ANALÝZA RIZIK pro správní obvod ORP Žamberk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA RIZIK pro správní obvod ORP Žamberk"

Transkript

1 MĚSTO ŽAMBERK obec s rozšířenou působností odbor obrany a krizového řízení Masarykovo nám. 166, Žamberk Č.j.: 14951/2009/OBR Výtisk jediný Počet listů: 21 Počet příloh: 3/5 ANALÝZA RIZIK pro správní obvod ORP Žamberk Schválila BR ORP Žamberk na jednání č.. dne. Aktualizace: Datum Podpis Datum Podpis Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs vedoucí odboru obrany a KŘ 2

2 OBSAH: 1. Úvod: - základní pojmy - zkratky 2. Informační část 3. Výčet hrozeb a stanovení rizik 4. Specifikace jednotlivých rizik a přiřazení atributů (tabulka) 5. Přijatelnost jednotlivých rizik (tabulky) 6. Přílohy: č.1 - Stanovení závažnosti rizika č.2 - Přehled čerpacích stanic PHM a LPG 1. ÚVOD Obecní úřad obce s rozšířenou působností Žamberk při výkonu přenesené působnosti zabezpečuje připravenost správního obvodu na řešení mimořádných událostí, k provedení záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Pro identifikaci rizik ohrožujících chráněné zájmy a určení dopadů a opatření je zpracována tato analýzy rizik, která je základním a výchozím dokumentem pro zabezpečení připravenosti ORP na řešení těchto rizik a pro zpracování základní dokumentace havarijního a krizového plánování a řízení. Základním cílem analýzy je definovat a popsat mimořádné události, které mohou nastat na území ORP Žamberk, jejich rozsah působení na základní atributy společnosti v ORP. 1.1 Základní pojmy HROZBA fenomén nebezpečí / škodlivý jev /, který má schopnost poškodit chráněné zájmy a hodnoty. RIZIKO pravděpodobnost vzniku dané hrozby (nežádoucích dopadů). ANALÝZA RIZIK rozbor, posouzení a vyhodnocení rizik, příčin a podmínek jejich vzniku, rozsah nežádoucích dopadů, ztrát a škod. Stanoví pravděpodobnost (četnost) vzniku daného jevu, lokalizaci a stanovuje protiopatření. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST škodlivé působení sil a jevů, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. KRIZOVÝ STAV mimořádná událost, při níž je vyhlášen jeden z krizových stavů. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. OCHRANA OBYVATEL plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, informování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho života, zdraví a majetku. 1.2 Zkratky AR analýzy rizik ORP obec s rozšířenou působností BR ORP bezpečnostní rada ORP Žamberk KŠ ORP krizový štáb ORP Žamberk IZS integrovaný záchranný systém HZS hasičský záchranný sbor ZZS zdravotní záchranná služba 3

3 KOPIS krajské operační a informační středisko HZS KrÚ Pk krajský úřad Pardubického kraje NL nebezpečné látky MU - mimořádná událost OO ochrana obyvatel S a P síly a prostředky 2. INFORMAČNÍ ČÁST POLOHA: Správní obvod ORP Žamberk leží v Pardubickém kraji v podhůří Orlických hor, s podhorským klimatem, které má vliv na některá přírodní rizika. Správní obvod sousedí s Polskou republikou sev. České Petrovice délka hranice cca 5 km. Rozloha správního obvodu je 281,3 km 2. Správní obvod ORP se skládá ze 24 obcí a 3 měst s celkovým počtem obyvatel přes 28 tisíc. Přes 50 % obyvatel žije ve městech Žamberk, Letohrad a Jablonné n.orl. HYDROLOGICKÁ, ENERGETICKÁ A DOPRAVNÍ SÍŤ: a) Hlavními vodními toky jsou Divoká Orlice a Tichá Orlice s další hustší sítí menších vodních toků, převážně s rychlým spádem. Na toku Divoká Orlice je postavena přehrada Pastviny (v k.ú. Klášterec n.o., Pastviny a Nekoř) s maximálním objemem přes 10 mil. m 3. Dlouhodobý průměrný průtok: Divoká Orlice - Nekoř = 3,66 m 3 /s Tichá Orlice - Sobkovice = 1,54 m 3 /s b) Energetická síť mezi obcí Žamberk a Lukavice je umístěna rozvodna EE 110 kv. Hlavní, povrchová síť EE 110 kv je vedena jižně od Hejnic a Žamberka k této rozvodně. Jiné dálkové / hlavní trasy (ropovod, plynovod, ) nejsou územím ORP vedeny. c) Dopravní trasy: 1. Železnice přes území ORP jsou vedeny 3 železniční trasy střední důležitosti: * Týniště n.orl. Žamberk Letohrad * Ústí n. Orl. Letohrad (elektrifikovaná) * Letohrad Jablonné n. Orl. Dolní Lipka (elektrifikovaná) a dále do Polska Důležitým železničním uzlem je žst Letohrad. 2. Silnice správním územím ORP jsou vedeny tyto silnice I. a II. třídy: * silnice I. tř. č.11 Praha Hradec Králové Žamberk Jablonné n.orl. Ostrava * silnice II. tř. č. 360 Ústí n. Orl. Letohrad Šedivec * silnice II. tř. č. 310 Letohrad Žamberk Helvíkovice Rokytnice v O. h. * silnice II. tř. č. 311 Lanškroun Jablonné n.orl. Mladkov Č. Petrovice Orlické Záhoří * silnice II. tř. č. 312 Choceň Č. Libchavy Žamberk Pastviny Králíky Silnice jsou převážně vedeny v kopcovitém terénu s množstvím zatáček a nebezpečných míst. Průjezdy centry měst jsou komplikované s rizikem dopravních nehod. 4

4 PRŮMYSL: Průmyslová výroba není v regionu rozšířena, převažuje zemědělství a menší podniky. Největším průmyslovým podnikem je OEZ Letohrad (elektrovýroba). Žádný z podniků neodpovídá charakteristice dle zákona č. 59/2006 Sb. zákon o prevenci závažných havárií. LESY A HORY: 1) Lesní masívy se rozkládají na severu a severovýchodě území. * s. a sv. Kunvald Žamberské lesy * s. a sv. Jablonné n. Orl. Bukovská hornatina * s.z. Záchlumí Litické a Vamberecké lesy 2) Nejvyšším pohořím je vých. část Orlických hor Bukovská hornatina s nejvyšším vrcholem Suchý vrch 995 m n.m. 3. VÝČET HROZEB A STANOVENÍ RIZIK 3.1) Hrozby Bezpečnostními a krizovými orgány ČR bylo stanoveno 24 hrozeb, které jsou potencionálními zdroji rizik na celém území ČR. Orgány nižších stupňů pak provádí výběr hrozeb pro své území. Přehled hrozeb: 1. Dlouhodobá inverzní situace 2. Povodně velkého rozsahu 3. Jiné živelní pohromy (rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy, zemětřesení, ) 4. Epidemie hromadné nákazy osob 5. Epifytie hromadné nákazy polních kultur 6. Epizootie hromadné nákazy zvířat 7. Radiační havárie 8. Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky 9. Jiné technické a technologické havárie (požáry, exploze, destrukce staveb) 10. Narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně 11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu 12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu 13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 14. Narušení dodávek energií velkého rozsahu elektrické energie, plynu, tepelné energie 15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu 20. Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu 21. Migrační vlny velkého rozsahu 22. Hromadné postižení osob mimo epidemií řešení následků včetně hygienických a dalších režimů a hromadná úmrtí 23. Narušení zákonitosti velkého rozsahu 24. Hrozba teroristického útoku. 5

5 3.2) Stanovení rizik Stanovení rizik pro správní obvod ORP Žamberk z uvedených hrozeb v bodě 3.1) je provedeno v souladu s těmito podmínkami: - vzniklá událost (havárie, nehoda, pohroma, katastrofa, postižení) má rozsah mimořádné události v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., 2, pís. b) v posledním platném znění (zákon o IZS) a vyhláškou MV č. 328/2001 Sb., (s vyhlášením nebo bez vyhlášení krizového stavu), - nejsou řešena rizika spojená s vojenským ohrožením, - nejsou řešena rizika celostátního rozsahu, které řeší ústřední správní orgány státu a nejsou spojena s provedením záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva. Přehled rizik: 1. Povodně velkého rozsahu: Vodní tok Divoká Orlice Tichá Orlice Rokytenka Horský potok Bystřecký potok Orličský potok Lukavský potok Ostatní menší toky 2. Jiné živelné pohromy: a) lesní požáry: Lesní masív Žamberské lesy Bukovská hornatina Litickovamberecké lesy Ohrožené obce Klášterec n. Orl., Nekoř, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice, Záchlumí Těchonín, Sobkovice, Jablonné n. Orl., Verměřovice, Letohrad Žamberk, Kunvald Kunvald Bystřec Orličky, Jablonné n. Orl. Lukavice, Letohrad Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice, Jamné n. Orl., Písečná, Těchonín Ohrožené obce Kunvald, Klášterec n. Orl. Těchonín, Jamné n. Orl., Orličky Záchlumí (místní část Litice n.orl.) b) sněhové kalamity: (problematická dostupnost a spojení do obce) Riziko Ohrožené obce Sněhová kalamita Bystřec, Č. Petrovice, Jamné n. Orl., Orličky, Sobkovice, Studené; místní části: Klášterec n. Orl., Kunvald, Kameničná c) vichřice: touto kalamitou / pohromou mohou být postiženy všechny obce d) dlouhodobá sucha: touto dlouhodobou kalamitou / pohromou mohou být postiženy všechny obce 6

6 3. Epidemie: Mohou postihnout celý správní obvod ORP jako celek, ale zpravidla se bude jednat o jednu nebo několik obcí určených do karantény (izolace). 4. Epizootie: Mohou postihnout celý správní obvod ORP jako celek, ale zpravidla se bude jednat o jednu nebo několik obcí s chovy hospodářského zvířectva určených uvnitř ochranného pásma (izolace). Výjimečně se může jednat i o onemocnění volně žijících zvířat. Riziko Ohrožené obce s chovy hospod. zvířat Epizootie Bystřec, Č. Petrovice, Č. Rybná, Dlouhoňovice, Jamné n. Orl., Kameničná, Klášterec n. Orl., Kunvald, Letohrad, Lukavice, Líšnice, Mistrovice, Nekoř, Orličky, Sobkovice, Studené, Šedivec, Věrměřovice, Záchlumí, Žamberk 5. Radiační havárie: Existují 3 zdroje rizika: a) na dopravní cestě (železnice) převoz paliv. článků do jaderné elektrárny po trase Polská republika Dolní Lipka Letohrad = dílčí kontaminace 1 nebo několika obcí b) plošnou kontaminací při havárii v jaderné elektrárně c) další menší zdroje (přeprava po silnici, teroristický a kriminální čin, ) = dílčí kontaminace 1 nebo několika obcí. 6. Havárie způsobené nebezpečnými látkami a chemickými přípravky: a) havárie na dopravní cestě Riziko Ohrožené obce Havárie - dopravní nehoda na Letohrad (největší riziko - žst), Jablonné n. Orl., Záchlumí železnici Litice n.orl., Dlouhoňovice, Žamberk Havárie - dopravní nehoda na Silnice I. tř. č. 11: Helvíkovice, Žamberk, Jablonné n. Orl., silnici Silnice II. tř. : Letohrad, Pastviny, Líšnice (menší riziko) c) stacionární objekty Oba zdroje ohrožení (OEZ Letohrad a Agro Žamberk) manipulují s různými druhy nebezp. látek Riziko Ohrožené obce Havárie objekty OEZ Letohrad: Letohrad právnických osob Agro Žamberk: Žamberk, Dlouhoňovice Dočasně j prováděno skladování a manipulace s nebezpečnou látkou v bývalém podniku Intergal Žamberk (připravuje se prodej objektu a přemístění nebezp. látky 13,5 t čpavku) Riziko Ohrožené obce Havárie objekty Intergal Žamberk: Žamberk, Dlouhoňovice právnických osob 7

7 7. Narušení hráze vodního díla vznik zvláštní povodně Vodní dílo Ohrožené obce Pastviny na Divoké Orlici Nekoř, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice, Záchlumí 8. Narušení dodávek ropy a ropných produktů: Tato událost postihne plošně celé území ORP. 9. Narušení dodávek energií: a) dodávky elektrické energie: narušení dodávek může mít plošné postižení celého území ORP, ale pravděpodobnější je postižení jedné nebo několika obcí způsobené jako následek jiné živelné pohromy (ad 2) b) dodávky plynu: postižení obcí je závislé na plynofikaci obce a rozsah a účel využití plynu v jednotlivých objektech (vytápění, příprava stravy, výroba, ) a možnosti využití alternativního řešení Riziko Přerušení dodávek plynu 10. Narušení dodávek potravin: Tato událost postihne plošně celé území ORP. Ohrožené obce Bystřec, Dlouhoňovice, Jablonné n. Orl., Jamné n. Orl., Letohrad, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Sobkovice, Šedivec, Těchonín, Věrměřovice, Žamberk, Žampach 11. Narušení dodávek pitné vody: Tato událost postihne plošně celé území ORP (menší pravděpodobnost jako následek dlouhodobého sucha), zpravidla však postihne jednu nebo několik obcí jako následek kontaminace zdroje či vodojemu, vyčerpání zdroje nebo rozsáhlá havárie vodovodu. 12. Migrační vlny velkého rozsahu Tato událost zasáhne svým rozsahem celé nebo část území státu, postihne konkrétně převážnou část území ORP s důrazem na větší sídelní celky, hlavně pak region Žamberk Letohrad. 13. Hromadné postižení osob (mimo epidemií): Riziko Ohrožené obce Rozsáhlé dopravní nehody: Těchonín, Jablonné n. Orl., Verměřovice, Letohrad na železnici (největší pravděpodobnost želez.uzel), Záchlumí, Rozsáhlé dopravní nehody: na silnici: (nebezp. úseky) Velké požáry, exploze: ČS PHM a LPG Žamberk, Lukavice Silnice I. tř. 11: Helvíkovice, Žamberk, Jablonné n. Orl., Šedivec Silnice II. tř.: Letohrad, Žamberk, Jablonné n. Orl., Těchonín, Líšnice, Pastviny, Kameničná Další komunikace: Kunvald, Č. Petrovice Žamberk, Helvíkovice, Letohrad, Jablonné n. Orl., Nekoř, Šedivec 8

8 14. Teroristický útok, kriminální čin Lokalizovat místo vzniku této události je obtížné. Predikovat je nutné útok na větší a důležité objekty (infrastruktura), na objekty se shromažďováním většího počtu osob, na výrobní a zásobovací objekty. Vznik této události lze předpokládat hlavně ve městech Žamberk a Letohrad. 4. SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH RIZIK A PŘIŘAZENÍ VÝSTUPŮ Konkretizace jednotlivých rizik pro správní obvod ORP Žamberk. Pro jednotlivá rizika dle bodu 3.2 a přílohy č.1 jsou určeny tyto atributy: 1. Příčina vzniku důsledek, zdroj 2. Místo možného vzniku lokalizace události 3. Pravděpodobnost vzniku malá, střední a velká pravděpodobnost 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení obyvatelstva předpokládané počty ohrožených, popř. postižených událostí 6. Požadavky na OO plněné úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití, dekontaminace ) 7. Předpokládané škody specifikace vlivu MU na majetek, životní prostředí,. 8. Následně vyvolané negativní události možnost vzniku dalších druhů / typů MU (dominoefekt) 9. Nápravná opatření opatření k odstranění příčin vzniku, šíření MU a následků 10. Preventivní opatření opatření k snížení možnosti vzniku MU 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování 9

9 1. Povodně velkého rozsahu 1. Příčina vzniku a) vytrvalé srážky zvednutí hladin toků b) rychlé tání sněhu (často spojené s dešť. srážkami) c) jedové jevy (omezení, ucpání koryta ledem) d) bleskové povodně- krátkodobé srážky o velké intenzitě (srážky nad 30mm/m 2 za 1 hod.) 2. Místo možného vzniku Ad) 1.a) a 1.b) - Divodá Orlice : Klášterec n. Orl., Nekoř, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice, Záchlumí - Tichá Orlice : Těchonín, Sobkovice (min.), Mistrovice (kamenolom), Jablonné n. Orl., Verměřovice, Letohrad - Ostatní toky : Bystřecký potok Bystřec Rybná - Česká Rybná Záhorský potok Dlouhoňovice Jamenský potok - Jamné n. Orl. Horský potok Kunvald Rokytenka Kunvald, Žamberk Lukavský potok Lukavice, Letohrad Orličský potok Orličky, Jablonné n. Orl. Těchonínský potok - Těchonín Ad) 1.c) - Divoká Orlice : Klášterec n. Orl., Líšnice, Žamberk Ad) 1.d) - Bleskové povodně (velké množství srážek za min. jednotku času) mohou postihnout prakticky všechny obce, hlavně obce v údolích a na svazích 3. Pravděpodobnost vzniku Ad) 1.a), 1.b) a 1.c) - Vysoká. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví Ad) 1.d) - Střední. V průběhu celého roku v závislosti na povětrnostních podmínkách, hlavně pak v měsících: únor březen a červen - září Ano (v řádu stovek osob) obyvatelstva 6. Požadavky na OO Varování a tísňová informace. Evakuace osob přemístění osob ze záplavových území. Nouzové přežití zajistit pro cca 30% evakuovaných. Humanitární pomoc. 7. Předpokládané škody Převážně na majetku fyzických a právnických osob, obcí, kraje, státu a na dopravní infrastruktuře, zčásti i životním prostředí. 8. Následně vyvolané negativní události -Kontaminace pitné vody (ohrožení dodávek pitné vody) -Úniky ropných a nebezpečných látek a poškození ŽP -Omezení nebo přerušení dopravy a zásobování -Přerušení dodávek energií hlavně EE -Možný vznik epidemie 9. Nápravná opatření -Provedení záchranných a likvidačních prací -Obnovení dopravy, zásobování a dodávek energií -Poskytnutí dlouhodobého ubytování postiženým Až 19 obcí ORP. Vliv kopcovitého regionu podhůří Orlických hor. - jarní tání - velkokapacitní srážky a průtrže 10

10 osobám (při neobyvatelné nemovitosti) -Posouzení statiky staveb, rozbory pitné vody -Odvoz komunálního a nebezp. odpadu -Žádost o pomoc krajské orgány a stát -Zprůtočnění, obnova a zkapacitnění koryt toků -Vyhodnocení činnosti řídících, zasahujících a dotčených orgánů, složek a osob závěry, řešení nedostatků 10. Preventivní opatření -Krizové a havarijní plánování, povodňové plánování. -Příprava povodňových, kriz. orgánů a obyvatelstva. -Připravenost úkolů ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouz. přežití). -Předpovědní, hlásná a hlídková služba, monitoring. -Povodňové prohlídky. -Kontrola dodržování manipulačních řádů vodních děl. -Součinnost a spolupráce s dotčenými orgány a subjekty. -Výstavba protipovodňových opatření. -Úprava koryt toků. -Příprava sil a prostředků- přehledy, akceschopnost. 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů Závisí na rozsahu události, ohrožení obyvatelstva a majetku. Řídící orgány: - Vždy bude aktivována povodňová komise dané obce - Povodňová komise ORP bude aktivována při postižení 2 a více obcí závisí na rozsahu a rozhodnutí předsedy Pk ORP - Při větším rozsahu povodní nebo při vyhlášení krizového stavu bude aktivován Krizový štáb ORP - Při malém (místním) rozsahu povodně může být řídící velitel zásahu. Zasahující složky: - Vždy zasahují jednotky PO (HZS a JSDH) a ve 2 městech i Městská policie. -Vzhledem k rozsahu povodní a poškození zdraví osob zasahují i další základní složky IZS ZZS, P ČR a ostatní složky IZS (A ČR, ČCK, zdravot. služba, ) a potřebné subjekty. Spolupracující složky: -.Správce vodního toku (PLA s.p., ČL a.s., ZVHS). - Subjekty nouzového zásobování vodou. - Hygienická a veterinární služba. - Majitelé veřej. komunikací (SÚS, ŘSD, obce-ts, ). - Subjekty zajišťující úkoly OO (evakuaci, nouzové ubytování a stravování, ). - Zabezpečovatelé energií (ČEZ, VČP, ) a rop.produktů. 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování V rámci obce: - Povodňová komise (povod. orgán) obce po aktivaci v čele starosta. - Není-li aktivována povod. komise, rozhoduje velitel zásahu V rámci ORP: - Povodňová komise ORP po aktivaci- v čele starosta ORP Větší povodně v několika obcích. 11

11 - Krizový štáb ORP po vyhlášení kriz. stavu nebo při koordinaci záchr. a likvid. prací- v čele starosta ORP. V rámci kraje: - Povodňová komise kraje- v čele krajský hejtman - Krizový štáb kraje po vyhlášení kriz. stavu- v čele krajský hejtman - příslušní odbory krajského úřadu Další orgány: - Správce vodního toku - SÚS, ŘSD (silnice I.tř.), zdravotnictví, vodní záchr. služba, 12

12 2. Jiné živelné pohromy: 2 a lesní požáry 1. Příčina vzniku Hlavně v jehličnatém, suchém a neudržovaném lese za příznivých klimatických podmínek (sucho, teplo, vítr): - samovznícení - neopatrnost návštěvníků lesa (kouření, rozdělání ohně) - při lesních pracích - úmyslné založení požáru Na šířená požáru má vliv dostupnost pro jednotky PO. 2. Místo možného vzniku V lesních masívech Orlických hor: a) Žamberské lesy (s. a sv. Kunvald) u hranic s Polskem ohrožena obec Kunvald a Klášterec n. Orl. b) Bukovská hornatina (oblast vrchu Bouda, Suchý vrch) - ohrožena obec Těchonín, Jamné n. Orl., Orličky c) Vambereckolitické lesy Záchlumí-Litice n. Orl. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá až střední. 4. Závislost rozsahu události Hlavně v letních měsících za silnějšího větru. na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva Minimální, v obytných domech poblíž těchto lesních masivů v řádu jednotlivců až několik desítek osob. Znečištění ovzduší zdrav.komplikace při nadýchání. 6. Požadavky na OO Evakuace jednotlivců: hlavně Masív 2 a) - Klášterec n. Orl. Masív 2 b) - Těchonín Masív 2 c) - Litice n. Orl. 7. Předpokládané škody Škody převážně na lesních porostech, lesních komunikacích a nemovitostech uvnitř a v blízkosti lesů. Škoda na přilehlých zeměď. plochách. Narušení sítí EE 8. Následně vyvolané negativní události a) Dočasné omezení nebo přerušení dopravy přes lesní masív. b) Možné poškození elektrických sítí (narušení dodávek) c) Kontaminace ovzduší zplodinami hoření 9. Nápravná opatření - provedení záchranných a likvidačních prací - vyšetření příčin požáru a provedení opatření s viníky - vyčištění lesa a obnova porostů - vyčíslení škod - vytyčení uzávěr a objízdných tras - obnova dodávek EE - vyhodnocení sil a prostředků a způsobu hašení posílení sil a prostředků 10. Preventivní opatření - odborné kontroly přísl. orgánů a vytyčení závěrů pro vlastníky - čištění a údržba lesa - dostupnost a sjízdnost příjezdových komunikací pro speciální techniku IZS - omezení vstupu a činností v lese v době nepříznivých podmínek (dlouhodobé sucho) - znalost terénu, přístupových cest, zdrojů vod 13

13 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování - připravenost k informování vlastníků ohrožených nemovitostí Rozhodující složkou jsou jednotky PO (HZS a J SDH obcí) a dle rozsahu požáru i jiné složky a subjekty letecká služba, A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky, V případě menšího požáru: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí velitel zásahu V případě rozsáhlého požáru: - řízení provádí Krizový štáb ORP v součinnosti s HZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P) 2 b sněhové kalamity 1. Příčina vzniku Rozsáhlé několikadenní sněžení podporované silnějším větrem a mrazy, nemožná / obtížná údržba přístupových cest 2. Místo možného vzniku Výše položené obce, na kopcích s jednou až dvěma přístupovými cestami. Nejvíce ohrožené obce: České Petrovice, Sobkovice, Studené, Mistrovice, Orličky, Jamné n. Orl. (horní část), Klášterec n. Orl. a Kunvald místní části, 3. Pravděpodobnost vzniku Malá až střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva V zimních měsících při západním a severozápadním proudění a za silnějšího větru v trvání několika dnů. Přímé ohrožení minimální. Při následně vyvolaných jevech pak: - podchlazení (při přerušení dodávek EE); - omezení zásobování a přípravy stravy. 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Zabezpečení nouzového stravování a ubytování. Zabezpečení zdravotnické pomoci. Případná evakuace vybraných ktg. osob. 7. Předpokládané škody Škody převážně způsobené přerušením dodávek EE, škody na rozvodech EE a na lesních porostech 8. Následně vyvolané negativní události a) Přerušení dopravy a zásobování. b) Možné poškození elektrických sítí (narušení dodávek). c) Omezení telefonického spojení. d) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob. e) Přerušení dodávek pitné vody (při silných mrazech, při výpadku EE). 9. Nápravná opatření - obnova přístupových cest a dopravní obslužnosti - nouzové spojení - obnovení zásobování základními potřebami a energií. - obnova poškozených obytných nemovitostí - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků a způsobu hašení posílení 14

14 sil a prostředků. 10. Preventivní opatření - dostupnost a sjízdnost příjezd. komunikací pro speciální techniku - stanovení činností v kritických oblastech - trvalé monitorování hydrometeorolog. situace a prognóza vývoje - znalost terénu, přístupových cest - připravenost k informování vlastníků ohrožených Nemovitostí. 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující složkou jsou jednotky PO (HZS a J SDH obcí) a SÚS a dle rozsahu události i jiné složky a subjekty letecká služba, zdravotní služba, A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky, horská služba, vyžádané prostředky, V případě menšího rozsahu: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí velitel zásahu a vedení obce V případě rozsáhlého postižení několika obcí: - řízení provádí Krizový štáb ORP v součinnosti s HZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); Pardubický kraj nezbytné dodávky, posílení SÚS. 2 c vichřice 1. Příčina vzniku Změna povětrnostních podmínek frontální proudění (často spojená s bouřkami a krupobitím). 2. Místo možného vzniku Výše položené obce, na kopcích., nechráněné. Nejvíce ohrožené obce: České Petrovice, Kameničná, Sobkovice, Studené, Mistrovice, Orličky, Jamné n. Orl. (horní část), Klášterec n. Orl. a Kunvald místní části. Možný vznik ve všech 27 obcích správ. obvodu ORP. 3. Pravděpodobnost vzniku Střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva V průběhu celého roku. Lokální, krátkodobé vichřice v letních měsících (bouřková činnost). Při změně povětr. podmínek změna proudění vzduchu. Přímé ohrožení minimální. Při následně vyvolaných jevech pak: - zranění padajícími předměty - podchlazení (při přerušení dodávek EE v zimě); - omezení zásobování a přípravy stravy - omezení dodávek pitné vody - požáry (blesk, zkraty EE). 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Zabezpečení nouzového stravování a ubytování.zabezpečení zdravotnické pomoci nemocným, zraněným. Případná evakuace vybraných ktg. osob. 7. Předpokládané škody Škody způsobené : Desítky osob. 15

15 8. Následně vyvolané negativní události - přerušením dodávek EE, škody na rozvodech EE - omezením dopravy a zásobování - na lesních porostech a) Dočasné přerušení dopravy a zásobování. b) Možné poškození elektrických sítí (narušení dodávek). c) Omezení telefonického spojení a radiokomun. systémů. d) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob. e) Požáry. 9. Nápravná opatření - obnova přístupových cest - obnovení zásobování základními potřebami a energií - obnova telef. spojení a radiokomun. signálů - obnova poškozených, obytných nemovitostí - obnova funkčnosti lesů (odstranění kalamit) - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení S a P. 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování - náhradní zásobování - dostupnost a sjízdnost objízdných příjezd. komunikací - stanovení činností v kritických oblastech - znalost terénu, přístupových cest - připravenost k informování obyvatelstva. 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující složkou jsou jednotky PO (HZS a J SDH obcí), ČEZ a SÚS a dle rozsahu události i jiné složky a subjekty zdravotní služba, A ČR, Policie ČR, dřevařské firmy, vyžádané síly a prostředky, vyžádané prostředky, V případě menšího rozsahu: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí velitel zásahu a vedení obce V případě rozsáhlého postižení několika obcí: - řízení provádí Krizový štáb ORP v součinnosti s HZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); ČEZ, Pardubický kraj nezbytné dodávky, posílení SÚS. 2 d dlouhodobá sucha 1. Příčina vzniku Nedostatek hydrolog. srážek podpořený vyššími teplotami, větrem a nedostatkem podzemních vod. 2. Místo možného vzniku Bude se jednat o plošnou a dlouhodobou událost. Možný vznik ve všech 27 obcích správ. obvodu ORP. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva V průběhu celého roku. Zvláště pak v období měsíců červen až září. Přímé ohrožení minimální. Při následně vyvolaných jevech pak: - nedostatkem pitné a užitkové vody Desítky osob. 16

16 - nedostatkem a nižší kvalitou potravin - vznik epidemií (snížení hygienických pravidel) - omezení zásobování - četné požáry. 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Zabezpečení zásobování pitnou vodou a potravinami. Zabezpečení zdravotnické pomoci nemocným. Ochrana před požáry 7. Předpokládané škody Škody způsobené : - v zemědělství rostlinná i živočišná výroba - na životním prostředí - na lesních porostech - ekonomické ztráty pokles průmyslové výroby 8. Následně vyvolané negativní události a) Epidemie a epizootie b) Rozsáhlé požáry c) Narušení dodávek potravin a pitné vody d) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob 9. Nápravná opatření - zásobování pitnou vodou a potravinami, aktivace subjektů nouz. zásobování vodou - obnovení zásobování základními životními potřebami - zkvalitnění hygienických opatření - nařízení v oblasti zásobování pitnou vodou a potravinami (příp. přídělový systém, regulační opatření) - nařízení v oblasti protipožární ochrany (zákaz vstupu do lesů, rozdělávání otevř. ohně, ) - mezinárodní humanitární pomoc - likvidace uhynulých zvířat - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků. 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování - očkování obyvatel - zabezpečení ochrany zdrojů pitné vody a vodojemů - připravenost záložních zdrojů pitné vody - vytipování subjektů nouzového zásobování vodou - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující složkou jsou jednotky PO (HZS a J SDH obcí), hygienická a veterinární správa, dle rozsahu události i jiné složky a subjekty zdravotní služba, Policie ČR, subjekty nouz. zásobování vodou, vyžádané síly a prostředky (úpravny vod, ) V případě menšího rozsahu: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí vedení obce a ORP V případě rozsáhlého postižení území státu: - řízení provádí Ústřední krizový štáb v součinnosti s MZe ČR a dalšími správními úřady, HZS a samosprávnými orgány (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); nezbytné dodávky, posílení příslušných orgánů. Pro ORP: -VAK Jablonné n.o. a Vencl servis Žamberk. Vyhlášen nouzový stav 17

17 3 Epidemie (pandemie) 1. Příčina vzniku Absence hygienických podmínek. Zavlečení viru z území mimo státu a stř. Evropy. Nekontrolovaný nárůst nových kmenů / druhů virů a bakterií (jejich imort). Nedostatek nebo úplná absence očkovacích látek a léků. Teroristický, kriminální čin (úmyslné nakažení osob) bioterorismus. 2. Místo možného vzniku Možný vznik však ve všech 27 obcích spr. obvodu ORP. Převážně v místech větší koncentrace osob. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá až Střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva V průběhu celého roku.. Zvláště pak v přechodných obdobích jaro, podzim. Rozsah závisí na způsobu přenosu, na znalosti a dostupnosti protilátek, na karanténě a vakcinaci osob. Přímé ohrožení zdraví osob vysoké.. Při následně vyvolaných jevech pak i: - omezení dodávek potravin a pitné vody - omezení zásobování léčivy a zdravot. materiálu, - nedostatečná kapacita zdravotnického personálu a zařízení 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Zabezpečení dodávek potravin a pitné vody Zabezpečení zdravotnické pomoci nemocným. Případná evakuace vybraných ktg. osob, izolace prostoru Nouzové ubytování infikovaných osob. Dekontaminace, dezinfekce. 7. Předpokládané škody Škody způsobené : - úhynem domácích zvířat - ekonomické ztráty podniků (nemocnost zaměstnanců) - zvýšenými výdaji zdravotního pojištění - úhradou přijatých opatření 8. Následně vyvolané negativní události a) Epizootie b) Narušení dodávek pitné vody a potravin c) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob 9. Nápravná opatření - obnovení zásobování základními potřebami - analyzovat zdroj vzniku epidemie - vytyčení izolovaných prostorů (karanténa), stanovení režimu uvnitř, protiopatření - zvýšená zdravotnická a hygienická služba - preventivní očkování, dostupnost léčiv a další opatření - vydání nařízení (rozhodnutí, zákazy, omezení) státními a samosprávnými orgány. - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování - připravenost zdravotnických a hygienických služeb - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů Rozhodující složkou jsou orgány zdravotnické a hygienické služby, dále i PO (HZS a J SDH Až několik tisíc osob. 18

18 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování obcí), dle rozsahu události i jiné složky a subjekty A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky,epidemiologická četa KHS, V případě menšího rozsahu: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí orgány hygienické služby v součinnosti s vedením obce V případě rozsáhlého postižení několika obcí: - řízení provádí Ústřední nákazová komise a hlavní hygienik ČR v součinnosti s dalšími kriz. orgány a složkami IZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); 19

19 4 Epizootie 1. Příčina vzniku Absence veterinárně - hygienických podmínek v chovech. Nekontrolovaný nárůst nových kmenů / druhů virů a bakterií. Nedostatek nebo úplná absence protilátek. Zanedbání příznaků a indicií onemocnění. Teroristický, kriminální čin (úmyslné nakažení). 2. Místo možného vzniku Možný vznik v obcích spr. obvodu ORP, kde jsou větší chovy hospodářského zvířectva. Převážně v místech snížené hygienické prevence a nekontrolovaného vstupu osob i volně se pohybujících zvířat (pastva) V ORP je 24 farem s chovy nad 100 ks hospod. zvířectva. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá až Střední. 4. Závislost rozsahu události V průběhu celého roku. na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva Přímé ohrožení zdraví osob nízké. Při následně vyvolaných jevech pak i: - omezení dodávek potravin a pitné vody 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Zabezpečení dodávek potravin a pitné vody Případná evakuace vybraných ktg. osob Izolace prostoru. 7. Předpokládané škody Škody způsobené : - úhynem a utracením zvířat - ekonomické ztráty podniků (zeměděl. a potravinář.) - úhradou přijatých opatření 8. Následně vyvolané negativní události a) Epidemie (malá pravděpodobnost) b) Narušení dodávek pitné vody a potravin c) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob 9. Nápravná opatření - vymezení ohniska nákazy a ochranného pásma uzávěr, stanovení režimu uvnitř - stanovení mimořádných veterinárních opatření - informování obyvatelstva na ohroženém území - zvýšená veterinární, zdravotnická a hygienická služba - dezinfekce, dezinsekce a deratizace, preventivní očkování a další opatření - vydání nařízení (rozhodnutí, zákazy, omezení) státními a samosprávnými orgány - obnovení zásobování základními potřebami - utracení vnímavých zvířat a jejich neškodné utracení - zpohotovení zahrabovišť - kontrola dodržování opatření - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování plán veterinárních opatření - preventivní opatření v jednotl. chovech - připravenost veterinárních, zdravotnických a Jednotlivé osoby. 20

20 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování hygienických služeb - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva Rozhodující složkou jsou orgány veterinární služby, dále i PO (HZS a J SDH obcí), dle rozsahu události i jiné složky a subjekty A ČR, Policie ČR, kafilérie, vyžádané síly a prostředky, veterinární laboratoře, V případě menšího rozsahu: - rozhodovací pravomoc a řízení provádí orgány veterinární služby v součinnosti s vedením obce V případě rozsáhlého postižení několika obcí / reginu: - řízení provádí veterinární správa kraje popř. i státní veterinární správa ČR v součinnosti s dalšími kriz. orgány a složkami IZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); 21

21 5 Radiační havárie 1. Příčina vzniku Únik radiace při přepravě radioak. látek. Havárie jaderné elektrárny (jaderný spad). Teroristický, kriminální čin (omezená možnost). Možný zdroj i mimo území ČR. 2. Místo možného vzniku *Únik radiace při přepravě nehoda : Obce poblíž želez. trati D. Lipka- Letohrad Ústí n. Orl. Omezeně i obce podél silnice č. 11 (Helvíkovice, Žamberk, Líšnice, Šedivec, Jablonné n. Orl.). * Havárie v jaderné elektrárně zasáhne celé území ORP. * Teroristický čin jednotlivá obec. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva V průběhu celého roku. Nehody v sil. dopravě za ztížených povětr. podmínek. Přímé ohrožení zdraví radioaktivitou. Při následně vyvolaných jevech pak i: - omezení dodávek potravin a pitné vody 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Ukrytí osob Zabezpečení dodávek potravin a pitné vody Případná evakuace osob Izolace prostoru. Dekontaminace osob, materiálu a prostoru. 7. Předpokládané škody Způsobené škody se projeví v prodlení dnů, týdnů až měsíců: - úhynem a utracením zvířat - na životním prostředí - ekonomické ztráty podniků - úhradou přijatých opatření 8. Následně vyvolané negativní události a) Narušení dodávek pitné vody a potravin b) Hromadné postižení osob nemocí z ozáření c) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob 9. Nápravná opatření - obnovení zásobování základními potřebami - vytyčení kontaminovaných prostorů - uzávěr, stanovení režimu uvnitř, monitoring - zvýšená zdravotnická a hygienická služba, veterinární opatření - dezaktivace, dekontaminace, protilátky a další opatření - vydání nařízení (rozhodnutí, zákazy, omezení) státními a samosprávnými orgány - regulace dopravy, uzávěry - kontrola dodržování opatření - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování - preventivní opatření při manipulaci s radioakt. látkami - připravenost zdravotnických, hygienických a veterinárních služeb, Jednotlivé osoby. 22

22 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva Rozhodující složkou jsou orgány státu (SÚJB), dále i PO (HZS a J SDH obcí), dle rozsahu události i jiné složky a subjekty A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky, laboratoře, - řízení provádí SÚJB v součinnosti s dalšími kriz. orgány, složkami IZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky). Aktivace KŠ ORP a přísl. orgánů/složek obce dle rozsahu. 23

23 6 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezp. látkami a chemickými přípravky a) na dopravní cestě 1. Příčina vzniku Únik nebezpečných látek při přepravě způsobený dopravní nehodou na silnici a železnici. 2. Místo a rozsah možného vzniku *Únik NL při přepravě po silnici: Silnice I. tř., č.11 hlavně v nebezpečných úsecích: - křižovatka se silnicí č. 310 u mostu U Jelena Helvíkovice - průjezd městem Žamberk, hlavně vjezd a výjezd z náměstí - průjezd městem Jablonné n. Orl. Při přepravě ADR může dojít k nehodě i na silnicích nižší třídy. ROZSAH: do vzdálenosti 200m. 3. Pravděpodobnost vzniku Střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva *Únik NL při přepravě po železnici: - největším rizikem je nehoda cisterny s NL v železniční stanici Letohrad, při manipulaci s vagony a vlakovou soupravou. ROZSAH: do vzdálenosti 300 m. V průběhu celého roku.. Nehody v sil. dopravě - pravděpodobnost vzniku se zvyšuje za ztížených povětr. podmínek. Přímé ohrožení zdraví kontaminací nebezp. látkou. Účastníků dopravní nehody. Při následně vyvolaných jevech pak i: Kontaminací ropnými látkami, možnými požáry a výbuchem. 6. Požadavky na OO Informování obyvatelstva. Ukrytí osob. Případná evakuace osob. Izolace prostoru. Dekontaminace osob, materiálu a prostoru. 7. Předpokládané škody Způsobené škody se projeví: - úhynem a utracením zvířat - na životním prostředí - úhradou přijatých opatření. 8. Následně vyvolané negativní události a) Kontaminace vody, půdy a ŽP ropnými produkty b) Neprůjezdnost komunikace c) Ekonomické ztráty právn. a podnikajících fyzic. osob. 9. Nápravná opatření - vytyčení kontaminovaných prostorů - uzávěr, stanovení režimu uvnitř, monitoring - zvýšená zdravotnická a hygienická služba, veterinární opatření Počet ohrožených osob: Do 100 osob 24

24 - dekontaminace, protilátky a další opatření - vydání nařízení (rozhodnutí, zákazy, omezení) státními a samosprávnými orgány - regulace dopravy, uzávěry - kontrola dodržování opatření - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků. 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování - preventivní opatření při manipulaci a přepravě NL v rámci ADR - připravenost zdravotnických, hygienických a veterinárních služeb, - zkvalitnění silniční sítě, bezpečnost a sjízdnost komunikací, obchvaty měst - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující složkou jsou orgány HZS, dále i PO (HZS a J SDH obcí), dle rozsahu události i jiné složky a subjekty A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky, laboratoře, Řízení provádí zpravidla velitel zásahu v součinnosti s dalšími kriz. orgány a složkami IZS a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); Aktivace KŠ ORP a přísl. orgánů/složek obce. b) stacionární objekty 1. Příčina vzniku Únik nebezpečných látek ze stacionárních objektů: - Agro Žamberk - OEZ Letohrad 2. Místo a rozsah možného vzniku - bývalý Intergal Žamberk (dočasné riziko je v likvidaci) *Únik NL z objektů Agro Žamberk, a.s.: - složení: *různé chemické látky a toxiny *dusíkatá hnojiva ROZSAH: do vzdálenosti 400 m. *Únik NL z objektů OEZ Letohrad: * různé chemické látky a toxiny ROZSAH: do vzdálenosti 100 m. 3. Pravděpodobnost vzniku Střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách * Únik čpavku (amoniaku) z mrazících objektů Intergalu Žamberk (13,5 t) ROZSAH: do vzdálenosti 400 m. V průběhu celého roku.. Nehody v sil. dopravě - pravděpodobnost vzniku se zvyšuje za ztížených povětr. podmínek. 25

25 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva Přímé ohrožení zdraví kontaminací nebezp. látkou. Při následně vyvolaných jevech pak i: kontaminace ropnými látkami, možnými požáry a výbuchem. 6. Požadavky na OO Opatření pro zaměstnance a obyvatelstvo: Informování osob. Ukrytí osob. Použití ochran. prostředků hl. dýchací cesty. Případná evakuace osob. Izolace prostoru. Dekontaminace osob, materiálu a prostoru. 7. Předpokládané škody Způsobené škody se projeví: - úhynem a utracením zvířat - na životním prostředí - úhradou přijatých opatření - ekonomické ztráty PO PFO 8. Následně vyvolané negativní události a) Neprůjezdnost komunikací: - Žamberk: Nádražní ulice - Žamberk: omezení železn. spojení Žamberk-Letohrad - Letohrad: silnice II.tř. směr Šedivec - Žamberk: silnice č. 312 (směr Hejnice). b) požár a výbuch v místě úniku NL 9. Nápravná opatření - vytyčení kontaminovaných prostorů - uzávěr, stanovení režimu uvnitř, monitoring - zvýšená zdravotnická a hygienická služba, veterinární opatření - dekontaminace, protilátky a další opatření - vydání nařízení (rozhodnutí, zákazy, omezení) státními a samosprávnými orgány - regulace dopravy, uzávěry - kontrola dodržování opatření - vyčíslení škod - vyhodnocení sil a prostředků posílení sil a prostředků 10. Preventivní opatření - havarijní a krizové plánování (vnější i vnitřní) - preventivní opatření při manipulaci s NL zásady manipulace a skladování, školení zaměstnanců, kontroly - bezpečnostní opatření v daných objektech - připravenost zdravotnických, hygienických a veterinárních služeb, - stanovení činností v kritických oblastech - připravenost k informování obyvatelstva 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující složkou jsou orgány HZS, dále i PO (HZS a J SDH obcí), dle rozsahu události i jiné složky a subjekty A ČR, Policie ČR, vyžádané síly a prostředky, laboratoře, Řízení provádí zpravidla velitel zásahu v součinnosti s dalšími kriz. orgány a složkami IZS, daným podnikem a danou obcí (koordinace činností, zabezpečení úkolů OO, S a P, nezbytné dodávky); Aktivace KŠ ORP a přísl. orgánů/složek obce. Počet ohrožených osob: Žamberk Letohrad

26 7 Narušení hráze VD Zvláštní povodně 1. Příčina vzniku 1. Narušením hrázového tělesa a hradištních konstrukcí přirozenými/přírodními podmínkami. 2. Narušením hrázového tělesa a hradištních konstrukcí teroristickým (kriminálním) činem. 2. Místo a rozsah možného vzniku Vodní dílo Pastviny hráz v k.ú. Nekoř na toku Divoká Orlice. Postižené obce: Nekoř, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice a Záchlumí. 3. Pravděpodobnost vzniku Malá. 4. Závislost rozsahu události V průběhu celého roku. Zvyšuje se v době vzniku na čase a dalších rozsáhlých povodní a přeplněnosti VD. podmínkách 5. Ohrožení zdraví Ano střední (v řádu stovek osob), max. do 2000 osob. obyvatelstva 6. Požadavky na OO Okamžité varování a tísňová informace. Evakuace osob přemístění osob ze záplavových a ohrožených území. Nouzové přežití zajistit pro cca 30% evakuovaných. Ochrana majetku v evakuačních zónách. 7. Předpokládané škody Převážně na majetku fyzických a právnických osob, obcí a státu; dopravní infrastruktury. 8. Následně vyvolané negativní události -Kontaminace pitné vody (ohrožení dodávek pitné vody). -Úniky ropných a nebezpečných látek a poškození ŽP. -Omezení nebo přerušení dopravy a zásobování. -Přerušení dodávek energií hlavně EE. -Možný vznik epidemie. 9. Nápravná opatření -Provedení asanačních a obnovovacích prací. -Obnovení dopravy, zásobování a dodávek energií. -Poskytnutí dlouhodobého ubytování postiženým osobám (neobyvatelná nemovitost). -Posouzení statiky staveb, rozbory pitné vody. -Odvoz komunálního a nebezp. odpadu. -Žádost o pomoc krajské orgány a stát. -Obnova a zkapacitnění koryt toků. -Vyhodnocení činnosti řídících, zasahujících a dotčených orgánů, složek a osob závěry, řešení nedostatků. 10. Preventivní opatření - Krizové a havarijní plánování. - Příprava povodňových, kriz. orgánů a obyvatelstva. - Technicko-bezpečnostní dohled na VD Pastviny. - Pravidelná údržba a opravy díla. - Vyškolení a prakt. výcvik obsluhy VD. - Připravenost úkolů ochrany obyvatelstva (/varování, evakuace, nouz. přežití). - Předpovědní, hlásná a hlídková služba, monitoring. - Povodňové prohlídky. - Kontrola dodržování manipulačního řádu VD. - Součinnost a spolupráce s dotčenými orgány a subjekty. Až 5 obcí ORP. - rychlé jarní tání - velkokapacitní srážky a průtrže 27

27 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování - Výstavba protipovodňových opatření. - Úprava koryt toků. - Příprava sil a prostředků- přehledy, akceschopnost. Předpokládá se velký rozsahu události, ohrožení obyvatelstva a majetku. Řídící orgány: - Vždy bude aktivována povodňová komise daných obcí a povodňová komise ORP - Zpravidla bude vyhlášen krizový stav stav nebezpečí, bude aktivován Krizový štáb ORP. Zasahující složky: - Vždy zasahují jednotky PO (HZS a JSDH) a v Žamberk i Městská policie - Vzhledem k rozsahu zvláštních povodní a poškození zdraví osob zasahují i další základní složky IZS ZZS, P ČR a ostatní složky IZS (A ČR, ČCK, zdravotnická služba, ) a další subjekty. Spolupracující složky: -Správce vodního toku (PLA s.p.) -Subjekty nouzového zásobování vodou - Hygienická a veterinární služba - Majitelé veřej. komunikací (SÚS, ŘSD, obce-ts, ) - Subjekty zajišťující úkoly OO (evakuaci, nouzové ubytování a stravování, ) - Zabezpečovatelé energií (ČEZ, VČP, ) a rop.produktů - Kafilerie (likvidace uhynulého zvířectva) V rámci obce: - Povodňová komise (povod. orgán) obce po aktivaci v čele starosta. V rámci ORP: - Povodňová komise ORP po aktivaci- v čele starosta ORP - Krizový štáb ORP po vyhlášení kriz. stavu nebo při koordinaci záchr. a likvid. prací- v čele starosta ORP. V rámci kraje: - Povodňová komise kraje- v čele krajský hejtman - Krizový štáb kraje po vyhlášení kriz. stavu- v čele krajský hejtman - příslušní odbory krajského úřadu Další orgány: - Správce vodního toku a vlastník VD (PLA,s.p.) - SÚS, ŘSD (silnice I.tř.), zdravotnictví, vodní záchr. služba, Povod. komise ORP se transformuje do KŠ ORP. 28

28 8 Narušení dodávek ropy 1. Příčina vzniku Přerušení dodávek ropy od zahraničních dodavatelů. 2. Místo a rozsah možného Území celého státu plošný rozsah. vzniku 3. Pravděpodobnost vzniku Střední. 4. Závislost rozsahu události Riziko vzniku se zvyšuje s rostoucím napětím, zhoršením na čase a dalších mezinárodních vztahů a nárůstem váleč. konfliktů ve světě podmínkách (v oblastech těžby ropy). 5. Ohrožení zdraví Primární ohrožení není, ohrožení až sekundárními obyvatelstva událostmi a omezením. Ohrožení všech skupin obyvatelstva. 6. Požadavky na OO Zabezpečení zákl. životních potřeb obyvatelstva. 7. Předpokládané škody Závisí na délce trvání situace. 8. Následně vyvolané Omezení funkčnosti hospodářství státu, zásobování negativní události obyvatelstva, omezení zákl. životních potřeb obyvatelstva. 9. Nápravná opatření - Využití hmotných rezerv ropy. - Úsporná a regulační opatření. - Náhrada ropných produktů jinými zdroji. - Vzájemná pomoc mezi státy EU. - Vyjednávání se zahraničními dodavateli. 10. Preventivní opatření - Hledání náhradních zdrojů - Tvorba hmotných rezerv. - Zabezpečení dodávek z několika zdrojů. - Vzájemná spolupráce EU. - Připravenost orgánů veřejné správy (i obcí) na řešení Krize. 11. Rozsah zasahujících Zasahující složky: složky IZS, orgány obcí, ozbrojené složek, orgánů a subjektů bezpečn. sbory, 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Rozhodující orgány: orgány státu s důrazem na MPO a SSHR. V rámci správního obvodu plní úkoly krizový štáb ORP. 29

29 9 Narušení dodávek energií a) elektrická energie 1. Příčina vzniku Přerušení dodávek elektrické energie od tuzemského dodavatele v určité části území kraje, ORP z důvodu: - přírodní pohromy (vichřice, sněhová kalamita, povodeň) - technologické havárie (poruchy) - teroristický (kriminální) útok. 2. Místo a rozsah možného Část území nebo celé území ORP plošný rozsah. vzniku 3. Pravděpodobnost vzniku Střední. 4. Závislost rozsahu události na čase a dalších podmínkách 5. Ohrožení zdraví obyvatelstva Riziko vzniku se zvyšuje při vzniku přírodních pohrom hlavně vichřice. Primární ohrožení není, ohrožení až sekundárními událostmi a omezením. Ohrožení zdraví vyšší v zimních podmínkách. Ohrožení všech skupin obyvatelstva. 6. Požadavky na OO Zabezpečení zákl. životních potřeb obyvatelstva (nouz. ubytování, stravování). 7. Předpokládané škody Závisí na délce trvání situace. 8. Následně vyvolané negativní události Omezení zásobování obyvatelstva, omezení základních životních potřeb obyvatelstva v daném území. Omezení zdravotnického zabezpečení. 9. Nápravná opatření - Využití náhradních zdrojů EE - Využití nezbytných dodávek - Práce na obnově dodávek EE - Úsporná a regulační opatření - Náhrada elektr. energie jinými zdroji - Nezbytná evakuace zdravotnických a sociálních služeb - Dopravní opatření k přísunu nezbytných potřeb 10. Preventivní opatření - Hledání a připravenost náhradních zdrojů - Zabezpečení dodávek EE z několika zdrojů - Připravenost orgánů veřejné správy (i obce) na řešení situace 11. Rozsah zasahujících složek, orgánů a subjektů 12. Určení skupin a osob do procesu rozhodování Zasahující složky: složky IZS, orgány obcí, ČEZ, Rozhodující orgány: KŠ ORP, ČEZ 30

Krizové situace ve městech a obcích

Krizové situace ve městech a obcích Krizové situace ve městech a obcích práva a povinnosti starostů při jejich odstraňování Praha 16. dubna 2015 Krizové řízení souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH. Příloha krizového plánu ORP Žamberk

Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH. Příloha krizového plánu ORP Žamberk Příloha krizového plánu Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH 1 Úvod... 2 2 Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení... 3 3 Souhrnný přehled možných rizik dle jednotlivých

Více

Možný výskyt ohrožení a připravená opatření ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko

Možný výskyt ohrožení a připravená opatření ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko Možný výskyt ohrožení a připravená opatření ve správním obvodu obce s rozšířenou Ohrožení Místo / specifikace Následky Opatření Požáry lokální sídliště - požár obytných domů ohrožení životů a zdraví obyvatel

Více

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva Odborná příprava jednotek PO SDHO Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva (výpis) 2009 Legislativa Zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Dodatkový

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA ŽAMBERK

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA ŽAMBERK POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA ŽAMBERK Výpis pro webové stránky města - 2003 - Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 300, 465 670 211, fax. 465 670 309 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí

Více

10. Usnesení Bezpečnostní rada ORP přijala tato usnesení:

10. Usnesení Bezpečnostní rada ORP přijala tato usnesení: -------------------------- Výtisk číslo: Č.j.: BR 02-4/2009 Počet listů : 2 Počet příloh: 2/3 Zápis z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 8 Jednání Bezpečnostní rady obce

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í

K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í Příloha č. 3 K A L A M I T N Í O P A T Ř E N Í primátora města Jablonec nad Nisou pro případ mimořádných situací zimního období 2015 2016 říjen 2015 1 Úvod K řešení mimořádných situací zimní údržby komunikací,

Více

B 4.18 Operační plán

B 4.18 Operační plán MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 B 4.18 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých

Více

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky s legislativou řešící přípravu

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY PŘÍLOHA 8 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza výstavby varovných a výstražných systémů u ORP Žamberk Veronika Dušková Bakalářská práce 2016 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ. právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

B. POPIS ÚZEMÍ A ANALYTICKÁ ČÁST

B. POPIS ÚZEMÍ A ANALYTICKÁ ČÁST B. POPIS ÚZEMÍ A ANALYTICKÁ ČÁST 15 Obrázek 1.1 1: Způsob zpracování strategie a návaznosti dílčích etap zpracování Zdroj: vlastní zpracování V rámci uvedené grafiky je zmapována koherence jednotlivých

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

Zdravotnictví v systému krizového řízení Vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností 2015

Zdravotnictví v systému krizového řízení Vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností 2015 Zdravotnictví v systému krizového řízení Vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností 2015 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR Krizová připravenost zdravotnictví Cílový

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 5 Počet listů: 8 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY PŘEHLED

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 7 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOK Čísl o Obec / město Zdroj

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE

Povodně. Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Povodně Konkrétní opatření včetně jejich realizace při řešení Povodní v obci Jeseník nad Odrou. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE Přirozená povodeň - přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových

Více

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B.1 - Úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV PŘÍLOHA 15 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV MU Obec / město Zdroj mimořádné

Více

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 8 B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK 1 OBSAH strana 1. ÚVOD

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností:

OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN. Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností: OBEC LÁNOV POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Malé Labe Pekelský potok Končinský potok Kovářský potok Vápenický potok Příslušný povodňový orgán: Městský úřad, Zámek č. p. 1, Vrchlabí Potvrzení souladu

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2016 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-171619-2/PO-IZS-2015 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD PŘÍLOHA 12 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD Obec / město Zdroj mimořádné

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka nad Moravou www.kr-olomoucky.cz V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí

POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí POVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí Správní obvod obce s rozšířenou působností: Vypracoval: Ing. Dančáková Datum (měsíc rok) červen 2011 Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně Schválil... Dne...č.j...

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í správního obvodu obce Hrubčice pod vodním dílem PLUMLOV před zvláštní povodní Vlastník (správce) vodního díla: Česká republika Správní obvod kraje: Olomoucký kraj Správní

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 10. července 2003 Částka 6 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou

Více

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1. strana ze 35 stran MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Černohorský potok Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok Obec s rozšířenou působností :

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK Povodně velkého Přehled možných zdrojů rizik na území A Dlouhodobá inverzní situace Část území - území města PLZNĚ působení konkrétních na území úmrtnost

Více

HZS Zlínsk. nského kraje. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového

HZS Zlínsk. nského kraje. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového HZS Zlínsk nského kraje Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje HZS Zlínského kraje Krajské ředitelství HZS Zlínského kraje ÚO Zlín Územní odbory HZS Zlínského kraje ÚO Kroměříž

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.1. POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním

Více

Královéhradeckého kraje

Královéhradeckého kraje Roční zpráva o činnosti HZS Královéhradeckého kraje za rok 202 . ÚVOD...4 2. HLAVNÍ ÚDAJE O KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI...4 a) stručná charakteristika kraje...4 b) právní prostředí...4 c) organizační členění...4

Více

Jak hodnotit zranitelnost území MAS a vybrat nejzávažnější hrozby?

Jak hodnotit zranitelnost území MAS a vybrat nejzávažnější hrozby? Jak hodnotit zranitelnost území MAS a vybrat nejzávažnější hrozby? 15. 3. 02016 Havlíčkův Brod Ing. Jakub Dlabka, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Více

Brno, Žerotínovo náměstí 6

Brno, Žerotínovo náměstí 6 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Integrovaný záchranný systém Ostrava, Centrum tísňového volání - 6 - Autor práce: Michal Kubín Vedoucí práce: Mgr. Liana Greiffeneggová

Více

Seznam relevantních aktérů SO ORP Žambek a Králíky Verze 3.0 ze dne

Seznam relevantních aktérů SO ORP Žambek a Králíky Verze 3.0 ze dne Seznam relevantních aktérů SO ORP Žambek a Králíky Verze 3.0 ze dne 17. 1. 2018 Typ Název Obec SO ORP Memorandum MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk ano MŠ Mateřská škola Hejnice, okres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBY S CHARAKTEREM

SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBY S CHARAKTEREM SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBY S CHARAKTEREM MOŽNÉHO OHROŽENÍ, S PŘIPRAVENÝMI KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI A SE ZPŮSOBEM JEJICH PROVEDENÍ Podle 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o

Více

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon

Povodňový plán. Schváleno radou městské části Brna, Brno-Starý Lískovec č. 3/18 dne 30.6.2011. Správci vodních toků: přímý výkon , Oderská 4, 625 00 Městské části -Starý Lískovec Správci vodních toků: přímý výkon Zpracoval: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz, K Povodí 10, 617 00

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Praha 2006 Obsah 1. Úvod 3 2. Civilní nouzové plánování 4 3. Krizové řízení 6 4. Ochrana obyvatelstva 13

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Krátkodobé pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Vlašské Meziříčí. Riziková zpráva

Krátkodobé pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Vlašské Meziříčí. Riziková zpráva Krátkodobé pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Vlašské Meziříčí Druh podle předmětu: Služby Druh podle výše předpokládané hodnoty: Malého rozsahu Riziková zpráva Město Valašské Meziříčí Náměstí

Více

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky 8. mezinárodní setkání modrých baretů a válečných veteránů KONFERENCE SOUČASNÁ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky Brno, 3. září 2016 Ivan Koleňák Česká

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBSAH 1 Krizové řízení... 2 2 Krizový plán hl. m. Prahy... 3 3 Havarijní plán hl. m. Prahy... 4 4 Vnější havarijní plány v hl. m. Praze... 5 5 Vnitřní havarijní plán... 6 6 Plán krizové připravenosti...

Více

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 a 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. Martin Dohnal

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. Martin Dohnal Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému Martin Dohnal Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Hlavní problematikou této bakalářské práce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Krizové řízení v obci Písty

Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace čí jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací,

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2244/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: VPP B Praha 14. září 2007 Počet listů: 22 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ

HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ HŘENSKO 2002 SANACE PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ Prezentace sanačních prací, které probíhaly od 29. ledna do 28. června 2002 v obci Hřensko Velitel zásahu kpt. Pavel Veselý PAVEL VESELÝ Příslušník složek IZS od

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na II. pololetí roku 2015

Přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS hl. m. Prahy na II. pololetí roku 2015 Plánovaná HZS krajů s bezpilotními systémy jako podporou řídící činnosti velitele zásahu při leteckém průzkumu místa zásahu jsou označeny hvězdičkou*. Ostatní kraje případné použití bezpilotních systémů

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták

Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták odd. KM RED MHMP 2 Technická infrastruktura systémy, které zabezpečují technickou obsluhu území.

Více

PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK

PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK IV. Příloha č. 1 Počet listů: 7 PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK Pro určení úrovně rizika je využito následujícího vztahu: R = F N kde F (Frekvence) je koeficientem četnosti možné aktivace konkrétního typu nebezpečí

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2008 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE PRAHA PROSINEC 2008 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název : ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE Kraj : STŘEDOČESKÝ Pořizovatel MĚSTO LYSÁ NAD LABEM obec s rozšířenou působností : 289 22 LYSÁ NAD LABEM,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více