ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010:"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010: Program Základní školy v Hostivici je orientován na žáka, respektuje jeho dosavadní životní zkušenosti, pracovní dovednosti a individuální potřeby. Umožňuje profesionální a promyšlenou práci učitele, který při ní využívá metody moderního vyučování. Všem účastníkům vzdělávacího procesu vytváří vhodné a odpovídající podmínky, zázemí, které rozvíjí tvořivost, nadání a rozumové schopnosti. Jeho hlavní snahou je vybavit a připravit každého žáka pro úspěšné a bezproblémové zařazení do společnosti. Náš cíl aby děti chodily do školy rády, ochotně a svědomitě se připravovaly pro úspěšný život, respektovaly své spolužáky a učitele." Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Článek I. Chování žáků 1. Na veřejnosti i ve škole se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své, svých rodičů a ani jméno školy. 2. Pravidla slušného chování dodržuj svým jednáním, svým zevnějškem, oblečením a vztahem k ostatním účastníkům vzdělávacího procesu. 3. Dodržuj a uplatňuj následující základní společenská pravidla: a) Vstoupil/a jsi pozdrav. b) Odcházíš rozluč se. c) Něco potřebuješ řekni prosím. d) Je ti vyhověno řekni děkuji. f) Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. g) Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu a ponižovat slabší a mladší. h) Nenič materiálního vybavení školy,ochraňuj a važ si ho. i) Mluv vždy pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. j) Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali. k) Neboj se překonávat překážky i za cenu dílčího neúspěchu. l) Važ si sám sebe, ale respektuj i názory druhých. 4. Při pohybu v areálu školy či na školních akcích mimo budovu školy se chovej tak, abys neohrozil/a zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

2 5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned oznam nejbližšímu zaměstnanci školy. 6.. Jestliže musíš užívat během vyučování léky, informuj třídního učitele, případně si je u něj ulož a dohodni s ním způsob jejich aplikace. 7. Pomáhej slabším, mladším a postiženým spolužákům, popřípadě osobám, které se nacházejí v areálu školy a pomoc potřebují. Tato pomoc by měla být úměrná tvým schopnostem a fyzické kondici. 8. Své soukromé záležitosti si se spolužáky vyřizuj zásadně mimo vyučování. V budově školy se přezouvej do hygienicky vhodné nesportovní obuvi. Do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Vhodné přezutí používej i v tanečním sále. 9. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení věcí (např. mobilní telefon, větší peněžní částky atd.) je u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Při hodinách tělesné výchovy ukládej cenné předměty do kabinetu tělesné výchovy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu a škola nenese za tyto ztráty odpovědnost. Ztrátu věcí přesto neprodleně oznam svému třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Článek II. Docházka do školy, příchod, odchod, pobyt ve škole 1. Do školy choď pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastni se činností, které ředitel školy nebo TU vyhlásí jako povinné. 2. Vyučování začíná zpravidla v budovách školy, ale ve výjimečných případech může výuka nebo akce organizovaná školou začínat nebo končit na jiném místě. V tomto případě musí být o této skutečnosti předem písemně informován zákonný zástupce žáka. 3. Při účasti na akcích, které organizuje škola mimo areál školy, dodržuj a dbej pravidel BESIPu a pokynů pedagogického doprovodu. 4. Za program, zajištění a organizaci školních akcí mimo školu odpovídá doprovázející pedagog ZŠ. 5. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastni se jí. 6. V době vyučování navštěvuj zdravotnické zařízení jen v nutném a odůvodněném případě, a to pouze na základě písemné omluvenky zákonného zástupce, kterou před-ložíš před svým odchodem třídnímu učiteli. V době následné nepřítomnosti za tebe přebírá odpovědnost zákonný zástupce. Pro každou jinou nepřítomnost platí stejné podmínky. 7. Do školy vcházej a odcházej žákovským vchodem, který je během dopoledního vyučování uzamčen. Pozdější příchody do školy jsou možné pouze hlavním vchodem (zvonky do kanceláří školy a sborovny). 8. Do školy přicházej nejdříve 15 minut před zahájením školního dne tak, abys nejpozději 5 minut před zahájením vyučování byl na svém místě ve třídě. 9. Oděvy a obuv si odkládej v šatně nové školy do své šatní skříňky, kterou vždy zamykej, nebo v prostorách k tomu určených ve staré škole. Tím předcházíš jejich ztrátě. 10. Před odchodem na hodiny tělesné výchovy si v doprovodu vyučujícího TV vyzvedávej věci ve své skříňce v šatně školy, kterou pak vyučující TV uzamkne. Šatny u tělocvičen jsou během hodin TV a ostatních kroužků uzamčeny. 11. V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházej z učebny a školy vždy jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Při školních akcích mimo školu neopouštěj nikdy třídní kolektiv.

3 12. Pokud již nemáš řádné vyučovací hodiny, zájmový kroužek, nejsi ve školní knihovně či jiné učebně, v jídelně či školní družině nebo na dohodnuté konzultaci s některým z vyučujících, opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování. 13. Máš-li dělené vyučování můžeš zůstat pouze v prostorách školní knihovny. 14. Dodržuj a respektuj nařízení o zákazu vstupu do areálu a prostorů školy v době školního volna, státních svátků a prázdnin. Článek III. Pravidla omlouvání a uvolňování žáků 1. Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být včas a náležitě písemně omluvena jeho zákonnými zástupci. 2. Předem známou nepřítomnost písemně omlouvají zákonní zástupci dopředu. 3. Uvolnění žáka z vyučování v průběhu dne je možné pouze na základě písemné žádosti, osobním vyzvednutím žáka jeho zákonným zástupcem nebo jiným prokazatelným způsobem. Za porušení školního řádu bude považován každý neomluvený odchod ze školy, stejně jako neúčast na děleném vyučování. Každá nepřítomnost žáka na vyučování / i školní akce / musí být zapsána v ŽK a TK. 4. Povinností zákonného zástupce žáka je zajistit, aby žákova nepřítomnost ve škole byla prokazatelně a neprodleně škole nahlášena : osobně, SMS zprávou, em, písemně do 1 pracovního dne od počátku jeho nepřítomnosti. Písemnou omluvu této nahlášené nepřítomnosti zapsat do žákovské knížky do 3 pracovních dnů po příchodu žáka do školy. 5. Veškeré absence žáků omlouvá pouze třídní učitel nebo zastupující třídní učitel. 6. Předem známou krátkodobou absenci (nejvýše dvou pracovních dnů) povoluje a omlouvá na písemnou žádost třídní učitel nebo jeho zástupce. 7. Při předem známé dlouhodobé absenci podávají rodiče písemnou žádost adresovanou ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele. 8. Pokud se objeví podezření na neomluvenou hodinu, škola má právo vyžádat si podrobnější výklad nebo lékařské potvrzení. 9. Každá absence žáků musí být zapsána v třídní knize. V případě reprezentace školy a při akcích organizovaných školou jsou zúčastnění žáci také zapsáni v TK. Zameškané hodiny se jim zároveň zapíší do ŽK, kde je podepíše zákonný zástupce a hodiny se jim započítávají do součtu zameškaných hodin. Článek IV. Práva a povinnosti žáka Tvoje práva a povinnosti jsou obecně formulovány v Úmluvě o právech dítěte. Právo: a) Na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schop-ností.

4 b) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují tvůj duchov-ní, morální a sociální rozvoj. c) Na ochranu před vlivy, které škodí tvému pozitivnímu vývoji, ohrožují zdraví a nevhod-ně ovlivňují tvoji morálku pornografie v tištěné a jiné podobě, laserová ukazovátka, řetězy, nože, pyrotechnické výrobky, spreje a jiné nebezpečné předměty. d) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se tě týkají. Svůj názor vyjadřuj přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. e) Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy a v případě potřeby se obrátit přímo na ředitele školy. f) Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitneš-li se v nesnázích nebo máš-li nějaké problémy. Jedná se především o ochranu před cílenou šikanou až po projevy možného násilí, nepřátelství a diskriminace. g) Na pomoc vyučujícího v případě, že neporozumíš učivu nebo si potřebuješ doplnit své znalosti z důvodu dlouhodobé absence. h) Na využívání služeb zařízení školy jako je školní jídelna a školní knihovna, jestliže závažně nebo opakovaně neporušuješ řád těchto zařízení. Využívat školní družiny má právo žák 1. až 3. postupného ročníku, jestliže závaž-ně nebo opakovaně neporušuje řád školní družiny. Žáci 4. postupného ročníku pouze na základě schválené žádosti jeho zákonných zástupců ředitelem školy. Využívat školní klub má právo žák 1. až 9. ročníku, jestliže závažně a opakovaně neporušuje řád školního klubu. i) Být chráněn před vměšováním ostatních do svého soukromí. j) Zakládat samosprávné orgány žáků (Školní parlament), volit a být do nich volen, pracovat v nich a prostřednictvím nich se obracet na vedení školy. Vedení školy je povinno se jejich stanovisky a vyjádřením zabývat. k) Být ve škole chráněn před nežádoucím vlivem reklamy (např. alkohol, tabák, atd.). Povinnost: a) Zachovávat pravidla společenského chování, chránit zdraví své, svých spolužáků a zaměstnanců školy. b) Chovat se v prostorách školy tiše, aby nebyla rušena výuka, a dbát pokynů pedagog-gického dozoru nebo jiných pověřených osob. c) Šetřit školní majetek, učebnice a pomůcky. Při jejich svévolném poškození nebo zniče-ní vzniklou škodu nahradit. d) Udržovat pořádek a čistotu v učebnách, šatnách a ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle. e) Aktuálně doručit třídnímu učiteli od svých zákonných zástupců důležité změny v osob-ních údajích (změna adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny apod.). f) Plnit povinnosti služby, kterou jsi byl pověřen. g) Neprodleně nahlásit zaměstnancům školy každý případ šikany, ale i zjevný náznak ubližování a ponižování své osoby, ale i ostatních žáků. h) Dodržovat pravidla bezpečného přesunu a pohybu mezi jednotlivými budovami školy.

5 i) Dodržovat přísný zákaz nošení a konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků nebo jiných nebezpečných látek do prostorů, kde probíhá školní výuka, nebo na akce, které organizuje a zajišťuje škola. Článek V. Žákům je zakázáno 1. Otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken. 2. Kouřit v areálu školy a na akcích pořádaných školou. 3. Ve škole i při činnostech organizovaných školou distribuovat, přinášet, nabízet a poží-vat návykové látky (např. alkoholické nápoje, drogy, cigarety apod.). 4. Nosit do školy věci ohrožující zdraví a život (např. výbušniny, zbraně, jedy apod.). 5. Při vyučování žák nesmí používat mobilní telefon, může ho mít zapnut pouze na tichý režim. Jinak mu může být odebrán a předán až zákonnému zástupci. V době školních akcí může žák mobilní telefon používat jen se svolením pedagogického doprovodu. Mobilní telefon ve škole musí mít žák pod neustálou osobní kontrolou nebo uložen na určeném místě. 6. Navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by porušení tohoto řádu mohlo vyplývat. 7. Propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné nehumánní ideologie. 8. Vstupovat do sborovny a kabinetů bez vyzvání pedagogického nebo jiného zaměst-nance. 9. Provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči na 220V bez souhlasu vyučujícího ( včetně dobíjení baterií ). 10. Běhat po schodech, chodbách a třídách a provozovat v učebnách v průběhu malých přestávek nevhodné a zakázané pohybové aktivity. 11. Používat během vyučování a pobytu ve školních prostorách čepice-kšiltovky a kapuce oděvů. 12. Svévolně si zkracovat cestu na autobusovou zastávku přes plot mezi školou a sportovním areálem. Článek VI. Pravidla chování ve třídě 1. Se zvoněním buď ve třídě na svém určeném místě, kde měj připravené věci na vyučo-vání, nebo v jiném tomu určeném prostoru. Pozdní příchody na vyučování se evidují v třídní knize. 2. Řiď se řády učeben a poučením o bezpečnosti práce. 3. Při odborné výuce dodržuj vždy příslušné bezpečnostní předpisy. 4. Jestliže ses nemohl/a z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl/a přítomen/přítomna na minulé hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny.

6 5. Do školy nos pravidelně žákovskou knížku, kterou předkládej na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuj v pořádku. 6. Případnou ztrátu žákovské knížky neprodleně oznam třídnímu učiteli a zajisti si zakoupení duplikátu a doplnění klasifikace. 7. Nedostaví-li se vyučující 5 minut od zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to předseda třídy nebo služba vedení školy či v kanceláři hospodářky školy. 8. Při vyučování zachovávej pravidla, která jste si s vyučujícím domluvili na začátku školního roku nebo hodiny. 9. Vzdělání na naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Svědomitě se připravuj na vyučování a snaž se úspěšně pracovat. Nenarušuj svévolně průběh vyučovací hodiny! 10. Udržuj své stávající pracovní místo v pořádku a čistotě v průběhu celého vyučování. 11. Po skončení vyučování si ukliď své místo hrubý úklid odpadků, dej židli na lavici, respektuj pokyny pedagogického pracovníka a řiď se jimi. 12. Při malých přestávkách neopouštěj bezdůvodně třídu a nestůj ve dveřích učebny - bráníš v pohledu do učebny dozírajícímu pedagogovi. 13. Při přesunech do jiných učeben vyčkej ve třídě na svém místě na příchod vyučujícího, který zajistí bezpečný a ukázněný společný přesun do určené učebny. Při přesunech po škole v rámci rozvrhu do jiných tříd přecházej ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smíš pouze s pedagogickým pracovníkem. 14. Dodržuj pravidlo, že krátkodobé uvolnění z vyučovací hodiny je možné pouze se souhlasem vyučujícího a na jeho odpovědnost. 15.Během vyučovacích hodin nesvač a při dodržování pitného režimu nenarušuj průběh vyučování. 1. Přestávky využívej pro odpočinek a regeneraci. Článek VII. Pravidla chování o přestávkách 2. Otevírání oken o přestávkách ve třídě bez přítomnosti pedagogického zaměstnance je zakázáno. Bez přítomnosti vyučujícího smí být okno otevřeno pouze ve ventilační poloze. 3. Porušením školního řádu je vyhazování jakýchkoli předmětů z okna! 4. Během malé přestávky zůstávají dveře třídy vždy otevřeny! 5. Na rekreační přestávku odcházíš do venkovních prostor školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Při nepříznivých podmínkách a v zimním období odcházíš do tělocvičen školy. Ve staré budově se rekreační přestávka v zimním období uskuteční na chodbách. 6. potvrzování různých listin požádej třídního učitele nebo po vyučování v kanceláři školy v době od 13:30 do 14:00 hodin.. 7. Během doby mezi dopolední a odpolední výukou můžeš opustit areál školy. Při přesu-nech na oběd přes město využívej nejbližší a méně frekventované komunikace. Vždy dbej o svou bezpečnost a dodržuj pravidla BESIPu. Škola neodpovídá za tvé chování a jednání při čekání na následné vyučování.

7 Článek VIII. Pravidla pro stravování ve školní jídelně 1. Na oběd přicházej ve stanoveném čase, maximálně 20 minut po skončení dopo-ledního vyučování. 2. Své osobní věci ( svršky a aktovku) si odkládej na místo tomu určené v šatně. 3. V jídelně respektuj pokyny pedagogického dozoru nebo jiné pověřené osoby. 4. Případné znečištění svého jídelního místa samostatně ukliď. 5. Při nevhodném chování můžeš být vykázán z jídelny. Nárok na oběd ti zůstává. Při opakovaném a soustavném nevhodném chování tě může ředitel školy ze stravování vyloučit. 6. Po celou dobu školní docházky vlastníš identifikační čip, který ti umožňuje objednání jídel a stravování ve školní jídelně. Ztrátu čipu neprodleně oznam třídnímu učiteli nebo vedoucí školní jídelny. 7. Respektuj a dodržuj nařízení, že do školní jídelny mají přístup pouze žáci, kteří se zde stravují a mají řádně zaplacený odběr oběda. 8. Nevstupuj do prostoru odběru hlavního jídla při doplňování polévky personálem školní kuchyně,případně tento prostor urychleně opusť. 9. Respektuj zákaz vynášení jakýchkoli součástí oběda ze školní jídelny! Článek IX. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 1. Máš právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice související s výukou, při tom se řídíš pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob. 2. Dbej a snaž se udržovat a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení školy, třídy a věci, které jsou spojeny s probíhající výukou. 3. Pokud zjistíš poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, neprodleně tyto skutečnosti oznam nejbližšímu pedagogickému dozoru nebo nejbližšímu zaměstnanci školy. 4. Pokud sám způsobíš škodu, jsi povinen ji oznámit a podílet se na její nápravě - finančně nebo uvedením do původního stavu. 5. Psát na lavice, nábytek, šatní skříňky a zdi školy či jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat majetek školy je zakázáno. 6. Šetři elektrickou energií, vodou, mýdlem, papírovými ručníky a toaletním papírem!

8 7. Dobře nakládej s učebnicemi a ostatními školními pomůckami! V případě poškození nebo ztráty je musíš nahradit na vlastní náklady. Článek X. A) Práva a povinnosti zákonného zástupce (rodiče) žáka 1. Rodiče dbají na svědomitou a pravidelnou přípravu žáka do školy, konzultují s ním vý-sledky jeho školní práce oceňují úspěchy a pomáhají dítěti odstranit příčiny nezdarů. 2. Pravidelně kontrolují žákovskou knížku, kontrolu stvrzují svým podpisem. 3. Rodiče jsou povinni zajistit, aby si jejich potomci řádně plnili povinnou školní docházku, školu navštěvovali zdrávi, řádně upraveni čistě a vhodně oblečeni. 4. Na začátku každého školního roku pravdivě vyplnit ve spolupráci s ošetřujícím lékařem svého dítěte čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu. Veškeré změny ve zdravot-ním stavu ihned nahlásit třídnímu učiteli. 5. Na požádání učitele či ředitele školy jsou rodiče povinni dostavit se do školy. 6. Rodiče jsou povinni omlouvat absenci dle Pravidel omlouvání a uvolňování žáků - viz článek III. 7. Je dobré, aby dítě v době své nepřítomnosti udržovalo kontakt se školou a doplňovalo zameškané učivo. Po skončení absence pomohou rodiče dítěti doplnit si učivo dle pokynů učitelů. 8. V případě neomluvených absencí a časté nepřítomnosti žáka ve škole bez odpovídajících omluv je škola povinna informovat sociální odbor Prahy - západ. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být v souladu s klasifikačním řádem žákovi posunuta klasifikace na žádost zákonných zástupců. Při nesouhlasu zákonných zástupců žáka s konečnou klasifikací v některém předmětu mají právo na komisionální přezkoušení. 9. Rodiče mají právo uplatňovat své připomínky a návrhy při pravidelně svolávaných třídních schůzkách a konzultačních hodinách. 10. Rodiče mají možnost informovat se osobně o chování a prospěchu svých dětí i v době mimo třídní schůzky. Tato jednání jsou však možná jen po předchozí dohodě s vyuču-jícím a zásadně v době mimo vyučování. 11. Pokud dítě svévolně poškodí majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, hradí škodu rodiče zakoupením nové pomůcky, knihy, učebnice nebo uhrazením opravy. 12. Rodiče mají právo se po předchozí domluvě zúčastnit vyučování, být seznámeni s kri-térii hodnocení žáků, zúčastnit se jednání školního žákovského parlamentu. 13. Rodiče mají právo účastnit se jako hosté jednání školské rady, přes třídní důvěrníky a členy školské rady zvolené za rodiče uplatňovat svoje připomínky a návrhy. Školská rada zastupuje rodiče při jednání s vedením školy. 14. Při zjištění zjevných nedostatků a vzniklých problémů projednají rodiče slušným a kul-turním způsobem možnosti nápravy s dotyčným učitelem. V případě nespokojenosti s výsledky nápravy požádají ředitele školy o prošetření a následné vyjádření k vzniklé konkrétní situaci. B) Výzva školy

9 Nebráníme se, ale naopak vyzýváme ke vzájemné spolupráci, každá dobře míněná rada či zavedení osvědčeného a odborného poznatku může ještě více posunout výchovu a vzdělání na naší škole vpřed. Nabídněte škole náměty pro obohacení výchovně-vzdělávacího procesu (např. exkurze, návštěvy, výlety, atd. ) z vašeho oboru nebo věnujte škole věcný či finanční dar apod. 1. Zaměstnanec školy chrání a ctí dobré jméno školy. Článek XI. Povinnosti zaměstnanců školy 2. Zaměstnanec školy se řídí Zákoníkem práce a ostatními legislativními předpisy, náplní práce, vnitřními směrnicemi, předpisy BOZP, tímto vnitřním řádem školy a pravidly společenského chování. 3. Zaměstnanec školy chrání svěřené majetkové hodnoty a pečuje o ně. 4. Zaměstnanec školy jedná se žáky vstřícně a respektuje jejich základní práva. 5. Pedagogický zaměstnanec školy ověří déle než 3 dny trvající neomluvenou nepří-tomnost žáka u jeho zákonného zástupce Mareš V Hostivici dne Mgr. Josef školy ředitel Vyučovací hodiny: 1. U Zámecké zdi 1704, Komenského hodina 7:00 7:45 hodin 1.hodina 8:00 8:45 hodin 2.hodina 8:55 9:40 hodin 3.hodina 9:50 10:35 hodin (4.-9.p.r.) 3.hodina 10:00 10:45 hodin ( p.r.) 4.hodina 10:55 11:40 hodin 5.hodina 11:50 12:35 hodin 6.hodina 12:45 13:30 hodin 7.hodina 13:40 14:25 hodin 8.hodina 14:35 15:20 hodin

10 9.hodina 15:30 16:15 hodin PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání: 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí vydá škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení. 3. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačními stupni, u žáka s VP slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení se střednímu vzdělávání. 5. Kasifikace je jednou z forem hodnocení, jejíž výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků projevů žáka. 8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí,neměla by být aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 9. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 10. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 11. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 12. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 13. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 14. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 16. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: průběžně prostřednictvím žákovské knížky a deníčku před koncem každého čtvrtletí případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje ředitel školy zákonné zástupce bezprostředně a prokazatelným zkůsobem. 17. U žáků školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, případně jen z několika předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. 18. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 19. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 20. Nelze-li hodnotit žáka na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, by hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 21. Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, pořádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 22. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost zákonného zástupce opakování ročníků po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 23. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí, v němž splní povinou školní docházku.výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ve vzdělávání na střední škole.

11 Zásady pro hodnocení chování ve škole: 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2. Kriteriem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 3. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 4. Zákonní zástupci žáků jsou o chování žáka informováni třídním učitelem jednotlivých předmětů: průběžně prostřednictvím žákovské knížky a deníčku před koncem každého čtvrtletí /klasifikačního období/ okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 1. Chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek k učení. 2. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 3. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. Hodnocení a klasifikace žáka Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích oblastech(oborech) je klasifikován těmito stupni: 1-výborný 2-chvalitebný 3-dobrý 4-dostatečný 5-nedostatečný Při hodnocení prospěchu žáka může být použito slovní hodnocení.o použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován stupni Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1-velmi dobré 2-uspokojivé 3-neuspokojivé Celkový prospěch žáka je hodnocen: V prvním až devátém ročníku školy je prospěch žáka hodnocen : a)prospěl s vyznamenáním b)prospěl c)neprospěl Žák je hodnocen stupněm prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném vzdělávacím oboru(oblasti) hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných vzdělávacích oborů(oblastí) není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných vzdělávacích oborů(oblastí) hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl,je-li v některém povinném vzdělávacím oboru(oblasti) hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný Nesouhlas s klasifikací Jestliže zákonný zástupce žáka má pochybnosti o udělené klasifikaci svého dítěte, může do 3 dnů ode dne, kdy obdržel její písemnou podobu, písemně požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Přezkoušení se může uskutečnit pouze 1x za pololetí. Průběh tohoto přezkoušení je stanoven platnými předpisy a ředitel školy o jeho výsledku vyrozumí písemně zákonného zástupce žáka. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: pracoval úspěšně pracoval U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování nebo jiném znevýhodnění se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru jeho znevýhodnění(postižení). U žáka ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

12 Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň prospěl 1.Obecné zásady Hodnocení žáků Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka a k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Pro potřeby klasifikace se vzdělávací obory(oblasti) dělí do tří skupin: 1)s převahou teoretického zaměření 2)vzdělávací obory(oblasti) s převahou praktických činností 3)vzdělávací obory(oblasti) s převahou výchovného a uměleckého zaměření Kritérii pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou vzdělávacího oboru(oblasti) 2.Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) didaktickými testy kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami analýzou výsledků činností žáka konsultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami učení rozhovory s žákem(sebehodnoceni) a zákonnými zástupci žáka Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín čtvrtletních kontrolních prácí a náročnějších(časově i obsahově)testů zapíše vyučující 7 10 dní před realizací do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu čtvrtletní kontrolní práci.učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 3.Klasifikace žáka žáci se klasifikuji ve všech vzdělávacích oborech a oblastech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému vzdělávacímu oboru(oblasti) ve vzdělávacím oboru(oblasti), ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka během klasifikačního období. při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných vzdělávacích oborů(oblastí) číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování třídní učitel, nebo učitel jednotlivých předmětů podle pokynů ředitele školy(třídní schůzky, konzultační dny). V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy školskému zařízení, na něž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období. 4.Klasifikace ve vzdělávacích oborech(oblastech) s převahou teoretického zaměření

13 Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné obory a matematika.při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích oborech vychází vyučující z požadavku ŠVP. Při klasifikaci se zejména sledují tyto ukazatele: Český jazyk a literatura: samostatnost, souvislost a kultivovanost ústního projevu v různých komunikačních situacích zájem o vlastní četbu aktivita v hodině schopnost týmové práce schopnost účelného samostudia příprava na vyučování schopnost práce s informačními zdroji Cizí jazyk aktivita v hodinách komunikační dovednosti schopnost překládat, tlumočit schopnost týmové práce schopnost účelného samostudia příprava na vyučování schopnost práce s informačními zdroji Matematika schopnosti přesného vyjadřování aplikace poznatků z matematiky(převody jednotek) schopnost účelného samostudia příprava na vyučování aktivita v hodinách, iniciativa práce s informačními zdroji schopnost řešení problémů, problémových úloh pokusné ověřování Dějepis myšlení v historických souvislostech práce s historickou mapou a jinými informačním zdroji aktivita v hodinách schopnost účelného samostudia příprava na vyučování schopnost týmové práce Člověk a jeho svět(prvouka, vlastivěda, přírodověda) aktivita v hodinách, iniciativa osvojení znalostí úroveň komunikačních dovedností společenské chování schopnost účelného samostudia příprava na vyučování schopnosti týmové práce rozvoj vlastní osobnosti

14 Fyzika práce při pokusném ověřování, laboratorní práce aktivita v hodinách, iniciativa schopnosti týmové práce schopnost účelného samostudia příprava na vyučování schopnost práce s informačními zdroji Přírodopis práce při pokusném ověřování, pozorování přírody, laboratorní práce schopnost práce s informačními zdroji schopnost účelného samostudia příprava na vyučování aktivita v hodinách, iniciativa schopnosti týmové práce Zeměpis schopnost práce s informačními zdroji schopnost účelného samostudia příprava na vyučování aktivita v hodinách, iniciativa schopnosti týmové práce zájem o globální problematiku Chemie práce při pokusném ověřování, laboratorní práce schopnost práce s informačními zdroji schopnost účelného samostudia příprava na vyučování aktivita v hodinách, iniciativa schopnosti týmové práce Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: Stupeň 1(výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2(chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3(dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat V uplatňování osvojených poznatků a dovedností

15 při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev má menší nedostatky. Je chopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky v uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností a v grafickém projevu se projevují nedostatky.závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5(nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednosti vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 5.Klasifikace ve vzdělávacích oborech(oblastech) s převahou praktického zaměření Převahu praktické činnosti mají informační a komunikační technologie, člověk a svět práce. Při klasifikaci v těchto oborech(oblastech) se vychází z požadavků ŠVP. Informační a komunikační technologie organizace vlastní práce samostatnost a iniciativnost kvalita výsledků pracovních činností aktivita a přístup k práci dodržování pokynů, předpisů, pravidel schopnost týmové práce a příprava na vyučování Člověk a svět práce(pracovní činnosti) kvalita výsledků pracovních činností organizace vlastní práce pořádek na pracovišti aktivita a přístup k práci samostatnost a iniciativa dodržování pokynů, předpisů, pravidel schopnost týmové práce a příprava na vyučování Stupeň 1(výborný) Při klasifikaci sleduje učitel zejména:dovednosti a návyky,zda žák bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, zda se dopouští jen menších, chyb. Výsledky žákovy práce jsou bez závažnějších nedostatků. Žák si účelně organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 2(chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Stupeň 3(dobrý)

16 Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K držbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážka v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupu a způsobu práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje hospodárnost využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5(nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 6. Klasifikace ve vyučovacích oborech(oblastech) s převahou výchovného zaměření Převahu výchovného zaměření mají:výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Hudební výchova zpěv základy hudební teorie poslechové dovednosti zpracování referátů hudební a rytmické dovednosti aktivita v hodině schopnost týmové práce Výtvarná výchova tvořivost a samostatnost výtvarný projev vztah k výtvarným činnostem vztah ke kulturním hodnotám estetické cítění schopnost týmové práce Tělesná výchova schopnost týmové práce ukazatele fyzické zdatnosti ukazatele pohybové zdatnosti aktivita v hodině příprava na hodinu zdravý životní styl

17 Stupeň 1(výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je estetický působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2(chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky přizpůsobivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost a v požadované míře je rozvíjí Stupeň 3(dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohodový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc, učitele. Nemá dostatečně aktivní zájem o umění, estetiku tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4(dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5(nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimálně osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Hodnocení a klasifikace chování Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Chování žáka se klasifikuje samostatně, a to i v případě použití širšího slovního hodnocení. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli, kteří ve třídě vyučují. O výsledné podobě klasifikace chování žáka rozhodne na návrh třídního učitele ředitel školy po projednání na pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování Školní řád včetně dodržování vnitřních směrnic během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Klasifikace chování: Stupeň 1(velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu a ostatních vnitřních norem školy. Přispívá k upevňování třídního kolektivu a k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2(uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu a ostatních vnitřních norem školy. Dopouští se závažnějších přestupků, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3(neuspokojivé) Žák se dopouští závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Školnímu řádu a ostatním vnitřním normám školy, zpravidla se dopouští dalších přestupků i přes již udělená výchovná opatření k posílení kázně, narušuje činnost kolektivu, dopouští se poklesku v nervném chování.

18 Kázeňská opatření zejména za tato porušování Školního řádu: Napomenutí třídního učitele pozdní omlouvání nepřítomnosti zapomínání žákovské knížky nevhodné chování a vyjadřování vůči spolužákům občasné narušování průběhu vyučování zapomínání úkolů a pomůcek v omezené míře bezdůvodné pozdní příchody Důtka třídního učitele opakované nevhodné chování a vulgární vyjadřování ke spolužákům časté zapomínání žákovské knížky úmyslné poškozování majetku, vybavení a zařízení školy úmyslné ničení školních pomůcek opakované zapomínání pomůcek a úkolů opakované pozdní příchody vědomé narušování vyučování chování o přestávkách v rozporu se Školním řádem Důtka ředitele školy užívání návykových látek (nikotin, alkohol,..)v prostorách školy a na akcích pořádaných školou(v ostatních případech upozornit rodiče) soustavné hrubé chování a vyjadřování vůči zaměstnancům a žákům školy soustavné pozdní příchody hrubé porušení vzájemného soužití nedostavení se na dělené vyučování bez předem prokazatelné omluvy z rozhodnutí ředitele školy při svévolném porušení Školního řádu aktualizováno

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb a vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozd. předpisů OBECNÉ ZÁSADY: Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ze strany učitelů musí splňovat

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany Klasifikační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 6. Hodnocení žáků 6.1. Právní vymezení Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení: - Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon o 30 (pravidla hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu) o 16 (hodnocení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Č.j.-ZSCL/536/14 Příloha č.1 ke školnímu řádu (dodatek č. 5-Úplné znění) DODATEK Č.1-ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Zásady hodnocení

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha ke školnímu řádu) Pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ Drnovice se řídí vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb. o základní škole a školským zákonem 561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

1. Zásady klasifikace

1. Zásady klasifikace Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice P R A V I D L A P R O H O D N O C E N Í V Ý S L E D K Ů V Z D Ě L Á V Á N Í Ž Á K Ů Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Nové Bystřici v souladu se a)zákonem

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy Příloha Školního řádu ze dne 1. srpna 2014 Strana 1 (celkem 13) Obsah Strana 2 (celkem 13) 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Č.j. 8.2/12 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Toto hodnocení vychází z 51 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

(č. j. CZS118/2013, platnost od 1. 9. 2013)

(č. j. CZS118/2013, platnost od 1. 9. 2013) CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ, ČESKÁ 4787, ZLÍN Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (č. j. CZS118/2013, platnost od 1. 9. 2013) 1 1. Hodnocení žáka 1.1. Stupně hodnocení

Více

2.13. Klasifikace žáka 2.14. Klasifikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení

2.13. Klasifikace žáka 2.14. Klasifikace ve vyu ovacích p edm tech s p evahou teoretického zam ení 2.13. Klasifikace žáka a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád - příloha školního řádu) Obsah: 0 Obecná východiska 1 Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka 1.1 Stupně klasifikace 1.2 Celkový prospěch

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Hevlín

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Hevlín Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Hevlín od 2012/2013 (Klasifikační řád - příloha školního řádu) Obsah: Ruší se ustanovení Pravidel hodnocení ze dne 1.10.2006 a Klasifikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více