Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku Kněžmost školní rok: 2010/2011

2 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů 3. Charakteristika školy 4. Analýza současného stavu na škole 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole 6. Vzdělávání pedagogů 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů 10. Řešení přestupků 11. Závěr 1. Úvod PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně PŘÍLOHA III Seznam literatury Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se v současné době stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet sociální komunikaci a spolupráci. Kromě nebezpečí drog a ostatních návykových látek dochází s rychlým životním tempem také k absenci kvalitních mezilidských vztahů a ze společnosti se vytrácejí určité hodnoty nutné pro zdravý vývoj jedince. Proto je potřebné, aby žáci byli do života připraveni na situace, kdy musí zvládat své chování, umět se k mnoha situacím správně postavit, umět prosadit svůj názor. Negativně v dnešní době ovlivňuje chování dětí a jejich jednání také značná nabídka nevhodných televizních pořadů a ještě širší nabídka videokazet a DVD. Chování, které vidí v televizi či na videu, se snaží napodobovat a často si neuvědomují důsledky svého počínání. Dalším médiem, které nebezpečně iniciuje nežádoucí chování žáků, je internet. 2

3 2. Vymezení sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky - drogová závislost, alkoholismus, kouření - kriminalita a delikvence - virtuální drogy (počítač, televize, video) - nebezpečí spojená s využíváním internetu - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - patologické hráčství (gambling) - záškoláctví - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 3. Charakteristika školy Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky s jednou třídou v každém ročníku s vymezenou spádovou oblastí: - Kněžmost (Býčina, Koprník, Násedlnice, Chlumín, Lítkovice, Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko) - Boseň (Zásadka, Zápudov, Mužský) - Branžež (Nová Ves, Zakopaná) - Obruby Dopravní dostupnost je zajištěna ze všech obcí. Z obcí Zásadka, Zápudov a Mužský je však pro žáky výhodnější dopravní dostupnost do Mnichova Hradiště. V současné době školu navštěvuje 155 žáků (I. stupeň 97 žáků, II. stupeň 58 žáků), průměrná naplněnost tříd je 17. Od loňského školního roku se v budově základní školy nalézá třída MŠ, která v menší míře ovlivňuje provoz ZŠ (přesunutí WC žákyň, časové změny v rozvrhu I. stupně a následná vyšší obsazenost jídelny po 5. vyučovací hodině). 4. Analýza současného stavu na škole Primární prevenci provádíme na škole již několik let. Vyučující mají za povinnost sledovat žáky, jejich vzájemné chování, všímat si změn v jejich chování. Pokud si všimnou negativních projevů či změn v chování, jsou povinni toto řešit jednak s třídním učitelem, dále s rodiči, s výchovným poradcem, s preventistou sociálně patologických jevů, případně s vedením školy. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se jí i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných zdravotních problémech a sociálních důsledcích. Jsou také informování o tom, že závažně porušují školní řád. Již delší dobu nejsme spokojeni s tím, že někteří žáci kouří cigarety (mimo školu, ve svém volném čase). Informujeme proto rodiče o daných problémech. Jsme přesvědčeni o tom, že žáci, kteří se pohybují po diskotékách (opět ve svém volnu, s povolením rodičů), se s drogami setkali, vědí přesně, co se na trhu nabízí a kde je možné drogu sehnat. Upozorňujeme rodiče, že jejich děti mohou tuto problematiku velice dobře znát. 3

4 Pokud jde o vztahy mezi žáky, myslíme si, že nejsou špatné, ale je nutné stále pracovat na jejich upevňování. V současné době je největším problémem vulgární vyjadřování žáků v budově školy a to nejen o přestávkách, ale i během vyučování. Vulgární výrazy se objevují jak při rozhovoru mezi žáky, tak i v přítomnosti pedagogů. Při provádění primární prevence je třeba propojit školní vzdělávací program s programem řešení sociálně patologických jevů. 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole Garantem programu je Mgr. Ivana Veselá - ředitelka školy. Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor, jmenovaný ředitelkou školy, kterým je ve školním roce 2010/2011 Mgr. Květa Havlíková. Koordinátor v rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky. O programu jsou informováni všichni učitelé na pedagogické radě, rodiče (na třídních schůzkách), žáci (ve vyučovacích hodinách). Program je veřejně přístupným dokumentem a je zpřístupněn na internetových stránkách. Koordinátor (Mgr. Květa Havlíková) spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, s ostatními pedagogy, dále s pracovníky PPP, s pediatry a dalšími odborníky z organizací řešících problémy dětí a rodiny (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracovníci K-centra a dalších institucí). 6. Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola získává nabídky od různých vzdělávacích institucí, které připravují odborné semináře a školení zabývající se touto tématikou a podle finančních a časových možností na ně pedagogy pravidelně vysílá. 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Oblast školství - krajská protidrogová koordinátorka - Pedagogicko-psychologická poradna Mladá Boleslav - Speciálně pedagogické centrum - vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole - odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem - individuální práce se žáky se SPU a dalšími individuálně integrovanými žáky Oblast zdravotnictví - dětský lékař - spolupráce při realizaci protidrogové prevence s dalšími lékaři Oblast sociálních věcí - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Mnichovo Hradiště 4

5 - K - centrum Mladá Boleslav - linky důvěry Policie ČR, Městská policie Minimální preventivní program - služba kriminální policie - oddělení nezletilých - využití lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů Hlavní aktivity školy v rámci Minimálního preventivního programu: - techniky rozvíjení osobnosti T: průběžně - vytváření pozitivních vztahů mezi žáky Z: všichni učitelé - řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů - optimální podmínky pro vzdělávací proces - zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých je lze uplatnit - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže - spolupráce s rodiči - zajišťování poradenských služeb - aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací - průběžné sledování efektivity stanovených aktivit - důraz na potírání šikany aj. formy násilného chování - vytváření dovedností odmítat v oblasti odmítání drog a předcházení šikany 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů Zásady efektivní primární prevence, ze kterých vychází minimální preventivní program: - aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku - věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody - respektování identity a individuality - pozitivní mezilidské vztahy a úcta k životu druhého člověka - etické jednání (humanita, tolerance) - využívání peer prvků a) v organizaci života školy 1. Vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého životního stylu, nabízet nové možnosti aktivit (adekvátní k věku dítěte): 1. stupeň ZŠ - při zápisu do 1. třídy ZŠ ověřovat školní zralost Z: učitelé u zápisu - u dětí s poruchami výslovnosti doporučit docházku na nápravu řeči Z: třídní učitelé, výchovný poradce - včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení, zajištění vyšetření dětí v PPP, poskytnout účinnou pomoc v souladu se závěry vyšetření, důsledně plnit úkoly výchovného poradenství Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova ke zdravému životnímu stylu Z: všichni učitelé 5

6 - navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole Z: všichni zaměstnanci - zvýšit pozornost rizikovým skupinám žáků Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních Z: vyučující Př, Prv, Tv, Čj - rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb žáků (při tvorbě školního řádu) Z: vedení školy - věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným Z: třídní učitelé 2. stupeň ZŠ - dále rozvíjet výše uvedené body 1. stupně ZŠ Z: všichni učitelé - v problémovějších třídách aplikovat metody aktivního sociálního učení Z: třídní učitelé, výchovný poradce - systematická profesní příprava Z: učitelé Vz, Vo, výchovný poradce - v jednotlivých učebních předmětech poskytovat informace z oblasti patologických jevů, nabízet nové možnosti aktivit: chemie bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly, první pomoc výchova ke zdraví konflikty, sebepoznání ochrana zdraví, hygienické návyky, duševní hygiena prevence zneužívání návykových látek, legislativa krizové situace, asociální chování týrané a zneužívané dětí základy sexuální výchovy (odolávání nátlaku, trestní odpovědnost) rozvoj osobnosti základy duševní a tělesné hygieny profesní příprava tělesná výchova využití volného času mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání řešení problémů, rozhodovací schopnosti zdravý životní styl český jazyk volné zařazování témat do hodin slohu sebepoznávání a sebepojetí (slohová a literární výchova) mezilidské vztahy zapojení žáků do literárních soutěží a kulturních akcí 6

7 cizí jazyk komunikace (konverzační cvičení) výchova k občanství volný čas a nabídka kulturních institucí ochrana duševního vlastnictví globální společenské problémy člověk a morálka, člověk a dospívání hledání sebe sama náročné životní situace právní řád, právní ochrana, trestní právo příprava na pracovní uplatnění sociální politika státu životní perspektivy zeměpis dějepis životní úroveň život různých kultur, rasismus, xenofobie lidské rasy projevy rasismu a antisemitismu národní nesnášenlivosti 2. Zajistit dostatečné množství volnočasových aktivit: - během přestávek umožnit žákům přístup k aktivnímu pohybu - stolní tenis Z: vyučující konající dozor - v době mimo vyučování pravidelná činnost zájmových kroužků - sportovní kroužek Z: Pokorná - práce s keramikou Z: Bejrová - florbal Z: Lehečka - aerobik Z: Hajzlerová - anglický jazyk I. stupeň Z: Pažoutová - orientální tance Z: Trojánková - škola umožňuje ve svých prostorách výuku hry na flétnu, kterou zajišťuje ZUŠ Mnichovo Hradiště a které se zúčastňují i žáci ZŠ Kněžmost jednorázové akce - projekt prevence kriminality Ajaxův zápisník Z: Bartoňová - přednášky Etika vztahů (o. s. Slánka) Z: Doležalová - projekt Zdravé zuby Z: Bartoňová - Den Země úklid v Českém ráji ve spolupráci s CHKO Turnov Z: Brixí - Den Země úklid školní budovy a jejího okolí Z: třídní učitelé 7

8 - sběr léčivých rostlin, kaštanů, žaludů Z: Daňková - sběr papíru Z: Svobodová Š. - spolupráce s ČČK Z: Brixí - návštěva Obecní knihovny Z: vyučují Čj - divadelní představení, výstavy Z: všichni učitelé - vánoční akademie Z: učitelé 1. stupně - školní akademie Z: Bejrová - pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček Z: Veselá - dopravní soutěž Z: Doležalová - soutěž Hlídek mladých zdravotníků Z: Brixí - příspěvky do obecního časopisu Z: všichni učitelé - Den dětí 1. stupeň Z: učitelé 1. stupně - sportovní den Z: všichni učitelé - mikulášská nadílka pro děti z I. stupně a MŠ připravena žáky 9. třídy Z: Lehečka - vánoční a velikonoční jarmark Z: všichni učitelé - vánoční besídky Z: třídní učitelé - dějepisné exkurze Z: učitelé dějepisu - lyžařský kurz Z: Lehečka, Pokorná - olympiády v jednotlivých předmětech Z: všichni vyučující - návštěva Úřadu práce (žáci 9. ročníku) Z: Lehečka b) vzdělávání žáků 1. Důsledně realizovat vzdělávání v oblasti Zdravý životní styl v souladu s učebními osnovami pro ZŠ a se školním vzdělávacím programem: - vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý režim žáků i učitelů - informovat žáky o programu zdraví i zdravého životního stylu na nástěnkách školy, prostřednictvím literatury, při vyučování Z: všichni vyučující 2. V ročníku zajistit systematickou a profesní přípravu: - průběžně sledovat a evidovat profesní přání žáků (jako součást katalogových listů), podávat žákům průběžné informace o přijímacím řízení, zajistit a poskytnout individuální konzultace Z: třídní učitel 9. ročníku, výchovný poradce - v 9. ročníku využívat ve II. pololetí školního roku metody a styl práce uplatňovaný na SŠ s cílem usnadnit žákům ZŠ adaptaci na SŠ Z: vyučující v 9. ročníku c) spolupráce s rodiči žáků a obcí - informovat rodiče žáků a zástupce volených orgánů v obci o aktivitách školy v oblasti zneužívání návykových látek Z: ředitelka školy - zajistit pravidelné informace pedagogů a rodičů o všech problémech, které se vyskytnou u žáka, včetně navrhovaných opatření Z: třídní učitelé, výchovný poradce - spolupracovat s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících zdraví žáků Z: třídní učitelé 8

9 d) uplatňování přiměřených represivních nástrojů - důsledně potírat kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek Z: všichni vyučující - spolupracovat s oddělením sociální prevence, oddělením péče o děti a policií Z: ředitelka školy, výchovný poradce - spolupráce s PPP a SPC Z: školní metodik prevence, výchovný poradce 10. Řešení přestupků Dopustí-li se žák nějakého přestupku, je tato situace nejprve projednána se žákem a potom je informován rodič. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je toto klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou z toho vyvozeny patřičné sankce - zhoršená známka z chování. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, ale i hrubé a vulgární vyjadřování vůči spolužákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy. I při jejich zjištění bude přistoupeno k výchovným opatřením - k napomenutí třídním učitelem, důtce třídního učitele, ředitelské důtce až ke snížené známce z chování. Škola má stanoven přesný postup k řešení přestupků na ZŠ Kněžmost. Ve školním řádě je stanoven ředitelkou školy zákaz užívání, přechovávání a distribuce omamných látek. Řešení přestupků, které jsou v rozporu se řádem školy, řeší třídní učitelé, ředitelka školy, pedagogická rada, rodiče nebo policie dle závažnosti přestupku. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: - individuální pohovor se žákem - podle zjištěných informací spolupráce s rodinou - doporučení kontaktu s odborníky (K-centrum, PPP, SPC) - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru - v případě dealerství oznámení Policii ČR Škola si klade za cíl, aby řešení přestupků výše uvedených sociálně patologických jevů probíhalo v souladu s přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č. j.: / Závěr Jednotlivé části Minimálního preventivního programu budou kontrolovány a vyhodnocovány. S MPP i jeho vyhodnocením budou seznámeni pedagogičtí pracovníci i rodiče a budou publikovány na webových stránkách. Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující ZŠ. Materiální a finanční zabezpečení bude realizováno ve spolupráci s OÚ Kněžmost, Sdružením rodičů a sponzorskými dary. V Kněžmostě Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková 9

10 PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 Ve školním roce byl realizován Minimální preventivní program vytvořený k Hlavním cílem programu bylo zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům a to především zajištěním dostatečného množství volnočasových aktivit. Naplánované akce se nám až na výjimky podařilo realizovat. Děti pravidelně navštěvují zájmové kroužky. V loňském školním roce byly dětem nabídnuty tyto kroužky: tělovýchovný kroužek, kroužek Pojďme si hrát, šikulky, práce s keramikou, florbal, aerobik, kroužek mladých zdravotníků, anglický jazyk (I. stupeň), dramatický kroužek, hra na flétnu (posledně jmenovaný kroužek zajišťovala na půdě školy ZUŠ Mnichovo Hradiště). Dosáhli jsme také úspěchu v Dopravní soutěži mladých cyklistů (6. místo v I. kategorii, 2. místo v II. kategorii). Třetím rokem škola organizovala vánoční a velikonoční jarmark se zpíváním v kostele, což bylo přijato s kladnou odezvou nejen rodičů žáků, ale i obyvatel a zastupitelstva obce Kněžmost. V měsíci červnu se podařilo zorganizovat celoškolní hudební soutěž Kněžmostský slavíček a školní akademii na hradě Valečov. Žáci se tak jako každý rok zapojili do sběru léčivých rostlin, kaštanů, žaludů a starého papíru. Ve škole byly umístěny odpadkové koše na PET lahve a TETRA PACK obaly, takže se žáci aktivně zapojili i do třídění odpadu. Vzhledem k tomu, že škola byla v loňském roce adoptivním rodičem levharta obláčkového v ZOO Praha, byla uspořádána exkurze do této zoologické zahrady. Škola spolupracovala také s místní knihovnou. Kladný vztah ke knihám mohli žáci získávat během několika projektů, z nichž stojí za zmínku projekt Kniha mého srdce (prezentace knih, které postoupily do užšího kola v celostátní soutěži České televize) či projekt 7. třídy, v jehož rámci byla žákům představena povinná četba. Snažíme se stále apelovat na žáky v oblasti pití alkoholických nápojů, kouření a drog. Tento problém nejčastěji řešíme v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství. Když se vyskytne nějaký problém z této problematiky, řešíme ho v kterémkoli jiném předmětu. Žáci se v rámci předmětu občanská výchova také zúčastnili následujících besed občanského sdružení Slánka: Kamarádství a parta (6. třída), Marihuana a nuda (7. třída), Sex, AIDS a přátelství (8. třída) a Vztahy a pornografie (9. třída). Velký úspěch u žáků měly výjezdový projektový den Putování za Kelty v Dobšicích ( třída), dále turistický projektový den (8. 9. třída putovala na hrad Valečov, třída na hrad Kost) a sportovní projektový den (1. 9. třída). V uplynulém školním roce došlo k řešení několika závažnějších případů nepřiměřeného chování žáků. V lednu byl odeslán ředitelce školy Mgr. Ivaně Paříkové urážlivý z ové adresy patřící žákyni Janě Drbohlavové. Jmenovaná žákyně pak vypověděla, že sama nenapsala a že některým svým spolužákům prozradila bezpečnostní heslo do své ové schránky. Po vyšetřování se k odeslání uvedeného e- mailu přiznal žák 7. třídy Michal Ornst. Koncem listopadu bylo řešeno podezření na šikanu žáků 6. třídy ze strany Michala Ornsta ze 7. třídy. Po projednání a po vyslechnutí výpovědí všech účastníků řízení bylo zjištěno, že chování Michala Ornsta ještě nepřerostlo v šikanu, nicméně toto chování bylo vyhodnoceno jako krajně nevhodné a proti zásadám slušného chování. V průběhu školního roku byly řešeny i méně závažné prohřešky žáků vůči školnímu řádu, při nichž docházelo zejm. k ničení školního majetku. V průběhu 2. pololetí docházelo obecně ke zhoršení chování žáků (žáci se např. pohybovali na místech školy, kde jim to školní 10

11 řád nedovoloval), což vedlo k přijetí patřičných opatření a k jejich důslednějšímu kontrolování ze strany učitelů. Díky finančnímu grantu bylo zkulturněno nejbližší okolí školy. Přibyla místa (různé lavičky, prolézačky apod.), kde mohli žáci trávit svůj volný čas - např. během přestávky na oběd. Závěrem lze říci, že během tohoto školního roku se podařilo úspěšně realizovat mnoho akcí. V oblasti preventivního programu budeme nadále rozvíjet co nejužší spolupráci s rodiči žáků a důsledněji přistupovat k řešení projevů nepřiměřeného chování ve škole. V Kněžmostě Mgr. Květa Havlíková Mgr. Karel Novák 11

12 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně Záměr programu: Program se zaměřuje na primární a sekundární prevenci Předpokladem je celoškolní přístup a/ organizace a řízení školy b/ vzdělávání pracovníků c/ preventivně výchovná činnost žáků Organizace a řízení školy z hlediska komunikace - otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací všech pracovníků školy - organizace chodu školy umožňuje častou a pružnou komunikaci o problémových jevech - komunikace pravidelná (na poradách věnována časová zóna otázkám šikany spolupráce s kolegy čeho si kdo všiml za uplynulé období, na koho je třeba dát si pozor - komunikace průběžná kdokoliv z pracovníků, který si všimne příznaků nevhodného chování k některému z žáků, má povinnost to neprodleně sdělit vedení školy - složení užšího realizačního týmu (tř.učitel, ŠMP, VP, vedení školy ředitel nebo zástupce) - vytipování rizikových míst: WC, chodby prostory za rohem, zavřené dveře tříd během přestávky Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence šikany - pracovníci školy vědí, jak vypadají příznaky nezdravých sociálních vztahů a vědí, jak mají vhodně reagovat na příznaky či projevy šikany (jinak doporučit vzdělávání) - pracovníci školy si uvědomují důležitost zvládání efektivní komunikace, práce s pravidly, metody výběru atd. (co dělat, co nedělat) Preventivně výchovná činnost žáků - bezpečné prostředí starší pomáhají mladším - sociohry na upevnění kolektivu - s třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů za jejich rozvoj odpovídají třídní učitelé, kteří si dle možností a konkrétní situace ve třídách najdou odpovídající organizační formy (třídní hodiny, akce, projektové dny.. ) - žáci vědí, co je a co není šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví (na koho se obrátit 12

13 - na řešení šikany možno objednat odborníka Klíčové komponenty realizace programu 1. Společné vzdělávání a supervize - každý pracovník uskutečňuje jednu supervizi za půl roku pozorovat způsob komunikace s dětmi (využívat přípravných týdnů, výjezdních akcí) 2. Užší realizační tým - v případě zachycení nevhodného chování žáků se o postupu poradí tzv. užší realizační tým 3. Zmapování situace a motivování pedagogů ke změně - (sociometrická měření - realizuje PPP vhodný termín konec října nebo začátek listopadu, je nutný souhlas rodičů, šetření se provádí kvůli bezpečí ve třídě, v zájmu dětí) 4. Společný postup při řešení šikany - jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně - vedeme diskrétní rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí - zajistíme bezpečnost oběti - máme-li pochybnosti, jak věc řešit informujeme tř. učitel či kohokoliv z užšího realizačního týmu - najdeme si vhodné svědky a nikdy nevyšetřujeme veřejně, informace získáváme diskrétně od svědků, popřípadě konfrontací jejich svědectví - svoláme užší realizační tým - provedeme rozhovor s agresory a zajistíme, aby se nemohli domluvit - nedopustíme konfrontaci oběti a útočníka - svoláme výchovnou komisi - informujeme rodiče a neumožníme konfrontaci rodičů oběti a rodičů útočníka - pracujeme se třídou, kde k události došlo 5. Prevence ve třídních hodinách - třídní učitelé organizují třídní hodiny, při kterých se zaměří na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu uplynulého období s rozborem. - žáci jsou seznamováni s následujícími tématy: co je a co není šikana co je a co není bonzování jakým způsobem se oběti zastat 13

14 jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého 6. Prevence ve výuce - všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí kromě práce ve svém předmětu rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu - práce v kruhu zavádět od 1.třídy aby si žáci zvykli, žáci by měli znát a umět pracovat v komunitním kruhu - vyjadřovat se slušně a otevřeně - učitelé se snaží vyhnout technikám a metodám, které neúčelně vytvářejí či zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu uvolnit (vybít si) negativní energii (např. vyhlašování výsledků písemných prací, srovnávání jednotlivců a tříd, ironizování, zesměšňování, neohlášené písemné práce, vytváření stresující prostředí při učení) 7. Prevence ve školním životě mimo vyučování - zde se jedná o prevenci o přestávkách riziková místa - opatření dozory musí se zvýšenou intenzitou sledovat riziková místa, v případě, kde se opakují problémy hledat další opatření (realizační tým) 8. Ochranný režim - smysluplný školní řád práce s pravidly, zájem pedagogů, účinné dozory, schránky důvěry 9. Spolupráce s rodiči - škola pracuje s rodiči systémově: - vzdělávací semináře - den otevřených dveří - konzultační dny - informování školy v případě, když rodiče pozorují, že se něco děje - informovaností a komunikací v případě, že se objeví šikana 10. Školní poradenské služby (školní pedagog, psycholog) 11. Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP - OSPOD / Orgán sociální péče ochrany dětí / - Městská policie - Linka důvěry - Speciální poradenské centrum 12. Vztahy se školami a okolí (škola komunikuje: ) 13. Evaluace - je zpracována jako samostatná součást školského vých.-vzdělávacího programu 14

15 PŘÍLOHA III Seznam literatury příručky a knihy: Kolář, M. Bolest šikanování cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál Nešpor, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K., Csémy, L., Alkohol, drogy a vaše děti - Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách příručka pro pedagogy. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Časná a krátká intervence. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Nešpor, K., Müllerová, M. Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka. Nešpor, K., Provazníková, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna Nováková, D. Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. Praha: Národní centrum podpory zdraví Rýdl, K., Nezel, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě Informační příručka pro školy i veřejnost. Praha: IPPP ČR Spalková, D. Postavme se šikaně! (s využitím osobních zkušeností žáků ZŠ Vrchlického v Liberci, z jejich projektů ) Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády České republiky Drogová závislost Může být ohroženo i Vaše dítě?. Praha: Maxdorf Děti a jejich problémy sborník studií letáky: My, drogy a Evropa Vyber si zdraví 15

16 Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Drogy Jak vlastně vypadají? Informační materiál pro rodiče Jak chránit děti před návykovými látkami Likvidační životní styl anabolika, alkohol, kouření, nelegální drogy DVD: Řekni drogám NE! Naši sousedé výukový program o diskriminaci 16

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 3.10.2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM [Type the document subtitle] [ZŠ ELEMENTÁRIA, s.r.o Soukromá základní škola Elementária Minimální preventivní program (prevence sociálně patologických jevů, HIV- AIDS, zneužívání

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více