Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku Kněžmost školní rok: 2010/2011

2 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů 3. Charakteristika školy 4. Analýza současného stavu na škole 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole 6. Vzdělávání pedagogů 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů 10. Řešení přestupků 11. Závěr 1. Úvod PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně PŘÍLOHA III Seznam literatury Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se v současné době stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet sociální komunikaci a spolupráci. Kromě nebezpečí drog a ostatních návykových látek dochází s rychlým životním tempem také k absenci kvalitních mezilidských vztahů a ze společnosti se vytrácejí určité hodnoty nutné pro zdravý vývoj jedince. Proto je potřebné, aby žáci byli do života připraveni na situace, kdy musí zvládat své chování, umět se k mnoha situacím správně postavit, umět prosadit svůj názor. Negativně v dnešní době ovlivňuje chování dětí a jejich jednání také značná nabídka nevhodných televizních pořadů a ještě širší nabídka videokazet a DVD. Chování, které vidí v televizi či na videu, se snaží napodobovat a často si neuvědomují důsledky svého počínání. Dalším médiem, které nebezpečně iniciuje nežádoucí chování žáků, je internet. 2

3 2. Vymezení sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky - drogová závislost, alkoholismus, kouření - kriminalita a delikvence - virtuální drogy (počítač, televize, video) - nebezpečí spojená s využíváním internetu - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - patologické hráčství (gambling) - záškoláctví - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 3. Charakteristika školy Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky s jednou třídou v každém ročníku s vymezenou spádovou oblastí: - Kněžmost (Býčina, Koprník, Násedlnice, Chlumín, Lítkovice, Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko) - Boseň (Zásadka, Zápudov, Mužský) - Branžež (Nová Ves, Zakopaná) - Obruby Dopravní dostupnost je zajištěna ze všech obcí. Z obcí Zásadka, Zápudov a Mužský je však pro žáky výhodnější dopravní dostupnost do Mnichova Hradiště. V současné době školu navštěvuje 155 žáků (I. stupeň 97 žáků, II. stupeň 58 žáků), průměrná naplněnost tříd je 17. Od loňského školního roku se v budově základní školy nalézá třída MŠ, která v menší míře ovlivňuje provoz ZŠ (přesunutí WC žákyň, časové změny v rozvrhu I. stupně a následná vyšší obsazenost jídelny po 5. vyučovací hodině). 4. Analýza současného stavu na škole Primární prevenci provádíme na škole již několik let. Vyučující mají za povinnost sledovat žáky, jejich vzájemné chování, všímat si změn v jejich chování. Pokud si všimnou negativních projevů či změn v chování, jsou povinni toto řešit jednak s třídním učitelem, dále s rodiči, s výchovným poradcem, s preventistou sociálně patologických jevů, případně s vedením školy. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se jí i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných zdravotních problémech a sociálních důsledcích. Jsou také informování o tom, že závažně porušují školní řád. Již delší dobu nejsme spokojeni s tím, že někteří žáci kouří cigarety (mimo školu, ve svém volném čase). Informujeme proto rodiče o daných problémech. Jsme přesvědčeni o tom, že žáci, kteří se pohybují po diskotékách (opět ve svém volnu, s povolením rodičů), se s drogami setkali, vědí přesně, co se na trhu nabízí a kde je možné drogu sehnat. Upozorňujeme rodiče, že jejich děti mohou tuto problematiku velice dobře znát. 3

4 Pokud jde o vztahy mezi žáky, myslíme si, že nejsou špatné, ale je nutné stále pracovat na jejich upevňování. V současné době je největším problémem vulgární vyjadřování žáků v budově školy a to nejen o přestávkách, ale i během vyučování. Vulgární výrazy se objevují jak při rozhovoru mezi žáky, tak i v přítomnosti pedagogů. Při provádění primární prevence je třeba propojit školní vzdělávací program s programem řešení sociálně patologických jevů. 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole Garantem programu je Mgr. Ivana Veselá - ředitelka školy. Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor, jmenovaný ředitelkou školy, kterým je ve školním roce 2010/2011 Mgr. Květa Havlíková. Koordinátor v rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky. O programu jsou informováni všichni učitelé na pedagogické radě, rodiče (na třídních schůzkách), žáci (ve vyučovacích hodinách). Program je veřejně přístupným dokumentem a je zpřístupněn na internetových stránkách. Koordinátor (Mgr. Květa Havlíková) spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, s ostatními pedagogy, dále s pracovníky PPP, s pediatry a dalšími odborníky z organizací řešících problémy dětí a rodiny (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracovníci K-centra a dalších institucí). 6. Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola získává nabídky od různých vzdělávacích institucí, které připravují odborné semináře a školení zabývající se touto tématikou a podle finančních a časových možností na ně pedagogy pravidelně vysílá. 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Oblast školství - krajská protidrogová koordinátorka - Pedagogicko-psychologická poradna Mladá Boleslav - Speciálně pedagogické centrum - vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole - odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem - individuální práce se žáky se SPU a dalšími individuálně integrovanými žáky Oblast zdravotnictví - dětský lékař - spolupráce při realizaci protidrogové prevence s dalšími lékaři Oblast sociálních věcí - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Mnichovo Hradiště 4

5 - K - centrum Mladá Boleslav - linky důvěry Policie ČR, Městská policie Minimální preventivní program - služba kriminální policie - oddělení nezletilých - využití lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů Hlavní aktivity školy v rámci Minimálního preventivního programu: - techniky rozvíjení osobnosti T: průběžně - vytváření pozitivních vztahů mezi žáky Z: všichni učitelé - řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů - optimální podmínky pro vzdělávací proces - zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých je lze uplatnit - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže - spolupráce s rodiči - zajišťování poradenských služeb - aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací - průběžné sledování efektivity stanovených aktivit - důraz na potírání šikany aj. formy násilného chování - vytváření dovedností odmítat v oblasti odmítání drog a předcházení šikany 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů Zásady efektivní primární prevence, ze kterých vychází minimální preventivní program: - aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku - věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody - respektování identity a individuality - pozitivní mezilidské vztahy a úcta k životu druhého člověka - etické jednání (humanita, tolerance) - využívání peer prvků a) v organizaci života školy 1. Vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého životního stylu, nabízet nové možnosti aktivit (adekvátní k věku dítěte): 1. stupeň ZŠ - při zápisu do 1. třídy ZŠ ověřovat školní zralost Z: učitelé u zápisu - u dětí s poruchami výslovnosti doporučit docházku na nápravu řeči Z: třídní učitelé, výchovný poradce - včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení, zajištění vyšetření dětí v PPP, poskytnout účinnou pomoc v souladu se závěry vyšetření, důsledně plnit úkoly výchovného poradenství Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova ke zdravému životnímu stylu Z: všichni učitelé 5

6 - navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole Z: všichni zaměstnanci - zvýšit pozornost rizikovým skupinám žáků Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních Z: vyučující Př, Prv, Tv, Čj - rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb žáků (při tvorbě školního řádu) Z: vedení školy - věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným Z: třídní učitelé 2. stupeň ZŠ - dále rozvíjet výše uvedené body 1. stupně ZŠ Z: všichni učitelé - v problémovějších třídách aplikovat metody aktivního sociálního učení Z: třídní učitelé, výchovný poradce - systematická profesní příprava Z: učitelé Vz, Vo, výchovný poradce - v jednotlivých učebních předmětech poskytovat informace z oblasti patologických jevů, nabízet nové možnosti aktivit: chemie bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly, první pomoc výchova ke zdraví konflikty, sebepoznání ochrana zdraví, hygienické návyky, duševní hygiena prevence zneužívání návykových látek, legislativa krizové situace, asociální chování týrané a zneužívané dětí základy sexuální výchovy (odolávání nátlaku, trestní odpovědnost) rozvoj osobnosti základy duševní a tělesné hygieny profesní příprava tělesná výchova využití volného času mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání řešení problémů, rozhodovací schopnosti zdravý životní styl český jazyk volné zařazování témat do hodin slohu sebepoznávání a sebepojetí (slohová a literární výchova) mezilidské vztahy zapojení žáků do literárních soutěží a kulturních akcí 6

7 cizí jazyk komunikace (konverzační cvičení) výchova k občanství volný čas a nabídka kulturních institucí ochrana duševního vlastnictví globální společenské problémy člověk a morálka, člověk a dospívání hledání sebe sama náročné životní situace právní řád, právní ochrana, trestní právo příprava na pracovní uplatnění sociální politika státu životní perspektivy zeměpis dějepis životní úroveň život různých kultur, rasismus, xenofobie lidské rasy projevy rasismu a antisemitismu národní nesnášenlivosti 2. Zajistit dostatečné množství volnočasových aktivit: - během přestávek umožnit žákům přístup k aktivnímu pohybu - stolní tenis Z: vyučující konající dozor - v době mimo vyučování pravidelná činnost zájmových kroužků - sportovní kroužek Z: Pokorná - práce s keramikou Z: Bejrová - florbal Z: Lehečka - aerobik Z: Hajzlerová - anglický jazyk I. stupeň Z: Pažoutová - orientální tance Z: Trojánková - škola umožňuje ve svých prostorách výuku hry na flétnu, kterou zajišťuje ZUŠ Mnichovo Hradiště a které se zúčastňují i žáci ZŠ Kněžmost jednorázové akce - projekt prevence kriminality Ajaxův zápisník Z: Bartoňová - přednášky Etika vztahů (o. s. Slánka) Z: Doležalová - projekt Zdravé zuby Z: Bartoňová - Den Země úklid v Českém ráji ve spolupráci s CHKO Turnov Z: Brixí - Den Země úklid školní budovy a jejího okolí Z: třídní učitelé 7

8 - sběr léčivých rostlin, kaštanů, žaludů Z: Daňková - sběr papíru Z: Svobodová Š. - spolupráce s ČČK Z: Brixí - návštěva Obecní knihovny Z: vyučují Čj - divadelní představení, výstavy Z: všichni učitelé - vánoční akademie Z: učitelé 1. stupně - školní akademie Z: Bejrová - pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček Z: Veselá - dopravní soutěž Z: Doležalová - soutěž Hlídek mladých zdravotníků Z: Brixí - příspěvky do obecního časopisu Z: všichni učitelé - Den dětí 1. stupeň Z: učitelé 1. stupně - sportovní den Z: všichni učitelé - mikulášská nadílka pro děti z I. stupně a MŠ připravena žáky 9. třídy Z: Lehečka - vánoční a velikonoční jarmark Z: všichni učitelé - vánoční besídky Z: třídní učitelé - dějepisné exkurze Z: učitelé dějepisu - lyžařský kurz Z: Lehečka, Pokorná - olympiády v jednotlivých předmětech Z: všichni vyučující - návštěva Úřadu práce (žáci 9. ročníku) Z: Lehečka b) vzdělávání žáků 1. Důsledně realizovat vzdělávání v oblasti Zdravý životní styl v souladu s učebními osnovami pro ZŠ a se školním vzdělávacím programem: - vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý režim žáků i učitelů - informovat žáky o programu zdraví i zdravého životního stylu na nástěnkách školy, prostřednictvím literatury, při vyučování Z: všichni vyučující 2. V ročníku zajistit systematickou a profesní přípravu: - průběžně sledovat a evidovat profesní přání žáků (jako součást katalogových listů), podávat žákům průběžné informace o přijímacím řízení, zajistit a poskytnout individuální konzultace Z: třídní učitel 9. ročníku, výchovný poradce - v 9. ročníku využívat ve II. pololetí školního roku metody a styl práce uplatňovaný na SŠ s cílem usnadnit žákům ZŠ adaptaci na SŠ Z: vyučující v 9. ročníku c) spolupráce s rodiči žáků a obcí - informovat rodiče žáků a zástupce volených orgánů v obci o aktivitách školy v oblasti zneužívání návykových látek Z: ředitelka školy - zajistit pravidelné informace pedagogů a rodičů o všech problémech, které se vyskytnou u žáka, včetně navrhovaných opatření Z: třídní učitelé, výchovný poradce - spolupracovat s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících zdraví žáků Z: třídní učitelé 8

9 d) uplatňování přiměřených represivních nástrojů - důsledně potírat kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek Z: všichni vyučující - spolupracovat s oddělením sociální prevence, oddělením péče o děti a policií Z: ředitelka školy, výchovný poradce - spolupráce s PPP a SPC Z: školní metodik prevence, výchovný poradce 10. Řešení přestupků Dopustí-li se žák nějakého přestupku, je tato situace nejprve projednána se žákem a potom je informován rodič. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je toto klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou z toho vyvozeny patřičné sankce - zhoršená známka z chování. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, ale i hrubé a vulgární vyjadřování vůči spolužákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy. I při jejich zjištění bude přistoupeno k výchovným opatřením - k napomenutí třídním učitelem, důtce třídního učitele, ředitelské důtce až ke snížené známce z chování. Škola má stanoven přesný postup k řešení přestupků na ZŠ Kněžmost. Ve školním řádě je stanoven ředitelkou školy zákaz užívání, přechovávání a distribuce omamných látek. Řešení přestupků, které jsou v rozporu se řádem školy, řeší třídní učitelé, ředitelka školy, pedagogická rada, rodiče nebo policie dle závažnosti přestupku. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: - individuální pohovor se žákem - podle zjištěných informací spolupráce s rodinou - doporučení kontaktu s odborníky (K-centrum, PPP, SPC) - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru - v případě dealerství oznámení Policii ČR Škola si klade za cíl, aby řešení přestupků výše uvedených sociálně patologických jevů probíhalo v souladu s přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č. j.: / Závěr Jednotlivé části Minimálního preventivního programu budou kontrolovány a vyhodnocovány. S MPP i jeho vyhodnocením budou seznámeni pedagogičtí pracovníci i rodiče a budou publikovány na webových stránkách. Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující ZŠ. Materiální a finanční zabezpečení bude realizováno ve spolupráci s OÚ Kněžmost, Sdružením rodičů a sponzorskými dary. V Kněžmostě Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková 9

10 PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 Ve školním roce byl realizován Minimální preventivní program vytvořený k Hlavním cílem programu bylo zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům a to především zajištěním dostatečného množství volnočasových aktivit. Naplánované akce se nám až na výjimky podařilo realizovat. Děti pravidelně navštěvují zájmové kroužky. V loňském školním roce byly dětem nabídnuty tyto kroužky: tělovýchovný kroužek, kroužek Pojďme si hrát, šikulky, práce s keramikou, florbal, aerobik, kroužek mladých zdravotníků, anglický jazyk (I. stupeň), dramatický kroužek, hra na flétnu (posledně jmenovaný kroužek zajišťovala na půdě školy ZUŠ Mnichovo Hradiště). Dosáhli jsme také úspěchu v Dopravní soutěži mladých cyklistů (6. místo v I. kategorii, 2. místo v II. kategorii). Třetím rokem škola organizovala vánoční a velikonoční jarmark se zpíváním v kostele, což bylo přijato s kladnou odezvou nejen rodičů žáků, ale i obyvatel a zastupitelstva obce Kněžmost. V měsíci červnu se podařilo zorganizovat celoškolní hudební soutěž Kněžmostský slavíček a školní akademii na hradě Valečov. Žáci se tak jako každý rok zapojili do sběru léčivých rostlin, kaštanů, žaludů a starého papíru. Ve škole byly umístěny odpadkové koše na PET lahve a TETRA PACK obaly, takže se žáci aktivně zapojili i do třídění odpadu. Vzhledem k tomu, že škola byla v loňském roce adoptivním rodičem levharta obláčkového v ZOO Praha, byla uspořádána exkurze do této zoologické zahrady. Škola spolupracovala také s místní knihovnou. Kladný vztah ke knihám mohli žáci získávat během několika projektů, z nichž stojí za zmínku projekt Kniha mého srdce (prezentace knih, které postoupily do užšího kola v celostátní soutěži České televize) či projekt 7. třídy, v jehož rámci byla žákům představena povinná četba. Snažíme se stále apelovat na žáky v oblasti pití alkoholických nápojů, kouření a drog. Tento problém nejčastěji řešíme v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství. Když se vyskytne nějaký problém z této problematiky, řešíme ho v kterémkoli jiném předmětu. Žáci se v rámci předmětu občanská výchova také zúčastnili následujících besed občanského sdružení Slánka: Kamarádství a parta (6. třída), Marihuana a nuda (7. třída), Sex, AIDS a přátelství (8. třída) a Vztahy a pornografie (9. třída). Velký úspěch u žáků měly výjezdový projektový den Putování za Kelty v Dobšicích ( třída), dále turistický projektový den (8. 9. třída putovala na hrad Valečov, třída na hrad Kost) a sportovní projektový den (1. 9. třída). V uplynulém školním roce došlo k řešení několika závažnějších případů nepřiměřeného chování žáků. V lednu byl odeslán ředitelce školy Mgr. Ivaně Paříkové urážlivý z ové adresy patřící žákyni Janě Drbohlavové. Jmenovaná žákyně pak vypověděla, že sama nenapsala a že některým svým spolužákům prozradila bezpečnostní heslo do své ové schránky. Po vyšetřování se k odeslání uvedeného e- mailu přiznal žák 7. třídy Michal Ornst. Koncem listopadu bylo řešeno podezření na šikanu žáků 6. třídy ze strany Michala Ornsta ze 7. třídy. Po projednání a po vyslechnutí výpovědí všech účastníků řízení bylo zjištěno, že chování Michala Ornsta ještě nepřerostlo v šikanu, nicméně toto chování bylo vyhodnoceno jako krajně nevhodné a proti zásadám slušného chování. V průběhu školního roku byly řešeny i méně závažné prohřešky žáků vůči školnímu řádu, při nichž docházelo zejm. k ničení školního majetku. V průběhu 2. pololetí docházelo obecně ke zhoršení chování žáků (žáci se např. pohybovali na místech školy, kde jim to školní 10

11 řád nedovoloval), což vedlo k přijetí patřičných opatření a k jejich důslednějšímu kontrolování ze strany učitelů. Díky finančnímu grantu bylo zkulturněno nejbližší okolí školy. Přibyla místa (různé lavičky, prolézačky apod.), kde mohli žáci trávit svůj volný čas - např. během přestávky na oběd. Závěrem lze říci, že během tohoto školního roku se podařilo úspěšně realizovat mnoho akcí. V oblasti preventivního programu budeme nadále rozvíjet co nejužší spolupráci s rodiči žáků a důsledněji přistupovat k řešení projevů nepřiměřeného chování ve škole. V Kněžmostě Mgr. Květa Havlíková Mgr. Karel Novák 11

12 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně Záměr programu: Program se zaměřuje na primární a sekundární prevenci Předpokladem je celoškolní přístup a/ organizace a řízení školy b/ vzdělávání pracovníků c/ preventivně výchovná činnost žáků Organizace a řízení školy z hlediska komunikace - otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací všech pracovníků školy - organizace chodu školy umožňuje častou a pružnou komunikaci o problémových jevech - komunikace pravidelná (na poradách věnována časová zóna otázkám šikany spolupráce s kolegy čeho si kdo všiml za uplynulé období, na koho je třeba dát si pozor - komunikace průběžná kdokoliv z pracovníků, který si všimne příznaků nevhodného chování k některému z žáků, má povinnost to neprodleně sdělit vedení školy - složení užšího realizačního týmu (tř.učitel, ŠMP, VP, vedení školy ředitel nebo zástupce) - vytipování rizikových míst: WC, chodby prostory za rohem, zavřené dveře tříd během přestávky Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence šikany - pracovníci školy vědí, jak vypadají příznaky nezdravých sociálních vztahů a vědí, jak mají vhodně reagovat na příznaky či projevy šikany (jinak doporučit vzdělávání) - pracovníci školy si uvědomují důležitost zvládání efektivní komunikace, práce s pravidly, metody výběru atd. (co dělat, co nedělat) Preventivně výchovná činnost žáků - bezpečné prostředí starší pomáhají mladším - sociohry na upevnění kolektivu - s třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů za jejich rozvoj odpovídají třídní učitelé, kteří si dle možností a konkrétní situace ve třídách najdou odpovídající organizační formy (třídní hodiny, akce, projektové dny.. ) - žáci vědí, co je a co není šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví (na koho se obrátit 12

13 - na řešení šikany možno objednat odborníka Klíčové komponenty realizace programu 1. Společné vzdělávání a supervize - každý pracovník uskutečňuje jednu supervizi za půl roku pozorovat způsob komunikace s dětmi (využívat přípravných týdnů, výjezdních akcí) 2. Užší realizační tým - v případě zachycení nevhodného chování žáků se o postupu poradí tzv. užší realizační tým 3. Zmapování situace a motivování pedagogů ke změně - (sociometrická měření - realizuje PPP vhodný termín konec října nebo začátek listopadu, je nutný souhlas rodičů, šetření se provádí kvůli bezpečí ve třídě, v zájmu dětí) 4. Společný postup při řešení šikany - jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně - vedeme diskrétní rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí - zajistíme bezpečnost oběti - máme-li pochybnosti, jak věc řešit informujeme tř. učitel či kohokoliv z užšího realizačního týmu - najdeme si vhodné svědky a nikdy nevyšetřujeme veřejně, informace získáváme diskrétně od svědků, popřípadě konfrontací jejich svědectví - svoláme užší realizační tým - provedeme rozhovor s agresory a zajistíme, aby se nemohli domluvit - nedopustíme konfrontaci oběti a útočníka - svoláme výchovnou komisi - informujeme rodiče a neumožníme konfrontaci rodičů oběti a rodičů útočníka - pracujeme se třídou, kde k události došlo 5. Prevence ve třídních hodinách - třídní učitelé organizují třídní hodiny, při kterých se zaměří na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu uplynulého období s rozborem. - žáci jsou seznamováni s následujícími tématy: co je a co není šikana co je a co není bonzování jakým způsobem se oběti zastat 13

14 jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého 6. Prevence ve výuce - všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí kromě práce ve svém předmětu rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu - práce v kruhu zavádět od 1.třídy aby si žáci zvykli, žáci by měli znát a umět pracovat v komunitním kruhu - vyjadřovat se slušně a otevřeně - učitelé se snaží vyhnout technikám a metodám, které neúčelně vytvářejí či zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu uvolnit (vybít si) negativní energii (např. vyhlašování výsledků písemných prací, srovnávání jednotlivců a tříd, ironizování, zesměšňování, neohlášené písemné práce, vytváření stresující prostředí při učení) 7. Prevence ve školním životě mimo vyučování - zde se jedná o prevenci o přestávkách riziková místa - opatření dozory musí se zvýšenou intenzitou sledovat riziková místa, v případě, kde se opakují problémy hledat další opatření (realizační tým) 8. Ochranný režim - smysluplný školní řád práce s pravidly, zájem pedagogů, účinné dozory, schránky důvěry 9. Spolupráce s rodiči - škola pracuje s rodiči systémově: - vzdělávací semináře - den otevřených dveří - konzultační dny - informování školy v případě, když rodiče pozorují, že se něco děje - informovaností a komunikací v případě, že se objeví šikana 10. Školní poradenské služby (školní pedagog, psycholog) 11. Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP - OSPOD / Orgán sociální péče ochrany dětí / - Městská policie - Linka důvěry - Speciální poradenské centrum 12. Vztahy se školami a okolí (škola komunikuje: ) 13. Evaluace - je zpracována jako samostatná součást školského vých.-vzdělávacího programu 14

15 PŘÍLOHA III Seznam literatury příručky a knihy: Kolář, M. Bolest šikanování cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál Nešpor, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K., Csémy, L., Alkohol, drogy a vaše děti - Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách příručka pro pedagogy. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Časná a krátká intervence. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Nešpor, K., Müllerová, M. Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka. Nešpor, K., Provazníková, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna Nováková, D. Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. Praha: Národní centrum podpory zdraví Rýdl, K., Nezel, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě Informační příručka pro školy i veřejnost. Praha: IPPP ČR Spalková, D. Postavme se šikaně! (s využitím osobních zkušeností žáků ZŠ Vrchlického v Liberci, z jejich projektů ) Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády České republiky Drogová závislost Může být ohroženo i Vaše dítě?. Praha: Maxdorf Děti a jejich problémy sborník studií letáky: My, drogy a Evropa Vyber si zdraví 15

16 Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Drogy Jak vlastně vypadají? Informační materiál pro rodiče Jak chránit děti před návykovými látkami Likvidační životní styl anabolika, alkohol, kouření, nelegální drogy DVD: Řekni drogám NE! Naši sousedé výukový program o diskriminaci 16

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program Školní program proti šikanování

Minimální preventivní program Školní program proti šikanování Minimální preventivní program Školní program proti šikanování 2016-2017 Zpracoval: Marta Mühlbachová PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. Schválil: Ing. Richard Červený Platnost od: 1. 9. 2009 Aktualizace: 1. 9. 2016

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Preventivní program školy Č. j. : 11 8 /16 Skartační znak : S 5 Spisový znak

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká

Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká Škola: ZŠ a MŠ Krakovany Minimální preventivní program Ředitelka školy: Mgr. Jitka Holíková Metodik prim. prevence: Pavlína Lehká OBSAH Úvod Cíl minimálního preventivního programu Řízení a realizace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů

Strategie prevence sociálně patologických jevů Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace telef.: 417 829 127 fax: 417 824 757 e-mail: reditelka@zsaleska-bilina.cz http:// www.zsaleska-bilina.cz Strategie prevence sociálně

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více