Zpravodaj obce Velký Ořechov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Velký Ořechov"

Transkript

1 Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 4 Prosinec 2006 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: WWW: Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Mgr. Alena Maňásková, Ing. Miroslav Majíček Úprava: Ing. Ondřej Bílek Vážení spoluobčané, v závěru roku k Vám přicházíme se čtvrtým číslem Zpravodaje obce Velký Ořechov. Ohlédneme se ve stručných komentářích za rokem Svými příspěvky nás zaujmou hasiči, sportovci, zahrádkáři, škola, paní matrikářka nám přináší společenskou rubriku. Obecní úřad dodá přehled z jednání Zastupitelstva obce a další důležité informace. Rok 2006 byl opravdu nabitý událostmi, zažili jsme troje volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a do Zastupitelstev obcí. Bývalým, ale i nově zvoleným zastupitelům přejí hodně úspěchů v práci pro obec. Pokračovaly práce na započatých akcích: "Inženýrské sítě v lokalitě Hájky a Sirkovice ke stavebním parcelám a "Rekonstrukce silnice". Chci poděkovat za trpělivost, ale i pomoc, rodinám bydlícím v průtahu silnice, protože to hlavně v letních měsících neměli jednoduché, ale děkuji i všem kterých se stavba dotýkala. V současné době máme zadáno v Hájcích pět stavebních parcel a po kolaudaci sítí začneme s prodejem. Připomínám, že stavební parceli prodává obec za 350,--Kč za m 2. Z důležitých akcí do budoucna. Věřím, že se podaří: - celková rekonstrukce Základní školy - opravy místních komunikací - vyřešení vypouštění odpadních vod Důležitým předpokladem uskutečnění uvedených akcí je získání potřebných finančních dotací. Vážení spoluobčané přeji Vám hlavně zdraví, trochu toho potřebného štěstí, lásku a rodinnou pohodu v příštím roce. Ing. Miroslav Majíček, starosta obce. ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO) Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2006 Bývalé zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce osmkrát, nové zastupitelstvo se sešlo třikrát. Schválilo dohromady 60 bodů usnesení, neschválilo 5 bodů usnesení, vzalo na vědomí 25 bodů usnesení. Výtah z usnesení: podání žádosti o dotaci na akci: Inženýrské sítí v lokalitě Hájky u MMR ČR v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury. prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 paní Aleně Čalové a dvěma dětem na adrese trvalého pobytu Velký Ořechov 32. úpravu dlouhodobých záloh při obsazování obecních bytů v nadstavbě budovy MŠ následovně: 1 + kuchyňský kout ,-- Kč 2 + kuchyňský kout ,-- Kč pracovníka na veřejně prospěšné práce, a to paní Věru Lacinovou Velký Ořechov 196. účetní závěrky v MŠ a ZŠ obce Velký Ořechov za r a dále schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku v obou příspěvkových organizacích do fondu odměn a fondu rezerv. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou v r změnu domovního řádu budovy MŠ ve Velkém Ořechově, a to písm. d) odst. 3) čl. 11, týkající se odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období.

2 -2- prodeje pozemku p. č. 88/12, orná půda v katastrálním území a majetku Obce Velký Ořechov o výměře m 2 na základě GP č /2004 vypracovaný Ing. Jiřím Mrůzkem Geoman Tř. T. Bati 39, Zlín, manželům panu Lukáši Juříkovi a paní Zuzaně Juříkové Velký Ořechov 188 za účelem výstavby rodinného domu za cenu 350,-- Kč/m 2. prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 panu Josefu Lamborovi, Velký Ořechov 168. prominutí od placení místních poplatků po dobu trvání nemoci (bezmocnosti) panu Michalu Gregorovi, Velký Ořechov 205. na základě výběrového řízení firmu Imos Zlín, s. r. o. Tečovice 353, PSČ , IČO dodavatelem stavby: ZTV Velký Ořechov lokalita Sirkovice a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo. na základě předložených nabídek, stavební dozor na akci: Silnice III/49 721: Velký Ořechov, průtah pana Ing. Josefa Mikla, Příluky 301, Zlín. Závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad podle písmene c) 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Pana Františka Svízelu, bytem Velký Ořechov 75, přísedícím u okresního soudu ve Zlíně. bezúplatný převod pozemků parcela č. 65/9 a 65/10 v k.ú. Velký Ořechov z vlastnictví státu na obec Velký Ořechov. Obec se zavazuje, že nemovitosti bude užívat k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním účelům a nebude je k takovým účelům pronajímat, a to po dobu nejméně 10-ti let a ani je po tuto dobu nepřevede na jiného majitele. Za každé takové porušení se zavazuje odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu. na základě 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 11 (slovy jedenáct) členů zastupitelstva pro další volební období. a, zápis do kroniky obce za rok 2003 b, odměnu kronikáři ve výši 4 000,-- Kč převedení fin. prostředků ve výši ,-- Kč schválených v rozpočtu obce na rok 2006 na účet TJ Sokol Velký Ořechov formou neinvestiční dotace. odstranění stavby, objekt nefunkční vodárny, na pozemku p. č. st. 261 v k.ú. a vlastnictví obce Velký Ořechov. přijetí dotace z MMR ČR do rozpočtu obce ve výši ,--Kč na financování výstavby inženýrských sítí v lokalitě Hájky. prodej stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,--Kč/m 2, a to st. pozemek p.č. 88/22 o výměře m 2 manželům panu MUDr. Lubomíru Páterovi a paní Janě Páterové, tř. Spojenců 1247, Otrokovice , vše v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. pronájem 1. patra budovy "Sýpky" na st. pozemku p. č. 195 v k. ú. a vlastnictví obce Velký Ořechov panu Josefu Vítkovi, Biskupice 21, , za účelem skladování použitých strojů. uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se Statutárním městem Zlín na zajištění výkonu přenesené působnosti dle ust. 52 písm. a) a 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou za úhradu nákladů s projednáváním přestupků spojených ve výši 500,-- Kč/projednaný přestupek. zprávu mandátové komise o ověření platnosti voleb členů Zastupitelstva obce. jednací řád Zastupitelstva obce. jednoho uvolněného člena Zastupitelstva obce, a to starostu obce. veřejnou volbu starosty, místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů. pana Ing. Miroslava Majíčka, nar , starostou obce. paní Mgr. Alenu Maňáskovou, nar , místostarostkou obce. pana Františka Bílka předsedou finančního výboru. pana Josefa Juříka předsedou kontrolního výboru. paní RNDr. Stanislavu Ulčíkovou a pana Ing. Josefa Mikla členy finančního výboru. pana Vlastimila Fojtácha a pana Jane Ristovského členy kontrolního výboru. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č : "ZTV Velký Ořechov lokalita Sirkovice", s firmou Imos s.r.o., Zlín

3 -3- Tečovice 353, Zlín. přijetí neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši ,-- Kč na věcné vybavení a odbornou přípravu SDH Velký Ořechov. prodej stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,-- Kč/m 2, a to st. Pozemku č. 88/21 o výměře m 2 panu Ing. Milanu Hudcovi, Kůty 1954 Zlín a st. pozemku č. 88/10 o výměře m 2 manželům panu Ladislavu Tobolíkovi, Tečovice 323, a paní Haně Tobolíkové, Česká 4762 Zlín , vše v k.ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. delegáta Ing. Miroslava Majíčka - starostu obce - při zastupování obce na valných hromadách Vak, a. s. Zlín a zároveň schválilo náhradníka paní Mgr. Alenu Maňáskovou místostarostku obce - při zastupování obce na valných hromadách Vak, a. s. Zlín. starostu obce Ing. Miroslava Majíčka a místostarostku Mgr. Alenu Maňáskovou jako oddávající. Schvaluje a stanovuje: výši odměn neuvolněným členům ZO s vyplácením od podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a dále výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. žádost ZŠ Velký Ořechov na využití prostředků ve výši 1000,--Kč z prodeje tělocvičného nářadí (kůň) ke koupi výstroje brankáře na florbal. vyhlášení záměru pronájmu pozemku (fotbalové hřiště) p. č. 63/13 ostatní plocha, v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov, organizaci TJ Sokol Velký Ořechov. Projednalo: rozpočet obce na rok rozpočet obce Velký Ořechov na r podle písm. c, odst. 2, 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a současně: a/ pověřilo starostu obce provádět úpravu rozpočtu obce v průběhu r za podmínek zachování příjmů a výdajů b/ pověřilo finanční výbor sledováním plnění rozpočtu obce za r včetně případných změn v průběhu roku a přípravou rozpočtu na r vyhlášení záměru prodeje stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,-- Kč/m 2, a to st. pozemku č. 88/19 o výměře m 2, panu MUDr. Sašovi Poledníkovi, Jižní 927, Uherské Hradiště, v k.ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. úpravu v odměňování členů ZO podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. Prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 panu Zbyňku Rosenbergovi, Velký Ořechov 106. Zrušení pokladního limitu v pokladně obce Velký Ořechov. Prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 paní Daně Bačové, Velký Ořechov 44. odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 660/9, trvalý travní porost v osobním, vlastnictví a v k.ú. Velký Ořechov o výměře m 2 od pana Stanislava Mrázka, Štěpnická 1096, Uherské Hradiště , v ceně 1,30 Kč/m 2. informaci o neplatičích místních poplatků s trvalým pobytem v obci za rok 2003, 2004, 2005 a o neplatičích hřbitovních služeb za rok 2003, 2004 a 2005, kteří uzavřeli smlouvy o pronájmu hřbitovního místa. Dále bere na vědomí informaci o občanech, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o nájmu hrobového místa a nemají zaplaceny poplatky za rok 2003, 2004 a úpravu výše věcně usměrněného nájemného v obecních bytech v nadstavbě budovy MŠ podle části 3 cenového výměru MF č. 06/2002. žádost pana Jiřího Maňáska ml., Velký Ořechov 129, o pronájmu nebytových prostor v prvním patře obecní budovy č. p. 16 na autobusovém nádraží ve Velkém Ořechově. informaci o pozemkových úpravách v k. ú. Velký Ořechov. informaci o zahájení rekonstrukce silnice III/49721: Velký Ořechov, průtah. příkaz starosty obce č. 1/2006 k periodické inventarizaci majetku Obce Velký Ořechov v roce zprávu starosty obce za volební období informaci o odstoupení paní Ing. Kateřiny Tihelkové, Napajedelská 152, Otrokovice, od koupi st. pozemku v lokalitě Hájky č. 88/21 o výměře m 2 ve vlastnictví a k. ú. Velký Ořechov. Výroční zprávu Základní školy ve Velkém Ořechově za školní rok 2005/2006.

4 -4- TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV Sportovní činnost: Mužstvo mužů odehrálo, pod vedením trenérů Libora Kadlčíka a Michala Talaše, ve 4. třídě sezonu na špici tabulky. Naše konečné 3. místo bylo nepostupové. Úspěchem bylo umístění Libora Kostelníka v soutěži střelců, kdy se stal se svými 23 brankami nejlepším střelcem soutěže. Dalším kladem je bezesporu fakt, že mužstvo omladilo. Staví na vlastních odchovancích, čímž se začala zúročovat dlouhodobá práce s mládežnickým oddílem žáků. Vzhledem k tomu, že na začátku sezony nemělo mužstvo vyloženě postupové ambice, lze uplynulou sezonu týmu mužů hodnotit jako úspěšnou. O úspěšnosti družstva žáků v minulém ročníku není pochyb. Naši žáci vybojovali první místo ve své soutěži. Jejich 20 vítězných a pouze dvě prohraná utkání z nich udělaly suverény soutěže. Kromě reprezentace obce v okresní soutěži bojovali za barvy oddílu a obce také na dvou turnajích. První proběhl v Komárově a druhý v domácím prostředí, na tradičním turnaji pořádaném na ukončení sezony a zahájení prázdnin. Z Komárova přivezli naši mladí fotbalisté putovní pohár za první místo, v domácím prostředí skončili, v již tradičně silné konkurenci, na třetím místě. Úspěchy žákovského týmu jsou dílem dlouhodobé práce trenérské dvojice Josef Zbranek a Roman Chaloupka, kteří práci s mladými fotbalisty obětují svůj volný čas. V zimě například zorganizovali a uskutečnili čtyřdenní soustředění žáků v tělovýchovném a rekreačním areálu v Sidonii. Jistě i tento fakt přispěl k výbornému umístění a růstu našich hráčů. Trenérům za to patří dík. Vzhledem k odchodu velkého množství žáků do vyšší věkové kategorie bylo rozhodnuto nepokračovat v žákovské soutěži i další sezonu, ale sehraný kolektiv doplnit zkušenými dorostenci a na podzim již zahájit novou sezonu s družstvem dorostu. Trenéři mužstva Josef Zbranek a jeho asistent Anton Greguš, tak se stejnými i staronovými členy hráčského kádru vstoupili do okresní soutěže dorostu. I když je nezkušené mužstvo po podzimní části až na osmém místě, má jeho výkon vzestupnou tendenci. Vzhledem k tomu, že soutěž je vyrovnaná a od 3. místa nás dělí pouhé tři body, mohou se příznivci mládežnické kopané těšit v jarní části na urputné boje o co nejlepší umístění. Zajímavostí a hlavně výborným výsledkem naší práce s mládeží je přestup Petry Gregorové z družstva žáků do juniorského dívčího fotbalového oddílu FC Synot, kde se ihned stala oporou týmu a její výkony a talent byly oceněny i nominací do juniorského reprezentačního výběru ČR. Společenská činnost: Mimo sportovní činnost, organizovanou a podporovanou Českomoravským fotbalovým svazem, soustředil TJ Sokol svoji pozornost na společenské akce. Zorganizoval utkání starých pánů mezi Velkým Ořechovem a Dobrkovicemi ukončený posezením u cimbálové muziky. Společenská akce a zábava doprovázela také turnaj žákovských mužstev. I když počasí letošního roku pořádání zábav pod širým nebem příliš nepřálo, dodrželi jsme tradici a zorganizovali ještě další dvě zábavy. Všem věrným příznivcům děkujeme za podporu a jejich účast i za nepříznivých podmínek. Organizačně - technické zabezpečí: Letos skončilo čtyřleté funkční období výboru TJ Sokol. Za toto období se podařilo vybudovat zastřešení šaten a zdokonalit zázemí pro pobyt diváků v areálu. Velkou výzvou zůstává stav hřiště, které svojí kvalitou a regulérností patří k nejproblematičtějším v okrese. Za této situace se výbor rozhodl k svépomocné úpravě hrací plochy. Příznivou skutečností byla přítomnost techniky pracující na rekonstrukci obecních komunikací a pomoc dalších podniků včetně zemědělského družstva KRAS. Radikální zásah do hřiště sice vyvolal diskuse i kritiku, ale skutečností zůstává, že hřiště se postupně daří srovnávat do regulérní podoby a to za minimálních finančních nákladů. Nový výbor, který byl mezi tím zvolen, v čele s novým předsedou Josefem Zbrankem, udělá všechno proto, aby domácí utkání soutěže mohly být hrány v co nejkratším možném termínu na novém povrchu. Tento cíl se setkal s pochopením a podporou jak okresního fotbalového svazu, tak zastupitelstva obce. Za tuto podporu i za podporu během celé sezony všem svým příznivcům děkujeme. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ohlédnutí za hasičským rokem 2006 Vážení občané, rok uběhl jako voda, proto mi dovolte, abych Vám v krátkosti připomněl naši činnost v uplynulém roce. Výjezd požární techniky prověřilo námětové cvičení v Březůvkách, kam vyjela Avie, Tatra 815 a 12 členů našeho sboru. V letošním roce jsme se bohužel nevyhnuli výjezdům k požárům. 16. května v brzkých ranních hodinách byl vyhlášen poplach k požáru skladovací a výrobní haly fy. Plat v Dobrkovicích. Posádka s cisternou prováděla zásah přímo na místě a část zásahového družstva se přemístila k požární nádrži, kde prováděla doplňování vody. Druhý výjezd proběhl 14. července ve večerních hodinách opět do obce Dobrkovice, tentokrát do fy. Zafo,

5 -5- kde hořely panely ze stavební buňky. Další výjezd neděle odpoledne 23. července, tentokrát požár míchárny barev fy. Rokospol v Kaňovicích. Mohu konstatovat, že připravenost našeho sboru, ať už v čase výjezdů od vyhlášení a také při činnosti u zásahů, je na dobré úrovni. Soutěže V roce 2006 náš sbor reprezentovalo 8 soutěžních družstev. Dvě družstva mužů, družstvo žen, muži nad 35 let, dvě družstva dorostenců a starších žáků. Muži projeli spoustu soutěží se střídavými výsledky. Áčko jedno vítězství na Hostišové, jinak dvě třetí místa. Konečné čtvrté místo ve Zlínské lize. Béčko nejlepší druhé místo v Horní Lhotě, třetí na Rackové, pětkrát čtvrtí. Ve Zlínské lize konečné páté místo. Na krajské soutěži ve Vsetíně obsadili třetí místo a v soutěži o pohár hejtmana Zlínského kraje místo druhé. Ženy absolvovaly dvacet tři soutěží, z toho pětkrát první, třikrát druhé, čtyřikrát třetí. Ve Zlínské lize celkové čtvrté místo. Dorostenci a dorostenky se zúčastnili pouze okresního kola v Loukách a oba kolektivy skončili na druhých místech. Žáci na okrskové soutěži v Doubravách obsadili první a druhé místo. V září na dobrkovském Soptíku druhé a třetí místo. V Kaňovicích na pohárové soutěži pro žáky obsadili místo první a druhé. Kulturní činnost V lednu jsme pořádali ples, únor patřil fotbalovému turnaji za účasti osmi mužských družstev z celého okolí, v březnu uspořádali naše ženy první ročník volejbalového turnaje. V červnu jsme pro naše nejmenší připravili dětský den se spoustou soutěží a zábavy. Počasí nám přálo a děti byly určitě taky spokojené. V odpoledních hodinách téhož dne odstartoval hlavní aktér Radim Gajdůšek první ročník pionýrového závodu tzv. Fechtl cupu. Na startu bylo připraveno dvacet závodníků různého věku a různých strojů. Vítězem se stal každý, kdo dojel z náročné cesty do cíle. V červenci jsme pořádali první ročník pohárové soutěže o putovní pohár SDH Velký Ořechov, na který se sjelo třicet čtyři družstev. Na rozloučenou s prázdninami uspořádali hasiči táborák na myslivecké chatě, na který jsou zváni nejen hasiči, ale i všichni občané naší obce. Jak si můžete přečíst, náš sbor je velmi aktivní a svou činností přispívá ke zlepšení sportovního i kulturního dění v obci. Závěrem mi dovolte, abych Vás touto cestou pozval na ples, který se bude konat 27. ledna, kde nám bude vyhrávat dechová hudba Bojané. Boďa Vlastimil, starosta SDH ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ Dne uplynulo 40 let od založení Českého zahrádkářského svazu ve Velkém Ořechově. Spolek zahrádkářů vznikl ve Velkém Ořechově dne a zakládajícími členy byli: přítel František Doležálek, přítel Josef Gregor, Vojtěch Jankůj, přítel Vladimír Kolařík, př. Karel Mareček, př. Jaroslav Mikeska, př. František Mizera, př. Miroslav Sedláček. Na ustavující schůzi byl zvolen předsedou př. Karel Mareček, funkci zastával velmi krátce, jen 7 měsíců. V tomtéž roce byla založena i zahrádkářská osada Vinohrady. Druhým předsedou ZO ČZS byl zvolen př. J. Mikeska ( ), od r do vedl organizaci př. Drahoš Ristovský. Dne byl zvolen novým předsedou př. František Mizera a tuto funkci zastával nepřetržitě 16 let, tj. do Od a dosud vede ZO ČZS př. Drahoš Ristovský. Dlouholetými členy výboru byli a někteří jsou dosud př. Oldřich Boďa, př. Vojtěch Jankůj, od r a dosud je členkou výboru př. Jana Kaňová. Členská základna k čítá 18 členů. V průběhu roku opustili ZO ze zdravotních důvodů př. Ludmila Sedláčková a zakládající člen a dlouholetý předseda ZO př. Fr. Mizera (úmrtí). Novým členem ZO se stal př. Jan Švub. Nedaří se získávat mladé členy do ZO. Zpracovna ovoce: vymoštování na jablečný mošt q a to jak od členů ZO ČZS, tak i od občanů. Část ovocného moštu byla zpracována na zavaření jako lahodné pití a větší množství moštu na ovocný kvas, z něhož je pak vypálen tzv. kalvados. Letos nebyla povidlárna využita. V r uspořádala organizace 3 akce: výroční členskou schůzi, jednodenní zájezd do ZOO Lešná, kde pak následovalo posezení v restauraci Lešná. Dále pak BESEDU, spojenou s posezením členů a jejich rodinných příslušníků u příležitosti 40. výročí založení spolku zahrádkářů v obci. Rady pro zahrádkáře: V lednu nezapomeňte: - přihnojujeme kompostem případně průmyslovými hnojivy - starší jabloně a hrušně připravujeme zmlazovacím řezem(zimní řez) tento úkon může být proveden i do 15. února

6 -6- - v teplejších slunných dnech (do konce února) odebíráme ze zdravých mladých stromků rouby. Rouby zakládáme do sklepa a pravidelně vlhčíme. - odrůdy jablek citlivé na vadnutí ukládáme do větších mikroténových sáčků, v bednách přikryjeme polyetylénovou fólií. Letošní úroda jablek byla velmi dobrá, rovněž úroda hrušek byla bohatá a úroda švestek (trnek) byla průměrná. Veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2007 a zahrádkářům bohatou úrodu přeje Drahoš Ristovský, předseda ČZS MATEŘSKÁ ŠKOLA Na hory podesáté Koncem března roku 1998 vyjela poprvé místní Mateřská škola spolu se sedmdesátkou dětí a rodičů na zimní víkendový pobyt. Od té doby organizujeme tuto akci každoročně a vždy se setká s velkým ohlasem, zejména zimním sportům a pohybu fandící rodičovské veřejnosti. V letech jsme využívali služeb chaty Brian na Horní Bečvě, v roce 2004 jsme vyjeli do zahraničí na slovenská Kasárna do hotelu Javorník a od roku 2005 jsme našli super zázemí na hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Přímo u hotelu je krásný nezáludný cvičný svah s vlekem, náročnější mohou využít blízké sjezdovky Razula nebo Galík. Náplní našich víkendů bývá kromě lyžování, běžkování, snowbordingu a sáňkování také karneval na sněhu, závodivé hry, tvořivé výtvarné dílny, různé turnaje pro dospělé i děti /ping-pong, stolní fotbal, bowling/, živé večerníčky a pro rodiče také občas společenské večery. Asi by dalo dost práce spočítat, kolik dětí i maminek si na těchto pobytech poprvé stouplo na lyže a dnes jsou z nich náruživí lyžaři a lyžařky. O oblibě akce svědčí i fakt, že řada rodin s námi jezdí celých deset let bez absence, i když jejich děti budou pomalu vycházet ze školy. Pro tento školní rok máme rezervován víkend od 5. do 7. ledna 2007 a poprvé s námi pojede pět nových rodin, z čehož máme velkou radost. S napětím očekáváme zprávy o počasí a pevně věříme, že nám sníh napadne. O hladký a příjemný pobyt se pak určitě budeme snažit všichni společně. Ředitelství Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín oznamuje, že dokumenty školy, výchovně vzdělávací koncepci, aktuality, fotky z akcí a jídelníček naleznete na webových stránkách školy: Mgr. Alena Maňásková, ředitelka MŠ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI TJ SOKOL Z historie oddílu kopané TJ Sokol pokračování. Po roce 1945 se několik chlapců zapojilo do sportovního zápolení v sousedním Částkově, Pašovicích či Kudlově. Živelně se organizovala fotbalová utkání i ve vzdálenějších obcích, kam se dojíždělo v neděli odpoledne na kolech. Snahám o vybudování vlastního hřiště a založení oddílu kopané vycházel vstříc i tehdejší MNV pod vedením předsedy Josefa Svízely poštmistra. Po otevření provizorní budovy školy / měšťanky 1946 / a budování základů budoucí školy/ / bylo započato s úpravou hřiště v Močílkách. Na nákladné zemní práce však nebylo dostatek finančních prostředků, proto bylo vybudováno hřiště v blízkosti školy na pozemcích, které v minulosti obhospodařoval řídící učitel. Šlo jen o malé hřiště, spíše o vyrovnaný terén, který měl rozměry asi 60 krát 35 metrů a dvě branky. Ze vzpomínky p. Jaroslava Rachůnka / nar. 1925/ je zřejmé, že po návratu z vojny v roce 1949 se na Velkém Ořechově již hrál fotbal jako soutěž. On sám spolu s několika chlapci, kteří měli před nástupem na vojnu, byl krátkou dobu zaměstnán v obci na prodloužení a úpravách hrací plochy. Práce se konaly manuálně, hlína se odvážela na dřevěných kolečkách nebo kravským potahem. V paměti starší generace utkvěla i jména prvních fotbalistů. Byli to: brankář Vl. Sedláček, bratr Slávek Sedláček /č.6 /,strážmistr SNB Novák, z Doubrav dojížděli Fr. Andrýsek nejstarší, nar.1917 a Alois Mikel / Fabišů / z Bohuslavic dojížděl Ševčík. Dále to byli Antonín Bláha, František Šůstek, č. 8 emigroval do Anglie. Ze Zlína dojížděl na motocyklu značky Norton kominík Šinderbal horlivý sportovec, z Hřiv. Újezdu útočník Josef Chmela /přiženil se do Dobrkovic/. Dalšími fotbalisty byli L. Šišma, Zdeněk Čáp hrával již dříve za Částkov,Alois Boďa, František Zajíc, Zdeněk Šůstek, Václav Talaš, Antonín Gergela. Vzápětí je doplňují Miloš Valerián, Milan Šůstek, koncem padesátých let Josef Gazdík /přiženil se z Nivnice /, Jakub Cahel, Josef Svízela, Stanislav Sedláček, Josef a Jaroslav Šůstkovi, Zdeněk Pešát, následně Vojtěch Velčovský a Vojtěch Jankůj. Počátky zřejmě nebyly jednoduché. Podle jedné verze se začínalo soutěžit dvakrát. Po prvním zahoření opadla iniciativa. Někteří hoši se odstěhovali, jiní měli problémy s dojížděním. Asi po půlroční či roční přestávce se začalo hrát znovu. Do základní sestavy byli zařazováni i zájemci mladší osmnácti let. Do hráčské průkazky se jim přidal 1 či 2 roky, aby mohli hrát soutěž za dospělé. Nedělní odpoledne se tak stávalo dostaveníčkem nejen samotných sportovců, ale především početného davu fanoušků, kteří pak výsledek utkání znovu rozebírali u piva v hospodě. Z počátku si výstroj hradili sportovci z vlastních prostředků. Oddíl kopané udržoval hřiště, zakoupil míče, sítě, praporky. Za šatnu sloužil až do sedmdesátých let průjezd a kůlna u Sedláčků č K celkovému zlepšení činnosti dochází v šedesátých letech. Iniciativou tehdejšího vedení /J. Svízela, Miloš Valerián a Josef Gazdík/ se prodlužuje hřiště směrem k učitelským bytovkám asi o dvanáct metrů. Prostředky se

7 získávají pořádáním maškarního plesu,divadelních představení a několika tanečních zábav v roce. Zlepšuje se i průprava, trénuje se i v průběhu týdne, do oddílu přichází řada sportovců z Dobrkovic, Kelník i Hřiv.Újezdu. V letní přestávce se pořádají turnaje. Určitým přínosem tomuto sportu jsou i školské soutěže v kopané, organizované v našem okrese. Po vybudování kulturního domu slouží od roku 1974 klubovna požárníků jako šatna fotbalistů. V roce 1977 bylo započato s výstavbou nové klubovny na výletišti u hřiště. K dokončení došlo až v roce V témže roce bylo do soutěže přihlášeno i žákovské družstvo. Mění se počátky fotbalových utkání dospělí hrají dopoledne, žákům je vyhrazeno odpoledne. Na tuto změnu reaguje i duchovní správce P. Jan Železník. Uspíšil počátky dopoledních nedělních bohoslužeb, aby byla umožněna části věřících návštěva fotbalového utkání. I on patřil k pravidelným a horlivým návštěvníkům. V roce 1972 byla provedena nákladná úprava hřiště za finanční podpory okresních orgánů tělovýchovy. Zvětšily se rozměry hřiště, byla provedena celková meliorace, vyrovnán terén a upraveno svahování obvodu hřiště. Po celém obvodu bylo vybudováno ocelové zábradlí, nové ocelové branky, východní strana byla doplněna lavicemi k sezení. V sezoně 1986/87 byly vybudovány ocelové tribuny se stánkem pro občerstvení a za brankou u silnice postavena ocelová konstrukce k zachycení míčů. V roce 1986 mužstvo postoupilo do III. třídy. Sezona 1986/87 byla tak podstatně náročnější po stránce organizační, herní i finanční. Soupeři byli kvalitnější, musely se překonávat větší vzdálenosti, zvýšily se finanční náklady. V první polovině soutěže šlo mužstvo od porážky k porážce, vzpamatovalo se až ve druhé části. Neúspěchy vedly i ke snížení počtu návštěvníků. Po roce se hrála opět základní IV. třída. V roce 1988 byla prováděna generální oprava zdravotního střediska. Klubovna TJ sloužila celý rok jako ordinace obvodního lékaře. Pro tyto účely byla provedena celková oprava vodoinstalace a elektrických rozvodů včetně izolací stěn šaten z prostředků stavební skupiny JZD Mír. Hřiště zároveň slouží i škole. Podstatná část výuky tělesné výchovy se za příznivého počasí realizuje zde. Významným doplňkem pro tyto účely je atletická škvárová dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký, hřiště pro odbíjenou a ocelová konstrukce pro hrazdu a disciplinu šplhu, která však volá po nutné generální opravě. Prostory hřiště využívají i hasiči na různé požární soutěže. /Ze zápisu kroniky obce za rok zapsal Mgr. Josef Hubáček/ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE ZA ROK 2006 Vítám tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí. V letošním roce se narodilo v naší obci 5 nových dětí: David Tománek, Aneta Hanáčková, Marek Slovák, Sabina Pospíšilová a Barbora Žváčková. Mládí je láska. Mládí je velká lidská moc Romana Šuranská a Jiří Žváček Josef Bílek a Daniela Dudková Rudolf Lacina a Soňa Hujíková Vladimír Kolařík a Lenka Borusíková Monika Jančaříková a David Zábojník. se rozhodli jít životem ve dvou. Ať je tedy, milí novomanželé, vaše společná budoucnost šťastná a pevná. A ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli Naposled jsme se letos rozloučili s 8 spoluobčany, na něž budeme už jen vzpomínat: Miloslavem a Marií Jahodovými, Jozefem Jarábkem, Helenou Obdržálkovou, Františkem Mizerou, Miloslavem Gregorem, Františkem Rachůnkem a Františkou Fojtáchovou. Během roku 2006 se do Velkého Ořechova přistěhovalo 12 lidí: Pavel Novotný s manželkou Marcelou a dcerou Martinou, Marie Fagulcová s dcerou Simonou, Martina Dvořáková s dětmi Michaelou a Jakubem, Jiří Žváček, ing. Josef Mikel, Aleš Šuráň a Pavla Tokárová. Z obce se do nových bydlišť odstěhovalo 14 osob: Jarmila Šůstková, Milan Skala s ženou Veronikou a dcerou Emílií, Miroslav Fojtách, Josef Bílek ml., Petr a Jakub Lukášíkovi, Erna Stodolová, Vladimír Kolařík, Alena Čalová s dětmi Alenou a Josefem a Petr Němeček. K je v obci 708 obyvatel. Oproti loňskému roku je to o 5 méně. Poslední přidělené číslo popisné je 218. Mgr. Alena Šturmová POSTŘEHY A UPOZORNĚNÍ Základní škola končí se sběrem papíru, poněvadž ceny odvozu začínají téměř převyšovat platbu za sesbíraný starý papír. (Oznámení ve Zpravodaji). Děkuji. Mgr. Jan Skopal Upozorňujeme rodiče na riskantní hry dětí. Jízdu na kárách a skateboardu. V jednom případě se děti chytají autobusů a nechají se táhnout. Tuto zábavu provozují děti na autobusovém nádraží. Ve druhém případě jezdí po chodnících a silnici od kostela dolů dědinou. Je zde nebezpečí, že dítě skončí pod autem!!!

8 -8- Rozmáhá se nám i nešvar sprejerství. Pocítila to v poslední době nová lokalita v Hájcích. Neznámí sprejeři poničili sloupky veřejného osvětlení, pilířky nízkého napětí a komunikaci. Kdo bude přistižen, s tím bude zahájeno správní řízení o ničení obecního majetku. Cena vodného od je 26,85 Kč včetně DPH za m 3. Cena za odvoz odpadu v obci na osobu je od ,--Kč. Tříkrálová sbírka se v obci uskuteční v sobotu ve hod. Ing. Miroslav Majíček Mobilní telefonní číslo na faru ve Velkém Ořechově je P. Stanislav Matyáš vedením paní učitelek "čarodějek" se žáci naučili říkanku se symbolickou halloweenskou slovní zásobou. Říkanku pak za doprovodu hudby pohybově ztvárnili ve strašidelných kostýmech, které si mohli vybrat z pomyslného šatníku. A tak ve třídě rejdilo několik čarodějnic, netopýrů, duchů, příšer a dokonce i pavouk. Praktické činnosti byly zaměřeny na vytvoření podzimního stromu z kamínků nalezených v našem katastru, drátků a korálků. Děti práce velmi bavila, ba dokonce je inspirovala, jak si opatřit vkusný dárek pro nejbližší. Dýňová párty pod hlavičkou výtvarné výchovy vycházela z motivace Halloweenu a podzimních prací s ovocem. Všichni žáci v průběhu 45 minut zvládli namalovat zátiší dýně s limonádou. Výsledky byly velmi pěkné a potěšily nejedno oko. Z KULTURY Ochotníci z Prakšic k nám zavítají v neděli s divadelním představením: "Hrátky s čertem". Plesovou sezonu začnou hasiči v sobotu hrají Bojané, myslivecký ples se uskuteční také v sobotu, a to a hraje Drietomanka. OBECNÍ KNIHOVNA Několik informací o práci místní knihovny. V roce 2006 bylo evidováno 93 čtenářů, z toho 57 mládeže. Knihovnu navštívilo 535 návštěvníků, kteří si vypůjčili knihy. Na veřejném internetu bylo 325 návštěvníků. Celkem bylo půjčeno za celý rok knih. Z toho naučné literatury pro dospělé 274 knih, krásné literatury pro dospělé 954 knih, naučné literatury pro děti 248 knih, krásné literatury pro děti 707 knih. Časopisů bylo půjčeno 276. Knihovna odebírá 2 časopisy Vlastu a Praktickou ženu. Tento rok bylo zakoupeno 30 knih z rozpočtu obce v částce 5100 Kč. Půjčovní doba je v pátek od 13 do 16 hodin. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti po celý rok 2007 přeje a na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marie Hubáčková ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ OŘECHOV V naší základní škole se nepoužíváme pouze klasické formy výuky, ale několikrát do roka zvolíme formu získávání vědomostí uspořádáním projektového dne. Poslední, který proběhl nejen pro naše žáky, ale i pro hosty ze Základní školy v Bohuslavicích u Zlína byl zaměřen na podzim a jmenoval se Barevné dny podzimu. Skládal se z šesti bloků a dvou dalších činností, které s tímto tématem souvisely. Anglický jazyk využil 31. říjen, kdy se v USA a Velké Británii slaví Halloween. Cílem anglického bloku projektového dne bylo tento svátek dětem více přiblížit. Pod Otevírací hodiny České pošty , , ; (přestávka a ) Podzimní státy se věnovaly zeměpisu, určitý čas byl věnován Kanadě (vlajka a znak červeného podzimního javorového listu) a Číně (tradice výroby papírových draků). Velký zájem a řadu zážitků měli žáci v odborné učebně chemie, kde paní učitelka předala formou zajímavých pokusů mnoho poznatků z této oblasti. Děti se dověděly, proč některé rostliny (např. hortensie) mohou měnit barvu květů, proč se plamen zabarví a jak je to s ohňostroji, jak funguje hašení a hasící přístroje, jak se připravují efektní dýmy při pódiových vystoupeních, proč mohou hořet kovy, jak hoří mokrý kapesník a přitom neshoří a úplně nejzajímavější byl pokus s kapkou na stole. Poslední blok byl pro žáky připraven v tělocvičně a ukázal v praxi canisterapii. Majitelka se svým vycvičeným labradorem ukázala dětem, jak se chovat při napadení cizím psem a jak speciálně připravený pes pomáhá postiženým dětem. Sedmáci absolvovali poutavá přírodopisná témata s paní učitelkou M. Holbovou s pomůckami Pytel domácí květeny a Pytel domácí zvířeny, zapůjčenými ekocentrem Žabka Staré Město. Dva nejstarší ročníky měly objednán výukový program v ZOO Lešná na téma Deštný prales. V učebnách zoologické zahrady získali žáci nové poznatky, zapojili se do řešení úkolů a soutěží a ti nejlepší si odnesli zajímavé ceny. Po poutavé výuce navštívili nově otevřený tropický pavilón, kde si své znalosti ještě doplnili. Celý projektový den se vydařil a už teď se těšíme na další, který připravujeme na leden 2007, a ten bude zaměřen na sportovní aktivity a výpočetní techniku. Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka ZŠ

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

Odkanalizování obce Tlumaèov

Odkanalizování obce Tlumaèov NOVINKY ROÈNÍK XVIII. I I ÈERVEN E 2009 0 CENA 5 Kè Odkanalizování obce Tlumaèov Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, po více jak deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací

Více