Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI str.14 Velké Přílepy Č.j.: ZŠVP 298/

3 a) Základní údaje o škole Základní škola Velké Přílepy leží na okrese Praha západ, severně od Prahy. Od je škola příspěvkovou organizací, která sdružuje tři součásti: základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Ředitelkou školy (statutárním orgánem) je od jmenována paní Mgr. Zdeňka Hloušková, zástupkyní ředitelky školy (zástupcem statutárního orgánu) je od paní Mgr. Martina Chaloupková. Základní informace o škole: Název: Základní škola Velké Přílepy, okres Praha západ Adresa: Pražská 38, Velké Přílepy Telefony: ředitelství, 2. stupeň stupeň školní jídelna IČO: IZO: Identifikátor práv. osoby: Školní rok 2010/2011 zahájilo celkem 220 žáků, na konci již naši školu navštěvovalo 217 žáků. Škola je plně organizovaná. Na 1. stupeň chodilo do šesti tříd 129 žáků (v 2. pololetí 128 žáků), na druhý stupeň do čtyř tříd 91 žák (2. pololetí 89 žáků). Počty žáků v jednotlivých ročnících viz tabulka č. 1. Kapacita Základní školy Velké Přílepy je 275 žáků. Tabulka č. 1: Přehled počtu žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2010/ pololetí Třída 1. stupeň Počet žáků Třída 2. stupeň Počet žáků 2. pololetí I. 26 VI. 24 II.A 19 VII. 26 II.B 14 VIII. 23 III. 24 IX. 18 IV. 26 V. 20 Třída 1. stupeň Počet žáků Třída 2. stupeň Počet žáků I. 26 VI. 25 I.A 20 VII. 24 II.B 14 VIII. 22 III. 22 IX. 18 IV. 26 V

4 Zřizovatelem Základní školy Velké Přílepy je Obec Velké Přílepy. Základní údaje o zřizovateli: Adresa: Pražská 162, Velké Přílepy Telefon: Fax: e- mail: IČO: Školní družina měla v roce 2010/2011 tři oddělení. Družinu navštěvovalo celkem 73 žáků. Kapacita školní družiny je 75 žáků, IZO: Ve školní jídelně se ve školním roce 2010/2011 stravovalo 176 žáků a 25 zaměstnanců školy. Dodatkem Obecního úřadu Velké Přílepy ke zřizovací listině bylo do hlavní činnosti školní jídelny zařazeno i vaření obědů pro zaměstnance obecního úřadu. Na doporučení ČŠI byla tato činnost od zařazena do doplňkové činnosti. Této možnosti stravování využívalo celkem 13 zaměstnanců obecního úřadu. S účinností od je kapacita školní jídelny 250 strávníků, IZO: Naše škola se nachází v centru obce. Výuka probíhá ve dvou budovách. Ve staré budově se učí žáci 1. stupně, v nové budově žáci 2. stupně. Do naší školy dojíždí i žáci z okolních obcí Černý Vůl, Holubice, Kozinec, Lichoceves, Noutonice, Okoř, Statenice, Svrkyně, Úholičky a z dalších. V těchto obcích buď není žádná základní škola, nebo nemají plně organizovanou školu. Dopravní spojení mezi těmito obcemi a Velkými Přílepy je vyhovující. Dopravu zajišťují linkové autobusy DP ČSAD Kladno. Do staré budovy chodí žáci 1. stupně. V této budově je šest učeben, tři oddělení školní družiny, školní jídelna a kuchyně, cvičná školní kuchyně a školní dílna. Svoji kancelář zde má vedoucí školní jídelny. V prvním patře se nachází sborovna. Ve všech třídách, které se užívají k výuce, jsou plastová protihluková okna. Jejich instalací se velice snížila hlučnost ve třídách stará budova stojí u frekventované silnice. Třídy jsou světlé, čisté a pěkně vyzdobené. Ve třídách i na chodbách jsou vystaveny práce žáků. Učitelé mají k dispozici ve sborovně počítač s připojením na internet, tiskárnu a kopírku. Novou budovu navštěvují žáci 2. stupně. Sídlí zde ředitelství základní školy kanceláře ředitelky školy a zástupkyně ředitelky. V této budově je sedm učeben, které jsou většinou zařízeny jako učebny poloodborné. Za odbornou učebnu můžeme považovat pouze počítačovou učebnu. V počítačové pracovně je celkem 18 žákovských pracovišť a jedno pracoviště učitelské. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Ve třídě je také dataprojektor a plátno. Žáci mohou používat tiskárnu a skener. V této třídě je umístěna také žákovská knihovna. Žáci mohou internet využívat po dohodě s vyučujícími i v odpoledních hodinách. V učebně č. 6 je instalovaná interaktivní tabule. Tuto učebnu bychom v budoucnu rádi předělali na multimediální pracoviště, zařídili jí novým nábytkem a přestěhovali do ní žákovskou knihovnu. V nové budově jsou čtyři kabinety společenských věd, fyziky a chemie, matematiky, přírodopisu a výtvarné výchovy. -4-

5 Obě budovy mají plynové vytápění, teplota ve třídách je nastavována průběžně pomocí regulačních ventilů. Učebny v obou budovách jsou postupně vybavovány novými nastavitelnými lavicemi a novými tabulemi. V roce 2010/2011 byly vybaveny novými lavicemi dvě třídy na 1. stupni a do dvou tříd 2. stupně byly zakoupeny nové lavice a tabule. Škola nemá vlastní tělocvičnu a pro tělesnou výchovu používá místní sál, fotbalové hřiště nebo pozemek v okolí nové budovy. Při Základní škole Velké Přílepy pracuje od roku 2004 školská rada. Školská rada má 9 členů 3 zástupci byli zvoleni z řad rodičů, tři zástupce zvolil zřizovatel a poslední tři zástupce zvolila základní škola z řad učitelů. V červnu 2011 proběhla volba nové školské rady. Předsedkyní byla zvolena paní Kamila Handlová. b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Základní škola Velké Přílepy byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení školy Krajským úřadem Středočeského kraje č.j /2007/KUSK ze dne s účinností od s oborem vzdělání C/01 Základní škola denní studium. Ve školním roce 2010/2011 se žáci učili podle dvou vzdělávacích programů. Žáci 5. ročníku se vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.: 16847/ Ostatní ročníky se učili podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KAPŘÍK Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ, č.j.: 500/07. Od září 2009 jsme začali s výukou anglického jazyka také ve II. třídě s dotací jedné hodiny týdně. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku s dotací tři hodiny týdně. Žáci 2. stupně navštěvovali tyto volitelné předměty: VI. třída Dramatická výchova, VII. třída Příprava pokrmů, VIII. třída Etická výchova, Německý jazyk, IX. třída Německý jazyk a Environmentální výchova. Tabulka č. 2: Učební plán pro školní rok 2010/2011 Učební plán pro 1. stupeň Předmět - ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova

6 Praktické činnosti Informatika Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Učební plán pro 2. stupeň Předmět ročník: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova2 Týdenní dotace povinných předmětů

7 c) Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2010/2011 bylo v Základní škole Velké Přílepy zaměstnáno celkem 33 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 20 pedagogů základní školy, 4 vychovatelé školní družiny, 6 správních zaměstnanců základní školy a 4 zaměstnanci školní jídelny. Ve škole pracovalo celkem sedm důchodců. 12 pedagogů má pedagogické vysokoškolské vzdělání, 4 pedagogové v současné době studují vysokou školu. Ve školním roce 2010/2011 byly uzavřeny dva nové pracovní poměry (s pedagogy). Na konci školního roku byly ukončeny dva pracovní poměry dohodou, jeden pracovní poměr byl ukončen odchodem do důchodu a čtyřem důchodcům skončila jejich pracovní smlouva na dobu určitou. Tabulka č. 3: Přehled pracovníků podle jednotlivých součástí Součást: Základní škola Pedagogičtí pracovníci Celkový počet pracovníků Ženy Z toho: Ženy na mateřské dovolené Muži Přepočtený úvazek ,18 Asistent pedagoga Nepedagogičtí pracovníci Školní družina Pedagogičtí pracovníci Školní jídelna Nepedagogičtí pracovníci Celkem za školu , , , d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 proběhl dne 31. ledna K zápisu se dostavilo celkem 32 dětí. Do 1. ročníku bylo přijato 25 žáků, sedmi dětem byl udělen odklad školní docházky. Jeden žák z přijatých v květnu 2011 požádal o přijetí na jiné škole. Odklad školní docházky byl udělen ve všech případech na doporučení odborného lékaře nebo Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu západ. V příštím školním roce bude mít naše základní škola jednu první třídu. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 se naši žáci učili podle dvou vzdělávacích programů: 5. ročník se učil podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-22, ostatní třídy se učily podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KAPŘÍK Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ, č.j.: 500/

8 V tabulkách číslo 4 a 5 jsou přehledně uspořádány výsledky vzdělávání žáků v 1. a 2. pololetí školního roku 2010/2011, hodnocení chování v 1. a 2. pololetí školního roku 2010/2011 a zameškané hodiny - počty omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí. Tabulka č. 4: Přehled klasifikace a chování v 1. a 2. pololetí školního roku 2010/2011 Třída I. II.A II.B III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Pololetí Prospěli s vyznamenáním Prospěch Klasifikace chování Prospěli Neprospěli 2.stupeň 3.stupeň pochvaly Tabulka č. 5: Přehled docházky v 1. a 2. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Pololetí Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Průměrný počet zameškaných hodin I , ,92 II.A , ,20 II.B , ,00 III , ,27 IV , ,61 V , ,70 VI , ,8-8-

9 VII. VIII. IX , , , , , ,83 Všichni vyučující měli vypracovány tématické plány pro jednotlivé předměty a školní rok 2010/2011. Byly vypracovány podle uvedených vzdělávacích programů. Tyto plány byly splněny. V srpnu 2011 čtyři žáci vykonaly úspěšně opravné zkoušky. Pouze jeden žák neprospěl v VII. třídě z matematiky, ale postupuje do vyššího ročníku (VII. třídu již jednou opakoval). V tomto školním roce jsme neřešili žádný závažný případ, který by se týkal užívání návykových látek. Během školního roku jsme řešili několik neomluvených hodin žáků. Problémy se záškoláctvím jsme řešili i ve spolupráci s Městským úřadem Černošice odd. sociálně právní ochrany dětí a s Policií ČR. Snížené známky z chování byly uloženy za neomluvené hodiny, za nekázeň, porušování školního řádu a hrubé vystupování (vůči spolužákům i dospělým). Škola po celý rok spolupracovala s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha západ. Výchovné poradkyně absolvovaly akce pořádané poradnou. S pedagogicko-psychologickou poradnou byly konzultovány individuální vzdělávací plány žáků s doporučenou integrací. Ve školním roce 2010/2011 se především žáci 9. ročníku pečlivě připravovali na přijímací zkoušky. S volbou a vyplňováním přihlášek jim pomáhala výchovná poradkyně pro volbu povolání. Přijímací zkoušky skládali žáci 5. ročníku na osmiletá gymnázia, žáci 7. ročníku na šestiletá gymnázia a žáci 9. ročníku. Podrobné výsledky jsou shrnuty v tabulce číslo 6. Tabulka č. 6: Přehled umístění žáků Základní školy Velké Přílepy v přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Umístění žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia Přihlášeno 4 Přijato 0 Umístění žáků 7. ročníku na šestiletá gymnázia Přihlášeno 3 Přijato 3 Umístění žáků 9. ročníku Celkem Gymnázium SOŠ SPŠ Integ.SŠ SOU Bez umístění f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků I ve školním roce 2010/2011 se řada učitelů vzdělávala v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Přehled účasti a jednotlivých seminářů je v tabulce č. 7. Pro výchovné poradce a metodiky prevence pořádá celou řadu školení a schůzek také Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště pro Prahu západ. Těchto schůzek se zúčastnily obě výchovné poradkyně a školní metodik prevence. -9-

10 Všichni pedagogičtí pracovníci prošli školením v oblasti BOZP. V listopadu 2010 byli všichni pedagogičtí pracovníci proškoleni v kurzu poskytování první pomoci. Kurz organizovala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Tabulka č. 7: Přehled seminářů a školení ve školním roce 2010/2011 Jméno: Školení nebo seminář: p. Cenigová - Klady a zápora hyperaktivity dětí Mgr. Hloušková - Zajímavé chemické experimenty pro školu i život chemik detektivem - Nanotechnologie pro život, projekty a hry v chemickém vzdělávání - Úspěchy chemie - biochemie - Kolokvium ředitelů škola a právo - Platové předpisy, zařazování do pl. tříd (RESK) - Moderní trendy řízení školy dokončení cyklu Mgr. Chaloupková - Koordinátor ŠVP Z S Bc. Mihalková - Školení Spirála II práce preventista - Etika a její praktická aplikace do výuky Ing. Řičařová - Zajímavé chemické experimenty pro školu i život chemik detektivem - Úspěchy chemie - biochemie - Příroda v souvislostech 5P - II. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Také v tomto školním roce mohli naši žáci navštěvovat mimoškolní aktivity a kroužky. Mimoškolní činnost je jednou z aktivit, kterými podle Minimálního preventivního programu chceme dětem nabídnout smysluplné využití volného času. V kroužcích jsou většinou žáci z různých tříd učí se tak spolupráci, pomoci mladším, ohleduplnosti a demokracii. Na škole v roce 2010/2011 byly tyto kroužky: - Florbal žáci celé školy, p. Hajdová (učitelka) - KMD (divadlo) žáci 2. stupně, p. Ing. Řičařová (učitelka) - Atletika žáci 1. stupně, sl. Brzicová (učitelka) - Cvičení hravě a zdravě žáci 1. stupně p. Mgr. Gumanská (učitelka) - Kroužek ručních prací žáci 1. a 2. stupně, p. Mgr. Chaloupková (učitelka) - Sportovní hry žáci 2. stupně, p. Vařecha a sl. Horáková (nepedagogové) Z přehledu je patrné, že většinu kroužků vedli učitelé. Všechny kroužky, které organizovala škola, byly pro děti zdarma. Žáci celé školy mohli navštěvovat i další aktivity, které ve škole probíhaly po celý rok. Žáci mohli navštěvovat kurz keramiky, o který byl tradičně již velký zájem. Tento kurz byl placený a pedagogický dozor vykonávaly paní učitelka Ing. Řičařová a paní Mgr. Šimerová. V prostorách školy působila i Lidová škola umění z Libčic nad Vltavou. Několikrát týdně probíhala v prostorách staré budovy výuka hry na hudební nástroj. Také služby LŠU byly placené. Žáci prvního stupně mohli navštěvovat výtvarné kurzy Neposedné pastelky. Toto sdružení využívalo prostory školní družiny i pro své další aktivity kroužky pro rodiče s dětmi. Spolupráce byla velmi dobrá. -10-

11 Školní rok 2010/2011 byl již tradičně zahájen v místním kině slavnostním přivítáním našich prvňáčků. Prvňáčci byli představeni celému 1. stupni a každý z nich byl ošerpován stuhou. To ale nebyla jediná školní akce pro naše prvňáčky. V březnu skládali velkou zkoušku ze psaní u skřítků Pérka a Bombičky. Všichni úspěšní prvňáčci obdrželi jako odměnu pero a bombičky. V dubnu prvňáčky čekalo Pasování na čtenáře. Tato tradiční akce proběhla v prostorách Místní lidové knihovny Velké Přílepy. Prvňáčci skládali před komisí, složené z p. starostky, p. ředitelky a nejlepšího dětského čtenáře Místní lidové knihovny, zkoušku ze čtení. Jako odměnu za své dovednosti všichni obdrželi knihu a byli pasováni na čtenáře. Mohli se pak spolu s rodiči přihlásit jako noví členové Místní lidové knihovny. V listopadu 2010 se nám podařilo uspořádat za pomoci několika ochotných maminek a paní zástupkyně adventní výtvarnou dílnu. Na adventní dílně žáci vyráběli adventní věnce a různé vánoční vazby. S velkým ohlasem se u rodičů žáků II. B se setkala spolupráce naší II. B třídy a DPS Roztoky. Žáci navštívili dům s pečovatelskou službou během školního roku celkem dvakrát a obě návštěvy byly jak pro děti, tak pro obyvatele DPS velkým zážitkem. Každoročně naše škola realizuje několik projektů jednodenních i celoročních. Ve školním roce 20010/2011 jsme zahájili práci na projektech tradičním projektem Poznáváme památná místa v našem okolí. První třída poznávala Velké Přílepy, II.A, II.B a III. třída poznávala Tursko, IV. a V. třída navštívila Říp. Žáci VI. a části VII. třídy byli na vycházce na Levém Hradci, část žáků VII. třídy a VIII. třída navštívili Kozí Hřbety a IX. třída se vypravila do Holubic. Bohužel nám počasí v tomto školním roce nepřálo a celou dobu pršelo. V průběhu celého roku jsme realizovali enviromentální projekt Les, který byl zaměřen především na ekologii a ochranu životního prostředí. Toto téma bylo zapracováno do tematických plánů jednotlivých předmětů a do projektu se zapojila celá škola. Naše škola je již několik let zařazena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. Jak je patrné z názvu, tento projekt se zabývá především recyklací odpadů. Jenom ve školním roce 2010/2011 naši žáci nasbírali více jak kg starého papíru, po celý rok jsme třídili plasty, baterie a drobné elektrospotřebiče. Za vytříděný odpad škola obdržela body, za které koordinátor EVVO na konci školního roku objednal pro žáky stolní hry. V rámci předmětu enviromentální výchova se žáci IX. třídy zapojily do krajského projektu Děti dětem aneb s odpady hravě. V této soutěži jsme po celoroční práci obsadili 1. místo a žáci IX. třídy jako odměnu obdrželi celodenní výlet s ekologickou tematikou. Dalším tradičním projektem je projekt OČMU Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tento projekt probíhá vždy ve dvou dnech. V prvním dnu se žáci teoreticky věnovali otázkám, které souvisí s ochranou člověka za mimořádných událostí. Ve druhém dnu pak proběhlo praktické prozkoušení a ověření vědomostí a dovedností žáků. Nejlepší skupiny žáků obdržely sladkou odměnu. Vyhodnocení vědomostí proběhlo na střelnici mysliveckého sdružení a vyvrcholilo setkáním žáků, rodičů a pracovníků základní školy. V červnu 2011proběhl další projektový den Akademie. I když je počítán mezi jednodenní projekty, žáci se na svá vystoupení většinou připravují několik týdnů. Celou akademii tradičně moderovali žáci z IX. třídy a Akademie měla velký ohlas. Pro žáky byla během školního roku připravena celá řada kulturních akcí - návštěvy divadel, kina, koncerty, besedy a také různé školní soutěže. Září: - Slavnostní zahájení školního roku -11-

12 - Projektový den Poznáváme památná místa v našem okolí vycházky Říjen: - Sběr starého papíru - Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka žáci II. a III. tříd - Senátorský slib - Florbalový turnaj pro žáky IV. a V. třídy - Halloween Listopad: - Návštěva Národního muzea VI. třída - Beseda s JUDr. Kašparem a PhDr. Kašparovou vztahy ve třídě, kriminalita mládeže, návykové látky - Celé Česko čte dětem čtení žáků ZŠ dětem z MŠ Jablíčko a žákům I. třídy - Koncert Od lidových písní ke klasické hudbě (1. stupeň), Od černošských spirituálů k jazzu, taneční hudbě (2. stupeň) - Vánoční fotografování žáků - Adventní dílna - Florbalový turnaj pro žáky VIII. a IX. třídy - Návštěva veletrhu středních škol Schola Pragense IX. třída - Beseda Poznej svého psa žáci 1. stupně - Vystoupení žáků školy na Vánočních trzích Prosinec: - Olympiáda v českém jazyce školní kolo VIII. a IX. třída - Besedy Nebezpečné sekty, Šikana pro žáky 2. stupně - Anglické divadelní představení v divadle Reduta III. a IV. třída - Den otevřených dveří Základní školy Velké Přílepy - Turnaj ve florbalu VI. IX. třída - Návštěva kina IMAX 1. stupeň - Návštěva kina IMAX Harry Potter VI. a IX. třída - Návštěva vánočních trhů v Praze VIII. třída - Zpívání na schodech Leden: - Zápis do I. třídy na školní rok 2011/ Kurz sebeobrany všichni žáci - Beseda o holocaustu žáci VIII. a IX. třídy - Olympiáda v Aj školní kolo - Beseda Moderní je nekouřit 2. stupeň Únor: - Okresní kolo Dějepisné olympiády - Školní kolo Zeměpisné olympiády - Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda VI., VII., VIII. třída - Okresní kolo Olympiády anglického jazyka Březen: - Soutěž pro šikovné děti se zájmem o anglický jazyk V. třída - Okresní kolo Olympiády v českém jazyce -12-

13 - Sběr starého papíru - Okresní kolo Zeměpisné olympiády - Slavnost skřítků žáci I. třídy zkouška ze psaní Duben: - Filmové představení Rango VI. třída - Velikonoční trhy vystoupení žáků VI. třídy - Zelený den - Turnaj ve vybíjené žáci IV. a V. třídy - Návštěva divadla Reduta anglické představení V. třída - Okresní kolo Biologické olympiády - Pasování prvňáčků na čtenáře knihovna, slavnostní předávaní knih žákům I. třídy - Recitační soutěž - Návštěva Úřadu práce Praha západ žáci VIII. třídy - Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou všichni žáci - Testování PIRLS žáci IV. třídy - Návštěva Botanické zahrady v Tróji tropičtí motýli VI. třída - Recitační soutěž Projekt OČMU ochrana člověka za mimořádných událostí teoretická část všichni žáci Květen: - Projekt OČMU ochrana člověka za mimořádných událostí praktická část všichni žáci - Setkání rodičů a žáků na střelnici Mysliveckého sdružení Svrkyně - Děti dětem aneb s odpady hravě projekt žáků IX. třídy pro žáky II. tříd a děti z MŠ Jablíčko - Škola v přírodě ve Svoru 1. stupeň - Atletické závody žáci 2. stupně Červen: - Fotografování tříd - Projektový den Školní akademie - Návštěva centra Drop-in žáci IX. třídy - Přednáška a beseda sdružení Mamma Help dívky VIII. a IX. třídy - Den Země soutěže a hry připravené žáky IX. třídy pro žáky 1. stupně - Školní výlety - Slavností zakončení školního roku, stužkování absolventů žáků IX. třídy, vítání nových žáků na 2. stupeň Z přehledu pořádaných akcí je zřejmé, že se naši žáci účastnili celé řady soutěží a olympiád. V řadě soutěží obsadili přední místa. Znovu připomenu 1. místo v krajské soutěži Děti dětem aneb s odpady hravě. Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath udělil žákyni naší školy Denise Lukáčové (VIII. třída) diplom za 3. místo v literární soutěži Náš kraj (kategorie B). Ve výtvarné soutěži Přílepská kraslice, kterou pořádala obec Velké Přílepy a studio Neposedná pastelka získali žáci II. B diplom za největší kraslici. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce obsadil žák IX. třídy Martin Pavelka 2. místo v kategorii II.A. -13-

14 V okresním kole Zeměpisné olympiády obsadil náš žák Jaromír Chaloupek 3. místo v kategorii C, ve stejné kategorii byla Kateřina Plasová na 5. místě. V kategorii B se na 8. místě umístila Klára Biskupová a na 10. místě Lucie Benešová. V kategorii A byla Sabina Lemešová na 9. místě. V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila Denisa Lukáčová 11. místo a Jaromír Chaloupek místo 8. V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda obsadila Sabina Lemešová (VI. třída) místo, Jakub Šindelář (VII. třída) místo a Jaromír Chaloupek (VIII. třída) místo. V okresním kole Dějepisné olympiády obsadila Denisa Lukáčová (VIII. třída) 13. místo. V okresním kole Biologické olympiády obsadila v kategorii C Kateřina Plasová (IX. třída) 8. místo, Denisa Lukáčová (VIII. třída) 10. místo. V kategorii D se umístila Klára Biskupová (VII. třída) na 10. místě, Tereza Modrová (VII. třída) na 11. místě a Barbora Pejřimovská (VII. třída) na 13. místě. Naši žáci uspěli v tomto školním roce i ve sportovních soutěžích. Tým chlapců z 2. stupně získal 2. místo v okrskovém kole Praha západ v minifotbale a 4. místo v okresním finále Praha západ ve florbalu. V atletické soutěži Pohár rozhlasu obsadilo družstvo chlapců naší školy celkové 10. místo, Marek Tůma (VII. třída) by na 1. místě v hodu míčkem a štafeta na 60 m - hoši obsadila 3. místo. Ve stejné soutěži družstvo dívek obsadilo celkové 9. místo. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 proběhla na naší škole následná kontrola ČŠI ve dnech 6. a 7. října 2010 veřejnoprávní kontrola za kalendářní rok 2009, kontrola školního stravování za měsíce březen až září 2010 kontrola BOZP za školní roky 2009/2010, 2010/2011 do data kontrolní činnosti. Výsledky kontroly jsou zapsány v Protokolu č.j.čšis-1904/10-s, který je k nahlédnutí v ředitelně školy. -14-

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více