Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor V Lysicích, říjen 2009

2 I. Výňatek z vnitřního řádu ZŠ Lysice žáci mají právo kteroukoli přestávku ve vyučování navštívit školního psychologa a domluvit se s ním na způsobu řešení svého problému žáci nesmí na oblečení a doplňcích oblečení používat nevhodnou či zakázanou symboliku žáci mají povinnost se chovat tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků. Patří sem zejména šikanování, fyzické nebo slovní napadání, zesměšňování jiných spolužáků, jiné nevhodné chování způsobující mravní újmu spolužáků. Za zvláště závažné jednání se považuje svévolné nebo záměrné poškozování majetku školy, úmyslně způsobená újma na zdraví spolužáka, krádež, požívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek, kouření, záškoláctví apod. Zvláště platí přísný zákaz propagace, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Rovněž propagace, nošení, držení a užívání alkoholických nápojů a cigaret ve škole a v místě školy je přísně zakázáno. Při porušení těchto ustanovení budou vyvozována zvláště přísná kázeňská opatření. škola může využít možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu žáků, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jejich zdraví. Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti omamných a psychotropních látek pomocí zkoušky ze slin. II. Organizování volného času žáků prostřednictvím nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit 1. pro 1. stupeň ZŠ a) kroužky: - divadelní kroužek - p. uč. O. Tejkalová - zpívání p. uč. P. Nesnídalová - počítačový kroužek p. uč. Z. Koláčková, M. Pernicová - dyslektický kroužek p. uč. I. Ševčíková, J. Rozprýmová, A. Doskočilová - logopedie p. uč. M. Pernicová - cukrářský kroužek p. uč. A. Doskočilová - hra na flétnu (pokročilí, začátečníci) p. uč. P. Gretzová - aerobic Anita Langerová - myslivecký kroužek A. Šmétka - fotbalový kroužek p. uč. Z. Koláčková - atletický kroužek p. uč. Z. Koláčková - angličtina hrou p. uč. J. Šamšulová b) jednorázové akce - zpívání u vánočního stromu (akce s rodiči) prosinec - vánoční besídky pro rodiče

3 - recitační soutěž pro děti třídní kola, školní kolo (leden) - den Země úklidové odpoledne, soutěžní dopoledne duben - návštěvy divadelních představení v Brně (2x) - veřejné vystoupení u příležitosti svátku matek - vystoupení kroužku dramatické výchovy - sběr papíru a léčivých bylin - netradiční zápis do první třídy - svátek čtení červen - práce školní knihovny během celého školního roku - práce s dětmi ve školní družině - 2x ročně den projektového vyučování GLOBE - masopustní rej - účast na výtvarných soutěžích během celého školního roku - den páťáků (žáci okolních škol se seznamují s novým prostředím, kam přejdou v 6. ročníku) - prodejní výstavka výrobků dětí vánoční jarmark - výchovné koncerty - spolupráce s MŠ - vytváření krátkodobých projektů v rámci projektového vyučování - spolupráce s PPP Boskovice umožňující rozvoj dětí s poruchami učení a chování - plavecký výcvik (1. 4. roč.) - jarní a podzimní výcvik na dopravním hřišti (4. roč.) - Společné čtení akce podporující zájem o četbu ve spolupráci s MLK Lysice (Týden knihoven) - velikonoční výstavka dětí - projekt Děti dětem žáci 9. roč. připravují pohádkový les - projekt Zdravé zuby - exkurze do planetária - výukové programy v ekocentru Lipka, Jezírko a Rozmarýnek (3. 5. ročník) - dětská pouť - burza hraček podpora afrického dítěte (akce školního parlamentu adopce na dálku) - závěrečné vystoupení kroužků flétny, dramatického a zpívání pro spolužáky i pro rodiče 2. pro 2. stupeň a) kroužky - dramatický kroužek - p. uč. S. Kyánková - horolezecký kroužek - p. uč. H. Tesařová - basketbal. - p. uč. S. Sedláček - nohejbal - p. uč. S. Sedláček - kondiční posilování p. uč. Sedláček - volejbal - p. uč. J. Odehnalová - tenisový kroužek p. uč. Požárová - sborový zpěv - p. uč. F. Paděra - myslivecký kroužek - A. Šmétka - dyslektický kroužek I. p. uč. A. Doskočilová

4 - dyslektický kroužek II. p. uč. E. Marvanová - keramický kroužek p. uč. P. Tejkal - žurnalistický kroužek p. uč. L. Máslová - cukrářský kroužek p. uč. A. Doskočilová - florbal p. uč. L. Nedomová - tvorba www stránek p. uč. Marečková - Programování (Imagina Logo) p. uč. H. Vaňková - Workdance team Anita Langerová Žáci mají dále možnost navštěvovat sportovní kroužky organizované Sokolem v Lysicích a další akce a zájmové kroužky nabízené Domem dětí a mládeže v Blansku, v Boskovicích a v Letovicích. c) jednorázové akce - nácvik dvou divadelních představení dramatické výchovy - adaptační dny pro žáky 6. tříd - sběrové aktivity žáků (sběr léčivých bylin, starý papír) - příprava a účast na sportovních akcích v rámci školy - turnaj ve fotbale - turnaj v nohejbale - lysická laťka - lyžařský kurz (2 turnusy) - veškeré školní výlety spojené s putováním po přírodě a kulturních památkách - příprava a účast na sportovních akcích v rámci okresu: - Kunštátská laťka březen - Přespolní běh v Lysicích - říjen - Pohár rozhlasu v Blansku - květen - okresní soutěž v basketbale - březen - Malá kopaná duben - turnaj v sálové kopané - turnaj ve florbal (listopad, prosinec) - turnaj ve stolním tenise - listopad - volejbal Letovice květen - další soutěže podle nabídek přicházejících během školního roku - příprava a účast na soutěžích v matematice, českém jazyce, přírodopise, dějepise, zeměpise, fyzice, chemii, informatice, pracovních činnostech atd. - různé exkurze a besedy: - literárně-historická exkurze Lidice, Terezín, Praha říjen (2 dny, 9. roč.) - historická exkurze Mikulčice, Hodonín říjen (7. roč.) - beseda s kurátorem pro mládež - beseda s Policií ČR - beseda o užívání návykových látek (kouření) - beseda o studijních a učebních oborech pro 9. roč. - exkurze na PÚ v Blansku (8. roč) - návštěvy divadelních představení v Brně (4x) - Den Země - rozhlasové relace tříd k významným výročím - příprava soutěží pro děti na Pochodu Lysickem (akce pořádaná SRPŠ) - recitační soutěž (školní i okresní kolo)

5 - dny projektového vyučování GLOBE (2 dny) - týden deváťáků týden projektového vyučování - zapojení do soutěže Eurorebus - zapojení do korespondenční fyzikální soutěže FYZIQ - zapojení astronomické soutěže Space five (se soustředěním v SRN) d) dlouhodobé akce, zapojení do projektů: - zapojení žáků do mezinárodního přírodovědného projektu Globe: - pravidelné měření, vyhodnocování a odesílání výsledků - 2x v roce organizace tzv. Dnu Globe ve škole - zapojení do projektu - Kouření a já - projekt - LF MU Brno - zapojení do projektu Jeden svět na školách - celoroční projekt Dítě v neustálém pohybu sportovní akce podporující zvýšení tělesné kondice žáků I. stupně: cvičení v přírodě - 2x za rok cvičení zaměřené na zdravotní výchovu a na tělesnou zdatnost dětí, turnaj v přehazované, turnaj ve vybíjené, turnaj v kopané, soutěž ve šplhu, podzimní a jarní maraton - zapojení do projektu Les ve škole, škola v lese - zapojení do projektu Recyklohraní III. Působení na žáky v rámci povinné výuky 1. stupeň ZŠ 1. prvouka a člověk a svět: formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování, utváří kladný vztah k přírodě. Vhodná témata: Moje rodina Domov Práce a volný čas Člověk mezi lidmi Člověk a zdraví Rozmanitost přírody - rostliny léčivé, jedovaté,.. Výchova ke zdraví - zdraví, osobní hygiena, výživa, zdravá výživa, základy rodinné a sexuální výchovy,... Prevence zneužívání návykových látek Osobní bezpečí 2. Třídnické hodiny: rozvíjí pozitivní atmosféru ve třídě, komunikaci mezi žáky a učiteli, poskytuje prostor pro vyjádření názorů na třídu, školu,.., reaguje na aktuální dění ve třídě, 2. stupeň ZŠ 1. Chemie: vede k poznání reakcí chemických látek obsažených např. v drogách. Vhodná témata: Složení látek

6 Chemické reakce Deriváty Chemie ve společnosti - podkapitola Drogy 2. Přírodopis: žáci hodnotí chování své i ostatních lidí a učí se odstraňovat negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný a duševní vývoj. V 8. ročníku je v tohoto předmětu integrována jedna hodina z Výchovy ke zdraví. Vhodná témata: Rostliny Stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka Poškození lidského organismu Péče o zdraví Zdravá výživa Prevence zneužívání návykových látek Sexuální výchova 3. Výchova k občanství: formuje a rozvíjí občanský profil žáků, vytváří ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského a společenského soužití. V 7. ročníku je v tohoto předmětu integrována jedna hodina z Výchovy ke zdraví (název předmětu Výchova k občanství a ke zdraví). Vhodná témata: Společenské chování Morálka Lidská práva Dospívání Citový život člověka Sexuální výchova Kouření a alkoholismus Rodinný život Rozvoj osobnosti Člověk a právo Životní perspektivy Náboženské sekty a světová náboženství 5. Tělesná výchova: rozvíjí u žáků nové pohybové dovednosti, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost a umožňuje vhodným využitím volného času preventivně působit na žáky. V 9. ročníku je v tohoto předmětu integrována jedna hodina z Výchovy ke zdraví, témata: Osobní bezpečí Péče o zdraví Prevence zneužívání návykových látek 6. Výtvarná výchova: např. reklamy nekouření, abstraktní vyjádření pocitů závislého člověka,.. 7. Třídnické hodiny: rozvíjí pozitivní atmosféru ve třídě, komunikaci mezi žáky a učiteli, poskytuje prostor pro vyjádření názorů na třídu, školu,.., reaguje na aktuální dění ve třídě, IV. Působení na rodiče

7 Rodiče mají možnost se seznámit s nástěnkami zabývajícími se primární protidrogovou prevencí. Na den otevřených dveří mohou rodiče vidět práci učitelů i dětí přímo v hodinách. Seznamujeme rodiče s aktivitami organizovanými školou k využití volného času jejich dětí prostřednictvím nástěnek a informačních letáků (pravidelně vychází leták ZŠ Lysice informuje). V případě zájmu odkazujeme na internetové stránky např. (Bílý kruh bezpečí); (poruchy příjmu potravy) Umožňujeme rodičům zapůjčení publikací, videokazet a dalších materiálů, zabývající se problematikou závislostí. Například: Miroslav Nožina - Svět drog v Čechách Claire Raynerová - Nenič své chytré tělo Jiří Presl - Drogová závislost Karel Nešpor - Alkohol, drogy a vaše děti John Dee - Jak přestat kouřit Zdena Kašparová, Tomáč Houška - Sám sebou Jiří Beran - Proč? Lenka Skácelová a kol. - Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů Luděk Běták a kol. - Prevence sociálně patologických jevů ve škole MŠMT - Pedagogové proti drogám Vyber si zdraví V. Působení a činnost protidrogového koordinátora - spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy, hlavně s vyučujícími výchovy k občanství, s výchovnou poradkyní p. uč. L. Máslovou a školní psycholožkou Mgr. H. Niedobovou - spolupracovat s rodiči - poskytovat informace o nejbližších kontaktních a poradenských centrech: - PPP Blansko, Nad Čertovkou 17, Prevcentrum, Sadová 2, Blansko, Charita Blansko, Komenského 15, Okresní hygienická stanice Blansko, Mlýnská 2, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Blansko, Sladkovského 4, účast na školeních s tématikou prevence sociálně patologických jevů - seznamovat ostatní pedagogy s přínosnými články z časopisu Prevence - zajistit besedu s kurátorem pro mládež a besedu o následcích kouření (další dle aktuální nabídky a potřeb školy) - zajistit besedu s Policií ČR - pomocí dotazníkového šetření zjistit vztah žáků k návykovým látkám (1x za 2 roky) VI. Působení a činnost školního psychologa - hlavní náplň práce školního psychologa je psychologická práce se třídou pro pěstování kvalitního sociálního klimatu ve třídách

8 - sžití třídních kolektivů v 6. ročníku, adaptační den (září) - vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem - opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole - anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů,..) - konzultace pro rodiče o výchovných a výukových problémech jejich dětí - poradenství pro žáky (osobní a vztahové problémy, problémy s učením, kariérové poradenství, krizová intervence,..) - besedy pro žáky na dohodnutá témata (drogy, šikana,..), besedy pro učitele - relaxační skupinky pro hyperaktivní žáky - screening na specifické poruchy učení 1. a 2. ročník následně procvičovací skupinky - spolupráce se všemi vyučujícími a zvláště s vedením školy, výchovným poradcem a školním koordinátorem prevence - spolupráce s odbornými institucemi

Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor

Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor V Lysicích, říjen 2005 I. Výňatek z vnitřního řádu ZŠ Lysice - žáci mají povinnost chovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více