MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Veronika Procházková, školní metodička prevence

2 OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata Preventivní témata na I.stupni Preventivní témata na II.stupni Témata MPP v rámci ostatních předmětů:... 6 Nespecifická prevence Krouţky Aktivity školy... 8 Specifická prevence Besedy Návštěvy Dotazníky Školní poradenské pracoviště Školní klub Školní psycholoţka Spolupráce Zapojení pedagogických pracovníků Školní metodik prevence Metody, formy práce, pomůcky Propagace školy

3 Minimální preventivní program Je školní preventivní program, zaměřený zejména na výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je to program zaloţený na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem preventivní práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci ţáků školy. Minimální preventivní program do prevence sociálně patologických jevů zařazuje : a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování ţáků: - záškoláctví - šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, intolerance - kriminalita, delikvence, vandalismus - uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s uţíváním návykových látek - poruchy příjmu potravy - závislost na politickém a náboţenském extremismu - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - sexuální rizikové chování b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání - ohroţování mravní výchovy mládeţe - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Na tvorbě MPP se podílejí všichni vyučující, do realizace jsou zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, ţáci, rodiče, školní psycholoţka a odborníci v daných oblastech primární prevence. Tematické bloky jsou zaměřeny do plánů učiva v průběhu roku. 2

4 Charakteristika školy Název školy: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Kontakt: Zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Kontakt: Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková Kontakt: Výchovná poradkyně: Mgr. Libuše Kubenová Kontakt: Školní psycholožka: Mgr. Michaela Hubíková Kontakt: Základní škola Počet ţáků Počet ţáků na Počet ţáků na Počet pracovníků I. stupni II.stupni Celkem Školní družina Počet skupin Počet ţáků Počet dětí na Počet skupinu pracovníků Celkem

5 Cíle MPP Základní škola, Kunovice, U Pálenice zvýšit schopnost ţáků činit zodpovědná rozhodnutí na základě pravdivých informací - umět rozpoznat dobré a špatné - systematické vedení a výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - znát a dodrţovat zásady slušného chování a zavedených pravidel - zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu, umět řešit konflikty - vytvářet a prohlubovat povědomí o drogách, o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s uţíváním drog - vypořádat se s neúspěchem, se stresem a problémy - začlenění ţáků do volnočasových aktivit - umět spolupracovat - koordinace aktivit školy, ţáků, rodičů a organizací - společné zařazování uvedených témat do výuky - znát kontakty na centra pomoci - znát svá práva i povinnosti - spolupráce s rodiči Preventivní témata Jsou obsaţena v předmětech: - výchova ke zdraví - výchova k občanství - přírodopis, přírodověda, prvouka - dějepis, vlastivěda - chemie - zeměpis - výtvarná výchova - tělesná výchova 4

6 1. Preventivní témata na I. stupni Ročník Téma Předmět Lidé kolem nás První pomoc Člověk a jeho zdraví Místo, kde ţijeme Mimořádné události a rizika ohroţení Rodina Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výţiva Partnerství, manţelství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky a zdraví Souţití lidí pravidla slušného chování Lidé různých ras Protiprávní jednání Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2. Preventivní témata na II. stupni V předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví to jsou tato témata: 1. Já - rozvoj sebepoznání a sebepojetí - poradím si se stresem - řešení krizových situací, linky bezpečí, dětská krizová centra - nenechat si ublíţit - asertivita - já a lidem kolem mě - volba povolání - moje rodina, můj domov 2. Asociální jednání - útěky z domova - záškoláctví - agresivita, šikana, kyberšikana, násilí - sociální vztahy - právní odpovědnost, trestní normy - zdravé sexuální chování 5

7 3. Závislosti - tabakismus - alkoholismus - nealkoholové drogy - gambling - sekty - návykové látky a reklama 4. Zdravý životní styl Základní škola, Kunovice, U Pálenice dáváme přednost zdraví a ţivotu - zdravá výţiva - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sexuální výchova, pohlavně přenosné choroby - dospívání - zneuţívání (psychické, fyzické, sexuální) - zdravé sociální vztahy - komunikace - party, třídní kolektivy - vyuţití volného času - zdraví na talíři 3. Témata MPP v rámci ostatních předmětů: Český jazyk pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o ţivotě, hledání ţivotních cílů, mezilidské vztahy Dějepis pozitivní vzory osobností, zákony a lidé Zeměpis výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů Přírodopis lidské tělo, sexuální výchova, zdravé ţivotní návyky, účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka Chemie - vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka Výtvarná výchova tématické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, k zdravému ţivotnímu stylu Tělesná výchova zdravý způsob ţivota, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu 6

8 Nespecifická prevence 1. Kroužky - zajišťují vyučující - jsou navrţeny na základě zájmu ţáků a rodičů zjištěného formou ankety na konci předchozího školního roku 1. stupeň 2. stupeň 1. i 2. stupeň Keramický kroužek Šikulové Angličtina hrou Angličtina hrou Hraní s přírodou Flétna Výtvarný a animační Míčové hry Sportovní hry Zábavná věda I Sborový zpěv Mlsné jazýčky (kroužek vaření) Sportovní gymnastika Sportovní gymnastika Zábavná věda II Sborový zpěv Volejbal Anglická konverzace Florbal Aerobik Handrláček Hasičský Sportovní gymnastika Volejbal Florbal 7

9 2. Aktivity školy Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 Školní psycholog je dětem k dispozici vţdy jeden den v týdnu (čtvrtek) Schránka důvěry zde se mohou děti svěřit se svým problémem (anonymně), stačí na lístek uvést nějakou značku, odpověď najde posléze na nástěnce, která je umístěna vedle schránky Školní parlament zástupci jednotlivých tříd se pravidelně schází, organizují ţákovská shromáţdění školy, prezentují zájmy tříd (nové nápady, návrhy, připomínky ), děti se tak učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech Informování rodičů hromadné maily rodičům, třídní schůzky, konzultační hodiny, internetové stránky školy, internetové ţákovské kníţky, hodnocení dovedností ţáků, ţákovské kníţky, výuka na webových stránkách školy, infobroţura, školní ročenka Třídnické hodiny čas třídních učitelů se svou třídou, příprava zástupců na zasedání parlamentu, řešení aktuálních problému a informovanost ţáků o dění ve škole, komunitní kruhy Hodnocení dovedností ţáků všichni rodiče dostanou individuální zprávu, která nebude zaměřena na známky, ale na dovednosti dětí Hodnocení výuky ţáci všech ročníků druhého stupně dostanou moţnost anonymně vyplnit dotazník, který zjišťuje jejich názory na hodiny všech vyučujících Soutěţ o nejlepšího ţáka - škola i letos přichází s výraznou motivací pro talentované ţáky. Ţáci budou hodnoceni na základě několika desítek kritérií. Olympijský den , sportovní olympijské hry, akce se účastní všichni ţáci i učitelé Absolventské práce , ţáci 9. tříd prezentují a obhajují své práce před spoluţáky, učiteli a rodiči. Práci tvoří téměř tři měsíce. Nultá lekce tanečních , jedná se o šedesát minut písniček, scének a kvízů na vtipně zpracované téma společenského chování, vztahů a slušnosti obecně a zaměřuje se především na problematiku šikany, drogových závislostí a odmítání autorit. Jeţíškova vánoční dílna pro veřejnost se škola promění ve vánoční dílničky, kde rodiče se svými ratolestmi vyrábějí vánoční dekorace Bruslení prosinec, ţáci druhého stupně vyráţejí kaţdoročně bruslit na zimní stadion v UH Vánoční besídky prosinec Lyţařský kurz , účastní se ho ţáci sedmého ročníku, tradičně probíhá na chatě Martiňák v Horní Bečvě Absolventské práce , tentokrát obhajoba prací ţáků 5. ročníku Škola v přírodě ţáci 5. ročníku vyjedou za hranice školy do krásy přírody 8

10 Aktivity pro budoucí prvňáčky leden + únor 2014 Soutěţe a olympiády viz Plán akcí na školní rok Sportovní akce viz Plán akcí na školní rok Exkurze a výlety Vídeň, Moravský kras, zájezdy do zahraničí v rámci projektu ABC komunikace (Slovinsko, Turecko) Specifická prevence 1. Besedy V letošním roce budeme reagovat na poptávku ţáků II. stupně. Kaţdý dostane dotazník, kde si bude moci zvolit, které téma by ho zajímalo. Vyuţijeme nabídek různých organizací. Toto jsou témata, která dáme ţákům na výběr: 1. Divácké násilí (sportovní fanoušci) 2. Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi 3. Bezpečné chování (internet) 4. Uţívání návykových látek 5. Finanční gramotnost 6. Šikana 7. Kyberšikana 8. Učení (jak na to) 9. Zdravý ţivotní styl 10. Etika 11. Extremismus 12. Poruchy příjmu potravy 13. Negativní působení sekt 14. Netolismus (závislost na tzv. virtuálních drogách) 15. Rasismus 16. Antisemitismus Besedy budou uskutečňovány podle potřeb průběţně během školního roku. Spolupracovat budeme s SVP Help, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, K-centrem Charáč, zdravotním ústavem Zlín, odborníky na danou problematiku. 9

11 Na prvním stupni zachováme způsob preventivní práce, jaký byl doposud. - Beseda s hasiči - Beseda s policisty - Projekt NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT, program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk - Základy sexuální výchovy (starší ţáci školy učí mladší formou obrázků a divadla) 2. Návštěvy - Úřad práce Uherské Hradiště - Ústav sociální péče Na Bělince Kunovice - Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště - Středisko výchovné péče - Městský úřad Kunovice 3. Dotazníky - Hodnocení dovedností - Hodnocení výuky - Třídní kolektiv - Výběr besedy - Sociální klima ve škole Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc ţákům, učitelům i rodičům. Zaměřuje se na problémy ţáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Do ŠPP patří školní psycholoţka, školní metodička prevence a výchovná poradkyně. Spolu s panem ředitelem jsme vytvořili intervenční tým, jehoţ cílem je podpora jak pro ţáky a rodiče, tak i pro pedagogy. Nabízíme podporu - informační - metodickou 10

12 - preventivně diagnostickou - orientační - a pomoc ve vyuţívání sluţeb poradenských zařízení V tomto školním roce se zaměříme na organizaci filmového dopoledne. Z předchozích let se tento způsob práce osvědčil. Ţáci si film nejen zhlédnou, ale následuje i řízená diskuze na dané téma. Kromě této nárazové akce se budeme pravidelně setkávat a konzultovat spolu vzniklé, pro jednoho člověka těţko řešitelné situace. Školní klub Ve škole vznikl během prázdnin relaxační prostor, který jsme nazvali školním klubem. Slouţí k několika účelům. Je to místnost vybavená především knihami, sedacími vaky a v budoucnu také spoustou her. Ţáci ji vyuţijí v pauzách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, poslouţí také školní druţině, a dokonce se v ní uskuteční spousta netradičních vyučovacích hodin a dramaterapie se školní psycholoţkou. Školní psycholožka Zde je roční plán její práce. Září listopad TÉMA: UMĚNÍ SPOLUPRÁCE CÍLE: Respektovat pravidla stanovená skupinou Umět naslouchat druhému Respektovat názor druhého Zapojit všechny ze skupiny do společné práce 11

13 Listopad leden TÉMA: PRYČ S AGRESÍ CÍLE: Uvědomit si, co je to agrese a odkud ke mně přichází Naučit se pracovat s pocity, které agrese přináší Uvědomit si, co můţu udělat proto, abych se agresi vyhnul Leden duben TÉMA: 1. ST. JSEM POČÍTAČOVÝ MANIAK? 2. ST. PROPAST ZVANÁ ALKOHOL CÍLE: Poznat nástrahy, které počítač/alkohol nese Umět odmítnout Vědět, co s volným časem Uvědomit si, co mi počítač/alkohol přináší a co kvůli němu ztrácím Duben-červen TÉMA: MÁM SE RÁD ANEB NĚCO O SEBEÚCTĚ CÍLE: Uvědomit si, co mám/nemám rád Poznat své hodnoty Vědět, v čem jsem dobrý Mít důvěru sám v sebe 12

14 Spolupráce 1. S rodiči Základní škola, Kunovice, U Pálenice škola v prevenci neţádoucích jevů nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, školní psycholoţkou, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy - rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách v listopadu. MPP bude zveřejněný na internetových stránkách školy. Ţáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů v třídnických hodinách 2. Se školní psycholoţkou 3. S PPP v Uherském Hradišti - pravidelné porady školních metodiků prevence, výchovných poradců, školení peer aktivistů, nabídky besed, seminářů a dalších aktivit 4. S MŠ Kunovice 5. S K-centrem Charáč - besedy o problematice drog 6. S policií ČR v Uherském Hradišti Ajaxův zápisník, besedy pro ţáky 7. S ústavem Bělinka Zapojení pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro ţáky, krouţky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále vyuţívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách. Školní metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, se školní psycholoţkou, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky, s rodiči a institucemi. Metodik školní prevence se zúčastňuje školení a pravidelného setkávání školních preventistů pořádaných PPP a výchovným střediskem HELP v Uh. Hradišti. Podává informace ostatním vyučujícím. 13

15 Od minulého školního roku má na starost práci se ţákovským parlamentem. Jedná se o pravidelné schůzky se zástupci všech tříd (kromě 1. ročníků). Na těchto zasedáních se řeší vše, co ţáky zajímá. Tito zástupci mají spolurozhodovací právo, ale také povinnost vyřídit ve svých třídách informace od vedení školy či výpomoc s anketami. Metody, formy práce, pomůcky besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěţe, projekty, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, dramatizace - třídnické hodiny - diskuze - školní časopis - třídní schůzky - projekty - školní parlament - ţákovský parlament - besedy - celoroční filmový projekt - školní výlety - skupinová práce - filmy - dramaterapie - nástěnky - krouţky - individuální konzultace - sportovní aktivita - projekty Pomůcky: Tisk, literatura, informační centrum ve škole, počítače, interaktivní tabule, propagační materiály, obrázky, vlastní krátké videofilmy (vytvořené ţáky 9. tříd šikana, vztahy, drogy). Propagace školy Písemná Dobrý den s Kurýrem - MF Dnes - Slovácký deník Mediální Televize Slovácko - Česká televize Ústní ţáci + rodiče Jací jsme, takové budou naše děti. JOHANN GOTTFRIED VON HERDER 14

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více