Zpravodaj obce Velký Ořechov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Velký Ořechov"

Transkript

1 Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 4 Prosinec 2006 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: WWW: Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Mgr. Alena Maňásková, Ing. Miroslav Majíček Úprava: Ing. Ondřej Bílek Vážení spoluobčané, v závěru roku k Vám přicházíme se čtvrtým číslem Zpravodaje obce Velký Ořechov. Ohlédneme se ve stručných komentářích za rokem Svými příspěvky nás zaujmou hasiči, sportovci, zahrádkáři, škola, paní matrikářka nám přináší společenskou rubriku. Obecní úřad dodá přehled z jednání Zastupitelstva obce a další důležité informace. Rok 2006 byl opravdu nabitý událostmi, zažili jsme troje volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a do Zastupitelstev obcí. Bývalým, ale i nově zvoleným zastupitelům přejí hodně úspěchů v práci pro obec. Pokračovaly práce na započatých akcích: "Inženýrské sítě v lokalitě Hájky a Sirkovice ke stavebním parcelám a "Rekonstrukce silnice". Chci poděkovat za trpělivost, ale i pomoc, rodinám bydlícím v průtahu silnice, protože to hlavně v letních měsících neměli jednoduché, ale děkuji i všem kterých se stavba dotýkala. V současné době máme zadáno v Hájcích pět stavebních parcel a po kolaudaci sítí začneme s prodejem. Připomínám, že stavební parceli prodává obec za 350,--Kč za m 2. Z důležitých akcí do budoucna. Věřím, že se podaří: - celková rekonstrukce Základní školy - opravy místních komunikací - vyřešení vypouštění odpadních vod Důležitým předpokladem uskutečnění uvedených akcí je získání potřebných finančních dotací. Vážení spoluobčané přeji Vám hlavně zdraví, trochu toho potřebného štěstí, lásku a rodinnou pohodu v příštím roce. Ing. Miroslav Majíček, starosta obce. ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO) Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2006 Bývalé zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce osmkrát, nové zastupitelstvo se sešlo třikrát. Schválilo dohromady 60 bodů usnesení, neschválilo 5 bodů usnesení, vzalo na vědomí 25 bodů usnesení. Výtah z usnesení: podání žádosti o dotaci na akci: Inženýrské sítí v lokalitě Hájky u MMR ČR v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury. prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 paní Aleně Čalové a dvěma dětem na adrese trvalého pobytu Velký Ořechov 32. úpravu dlouhodobých záloh při obsazování obecních bytů v nadstavbě budovy MŠ následovně: 1 + kuchyňský kout ,-- Kč 2 + kuchyňský kout ,-- Kč pracovníka na veřejně prospěšné práce, a to paní Věru Lacinovou Velký Ořechov 196. účetní závěrky v MŠ a ZŠ obce Velký Ořechov za r a dále schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku v obou příspěvkových organizacích do fondu odměn a fondu rezerv. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou v r změnu domovního řádu budovy MŠ ve Velkém Ořechově, a to písm. d) odst. 3) čl. 11, týkající se odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období.

2 -2- prodeje pozemku p. č. 88/12, orná půda v katastrálním území a majetku Obce Velký Ořechov o výměře m 2 na základě GP č /2004 vypracovaný Ing. Jiřím Mrůzkem Geoman Tř. T. Bati 39, Zlín, manželům panu Lukáši Juříkovi a paní Zuzaně Juříkové Velký Ořechov 188 za účelem výstavby rodinného domu za cenu 350,-- Kč/m 2. prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 panu Josefu Lamborovi, Velký Ořechov 168. prominutí od placení místních poplatků po dobu trvání nemoci (bezmocnosti) panu Michalu Gregorovi, Velký Ořechov 205. na základě výběrového řízení firmu Imos Zlín, s. r. o. Tečovice 353, PSČ , IČO dodavatelem stavby: ZTV Velký Ořechov lokalita Sirkovice a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo. na základě předložených nabídek, stavební dozor na akci: Silnice III/49 721: Velký Ořechov, průtah pana Ing. Josefa Mikla, Příluky 301, Zlín. Závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad podle písmene c) 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Pana Františka Svízelu, bytem Velký Ořechov 75, přísedícím u okresního soudu ve Zlíně. bezúplatný převod pozemků parcela č. 65/9 a 65/10 v k.ú. Velký Ořechov z vlastnictví státu na obec Velký Ořechov. Obec se zavazuje, že nemovitosti bude užívat k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním účelům a nebude je k takovým účelům pronajímat, a to po dobu nejméně 10-ti let a ani je po tuto dobu nepřevede na jiného majitele. Za každé takové porušení se zavazuje odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu. na základě 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 11 (slovy jedenáct) členů zastupitelstva pro další volební období. a, zápis do kroniky obce za rok 2003 b, odměnu kronikáři ve výši 4 000,-- Kč převedení fin. prostředků ve výši ,-- Kč schválených v rozpočtu obce na rok 2006 na účet TJ Sokol Velký Ořechov formou neinvestiční dotace. odstranění stavby, objekt nefunkční vodárny, na pozemku p. č. st. 261 v k.ú. a vlastnictví obce Velký Ořechov. přijetí dotace z MMR ČR do rozpočtu obce ve výši ,--Kč na financování výstavby inženýrských sítí v lokalitě Hájky. prodej stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,--Kč/m 2, a to st. pozemek p.č. 88/22 o výměře m 2 manželům panu MUDr. Lubomíru Páterovi a paní Janě Páterové, tř. Spojenců 1247, Otrokovice , vše v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. pronájem 1. patra budovy "Sýpky" na st. pozemku p. č. 195 v k. ú. a vlastnictví obce Velký Ořechov panu Josefu Vítkovi, Biskupice 21, , za účelem skladování použitých strojů. uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se Statutárním městem Zlín na zajištění výkonu přenesené působnosti dle ust. 52 písm. a) a 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou za úhradu nákladů s projednáváním přestupků spojených ve výši 500,-- Kč/projednaný přestupek. zprávu mandátové komise o ověření platnosti voleb členů Zastupitelstva obce. jednací řád Zastupitelstva obce. jednoho uvolněného člena Zastupitelstva obce, a to starostu obce. veřejnou volbu starosty, místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů. pana Ing. Miroslava Majíčka, nar , starostou obce. paní Mgr. Alenu Maňáskovou, nar , místostarostkou obce. pana Františka Bílka předsedou finančního výboru. pana Josefa Juříka předsedou kontrolního výboru. paní RNDr. Stanislavu Ulčíkovou a pana Ing. Josefa Mikla členy finančního výboru. pana Vlastimila Fojtácha a pana Jane Ristovského členy kontrolního výboru. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č : "ZTV Velký Ořechov lokalita Sirkovice", s firmou Imos s.r.o., Zlín

3 -3- Tečovice 353, Zlín. přijetí neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši ,-- Kč na věcné vybavení a odbornou přípravu SDH Velký Ořechov. prodej stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,-- Kč/m 2, a to st. Pozemku č. 88/21 o výměře m 2 panu Ing. Milanu Hudcovi, Kůty 1954 Zlín a st. pozemku č. 88/10 o výměře m 2 manželům panu Ladislavu Tobolíkovi, Tečovice 323, a paní Haně Tobolíkové, Česká 4762 Zlín , vše v k.ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. delegáta Ing. Miroslava Majíčka - starostu obce - při zastupování obce na valných hromadách Vak, a. s. Zlín a zároveň schválilo náhradníka paní Mgr. Alenu Maňáskovou místostarostku obce - při zastupování obce na valných hromadách Vak, a. s. Zlín. starostu obce Ing. Miroslava Majíčka a místostarostku Mgr. Alenu Maňáskovou jako oddávající. Schvaluje a stanovuje: výši odměn neuvolněným členům ZO s vyplácením od podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a dále výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. žádost ZŠ Velký Ořechov na využití prostředků ve výši 1000,--Kč z prodeje tělocvičného nářadí (kůň) ke koupi výstroje brankáře na florbal. vyhlášení záměru pronájmu pozemku (fotbalové hřiště) p. č. 63/13 ostatní plocha, v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov, organizaci TJ Sokol Velký Ořechov. Projednalo: rozpočet obce na rok rozpočet obce Velký Ořechov na r podle písm. c, odst. 2, 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a současně: a/ pověřilo starostu obce provádět úpravu rozpočtu obce v průběhu r za podmínek zachování příjmů a výdajů b/ pověřilo finanční výbor sledováním plnění rozpočtu obce za r včetně případných změn v průběhu roku a přípravou rozpočtu na r vyhlášení záměru prodeje stavebního pozemku v lokalitě Hájky v ceně 350,-- Kč/m 2, a to st. pozemku č. 88/19 o výměře m 2, panu MUDr. Sašovi Poledníkovi, Jižní 927, Uherské Hradiště, v k.ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov. úpravu v odměňování členů ZO podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. Prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 panu Zbyňku Rosenbergovi, Velký Ořechov 106. Zrušení pokladního limitu v pokladně obce Velký Ořechov. Prominutí od placení místních poplatků na rok 2006 paní Daně Bačové, Velký Ořechov 44. odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 660/9, trvalý travní porost v osobním, vlastnictví a v k.ú. Velký Ořechov o výměře m 2 od pana Stanislava Mrázka, Štěpnická 1096, Uherské Hradiště , v ceně 1,30 Kč/m 2. informaci o neplatičích místních poplatků s trvalým pobytem v obci za rok 2003, 2004, 2005 a o neplatičích hřbitovních služeb za rok 2003, 2004 a 2005, kteří uzavřeli smlouvy o pronájmu hřbitovního místa. Dále bere na vědomí informaci o občanech, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o nájmu hrobového místa a nemají zaplaceny poplatky za rok 2003, 2004 a úpravu výše věcně usměrněného nájemného v obecních bytech v nadstavbě budovy MŠ podle části 3 cenového výměru MF č. 06/2002. žádost pana Jiřího Maňáska ml., Velký Ořechov 129, o pronájmu nebytových prostor v prvním patře obecní budovy č. p. 16 na autobusovém nádraží ve Velkém Ořechově. informaci o pozemkových úpravách v k. ú. Velký Ořechov. informaci o zahájení rekonstrukce silnice III/49721: Velký Ořechov, průtah. příkaz starosty obce č. 1/2006 k periodické inventarizaci majetku Obce Velký Ořechov v roce zprávu starosty obce za volební období informaci o odstoupení paní Ing. Kateřiny Tihelkové, Napajedelská 152, Otrokovice, od koupi st. pozemku v lokalitě Hájky č. 88/21 o výměře m 2 ve vlastnictví a k. ú. Velký Ořechov. Výroční zprávu Základní školy ve Velkém Ořechově za školní rok 2005/2006.

4 -4- TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV Sportovní činnost: Mužstvo mužů odehrálo, pod vedením trenérů Libora Kadlčíka a Michala Talaše, ve 4. třídě sezonu na špici tabulky. Naše konečné 3. místo bylo nepostupové. Úspěchem bylo umístění Libora Kostelníka v soutěži střelců, kdy se stal se svými 23 brankami nejlepším střelcem soutěže. Dalším kladem je bezesporu fakt, že mužstvo omladilo. Staví na vlastních odchovancích, čímž se začala zúročovat dlouhodobá práce s mládežnickým oddílem žáků. Vzhledem k tomu, že na začátku sezony nemělo mužstvo vyloženě postupové ambice, lze uplynulou sezonu týmu mužů hodnotit jako úspěšnou. O úspěšnosti družstva žáků v minulém ročníku není pochyb. Naši žáci vybojovali první místo ve své soutěži. Jejich 20 vítězných a pouze dvě prohraná utkání z nich udělaly suverény soutěže. Kromě reprezentace obce v okresní soutěži bojovali za barvy oddílu a obce také na dvou turnajích. První proběhl v Komárově a druhý v domácím prostředí, na tradičním turnaji pořádaném na ukončení sezony a zahájení prázdnin. Z Komárova přivezli naši mladí fotbalisté putovní pohár za první místo, v domácím prostředí skončili, v již tradičně silné konkurenci, na třetím místě. Úspěchy žákovského týmu jsou dílem dlouhodobé práce trenérské dvojice Josef Zbranek a Roman Chaloupka, kteří práci s mladými fotbalisty obětují svůj volný čas. V zimě například zorganizovali a uskutečnili čtyřdenní soustředění žáků v tělovýchovném a rekreačním areálu v Sidonii. Jistě i tento fakt přispěl k výbornému umístění a růstu našich hráčů. Trenérům za to patří dík. Vzhledem k odchodu velkého množství žáků do vyšší věkové kategorie bylo rozhodnuto nepokračovat v žákovské soutěži i další sezonu, ale sehraný kolektiv doplnit zkušenými dorostenci a na podzim již zahájit novou sezonu s družstvem dorostu. Trenéři mužstva Josef Zbranek a jeho asistent Anton Greguš, tak se stejnými i staronovými členy hráčského kádru vstoupili do okresní soutěže dorostu. I když je nezkušené mužstvo po podzimní části až na osmém místě, má jeho výkon vzestupnou tendenci. Vzhledem k tomu, že soutěž je vyrovnaná a od 3. místa nás dělí pouhé tři body, mohou se příznivci mládežnické kopané těšit v jarní části na urputné boje o co nejlepší umístění. Zajímavostí a hlavně výborným výsledkem naší práce s mládeží je přestup Petry Gregorové z družstva žáků do juniorského dívčího fotbalového oddílu FC Synot, kde se ihned stala oporou týmu a její výkony a talent byly oceněny i nominací do juniorského reprezentačního výběru ČR. Společenská činnost: Mimo sportovní činnost, organizovanou a podporovanou Českomoravským fotbalovým svazem, soustředil TJ Sokol svoji pozornost na společenské akce. Zorganizoval utkání starých pánů mezi Velkým Ořechovem a Dobrkovicemi ukončený posezením u cimbálové muziky. Společenská akce a zábava doprovázela také turnaj žákovských mužstev. I když počasí letošního roku pořádání zábav pod širým nebem příliš nepřálo, dodrželi jsme tradici a zorganizovali ještě další dvě zábavy. Všem věrným příznivcům děkujeme za podporu a jejich účast i za nepříznivých podmínek. Organizačně - technické zabezpečí: Letos skončilo čtyřleté funkční období výboru TJ Sokol. Za toto období se podařilo vybudovat zastřešení šaten a zdokonalit zázemí pro pobyt diváků v areálu. Velkou výzvou zůstává stav hřiště, které svojí kvalitou a regulérností patří k nejproblematičtějším v okrese. Za této situace se výbor rozhodl k svépomocné úpravě hrací plochy. Příznivou skutečností byla přítomnost techniky pracující na rekonstrukci obecních komunikací a pomoc dalších podniků včetně zemědělského družstva KRAS. Radikální zásah do hřiště sice vyvolal diskuse i kritiku, ale skutečností zůstává, že hřiště se postupně daří srovnávat do regulérní podoby a to za minimálních finančních nákladů. Nový výbor, který byl mezi tím zvolen, v čele s novým předsedou Josefem Zbrankem, udělá všechno proto, aby domácí utkání soutěže mohly být hrány v co nejkratším možném termínu na novém povrchu. Tento cíl se setkal s pochopením a podporou jak okresního fotbalového svazu, tak zastupitelstva obce. Za tuto podporu i za podporu během celé sezony všem svým příznivcům děkujeme. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ohlédnutí za hasičským rokem 2006 Vážení občané, rok uběhl jako voda, proto mi dovolte, abych Vám v krátkosti připomněl naši činnost v uplynulém roce. Výjezd požární techniky prověřilo námětové cvičení v Březůvkách, kam vyjela Avie, Tatra 815 a 12 členů našeho sboru. V letošním roce jsme se bohužel nevyhnuli výjezdům k požárům. 16. května v brzkých ranních hodinách byl vyhlášen poplach k požáru skladovací a výrobní haly fy. Plat v Dobrkovicích. Posádka s cisternou prováděla zásah přímo na místě a část zásahového družstva se přemístila k požární nádrži, kde prováděla doplňování vody. Druhý výjezd proběhl 14. července ve večerních hodinách opět do obce Dobrkovice, tentokrát do fy. Zafo,

5 -5- kde hořely panely ze stavební buňky. Další výjezd neděle odpoledne 23. července, tentokrát požár míchárny barev fy. Rokospol v Kaňovicích. Mohu konstatovat, že připravenost našeho sboru, ať už v čase výjezdů od vyhlášení a také při činnosti u zásahů, je na dobré úrovni. Soutěže V roce 2006 náš sbor reprezentovalo 8 soutěžních družstev. Dvě družstva mužů, družstvo žen, muži nad 35 let, dvě družstva dorostenců a starších žáků. Muži projeli spoustu soutěží se střídavými výsledky. Áčko jedno vítězství na Hostišové, jinak dvě třetí místa. Konečné čtvrté místo ve Zlínské lize. Béčko nejlepší druhé místo v Horní Lhotě, třetí na Rackové, pětkrát čtvrtí. Ve Zlínské lize konečné páté místo. Na krajské soutěži ve Vsetíně obsadili třetí místo a v soutěži o pohár hejtmana Zlínského kraje místo druhé. Ženy absolvovaly dvacet tři soutěží, z toho pětkrát první, třikrát druhé, čtyřikrát třetí. Ve Zlínské lize celkové čtvrté místo. Dorostenci a dorostenky se zúčastnili pouze okresního kola v Loukách a oba kolektivy skončili na druhých místech. Žáci na okrskové soutěži v Doubravách obsadili první a druhé místo. V září na dobrkovském Soptíku druhé a třetí místo. V Kaňovicích na pohárové soutěži pro žáky obsadili místo první a druhé. Kulturní činnost V lednu jsme pořádali ples, únor patřil fotbalovému turnaji za účasti osmi mužských družstev z celého okolí, v březnu uspořádali naše ženy první ročník volejbalového turnaje. V červnu jsme pro naše nejmenší připravili dětský den se spoustou soutěží a zábavy. Počasí nám přálo a děti byly určitě taky spokojené. V odpoledních hodinách téhož dne odstartoval hlavní aktér Radim Gajdůšek první ročník pionýrového závodu tzv. Fechtl cupu. Na startu bylo připraveno dvacet závodníků různého věku a různých strojů. Vítězem se stal každý, kdo dojel z náročné cesty do cíle. V červenci jsme pořádali první ročník pohárové soutěže o putovní pohár SDH Velký Ořechov, na který se sjelo třicet čtyři družstev. Na rozloučenou s prázdninami uspořádali hasiči táborák na myslivecké chatě, na který jsou zváni nejen hasiči, ale i všichni občané naší obce. Jak si můžete přečíst, náš sbor je velmi aktivní a svou činností přispívá ke zlepšení sportovního i kulturního dění v obci. Závěrem mi dovolte, abych Vás touto cestou pozval na ples, který se bude konat 27. ledna, kde nám bude vyhrávat dechová hudba Bojané. Boďa Vlastimil, starosta SDH ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ Dne uplynulo 40 let od založení Českého zahrádkářského svazu ve Velkém Ořechově. Spolek zahrádkářů vznikl ve Velkém Ořechově dne a zakládajícími členy byli: přítel František Doležálek, přítel Josef Gregor, Vojtěch Jankůj, přítel Vladimír Kolařík, př. Karel Mareček, př. Jaroslav Mikeska, př. František Mizera, př. Miroslav Sedláček. Na ustavující schůzi byl zvolen předsedou př. Karel Mareček, funkci zastával velmi krátce, jen 7 měsíců. V tomtéž roce byla založena i zahrádkářská osada Vinohrady. Druhým předsedou ZO ČZS byl zvolen př. J. Mikeska ( ), od r do vedl organizaci př. Drahoš Ristovský. Dne byl zvolen novým předsedou př. František Mizera a tuto funkci zastával nepřetržitě 16 let, tj. do Od a dosud vede ZO ČZS př. Drahoš Ristovský. Dlouholetými členy výboru byli a někteří jsou dosud př. Oldřich Boďa, př. Vojtěch Jankůj, od r a dosud je členkou výboru př. Jana Kaňová. Členská základna k čítá 18 členů. V průběhu roku opustili ZO ze zdravotních důvodů př. Ludmila Sedláčková a zakládající člen a dlouholetý předseda ZO př. Fr. Mizera (úmrtí). Novým členem ZO se stal př. Jan Švub. Nedaří se získávat mladé členy do ZO. Zpracovna ovoce: vymoštování na jablečný mošt q a to jak od členů ZO ČZS, tak i od občanů. Část ovocného moštu byla zpracována na zavaření jako lahodné pití a větší množství moštu na ovocný kvas, z něhož je pak vypálen tzv. kalvados. Letos nebyla povidlárna využita. V r uspořádala organizace 3 akce: výroční členskou schůzi, jednodenní zájezd do ZOO Lešná, kde pak následovalo posezení v restauraci Lešná. Dále pak BESEDU, spojenou s posezením členů a jejich rodinných příslušníků u příležitosti 40. výročí založení spolku zahrádkářů v obci. Rady pro zahrádkáře: V lednu nezapomeňte: - přihnojujeme kompostem případně průmyslovými hnojivy - starší jabloně a hrušně připravujeme zmlazovacím řezem(zimní řez) tento úkon může být proveden i do 15. února

6 -6- - v teplejších slunných dnech (do konce února) odebíráme ze zdravých mladých stromků rouby. Rouby zakládáme do sklepa a pravidelně vlhčíme. - odrůdy jablek citlivé na vadnutí ukládáme do větších mikroténových sáčků, v bednách přikryjeme polyetylénovou fólií. Letošní úroda jablek byla velmi dobrá, rovněž úroda hrušek byla bohatá a úroda švestek (trnek) byla průměrná. Veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2007 a zahrádkářům bohatou úrodu přeje Drahoš Ristovský, předseda ČZS MATEŘSKÁ ŠKOLA Na hory podesáté Koncem března roku 1998 vyjela poprvé místní Mateřská škola spolu se sedmdesátkou dětí a rodičů na zimní víkendový pobyt. Od té doby organizujeme tuto akci každoročně a vždy se setká s velkým ohlasem, zejména zimním sportům a pohybu fandící rodičovské veřejnosti. V letech jsme využívali služeb chaty Brian na Horní Bečvě, v roce 2004 jsme vyjeli do zahraničí na slovenská Kasárna do hotelu Javorník a od roku 2005 jsme našli super zázemí na hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Přímo u hotelu je krásný nezáludný cvičný svah s vlekem, náročnější mohou využít blízké sjezdovky Razula nebo Galík. Náplní našich víkendů bývá kromě lyžování, běžkování, snowbordingu a sáňkování také karneval na sněhu, závodivé hry, tvořivé výtvarné dílny, různé turnaje pro dospělé i děti /ping-pong, stolní fotbal, bowling/, živé večerníčky a pro rodiče také občas společenské večery. Asi by dalo dost práce spočítat, kolik dětí i maminek si na těchto pobytech poprvé stouplo na lyže a dnes jsou z nich náruživí lyžaři a lyžařky. O oblibě akce svědčí i fakt, že řada rodin s námi jezdí celých deset let bez absence, i když jejich děti budou pomalu vycházet ze školy. Pro tento školní rok máme rezervován víkend od 5. do 7. ledna 2007 a poprvé s námi pojede pět nových rodin, z čehož máme velkou radost. S napětím očekáváme zprávy o počasí a pevně věříme, že nám sníh napadne. O hladký a příjemný pobyt se pak určitě budeme snažit všichni společně. Ředitelství Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín oznamuje, že dokumenty školy, výchovně vzdělávací koncepci, aktuality, fotky z akcí a jídelníček naleznete na webových stránkách školy: Mgr. Alena Maňásková, ředitelka MŠ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI TJ SOKOL Z historie oddílu kopané TJ Sokol pokračování. Po roce 1945 se několik chlapců zapojilo do sportovního zápolení v sousedním Částkově, Pašovicích či Kudlově. Živelně se organizovala fotbalová utkání i ve vzdálenějších obcích, kam se dojíždělo v neděli odpoledne na kolech. Snahám o vybudování vlastního hřiště a založení oddílu kopané vycházel vstříc i tehdejší MNV pod vedením předsedy Josefa Svízely poštmistra. Po otevření provizorní budovy školy / měšťanky 1946 / a budování základů budoucí školy/ / bylo započato s úpravou hřiště v Močílkách. Na nákladné zemní práce však nebylo dostatek finančních prostředků, proto bylo vybudováno hřiště v blízkosti školy na pozemcích, které v minulosti obhospodařoval řídící učitel. Šlo jen o malé hřiště, spíše o vyrovnaný terén, který měl rozměry asi 60 krát 35 metrů a dvě branky. Ze vzpomínky p. Jaroslava Rachůnka / nar. 1925/ je zřejmé, že po návratu z vojny v roce 1949 se na Velkém Ořechově již hrál fotbal jako soutěž. On sám spolu s několika chlapci, kteří měli před nástupem na vojnu, byl krátkou dobu zaměstnán v obci na prodloužení a úpravách hrací plochy. Práce se konaly manuálně, hlína se odvážela na dřevěných kolečkách nebo kravským potahem. V paměti starší generace utkvěla i jména prvních fotbalistů. Byli to: brankář Vl. Sedláček, bratr Slávek Sedláček /č.6 /,strážmistr SNB Novák, z Doubrav dojížděli Fr. Andrýsek nejstarší, nar.1917 a Alois Mikel / Fabišů / z Bohuslavic dojížděl Ševčík. Dále to byli Antonín Bláha, František Šůstek, č. 8 emigroval do Anglie. Ze Zlína dojížděl na motocyklu značky Norton kominík Šinderbal horlivý sportovec, z Hřiv. Újezdu útočník Josef Chmela /přiženil se do Dobrkovic/. Dalšími fotbalisty byli L. Šišma, Zdeněk Čáp hrával již dříve za Částkov,Alois Boďa, František Zajíc, Zdeněk Šůstek, Václav Talaš, Antonín Gergela. Vzápětí je doplňují Miloš Valerián, Milan Šůstek, koncem padesátých let Josef Gazdík /přiženil se z Nivnice /, Jakub Cahel, Josef Svízela, Stanislav Sedláček, Josef a Jaroslav Šůstkovi, Zdeněk Pešát, následně Vojtěch Velčovský a Vojtěch Jankůj. Počátky zřejmě nebyly jednoduché. Podle jedné verze se začínalo soutěžit dvakrát. Po prvním zahoření opadla iniciativa. Někteří hoši se odstěhovali, jiní měli problémy s dojížděním. Asi po půlroční či roční přestávce se začalo hrát znovu. Do základní sestavy byli zařazováni i zájemci mladší osmnácti let. Do hráčské průkazky se jim přidal 1 či 2 roky, aby mohli hrát soutěž za dospělé. Nedělní odpoledne se tak stávalo dostaveníčkem nejen samotných sportovců, ale především početného davu fanoušků, kteří pak výsledek utkání znovu rozebírali u piva v hospodě. Z počátku si výstroj hradili sportovci z vlastních prostředků. Oddíl kopané udržoval hřiště, zakoupil míče, sítě, praporky. Za šatnu sloužil až do sedmdesátých let průjezd a kůlna u Sedláčků č K celkovému zlepšení činnosti dochází v šedesátých letech. Iniciativou tehdejšího vedení /J. Svízela, Miloš Valerián a Josef Gazdík/ se prodlužuje hřiště směrem k učitelským bytovkám asi o dvanáct metrů. Prostředky se

7 získávají pořádáním maškarního plesu,divadelních představení a několika tanečních zábav v roce. Zlepšuje se i průprava, trénuje se i v průběhu týdne, do oddílu přichází řada sportovců z Dobrkovic, Kelník i Hřiv.Újezdu. V letní přestávce se pořádají turnaje. Určitým přínosem tomuto sportu jsou i školské soutěže v kopané, organizované v našem okrese. Po vybudování kulturního domu slouží od roku 1974 klubovna požárníků jako šatna fotbalistů. V roce 1977 bylo započato s výstavbou nové klubovny na výletišti u hřiště. K dokončení došlo až v roce V témže roce bylo do soutěže přihlášeno i žákovské družstvo. Mění se počátky fotbalových utkání dospělí hrají dopoledne, žákům je vyhrazeno odpoledne. Na tuto změnu reaguje i duchovní správce P. Jan Železník. Uspíšil počátky dopoledních nedělních bohoslužeb, aby byla umožněna části věřících návštěva fotbalového utkání. I on patřil k pravidelným a horlivým návštěvníkům. V roce 1972 byla provedena nákladná úprava hřiště za finanční podpory okresních orgánů tělovýchovy. Zvětšily se rozměry hřiště, byla provedena celková meliorace, vyrovnán terén a upraveno svahování obvodu hřiště. Po celém obvodu bylo vybudováno ocelové zábradlí, nové ocelové branky, východní strana byla doplněna lavicemi k sezení. V sezoně 1986/87 byly vybudovány ocelové tribuny se stánkem pro občerstvení a za brankou u silnice postavena ocelová konstrukce k zachycení míčů. V roce 1986 mužstvo postoupilo do III. třídy. Sezona 1986/87 byla tak podstatně náročnější po stránce organizační, herní i finanční. Soupeři byli kvalitnější, musely se překonávat větší vzdálenosti, zvýšily se finanční náklady. V první polovině soutěže šlo mužstvo od porážky k porážce, vzpamatovalo se až ve druhé části. Neúspěchy vedly i ke snížení počtu návštěvníků. Po roce se hrála opět základní IV. třída. V roce 1988 byla prováděna generální oprava zdravotního střediska. Klubovna TJ sloužila celý rok jako ordinace obvodního lékaře. Pro tyto účely byla provedena celková oprava vodoinstalace a elektrických rozvodů včetně izolací stěn šaten z prostředků stavební skupiny JZD Mír. Hřiště zároveň slouží i škole. Podstatná část výuky tělesné výchovy se za příznivého počasí realizuje zde. Významným doplňkem pro tyto účely je atletická škvárová dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký, hřiště pro odbíjenou a ocelová konstrukce pro hrazdu a disciplinu šplhu, která však volá po nutné generální opravě. Prostory hřiště využívají i hasiči na různé požární soutěže. /Ze zápisu kroniky obce za rok zapsal Mgr. Josef Hubáček/ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE ZA ROK 2006 Vítám tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí. V letošním roce se narodilo v naší obci 5 nových dětí: David Tománek, Aneta Hanáčková, Marek Slovák, Sabina Pospíšilová a Barbora Žváčková. Mládí je láska. Mládí je velká lidská moc Romana Šuranská a Jiří Žváček Josef Bílek a Daniela Dudková Rudolf Lacina a Soňa Hujíková Vladimír Kolařík a Lenka Borusíková Monika Jančaříková a David Zábojník. se rozhodli jít životem ve dvou. Ať je tedy, milí novomanželé, vaše společná budoucnost šťastná a pevná. A ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli Naposled jsme se letos rozloučili s 8 spoluobčany, na něž budeme už jen vzpomínat: Miloslavem a Marií Jahodovými, Jozefem Jarábkem, Helenou Obdržálkovou, Františkem Mizerou, Miloslavem Gregorem, Františkem Rachůnkem a Františkou Fojtáchovou. Během roku 2006 se do Velkého Ořechova přistěhovalo 12 lidí: Pavel Novotný s manželkou Marcelou a dcerou Martinou, Marie Fagulcová s dcerou Simonou, Martina Dvořáková s dětmi Michaelou a Jakubem, Jiří Žváček, ing. Josef Mikel, Aleš Šuráň a Pavla Tokárová. Z obce se do nových bydlišť odstěhovalo 14 osob: Jarmila Šůstková, Milan Skala s ženou Veronikou a dcerou Emílií, Miroslav Fojtách, Josef Bílek ml., Petr a Jakub Lukášíkovi, Erna Stodolová, Vladimír Kolařík, Alena Čalová s dětmi Alenou a Josefem a Petr Němeček. K je v obci 708 obyvatel. Oproti loňskému roku je to o 5 méně. Poslední přidělené číslo popisné je 218. Mgr. Alena Šturmová POSTŘEHY A UPOZORNĚNÍ Základní škola končí se sběrem papíru, poněvadž ceny odvozu začínají téměř převyšovat platbu za sesbíraný starý papír. (Oznámení ve Zpravodaji). Děkuji. Mgr. Jan Skopal Upozorňujeme rodiče na riskantní hry dětí. Jízdu na kárách a skateboardu. V jednom případě se děti chytají autobusů a nechají se táhnout. Tuto zábavu provozují děti na autobusovém nádraží. Ve druhém případě jezdí po chodnících a silnici od kostela dolů dědinou. Je zde nebezpečí, že dítě skončí pod autem!!!

8 -8- Rozmáhá se nám i nešvar sprejerství. Pocítila to v poslední době nová lokalita v Hájcích. Neznámí sprejeři poničili sloupky veřejného osvětlení, pilířky nízkého napětí a komunikaci. Kdo bude přistižen, s tím bude zahájeno správní řízení o ničení obecního majetku. Cena vodného od je 26,85 Kč včetně DPH za m 3. Cena za odvoz odpadu v obci na osobu je od ,--Kč. Tříkrálová sbírka se v obci uskuteční v sobotu ve hod. Ing. Miroslav Majíček Mobilní telefonní číslo na faru ve Velkém Ořechově je P. Stanislav Matyáš vedením paní učitelek "čarodějek" se žáci naučili říkanku se symbolickou halloweenskou slovní zásobou. Říkanku pak za doprovodu hudby pohybově ztvárnili ve strašidelných kostýmech, které si mohli vybrat z pomyslného šatníku. A tak ve třídě rejdilo několik čarodějnic, netopýrů, duchů, příšer a dokonce i pavouk. Praktické činnosti byly zaměřeny na vytvoření podzimního stromu z kamínků nalezených v našem katastru, drátků a korálků. Děti práce velmi bavila, ba dokonce je inspirovala, jak si opatřit vkusný dárek pro nejbližší. Dýňová párty pod hlavičkou výtvarné výchovy vycházela z motivace Halloweenu a podzimních prací s ovocem. Všichni žáci v průběhu 45 minut zvládli namalovat zátiší dýně s limonádou. Výsledky byly velmi pěkné a potěšily nejedno oko. Z KULTURY Ochotníci z Prakšic k nám zavítají v neděli s divadelním představením: "Hrátky s čertem". Plesovou sezonu začnou hasiči v sobotu hrají Bojané, myslivecký ples se uskuteční také v sobotu, a to a hraje Drietomanka. OBECNÍ KNIHOVNA Několik informací o práci místní knihovny. V roce 2006 bylo evidováno 93 čtenářů, z toho 57 mládeže. Knihovnu navštívilo 535 návštěvníků, kteří si vypůjčili knihy. Na veřejném internetu bylo 325 návštěvníků. Celkem bylo půjčeno za celý rok knih. Z toho naučné literatury pro dospělé 274 knih, krásné literatury pro dospělé 954 knih, naučné literatury pro děti 248 knih, krásné literatury pro děti 707 knih. Časopisů bylo půjčeno 276. Knihovna odebírá 2 časopisy Vlastu a Praktickou ženu. Tento rok bylo zakoupeno 30 knih z rozpočtu obce v částce 5100 Kč. Půjčovní doba je v pátek od 13 do 16 hodin. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti po celý rok 2007 přeje a na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marie Hubáčková ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ OŘECHOV V naší základní škole se nepoužíváme pouze klasické formy výuky, ale několikrát do roka zvolíme formu získávání vědomostí uspořádáním projektového dne. Poslední, který proběhl nejen pro naše žáky, ale i pro hosty ze Základní školy v Bohuslavicích u Zlína byl zaměřen na podzim a jmenoval se Barevné dny podzimu. Skládal se z šesti bloků a dvou dalších činností, které s tímto tématem souvisely. Anglický jazyk využil 31. říjen, kdy se v USA a Velké Británii slaví Halloween. Cílem anglického bloku projektového dne bylo tento svátek dětem více přiblížit. Pod Otevírací hodiny České pošty , , ; (přestávka a ) Podzimní státy se věnovaly zeměpisu, určitý čas byl věnován Kanadě (vlajka a znak červeného podzimního javorového listu) a Číně (tradice výroby papírových draků). Velký zájem a řadu zážitků měli žáci v odborné učebně chemie, kde paní učitelka předala formou zajímavých pokusů mnoho poznatků z této oblasti. Děti se dověděly, proč některé rostliny (např. hortensie) mohou měnit barvu květů, proč se plamen zabarví a jak je to s ohňostroji, jak funguje hašení a hasící přístroje, jak se připravují efektní dýmy při pódiových vystoupeních, proč mohou hořet kovy, jak hoří mokrý kapesník a přitom neshoří a úplně nejzajímavější byl pokus s kapkou na stole. Poslední blok byl pro žáky připraven v tělocvičně a ukázal v praxi canisterapii. Majitelka se svým vycvičeným labradorem ukázala dětem, jak se chovat při napadení cizím psem a jak speciálně připravený pes pomáhá postiženým dětem. Sedmáci absolvovali poutavá přírodopisná témata s paní učitelkou M. Holbovou s pomůckami Pytel domácí květeny a Pytel domácí zvířeny, zapůjčenými ekocentrem Žabka Staré Město. Dva nejstarší ročníky měly objednán výukový program v ZOO Lešná na téma Deštný prales. V učebnách zoologické zahrady získali žáci nové poznatky, zapojili se do řešení úkolů a soutěží a ti nejlepší si odnesli zajímavé ceny. Po poutavé výuce navštívili nově otevřený tropický pavilón, kde si své znalosti ještě doplnili. Celý projektový den se vydařil a už teď se těšíme na další, který připravujeme na leden 2007, a ten bude zaměřen na sportovní aktivity a výpočetní techniku. Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka ZŠ

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18)

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18) - 1 - U S N E S E N Í z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 (č. 249/18 264/18) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 12.12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zastupitelstvo obce Široká Niva 06/02/14 bere na vědomí a) složení slibu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne 24.11. 2010 Usnesení č. 1/10 RM b e r e n a v ě d o m í ustanovení zapisovatele finančního a kontrolního výboru pro následující volební období:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 1. Zahájení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2009 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 602 787 994 účetní obce 573 358 071,

Více