MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mgr. Leona Ježková, Václava Adamčíková

2 1 Obsah 1 Základní údaje o škole Principy preventivního programu Zásady Rozvoj klíčových kompetencí K učení: K řešení problémů: Komunikativní: Sociální a personální: Občanské: Pracovní: Metody Spolupráce Projekty a školní akce Pedagogická diagnostika Mimoškolní aktivity Preventivní strategie Formy prevence Stručná analýza situace Stanovení cílů Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny Pedagogové Plnění vzdělávání Prevence vycházející ze ŠVP Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Školní projektové dny Třídní akce, akce školy (dle plánu práce) Nespecifická prevence Specifická prevence Všeobecná Selektivní Indikovaná Rodiče, neziskové instituce Spolupráce s institucemi Dokumentace a propagace... 18

3 2 8 Konzultační hodiny metodika prevence Dokumenty Přílohy Hodnocení Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, 9. května 2, Horní Police Jméno a příjmení ředitele Mgr. Leona Ježková Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika prevence Václava Adamčíková Telefon Specializační studium Ano Studuje----- Ne Realizátor vzdělávání Jméno výchovného poradce Mgr. Hana Havlíková Telefon Specializační studium Ano x Studuje x Ne Realizátor vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem pedagogů na škole 12 ZŠ Horní Police je spádovou školou a nachází se na kopci mezi Horní Policí a Žandovem. Jedná se o standardní školu bez speciálních a vyrovnávacích tříd. Na prvním stupni se

4 3 z důvodu nízkého počtu žáci učí v odděleních. Součástí školy je školní jídelna, škola neprovozuje školní družinu. Jelikož žáci školy jsou i dojíždějící z okolních obcí, musí se režim školy přizpůsobit dopravní obslužnosti. 2 Principy preventivního programu 2.1 Zásady Ve škole není zdůrazňována pouze svoboda, ale i spravedlnost, pravidla, odpovědnost, spolupráce. (školní řád) Práce má být postavena na komunikaci a spolupráci uvnitř školy (žáci učitelé - správní zaměstnanci) i vně (s rodiči, zřizovatelem, se zájmovými sdruženími, se složkami IZS, ). (aktivní zapojení všech zaměstnanců) Prevence nespočívá pouze na informacích, ale hlavně na výcviku, činnostech. (individuální přístup) 2.2 Rozvoj klíčových kompetencí K učení: klást důraz na porozumění, sebehodnocení, zodpovědnost, individuální přístup (prožít úspěch), rozvoj tvořivosti; K řešení problémů: podnítit schopnost připravit aktivitu pro ostatní; Komunikativní: vést žáky ke spolupráci, naslouchání, respektu, k vhodnému řešení konfliktů, ke kritickému myšlení; Sociální a personální: rozvíjet vnímavost k ostatním, učit toleranci a respektu, vytvářet pozitivní klima (důvěra, role ve skupině, spolupráce), učit odpovědnosti za chování včetně důsledků za prohřešky proti školnímu řádu; Občanské: stanovit pravidla, pěstovat v žácích postoje, morální hodnoty, právní vědomí, zvládat chování v krizových situacích, dokázat poskytnout první pomoc; Pracovní: vést žáky k zodpovědnosti při činnostech, používání materiálů a nástrojů, uvědomění si dalšího rozvoje. 2.3 Metody Spolupráce Při vyučování žáci pracují ve skupinách, na prvním stupni a ve volitelných předmětech i napříč ročníky. Učitel sleduje práci skupiny, podporuje zapojení všech do společné práce. Žáci se učí diskutovat, organizovat, naslouchat, hodnotit a sebehodnotit, přijímat kritiku. (prvky prevence šikany)

5 Projekty a školní akce Projektové dny jsou uvedeny ve ŠVP. Kromě těchto projektů probíhají i projekty a akce třídní a mezitřídní, které pomáhají žákům v poznání sebe i ostatních a podporují vzájemnou důvěru a spolupráci. (prvky prevence šikany) Pedagogická diagnostika Jelikož jsme poměrně malá škola, zaregistrovaný signál o možném problému okamžitě vyučující probírá s třídním učitelem, vedením školy a žákem. Pokud je třeba, okamžitě jsou informováni rodiče, případně pozváni na výchovnou komisi společně se zástupcem MÚ- OSPOD. (prevence záškoláctví, závislosti na drogách, patologických jevů v chování, školního neúspěchu) Mimoškolní aktivity Žákům je na začátku školního roku nabídnuta možnost zapojit se do práce v různých zájmových útvarech (nabídka je v Plánu práce školy). (prevence záškoláctví, závislosti na drogách, patologických jevů v chování, školního neúspěchu) 2.4 Preventivní strategie spočívá v: poskytování informací o problematice prevence rizikových forem chování podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí vytváření životních postojů a žebříčku hodnot rozvoji sociálních kompetencí minimalizaci výskytu rizikových forem chování motivaci pro činnosti ve škole i v mimoškolních aktivitách, nabízení možností, jak a kde hledat pomoc. 2.5 Formy prevence spolupráce mezi rodiči, žáky a školou poradenská činnost odhalování SPUCH a následná náprava vzdělávání o zdravém životním stylu vypěstování negativního vztahu k návykovým látkám a k závadovému chování nabídka aktivit

6 5 3 Stručná analýza situace Pro analýzu situace byla vypracována SWOT analýza, která nejlépe v současné době vystihuje situaci. pozice školy nabídka mimoškolních aktivit vybavení školních dílen škola nemá odborníkavystudovaný metodik nedostatek financí vyučující dílen v letošním školním roce na nepl. volnu zkušenost některých žáků s drogami S (silné stránkyvnitřní) W(slabé stránkyvnitřní) T (hrozbyvnější) O(příležitostivnější) spolupráce se složkami IZS nabídky přednášek a školení v oblasti prevence spolupráce se sponzorskou firmou (Sauer) lepší prezentace programů primární prevence party v okolních obcích (drogově závislí) dostupnost spojů pro žáky okolních obcí- malá účast na odpoledních aktivitách mnohdy nezájem ze strany rodičů: podceňování problémů užívání drog vysoká dostupnost drog

7 6 4 Stanovení cílů Cíle dlouhodobé rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáků výchova ke zdravému životnímu stylu další vzdělávání pedagogických pracovníků školy problematika prevence je začleněna do ŠVP a je přirozenou a neoddělitelnou součástí výuky jednotlivých předmětů a dění života školy Cíle střednědobé snaha zapojit do dění školy co nejvíce rodičů vytvářet vlastní projekty k dané problematice budování pozitivních vztahů mezi žáky, učiteli, mezi učiteli a žáky zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit odolnost žáků vůči těmto vlivům Cíle krátkodobé rozepsány do tabulky průběžně sledovat a vyhodnocovat situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů realizace specifické (zaměřené na všeobecnou prevenci: vyučování- ŠVP, selektivní prevenci: žáci, u kterých lze předpokládat riz. chování a indikovanou: jednotlivci-zaznamenán výskyt rizik. chování, problémů) a nespecifické (veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociál. chování: zájmové útvary, volnoč. akt.) primární prevence vzdělávání učitelů v oblasti prevence odborné přednášky pro žáky i učitele diagnostika: zjišťováním klimatu třídy, normy chování ve škole: školní řád

8 7 5 Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny 5.1 Pedagogové Pedagogičtí pracovníci se neustále musí vzdělávat v oblasti prevence. Musí zvládat komunikaci s žáky, rodiči, odolávat stresu, mají být schopni řešit konfliktní situace. Interní školení zajistí metodik prevence zodp. metodik prevence Externí školení Sebevzdělávání dle nabídky a možnosti finančních prostředků forma sebevzdělávání: náplň SV v době vedlejších prázdnin zodp. vedení školy materiál zajistí vedení školy+metodik prevence Plnění vzdělávání téma účast termín garant

9 8 5.2 Prevence vycházející ze ŠVP Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník Předmět Téma Vyučující 1., 2., 3. Prvouka Lidé kolem nás (základy chování, jednání mezi lidmi, soužití), Člověk a jeho zdraví (možná rizika ohrožující Přívratská, Boleslavová zdraví, životní situace) 4., 5. Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví (možná rizika ohrožující zdraví, Boleslavová životní situace), Rozmanitost přírody (ochrana ŽP), Lidé kolem nás (základy chování, jednání mezi lidmi, soužití, pomoc ostatním) 6., 7. Výchova ke zdraví Chování podporující dobré vztahy, péče o své zdraví, Ferdanová prevence Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi, lidské soužití, lidská práva Ferdanová Přírodopis Ochrana ŽP, společenské normy vyplývající z ochrany Boleslavová ŽP 8., 9. Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi, lidské soužití, lidská práva, systém Ferdanová hodnot Globální výchova Chudoba, společenská tabu, šikana, postoj k jiným Havlíková kulturám Chemie Zodpovědnost za své zdraví při manipulaci se Nápravníková škodlivými látkami, ochrana ŽP (hnojiva,..) 8. Přírodopis Člověk a jeho zdraví (škodlivé látky, návykové látky, Krejčová sebepoškozování, nemoci: anorexie, bulimie) 9. Mediální výchova vliv médií ve společnosti, vnímání mediálních sdělení (ovlivňování, kritické postoje, reklamy) Havlíková

10 Školní projektové dny Název termín náplň plnění Den Země duben ochrana ŽP, ekologická výchova, zodpovědnost za zdraví, boj proti vandalismu Den CO červen chování za mimořádných situací, 1. pomoc, bezpečnost v dopravě, požární ochrana, občanské povinnosti Advent prosinec tradice a zvyky, tradice jiných zemí (respektování jiných kultur), spolupráce ve skupinách (upevňování vztahů) Velikonoce březen-duben Třídní akce, akce školy (dle plánu práce) 1. stupeň termín-akce prevence plnění ZÁŘÍ/ŘÍJEN Loučeň aneb hledáme bludišťáky normy chování v dopravě EV- ohleduplnost vůči přírodě LISTOPAD Procházka v mimoňských lesích (procházka + chování v přírodě, EV, ochrana ŽP program lesáci Mimoň) BŘEZEN Knihovna Liberec nebo Česká Lípa normy chování v dopravě

11 10 DUBEN Ekofarma Střevlík u Liberce (nebo jiná?) KVĚTEN Putování po okolí zřícenina hradu Bezděz, procházka kolem Máchova jezera ČERVEN Návštěva zoologické zahrady v Praze Troji chování v přírodě, EV, ochrana ŽP normy chování v dopravě ochrana ŽP komunikace normy chování v dopravě ohrožené druhy v přírodě prevence Projektové dny 1. st.: Světový den zvířat ohrožené druhy v přírodě, ochrana ŽP, vandalismus Den stromů plnění Mezinárodní den dětských soužití, normy chování, práv práva Světový den vody ochrana ŽP, vandalismus Mezinárodní den dětské respekt ostatních kultur, knihy soužití Mezinárodní den rodiny týrání, linka důvěry Další akce: prevence termín plnění Halloween vzájemná spolupráce, pomoc, prevence před prvky šikany Drakiáda Masopust Karneval 2. stupeň prevence Říjen: Den CO s chemiky z Liberce chování za mimořádných situací, odpovědnost za ostatní, ochrana zdraví lidí Exkurze Liberec Educa job (8.+9.r.) sebehodnocení, rozhodování, zodpovědnost Listopad: Burza škol Česká Lípa vycházející žáci + exkurze Sauer Žandov sebehodnocení, rozhodování, zodpovědnost plnění Leden: IQ park (8. r.) Lidské smysly v AJ normy chování v dopravě

12 11 Únor: Muzeum masek Zákupy ( ) normy chování v dopravě Liberec- Babylon IQ (9.) normy chování v dopravě Březen: Čistička vody Česká Lípa (9.) ochrana př. zdrojů Duben: Ekofarma Pěnčín ( ) ochrana ŽP, normy chování IQ Park (8.): Svět pod mikroskopem normy chování v dopravě Organizace Dne zdraví (8.) Květen: Madagaskar: Č. L. spolupráce mladších a starších, zodpovědnost, ochrana zdraví normy chování v dopravě Červen: třídní výlety do okolí (Bezděz, Strážný vrch, Lemberk Průběžně: soutěže a Den dětí pro 1. st. pořádané žáky 2. st. ochrana ŽP, normy chování v dopravě prevence rozvoj spolupráce mezi staršími a mladšími plnění sběr odpadních surovin ochrana ŽP 5.3 Nespecifická prevence Název zájmového útvaru Matematika Cílová skupina 8., 9. r. Počet žáků v programu 4, 3 (ostatní dle zájmu) Termín pondělí 13:15-14:00, úterý 13:15-14:00 Ježková

13 12 Název zájmového útvaru Cílová skupina Všeobecný tělocvik žáci ZŠ Počet žáků v programu 10 Termín čtvrtek 17:00-18:00 Heran Název zájmového útvaru Cílová skupina 1., 2. r. Počet žáků v programu 22 Anglický jazyk Termín středa 12:00-12:45 Levá, Krejčová Název zájmového útvaru Florball Cílová skupina 8. r. Počet žáků v programu 10 Termín středa 13:30-14:15 Krejčová Název zájmového útvaru Cílová skupina 9. r. Počet žáků v programu 10 Basketball Termín úterý 13:15-14:00 Nápravníková Název zájmového útvaru Cílová skupina 6. r. Počet žáků v programu 15 Práce s PC Termín úterý 13:15 14:00 Vítů

14 13 Název zájmového útvaru Cílová skupina Německý jazyk žáci 2. st. Počet žáků v programu Termín Havlíková Název zájmového útvaru Cílová skupina Počet žáků v programu Termín Název zájmového útvaru Cílová skupina Počet žáků v programu Termín 5.4 Specifická prevence Všeobecná Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění třídnická hodina pravidla chování, působení na chování žáků formou diskuze třídní učitelé žáci 2. stupně dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 1 x měsíčně třídní učitel

15 14 Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění a závěry Zjišťování a vyhodnocení klimatu třídy zajištění dotazníků a jejich vyhodnocení: předání hodnocení třídním učitelům, konzultace se žáky, př. rodiči na třídnických hodinách koordinátor ICT: Ježková, metodik prevence: Adamčíková žáci ZŠ dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 2 x ročně metodik prevence: Adamčíková Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění Výchovná přednáška působení na chování žáků formou výchovného programu a následná diskuze metodik prevence zajistí přednášku pro žáky žáci ZŠ dle počtu žáků v jednotlivých ročnících 2x ročně metodik prevence: Adamčíková

16 Selektivní Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění diskuzní klub působení na rizikové chování žáků formou diskuze metodik prevence žáci ZŠ dle potřeby 1 x měsíčně metodik prevence Indikovaná Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění výchovná komise působení na chování žáků formou diskuze před rodiči a soc. kurátorem MÚ ŘŠ, ZŘŠ, metodik prevence, TÚ, výchovný poradce žáci ZŠ s rizikovým chováním a se zhoršujícími se studijními výsledky dle potřeby dle potřeby metodik prevence

17 16 Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Plnění Náprava poruch učení náprava SPU, práce se žáky dle IVP speciální pedagog, výchovný poradce žáci ZŠ s diagnostikovanými SPUCH 7 z 2. st., 5 z 1. st. 2. st. 2 x týdně, 1. st. 1 x týdně speciální pedagog: B. Přívratská 5.5 Rodiče, neziskové instituce Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Tvořivé dílny zapojit rodiče s dětmi k využívání volného času čtvrtletně Krejčová, Levá Kinball Stručná charakteristika programu zapojit rodiče s dětmi k využívání volného času, spolupráce s obcí Horní Police Termín konání neděle 16:00-17:00 Heran Plnění

18 17 Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Pronájem tělocvičny za sníženou úhradu zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních aktivit organizovaných neziskovými organizacemi, propagace jejich činnosti 1 x týdně vedení školy Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Propagace mimoškolní činnosti zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních aktivit organizovaných neziskovými organizacemi, propagace jejich činnosti (hasiči, rybáři, ZUŠ) dle nabídky vedení školy Stručná charakteristika programu Termín konání Plnění Zapojení rodičů do akcí školy zapojit co nejvíce rodičů do dění školy dle nabídky třídní učitelé, realizátoři školních akcí 6 Spolupráce s institucemi PPP Policie ČR OSPOD Okresní metodik prevence Knihovna Česká Lípa Muzeum Česká Lípa apod.

19 18 7 Dokumentace a propagace Metodik prevence průběžně vyhodnocuje akce a aktivity, záznamy z výchovných komisí se uchovávají v ředitelně školy. Propagace MPP bude provedena prostřednictvím webových stránek: Informace rodičům předávají TU na třídních schůzkách. 8 Konzultační hodiny metodika prevence Středa 11:15 12:00 nebo čtvrtek 12:00 12:45, jiný termín po dohodě na tel Dokumenty Školský zákon ZÁKONY\Uplne_zneni_ŠZ_317_08.pdf Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ZÁKONY\Vyhlaska_71_72_73_74_umelec porad spec_zajm.pdf Aktuální Strategie prevence MŠMT ŠKOLY\školní poradenství\mb_38_2009_61_strategie_prevence_rpch_2009_2012.pdf Metodický pokyn k prevenci SPJ ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\PH_20006_07_51_MP_k_prevenci_SPJ_k_podpisu_mini.pdf Metodický pokyn k prevenci rasismu a xenofobie ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\LPMetodickypokynkprojevumxenofobie.pdf Metodický pokyn k šikaně ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\MB_24246_2008_6MP_k_sikane.pdf Spolupráce s policií ŠKOLY\školní poradenství\metodické pokyny MŠMT\Spolupráce s policií.doc 10 Přílohy Metodická doporučení k primární prevenci: samostatný dokument, k dispozici všem pedagogickým pracovníkům.

20 19 11 Hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit Počet celkově proškolených pedagogů Počet hodin II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH Počet hodin Počet zúčastněných rodičů III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Blok primární prevence Počet aktivit Počet žáků Počet hodin přímé práce Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby Školní kroužky Víkendové akce školy Prázdninové akce školy Jiné

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/15. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/15. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/15 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mgr. Leona Ježková, Václava Adamčíková 12.9.2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 2 2 Principy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola České Velenice Jméno a příjmení ředitele Ing. Oldřich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY školní rok 2016/17

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY školní rok 2016/17 Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909 e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz, www.zsstruznice.cz IČO: 70982660, DIČ: CZ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Školní metodici prevence: Mgr. Monika Dytrychová (pro 1. st.) Mgr. Iveta Kurdzielová (pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více