MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mgr. Leona Ježková, Václava Adamčíková

2 1 Obsah 1 Základní údaje o škole Principy preventivního programu Zásady Rozvoj klíčových kompetencí K učení: K řešení problémů: Komunikativní: Sociální a personální: Občanské: Pracovní: Metody Spolupráce Projekty a školní akce Pedagogická diagnostika Mimoškolní aktivity Preventivní strategie Formy prevence Stručná analýza situace Stanovení cílů Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny Pedagogové Plnění vzdělávání Prevence vycházející ze ŠVP Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Školní projektové dny Třídní akce, akce školy (dle plánu práce) Nespecifická prevence Specifická prevence Všeobecná Selektivní Indikovaná Rodiče, neziskové instituce Spolupráce s institucemi Dokumentace a propagace... 18

3 2 8 Konzultační hodiny metodika prevence Dokumenty Přílohy Hodnocení Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, 9. května 2, Horní Police Jméno a příjmení ředitele Mgr. Leona Ježková Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika prevence Václava Adamčíková Telefon Specializační studium Ano Studuje----- Ne Realizátor vzdělávání Jméno výchovného poradce Mgr. Hana Havlíková Telefon Specializační studium Ano x Studuje x Ne Realizátor vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem pedagogů na škole 12 ZŠ Horní Police je spádovou školou a nachází se na kopci mezi Horní Policí a Žandovem. Jedná se o standardní školu bez speciálních a vyrovnávacích tříd. Na prvním stupni se

4 3 z důvodu nízkého počtu žáci učí v odděleních. Součástí školy je školní jídelna, škola neprovozuje školní družinu. Jelikož žáci školy jsou i dojíždějící z okolních obcí, musí se režim školy přizpůsobit dopravní obslužnosti. 2 Principy preventivního programu 2.1 Zásady Ve škole není zdůrazňována pouze svoboda, ale i spravedlnost, pravidla, odpovědnost, spolupráce. (školní řád) Práce má být postavena na komunikaci a spolupráci uvnitř školy (žáci učitelé - správní zaměstnanci) i vně (s rodiči, zřizovatelem, se zájmovými sdruženími, se složkami IZS, ). (aktivní zapojení všech zaměstnanců) Prevence nespočívá pouze na informacích, ale hlavně na výcviku, činnostech. (individuální přístup) 2.2 Rozvoj klíčových kompetencí K učení: klást důraz na porozumění, sebehodnocení, zodpovědnost, individuální přístup (prožít úspěch), rozvoj tvořivosti; K řešení problémů: podnítit schopnost připravit aktivitu pro ostatní; Komunikativní: vést žáky ke spolupráci, naslouchání, respektu, k vhodnému řešení konfliktů, ke kritickému myšlení; Sociální a personální: rozvíjet vnímavost k ostatním, učit toleranci a respektu, vytvářet pozitivní klima (důvěra, role ve skupině, spolupráce), učit odpovědnosti za chování včetně důsledků za prohřešky proti školnímu řádu; Občanské: stanovit pravidla, pěstovat v žácích postoje, morální hodnoty, právní vědomí, zvládat chování v krizových situacích, dokázat poskytnout první pomoc; Pracovní: vést žáky k zodpovědnosti při činnostech, používání materiálů a nástrojů, uvědomění si dalšího rozvoje. 2.3 Metody Spolupráce Při vyučování žáci pracují ve skupinách, na prvním stupni a ve volitelných předmětech i napříč ročníky. Učitel sleduje práci skupiny, podporuje zapojení všech do společné práce. Žáci se učí diskutovat, organizovat, naslouchat, hodnotit a sebehodnotit, přijímat kritiku. (prvky prevence šikany)

5 Projekty a školní akce Projektové dny jsou uvedeny ve ŠVP. Kromě těchto projektů probíhají i projekty a akce třídní a mezitřídní, které pomáhají žákům v poznání sebe i ostatních a podporují vzájemnou důvěru a spolupráci. (prvky prevence šikany) Pedagogická diagnostika Jelikož jsme poměrně malá škola, zaregistrovaný signál o možném problému okamžitě vyučující probírá s třídním učitelem, vedením školy a žákem. Pokud je třeba, okamžitě jsou informováni rodiče, případně pozváni na výchovnou komisi společně se zástupcem MÚ- OSPOD. (prevence záškoláctví, závislosti na drogách, patologických jevů v chování, školního neúspěchu) Mimoškolní aktivity Žákům je na začátku školního roku nabídnuta možnost zapojit se do práce v různých zájmových útvarech (nabídka je v Plánu práce školy). (prevence záškoláctví, závislosti na drogách, patologických jevů v chování, školního neúspěchu) 2.4 Preventivní strategie spočívá v: poskytování informací o problematice prevence rizikových forem chování podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí vytváření životních postojů a žebříčku hodnot rozvoji sociálních kompetencí minimalizaci výskytu rizikových forem chování motivaci pro činnosti ve škole i v mimoškolních aktivitách, nabízení možností, jak a kde hledat pomoc. 2.5 Formy prevence spolupráce mezi rodiči, žáky a školou poradenská činnost odhalování SPUCH a následná náprava vzdělávání o zdravém životním stylu vypěstování negativního vztahu k návykovým látkám a k závadovému chování nabídka aktivit

6 5 3 Stručná analýza situace Pro analýzu situace byla vypracována SWOT analýza, která nejlépe v současné době vystihuje situaci. pozice školy nabídka mimoškolních aktivit vybavení školních dílen škola nemá odborníkavystudovaný metodik nedostatek financí vyučující dílen v letošním školním roce na nepl. volnu zkušenost některých žáků s drogami S (silné stránkyvnitřní) W(slabé stránkyvnitřní) T (hrozbyvnější) O(příležitostivnější) spolupráce se složkami IZS nabídky přednášek a školení v oblasti prevence spolupráce se sponzorskou firmou (Sauer) lepší prezentace programů primární prevence party v okolních obcích (drogově závislí) dostupnost spojů pro žáky okolních obcí- malá účast na odpoledních aktivitách mnohdy nezájem ze strany rodičů: podceňování problémů užívání drog vysoká dostupnost drog

7 6 4 Stanovení cílů Cíle dlouhodobé rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáků výchova ke zdravému životnímu stylu další vzdělávání pedagogických pracovníků školy problematika prevence je začleněna do ŠVP a je přirozenou a neoddělitelnou součástí výuky jednotlivých předmětů a dění života školy Cíle střednědobé snaha zapojit do dění školy co nejvíce rodičů vytvářet vlastní projekty k dané problematice budování pozitivních vztahů mezi žáky, učiteli, mezi učiteli a žáky zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit odolnost žáků vůči těmto vlivům Cíle krátkodobé rozepsány do tabulky průběžně sledovat a vyhodnocovat situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů realizace specifické (zaměřené na všeobecnou prevenci: vyučování- ŠVP, selektivní prevenci: žáci, u kterých lze předpokládat riz. chování a indikovanou: jednotlivci-zaznamenán výskyt rizik. chování, problémů) a nespecifické (veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociál. chování: zájmové útvary, volnoč. akt.) primární prevence vzdělávání učitelů v oblasti prevence odborné přednášky pro žáky i učitele diagnostika: zjišťováním klimatu třídy, normy chování ve škole: školní řád

8 7 5 Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny 5.1 Pedagogové Pedagogičtí pracovníci se neustále musí vzdělávat v oblasti prevence. Musí zvládat komunikaci s žáky, rodiči, odolávat stresu, mají být schopni řešit konfliktní situace. Interní školení zajistí metodik prevence zodp. metodik prevence Externí školení Sebevzdělávání dle nabídky a možnosti finančních prostředků forma sebevzdělávání: náplň SV v době vedlejších prázdnin zodp. vedení školy materiál zajistí vedení školy+metodik prevence Plnění vzdělávání téma účast termín garant

9 8 5.2 Prevence vycházející ze ŠVP Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník Předmět Téma Vyučující 1., 2., 3. Prvouka Lidé kolem nás (základy chování, jednání mezi lidmi, soužití), Člověk a jeho zdraví (možná rizika ohrožující Přívratská, Boleslavová zdraví, životní situace) 4., 5. Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví (možná rizika ohrožující zdraví, Boleslavová životní situace), Rozmanitost přírody (ochrana ŽP), Lidé kolem nás (základy chování, jednání mezi lidmi, soužití, pomoc ostatním) 6., 7. Výchova ke zdraví Chování podporující dobré vztahy, péče o své zdraví, Ferdanová prevence Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi, lidské soužití, lidská práva Ferdanová Přírodopis Ochrana ŽP, společenské normy vyplývající z ochrany Boleslavová ŽP 8., 9. Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi, lidské soužití, lidská práva, systém Ferdanová hodnot Globální výchova Chudoba, společenská tabu, šikana, postoj k jiným Havlíková kulturám Chemie Zodpovědnost za své zdraví při manipulaci se Nápravníková škodlivými látkami, ochrana ŽP (hnojiva,..) 8. Přírodopis Člověk a jeho zdraví (škodlivé látky, návykové látky, Krejčová sebepoškozování, nemoci: anorexie, bulimie) 9. Mediální výchova vliv médií ve společnosti, vnímání mediálních sdělení (ovlivňování, kritické postoje, reklamy) Havlíková

10 Školní projektové dny Název termín náplň plnění Den Země duben ochrana ŽP, ekologická výchova, zodpovědnost za zdraví, boj proti vandalismu Den CO červen chování za mimořádných situací, 1. pomoc, bezpečnost v dopravě, požární ochrana, občanské povinnosti Advent prosinec tradice a zvyky, tradice jiných zemí (respektování jiných kultur), spolupráce ve skupinách (upevňování vztahů) Velikonoce březen-duben Třídní akce, akce školy (dle plánu práce) 1. stupeň termín-akce prevence plnění ZÁŘÍ/ŘÍJEN Loučeň aneb hledáme bludišťáky normy chování v dopravě EV- ohleduplnost vůči přírodě LISTOPAD Procházka v mimoňských lesích (procházka + chování v přírodě, EV, ochrana ŽP program lesáci Mimoň) BŘEZEN Knihovna Liberec nebo Česká Lípa normy chování v dopravě

11 10 DUBEN Ekofarma Střevlík u Liberce (nebo jiná?) KVĚTEN Putování po okolí zřícenina hradu Bezděz, procházka kolem Máchova jezera ČERVEN Návštěva zoologické zahrady v Praze Troji chování v přírodě, EV, ochrana ŽP normy chování v dopravě ochrana ŽP komunikace normy chování v dopravě ohrožené druhy v přírodě prevence Projektové dny 1. st.: Světový den zvířat ohrožené druhy v přírodě, ochrana ŽP, vandalismus Den stromů plnění Mezinárodní den dětských soužití, normy chování, práv práva Světový den vody ochrana ŽP, vandalismus Mezinárodní den dětské respekt ostatních kultur, knihy soužití Mezinárodní den rodiny týrání, linka důvěry Další akce: prevence termín plnění Halloween vzájemná spolupráce, pomoc, prevence před prvky šikany Drakiáda Masopust Karneval 2. stupeň prevence Říjen: Den CO s chemiky z Liberce chování za mimořádných situací, odpovědnost za ostatní, ochrana zdraví lidí Exkurze Liberec Educa job (8.+9.r.) sebehodnocení, rozhodování, zodpovědnost Listopad: Burza škol Česká Lípa vycházející žáci + exkurze Sauer Žandov sebehodnocení, rozhodování, zodpovědnost plnění Leden: IQ park (8. r.) Lidské smysly v AJ normy chování v dopravě

12 11 Únor: Muzeum masek Zákupy ( ) normy chování v dopravě Liberec- Babylon IQ (9.) normy chování v dopravě Březen: Čistička vody Česká Lípa (9.) ochrana př. zdrojů Duben: Ekofarma Pěnčín ( ) ochrana ŽP, normy chování IQ Park (8.): Svět pod mikroskopem normy chování v dopravě Organizace Dne zdraví (8.) Květen: Madagaskar: Č. L. spolupráce mladších a starších, zodpovědnost, ochrana zdraví normy chování v dopravě Červen: třídní výlety do okolí (Bezděz, Strážný vrch, Lemberk Průběžně: soutěže a Den dětí pro 1. st. pořádané žáky 2. st. ochrana ŽP, normy chování v dopravě prevence rozvoj spolupráce mezi staršími a mladšími plnění sběr odpadních surovin ochrana ŽP 5.3 Nespecifická prevence Název zájmového útvaru Matematika Cílová skupina 8., 9. r. Počet žáků v programu 4, 3 (ostatní dle zájmu) Termín pondělí 13:15-14:00, úterý 13:15-14:00 Ježková

13 12 Název zájmového útvaru Cílová skupina Všeobecný tělocvik žáci ZŠ Počet žáků v programu 10 Termín čtvrtek 17:00-18:00 Heran Název zájmového útvaru Cílová skupina 1., 2. r. Počet žáků v programu 22 Anglický jazyk Termín středa 12:00-12:45 Levá, Krejčová Název zájmového útvaru Florball Cílová skupina 8. r. Počet žáků v programu 10 Termín středa 13:30-14:15 Krejčová Název zájmového útvaru Cílová skupina 9. r. Počet žáků v programu 10 Basketball Termín úterý 13:15-14:00 Nápravníková Název zájmového útvaru Cílová skupina 6. r. Počet žáků v programu 15 Práce s PC Termín úterý 13:15 14:00 Vítů

14 13 Název zájmového útvaru Cílová skupina Německý jazyk žáci 2. st. Počet žáků v programu Termín Havlíková Název zájmového útvaru Cílová skupina Počet žáků v programu Termín Název zájmového útvaru Cílová skupina Počet žáků v programu Termín 5.4 Specifická prevence Všeobecná Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění třídnická hodina pravidla chování, působení na chování žáků formou diskuze třídní učitelé žáci 2. stupně dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 1 x měsíčně třídní učitel

15 14 Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění a závěry Zjišťování a vyhodnocení klimatu třídy zajištění dotazníků a jejich vyhodnocení: předání hodnocení třídním učitelům, konzultace se žáky, př. rodiči na třídnických hodinách koordinátor ICT: Ježková, metodik prevence: Adamčíková žáci ZŠ dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 2 x ročně metodik prevence: Adamčíková Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění Výchovná přednáška působení na chování žáků formou výchovného programu a následná diskuze metodik prevence zajistí přednášku pro žáky žáci ZŠ dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 2x ročně metodik prevence: Adamčíková

16 Selektivní Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění diskuzní klub působení na rizikové chování žáků formou diskuze metodik prevence žáci ZŠ dle potřeby 1 x měsíčně metodik prevence Indikovaná Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění výchovná komise působení na chování žáků formou diskuze před rodiči a soc. kurátorem MÚ ŘŠ, ZŘŠ, metodik prevence, TÚ, výchovný poradce žáci ZŠ s rizikovým chováním a se zhoršujícími se studijními výsledky dle potřeby dle potřeby metodik prevence

17 16 Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění Náprava poruch učení náprava SPU, práce se žáky dle IVP speciální pedagog, výchovný poradce žáci ZŠ s diagnostikovanými SPUCH 7 z 2. st., 5 z 1. st. 2. st. 2 x týdně, 1. st. 1 x týdně speciální pedagog: B. Přívratská 5.5 Rodiče, neziskové instituce Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Tvořivé dílny zapojit rodiče s dětmi k využívání volného času čtvrtletně Krejčová, Levá Kinball Stručná charakteristika programu zapojit rodiče s dětmi k využívání volného času, spolupráce s obcí Horní Police Termín konání neděle 16:00-17:00 Heran Plnění

18 17 Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Pronájem tělocvičny za sníženou úhradu zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních aktivit organizovaných neziskovými organizacemi, propagace jejich činnosti 1 x týdně vedení školy Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Propagace mimoškolní činnosti zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních aktivit organizovaných neziskovými organizacemi, propagace jejich činnosti (hasiči, rybáři, ZUŠ) dle nabídky vedení školy Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Zapojení rodičů do akcí školy zapojit co nejvíce rodičů do dění školy dle nabídky třídní učitelé, realizátoři školních akcí 6 Spolupráce s institucemi PPP Policie ČR OSPOD Okresní metodik prevence Knihovna Česká Lípa Muzeum Česká Lípa apod.

19 18 7 Dokumentace a propagace Metodik prevence průběžně vyhodnocuje akce a aktivity, záznamy z výchovných komisí se uchovávají v ředitelně školy. Propagace MPP bude provedena prostřednictvím webových stránek: Informace rodičům předávají TU na třídních schůzkách. 8 Konzultační hodiny metodika prevence Středa 11:15 12:00 nebo čtvrtek 12:00 12:45, jiný termín po dohodě na tel Dokumenty Školský zákon ZÁKONY\Uplne_zneni_ŠZ_317_08.pdf Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ZÁKONY\Vyhlaska_71_72_73_74_umelec porad spec_zajm.pdf Aktuální Strategie prevence MŠMT ŠKOLY\školní poradenství\mb_38_2009_61_strategie_prevence_rpch_2009_2012.pdf Metodický pokyn k prevenci SPJ ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\PH_20006_07_51_MP_k_prevenci_SPJ_k_podpisu_mini.pdf Metodický pokyn k prevenci rasismu a xenofobie ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\LPMetodickypokynkprojevumxenofobie.pdf Metodický pokyn k šikaně ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\MB_24246_2008_6MP_k_sikane.pdf Spolupráce s policií ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\Spolupráce s policií.doc 10 Přílohy Metodická doporučení k primární prevenci: samostatný dokument, k dispozici všem pedagogickým pracovníkům.

20 19 11 Hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit Počet celkově proškolených pedagogů Počet hodin II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH Počet hodin Počet zúčastněných rodičů III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Blok primární prevence Počet aktivit Počet žáků Počet hodin přímé práce Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby Školní kroužky Víkendové akce školy Prázdninové akce školy Jiné

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň 10 236 13 ZŠ II. stupeň 8 167 13 Školní družina 3 oddělení 3 Celkem 18 403 26

Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň 10 236 13 ZŠ II. stupeň 8 167 13 Školní družina 3 oddělení 3 Celkem 18 403 26 MINIMÁL NÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 20 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD IČO: 70879150 TELEFON: 493792070 MOBIL:

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více