sám sebe, pocity, gesta, požádat o pomoc Linky bezpečí, dětská krizová centra kouření, alkohol a jiné drogy Šikana objasnění pojmu,kdo bývá šikanován, kdo šikanuje Bojíš se říct o šikaně? Rady jak se zachovat, kam se obrátit Mimořádné situace Integrovaný záchranný systém Co jsou mimořádné situace

10 7. Ročník Září Říjen Člověk a zdraví Poruchy projevující se v chování - neurózy, fobie Reakce na zátěžové situace - agrese, únik z reality, stres, frustrace Hygiena Pravidla při užívání léků, vitamíny, potravní doplňky Závislost na lécích Přírodní rostliny, prospěšnost, škodlivost Léčivé rostliny, byliny Listopad Drogy Drogová závislost,účinky drogy, Legislativa Prosinec Setkání s drogou Kofein, thein, alkohol, nikotin Vliv reklam, experimentování Leden Únor Březen Duben Zdraví Podpora zdraví - sport,pohyb pro radost, přetěžování organismu Odpovědnost za své tělo Láska a sex Lidé pro manželství nevhodní Antikoncepce Pohlavní choroby AIDS, HIV Osobnost člověka Žijeme spolu- tolerance, rasismus Sociokulturní odlišnosti Osobní bezpečí Dětská práva, sociálně právní ochrana dětí v oblasti soc.pat. jevů linky důvěry, azylové domy, linky domů Umět požádat o pomoc První pomoc Květen Životní perspektivy Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o právech dítěte Dítě jako svědek, u soudu Červen Další sociálně - patologické jevy závislost na automatech, mobilu,počítač - internet

11 8. Ročník Aktivity budou převážně zaměřeny na volbu povolání Září Působení drog na oběhový systém Tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka Říjen Péče o zdraví život s handikapem, postižené děti tělesná a duševní hygiena zdravý životní styl Listopad Náročné životní situace Sebepoznávání Jak mě vidí ostatní Sebevraždy, sebepoškozování, právo vzít si život Prosinec Vztahy v rodině Vytváření životních hodnot,majetkové nerovnosti Ocenění, ponižování, rozvrácená rodina Leden Šikana vymezení - legislativa, trestný čin oběť, agresor neřešená šikana, náš postoj - jen ho nechme ať to dělá!? Únor Sexuální výchova předčasný sex, legislativa, znásilnění promiskuita, sexuální násilí, deviace antikoncepce Březen Duben Květen Červen Osobní bezpečí silné a slabé stránky mého Já Formování osobnosti Kriminalita dětí a mládeže Respektování druhého Odlišný - barvou pleti, chování Náboženství Pravidla společenského chování vzhled, oblečení, pohovor, rozhovor Etiketa Islám, terorismus, kriminalita jak se bránit násilí, jeho formy

12 9.Ročník Volba Povolání Září Říjen Lidská práva odpovědnost za své chování právo na slušné zacházení agresivita Potřeba komunikace Člověk - součást lidské společnosti Dobro - zlo Listopad Šaty dělají člověka - image každé povolání má své,média, reklama Prosinec Čemu věříme Víra v něco, náboženství, sekty Respektování člověka, žebříček životních hodnot Leden Únor Březen Duben Květen První pomoc při otravě drogou závislost, abstinenční příznaky vliv okolí, party, rozhoduji sám Rodina plánované rodičovství, rozvod hledání partnera, manželství Umělé oplodnění interrupce,těhotenství,vývoj plodu Narození dítěte Porod, šestinedělí,péče o dítě, Velké změny v životě První pomoc bezvědomí, krvácení, zlomeniny úrazy el. proudem, úrazy hlavy, umělé dýchání Červen Problém životního prostředí Plýtvání potravinami, likvidace odpadu, PET - láhve Týrání zvířat Naše chování

13 AKTIVITY PRO UČITELE, JINÉ PRACOVNÍKY sebevzdělávání učitelů zaměření na pomoc při záškoláctví dostupnost metodických materiálů,videokazet, časopisů Přednáška:násilí a záškoláctví v ZŠ Kázeň- omezení nebo svoboda? Sociální klima třídy AKTIVITY PRO RODIČE Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek, webové stránky školy nabídka propagačního materiálu Informace o sociálně- patologických jevech v místním tisku Větrný mlýn Pořádání večerů pro rodiče NADSTAVBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY To jsou aktivity připravované nad rámec běžné výuky. Zážitkové kurzy: Adaptační pobyt - 6.ročníky, říjen 2008, Křižanov/výchovná poradkyně,tu LVK - 7. ročník, Chata Kohútka, leden 2009 /učitelé TV / LVK - 6. a 7. ročník pro začátečníky, Němčičky leden 2009 / učitelé TV, TU Pěší turistika, slaňování - 7. ročník, konec května 2009 / učitelé TV, TU/ Netradiční sporty - 8. ročníky lacross,ringo konec května 2009 / učitelé TV, TU Vodácký výcvik Morava 2009, - 9. ročníky,červen 2009 /TU, učitelé TV/ Školní výlety každý třídní podle uvážení květen, červen 2009 Poznávací pobyty, kultura: Návštěva Mahenova divadla, Městského divadla - Brno, každý ročník, /TU, během školního roku/ Poznávací pobyty - Brno, Anglie, Praha / ročník, během školního roku 2008/2009, zajistí TU, učitelé cizích jazyků Taneční soutěž, prosinec 2008, žáci 2. stupně / TU, pan učitel Jergl, Mgr. Lenka Korpová / Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Dělené hodiny ČJ,individuální plány Dělené hodina matematiky, cizích jazyků Dyslektický kroužek, Osobní asistent pro vozíčkáře: ing. Marie Kratochvílová

14 KABINET VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně: Mgr. Zlata Hájková / vysokoškolské vzdělání, nadstavbové - výchovné poradenství / konzultační hodiny Každé pondělí od do hodin informační nástěnka - první patro, volba povolání internetové stránky školy schránka důvěry - první patro, u kabinetu výchovné poradkyně, /učebna přírodopisu / ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Drahomíra Strmisková / vysokoškolské vzdělání, dokončuje nadstavbové - sociálně - patologické jevy / Konzultační hodiny: Pro žáky kdykoliv během vyučování pro rodiče Každé pondělí od do hodin Informační nástěnka - přízemí / naproti výtahu / Internetové stránky školy Schránka jen tak pro dotazy a stížnosti - přízemí, u nástěnky / Vybírána každý týden, odpovídáno prostřednictvím nástěnky

15 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - KROUŽKY Na naší škole organizuje vedoucí školního klubu paní Dana Bobková V tomto školním roce to jsou: Florbal / ročník/ vedoucí Zbyněk Jergl čtvrtek hodin Basebal / ročník/ Mgr. Zdeněk Kachnáč středa hodin Plavání /3. ročník/ Mgr. Zlata Hájková úterý Míčové hry / ročník/ Mgr. Lenka Korpová úterý Sebeobrana/ ročník/ Mgr. Luděk Korpa pondělí, středa Výtvarný /1. 4. ročník/ Broňa Černá středa Kresba, malba / ročník/ Blanka Holásková středa Keramika / ročník/ Dana Bobková pondělí, úterý, čtvrtek Informatika/ 8.9. ročník Mgr. Viktor Hájek pondělí Modelářský / ročník/ Jaroslav Pavlík středa Příprava na talentové zkoušky Mgr. Drahomíra Strmisková pondělí Prevence školní družiny, klub 1. Oddělení: Vedoucí: ing. Marie Kratochvílová Září: Duben: Květen: Beseda o zdravém životním stylu Zásady první pomoci Dopravní výchova

16 2. Oddělení: Vedoucí: Dagmar Urbanová Říjen: Listopad: Leden: Březen: Bezpečná cesta do školy i ze školy Kruh přátel kamarádství Co sledujeme v televizi, vhodnost pořadů Právo na život, První pomoc 3. Oddělení: vedoucí: Zbyněk Jergl Září: Listopad: Květen: městě Hasičský sbor v Kloboukách u Brna Pravidla slušného chování Pozor zákruta! beseda o bezpečnosti při jízdě na kole i při chůzi ve

17 Seznam videokazet na naší škole Dospívání a menstruace Láska je láska Svět v bezpečí Dopravní výchova Být připraven Řekni drogám ne Když musíš tak musíš 1 10 díl Co je třeba vědět o sexu Chování člověk mezi lidmi Červený blesk dopravní výchova 6-12 let Soutěž dopravní výchova let Ty a droga Ještě něco o drogách Drop in Drogová závislost Co všechno víme o sexu Antikoncepční metody Kouření a já Opravu víte vše o AIDS Čas proměn 1-10 díl Základy první pomoci 1-3 díl

18 Literatura k problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na naší škole: Zvládni svůj stres Vychutnej život Žít naplno Dynamický život J.Presl: Drogová závislost Radek John,Jíří Presl: Drogy 2x Prim.MUDr.Karel Nešpor,CSc. PhDr.Ladislav Csény PaedDr.Hana Pernicová Jak předcházet problémům s návykovými látkami na Základní a střední škole AntoníN Mezera:Pro jaké povolání se hodím Michal Kolář: Bolest šikany Karin Jackelová: Už nejsem Vaše dcera Dále Carnegie:Jak získávat přátele a působit na lidi Jak se zbavit starostí a začít žít Jack Confield a Mark V.Hansen: Slepičí polévka pro duši M.R.Kopmeyer:Formování osobnosti Peter Lauster:Posílení vlastního Já MUDr.Karel Nešpor:Jak překonávat problémy s alkoholem vlastními silami Jak překonat problém s hazardní hrou Romantické období končí Tajná zpráva z planety X Alkohol, Drogy PhDr.l.Csémy: A Vaše děti

19 Dagmar Brázdová:Zásady společenského chování Nancy Van Peltová:Zítra znovu a jinak Mgr.Zdeněk Trnka Jak se chovat v situacích ohrožení Bernard Badegruber:Otevřené učení ve 28 krocích Ernst Kret:Učíme se jinak James Cangelson:Strategie řízení třídy Hana Kasíková: Kooperativní učení,kooperativní škola Jan Neuman:Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Franz Peter Schimunek:Slovní hodnocení žáků Soňa Hermochová:Hry pro život2(psychologické hry) Henri Joyeux:Mami jak přijde dítě na svět Přichází puberta Miloš Zapletal: Vycházky a výlety s dětmi Tomáš Houška: Škola hrou Zdeněk Matějček:Po dobrém,nebo po zlém Claudia Muhlanová:Jen klid maminko Lenka Šilerová:Sexuální výchova R.Portmanová,E.Schneiderová: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění H.M.Stoneová:Kniha o manželství Eva Policková,Karol Poradovský:Když dospívám Gertrud Kaufmannová:Děti potřebují rituály Zlatý fond her Informace a rady rodičům:drogy a děti Víš vše o drogách

20 Pedagogové proti drogám Děti a jejich problémy J Presl:Drogová závislost Vlasta Retková Droga účty neskládá Jak předcházet problémům s návykovými látkami Britta Langerová: Hodíme se k sobě Projekt: Kouření a já Časopis: Rodina a škola Prevence Brožury: My,drogy a Evropa Život bez drog Vyber si zdraví Řekni drogám ne Drogy Drogy a děti

21 Důležité kontakty PPP, Zachova Brno Tel PPP, Špitálka Brno, pracoviště Židlochovice, Nádražní 232 Tel PPP,Jilemnického Hodonín Tel , PPP, Bratří Mrštíků Břeclav Tel , okresní metodik,tel , pobočka Hustopeče, Masarykovo nám Hustopeče, Mgr. Dvořáčková, tel

22 ROZPOČET Akce pro děti: Per programy, přednášky, besedy, etické dílny Kouření, alkohol a jiné drogy Sex, AIDS a vztahy, materiály Kouření, alkohol I. stupeň materiály 2 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč Akce pro PP: Přednáška Mgr. Michaela Veselá záškoláctví, násilí ve škole 7 000,- Kč Akce pro rodiče: Večery pro rodiče Metodický materiál 1 000,- Kč 1 000,- Kč Celkem ,- Kč Tato částka byla projednána s vedením školy v rámci celého rozpočtu školy. Budeme se snažit získat i sponzorské dary a peníze formou projektu.

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2007-2008 Vypracovala: Mgr. Drahomíra

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Název a adresa školy: e-mail: Ředitelka školy: Školní metodik prevence: MPP vypracovala: Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 skolasvatava@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí Školní rok: 2014/2015 Úvod Minimální preventivní program je na naší škole uskutečňován od roku 1998. Na jeho realizaci

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany Dlouhodobý plán 2014-2019 Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení 21291/2010 28 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více