Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku Kněžmost školní rok: 2010/2011

2 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů 3. Charakteristika školy 4. Analýza současného stavu na škole 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole 6. Vzdělávání pedagogů 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů 10. Řešení přestupků 11. Závěr 1. Úvod PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně PŘÍLOHA III Seznam literatury Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se v současné době stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet sociální komunikaci a spolupráci. Kromě nebezpečí drog a ostatních návykových látek dochází s rychlým životním tempem také k absenci kvalitních mezilidských vztahů a ze společnosti se vytrácejí určité hodnoty nutné pro zdravý vývoj jedince. Proto je potřebné, aby žáci byli do života připraveni na situace, kdy musí zvládat své chování, umět se k mnoha situacím správně postavit, umět prosadit svůj názor. Negativně v dnešní době ovlivňuje chování dětí a jejich jednání také značná nabídka nevhodných televizních pořadů a ještě širší nabídka videokazet a DVD. Chování, které vidí v televizi či na videu, se snaží napodobovat a často si neuvědomují důsledky svého počínání. Dalším médiem, které nebezpečně iniciuje nežádoucí chování žáků, je internet. 2

3 2. Vymezení sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky - drogová závislost, alkoholismus, kouření - kriminalita a delikvence - virtuální drogy (počítač, televize, video) - nebezpečí spojená s využíváním internetu - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - patologické hráčství (gambling) - záškoláctví - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 3. Charakteristika školy Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky s jednou třídou v každém ročníku s vymezenou spádovou oblastí: - Kněžmost (Býčina, Koprník, Násedlnice, Chlumín, Lítkovice, Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko) - Boseň (Zásadka, Zápudov, Mužský) - Branžež (Nová Ves, Zakopaná) - Obruby Dopravní dostupnost je zajištěna ze všech obcí. Z obcí Zásadka, Zápudov a Mužský je však pro žáky výhodnější dopravní dostupnost do Mnichova Hradiště. V současné době školu navštěvuje 155 žáků (I. stupeň 97 žáků, II. stupeň 58 žáků), průměrná naplněnost tříd je 17. Od loňského školního roku se v budově základní školy nalézá třída MŠ, která v menší míře ovlivňuje provoz ZŠ (přesunutí WC žákyň, časové změny v rozvrhu I. stupně a následná vyšší obsazenost jídelny po 5. vyučovací hodině). 4. Analýza současného stavu na škole Primární prevenci provádíme na škole již několik let. Vyučující mají za povinnost sledovat žáky, jejich vzájemné chování, všímat si změn v jejich chování. Pokud si všimnou negativních projevů či změn v chování, jsou povinni toto řešit jednak s třídním učitelem, dále s rodiči, s výchovným poradcem, s preventistou sociálně patologických jevů, případně s vedením školy. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se jí i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných zdravotních problémech a sociálních důsledcích. Jsou také informování o tom, že závažně porušují školní řád. Již delší dobu nejsme spokojeni s tím, že někteří žáci kouří cigarety (mimo školu, ve svém volném čase). Informujeme proto rodiče o daných problémech. Jsme přesvědčeni o tom, že žáci, kteří se pohybují po diskotékách (opět ve svém volnu, s povolením rodičů), se s drogami setkali, vědí přesně, co se na trhu nabízí a kde je možné drogu sehnat. Upozorňujeme rodiče, že jejich děti mohou tuto problematiku velice dobře znát. 3

4 Pokud jde o vztahy mezi žáky, myslíme si, že nejsou špatné, ale je nutné stále pracovat na jejich upevňování. V současné době je největším problémem vulgární vyjadřování žáků v budově školy a to nejen o přestávkách, ale i během vyučování. Vulgární výrazy se objevují jak při rozhovoru mezi žáky, tak i v přítomnosti pedagogů. Při provádění primární prevence je třeba propojit školní vzdělávací program s programem řešení sociálně patologických jevů. 5. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole Garantem programu je Mgr. Ivana Veselá - ředitelka školy. Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor, jmenovaný ředitelkou školy, kterým je ve školním roce 2010/2011 Mgr. Květa Havlíková. Koordinátor v rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky. O programu jsou informováni všichni učitelé na pedagogické radě, rodiče (na třídních schůzkách), žáci (ve vyučovacích hodinách). Program je veřejně přístupným dokumentem a je zpřístupněn na internetových stránkách. Koordinátor (Mgr. Květa Havlíková) spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, s ostatními pedagogy, dále s pracovníky PPP, s pediatry a dalšími odborníky z organizací řešících problémy dětí a rodiny (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracovníci K-centra a dalších institucí). 6. Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola získává nabídky od různých vzdělávacích institucí, které připravují odborné semináře a školení zabývající se touto tématikou a podle finančních a časových možností na ně pedagogy pravidelně vysílá. 7. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Oblast školství - krajská protidrogová koordinátorka - Pedagogicko-psychologická poradna Mladá Boleslav - Speciálně pedagogické centrum - vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole - odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem - individuální práce se žáky se SPU a dalšími individuálně integrovanými žáky Oblast zdravotnictví - dětský lékař - spolupráce při realizaci protidrogové prevence s dalšími lékaři Oblast sociálních věcí - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Mnichovo Hradiště 4

5 - K - centrum Mladá Boleslav - linky důvěry Policie ČR, Městská policie Minimální preventivní program - služba kriminální policie - oddělení nezletilých - využití lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 8. Prevence - aktivity v oblasti negativních sociálně patologických jevů Hlavní aktivity školy v rámci Minimálního preventivního programu: - techniky rozvíjení osobnosti T: průběžně - vytváření pozitivních vztahů mezi žáky Z: všichni učitelé - řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů - optimální podmínky pro vzdělávací proces - zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých je lze uplatnit - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže - spolupráce s rodiči - zajišťování poradenských služeb - aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací - průběžné sledování efektivity stanovených aktivit - důraz na potírání šikany aj. formy násilného chování - vytváření dovedností odmítat v oblasti odmítání drog a předcházení šikany 9. Cíle a obsah prevence konkretizace úkolů Zásady efektivní primární prevence, ze kterých vychází minimální preventivní program: - aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku - věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody - respektování identity a individuality - pozitivní mezilidské vztahy a úcta k životu druhého člověka - etické jednání (humanita, tolerance) - využívání peer prvků a) v organizaci života školy 1. Vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého životního stylu, nabízet nové možnosti aktivit (adekvátní k věku dítěte): 1. stupeň ZŠ - při zápisu do 1. třídy ZŠ ověřovat školní zralost Z: učitelé u zápisu - u dětí s poruchami výslovnosti doporučit docházku na nápravu řeči Z: třídní učitelé, výchovný poradce - včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení, zajištění vyšetření dětí v PPP, poskytnout účinnou pomoc v souladu se závěry vyšetření, důsledně plnit úkoly výchovného poradenství Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova ke zdravému životnímu stylu Z: všichni učitelé 5

6 - navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole Z: všichni zaměstnanci - zvýšit pozornost rizikovým skupinám žáků Z: třídní učitelé, výchovný poradce - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních Z: vyučující Př, Prv, Tv, Čj - rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb žáků (při tvorbě školního řádu) Z: vedení školy - věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným Z: třídní učitelé 2. stupeň ZŠ - dále rozvíjet výše uvedené body 1. stupně ZŠ Z: všichni učitelé - v problémovějších třídách aplikovat metody aktivního sociálního učení Z: třídní učitelé, výchovný poradce - systematická profesní příprava Z: učitelé Vz, Vo, výchovný poradce - v jednotlivých učebních předmětech poskytovat informace z oblasti patologických jevů, nabízet nové možnosti aktivit: chemie bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly, první pomoc výchova ke zdraví konflikty, sebepoznání ochrana zdraví, hygienické návyky, duševní hygiena prevence zneužívání návykových látek, legislativa krizové situace, asociální chování týrané a zneužívané dětí základy sexuální výchovy (odolávání nátlaku, trestní odpovědnost) rozvoj osobnosti základy duševní a tělesné hygieny profesní příprava tělesná výchova využití volného času mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání řešení problémů, rozhodovací schopnosti zdravý životní styl český jazyk volné zařazování témat do hodin slohu sebepoznávání a sebepojetí (slohová a literární výchova) mezilidské vztahy zapojení žáků do literárních soutěží a kulturních akcí 6

7 cizí jazyk komunikace (konverzační cvičení) výchova k občanství volný čas a nabídka kulturních institucí ochrana duševního vlastnictví globální společenské problémy člověk a morálka, člověk a dospívání hledání sebe sama náročné životní situace právní řád, právní ochrana, trestní právo příprava na pracovní uplatnění sociální politika státu životní perspektivy zeměpis dějepis životní úroveň život různých kultur, rasismus, xenofobie lidské rasy projevy rasismu a antisemitismu národní nesnášenlivosti 2. Zajistit dostatečné množství volnočasových aktivit: - během přestávek umožnit žákům přístup k aktivnímu pohybu - stolní tenis Z: vyučující konající dozor - v době mimo vyučování pravidelná činnost zájmových kroužků - sportovní kroužek Z: Pokorná - práce s keramikou Z: Bejrová - florbal Z: Lehečka - aerobik Z: Hajzlerová - anglický jazyk I. stupeň Z: Pažoutová - orientální tance Z: Trojánková - škola umožňuje ve svých prostorách výuku hry na flétnu, kterou zajišťuje ZUŠ Mnichovo Hradiště a které se zúčastňují i žáci ZŠ Kněžmost jednorázové akce - projekt prevence kriminality Ajaxův zápisník Z: Bartoňová - přednášky Etika vztahů (o. s. Slánka) Z: Doležalová - projekt Zdravé zuby Z: Bartoňová - Den Země úklid v Českém ráji ve spolupráci s CHKO Turnov Z: Brixí - Den Země úklid školní budovy a jejího okolí Z: třídní učitelé 7

8 - sběr léčivých rostlin, kaštanů, žaludů Z: Daňková - sběr papíru Z: Svobodová Š. - spolupráce s ČČK Z: Brixí - návštěva Obecní knihovny Z: vyučují Čj - divadelní představení, výstavy Z: všichni učitelé - vánoční akademie Z: učitelé 1. stupně - školní akademie Z: Bejrová - pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček Z: Veselá - dopravní soutěž Z: Doležalová - soutěž Hlídek mladých zdravotníků Z: Brixí - příspěvky do obecního časopisu Z: všichni učitelé - Den dětí 1. stupeň Z: učitelé 1. stupně - sportovní den Z: všichni učitelé - mikulášská nadílka pro děti z I. stupně a MŠ připravena žáky 9. třídy Z: Lehečka - vánoční a velikonoční jarmark Z: všichni učitelé - vánoční besídky Z: třídní učitelé - dějepisné exkurze Z: učitelé dějepisu - lyžařský kurz Z: Lehečka, Pokorná - olympiády v jednotlivých předmětech Z: všichni vyučující - návštěva Úřadu práce (žáci 9. ročníku) Z: Lehečka b) vzdělávání žáků 1. Důsledně realizovat vzdělávání v oblasti Zdravý životní styl v souladu s učebními osnovami pro ZŠ a se školním vzdělávacím programem: - vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý režim žáků i učitelů - informovat žáky o programu zdraví i zdravého životního stylu na nástěnkách školy, prostřednictvím literatury, při vyučování Z: všichni vyučující 2. V ročníku zajistit systematickou a profesní přípravu: - průběžně sledovat a evidovat profesní přání žáků (jako součást katalogových listů), podávat žákům průběžné informace o přijímacím řízení, zajistit a poskytnout individuální konzultace Z: třídní učitel 9. ročníku, výchovný poradce - v 9. ročníku využívat ve II. pololetí školního roku metody a styl práce uplatňovaný na SŠ s cílem usnadnit žákům ZŠ adaptaci na SŠ Z: vyučující v 9. ročníku c) spolupráce s rodiči žáků a obcí - informovat rodiče žáků a zástupce volených orgánů v obci o aktivitách školy v oblasti zneužívání návykových látek Z: ředitelka školy - zajistit pravidelné informace pedagogů a rodičů o všech problémech, které se vyskytnou u žáka, včetně navrhovaných opatření Z: třídní učitelé, výchovný poradce - spolupracovat s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících zdraví žáků Z: třídní učitelé 8

9 d) uplatňování přiměřených represivních nástrojů - důsledně potírat kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek Z: všichni vyučující - spolupracovat s oddělením sociální prevence, oddělením péče o děti a policií Z: ředitelka školy, výchovný poradce - spolupráce s PPP a SPC Z: školní metodik prevence, výchovný poradce 10. Řešení přestupků Dopustí-li se žák nějakého přestupku, je tato situace nejprve projednána se žákem a potom je informován rodič. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je toto klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou z toho vyvozeny patřičné sankce - zhoršená známka z chování. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, ale i hrubé a vulgární vyjadřování vůči spolužákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy. I při jejich zjištění bude přistoupeno k výchovným opatřením - k napomenutí třídním učitelem, důtce třídního učitele, ředitelské důtce až ke snížené známce z chování. Škola má stanoven přesný postup k řešení přestupků na ZŠ Kněžmost. Ve školním řádě je stanoven ředitelkou školy zákaz užívání, přechovávání a distribuce omamných látek. Řešení přestupků, které jsou v rozporu se řádem školy, řeší třídní učitelé, ředitelka školy, pedagogická rada, rodiče nebo policie dle závažnosti přestupku. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: - individuální pohovor se žákem - podle zjištěných informací spolupráce s rodinou - doporučení kontaktu s odborníky (K-centrum, PPP, SPC) - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru - v případě dealerství oznámení Policii ČR Škola si klade za cíl, aby řešení přestupků výše uvedených sociálně patologických jevů probíhalo v souladu s přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č. j.: / Závěr Jednotlivé části Minimálního preventivního programu budou kontrolovány a vyhodnocovány. S MPP i jeho vyhodnocením budou seznámeni pedagogičtí pracovníci i rodiče a budou publikovány na webových stránkách. Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující ZŠ. Materiální a finanční zabezpečení bude realizováno ve spolupráci s OÚ Kněžmost, Sdružením rodičů a sponzorskými dary. V Kněžmostě Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková 9

10 PŘÍLOHA I Evaluace preventivní činnosti za školní rok 2009/2010 Ve školním roce byl realizován Minimální preventivní program vytvořený k Hlavním cílem programu bylo zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům a to především zajištěním dostatečného množství volnočasových aktivit. Naplánované akce se nám až na výjimky podařilo realizovat. Děti pravidelně navštěvují zájmové kroužky. V loňském školním roce byly dětem nabídnuty tyto kroužky: tělovýchovný kroužek, kroužek Pojďme si hrát, šikulky, práce s keramikou, florbal, aerobik, kroužek mladých zdravotníků, anglický jazyk (I. stupeň), dramatický kroužek, hra na flétnu (posledně jmenovaný kroužek zajišťovala na půdě školy ZUŠ Mnichovo Hradiště). Dosáhli jsme také úspěchu v Dopravní soutěži mladých cyklistů (6. místo v I. kategorii, 2. místo v II. kategorii). Třetím rokem škola organizovala vánoční a velikonoční jarmark se zpíváním v kostele, což bylo přijato s kladnou odezvou nejen rodičů žáků, ale i obyvatel a zastupitelstva obce Kněžmost. V měsíci červnu se podařilo zorganizovat celoškolní hudební soutěž Kněžmostský slavíček a školní akademii na hradě Valečov. Žáci se tak jako každý rok zapojili do sběru léčivých rostlin, kaštanů, žaludů a starého papíru. Ve škole byly umístěny odpadkové koše na PET lahve a TETRA PACK obaly, takže se žáci aktivně zapojili i do třídění odpadu. Vzhledem k tomu, že škola byla v loňském roce adoptivním rodičem levharta obláčkového v ZOO Praha, byla uspořádána exkurze do této zoologické zahrady. Škola spolupracovala také s místní knihovnou. Kladný vztah ke knihám mohli žáci získávat během několika projektů, z nichž stojí za zmínku projekt Kniha mého srdce (prezentace knih, které postoupily do užšího kola v celostátní soutěži České televize) či projekt 7. třídy, v jehož rámci byla žákům představena povinná četba. Snažíme se stále apelovat na žáky v oblasti pití alkoholických nápojů, kouření a drog. Tento problém nejčastěji řešíme v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství. Když se vyskytne nějaký problém z této problematiky, řešíme ho v kterémkoli jiném předmětu. Žáci se v rámci předmětu občanská výchova také zúčastnili následujících besed občanského sdružení Slánka: Kamarádství a parta (6. třída), Marihuana a nuda (7. třída), Sex, AIDS a přátelství (8. třída) a Vztahy a pornografie (9. třída). Velký úspěch u žáků měly výjezdový projektový den Putování za Kelty v Dobšicích ( třída), dále turistický projektový den (8. 9. třída putovala na hrad Valečov, třída na hrad Kost) a sportovní projektový den (1. 9. třída). V uplynulém školním roce došlo k řešení několika závažnějších případů nepřiměřeného chování žáků. V lednu byl odeslán ředitelce školy Mgr. Ivaně Paříkové urážlivý z ové adresy patřící žákyni Janě Drbohlavové. Jmenovaná žákyně pak vypověděla, že sama nenapsala a že některým svým spolužákům prozradila bezpečnostní heslo do své ové schránky. Po vyšetřování se k odeslání uvedeného e- mailu přiznal žák 7. třídy Michal Ornst. Koncem listopadu bylo řešeno podezření na šikanu žáků 6. třídy ze strany Michala Ornsta ze 7. třídy. Po projednání a po vyslechnutí výpovědí všech účastníků řízení bylo zjištěno, že chování Michala Ornsta ještě nepřerostlo v šikanu, nicméně toto chování bylo vyhodnoceno jako krajně nevhodné a proti zásadám slušného chování. V průběhu školního roku byly řešeny i méně závažné prohřešky žáků vůči školnímu řádu, při nichž docházelo zejm. k ničení školního majetku. V průběhu 2. pololetí docházelo obecně ke zhoršení chování žáků (žáci se např. pohybovali na místech školy, kde jim to školní 10

11 řád nedovoloval), což vedlo k přijetí patřičných opatření a k jejich důslednějšímu kontrolování ze strany učitelů. Díky finančnímu grantu bylo zkulturněno nejbližší okolí školy. Přibyla místa (různé lavičky, prolézačky apod.), kde mohli žáci trávit svůj volný čas - např. během přestávky na oběd. Závěrem lze říci, že během tohoto školního roku se podařilo úspěšně realizovat mnoho akcí. V oblasti preventivního programu budeme nadále rozvíjet co nejužší spolupráci s rodiči žáků a důsledněji přistupovat k řešení projevů nepřiměřeného chování ve škole. V Kněžmostě Mgr. Květa Havlíková Mgr. Karel Novák 11

12 PŘÍLOHA II Minimální program proti šikaně Záměr programu: Program se zaměřuje na primární a sekundární prevenci Předpokladem je celoškolní přístup a/ organizace a řízení školy b/ vzdělávání pracovníků c/ preventivně výchovná činnost žáků Organizace a řízení školy z hlediska komunikace - otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací všech pracovníků školy - organizace chodu školy umožňuje častou a pružnou komunikaci o problémových jevech - komunikace pravidelná (na poradách věnována časová zóna otázkám šikany spolupráce s kolegy čeho si kdo všiml za uplynulé období, na koho je třeba dát si pozor - komunikace průběžná kdokoliv z pracovníků, který si všimne příznaků nevhodného chování k některému z žáků, má povinnost to neprodleně sdělit vedení školy - složení užšího realizačního týmu (tř.učitel, ŠMP, VP, vedení školy ředitel nebo zástupce) - vytipování rizikových míst: WC, chodby prostory za rohem, zavřené dveře tříd během přestávky Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence šikany - pracovníci školy vědí, jak vypadají příznaky nezdravých sociálních vztahů a vědí, jak mají vhodně reagovat na příznaky či projevy šikany (jinak doporučit vzdělávání) - pracovníci školy si uvědomují důležitost zvládání efektivní komunikace, práce s pravidly, metody výběru atd. (co dělat, co nedělat) Preventivně výchovná činnost žáků - bezpečné prostředí starší pomáhají mladším - sociohry na upevnění kolektivu - s třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů za jejich rozvoj odpovídají třídní učitelé, kteří si dle možností a konkrétní situace ve třídách najdou odpovídající organizační formy (třídní hodiny, akce, projektové dny.. ) - žáci vědí, co je a co není šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví (na koho se obrátit 12

13 - na řešení šikany možno objednat odborníka Klíčové komponenty realizace programu 1. Společné vzdělávání a supervize - každý pracovník uskutečňuje jednu supervizi za půl roku pozorovat způsob komunikace s dětmi (využívat přípravných týdnů, výjezdních akcí) 2. Užší realizační tým - v případě zachycení nevhodného chování žáků se o postupu poradí tzv. užší realizační tým 3. Zmapování situace a motivování pedagogů ke změně - (sociometrická měření - realizuje PPP vhodný termín konec října nebo začátek listopadu, je nutný souhlas rodičů, šetření se provádí kvůli bezpečí ve třídě, v zájmu dětí) 4. Společný postup při řešení šikany - jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně - vedeme diskrétní rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí - zajistíme bezpečnost oběti - máme-li pochybnosti, jak věc řešit informujeme tř. učitel či kohokoliv z užšího realizačního týmu - najdeme si vhodné svědky a nikdy nevyšetřujeme veřejně, informace získáváme diskrétně od svědků, popřípadě konfrontací jejich svědectví - svoláme užší realizační tým - provedeme rozhovor s agresory a zajistíme, aby se nemohli domluvit - nedopustíme konfrontaci oběti a útočníka - svoláme výchovnou komisi - informujeme rodiče a neumožníme konfrontaci rodičů oběti a rodičů útočníka - pracujeme se třídou, kde k události došlo 5. Prevence ve třídních hodinách - třídní učitelé organizují třídní hodiny, při kterých se zaměří na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu uplynulého období s rozborem. - žáci jsou seznamováni s následujícími tématy: co je a co není šikana co je a co není bonzování jakým způsobem se oběti zastat 13

14 jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého 6. Prevence ve výuce - všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí kromě práce ve svém předmětu rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu - práce v kruhu zavádět od 1.třídy aby si žáci zvykli, žáci by měli znát a umět pracovat v komunitním kruhu - vyjadřovat se slušně a otevřeně - učitelé se snaží vyhnout technikám a metodám, které neúčelně vytvářejí či zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu uvolnit (vybít si) negativní energii (např. vyhlašování výsledků písemných prací, srovnávání jednotlivců a tříd, ironizování, zesměšňování, neohlášené písemné práce, vytváření stresující prostředí při učení) 7. Prevence ve školním životě mimo vyučování - zde se jedná o prevenci o přestávkách riziková místa - opatření dozory musí se zvýšenou intenzitou sledovat riziková místa, v případě, kde se opakují problémy hledat další opatření (realizační tým) 8. Ochranný režim - smysluplný školní řád práce s pravidly, zájem pedagogů, účinné dozory, schránky důvěry 9. Spolupráce s rodiči - škola pracuje s rodiči systémově: - vzdělávací semináře - den otevřených dveří - konzultační dny - informování školy v případě, když rodiče pozorují, že se něco děje - informovaností a komunikací v případě, že se objeví šikana 10. Školní poradenské služby (školní pedagog, psycholog) 11. Spolupráce se specializovanými zařízeními - PPP - OSPOD / Orgán sociální péče ochrany dětí / - Městská policie - Linka důvěry - Speciální poradenské centrum 12. Vztahy se školami a okolí (škola komunikuje: ) 13. Evaluace - je zpracována jako samostatná součást školského vých.-vzdělávacího programu 14

15 PŘÍLOHA III Seznam literatury příručky a knihy: Kolář, M. Bolest šikanování cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál Nešpor, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nešpor, K., Csémy, L., Alkohol, drogy a vaše děti - Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách příručka pro pedagogy. Praha: MŠMT Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Časná a krátká intervence. Praha: Výzkumný ústav pedagogický Nešpor, K., Müllerová, M. Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka. Nešpor, K., Provazníková, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna Nováková, D. Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. Praha: Národní centrum podpory zdraví Rýdl, K., Nezel, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě Informační příručka pro školy i veřejnost. Praha: IPPP ČR Spalková, D. Postavme se šikaně! (s využitím osobních zkušeností žáků ZŠ Vrchlického v Liberci, z jejich projektů ) Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády České republiky Drogová závislost Může být ohroženo i Vaše dítě?. Praha: Maxdorf Děti a jejich problémy sborník studií letáky: My, drogy a Evropa Vyber si zdraví 15

16 Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Drogy Jak vlastně vypadají? Informační materiál pro rodiče Jak chránit děti před návykovými látkami Likvidační životní styl anabolika, alkohol, kouření, nelegální drogy DVD: Řekni drogám NE! Naši sousedé výukový program o diskriminaci 16

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více