Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005, Sb.

2 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Nedabyle poskytuje vzdělávání ţákům ze školního obvodu, kam patří obec Nedabyle a Nová Ves, Doubravice. Je to škola málotřídní, pouze s prvním stupněm. Název školy je Základní škola Nedabyle Adresa : Nedabyle 15, České Budějovice ová adresa: Internetové stránky: Tel., fax : IČO: IZO: REDIZO: Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Bíchová Školská rada zřízena : předseda: Mgr. Milena Vlčková členové: zástupci obce O. Judová, R. Steinbauerová zástupci zákonných zástupců ţáků Renata Návarová Mgr. Milena Vlčková zástupci pedagogů J. Svatošová Mgr. Petra Suchomelová Součásti školy: Součásti školy kapacita Základní škola 70 Školní druţina 30 Školní výdejna 32 míst u stolu Kapacita byla na ţádost zřizovatele zvýšena o 20 ţáků, byla zapsána ve školském rejstříku. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 41 ţáků. Vyučování probíhalo ve třech třídách. V první třídě se vyučovali ţáci prvního ročníku, ve druhé třídě ţáci druhého a třetího ročníku, ve třetí třídě ţáci čtvrtého a pátého ročníku. Pro ţáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dováţejí z MŠ Neplachova, České Budějovice. Školní druţinu navštěvovalo 30 ţáků. Na škole pracovalo 6 pedagogů. I. třídu: 1. ročník vyučovala Mgr. Magdalena Bíchová II. třídu: 2. a 3. ročník vyučovala Mgr. Veronika Havránková III. třídu.: 4. a 5. ročník vyučovala Mgr. Kamila Talířová Zástup Mgr. Marcela Sáňková Učitelka bez třídnictví: Mgr. Lenka Sýkorová Pedagogická asistentka: Mgr. Lenka Sýkorová Školní druţina: p. Jitka Svatošová Provozní pracovnice : p. Marta Pokorná Pracovnice školní výdejny: p. Marta Pokorná

3 Organizace výchovně vzdělávacího procesu počet ţáků prosp. s vyznam. prosp. neprosp. ind. vzděl. plán třídní učitelka Mgr. M. Bíchová Mgr. V. Havránková Mgr. V. Havránková Mgr. K. Talířová Mgr. K. Talířová Zřizovatelem školy je obec Nedabyle Adresa: Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice Tel Fax e- mail: 2) KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Kontrola České školské inspekce v tomto školním roce neproběhla. 3) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŢKAMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ZŠ Nedabyle 15, České Budějovice byla zařazena do sítě škol s činností od Výuka probíhala v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2., ve znění pozdějších úprav. 1. a 4.ročník se jiţ vyučoval podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. 4) ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tento školní rok se pedagogové zúčastnili mnoha vzdělávacích kurzů, v rámci DVVP a celoţivotního vzdělávání. DVPP bylo zaměřeno na nové pojetí výuky na prvním stupni, na integraci a inkluzi dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Všichni pedagogové kromě vychovatelky školní druţiny absolvovali základní školení Práce s interaktivní tabulí.

4 Mgr. Magdalena Bíchová roční kurz Péče o ţáky se speciálně vzdělávacími potřebami, který úspěšně zakončila závěrečnou zkouškou v červnu Proměny školy inkluzivní vzdělávání Metody aktivizace a motivace ţáků ve vyučování I. stupeň T. Koten Mgr. Lenka Sýkorová seminář k enviromentální výchově, k výchově demokratického občana, k multikulturní výchově seminář Les ve škole škola v lese seminář Prevence výchovných problémů a poruch chování ve škole Metody aktivizace a motivace ţáků ve vyučování 1.stupeň T. Koten Globální problémy ochrany ţivotního prostředí Mgr. Veronika Havránková Seminář - Děti s poruchou autistického spektra Seminář z hudební výchovy pro 1. stupeň Počasí Infoa učebnice Mgr. Kamila Talířová roční kurz Péče o ţáky se speciálně vzdělávacími potřebami, který úspěšně zakončila závěrečnou zkouškou v červnu seminář aktivních pedagogů, uţivatelů interaktivních technologií téma DUM ukázky EU peníze školám. Paní učitelky se podílely i na realizaci zájmové činnosti. Vedly krouţek dovedných rukou, hudebnědramatický a krouţek hry na kytaru, krouţek německého jazyka. Jsou to velmi kvalitní učitelky zejména v tvořivém, empatickém a individuálním přístupu k dětem. Pedagogický sbor také aktivně spolupracuje s PPP a SPC. 5) PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Do dalších ročníků postoupilo 41 ţáků. 33 ţáků ukončilo školní rok s vyznamenáním. Tři ţáci pátého ročníku byli přijati na niţší stupeň gymnázia, ostatní čtyři do ZŠ Dukelská. Ze školy odchází sedm ţáků pátého ročníku. Zápis do 1. třídy Zápis proběhl ve dnech 15. a bylo zapsáno 19 ţáků. 6 ţákům byl udělen odklad. 2 ţáci se rozhodli nastoupit do jiné školy. Dodatečně v červnu se do školy přihlásil ještě jeden budoucí prvňák. Do první třídy nastoupí 12 ţáků.

5 AKCE - Školní rok 2010/2011 ZÁŘÍ Na začátku školního roku jsme začali dělat celoroční a celoškolní projekt Po stopách vydry, který byl završen projektovým pobytovým týdnem aneb školou v přírodě na Modravě na Šumavě koncert Souboj ţánrů ŘÍJEN Bazilika České Budějovice videoprojekce Naše vlast třída Přírodovědný tématický den : Nedabylský šípek aneb poznáváme podzimní přírodu Tématický den Drakiáda Během října jsme sbírali kaštany a ţaludy spolu s rodiči, které jsme prodali mysliveckému sdruţení. V listopadu začala projekt Zdravý úsměv, zaměřený na předcházení zubnímu kazu a paradentóze pod záštitou Českého zeleného kříţe, o.p.s. LISTOPAD Halloween ( účastnili se ţáci 3., 4. a 5. ročníku) Divadélko paní Marušky O Smolíčkovi Den otevřených dveří, návštěvy ve vyučování a setkání s předškoláky Hraní na školu projekt Zdravý úsměv Vydra 1. a 2. tř. Šelmy u nás doma 3. a 5. tř. Poznejme vydru Společné vyrábění adventníchvěnců Divadlo Máma a táta Jak Kašpárek Honzíkovi k princezně dopomohl Zpívání u rozsvíceného adventního stromu v Nedabyli Výtvarná dílna příprava vánočního jarmarku PROSINEC Mikulášská nadílka Divadélko KOS O selce lakomce vánoční koncert skupiny Ţestě 200 ve spolupráci s ZŠ Olešnice vánoční besídka pro seniory v Nedabyli představení v Domově důchodců Dobrá Voda Vánoční jarmark a vánoční besídka Vánoce ve škole LEDEN Ukázka sokolnictví a dravců zápis dětí zapsáno 17 dětí

6 ÚNOR Divadélko Máma a táta - Japonská pohádka Přednáška PaeDr. Zdeňky Koppové O zásadách výchovy ve škole a v rodině školní kolo soutěţe ve zpěvu - výběr soutěţících na Borecký hlásek BŘEZEN vyrábění přáníček pro seniory do DD Dobrá Voda masopustní projekt a karneval Borecký Hlásek : soutěţ ve zpěvu na ZŠ Borek (účastní se vybraní ţáci D.Vávra, L. Vávrová, Z. Fialová) Matematický klokan soutěţ v matematice tř Soutěţ v českém jazyce Mlýnek v Mladém Multikulturní projekt čtení mongolské pohádky testy SCIO Stonoţka testy matematiky, ČJ a AJ, studijních předpokladů 3. a 5. třída DUBEN návštěva ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou pořad o Vydrýskovi ČERVENÝ KŘÍŢ pořádá soutěţ v tanci, zpěvu a hře na hudební Ukázková hodina pro rodiče práce s interaktivní tabulí v 12,40 h Výtvarná soutěţ ZŠ Vráto Spaní ve škole téma společné Velikonoce PROJEKT DEN ZEMĚ : Slavnostní zasazení stromu KVĚTEN Besídka ke Dni matek Olešnický lístek (přírodovědná soutěţ v ZŠ Olešnice) výlet do Prahy jako dárek na rozloučenou s naší školou ( 5. třída) ČERVEN Dětský den Sportovní den s lehkou atletikou Nedabylské KUKÁTKO : přehlídka malých divadélek Projektový pobytový týden aneb škola v přírodě na Modravě s Vydrou Pohádka Lotrando a Zubejda, vysstoupení hudebně dramatického krouţku v DD Dobrá Voda Zahradní slavnost aneb kaţdá škola má svůj konec slavnostní rozloučení se školním rokem vysvědčení

7 Kurzy pro rodiče a veřejnost V rámci snahy o komunitní školu otevřenou obci i veřejnosti jiţ druhým rokem pořádá škola kurzy pro rodiče i ostatní občany. Kaţdý měsíc je jeden kurz většinou výtvarně a tvořivě zaměřen, např. se vyráběly věci z papírového pedigu, šily se skřítci, batikovaly se velikonoční ubrusy.. Smlouva o spolupráci V tomto školním roce naše škola podepsala dohodu o vzájemné spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školským poradenským zařízením pro DVVP reprezentovaným pracovištěm IPPP ČR CPIV české Budějovice, výsledkem je spolupráce při vytváření podmínek pro realizaci projektu Centra podpory inklu. Pravidelné a tradiční kaţdoroční akce školy: Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost Zpívání u vánočního stromu Vánoční besídka Vystoupení pro seniory Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důcodců Vítání občánků Další akce Slet draků nad Nedabylí Podzimní přírodovědný projekt Nedabylský šípek Pohádkový zápis Den Země slavnostní zasazení stromu před školou Den matek Sportovní den Spaní ve škole Den dětí Nedabylské kukátko Projektový pobytový týden Soutěţe soutěţ recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice soutěţ pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek soutěţ v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé soutěţ v anglickém jazyce školní kolo matematické soutěţe Klokan Další podrobné informace a fotodokumentaci k jednotlivým akcím najdete na

8 6) ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Ve školním roce2010/11 byly ve škole tyto zájmové útvary: krouţek Vedoucí krouţku Hudebnědramatický Mgr. K. Talířová Hra na flétnu M. Rosenbergerová Hra na klavír L. Slaninová Hra na kytaru Mgr. L. Sýkorová Anglický jazyk pro1. 2. třídu Š. Sobotková Německý jazyk Mgr. L. Sýkorová Taneční Z. Orlovičová Náboţenství T. Koňařík Dovedné ruce Mgr. V. Havránková Zájmová mimoškolní činnost byla zajištěna z řad pedagogů školy, rodiči, studentkami konzervatoře nebo jinými příznivci školy. 7) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola má zpracován Minimální preventivní program a koncepci a plán environmentální výchovy a také plán výchovy ke zdravému způsobu ţivota. Na škole je metodik prevence Mgr. K. Talířová zodpovědná za prevenci sociálně patologických jevů.. 8) ROZVOJOVÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A PROGRAMY Odborová organizace na škole není. V tomto školním roce v dubnu ředitelka školy zaţádala o finanční podporu z OPVK-IP v rámci akce EU peníze do škol. Ţádost byla schválena a v srpnu 2011 nám byla zatím poskytnuta dotace ve výši ,- Kč, coţ 60% celkové částky. Školu vybavíme hlavně počítačovou technikou, která škole chybí. Dotaci začne škola čerpat v září ) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY O hospodaření školy je zpracována zpráva o hospodaření. 10) SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM Spolupráce s obecním úřadem Nedabyle a se zástupci zřizovatele ve školské radě je velmi dobrá. Starosta obce p. Jan Vávra se účastní slavnostního zahájení a zakončení školního roku, zajímá se o chod školy. Z provozních prostředků se financovaly běţné opravy a údrţba. Díky obecnímu úřadu byla v jedné třídě nainstalována interaktivní tabule. Byla také dovybavena zahrada školy novými lavičkami a zrekonstruováno pískoviště a zakoupena nová síť na jeho zakrytí a venkovní stůl na stolní tenis. Školní druţina byla vybavena novými hračkami. Byly rekonstruovány všechny záchody, vyměněna menší okna do zahrady, instalován průtokový ohřívač do III. třídy. Byla opravena spodní část fasády školy. Byla zcela nově vybetonována a opatřena novou podlahovou krytinou jídelna. Byly natřeny vchodové dveře a okna ve třetí třídě, troje dveře a vymalovány WC v prvním patře školy. Kaţdým rokem díky vstřícnému přístupu ze strany obce k základní škole je materiální zázemí školy zlepšeno. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne

9 Příloha č.1 Výsledky testů SCIO 3. a 5. ročníku Nedabyle vypracovala : Mgr. Magdalena Bíchová ředitelka školy

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace Školní rok 2013/2014 2 PO ZŠ a MŠ Holoubkov tvořily 3 objekty: budova ZŠ, ŠD a MŠ spolu se ŠJ.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah str. 1. Úvod 2 2. Základní údaje 3 3. Personální zajištění vzdělávání 5 4. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více