Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov."

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

2 OBSAH a) Základní údaje o škole 3-5 b) Přehled oborů vzdělávání 6 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 6 e) Údaje o výsledcích vzdělávání 7-10 f) Údaje o prevenci rizikového chování g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 17 j) Základní údaje o hospodaření školy 18 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 18 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 18 m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech.18 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2009/2010 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2009 Příloha č.4- fotografie 2

3 a) Základní údaje o škole : název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov adresa : Trutnov, Horská odloučené pracoviště: Trutnov, Gorkého 77, právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel : ředitel školy : zástupce řed.: Královéhradecký kraj Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Charakteristika školy : Škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání dětem se zdravotním postiţením. Je to úplná škola s ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální. Při škole je zřízena také školní druţina. Do ZŠ při nemocnici jsou zařazováni všichni ţáci, kteří přicházejí ze základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Od probíhala příprava pro otevření 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postiţením. Škola se nachází v části Trutnova Horní Staré Město. Je dostupná městskou hromadnou dopravou. Nedaleko je i autobusová zastávka pro autobusy, kterými přijíţdějí ţáci ze spádových oblastí. V blízkosti je i vlaková zastávka. Základní škola při nemocnici je umístěna v areálu nemocnice v centru Trutnova. Velikost školy : - základní škola praktická ( kapacita 189 ţáků) - základní škola speciální (kapacita 28 ţáků ) - školní druţina (kapacita 35 ţáků) - školní jídelna výdejna (kapacita 100 ţáků) - přípravný stupeň ZŠ speciální ( kapacita 12 ţáků ) - základní škola při nemocnici (kapacita 14 ţáků) - mateřská škola při nemocnici (kapacita 16 ţáků) nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 217 Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, 3

4 tělocvična, sportovní hřiště, školní pozemek, hygienické zázemí ( šatny, WC ), ţákovská knihovna, školní druţina, školní výdejna obědů. Je zde také relaxační místnost. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením ( PC, internet, tiskárna, kopírka ), 5 kabinetů. Pro jednání výchovného poradce školy s rodiči slouţí místnost v 1. patře vedle kanceláře školy. ZŠ praktická ( 6 tříd ) : Třídy jsou označeny I VI. Jsou vybaveny novým nábytkem, na 1. stupni jsou výškově nastavitelné ţákovské stolky a ţidle. V 1 třídě nainstalován PC s výukovými programy, ve 3 učebnách jsou televize a videa. Ţáci 1. stupně mají ve třídách odpočinkový a hrací prostor. Na chodbách v obou patrech je pro relaxaci umístěn stolní fotbal. Počítačová učebna je vybavena 12 počítači s připojením na internet. Kromě povinné výuky a krouţku slouţí ţákům samostatné tvorbě vlastních prací a projektů. ZŠ speciální ( 4 třídy ) : Třídy jsou označeny S1 S4. 1 třída je umístěna v přízemí školy, dvě v 2. patře a 1 mimo hlavní budovu v budově školní jídelny. S1 ( v přízemí školy ) je třídou rehabilitační. Vzhledem k tomu, ţe jsou v ní vzděláváni také vozíčkáři, je do přízemí školy vytvořen bezbariérový přístup, bezbariérové je také WC. Tyto úpravy jsou provedeny také v budově školní jídelny. Všechny učebny jsou vybaveny speciálním novým nábytkem( př.: terapeutická polohovací ţidle TOBI, nábytek s policemi pro strukturované učení pro výuku autistů atd.) a velkým mnoţstvím manipulačních pomůcek (př.: rehabilitační a relaxační pomůcky pro těţce postiţené, PC s dotekovým monitorem a alternativní myš Big Track, pojízdné školní tabule, dřevěné pomůcky atd.). Některý nábytek i pomůcky byly finančně hrazeny ze sponzorských darů, které se těmto třídám daří získávat ( viz. oddíl m ). Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 pedagogů, 5 pedagogických asistentů, 1 asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním a 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s většinovou převahou ţen.. Věkový průměr pedagogického sboru je 46 let. 64 % učitelů je plně kvalifikovaných ( speciální pedagogika ), ostatní mají středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání bakalářské. Všichni pedagogičtí pracovníci si neustále rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a správce ICT. Jedná se o stálý, pracovitý, disciplinovaný, novým učebním trendům přístupný, zkušený sbor, změny nepatrné, u členů s neúplnou kvalifikací snaha o zvyšování odborné kvalifikace a vzdělání ( 1 pedagog získal v letošním školním roce titul Mgr ). Začínajícím kolegům je přidělen uvádějící pedagog, který jim pomáhá zvládnout všechna úskalí pedagogické praxe. Charakteristika žáků Ve škole se vzdělávají ţáci se zdravotním postiţením mentálním, tělesným, souběţně postiţení více vadami a s autismem. Do školy při nemocnici jsou zařazovány všechny děti, které přicházejí ze základních škol, základních škol praktických a základních škol speciálních. Většinu ţáků tvoří děti z Trutnova, menší část jsou ţáci dojíţdějící ze spádových oblastí. Ţáci jsou přijímáni na základě ţádosti rodičů ( u nemocnice lékařského vyjádření) a na základě doporučení školského poradenského zařízení. V některých případech jsou pro konkrétní ţáky ve spolupráci s SPC vypracovány individuální vzdělávací plány ( hlavně na ZŠ speciální), které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané ţáky ( př. sportovní, 4

5 hudební, výtvarné nadání aj.) je škola připravena vyučovat také dle IVP nebo upravit vzdělávací podmínky dle potřeby. ZŠ praktická : V této škole se vzdělávají ţáci se zdravotním postiţením podle programu 22980/97-22, Zvláštní škola. Od školního roku 2007/2008 je postupně zaváděn vlastní program Učíme se pro ţivot, vytvořený podle RVP ZV, příloha LMP. Všichni ţáci budou podle tohoto programu vzděláváni od školního roku 2011/2012. ZŠ speciální : S1 - třída je vedena jako rehabilitační třída. Vzdělávání probíhá podle Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / , podle IVP a Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy č.j /97-22, podle IVP ). Vzdělávají se zde ţáci s těţkým zdravotním postiţením (těţké kombinované postiţení s mentální retardací), se středně těţkou mentální retardací, s Downovým syndromem, s DMO, s trvalým kombinovaným postiţením (těţké mentální postiţení, těţké tělesné postiţení, expresivní afázie), s atypickým autismem, vozíčkáři ( škola má částečně bezbariérový přístup a bezbariérové WC). S2, S3 a S4 třídy pro ţáky se středně těţkou a těţkou mentální retardací ( vzdělávání probíhá opět podle Učebního plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / , podle IVP a Učebního plánu vzdělávacího programu pomocné školy č.j /97-22, podle IVP ). Celkové údaje o škole : Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků * ročník celkem počet ţáků * 1* * * Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 3 ţáci. Školská rada : Angelika Kroková zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce za pedagog. pracovníky, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí SVŠZ, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne S programem obou schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www.speczstrutnov.cz ). 5

6 b) Přehled oborů vzdělávání : Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ ţákyně Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ ţáků Indiv. vzdělávací program 8 ţáků Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/ ŠVP Učíme se pro ţivot Zábavné učení náš lék Hra je náš lék Poznámky : Vzdělávací program ZvŠ č.j /97-22 platný pro 4., 5. a 9. ročník ZŠ praktické ŠVP Učíme se pro ţivot program platný pro 1., 2., 3., 6.,7. a 8. ročník ZŠ praktické Vzdělávací programy PŠ č.j /97-22 a 15988/ platné pro ZŠ speciální ŠVP Zábavné učení náš lék program platný pro odloučené pracoviště ( ZŠ při nemocnici ) ŠVP Hra je náš lék program platný pro odloučené pracoviště ( MŠ při nemocnici ) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : Stávající tabulka obsahuje údaje o všech ţácích, kteří byli správním řízením přijati ke vzdělávání na naší škole v termínu od ( přehled nově zapsaných ţáků uveden zvlášť). Ročník Počet žáků celkem 3 ZŠ při nemocnici : V letošním školním roce bylo zapsáno 463 ţáků do ZŠ a 415 dětí do MŠ. 6

7 Zápis do 1. tříd Jméno žáka Datum narození Vzdělávací program / , odklad škol. doch ŠVP ţák se odstěhoval e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy : 1. pololetí Pohyby žáků : datum + - ročník Členění podle ročníků a tříd -stav k : Základní škola praktická : třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků * ročník celkem počet ţáků * 1* * * Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 1. pol. - stav k Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická ( ţáci ). 7

8 Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník , ročník ,8 4 0,8 3. ročník ,8 5 1,6 4. ročník ,6 38 4,7 5. ročník , ročník ,8 24 2,4 7. ročník , ,2 8. ročník , ,8 9. ročník ,2 celkem , ,8 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku ,3% 2 2 3,2% 3 4 6,5% celkem % 2. pololetí Pohyby žáků : datum + - ročník a a a 6. Členění podle ročníků a tříd - stav k : Základní škola praktická : 8

9 třída I II III IV V VI celkem počet ţáků ročník celkem počet ţáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 celkem počet ţáků * ročník celkem počet ţáků * 1* * * Pozn. Ţáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Prospěch žáků vzdělávaných dle programu ŠVP Učíme se pro život a programu č.j /97-22 za 2. pol.- stav k : Vzhledem ke specifikům hodnocení ţáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.c) aţ V.e) udávány jen za ţáky vzdělávacích programů ZŠ praktická. Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k : Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. 9 Průměr na žáka 1. ročník ročník ,8 18 3,6 3. ročník ,71 4. ročník ,87 5 0,62 5. ročník , ,50 6. ročník , ,00 7. ročník ,7 12 1,71

10 8. ročník , ,07 9. ročník , ,00 celkem ,07 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k : Stupeň chování Počet % z celku , , ,5 celkem ,0 ZŠ při nemocnici : Pokud je ţák hospitalizován déle neţ 14 dní, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. Ţák by jiţ neměl být přezkušován. V letošním roce ukončili vzdělání na naší škole 4 žáci na základní škole praktické a 2 žáci na základní škole speciální. Základní škola praktická : 1) OU a PrŠ, Hostinné zednické práce ( 2 ţáci ) 2) OU a PrŠ, Hostinné stravovací a ubytovací sluţby ( 1 ţákyně ) 3) Úřad práce Trutnov ( 1 ţák ) Základní škola speciální : 1) OA, OŠ a PrŠ pro tělesně postiţené Janské Lázně PrŠ dvouletá ( 1 ţák ) 2) Stacionář pro postiţené Trutnov (1 ţák ) f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Minimální preventivní program ve školním roce 2009/2010 navázal na zkušenosti z předcházejících let. Preventivní tým se skládal ze 6 pracovníků, kteří snaţili maximálně vyuţívat všech moţností specifické i nespecifické primární prevence tvořenou z převáţné části z vlastních zdrojů, která byla v průběhu roku doplňována aktivitami z vnějších zdrojů, které se objevovaly v různých nabídkách. Přednášky, soutěţe a kulturní akce probíhaly v průběhu celého školního roku. Témata, kterými se nejčastěji zabývali a snaţili se jim předcházet u svých ţáků jsou: Trestná činnost a záškoláctví Slovní a fyzická agrese Kouření Drogy, alkohol, AIDS Rasismus, intolerance Ţáci byli prostřednictvím svých třídních učitelů poučováni před nebezpečím těchto problémů, neustále jim byly připomínány jejich důsledky těchto a vysvětlovány zásady zdravého způsobu ţivota. Učitelé se všemoţně snaţili minimalizovat riziko výskytu těchto jevů. Prevence byla prováděna průběţně a také před kaţdou školní akcí. Velkým pomocníkem pro všechny učitele jsou 10

11 časopisy Prevence a Závislosti a my, které byly všemi hojně vyuţívány. Čerpali tu mnoho informací, podnětů a rad, které jim pomáhaly v jejich práci. První stupeň a speciální třídy: Celý první stupeň spolu se ţáky speciálních tříd se zapojil do projektu Normální je nekouřit. Ţáci byli seznámeni se všemi kapitolami 1. dílu projektu. Spolu s veverkou Věrkou je provázel po celý školní rok a byl zařazován do předmětů přírodopisu, věcného učení, prvouky a pracovního vyučování. Děti projekt velmi zaujal, velmi dobře spolupracovaly. V rámci svých moţností a dovedností děti plnily vypracované projektové úkoly. Příběhy jsou výstiţné, otázky a úkoly jsou srozumitelné. Velmi pěkně je doplňuje DVD s pohádkou o cigaretce Retce. Příští školní rok budeme v projektu opět pokračovat, máme pouze malou připomínku k obrázkům. Jsou pro děti malé a některé je špatně poznávaly. Druhý stupeň: Trestná činnost a záškoláctví- tento jev je poměrně častý na naší škole a při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. Slovní a fyzická agrese- jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne je okamţitě řešen třídním učitelem ţáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší výchovná poradkyně školy spolu s rodiči ţáka. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření- je dalším velkým problémem našich dětí. Ţáci druhého stupně jsou neustále poučování o nebezpečí kouření a jeho zdravotních důsledcích. K tomuto tématu byl vypracován dotazník, Zúčastnilo se ho 25 ţáků. Drogy, alkohol, AIDS- v rámci předmětu výchova ke zdraví jsou ţáci upozorňováni na úskalí těchto jevů a důsledků z toho vyplývajících. Byla také uspořádána velmi pěkná přednáška s prezentací a besedou na téma Drogy a sex. Dále byli ţáci varováni před nebezpečím odloţených pouţitých injekčních stříkaček na pískovištích, v autobusech, parcích. Rasismus, intolerance- tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech ţáků s názvem Ochrana člověka, zabývající se první pomocí, přírodními a ţivelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli ţáci průběţně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č. 2. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Mezinárodní projekty pokračování spolupráce se Spojenou školou Senica ( SR ). 11

12 V letošním školním roce pokračovala spolupráce formou korespondence a výměny dětských prací, dne pracovní setkání ředitelů v Senici. Spolupráce s partnerskou školou pokračování spolupráce se Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl ( a pracovní návštěvy vedení školy Speciální základní školy a mateřské školy Litomyšl v Trutnově, návštěva Litomyšle ( vybraní ţáci, p. ředitel Vašíček, p. Teichmann ). ZŠ a MŠ při nemocnici : Spolupracuje s : MŠ a SPC pro slabozraké v HK, Speciální ZŠ a MŠ při FNHK a Stacionářem pro zdravotně oslabené děti z Trutnova. V letošním roce navštívil dětské oddělení hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Prezentace školy na veřejnosti : Pětikvítek volný cyklus pěti výtvarných prací trutnovských škol ročně - přehlídka výtvarných prací ţáků naší školy ve vestibulu kina Vesmír velikonoční výstava Národní dům Trutnov, prezentace prací ţáků školy - propagační materiály o škole prospekty, nástěnky v PPP, Spec MŠ a SPC, výloha na náměstí v Trutnově, výloha v obchodě Maestro v Trutnově, informační vitrína před budovou školy, články v novinách - aktualizované webové stránky školy na www. speczstrutnov.cz ZŠ a MŠ při nemocnici : pravidelná obměna fotodokumentace (nyní nejen školy při nemocnici, ale i kmenové školy) na propagačních panelech a nástěnkách prezentace pracoviště při nemocnici na internetových stránkách Speciální ZŠ a MŠ, Trutnov, dodání fotodokumentace, příprava podkladů o dění v naší škole (www.speczstrutnov.cz) prezentace školy na internetových stránkách nemocnice (www.nemtru.cz) výměna výzdoby na chodbách, pokojích, roomingu, nástěnkách, ambulanci DO, chirurgické ambulanci, herně DO a nově na ORL výroba a rozesílání vánočních, velikonočních přáníček pomoc při zajišťování akcí,,klaun v nemocnici (nyní nově kaţdý měsíc), divadelní představení ţákyň SZŠ, Mikulášská besídka, Vánoční besídka pořádání,,dne her a soutěţí (hry, soutěţe, drobné odměny při různých příleţitostech - zahájení a ukončení školního roku, pololetní prázdniny,vánoce, Den dětí...) neustálá spolupráce s rodiči na roomingu a rodiči dětí hospitalizovaných na DO hravou formou seznamujeme děti se zdravotnickými zákroky (fotodokumentace s vysvětlivkami, námětové hry na lékaře, ordinaci, léčíme zvířátka) Články v novinách : Trutnovinky Do škamen základních škol usedlo přes 300 prvňáčků - prosinec 2009 Tvořivý Amos Vánoční razničkování Krkonošský deník Krkonošský deník 12

13 Radniční listy - březen 2010 Trutnovinky - květen Trutnovinky Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog. Akce ZŠ praktické : výlet do Janských Lázní ( I a III ) Ptačí svatba hudební pořad L. Helligerové ( I, II a III ) celoškolní matematická soutěţ branný den Projekt Normální je nekouřit veverka Věrka ( I ) základní plavecký výcvik ( I 2. ročník, II 3. ročník ) Vánoční modelování s maminkami keramické odpoledne přednáška PaeDr Turka Záhady světa ( IV, V a VI ) výlet do Muzea Merkuru ( I, III a S4 vybraní ţáci ) výstava betlémů Trutnov, Stará radnice ( IV. V a VI ) výstava betlémů Trutnov, Stará radnice ( III ) školní akce Mikuláš vánoční výlet do Třebechovic pod Orebem ( III, IV a vybraní ţáci z ostatních tříd) exkurze do SŠ Opočno ( VI a V ) výlet do vánoční ZOO Dvůr Králové nad Labem ( III ) celoškolní soutěţ ve skládání puzzle a Tříkrálová sbírka ( 3 vybrané ţákyně ) Marimba bubenická show ( IV, V a VI ) slavnostní otevření nové relaxační místnosti výlet nejlepších ţáků školy do Jičína ( vybraní ţáci školy ) školní karneval celoškolní čtenářská soutěţ ročník Krkonošského poháru ve vybíjené pro ţáky speciálních škol Náchod výlet spojený s prohlídkou zámku ( III ) návštěva velikonoční výstavy v Trutnově ( I,II, IV, V,VI ) exkurze do EPO Trutnov-Poříčí ( IV, V a VI ) Trutnovské mosty projektový den ( III a IV ) atletický den na stadionu v Trutnově ( I VI ) projektový den Den Země ( I VI ) a návštěva druţební školy v Litomyšli ( vybraní ţáci ) krajská soutěţ o nejzdařilejší dílenský výrobek ( 2 vybraní ţáci ) čarodějnický rej ( celá ZŠ praktická ) Den hasičů Trutnov ( II, III, IV, V a VI ) divadelní představení v Klicperově divadle v HK ( vybraní ţáci ) dopravní výchova ve Dvoře Králové nad Labem ( IV VI ) krajský přebor ZŠ praktických v přespolním běhu v Chlumci n.c. ( vybraní ţáci ) divadelní představení pí Helligerové Perníková chaloupka ( I III ) projektový týden Týden čistoty ( I a II ) 13

14 dopravní soutěţ cyklistů ve Dvoře Králové n. L. ( vybraní ţáci ) okresní kolo Atletického čtyřboje ve Dvoře Králové n. L. ( vybraní ţáci ) Den první pomoci v Trutnově ( IV, V a VI ) školní akademie ( I, II a III ) dvoudenní výlet na Moravu ( III a IV ) Trutnov, muzeum návštěva výstavy 750 pohádek ( V a VI ) dětský den ( I, II a III ) Trutnov taneční akademie ( IV, v a VI ) soutěţ Mladý zdravotník v Úpici ( vybraní ţáci ) školní výlet, Krkonoše ( I ) spaní ve škole ( II a III ) uzávěrka dvouletého projektu Má vlast vyhodnocení ( I VI ) školní výlet, Sejfy ( II a III ) branný den kino vesmír program Naše Země ( IV, V a VI ) turnaj ve vybíjené a ve fotbalu v Chlumci n. C. ( vybraní ţáci ) Akce ZŠ speciální: Krakonošova zahrada akce Ústavu sociální péče Čtyřlístek ( S4 ) výlet do Starých Hradů ( S1, S2, S3 a S4 ) výlet do Janských Lázní ( S2 a S4 ) Ptačí svatba hudební pořad L. Helligerové ( S1, S2, S3 a S4 ) hipoterapie branný den a Projekt Normální je nekouřit veverka Věrka ( S1, S2 a S3 ) základní plavecký výcvik ( S1 S4 ) výlet do Muzea Merkuru ( S4 1 ţák) výstava betlémů Trutnov, Stará radnice ( S2, S3 a S4 ) školní akce Mikuláš výlet do vánoční ZOO Dvůr Králové nad Labem ( S2 ) vánoční besídka s rodiči ( S1 ) celoškolní soutěţ ve skládání puzzle společná vánoční besídka ( S1, S2, S3 a S4 ) vánoční besídka s rodiči ( S4 ) Obušku z pytle ven ( S3 ) slavnostní otevření nové relaxační místnosti školní karneval - březen duben 2010 canisterapie návštěva divadelního představení Čert a Káča v kině Vesmír ( S3 a S4 ) Náchod výlet spojený s prohlídkou zámku ( S2) návštěva velikonoční výstavy v Trutnově ( S3, S4 ) kytarový koncert pana Kopřivy ( celá ZŠ spec. ) Ročník koncertu Chceme ţít s vámi, O 2 aréna Praha ( celá ZŠ spec. ) návštěva divadelního představení Nápad myšky ( S2 ) projektový den Den Země ( S1, S3 a S4 ) čarodějnický rej ( celá ZŠ spec. ) Den hasičů Trutnov ( S3 a S4 ) 14

15 účast na divadelním festivale v Náchodě ( S1 a S4 vybraní ţáci ) divadelní představení pí Helligerové Perníková chaloupka ( S1-S4 ) účast na Májovém reji v Národním domě v TU ( vybraní ţáci ) Den první pomoci v Trutnově ( S2 ) dětský den ( S1, S2, S3 a S4 ) školní akademie ( S1, S2, S3 a S4 ) dvoudenní výlet na Moravu ( S2 ) dětský den ( S1 S4 ) školní výlet Jánské Lázně ( S2 ) spaní ve škole ( S2 ) uzávěrka dvouletého projektu Má vlast vyhodnocení ( S1 S4 ) branný den Akce ŠD : účast na Večeru duchů v Trutnově Vynášení smrtky Akce ZŠ a MŠ při nemocnici : Práce dětí školy dodány na výstavy : Pětikvítek volný cyklus pěti výtvarných prací trutnovských škol ročně - přehlídka výtvarných prací ţáků naší školy ve vestibulu kina Vesmír velikonoční výstava Národní dům Trutnov, prezentace prací ţáků školy Další aktivity : Ahoj z prázdnin (1), Vánoční malování (1) a Moje nejmilejší hračka (1) speciální cena Josef Rebec. Školní projekty : 1) Jiţ druhým rokem pokračoval celoroční projekt Naše republika. Kaţdá třída školy si vybrala jednu zajímavost naší republiky a měla ji podle svých představ ztvárnit a seznámit s ní ostatní ţáky školy. 2) Projekt prevence kouření pro 1. stupeň ZŠ praktické a ZŠ speciální Veverka Věrka. Sportovní soutěže : Organizované školou: 7. ročník turnaje v kopané speciálních škol Královéhradeckého kraje (účast 4 muţstva) Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ Komenského Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 6 chlapců a 1 dívka Výsledek: 3. místo 17. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené ( účast 14 muţstev) Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládeţnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov 15

16 Reprezentovali: 7 chlapců 1. místo 7 dívek 3. místo Škola se účastnila: Okresní přebory: Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Česká Skalice Reprezentovali: 7 chlapců Výsledek: 2. místo Okresní kolo dopravní soutěže cyklistů Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali: 3 chlapci a 1 dívka Výsledek: 7. místo Okresní kolo atletického čtyřboje Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Reprezentovali: 3 chlapci a 3 dívky Výsledek: 3., 9., 10., 11., 12., 14. místo Krajské přebory: Florbalový turnaj O pohár Danety Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 4 chlapci Výsledek: 2. místo Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 6 chlapců Výsledek: 5. místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim Reprezentoval: 1 chlapec Výsledek: 2. místo Regionální kolo ve fotbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 8 chlapců Výsledek: 7. místo 16

17 Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 1 chlapec Výsledek: 13. místo Turnaj ve fotbale a vybíjené Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Reprezentovali: 8 chlapců a 7 dívek Výsledek: 6. a 5. místo Celostátní přebory : MČR v cyklistice Datum : Místo konání: Reprezentovali. Výsledek: 08.a Račice 3 chlapci a 2 dívky 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 13. místo MČR v klasickém lyžování Datum: 15.a Místo konání: Horní Malá Úpa Reprezentovali: 2 chlapci a 1 dívka Výsledek: 5., 6., 10., 11., 12. a 16. místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Reprezentoval: Výsledek: 23.a Liberec 1 ţák 8. místo - kroužky : - Na škole pracovalo 9 kroužků ( cyklisticko-dopravní, výtvarný a hudební pro ZŠ speciální, fotbalový, florbalový, zdravotnický, výtvarný ( keramický), dílenský a 2 krouţky internetové ). Četnost a velmi dobrá úroveň práce krouţků přispěla k získání dobrých umístění v různých soutěţích. Spolupráce školy s dalšími subjekty: Naše škola spolupracuje s těmito subjekty : SPC Trutnov, PPP Trutnov, RIAPSem Trutnov, Policií ČR, Městskou policií Trutnov, MěÚ Trutnov - oddělením soc.-práv. ochrany dětí a soc. prevence, Probační a mediační sluţbou ČR ( střediskem Trutnov ) i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí : Ve školním roce 2009/2010 proběhla pouze 1 kontrola : státní kontrola podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve 17

18 znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaly zaměstnankyně České školní inspekce Královéhradeckého inspektorátu. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení. j) Základní údaje o hospodaření školy : Souhrnné údaje viz. příloha č. 3. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů : Škola není zapojena do ţádného rozvojového a mezinárodního projektu. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Pracovníci školy se zúčastnili následujících školení : Jaroměř seminář k tvorbě ŠVP na základních školách speciálních ( 4 ped. ) slasti a strasti realizace ŠVP teorie a praxe škol. managementu Hradec Králové Den učitelů ( 2 ped. ) Trutnov seminář k předkládání ţádostí projektů z OP VK ( 2 ped. ) m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů : Přehled projektů, realizovaných školou, financovaných z cizích zdrojů : 1) slavnostní otevření nové relaxační místnosti část VII Údaje o mimoškolních aktivitách, přehled akcí, které stojí za povšimnutí realizováno od financováno z přiděleného grantu Královéhradeckého kraje ( SMS /KP04 - Letíme kouzelným světem), Kč 2) leden sponzorský dar od firmy ABB Trutnov Kč určen na nákup učebních a didaktických pomůcek, police pro strukturované vyučování ţáků ZŠ speciální, úpravu a vybavení šatny pro ţáky třídy S4 a jarní rekreační pobyt v Krkonoších, 3) leden 2010 sponzorský dar od firmy Kimberly-Clark, Praha Kč určen na zřízení dětského koutku s dětskou kuchyňkou, obchodem nebo dílnou pro ţáky ZŠ speciální, 4) listopad 2009 sponzorský dar firmy Drella Consulting, Praha Kč určen na podporu vzdělávacích a rozvojových aktivit ţáků ( výlety v průběhu roku 2010 ), 5) duben 2010 sponzorský dar od Českého zahrádkářského svazu Trutnov Kč určen na nákup školního serveru, 6) duben 2010 sponzorský dar od Města Trutnov Kč určen na organizaci 17. ročníku Krkonošského poháru ve vybíjené pro ţáky speciálních škol, 7) finanční odměna od Města Trutnov ( Kč) - 2. místo za uspořádání celostátní výtvarné soutěţe pro speciální školy a následnou výstavu nejlepších prací ve Staré radnici ( školní rok 2008/2009). Odměna byla pouţita na finanční krytí těchto akcí : divadelní představení v Klicperově divadle v HK ( vybraní ţáci ZŠ praktická) divadelní představení pí Helligerové Perníková chaloupka ( 1.stupeň ZŠ praktická + S1-S4 ) kino vesmír program Naše Země ( IV, V a VI ). 18

19 Celkem získala škola od firem a města Trutnov sponzorské dary ve výši ,- Kč a grant Královéhradeckého kraje ve výši ,-Kč. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : V naší škole jsou členy odborové organizace pouze 3 kolegové. Případné akce ( petice, informace o jednáních ČMOS atd.) projednávají s vedením školy na provozních poradách nebo pedagogických radách. Výroční zpráva byla schválena dne pedagogickou radou a dne školskou radou. Velké poděkování patří zaměstnancům za veškerou práci, členům školské rady za plodnou spolupráci a sponzorům za jejich podporu. V Trutnově dne Mgr. Jaromír Vašíček ředitel školy 19

20 Příloha č. 1 k výroční zprávě: Konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2009/2010 Kvalifikace Délka Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vyučení (obor) Odborné Pedagog.PF, FF, DPS praxe Pedagogičtí pracovníci Vašíček Jaromír, Mgr. ředitel školy PdF UK - spec. pedagogika 21 Fuchsová Věra, Mgr. učitelka PdF UK - vychovatelství a učitelství pro spec. školy 32 Hejnová Irena, Mgr. učitelka PdF UK - spec. pedagogika 32 Teichmann Jiří, Bc. učitel PdF UK -učit. odbor. předmětů SŠ + spec. ped. 23 Tučková Martina, Mgr. učitelka PdF UK - spec. pedagogika 25 Paděrová Jana, Mgr. učitelka PdF U HK - vychovatelství, spec. pedagogika 7 Slaninová Dagmar, Mgr. učitelka PdF UP Olomouc - spec. pedagogika 20 Šritrová Dana učitelka TU Liberec - spec. pedagogika 17 Vostrovská Libuše, Mgr. učitelka PdF UK - spec. pedagogika 37 Flečková Markéta, DiS. učitelka VOŠP Litomyšl - pedagogika specifických činností 11 Kluhová Kateřina, Mgr. učitelka PdF UHK - učitelství I.st. + spec. pedagogika 8 Vondráček Libor, Bc. učitel PdF UHK - spec. pedagogika 8 Košťálová Jaroslava, Mgr. učitelka PdF UHK - spec. pedagogika 24 Chaloupská Taťána, Mgr. učitelka PdF UK Praha - spec. pedagogika 32 Pryclová Danuše učitelka MŠ PdF UK Praha - spec. pedagogika 17 Bartoníčková Jitka učitelka SPgŠ Litomyšl - spec. pedagogika 20 Helvichová Šárka, DiS. vychovatelka ŠD VOŠP Litomyšl - spec. pedagogika 20 Absolon Štefan romský asistent 22 Podolníková Věra asistent pedagoga SPŠT Dvůr Král. 19 Hlaváčová Martina, DiS. vychovatelka, asisent VOŠP Litomyšl - pedagogika specifických činností 3,4 Černá Vendula asistent pedagoga Gymn. a SOŠ Sociální péče - pečovatelská činnost 2 Kamitzová Monika asistent pedagoga Gymn. a SOŠ Sociální péče - pečovatelská činnost 2 Nepimachová Alena asistent pedagoga Gymnázium 1 Nepedagogičtí pracovníci Hruška Vlastimil školník vyděl. kožešin 43 Vyskočilová Marcela výdej jídel, uklizečka prodavačka 35 Kubíčková Božena uklizečka úpravářka textilií 35 Pekařová Jitka uklizečka nevyučena 38 Trojanová Marcela hospodářskospr. ref. SEŠ - všeob. ek. 22

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Vážení čtenáři výroční zprávy, dovolte mi, abych vám napsal

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 OBSAH Základní charakteristika školy 2-5 Přehled učebních plánů 5

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI, LIBEREC, Husova 357/10, příspěvková organizace Husova 357/10, 460 01 Liberec 1, tel.: 485 312 875, e-mail: spzs.nemocnice@seznam.cz, www. zsnemlib-spc.cz

Více