Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691"

Transkript

1 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691

2

3 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Rozkládání sestav spse01691

5 Obsah Úvod Přehled kurzu Rozkládání sestav Tvorba rozložených pohledů sestav Příkaz Automatické rozložení Příkaz Připojit podsestavu Příkaz Odpojit podsestavu Příkaz Rozložit Příkaz Sbalit Karta Strom rozložení Příkaz Konfigurace zobrazení Dialogové okno Možnosti konfigurace zobrazení Příkaz Přesunout součást Příkaz Odebrat (prostředí rozložení) Příkaz Změnit umístění Dialogové okno Vlastnosti rozložení Cvičení: Rozložit Příkaz Izočáry Příkaz Upravit Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Cvičení: Rozložení sestavy A-1 Krok A-8 Krok A-10 Krok A-16 Krok A-18 Krok A-22 Krok A-27 Krok A-34 Krok A-39 Krok A-41 Krok A-41 Souhrn cvičení A-44 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě B-1 Krok B-2 Krok B-4 Krok B-7 Krok B-8 Krok B-14 Krok B-19 Souhrn cvičení B-20 spse01691 Rozkládání sestav 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01691 Rozkládání sestav 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Rozkládání sestav spse01691

9 Lekce 2 Přehled kurzu Přehled kurzu Modul Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy Solid Edge představuje nástroj ke tvorbě různých typů prezentací sestav Solid Edge. Rozložení a sestava umožňuje ovládat pohyb, pořadí a seskupení součástí a podsestav. Rendrování pohledu umožňuje definovat textury, osvětlení, stíny, pozadí a další vlastnosti a vytvořit tak obrázky ve stylu prezentace. Pohony používají přesun na podkótované součásti v sestavě, které je možné animovat. Pomocí Animace je možné kombinovat dříve vytvořené posloupnosti rozložení a vlastní pohyb kamery a vytvořit tak animaci. Pomocí rendrování každého snímku animace je možné vytvořit animace v prezentační kvalitě. Po dokončení úkolů v tomto cvičení budete schopni ovládat sekvenci a směr událostí rozložení. spse01691 Rozkládání sestav 2-1

10

11 Lekce 3 Rozkládání sestav Solid Edge umožňuje jednoduše tvořit rozložené pohledy sestav. Rozložené pohledy definované v prostředí sestavy je možné použít k vytvoření výkresu rozložené sestavy v prostředí výkresu. Můžete si také tvořit rendrované prezentace a animace rozložených sestav. spse01691 Rozkládání sestav 3-1

12 Lekce 3 Rozkládání sestav Tvorba rozložených pohledů sestav Solid Edge umožňuje jednoduše tvořit rozložené pohledy sestav. Rozložené pohledy definované v prostředí sestavy je možné použít k vytvoření výkresu rozložené sestavy v prostředí výkresu. Můžete si také tvořit rendrované prezentace a animace rozložených sestav. Chcete-li zahájit rozložení sestav, klikněte na příkaz Vizualizace a prezentace na kartě Nástroje v prostředí sestavy. Zobrazí se sada příkazů speciálně zaměřených na práci s rozložením, rendrováním a animací. Příkazy v nabídce a v místní nabídce karty stromu rozložení umožňují vytvářet, zobrazovat a upravovat rozložené pohledy sestavy. Operace, které provádíte během tvorby rozloženého pohledu, jsou zaznamenány jako události a jsou zobrazeny na kartě Strom rozložení ve stromu modelu. Tyto události je možné upravit později. Při dokončení definice rozloženého pohledu lze konfiguraci zobrazení rozloženého pohledu uložit pod zadaným názvem. 3-2 Rozkládání sestav spse01691

13 Rozkládání sestav Automatické rozložení sestav Mnoho sestav může být rychle rozloženo pomocí příkazu Automatické rozložení. Pomocí tohoto příkazu můžete rozložit všechny součásti v sestavě nebo pouze součásti ve vybraných podsestavách. Při rozložení vybraných podsestav vyberete podsestavy v grafickém okně nebo pomocí stromu modelu. Příkaz Automatické rozložení rozloží sestavy na základě vazeb, které jsou použity mezi součástmi. V sestavách, kde jsou součásti umístěny pomocí vazeb proti sobě nebo souose, příkaz Automatické rozložení rychle vytvoří perfektní výsledky. Příkaz Automatické rozložení neumí rozložit ukotvené součásti. Například při tvorbě nové součásti v kontextu sestavy pomocí možnosti Vytvořit v sestavě je součást umístěna pomocí vazby ukotvit. Pomocí příkazu Rozložit můžete ručně rozložit ukotvenou součást nebo odstranit vazbu ukotvit a potom součást umístit pomocí vazeb sestavy, například proti sobě nebo souose. Ruční rozložení sestav Příkaz Rozložit umožňuje lepší ovládání rozložení sestav než příkaz Automatické rozložení. Příkaz Rozložit lze použít pro sestavy, kde je většina součástí umístěna bez použití vazeb proti sobě nebo souose, nebo v případě, že chcete rozložit součásti v jiných směrech, než těch, které používá příkaz Automatické rozložení. Příkaz Rozložit umožňuje definovat směr rozložení pro jednu nebo více vybraných součástí. Součásti můžete vybrat v grafickém okně nebo ve stromu modelu. Při ručním rozložení součástí nejprve určete součásti, které chcete rozložit, potom vyberte základní součást a plochu na základní součásti určující směr rozložení. Příkaz Rozložit můžete také použít k úpravě rozložení vytvořených pomocí příkazu Automatické rozložení. Rozložení podsestav Pokud chcete, aby všechny součásti v podsestavě zůstaly jako jedna jednotka (není použita žádná vzdálenost odsazení mezi součástmi), můžete použít dva způsoby. Jestliže chcete, aby všechny podsestavy v sestavě zůstaly jako jedna jednotka, použijte možnost Seskupit všechny podsestavy dostupnou pomocí příkazu Automatické rozložení. Pokud chcete, aby pouze některé podsestavy v sestavě zůstaly jako jedna jednotka, pomocí příkazu Připojit podsestavu na kartě Domů určete, že vybrané podsestavy zůstanou jako jedna jednotka. Ve stromu modelu se zobrazí značka připojení podsestavy. Jestliže budete chtít podsestavu později rozložit, můžete ji odpojit pomocí příkazu Odpojit podsestavu. Úprava rozložené sestavy Ostatní příkazy můžete použít k úpravě umístění a zobrazení součástí v rozloženích. spse01691 Rozkládání sestav 3-3

14 Lekce 3 Rozkládání sestav Přesunutí a odsazení součástí Příkaz Přesunout rozloženou součást umožňuje přesunout nebo otáčet jednu nebo více součástí podél původního vektoru rozložení nebo podél jiného definovaného vektoru. Tlačítka na panelu příkazu slouží pouze k přesunutí vybrané součásti (A) nebo vybrané součásti a jejích závislých součástí (B). Poznámka Příkazem Přesunout rozloženou součást nemůžete změnit pořadí součástí v rozloženém pohledu přesunutím součásti před jakékoliv sousedící součásti. 3-4 Rozkládání sestav spse01691

15 Rozkládání sestav Pří výběru součásti, která se má přesunout, se zobrazí orientační triáda se zvýrazněnou osou původního vektoru rozložení. Chcete-li odsadit součásti novým směrem, vyberte jinou osu nebo pomocí možností na panelu příkazu změnou orientace triády definujte požadovaný vektor. Při odsazení součásti novým směrem se k součásti přidá odklonění a do stromu rozložení se přidá nová událost rozložení. spse01691 Rozkládání sestav 3-5

16 Lekce 3 Rozkládání sestav Změna umístění součástí Příkaz Přemístit umožňuje změnit pořadí součásti v rozloženém pohledu. Chcete-li přemístit součást, vyberte součást, kterou chcete přemístit (A), a potom zvýrazněte referenční součást (B) v rozložení. Zobrazí se šipka značící, kam bude součást přemístěna. Pokud nemáte správné umístění, zvýrazněte jinou referenční součást. Součást můžete přemístit vložením součásti na nové umístění v původním vektoru rozložení nebo do vektoru rozložení jiné skupiny součástí. Při přemístění součásti jsou mezery mezi sousedními součástmi upraveny. Všechny součásti v připojených podsestavách lze také přemístit. Sbalení součástí Příkaz Sbalit umožňuje rychle vrátit součást na původní umístění v sestavě relativně k její nadřazené součásti, ale stále bude zobrazena v rozloženém pohledu. 3-6 Rozkládání sestav spse01691

17 Rozkládání sestav Odebrání součástí Příkaz Odebrat umožňuje skrýt součást v rozloženém pohledu. Při odebrání je součást vrácena na původní nerozložené místo v sestavě. Pomocí stromu modelu ji můžete znovu zobrazit. spse01691 Rozkládání sestav 3-7

18 Lekce 3 Rozkládání sestav Izočáry Izočáry se používají mezi součástmi v rozloženém pohledu, aby znázorňovaly, jak spolu součásti souvisí. Zobrazení a zakončení izočar v rozloženém pohledu lze nastavit pomocí příkazů Izočáry a Zakončení izočar na kartě Domů. Existují dva typy izočar: izočáry události a izočáry poznámky. Izočáry události se vytváří pomocí příkazů rozložení a zobrazují trajektorii, po které se pohybují komponenty sestavy při události rozložení v animaci. Izočáry poznámky se používají k tvorbě rozložených pohledů v dokumentech výkresu. Izočáry události lze uvolnit, což je převede na izočáry poznámky a vytvoří pro každou izočáru jeden záznam ve stromu rozložení. Požadovaný rozložený pohled lze vytvořit přidáním nebo úpravou izočáry poznámky. Jakmile dokončíte vkládání izočar poznámky do rozloženého pohledu, nastavení zobrazení je nutné uložit, aby se rozložený pohled umístil na výkresový list. 3-8 Rozkládání sestav spse01691

19 Rozkládání sestav Úprava izočar událostí Pomocí příkazu Upravit nebo přetažením komponenty je možné upravit délku koncového segmentu izočáry (A) nebo umístění odkloněného segmentu (B) izočáry. spse01691 Rozkládání sestav 3-9

20 Lekce 3 Rozkládání sestav Úprava izočar poznámek Izočáry poznámky je také možné upravit pomocí příkazu Upravit. Izočáry poznámky je možné upravit změnou délky izočáry přetažením ovladačů a použitím klíčových bodů na cílovou geometrii. Zobrazení a skrytí jednotlivých izočar Izočáru mezi dvěma součástmi je možné zobrazit nebo skrýt pomocí stromu rozložení. Příkaz Izočára zapne nebo vypne zobrazení izočar. Příkaz Zakončení izočáry zapne nebo vypne zobrazení šipek na konci každé izočáry. Poznámka Jednotlivé izočáry je možné vybrat v grafickém okně pomocí příkazu Upravit izočáry nebo ve stromu rozložení pomocí výběrového nástroje. Odstranění segmentů izočáry První nebo poslední segment izočáry nelze u izočar události odstranit, ale je možné odstranit odkloněný segment izočáry pomocí stromu rozložení. U izočar poznámky je možné odstranit segmenty nebo celé izočáry pomocí příkazu Upravit Rozkládání sestav spse01691

21 Rozkládání sestav Karta Strom rozložení Karta Strom rozložení ve stromu modelu zobrazuje strukturu aktuální konfigurace rozloženého pohledu v hierarchickém seznamu. Jak již bylo uvedeno, operace provedené během tvorby rozloženého pohledu jsou zaznamenány jako události a zobrazeny ve stromu rozložení. Pomocí této karty si můžete prohlédnout a upravit operace rozložení. Například lze přesunout skupinu rozložení do jiného umístění ve struktuře rozložení, přidat nebo odstranit součásti ze skupin událostí, upravit hodnoty lineárního nebo rotačního odsazení události rozložení atd. spse01691 Rozkládání sestav 3-11

22 Lekce 3 Rozkládání sestav Úprava vzdálenosti a úhlu odsazení rozložení Pomocí výběrového nástroje lze upravit vzdálenost nebo úhel otočení odsazení pro jednu nebo více událostí rozložení. Ve stromu rozložení můžete vybrat jednu nebo více událostí pomocí výběru jedné nebo více součástí v grafickém okně. Úprava jedné události Při výběru položky události rozložení ve stromu rozložení se aktuální vzdálenost nebo úhel otočení odsazení zobrazí na panelu příkazu. Vzdálenost nebo úhel lze změnit zadáním nového hodnoty. Úprava více událostí u jedné součásti Když má jedna součást více událostí lineárního odsazení, například pro součást s odkloněnou izočárou, je možné změnit všechny hodnoty lineární vzdálenosti na společnou hodnotu během jediného úkonu. Vyberte součást v grafickém okně a zadejte hodnotu do textového pole Vzdálenost na panelu příkazu. Poprvé bude textové pole Vzdálenost na panelu příkazu prázdné. Budou rozpoznány pouze události lineární vzdálenosti. Úprava více událostí u více součástí U více součástí lze také definovat společnou hodnotu lineárního odsazení během jedné operace. Přetáhněte okno kolem součástí pomocí výběrového nástroje a potom zadejte hodnotu do textového pole Vzdálenost. Opět budou rozpoznány pouze události lineární vzdálenosti. Uložení konfigurace rozloženého zobrazení Příkaz Konfigurace zobrazení na kartě Domů můžete použít k uložení konfigurace zobrazení rozloženého pohledu, aby jej bylo možné znovu použít. Při uložení konfigurace rozloženého pohledu je zaznamenána a uložena sada operací rozložení použitých k vytvoření rozloženého pohledu. Při aktivaci konfigurace rozloženého pohledu se strom rozložení zaktualizuje, aby seznam obsahoval zaznamenané operace pro aktuální konfiguraci. Konfigurace rozloženého zobrazení lze také použít při tvorbě výkresů a technických dokumentů rozložených sestav a při tvorbě animací rozložených sestav pomocí příkazu Editor animací na kartě Domů. Tvorba více rozložených pohledů Pokud potřebujete vytvořit několik výkresů nebo animací stejné sestavy, ale s jinými zobrazenými součástmi nebo se součástmi zobrazenými v jiných umístěních, můžete si uložit další konfigurace rozložených zobrazení. Po uložení konfigurace rozloženého zobrazení je možné pomocí příkazu Složit v nabídce Upravit znovu přiřadit součásti a vytvořit nový rozložený pohled. Používání konfigurací zobrazení sestavy Chcete-li nastavit stav zobrazení součástí v rozloženém pohledu, můžete použít konfigurace zobrazení běžných oken sestavy. Například při použití konfigurace zobrazení sestavy, která má skrytou podsestavu, bude podsestava skryta i v rozloženém pohledu. Rozložené umístění součástí není změněno Rozkládání sestav spse01691

23 Rozkládání sestav Animování rozložených pohledů Pomocí příkazu Editor animací lze vytvořit animaci rozloženého pohledu. Editor animací nabízí ovládací prvky umožňující určit konfiguraci rozložení, počáteční stav, rychlost a posloupnost animace. Další informace naleznete v tématu Tvorba animací sestav. Tvorba výkresů rozložených pohledů Při tvorbě výkresu sestavy v prostředí výkresu lze zadáním názvu konfigurace rozloženého pohledu v průvodci vkládáním pohledů vytvořit výkresový pohled rozložené sestavy. Pomocí příkazu Vytvořit výkres v nabídce Aplikace pod příkazem Nový v hlavním prostředí sestavy lze vytvořit výkres rozložené sestavy. Poznámka Příkaz Vytvořit výkres není dostupný pří práci v prostředí Vizualizace a prezentace. Izočáry ve výkresech rozložené sestavy Při tvorbě výkresů rozložení sestav jsou izočáry automaticky zobrazeny ve výkresových pohledech. Jestli budou izočáry ve výkresu zobrazeny, lze určit pomocí karty Poznámky v dialogovém okně Vlastnosti výkresového pohledu. Zobrazení izočar můžete také změnit pomocí příkazu Kreslit v pohledu v místní nabídce. Příkaz Automatické rozložení Rozloží aktivní sestavu pomocí vzdálenosti rozložení mezi součástmi. spse01691 Rozkládání sestav 3-13

24 Lekce 3 Rozkládání sestav Příkaz Automatické rozložení rozloží sestavy na základě vazeb, které jsou použity mezi součástmi. V sestavách, kde jsou komponenty umístěny pomocí vazeb proti sobě nebo souose, příkaz Automatické rozložení rychle vytvoří perfektní výsledky. Kroky Poznámka Pomocí tohoto příkazu nelze rozložit ukotvené součásti nebo komponenty potrubí. Základní kroky pro automatické rozložení sestavy jsou tyto: Určení komponent, které chcete rozložit. Definování nastavení rozložení. Určení komponent Pomocí možnosti výběru na panelu příkazu můžete určit, zda chcete rozložit všechny součásti a podsestavy v sestavě nebo pouze podsestavy, které vyberete. Při rozložení vybraných podsestav vyberete podsestavy v grafickém okně nebo kartě Strom sestavy. Definování nastavení rozložení Pomocí možností na panelu příkazu a dialogového okna Možnosti automatického rozložení můžete určit způsob rozložení komponent. Je například možné určit, že se bude vzdálenost rozložení mezi součástmi počítat automaticky nebo ji můžete zadat sami. Při rozkládání sestavy, která obsahuje podsestavy, můžete určit způsob rozložení součástí v podsestavách pomocí dialogového okna Možnosti automatického rozložení. Výpočet vzdálenosti rozložení Pomocí tlačítka Automatická vzdálenost rozložení na panelu příkazu lze určit, zda chcete vzdálenost rozložení vypočítat automaticky příkazem Automatické rozložení nebo zda ji chcete zadat sami. Pokud chcete vzdálenost rozložení vypočítat automaticky, vyberte možnost Automatická vzdálenost rozložení. Jestliže chcete vzdálenost rozložení zadat sami, zrušte výběr možnosti Automatická vzdálenost rozložení a zadejte požadovanou hodnotu do pole Vzdálenost. Pokud definujete vzdálenost rozložení sami, můžete zadat požadovanou hodnotu a kliknutím na tlačítko Rozložit zobrazit výsledek. Chcete-li vyzkoušet jinou vzdálenost rozložení, zadejte novou hodnotu a klikněte znovu na tlačítko Rozložit. Připojení podsestav Při použití příkazu Automatické rozložení na sestavu, která obsahuje podsestavy, je možné určit, zda budou součásti v podsestavách rozloženy (A) nebo zda budou seskupeny do jedné jednotky (B). Chcete-li zachovat seskupení součástí 3-14 Rozkládání sestav spse01691

25 Rozkládání sestav v podsestavách, vyberte možnost Seskupit všechny podsestavy v dialogovém okně Možnosti automatického rozložení. Pokud chcete rozložit součásti v některých podsestavách (A) a v některých ne (B), můžete pomocí příkazu Připojit podsestavu vybrat podsestavy, které chcete při rozložení zachovat jako jednu jednotku. spse01691 Rozkládání sestav 3-15

26 Lekce 3 Rozkládání sestav Nejprve vyberte podsestavy ve stromu sestavy a klikněte na příkaz Připojit podsestavu. Vedle položky podsestavy ve stromu sestavy se zobrazí značka připojení podsestavy. Potom je možné zrušit výběr možnosti Seskupit všechny podsestavy v dialogovém okně Možnosti automatického rozložení a vybrané připojené podsestavy zůstanou po dokončení příkazu jednou jednotkou. Jestliže budete chtít podsestavu později rozložit, můžete ji odpojit pomocí příkazu Odpojit podsestavu. Způsob rozložení Pomocí možnosti Způsob rozložení v dialogovém okně Možnosti automatického rozložení můžete určit, zda podsestavy budou nebo nebudou při tvorbě rozložení ignorovány. Možnost Dle úrovní podsestavy určuje, že každá podsestava bude považována za jedinečné rozložení. S touto možností zůstanou součásti v podsestavě po rozložení přilehlé (A). Možnost Dle jednotlivých součástí určuje, že struktura podsestavy je při rozložení součástí ignorována. Součásti se rozloží podle své vzájemné blízkosti. Výsledkem může být vzájemné smíšení součástí v různých podsestavách. (B) Tato možnost použivá chování používané v Solid Edge před verzí 19. Karta Strom rozložení Karta Strom rozložení ve stromu modelu uvádí operace rozložení v pořadí, ve kterém je provádíte. Pomocí této karty si můžete prohlédnout a upravit operace rozložení. Při ukládání konfigurací rozložení každá konfigurace zaznamená samostatnou sadu operací rozložení. Po aktivaci konfigurace rozložení se karta aktualizuje, aby zobrazovala operace zaznamenané pro tuto konfiguraci Rozkládání sestav spse01691

27 Rozkládání sestav Ukotvené součásti Příkaz Automatické rozložení neumí rozložit ukotvené součásti. Například při tvorbě nové součásti v kontextu sestavy pomocí možnosti Vytvořit v sestavě je součást umístěna pomocí vazby ukotvit. Pomocí příkazu Rozložit můžete ručně rozložit ukotvenou součást nebo odstranit vazbu ukotvit a potom součást umístit pomocí vazeb sestavy, například proti sobě nebo souose. Příkaz Připojit podsestavu Seskupí součásti v podsestavě tak, že se při použití příkazů Automatické rozložení nebo Rozložit rozloží jako celek. Chcete-li podsestavu připojit, musíte ji nejprve vybrat ve stromu modelu. Vedle položky podsestavy ve stromu modelu se zobrazí značka připojení podsestavy. Pomocí příkazu Odpojit podsestavu lze odpojit podsestavu. Příkaz Odpojit podsestavu Rozdělí skupinu podsestavy, která byla seskupena pomocí příkazu Připojit podsestavu. spse01691 Rozkládání sestav 3-17

28 Lekce 3 Rozkládání sestav Příkaz Rozložit Rozloží jednu nebo více součástí v určeném směru. Součásti (A) vybrané pro rozložení se odsadí podél vektoru rozložení určeného výběrem plochy nebo referenční roviny na základní nebo referenční součásti (B). Ručně lze rozložit jedinou součást, více součástí a připojené podsestavy. Vzdálenost odsazení definujte pomocí textového pole Vzdálenost na panelu příkazu. Kroky Poznámka Součásti rozložené pomocí příkazu Automatické rozložení lze pomocí tohoto příkazu znovu rozložit podél jiného vektoru rozložení. Základní kroky pro ruční rozložení součástí jsou: Vyberte součásti, které chcete rozložit. Vyberte základní součást. Vyberte plochu nebo referenční rovinu na základní součásti. Určete směr rozložení. Rozložení více součástí Při výběru více součástí k rozložení v jedné operaci lze pomocí dialogového okna Možnosti ručního rozložení určit, jestli se součásti rovnoměrně rozloží nebo budou přesunuty jako jedna jednotka. Rovnoměrné rozložení komponent 3-18 Rozkládání sestav spse01691

29 Rozkládání sestav Při nastavení možnosti Rozložit komponenty rovnoměrně lze pomocí dialogového okna Možnosti ručního rozložení definovat požadované pořadí rozložení. V seznamu Pořadí rozložení lze vybrat jednu nebo více součástí a potom pomocí tlačítek Nahoru a Dolů v dialogovém okně definovat požadované pořadí rozložení. Při výběru součásti v seznamu se součást zvýrazní v grafickém okně. To umožňuje změnit pořadí součástí při jejich rozložení. Přesunutí jako jedna jednotka Při nastavení možnosti Přesunout komponenty jako jednu jednotku se zachová aktuální relativní umístění sady součástí a ty se přemístí podél definovaného vektoru rozložení. Rozložení připojených podsestav Když vyberete připojenou podsestavu, kterou chcete rozložit, podsestava se rozloží jako jedna jednotka. Jinými slovy, komponenty uvnitř podsestavy nejsou rozloženy. Panel příkazu Rozložit Dialogové okno Možnosti rozložení Příkaz Sbalit Vrátí rozloženou součást na původní umístění v sestavě vzhledem k nadřízené součásti. Výběrem součástí ke sbalení s klávesou Shift je možné sbalit několik součástí v rámci jedné operace. V případě, že vyberete součást, která je komponentou příslušné podsestavy, celá podsestava se sbalí. Při sbalení součásti se odstraní její izočára. Karta Strom rozložení spse01691 Rozkládání sestav 3-19

30 Lekce 3 Rozkládání sestav Nabízí alternativní způsoby zobrazení a úpravy rozložené sestavy. Karta Strom rozložení zobrazuje strukturu aktuální konfigurace rozloženého pohledu v hierarchickém seznamu. Strom rozložení umožňuje pracovat s komponentami, které tvoří rozložený pohled. To umožňuje zobrazit strukturu a provádět úpravy v aktuální konfiguraci rozloženého pohledu. Mezi operace, které můžete provádět, patří tyto: Pomocí panelu příkazu můžete vybrat událost rozložení a potom upravit hodnotu odsazení nebo otočení. Pomocí příkazů v místní nabídce lze zobrazit nebo skrýt součásti, sbalit součásti, zobrazit a skrýt izočáry atd. Ze skupin rozložení a událostí můžete odstranit nebo přidat součásti. To je užitečné při práci s animacemi. Následující tabulka vysvětluje význam použitých značek: Legenda Součást Sestava Skupina Skupina událostí Událost lineárního pohybu Událost rotačního pohybu Přesunuté součásti Složené součásti 3-20 Rozkládání sestav spse01691

31 Rozkládání sestav Skupiny rozložení a skupiny událostí Způsob seřazení součástí a podsestav ve stromu rozložení vychází z operací provedených při tvorbě rozloženého pohledu. Tyto operace nebo události jsou seskupeny z jedné nebo více skupin operací rozložení ve stromu sestavy. Existují dva typy skupin operací rozložení: Skupiny a skupiny událostí Skupiny a skupiny událostí se automaticky vytvářejí při procesu rozložení, ale později je lze upravovat. Skupiny Skupina obsahuje všechny součásti a podsestavy, které souvisí se společným vektorem rozložení. Položka skupiny může mít vnořené další skupiny. Pokud má například jedna součást ve vektoru rozložení součásti směřující k jinému vektoru rozložení, součásti ve větvi budou ve skupině vnořeny do hlavní skupiny. Komponenty ve skupině se animují postupně. Skupiny událostí Skupina událostí obsahuje všechny komponenty, které se budou v animaci přesouvat současně. Například pole šroubových spojů bude ve skupině událostí. Součásti lze přidávat a odebírat ze skupiny událostí. Strom rozložení a grafické okno Podobně jako ve stromu modelu v sestavě při výběru položky ve stromu rozložení se asociované součásti zvýrazní v grafickém okně. Když například vyberete položku skupiny ve stromu rozložení, součásti asociované s danou položkou se zvýrazní v grafickém okně. spse01691 Rozkládání sestav 3-21

32 Lekce 3 Rozkládání sestav Pokud vyberete součást v grafickém okně, ve stromu rozložení se zobrazí okno označující, kde ve stromové struktuře rozloženého pohledu se nachází vybraná součást. Konfigurace rozložení a události rozložení Při uložení konfigurace rozloženého pohledu bude každá konfigurace rozložení zachycovat samostatnou sadu událostí rozložení. Při aktivaci konfigurace rozloženého pohledu se strom rozložení zaktualizuje, aby seznam obsahoval události pro aktuální konfiguraci. Přidání a odstranění součástí ze skupin událostí Přidáním a odebráním součásti ze skupiny událostí lze určit, které součásti se budou během animace sestavy přesunovat současně. Příkazy místní nabídky Přidat do skupiny událostí a Odstranit ze skupiny událostí ve stromu rozložení umožňují provést takové změny. Například můžete animovat všechny šroubové spoje v sestavě najednou, i když byly pomocí příkazu Automatické rozložení vloženy do různých skupin události rozložení. Poznámka Příkazy Přidat do skupiny událostí a Odstranit ze skupiny událostí nejsou dostupné, pokud je zobrazen editor animací. Další informace o animacích sestavy naleznete v tématu Tvorba animací sestavy. Změna pořadí skupin Pořadí skupiny rozložení můžete změnit, ale ne pořadí skupin událostí pomocí stromu rozložení. To umožňuje měnit pořadí, v jakém se součásti v rámci animace přesunují Rozkládání sestav spse01691

33 Rozkládání sestav Pomocí výběrového nástroje přetáhněte skupiny rozložení do jiné pozice. Strom rozložení zobrazuje značku ukazující, kam lze v rozložené struktuře přemístit skupinu. Značka se změní, pokud v rozložené struktuře přetáhnete skupinu do neplatné pozice. Příkaz Konfigurace zobrazení Uloží, použije nebo odstraní konfiguraci zobrazení sestavy. Konfigurace zobrazení zaznamenává stav zobrazení součástí, sestav, skic sestav, svarových housenek a referenčních rovin v sestavách. Použití konfigurace zobrazení může představovat výhodu při práci s velkými sestavami. Chcete-li použít uloženou konfiguraci, použijte rozevírací seznam Konfigurace na kartě Domů fi skupině Konfigurace. Je možné použít konfiguraci zobrazení definovanou v aktuální sestavě nebo konfiguraci zobrazení definované v podsestavě. Aby bylo možné použít konfiguraci zobrazení definovanou v podsestavě, je nutné nejprve vybrat podsestavu. Další informace naleznete v tématech Použití konfigurace zobrazení a Efektivní práce s velkými sestavami. Dialogové okno Možnosti konfigurace zobrazení Přizpůsobit zoom po použití Přizpůsobí pohled po použití konfigurace zobrazení. Vypsat rozloženou konfiguraci v režimu modelování při použití. Možnosti pro zobrazení rozložených konfigurací mimo prostředí Vizualizace a prezentace: Dotázat se na akci Dá vám na výběr, zda se má použít pouze nastavení zobrazení nebo spustit prostředí VP. Použít pouze nastavení zobrazení Použije nastavení zobrazení, která nejsou jedinečná v prostředí VP bez spuštění prostředí VP. Přepnout do prostředí VP a rozložit Přepne do prostředí VP a použije uložené nastavení konfigurace zobrazení. Použít jednu výchozí konfiguraci Vytvoří výchozí konfiguraci Solid Edge místo výchozí konfigurace spojené s uživatelským jménem. Zpřístupnit přepínače aktivace součásti Umožňuje určit, jak chcete použít konfiguraci zobrazení. Při zapnutí této možnosti můžete určit, zda budou součásti v sestavě při použití konfigurace zobrazení aktivovány nebo neaktivovány. Pokud je tato možnost vypnuta, je spse01691 Rozkládání sestav 3-23

34 Lekce 3 Rozkládání sestav stav aktivních nebo neaktivních součástí určen jejich stavem při ukládání konfigurace. Aktivovat všechny součásti Určuje, zda se všechny součásti v sestavě stanou aktivními při použití konfigurace. Zrušit všechny součásti Určuje, zda se všechny součásti v sestavě stanou neaktivními při použití konfigurace. Zachovat aktuální stav Určuje, že se při použití konfigurace zobrazení současný stav aktivace součástí sestavy (neaktivní nebo aktivní) nezmění. Nastavení této možnosti zvyšuje výkon při práci s velkými sestavami. Při použití konfigurace zobrazení na panelu příkazu výběrového nástroje se použijí současná nastavení dialogového okna. Pokud chcete změnit současné nastavení aktivace nebo přepínače, je nutné použít konfiguraci pomocí dialogového okna Konfigurace zobrazení. Předefinovat zjednodušení Umožňuje určit, jak chcete použít konfiguraci zobrazení. Při zapnutí této možnosti můžete určit, zda budou součásti v sestavě při použití konfigurace zobrazení zjednodušeny nebo použity celé. Pokud je možnost vypnuta, je stav zjednodušených nebo úplných součástí určen jejich stavem při ukládání konfigurace. Použít všechny zjednodušené součásti (je-li to možné) Určuje, zda budou zjednodušené verze součástí použity při použití konfigurace. Použít všechny součásti modelu Určuje, zda budou úplné verze součástí použity při použití konfigurace. Zachovat aktuální stav Určuje, že se při použití konfigurace zobrazení současný zjednodušený stav součástí sestavy (zjednodušený nebo úplný) nezmění. Nastavení této možnosti zvyšuje výkon při práci s velkými sestavami. Při použití konfigurace zobrazení na panelu příkazu výběrového nástroje se použijí současná nastavení dialogového okna. Pokud chcete změnit současné nastavení aktivace nebo přepínače, je nutné použít konfiguraci pomocí dialogového okna Konfigurace zobrazení. Příkaz Přesunout součást Přesune nebo otočí součásti v rozloženém pohledu v sestavě. Pomocí tohoto příkazu lze provádět následující úkony: Přesun jedné nebo více součástí podle původního vektoru rozložení nebo podle nového vektoru, který definujete Rozkládání sestav spse01691

35 Rozkládání sestav Otočení jedné nebo více součástí podle původního vektoru rozložení nebo podle nového vektoru, který definujete. Přesun jedné nebo více součástí v definované rovině. Přesouvat nebo otáčet můžete jednu součást, sadu součástí nebo součást a všechny její závislé součásti. Při přesouvání, otáčení i přesouvání v rovině se používají stejné základní kroky. Přesunutí součástí podle původního vektoru rozložení Přesunutí jediné součásti: vyberte součást, potom ji přetáhněte do nového umístění. Přesunutí sady součástí: Vyberte součásti, potom na panelu příkazu klikněte na tlačítko Potvrdit (zaškrtnutí). Po kliknutím na tlačítko Potvrdit se zobrazí orientační triáda s osou X orientovanou k vektoru rozložení. Implicitně je vybrána osa původního vektoru rozložení. Přetažením kurzoru přesuňte sadu součástí do nového umístění. spse01691 Rozkládání sestav 3-25

36 Lekce 3 Rozkládání sestav Přesunutí součásti a všech jejích závislých součástí: Nastavte možnost Přesunout závislé součásti na panelu příkazu, potom vyberte součást, kterou chcete přesunout. Součást a všechny její závislé součásti se zvýrazní. Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se zobrazí orientační triáda. Implicitně je vybrána osa původního vektoru rozložení. Přetažením kurzoru přesuňte sadu součástí do nového umístění Rozkládání sestav spse01691

37 Rozkládání sestav Přesunutí součástí podle různého vektoru rozložení Chcete-li přesunout jednu nebo více součástí podle různého vektoru rozložení, nejprve určete vybranou sadu součástí. Například lze pomocí panelu příkazu určit, že chcete přesunout součást a všechny její závislé součásti. Po kliknutí na tlačítko Potvrdit přesuňte kurzor myši nad osu triády, podél které chcete provést přesunutí, a potom přetáhněte kurzor. K izočáře se automaticky přidá odklonění. Při odsazení součásti novým směrem se do stromu rozložení vloží nová událost rozložení. Pokud byly součásti přesunuty mimo jejich původní vektor rozložení, lze je také přesunout zpět do jejich původního vektoru rozložení. Vyberte součásti, které chcete přesunout, vyberte správnou osu, potom přetáhněte součásti zpět do jejich původního vektoru rozložení. Až se dostanete blízko k původnímu vektoru rozložení, součásti se automaticky uzamknou k původnímu vektoru. Odklonění se automaticky odstraní. Otáčení součástí Chcete-li otočit jednu nebo více součástí, nejprve nastavte možnost Otočit na panelu příkazu. Určete vybranou sadu součástí, potom umístěte kurzor nad osu, kolem které chcete otáčet, a přetáhněte kurzor do nového umístění. spse01691 Rozkládání sestav 3-27

38 Lekce 3 Rozkládání sestav Přesunutí součástí v rovině Chcete-li přesunout jednu nebo více součástí v rovině, nejprve nastavte možnost Přesunout v rovině na panelu příkazu. Určete součásti, které chcete přesunout (A), a potom určete rovinu, podél které chcete součásti přesunout. Rovina pohybu je určena osou X (B) a druhou vybranou osou. Například můžete přesunout součást v rovině definované osou X a osou Z (C). Potom přetáhněte kurzor do nového umístění (D). S možností Přesunout v rovině jsou součásti bežně přesunuty vně osy původního vektoru rozložení. V takovém případě se k izočáře přidá odklonění Rozkládání sestav spse01691

39 Rozkládání sestav Další informace o práci s rozloženými pohledy naleznete v tématech Tvorba rozložených pohledů sestav a Karta Strom rozložení. Panel příkazu Přesunout rozloženou součást Příkaz Odebrat (prostředí rozložení) Skryje vybranou součást v rozloženém pohledu a vrátí součást do její pozice v nerozložené sestavě. Výběrem součástí s klávesou Shift je možné odebrat několik součástí v rámci jedné operace. V případě, že vyberete součást, která je komponentou příslušné podsestavy, celá podsestava se odebere. Chcete-li později znovu zobrazit součásti, můžete k tomu použít kartu Strom modelu. Příkaz Změnit umístění Změní umístění součásti vzhledem k jiné referenční součásti v rozloženém pohledu. To může být užitečné v případě, že chcete změnit umístění součásti po použití příkazu Automatické rozložení. Chcete-li změnit umístění součásti, vyberte součást, jejíž umístění chcete změnit (A), a umístěte kurzor nad referenční součást (B). Referenční součást se zvýrazní spse01691 Rozkládání sestav 3-29

40 Lekce 3 Rozkládání sestav a zobrazí se nad ní šipka určující stranu referenční součásti, na kterou bude přemístěna vybraná součást. Pokud šipka neukazuje požadovaný směr, zvýrazněte jinou referenční součást. V případě, že je referenční součást poslední součástí v posloupnosti vektorů rozložení, zobrazí se dynamická šipka určující, že můžete zvolit na kterou stranu referenční součásti chcete vybranou součást umístit. Jestliže je vybraná součást v související podsestavě (A), všechny součásti v podsestavě změní svoje umístění Rozkládání sestav spse01691

41 Rozkládání sestav Pomocí tohoto příkazu lze změnit pořadí, ve kterém se součásti rozloží. Chcete-li přemístit součást bez změny pořadí, použijte příkaz Přesunout rozloženou součást. Panel příkazu Změnit umístění Dialogové okno Vlastnosti rozložení Konfigurace Určuje požadovanou konfiguraci rozložení. Použít rozložení z konfigurace Vytvoří seznam existujících konfigurací rozložených pohledů, které můžete v animaci použít. Pro animaci můžete zadat jednu konfiguraci rozloženého pohledu. Rychlost Určuje rychlost, kterou chcete použít. Stejná rychlost pro všechny součásti Určuje, že pro všechny součásti se použije stejná rychlost. Hodnotu můžete zadat. Doba trvání rozložení Určuje, že chcete pro každou událost rozložení zadat hodnotu v sekundách. Pořadí animace Určuje, jak má začít animace. Začít zevnitř Určuje, že chcete, aby animace začala nejdříve přesunem vnitřních součástí. Začít z venku Určuje, že chcete, aby animace začala nejdříve přesunem vnějších součástí. Počáteční stav Určuje, zda chcete začít animaci se složenými nebo rozloženými součástmi. Složený Určuje, že animace začne se složenými součástmi. Rozložený Určuje, že animace začne s rozloženými součástmi. Cvičení: Rozložit Cíl cvičení V tomto cvičení rozložíte sestavu pomocí modulu Vizualizace a prezentace. V tomto cvičení dokončíte následující úkoly: spse01691 Rozkládání sestav 3-31

42 Lekce 3 Rozkládání sestav Pomocí příkazu ručního rozložení seřadíte události rozložení. Definujete vzdálenosti a směry rozkládajících se součástí podél časové osy. Seskupíte součásti a podsestavy a budete ovládat jejich chování během rozložení a po něm. Vytvoříte časovou osu animace použitelnou pro pořadí animace. Pomocí příkazu Automaticky rozložit zahájíte rozložení. Toto cvičení naleznete v dodatku A: Rozložení sestavy. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Kde jsou uloženy rozložené pohledy? 2. Jmenujte dvě metody připojování podsestavy během rozložení. 3. Jak je možné přesouvat události rozložení do jiných skupin rozložení? 4. Proč je lepší použít ruční rozložení místo automatického? 5. Jaké typy izočar se tvoří pomocí příkazu Automaticky rozložit? Odpovědi 1. Kde jsou uloženy rozložené pohledy? Rozložené pohledy jsou uloženy jako konfigurace zobrazení. Konfigurace zobrazení jsou uloženy v souborech.cfg, které obvykle mají stejný název jako dokument sestavy. 2. Jmenujte dvě metody připojování podsestavy během rozložení. Podsestavy je možné připojit buď pomocí možností rozložení nebo donucením sestavy, aby zůstala připojena, pomocí příkazu k připojení sestavy. Ve stromu modelu se nachází grafické zobrazení sestav, které jsou připojeny. 3. Jak je možné přesouvat události rozložení do jiných skupin rozložení? Po výběru událostí rozložení ve stromu rozložení klikněte pravým tlačítkem myši a odstraňte události rozložení z aktuální skupiny rozložení. Stejným postupem přidejte události do jiné skupiny. 4. Proč je lepší použít ruční rozložení místo automatického? Ruční rozložení umístí komponenty sestavy podle vazeb, pomocí kterých byly vloženy. Výsledky někdy neodpovídají představám. Při použití příkazu ručního rozložení můžete ovládat vložení komponent rozložené sestavy. To lze provést po dokončení příkazu Automaticky rozložit. 5. Jaké typy izočar se tvoří pomocí příkazu Automaticky rozložit? 3-32 Rozkládání sestav spse01691

43 Rozkládání sestav Pomocí příkazu Automaticky rozložit se tvoří izočáry událostí? Izočáry událostí slouží k tvorbě animací rozložených součástí a zobrazí se v dokumentu výkresu. Jsou uloženy v konfiguraci zobrazení. Souhrn lekce V tomto cvičení jste pomocí prostředí Vizualizace a prezentace rozložili sestavu. Dokončili jste následující úkoly: Pomocí příkazu Automaticky rozložit jste zahájili rozložení. Definovali jste vzdálenosti a směry rozložených součástí podél časové osy. Pomocí příkazu ručního rozložení jste seřadili události rozložení. Seskupili jste součásti a podsestavy a ovládali jejich chování během rozložení a po něm. Vytvořili jste časovou osu animace použitelnou pro pořadí animace. Příkaz Izočáry Zobrazí nebo skryje všechny izočáry mezi rozloženými součástmi. Příkaz Upravit Upraví izočáru mezi dvěma rozloženými součástmi. U izočar můžete provádět následující změny: Můžete změnit délku izočáry upravením pozice koncového bodu na jednom z konců izočáry. spse01691 Rozkládání sestav 3-33

44 Lekce 3 Rozkládání sestav Můžete změnit pozici odkloněného segmentu na izočáře. Můžete změnit pozici celé izočáry. Změna délky izočáry Délku izočáry je možné upravit tak, že vyberete konec, který chcete upravit (A), a potom přetáhnete kurzor do nového požadovaného umístění (B). Změna pozice odkloněného segmentu Pokud se součást přesune mimo původní vektor rozložení pomocí příkazu Přesunout rozloženou součást, je k izočáře přidáno odklonění. Pomocí příkazu Upravit izočáry je možné přetáhnout segment s odkloněním (A) do nového umístění (B) Rozkládání sestav spse01691

45 Rozkládání sestav Úchopové body izočar Středový segment izočáry události nebo odklonění lze upravit přetáhnutím úchopového bodu (A). Izočáru poznámky lze upravit přetažením zobrazených úchopových bodů (B) a lze ji, v případě potřeby, i rozdělit (C). spse01691 Rozkládání sestav 3-35

46 Lekce 3 Rozkládání sestav Změna pozice izočáry Pozice a délka izočáry se určuje automaticky pomocí vymezovacího prostoru nadřízených a podřízených součástí. Koncové zakončení izočáry vychází ze středu vymezovacího prostoru nadřízené součásti. (A) Vymezovací prostor je teoretická 3D hranice, uvnitř které se nachází objemové těleso. U některých součástí lze změnit pozici izočáry. Chcete-li změnit pozici celé izočáry, klikněte blízko jednoho konce izočáry (A) a potom klikněte na hranu nebo plochu, ke které chcete připojit konec izočáry (B) Rozkládání sestav spse01691

47 Rozkládání sestav Pozice izočáry byla aktualizována (A). Je také možné změnit délku izočáry, aby bylo při aktuální orientaci pohledu lépe vidět zakončení izočáry (B). Další operace s izočarami S izočarami je možné provádět následující úkony: Chcete-li zobrazit nebo skrýt zakončení izočáry, zapněte nebo vypněte příkaz Zakončení izočar v nabídce Zobrazit. Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny izočáry, zapněte nebo vypněte příkaz Izočáry v nabídce Zobrazit. Chcete-li zobrazit nebo skrýt jednotlivé izočáry, v grafickém okně nebo stromu modelu vyberte součást a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazit izočáry nebo Skrýt izočáry. Chcete-li odstranit odkloněný segment na izočáře, vyberte odpovídající událost ve stromu rozložení a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Odstranit. Stejného výsledku dosáhnete tak, že pomocí příkazu Přesunout rozloženou součást přesunete součást zpět do předchozího vektoru rozložení. Pokud sbalíte součást pomocí příkazu Sbalit, izočára bude odstraněna. spse01691 Rozkládání sestav 3-37

48 Lekce 3 Rozkládání sestav Příkazy Zobrazit izočáry a Skrýt izočáry jsou dostupné také v místní nabídce při výběru události rozložení na kartě Strom rozložení. Poznámka Izočáry je možné vybrat v grafickém okně pomocí příkazu Upravit izočáry nebo na kartě Strom rozložení pomocí výběrového nástroje. Panel příkazu Upravit izočáry Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Cíl cvičení V tomto cvičení dokončíte následující úkoly: Upravili jste izočáry události. Vytvořili jste a upravovali izočáry poznámek. Odstranili jste izočáry poznámek. Rozdělili jste izočáry poznámek a poté je upravili. Vložili jste rozložený pohled do výkresového listu. Toto cvičení naleznete v dodatku B: Úprava izočar v rozložené sestavě Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi izočárou události a izočárou poznámky? 2. Lze izočáry poznámek ukládat do konfigurace zobrazení? 3. Lze izočáry poznámek rozdělovat a upravovat jednotlivé segmenty? Odpovědi 1. Jaký je rozdíl mezi izočárou události a izočárou poznámky? Izočáry události řídí události animace rozložení a vytváří se pomocí příkazů pro rozložení. Rozložením izočar získáte izočáry poznámek, které lze použít v prostředí výkresu. 2. Lze izočáry poznámek ukládat do konfigurace zobrazení? Izočáry poznámek je nutné ukládat do konfigurace zobrazení, aby je bylo později možné vložit do výkresového listu. 3. Lze izočáry poznámek rozdělovat a upravovat jednotlivé segmenty? Izočáry poznámek lze rozdělit do segmentů a každý segment přetáhnout do jiné pozice Rozkládání sestav spse01691

49 Rozkládání sestav Souhrn lekce V tomto cvičení jste se dozvěděli, že izočáry události, které řídí události animace, lze změnit na izočáry poznámek kvůli lepší dokumentaci rozložených pohledů sestavy. Izočáry poznámek lze jednoduše upravovat a vytvářet tak rozložené pohledy sestavy s vysokou kvalitou. spse01691 Rozkládání sestav 3-39

50

51 A Cvičení: Rozložení sestavy Krok 1 V tomto cvičení otevřete sestavu a spustíte modul Vizualizace a prezentace. Pomocí příkazu Automaticky rozložit vytvoříte časovou osu rozložení, aby bylo možné vytvořit animaci rozložení. Jakmile budou počáteční rozložení vytvořena, pomocí příkazu ručního rozložení seskupíte součásti a podsestavy, seřadíte rozložení a definujete chování součástí při rozložení. Spustíte modul Vizualizace a prezentace a pomocí příkazu Automaticky rozložit rozložíte sestavu. Sestavu rozložíte se zapnutou možností Připojit všechny podsestavy. Po dokončení příkazu prozkoumáte výsledky a pak pomocí příkazu Složit sestavu obnovíte. Poznámka Při použití příkazu Automaticky rozložit závisejí výsledky na několika faktorech. Vazby použité při tvorbě sestavy určují chování příkazu Automaticky rozložit. Součásti umístěné souose se rozloží mimo přilehlou součást ve směru osy. Stejné součásti, které lze umístit souose, lze umístit také proti sobě a souhlasně, ačkoli rozložení těchto součástí pomocí příkazu Automaticky rozložit nemusí být podle požadavků. Chování podsestav pomocí příkazu Automaticky rozložit je možné určit. Součásti podsestav můžete spojit do skupiny, což způsobí jejich chování jako jedna součást, nebo můžete podsestavu rozložit na jednotlivé součásti. Aby příkaz Automaticky rozložit dával žádané a předvídatelné výsledky, je nutné zvážit, které vazby použijete v průběhu procesu umisťování součástí v sestavě. spse01691 Rozkládání sestav A-1

52 A Cvičení: Rozložení sestavy Otevřete sestavu explode.asm se všemi aktivními součástmi. Ve stromu modelu si prohlédněte vazby a seskupení součástí v podsestavách použitých k vytvoření sestavy. Tyto vazby a podsestavy se použijí v příkazu Automaticky rozložit. A-2 Rozkládání sestav spse01691

53 Cvičení: Rozložení sestavy Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje fi skupinu Prostředí fi VP. Na pásu karet klikněte na kartu Domů fi skupinu Rozložit fi příkaz Automaticky rozložit. Na panelu příkazu Automaticky rozložit vyberte položku Sestava horní úrovně a klikněte na tlačítko Potvrdit. spse01691 Rozkládání sestav A-3

54 A Cvičení: Rozložení sestavy Klikněte na příkaz Možnosti automatického rozložení. V dialogovém okně Možnosti automatického rozložení vyberte příkaz Připojit všechny podsestavy. Způsob rozložení nastavte na Dle úrovní podsestavy a klikněte na tlačítko OK. Na panelu příkazu klikněte na příkaz Rozložit, poté na tlačítko Dokončit a na tlačítko Storno. Výsledek můžete vidět na obrázku. Prohlédněte si výsledky. Součásti, které byly v horní úrovni rozložené sestavy, a podsestavy zůstaly nedotčeny. A-4 Rozkládání sestav spse01691

55 Cvičení: Rozložení sestavy Klikněte na kartu Strom rozložení a prohlédněte si seskupení. Zobrazení ukazuje, že podsestavy jsou připojeny a chovají se jako jedna součást. Poznámka Pokud se ve stromu modelu nenachází karta, kterou hledáte, například Strom rozložení, Knihovna součástí nebo Alternativní sestavy, lze ji zobrazit jedním z následujících postupů: Vyberte kartu Zobrazení fi skupinu Zobrazit fi Okna a v nabídce vyberte název karty. V kterémkoli z dalších otevřených podoken, například na kartě Hladiny nebo na kartě Senzory, klikněte na tlačítko zobrazení ukotvitelných podoken a vyberte název karty. spse01691 Rozkládání sestav A-5

56 A Cvičení: Rozložení sestavy Rozbalte některé součásti a prohlédněte si hodnoty odsazení. Strom rozložení umožňuje upravit události a parametry definující rozložení. A-6 Rozkládání sestav spse01691

57 Cvičení: Rozložení sestavy Ve Stromu rozložení vyberte Skupinu 2 a na panelu příkazu zadejte vzdálenost rozložení 15 mm a stiskněte klávesu Enter. To nastaví jednotnou vzdálenost rozložení. Poznámka Pokud zavřete modul Vizualizace a prezentace nebo složíte rozložení pomocí příkazu Složit bez uložení konfigurace zobrazení, všechny informace o rozložení se ztratí. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Konfigurace fi příkaz Konfigurace zobrazení. Kliknutím na tlačítko Nová vytvoříte novou konfiguraci, zadejte název exp01 a poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Zavřít. Kliknutím na příkaz Složit obnovte sestavu do nerozloženého stavu. Až budete dotázáni na smazání aktuálního rozložení, klikněte na tlačítko Ano. spse01691 Rozkládání sestav A-7

58 A Cvičení: Rozložení sestavy Krok 2 Rozložte sestavu s vypnutou možností Připojit všechny podsestavy. Klikněte na příkaz Automaticky rozložit. Vyberte sestavu horní úrovně a klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Možnosti automatického rozložení. Zrušte výběr možnosti Připojit všechny podsestavy a klikněte na tlačítko OK. A-8 Rozkládání sestav spse01691

59 Cvičení: Rozložení sestavy Na panelu příkazu klikněte na příkaz Rozložit, poté na tlačítko Dokončit a na tlačítko Storno. Zobrazí se výsledky. Prohlédněte si výsledky. Všechny součásti se rozloží, jako by byly v sestavě horní úrovně. Klikněte na příkaz Konfigurace zobrazení. Kliknutím na tlačítko Nová vytvoříte novou konfiguraci, zadejte název exp02 a poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Zavřít. Kliknutím na příkaz Složit obnovte sestavu do nerozloženého stavu. Až budete dotázáni na smazání aktuálního rozložení, klikněte na tlačítko Ano. spse01691 Rozkládání sestav A-9

60 A Cvičení: Rozložení sestavy Krok 3 Připojte podsestavy hodinových ručiček, aby se nerozložily, a zopakujete příkaz Automaticky rozložit. Ve stromu modelu vyberte podsestavy určující hodinové ručičky. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Upravit fi příkaz Připojit. Všimněte si změny zobrazení ve stromu modelu, které ukazuje, že jsou podsestavy připojeny. Poznámka Pokud potřebujete podsestavu odpojit, vyberte ji a klikněte na příkaz Odpojit. Zopakujte příkaz Automaticky rozložit s vypnutou možností Připojit všechny podsestavy. A-10 Rozkládání sestav spse01691

61 Cvičení: Rozložení sestavy Klikněte na tlačítka Rozložit, Dokončit a Storno v tomto pořadí. Výsledek můžete vidět na obrázku. Prohlédněte si výsledky. Všechny součásti, kromě hodinových ručiček, se rozložily, jako by byly v sestavě horní úrovně. spse01691 Rozkládání sestav A-11

62 A Cvičení: Rozložení sestavy Přemístíte součásti e_glass.par a e_se_face.par v rozložení. Vyberte kartu Domů fi skupinu Upravit fi příkaz Přemístit. Jakou součást k přemístění vyberte e_glass. A-12 Rozkládání sestav spse01691

63 Cvičení: Rozložení sestavy Jako součást, vedle níž bude přemisťovaná součást umístěna vyberte G07_60_15.par. spse01691 Rozkládání sestav A-13

64 A Cvičení: Rozložení sestavy Vložení proveďte u strany mimo hodinovou skříň. Poznámka Izočára si zachová svou délku a může být delší, než požadujete. A-14 Rozkládání sestav spse01691

65 Cvičení: Rozložení sestavy Přemístěte součást e_se_face.par opakováním předchozích kroků. Součást, vedle níž se přesouvaná součást umístí, bude e_glass.par. Směr je nastaven k hodinám. Takto plochu umístíte mezi sklo a zbytek hodin. spse01691 Rozkládání sestav A-15

66 A Cvičení: Rozložení sestavy Klikněte na příkaz Vybrat a ve Stromu rozložení najděte součásti e_glass.par a e_se_face.par a nastavte hodnotu odsazení na 30 mm. Klikněte na příkaz Konfigurace zobrazení. Klikněte na příkaz Nový, zadejte exp03 a klikněte na tlačítko Uložit. Klikněte na tlačítko Zavřít. Kliknutím na příkaz Složit obnovte sestavu do nerozloženého stavu. Až budete dotázáni na smazání aktuálního rozložení, klikněte na tlačítko Ano. Krok 4 Použijte příkaz Automaticky rozložit se zapnutou možností Podsestava. To je první krok v tvorbě konečného rozložení. Po automatickém rozložení pomocí příkazu ručního rozložení zkontrolujte události v rozložení. Klikněte na příkaz Automaticky rozložit. Na panelu příkazu Automaticky rozložit vyberte příkaz Podsestava. Vyberte položku e_housing.asm a klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Možnosti automatického rozložení. A-16 Rozkládání sestav spse01691

67 Cvičení: Rozložení sestavy Vyberte možnost Připojit všechny podsestavy. Způsob rozložení nastavte na Dle úrovní podsestavy a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Automatická vzdálenost rozložení a zadejte hodnotu 15 mm. Klikněte na tlačítka Rozložit, Dokončit a Storno v tomto pořadí. Výsledek můžete vidět na obrázku. Prohlédněte si výsledky. Rozložila se pouze vybraná podsestava. spse01691 Rozkládání sestav A-17

68 A Cvičení: Rozložení sestavy Krok 5 Nyní pomocí příkazu ručního rozložení zdokonalte události rozložení. Zvolte kartu Domů fi skupinu Rozložit fi Rozložit. Ve stromu modelu v podsestavě e_housing.asm vyberte součást e_feltpad.par a klikněte na tlačítko Potvrdit. Tato součást je v dolní části skříně a je umístěna pomocí vazby ukotvení. Rozložíte ji ve stejném směru jako podložky. A-18 Rozkládání sestav spse01691

69 Cvičení: Rozložení sestavy Jako nehybnou součást vyberte e_case.par. spse01691 Rozkládání sestav A-19

70 A Cvičení: Rozložení sestavy Jako plochu nehybné součásti, od které bude probíhat rozložení, vyberte dolní plochu součásti e_case.par. A-20 Rozkládání sestav spse01691

71 Cvičení: Rozložení sestavy Jako směr rozložení vyberte dolů. spse01691 Rozkládání sestav A-21

72 A Cvičení: Rozložení sestavy Hodnotu odsazení nastavte na 35 mm a klikněte na tlačítko Rozložit. Klikněte na tlačítka Dokončit a poté Storno. Krok 6 Pomocí příkazu ručního rozložení přesuňte hodinové soukolí jako skupinu. Hodinové soukolí bude umístěno mezi hodinovou skříň a zadní kruhovou rovinu používanou k umístění soukolí v hodinách. Nejprve je nutné opravit vzdálenost rozložení mezi skříní a zadní částí a udělat tak místo pro hodinové soukolí. Ve stromu rozložení vyberte Událost 1 v součásti e_back.par a změňte vzdálenost na 60,00 mm. Klikněte na příkaz Rozložit. A-22 Rozkládání sestav spse01691

73 Cvičení: Rozložení sestavy Ve stromu modelu vyberte všechna hodinová soukolí a podsestavy definující hodinové ručičky a klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako součást, která zůstane nehybná, vybertee_back.par. spse01691 Rozkládání sestav A-23

74 A Cvičení: Rozložení sestavy Jako stabilní plochu, od které proběhne rozložení, vyberte kruhovou plochu na obrázku. A-24 Rozkládání sestav spse01691

75 Cvičení: Rozložení sestavy Jako směr rozložení vyberte směr na obrázku. spse01691 Rozkládání sestav A-25

76 A Cvičení: Rozložení sestavy Nastavte parametry podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. A-26 Rozkládání sestav spse01691

77 Cvičení: Rozložení sestavy Zadejte vzdálenost 25 mm a klikněte na tlačítka Rozložit, Dokončit a Storno v tomto pořadí. Klikněte na příkaz Konfigurace zobrazení. Klikněte na možnost Nová a zadejte název exp04. Poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Zavřít. Poznámka Tuto konfiguraci později přepíšete. Je dobré ukládat rozložené pohledy po krocích pro případ, že se bude potřeba vrátit do bodu, ve kterém jste pohled uložili. Krok 7 Pomocí příkazu Přesunout rozloženou součást přemístěte část rozložení. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Upravit fi Přetáhnout komponentu. spse01691 Rozkládání sestav A-27

78 A Cvičení: Rozložení sestavy Ve stromu rozložení vyberte součást e_back.par a na panelu příkazu Přetáhnout komponentu klikněte na tlačítko Potvrdit. Na panelu příkazu vyberte příkaz Přesunout. A-28 Rozkládání sestav spse01691

79 Cvičení: Rozložení sestavy Přetáhněte osu Z svisle. spse01691 Rozkládání sestav A-29

80 A Cvičení: Rozložení sestavy Umístěte součásti podle obrázku. A-30 Rozkládání sestav spse01691

81 Cvičení: Rozložení sestavy Výsledek je na následujícím obrázku. Klikněte na příkaz Vybrat a ve stromu rozložení vyberte právě vytvořenou událost. Svislá izočára se zvýrazní. Vzdálenost nastavte na 50 mm a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na příkaz Přetáhnout komponentu. spse01691 Rozkládání sestav A-31

82 A Cvičení: Rozložení sestavy Vyberte součást e_backplate.par a klikněte na tlačítko Potvrdit Na panelu příkazu vyberte příkaz Otočit. A-32 Rozkládání sestav spse01691

83 Cvičení: Rozložení sestavy Jako úhel otočení okolo osy Y zadejte 45 o. Výsledek můžete vidět na obrázku. Ve skupině Konfigurace na pásu karet klikněte na příkaz Uložit konfiguraci zobrazení. Poznámka Příkaz Uložit konfiguraci zobrazení uloží změny v názvu konfigurace, která je právě zobrazena na pásu karet. Toto je rychlý způsob uložení konfigurace. spse01691 Rozkládání sestav A-33

84 A Cvičení: Rozložení sestavy Krok 8 Animujte rozložení. Poznámka Tvorba animace rozloženého pohledu je jediná část příkazu Animovat, kterou se toto cvičení zabývá. Zvolte kartu Domů fi skupinu Animovat fi Editor animací. Přehled editoru animací. Pravý panel je časovou osou pro každou událost animace. V této sestavě již byl dříve definován motor. Zobrazí se ovládání pro přehrávání animace. Levý panel zobrazuje události animace a pravý zobrazuje panely jejich trvání. Takto můžete definovat a seřadit události animace. Klikněte na příkaz Vlastnosti animace. A-34 Rozkládání sestav spse01691

85 Cvičení: Rozložení sestavy Nastavte hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Klikněte pravým tlačítkem myši na událost Rozložení a poté klikněte na příkaz Upravit definici. spse01691 Rozkládání sestav A-35

86 A Cvičení: Rozložení sestavy Nastavte parametry podle obrázku. Počáteční stav: Rozloženo. Rychlost: Doba trvání rozložení je 5 sekund na událost. Pořadí animace: Začít zevnitř. Klikněte na tlačítko OK. Události rozložení se vyplňují v levém panelu. Poznámka Během animace je možné přibližovat nebo oddalovat a posouvat pohled. Před animací je dobré upravit okno zobrazení tak, aby odpovídalo animaci v pohledu. Chcete-li to provést, vyberte kartu Zobrazení fi skupinu Okno fi Uspořádat a vyberte položku Vodorovně. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přehrát a pozorujte rozložení. Po skončení rozložení klikněte na tlačítko Zastavit na ovladačích animace. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přejít na začátek. A-36 Rozkládání sestav spse01691

87 Cvičení: Rozložení sestavy Nyní změňte pořadí rozložení. Klikněte pravým tlačítkem myši na událost rozložení a poté klikněte na příkaz Upravit definici. Nastavte parametry podle obrázku. Počáteční stav: Složený. Pořadí animace: Začít zevnitř. Klikněte na tlačítko OK. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přehrát a pozorujte rozložení. Po skončení rozložení klikněte na tlačítko Zastavit na ovladačích animace. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přejít na začátek. spse01691 Rozkládání sestav A-37

88 A Cvičení: Rozložení sestavy Nyní změňte pořadí rozložení. Klikněte pravým tlačítkem myši na událost rozložení a poté klikněte na příkaz Upravit definici. Nastavte parametry podle obrázku. Počáteční stav: Složený. Pořadí animace: Začít z venku. Klikněte na tlačítko OK. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přehrát a pozorujte rozložení. Po skončení rozložení klikněte na tlačítko Zastavit na ovladačích animace. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přejít na začátek. A-38 Rozkládání sestav spse01691

89 Cvičení: Rozložení sestavy Chcete-li Editor animací ukončit, klikněte znovu na příkaz Editor animací. Kliknutím na tlačítko Ano uložte změny v aktuální animaci. Krok 9 Aby se všechny šrouby rozložily současně, přesuňte je pro účely animace všechny do stejné skupiny událostí. Ve stromu rozložení vyberte šrouby, které připojují podložky k dolní části skříně. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit ze skupiny událostí. Poznámka Skupina událostí, která tyto šrouby obsahovala byla zrušena, protože už neobsahuje žádné události. Klikněte pravým tlačítkem myši na šrouby a vyberte příkaz Přidat do skupiny událostí. spse01691 Rozkládání sestav A-39

90 A Cvičení: Rozložení sestavy Ve stromu rozložení nebo v grafickém okně vyberte šroub ve skupině, do které tyto šrouby přidáváte. Všechny šrouby nyní patří do stejné skupiny událostí. Klikněte na příkaz Uložit konfiguraci zobrazení. A-40 Rozkládání sestav spse01691

91 Cvičení: Rozložení sestavy Krok 10 Nyní, když jsou všechny šrouby ve stejné skupině událostí, přehrajte znovu animaci a uvidíte jejich chování. Klikněte na příkaz Editor animací. Pomocí změn v konfiguraci aktualizujte animaci. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přehrát a pozorujte rozložení. Po skončení rozložení klikněte na tlačítko Zastavit na ovladačích animace. Poznámka Všimněte si, že se šrouby rozložily současně. Na ovladačích animace klikněte na tlačítko Přejít na konec. Krok 11 Přidejte do rozložení trajektorii pohybu, aby bylo možné ovládat pohyb dolních šroubů. Na ovladačích animace klikněte na příkaz Trajektorie pohybu. spse01691 Rozkládání sestav A-41

92 A Cvičení: Rozložení sestavy Jako komponenty, které se budou pohybovat po trajektorii, vyberte dolní šrouby a klikněte na tlačítko Potvrdit. Na klávesnici stiskněte klávesu X tolikrát, kolikrát je nutné, aby se rovina XY uzamkla podle obrázku. Na panelu příkazu zadejte počet snímků 35. A-42 Rozkládání sestav spse01691

93 Cvičení: Rozložení sestavy Zadejte křivku přibližně podle obrázku a klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Dokončit. Poznámka Křivka je volná 3D prostorová křivka uzamknutá v rovině XY. Vaše výsledky se mohou mírně lišit. Přehrajte animaci. Všimněte si, že se šrouby na začátku animace pohybují po trajektorii. Přetáhněte panel události trajektorie pohybu v časové ose animace co nejdál napravo. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel události a zkontrolujte vlastnosti. Tyto vlastnosti lze v případě potřeby upravit. Spusťte animaci od začátku. Všimněte si, že se šrouby nyní pohybují po trajektorii na konci animace. Zastavte animaci a nastavte ji na začátek. Kliknutím na příkaz Uložit animaci uložte změny. Chcete-li Editor animací ukončit, klikněte na příkaz Editor animací. spse01691 Rozkládání sestav A-43

94 A Cvičení: Rozložení sestavy Tím je cvičení dokončeno. Kliknutím na příkaz Zavřít prostředí VP zavřete modul Vizualizace a prezentace. Uložte sestavu. Souhrn cvičení V tomto cvičení jste pomocí modulu Vizualizace a prezentace rozložili sestavu. Dokončili jste následující úkoly: Pomocí příkazu Automaticky rozložit jste zahájili rozložení. Definovali jste vzdálenosti a směry rozložených součástí podél časové osy. Pomocí příkazu ručního rozložení jste seřadili události rozložení. Seskupili jste součásti a podsestavy a ovládali jejich chování během rozložení a po něm. Vytvořili jste časovou osu animace použitelnou pro pořadí animace. A-44 Rozkládání sestav spse01691

95 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Krok 1 V tomto cvičení otevřete sestavu, pro kterou byl vytvořen rozložený pohled. Upravíte izočáry události, poté je převedete na izočáry poznámek pomocí příkazu Rozložit. V tomto cvičení budou prvky sestavy přemístěny podél izočar asociovaných s těmito prvky. Otevřete sestavu computer_speaker.asm se všemi aktivními součástmi. Na kartě Nástroje ve skupině Prostředí klikněte na možnost Prostředí VP. Na kartě Domů ve skupině Konfigurace klikněte na příkaz Konfigurace zobrazení. spse01691 Rozkládání sestav B-1

96 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte název rozložené konfigurace. Klikněte na tlačítko Použít a poté na Zavřít. Poznámka Izočáry v této konfiguraci zobrazení jsou izočárami události. Krok 2 Pomocí příkazu Přetáhnout komponentu bude upravena izočára události. Klikněte na příkaz Přetáhnout komponentu. B-2 Rozkládání sestav spse01691

97 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte komponentu sestavy woofer_tube1.par podle obrázku a potvrďte ji. Vyberte osu Z a zadejte hodnotu vzdálenosti 50 mm. spse01691 Rozkládání sestav B-3

98 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Kliknutím na výběrový nástroj ukončíte režim přetažení. Izočára byla upravena podle obrázku. Krok 3 Izočára události bude přemístěna. Klikněte na příkaz Upravit. B-4 Rozkládání sestav spse01691

99 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte zobrazenou izočáru. Klikněte na zobrazený úchopový bod. spse01691 Rozkládání sestav B-5

100 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte koncový bod zobrazeného úseku čáry. Izočára bude přemístěna podle obrázku. B-6 Rozkládání sestav spse01691

101 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Uložení konfigurace zobrazení. Krok 4 Izočáry události budou převedeny na izočáry poznámek. Prohlédněte si rozložený strom modelu. Izočáry událostí nejsou v rozloženém stromu modelu zobrazeny. Klikněte na příkaz Rozložit. Prohlédněte si rozložený strom modelu. Izočáry události byly převedeny na izočáry poznámek. Poznámka Izočáry události nebyly odstraněny. Izočáry události jsou uloženy v konfiguraci zobrazení, která byla uložena před rozložením izočar. Konfigurace zobrazení s izočárami poznámek by měla být uložena pod jiným názvem konfigurace zobrazení. spse01691 Rozkládání sestav B-7

102 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Klikněte na příkaz Konfigurace zobrazení. Klikněte na příkaz Nový. Zadejte název poznámka a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Zavřít Poznámka Konfigurace zobrazení obsahující izočáry poznámek byla uložena. Krok 5 Izočára poznámky bude odstraněna a nahrazena novou izočárou poznámky. V rozloženém stromu modelu vyberte izočáru 3. B-8 Rozkládání sestav spse01691

103 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Odstraňte izočáru 3. Poznámka Odstraněná izočára byla připojena k součásti grate2_1.par. Klikněte na příkaz Přetáhnout komponentu. spse01691 Rozkládání sestav B-9

104 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte grate2_1.par a přijměte. Přesuňte grate2_1.par o 300 mm ve směru Y, o 100 ve směru X a 200 mm ve směru Z. B-10 Rozkládání sestav spse01691

105 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vytvoří se nová izočára poznámky. Klikněte na příkaz Kreslit. Bod na izočáře zadejte kliknutím na kruh podle obrázku. spse01691 Rozkládání sestav B-11

106 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Konec izočáry zadejte kliknutím na kruh podle obrázku. B-12 Rozkládání sestav spse01691

107 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Kliknutím na tlačítka Kreslit předchozí a Kreslit další dosáhnete výsledků jako na obrázku. Klikněte na Dokončit a poté klikněte na Zavřít. spse01691 Rozkládání sestav B-13

108 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Byla vytvořena izočára poznámky. Krok 6 Izočára poznámky bude přemístěna. Klikněte na příkaz Upravit. B-14 Rozkládání sestav spse01691

109 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte úchopový bod segmentu podle obrázku. spse01691 Rozkládání sestav B-15

110 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Přetáhněte segment do umístění přibližně podle obrázku. Klikněte na příkaz Rozdělit izočáru. B-16 Rozkládání sestav spse01691

111 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte izočáru nacházející se přibližně v pozici podle obrázku. Klikněte na příkaz Upravit. spse01691 Rozkládání sestav B-17

112 B Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Vyberte úchopový bod segmentu podle obrázku. Přetáhněte segment do umístění přibližně podle obrázku. B-18 Rozkládání sestav spse01691

113 Cvičení: Úprava izočar v rozložené sestavě Uložení konfigurace zobrazení. Zavřete prostředí VP a uložte sestavu. Krok 7 Vytvořte výkresový list pro rozložený pohled. Klikněte na tlačítko aplikace Solid Edge. Poté na Nový > Vytvořit výkres. Při výzvě k zadání výchozí šablony klikněte na tlačítko OK. V průvodci výkresovým pohledem vyberte konfiguraci zobrazení s názvem Poznámka. spse01691 Rozkládání sestav B-19

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více