Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem 1

2 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ZŠ Postřekov OBSAH: strana 1. Identifikační údaje Charakteristika školní družiny Materiální podmínky Ekonomické podmínky Personální podmínky Bezpečnost a hygiena Cíle výchovně vzdělávací práce v ŠD Konkrétní cíle vzdělávání 4 4. Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Vymezení vzdělávacích oblastí Klíčové kompetence 7 6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebmi 8 7. Podmínky přijímání uchazečů Přihlašování a odhlašování dětí Podmínky úplaty 8 8. Délka a časový plán vzdělávání 9 9. Zveřejnění ŠVP pro ŠD Hodnocení práce školní družiny Příloha č.1 Zápisní lístek 10 2

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Cesty Název zařízení : Základní škola a Mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace, Adresa : Postřekov čp. 271 IČO: IZO: REDIZO : tel.: http Ředitelka školy: Mgr. Andrea Langová telefon: Zřizovatel: Obec Postřekov, Postřekov čp.270 tel.: fax: Vychovatelka : Libuše Královcová Jana Buršíková Platnost dokumentu: od 1. září

4 2.Charakteristika školní družiny ŠD při ZŠ a MŠ Postřekov naplňuje jedno nebo dvě oddělení ŠD s maximálním počtem zapsaných žáků 25 v jednom oddělení.. Oddělení navštěvují žáci 1-5. ročníku. ŠD je umístěna ve speciální učebně, využívá pro svou činnost kmenovou třídu, počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. Vstupní prostory, šatna a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ. Školní jídelna je součástí školy. Provoz ŠD je pondělí až pátek od 11:40 hod. - 15:00 hod. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Děti zde formou her získávají nové vědomosti a poznatky. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohled nad žáky Materiální podmínky Školní družina využívá dvě učebny. Obě učebny jsou vybaveny nízkým sektorovým nábytkem, židličky a stoly byly vyrobeny specielně pro školní družinu. Obě učebny pokrývá koberec, kde si děti hrají a relaxují.. Vybavenost tedy umožňuje práci u stolu i eventuální hru na koberci. Ve druhé učebně je umístěn také DVD, několik starších počítačů. V každé učebně pak najdeme stolní hry, didaktické hry, konstruktivní stavebnice a další materiál pro výtvarné a pracovní činnosti. Některé z těchto výše jmenovaných pomůcek pro rekreační a odpočinkové činnosti jsou již staršího data a bylo by třeba je vyměnit za novější. Nedostatečné a zastaralé vybavení chceme postupně obnovit. Jsme však omezeni jen určitou finanční částkou, která nedovoluje toto zařídit v krátkém časovém sledu Ekonomické podmínky Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 80,- Kč za žáka. Platba je vybírána bezhotovostně vedoucí stravování každý měsíc současně se stravným. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. Za vybrané poplatky jsou do ŠD pořizovány nové hry a hračky. Spotřební materiál je hrazen z obecních prostředků Personální podmínky Pracují zde 2 vychovatelky, jedna vychovatelka splňuje vzdělání pedagogického směru. Vychovatelky se podílí na akreditovaných kursech a programech dalšího vzdělávání pedagogů, využívají samostudia k vlastnímu rozvoji v oboru a tvorbě ŠVP pro ŠD. Aktuální informace najdete každoročně ve výroční zprávě školy Bezpečnost a hygiena Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud pro svoji činnost využívá ŠD odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 3. Cíle výchovně vzdělávací práce v ŠD. Naše činnost se zaměřuje na tyto základní oblasti: 4

5 Výchova ke zdravému životnímu stylu - seznámení žáků s režimem a provozem ŠD - výchova ke správným hygienickým návykům, pitný režim - výchova k odpovědnosti za svoji osobu,zdraví a dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti a otužování - rozvíjení citové schránky osobnosti a citové vazby - udržování pořádku v prostorách školy, školní družiny a okolí Posilování komunikačních dovedností člověk ve společnosti - rozvoj slovní zásoby, kultivace slovního i mimoslovního projevu - schopnost vyjádřit se a naslouchat - uplatnění se v kolektivu - vytvoření základu estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění Odpovědnost za své chování - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity,dojmy a prožitky - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost,pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování Ovládání negativních citových reakcí - vypořádání se se stresem - řešení životních situací - vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině člověk jako jedinec - rozvoj pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí,sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) - kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí a posilovat pozitivní myšlení - objektivní hodnocení každého žáka - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - usměrňovat temperament, postoje a hodnoty Formování životních postojů - vytváření společensky žádoucích hodnot - vytváření základů právního vědomí,úcty,porozumění a tolerance - schopnost a ochota pomoci - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - prevence sociálně patologických jevů - drogy,alkohol,kouření - delikvence - virtuální drogy - šikanování,vandalismus - násilné chování, rasismus - chápat podobnost a odlišnost lidí a pochopit rozdíly v prožívání,v myšlení a v jednání Nacházení nových vazeb v souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování - možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně vzdělávací práce školní družiny - přinášet nové podněty a poznatky 3.1.Konkrétní cíle vzdělávání Hlavním cílem zájmového vzdělávání je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje o naplnění těchto cílů: 5

6 rozvoj osobnosti člověka a její respektování, umožnění seberealizace dětí ve skupinových i individuálních,řízených nebo spontánních aktivitách Všestranně rozvíjíme osobnost dítěte s důrazem na klíčové kompetence vycházející ze ŠVP Obohacujeme denní program žáka formou podnětných, zajímavých a obsahově bohatých činností Vychováváme žáka k smysluplnému aktivnímu využívání volného času Vybavujeme žáka dostatkem námětů pro naplňování volného času Vedeme žáka k umění odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času Rozvíjíme u žáka samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, posilujeme jeho sebevědomí a sebedůvěru Rozvíjíme u žáka dovednost přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí Vedeme žáka k poznávání sebe sama, získávání důvěry v sebe i ostatní lidi, k respektování druhých lidí a uvědomění si vlastního práva být respektován Rozvíjíme u žáka empatii, schopnost společně řešit problémové situace přirozenou cestou a pracovat jako člen týmu Rozvíjíme u žáka pozitivní vztah k přírodě, potřebu chránit životní prostředí Zajišťujeme žákům odborné pg vedení při odpočinkových i zájmových činnostech Poskytujeme žákům bezpečné prostředí nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i z hlediska emocionálního a sociálního rozvoje Snažíme se prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou. Žák: Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky Realizuje aktivity k udržitelnému rozvoji Země Tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy (s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem) Rozvíjí cit pro lidové a místní tradice a zvyky 4. Formy vzdělávání Pravidelná činnost představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. V průběhu docházky ŠD zajišťuje pravidelnou docházku všech družinových dětí do jimi vybraných zájmových útvarů v rámci školy i mimo ni. Dalším typem pravidelných činností jsou zaměstnání vycházející z volnočasových aktivit, které jsou zaměřovány výtvarně, tělovýchovně, hudebně, literárně, apod. Příležitostná činnost sestává z tematických akcí, které jsou plánovány v průběhu celého roku nepravidelně. Těchto akcí se přednostně účastní družinové děti, ale mohou být zařazeny i ostatní. Všechny činnosti denního režimu vycházejí z momentálních potřeb dětí. Podle vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání jsme stanovili následující formy vzdělávání: Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠD, každodenní činnost v odděleních ŠD. 6

7 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách ŠD i mimo ně Zahrnuje všechny mimořádné akce návštěvy divadelních představeních a filmových představení, besedy, exkurze, výchovně-vzdělávací programy, sportovní akce, projektové dny, Osvětová činnost Poskytování informací v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Individuální práce Vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, práce s talentovanými jedinci, konzultace, řešení tematických úkolů, organizace a garance postupových soutěží. Práce s integrovanými jedinci pomoc, podpora, povzbuzení. Nabídky spontánních činností Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dozor. Tato činnost je provozována zejména v odpolední klidové činnosti či pobytu venku. 5. Obsah vzdělávání Aktivity a činnosti připravované pro děti v družině navazují na vzdělávací oblasti ŠVP Cesty. Člověk a jeho svět Člověk a příroda Člověk a svět práce Člověk a společnost Člověk a zdraví Umění kultura Formy zájmového vzdělávání a použité prostředky se výrazně liší od školního vzdělávání. 5.1 Vymezení vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět : - místo kde žijeme rozvíjet vztah ke své škole,městu,státu za pomoci vycházek, výletů a poznatků z cest -lidé kolem nás - snažit se pochopit příbuzenské vztahy v rodině,mezi dětmi, vztahy ve škole a pravidla soužití,pravidla slušného chování a principy demokracie, základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti -lidé a čas - udržování regionální pověsti a báje,tradice,zvyky,odlišnosti způsobů života, návštěva kulturních institucí - muzeum, knihovna,galerie, orientace v čase Člověk a příroda : poznávat rozmanitost živé a neživé přírody, její ochrana a praktické poznávání, proměny přírody, roční období. Učit rozpoznávat činnost člověka v přírodě pozitivní i negativní, ohleduplné chování k přírodě,třídění a likvidace odpadů. Člověk a svět práce : 7

8 poznávat tradiční i netradiční materiály a elementární dovednosti. Vést děti k pořádkumilovnosti a úklidu hraček, seznamovat s drobnými domácími pracemi, vést k seberealizaci při pracovních činnostech Člověk a společnost : vést děti k porozumění,úctě,toleranci, vytvářet kamarádské vztahy,osvojovat a dodržovat základy společenského chování Člověk a jeho zdraví Pěstovat v dětech radost z pohybu,zlepšovat jejich tělesnou kondici, vyrovnávat jednostranné zatěžování po dopolední výuce.pohyb zamezuje vzniku obezity,podporuje správné držení těla.děti nacházejí smysluplné využití volného času,utužují se mezilidské vztahy,zmenšuje se riziko negativního chování/kouření,drogy,vandalismus/. Umění a kultura Seznamovat děti prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního, výtvarného, dramatického a literárního umění. Jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky, apod. V tomto procesu dochází k rozvíjení cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k sobě samému i okolnímu světu. 5.2 Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn dovedností,schopností,vědomostí a postojů,které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Protínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Kompetence k učení: - učí se s chutí,dokončuje práci, klade si otázky a hledá na ně odpověď, - získané vědomosti dává do souvislostí,uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení. - samostatně pozoruje a experimentuje,získané výsledky porovnává a učivo si osvojuje hravou a nenásilnou formou - poznává smysl a cíl učení, posuzuje vlastní pokrok,učí se kriticky hodnotit výsledky svého učení. Kompetence k řešení problémů : - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace,při jejich řešení užívá logické,matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje. - vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky a nenechá se odradit případným nezdarem a hledá konečné řešení Kompetence komunikativní : - ovládá řeč,vyjadřuje myšlenky,otázky, odpovědi a sdělení vhodně formuluje větami - komunikuje bez ostychu a kultivovaně s dospělými i vrstevníky - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální: - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky - projevuje ohleduplnost,citlivost,rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost,agresivitu,záměrné ubližování - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis 8

9 - respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Kompetence občanské: - učí se plánovat,organizovat,řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů - odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem - uvědomuje si práva svá i jiných,chová se odpovědně - dbá na zdraví své i druhých - učí se respektovat,chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví - učí se chápat základní ekologické požadavky a enviromentální problémy Kompetence pracovní : - žák používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení - dodržuje vymezená pravidla - učí se plnit povinnosti,závazky,adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky - učí se přistupovat k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality,funkčnosti,hospodárnosti a společenského významu,ale i z hlediska ochrany zdraví svého i druhých,ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Kompetence k trávení volného času: - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času - umí si vybrat zájmové činnosti - rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, - dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času 6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro děti s psychickými, fyzickými či kombinovanými vadami jsme schopni zajistit tyto podmínky: Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně a charakteru jejich handicapu je umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a jsou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností v ŠD, při motivování a hodnocení žáků je brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. 7. Podmínky přijímání uchazečů 7.1 Přihlašování a odhlašování dětí Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednost mají děti z nižších ročníků, obou zaměstnaných rodičů a dojíždějící. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí písemně na zápisním lístku údaje o rozsahu docházky a způsobu odcházení žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně oznámit vychovatelce ŠD. 7.2 Podmínky úplaty Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Zákonní zástupci platí příspěvek na neinvestiční výdaje. Výši příspěvku stanovuje ředitel. Splatnost příspěvku je bezhotovostně vždy následující měsíc. Poplatek platí rodiče převodem z účtu společně se stravným vždy do 10. dne následujícího 9

10 měsíce. Úplata může být snížena nebo prominuta viz 411 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání. Výši úplaty za pobyt dítěte ve školní družině stanovuje 14 zmiňované vyhlášky. 8. Délka a časový plán vzdělávání Školní vzdělávací program pro školní družinu je tvořen na jeden vzdělávací cyklus tj. 5 let, z tohoto plánu zpracovává každá vychovatelka měsíční plán pro oddělení, který předkládá ředitelce školy. 9. Zveřejnění ŠVP pro ŠD ŠVP vydává ředitelka školy a zveřejní ho na přístupném místě v prostorách školy - informační tabule na chodbě školy - a na webových stránkách. Do programu může každý nahlížet a pořizovat výpisy a opisy. 10. Hodnocení práce školní družiny Činnost ve školní družině směřuje k naplnění osobních zájmů dětí, ať v organizované činnosti, tak i ve spontánní činnosti. Snahou je dávat žákům kvalitní a zájmovou činností co nejvíce znalostí, schopností a dovedností, ale též vytvořit příjemné prostředí a kvalitní zázemí. Žáci mají možnost se podílet na plánování, přípravě a hodnocení aktivit v jednotlivých zájmových činnostech. Hodnocení činnosti provádíme po skončení, nebo i v průběhu činnosti dle potřeby, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčen a naplněn specifický cíl a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tématické celky, jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky činnosti. Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary, Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme. Hra je součástí všech činností, podněcuje pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilně získávat zkušenosti, nové poznatky, dovednosti, rozvíjet schopnosti. Do výchovných činností jsou do her a společenských zábav začleňováni všichni žáci, i ti nesmělí a neobratní, aby se u nich mohly projevit dispozice, které budou ostatní děti oceňovat, aby se nesmělí jedinci učili vážit si sama sebe a věřit ve vlastní síly. Ve všech činnostech, je vždy postupováno od jednoduchého po složitější, neboť dítě potřebuje mít první úspěch, aby mělo chuť v činnosti pokračovat. Setkává -li se často s nezdarem, propadá pocitu neužitečnosti, neschopnosti a beznaděje na nějaký úspěch. Žáci se učí novým pohybovým a společenským hrám, písním, tanečkům, výtvarným a pracovním technikám, obohacují své vědomosti o nové poznatky. Velká pozornost je věnována problematice týkající se dopravní kázně, škodlivým vlivům alkoholu, kouření a drog, mezilidských vztahů a pravidel slušného chování. V Postřekově dne 30. srpna Libuše Královcová vychovatelka ŠD 10.. Mgr. Andrea Langová ředitelka školy

11 Školní družina při ZŠ a MŠ Postřekov, příspěvková organizace Zápisní lístek do školní družiny( školního klubu) pro školní rok. /. Příjmení a jméno žáka/žákyně Rodné číslo Kód zdravotní pojišťovny Základní škola Petřiny sever, Na Okraji 43/305, Praha 6, Veleslavín Třída Bydliště PSČ Upozornění na zdravotní problémy žáka / žákyně Příjmení a jméno otce ( zákonného zástupce ) Kontaktní telefon Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon ová adresa ová adresa Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny ( klubu ) Den Hodina Změna od.. Změna od.. Změna od.. Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo v doprovodu (rodičů, sourozenců, prarodičů apod.) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Upozornění rodičům: Má li být dítě uvolněno z družiny (klubu) dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Prohlášení rodičů: prohlašuji, že okamžikem odchodu dítěte z prostoru školní družiny přebírám právní odpovědnost, vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem. Datum. 201 Podpis rodičů ( zákonných zástupců ) 11

12 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82

Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82 Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro školní klub Adresa školy: Třemešná 341, 793 82 Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více