LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS"

Transkript

1 Czech Society or Nondestructive Testing ND or Saety / DFKTOSKOPI 2010 November 10-12, Hotel ngelo, Pilsen - Czech Republic LOW-NOIS VOLTG ND CHRG PRMPLIFIRS FOR PIZOSNSORS NÍZKOŠUMOVÉ NPOVÉ NÁBOJOVÉ PDZSILOV PRO PIZOSNÍM Jose BJR, Karel HÁJK University o Deence Brno, Dpt. o lectrical ngineering Contact bstract The sensitivity o some applications o the piezo-sensors can be limited by noise o preampliiers in some cases with low external jamming (acoustic emission, ultrasonic measurements, nonlinear ultrasound spectroscopy etc.). customary representation o noise properties o these preampliiers hasn t uniormity and lucidity. Thereore users have problems with comparison o available types. It has more reasons. First, there are used two type s (voltage and charge preampliiers), urther the description o the noise o charge preampliiers is non-uniorm and the noise has a requency dependence. This paper shows an analysis o this problem and suggestion o the uniorm representation o the noise properties. Key words: low-noise preampliier, noise, piezo-sensor, charge ampliier, comparing o noise bstrakt Nkteré aplikace piezosníma v pípadech s malým externím rušením (akustická emise, ultrazvuková mení, nelineární ultrazvuková spektroskopie a pod.) mají citlivost limitovanou šumem pedzesilova. Obvyklé vyjádení šumových vlastností tchto pedzesilova není jednotné a pehledné a bžným uživatelm neumožuje porovnání jednotlivých typ. Dvodem je jednak používání dvou rozdílných typ pedzesilova, (napový a nábojový), dále pak nejednotnost pro vyjadování šumu pro nábojové zesilovae a také kmitotová závislost tohoto šumu. Píspvek ukazuje jak analýzu této problematiky, tak i návrh jednotného vyjádení šumových vlastností. Klíová slova: nízkošumový pedzesilova, šum, piezosenzor, nábojový zesilova, porovnání šumu 1. Úvod V nkterých aplikacích piezosenzor (akustická emise, ultrazvuková mení, nelineární ultrazvuková spektroskopie a pod.) se mže projevovat jen malé externí rušení, takže tyto aplikace mají citlivost limitovanou šumem pedzesilova. Obvyklé vyjádení šumových vlastností tchto pedzesilova není jednotné a pehledné a bžným uživatelm neumožuje porovnání jednotlivých typ. Dvodem je jednak používání dvou rozdílných typ pedzesilova, (napový a nábojový), dále pak nejednotnost pro vyjadování šumu pro nábojové zesilovae a kmitotová závislost tohoto šumu. Výstupní šumové naptí pedzesilovae závisí na mnoha parametrech (zesílení, šíka penášeného pásma B, šumové parametry pedzesilovae, hodnoty prvk a pod). Proto si toto vyjádení šumu maximáln zjednodušíme. Nejjednodušší šumový model napového pedzesilovae pipojeného k piezomnii je uveden na obr. 1. DFKTOSKOPI

2 Zjednodušený model samotného piezomnie se skládá z ekvivalentního bezšumového zdroje signálu U S, z ekvivalentního sériového odporu R s a z ekvivalentní sériové kapacity C s. Vstupní odpor pedzesilovae vyjaduje rezistor R IN a pedzesilova je modelován ideálním bezšumovým zesilovaem, ekvivalentním zdrojem vstupního šumového naptí U nv a ekvivalentním zdrojem šumového proudu n. I Výchozí šumový model lze dále zjednodušit (obr. 1b), když piezomni nahradíme ekvivalentním zdrojem tepelného šumu odporu R S a napový eekt proudového zdroje šumu I n vyjádíme napovým zdrojem šumu U n IZ podle vztahu U n IZ = I n Z, (1) kde Z je celková ekvivalentní impedance pipojení ke vstupu, vyjadující paralelní spojení R IN s C S, vliv sériového odporu R S mžeme zanedbat. Impedanci vyjaduje vztah 1 Z. (2) 1/ RIN jc S Ti sériov spojené napové zdroje lze seíst do jednoho ekvivalentního (obr. 1c) podle vztahu U takže výstupní šumové naptí U nvýst je n U nrs U n IZ U nv, (3) U nvýst = U n. (4) Je zejmé, že namísto asto používaného výstupního šumu U nvýst je výhodnjší vyjadovat ekvivalentní vstupní šumové naptí pedzesilovae U n, protože to není závislé na nastaveném zesílení a výstupní šumové naptí snadno odvodíme pro jakékoliv zesílení podle (4). piezomni R S U S C S R IN U U nv n IZ U nv I n U nvýst U n Rs U nvýst U n U nvýst a) b) c) Obr. 1: a) Zjednodušený šumový model pedzesilovae pipojeného k piezomnii, b) šumové náhradní schéma s ekvivalentními šumovými zdroji naptí (Un Rs- šum odporu zdroje, U n IZ napový eekt proudového zdroje šumu na impedanci pipojené ke vstupu zesilovae), c) šumové náhradní schéma s ekvivalentním šumovým zdrojem naptí (U n ). Fig. 1: a) Simpliied noise model o preampliier or piezo-sensor, b) noise substitution diagram with equivalent noise voltage sources (U n Rs - noise o source resistance, U n IZ voltage eect o noise current source or connected input impedance, c) noise substitution diagram with equivalent noise voltage source (U n ). Další parametr, který komplikuje vyjádení šumových vlastností pedzesilovae je použitá šíka penosového pásma pedzesilovae a navíc se projevuje i závislost hodnoty šumových spektrálních složek na kmitotu. Proto šumové naptí U nv (pop. proud I n ) vyjádíme pomocí napové (proudové) šumové spektrální hustoty nv, která odpovídá hodnot šumového naptí, které projde na daném kmitotu iltrem o šíce pásma 1 Hz. Typická závislost napové spektrální hustoty pro napový šum U nv pedzesilovae je ukázána na obr. 2. Vidíme, že pro kmitotové pásmo cca nad 100 Hz se projevuje jen tepelný 4 DFKTOSKOPI 2010

3 šum ( nvt ) a má konstantní závislost. Celkové naptí pro naznaenou šíku pásma B 2 lze jednoduše vyjádit vztahem U nv nv B 2. (5) Pechodem na šumovou spektrální hustotu nv se jednoduše zbavíme závislosti na vlivu použité šíky pásma a mžeme tak pedzesilova porovnávat pro rzné aplikace nezávisle na použité šíce pásma. Pokud se projeví kmitotová závislost 1/ pro nízké kmitoty (v pásmu B 1 ), lze její projev vypoítat podle vztahu U b nv nv1hz ln, (6) a kde nv1hz je spektrální hustota pro kmitoet 1 Hz a jeho hodnotu vypoteme podle vztahu nv1hz = nv L. Hodnota kmitotu b mže být volena kdekoliv mezi a a lomovým kmitotem L. Podíl píspvk pásem B 1 a B 2 na celkovém šumu záleží na kmitotu lomu (a tím i hodnot nv1hz ) a šíce pásma B 2. Pi velké šíce pásma B 2 a nízké hodnot kmitotu lomu mžeme vliv šumu 1/ zanedbat. Pokud tomu tak není, je potebné oba šumy sítat. Samozejm, pokud po prchodu celým etzcem zpracováváme úzkopásmový signál, vyhodnocujeme šum pro odpovídající pásmo. nv V/Hz [log] a b B 1 B 2 1/ šum 1/ lom (cca Hz) nvt cca 1nV/Hz bílý (tepelný) šum) L [log] Obr. 2 Typická závislost napové spektrální hustoty pro ekvivalentní napový šum pedzesilovae a naznaení šíek pásma v oblasti bílého šumu a šumu 1/. Fig. 2 Typical dependency o voltage spectral density or equivalent voltage noise o preampliier and indication o bands in area o a white noise and 1/ noise. Je tedy zejmé, že pi zjednodušení, kdy neuvažujeme vliv šumu 1/, mžeme vyjádit nezávislé šumové vlastnosti pedzesilovae dvma ísly, a to napovou a proudovou spektrální hustotou nv a ni v typických jednotkách [nv/hz] a [p/hz], jinak musíme brát v úvahu i kmitoet lomu šumu 1/. Výslednou vstupní šumovou napovou spektrální hustotu n dostaneme po vynásobení impedance Z zdroje signálu s proudovou spektrální hustotou I n a po soutu s napovou spektrální hustotou nv. Zde je typické, že pro malou impedanci zdroje signálu pevládá napová, pro vekou impedanci (cca pro Z>10 k) pevládá obvykle proudová spektrální hustota. Z této hodnoty a použité šíky pásma pak jednoduše podle vztahu (5) získáme ekvivalentní vstupní šumové naptí a vynásobením hodnotou použitého zesílení (4) získáme eektivní hodnotu výstupního šumového naptí. Tu lze pevést na hodnotu maximálního špikového naptí (U np-p ) vynásobením konstantou cca 6 [1]. 2. Šum napového a nábojového pedzesilovae pipojeného k piezosenzoru Pro napový zesilova byly vysloveny základní úvahy v úvodní ásti. Nicmén eekt kapacitní impedance zdroje signálu (piezosenzoru) je potebné rozebrat podrobnji a porovnat DFKTOSKOPI

4 tyto vlivy na oba typy pedzesilova. Jejich podrobnjší náhradní schéma pi realizaci s operaními zesilovai (OZ) je uvedeno na obr. 3 i s odpovídajícími vztahy pro zesílení a dolní mezní kmitoet c. napový nábojový R 1 R C C 2 S S US R I U S C K RIN = 1+R 2 / R 1 1 a) c b) 2R ( C C ) IN IN S C K C I = C S / C I 1 c 2R C Obr. 3: Pedzesilovae pro zdroje s kapacitním charakterem výstupní impedance a) základní model napového zesilovae, b) základní model nábojového zesilovae se vztahy pro penos a dolní mezní kmitoet c. Fig. 3: Prempliiers or sources with capacitive source impedance a) basic model o voltage ampliier, b) basic model o charge ampliier with relations or gain and low cut-o requency c. Jak je zejmé, ob zapojení se chovají odlišn. Zisk napového zesilovae je dán pomrem nezávislých odpor a nezávisí na kapacit C S senzoru. Toto zapojení je ale více citlivé na parazitní kapacitu C K v pípad dlouhého pívodu k senzoru. Zesílení nábojového zesilovae je dáno pomrem vnitní kapacity senzoru C S a zptnovazební integraní kapacity C I. Je mén závislé na parazitní kapacit C K pívodního kabelu. Ovšem zptnovazební kapacita musí být -krát nižší než vnitní kapacita zdroje, což mže být technologický problém pro hodnoty C S <30 pf. Podstatné, je, že oba zesilovae musí použít rezistor pro eliminaci svodového proudu. U napového zesilovae je to R IN a u nábojového je to R I. Odpor tchto svodových rezistor musí být nižší než uritá maximální hodnota aby nedošlo k stejnosmrnému zasaturování zesilovae. Vzhledem k minimálním svodovému proudu CMOS vstup OZ (cca 100p) mže být tato hodnota cca 100M až 1GTyto rezistory spolu s kapacitou senzoru C S resp. zptnovazební kapacitou C I vytváejí iltr horní propust, který omezuje penos signál s nízkými kmitoty (obr. 4a). Vztahy pro tyto mezní kmitoty c jsou také uvedeny na obr. 3. Zde mžeme uvažovat dva pípady, a to: a) ob zapojení mají shodný mezní kmitoet c. Pak musí být R I = R IN. b) ob zapojení použijí stejný maximální odpor. Pak napový zesilova bude mít mezní kmitoet c -krát nižší než nábojový zesilova Porovnání šumových vlastností pi shodném dolním mezním kmitotu c. Pro porovnání šumových vlastností vyjdme z pedpokladu shodného dolního mezního kmitotu c (obr. 4 a) a podmínky R I = R IN. (7) Nyní diskutujme výstupní spektrální hustotu šumu zpsobenou napovým šumem nv operaního zesilovae (viz obr. 4.b). U napového zesilovae je to nv, u nábojového pak (+1) nv. Ten pak klesá pod mezním kmitotem c, což nehraje praktickou roli. Podlíme-li I I 6 DFKTOSKOPI 2010

5 tyto hodnoty zesílením, mžeme tedy uvažovat ekvivalentní vstupní napovou spektrální hustotu pedzesilovae jako nv resp. nv (1+1/) pro nábojový. Nyní diskutujme vliv proudového šumu OZ podle vztahu (1). kvivalentní vstupní napovou šumovou spektrální hustotu tak mžeme pro napový zesilova vyjádit vztahem niz. (8) ni / 1/ RIN CS Ku [db] a) c penos nvout nv / Hz nv b) nv napový šum nv (+1) nv nábojový c napový niz nv / Hz nv c) proudový šum I n napový c nábojový 1/ I-U nr nv / Hz d) tepelný šum R nábojový c napový R-U 1/ napový šum nv Obr. 4: Vlastnosti napového a nábojového zesilovae z obr. 2: a) základní penos; napová spektrální hustota b) pro napový šum c) pro proudový šum, d) pro tepelný šum. Fig. 4: Properties o voltage and charge preampliiers rom Fig. 2: a) basic gain; voltage spectral density or b) pro voltage noise c) or curr ent noise, d ) or thermal noise. Pro nábojový zesilova za podmínky >>1 je dominantní impedancí pipojenou ke vstupu OZ kapacita zdroje, takže niz / C. (9) ni S Ze vztah (8) a (9) a obr. 4c plyne, že proudový šum vyvolává pro oba typy zesilova prakticky stejnou závislost ekvivalentní vstupní napové šumové spektrální hustoty (obr. 4.c), mající smrnici 1/ (na rozdíl od blikavého šumu 1/ na obr. 2 zde zpsobené vlivem kmitotové závislosti impedance kapacity C S ) a protínající konstantní závislost ekvivalentního vstupního napového šumu OZ pro kmitoet I-U. Ten lze vyjádit za uritých zjednodušení vztahem ni I U, (10) nv 2C S takže vidíme, že zde hraje dominantní roli krom hodnoty proudového a napového šumu vnitní kapacita zdroje signálu a mžeme íci, že ím je vyšší, tím je vliv proudového šumu nižší. DFKTOSKOPI

6 Posledním významným zdrojem šumu je tepelný šum odpor R IN resp. R I. Pro napový zesilova lze odvodit pro závislost ekvivalentní vstupní napové šumové spektrální hustoty tento vztah 4kTRIN nr, (11) 1 R S 2 INC a pro nábojový zesilova 4kTRI 4kTRIN nr. (12) 1 R 2 1 S 2 ICI RINC Za výchozích podmínek je tedy nábojový zesilova z hlediska tepelného šumu odporu lepší úmrn odmocnin ze zesílení, jak je zejmé i z obr. 4d. Stejn jako u proudového šumu je dominantní závislost šumu 1/ (zde na rozdíl od obr. 2 zpsobeno blokováním tepelného šumu kapacitou C S resp. C I se smrnicí 20 db/dec.) vytváející prseík pro kmitoet R-U, který má ovšem vyšší hodnotu pro napový zesilova než pro nábojový zesilova. Lze je vyjádit ve zjednodušených vztazích. Pro napový zesilova je to R U (13) 2C RIN a pro bod zlomu nábojového zesilovae pak pibližn platí R U (14) 2C RI 2C RIN a je zejmé, že lomový kmitoet R-U a tepelný šum odporu je v pípad nábojového zesilovae -krát nižší než u napového. Celková ekvivalentní napová šumová spektrální hustota je dána soutem všech zdroj šumu podle vztahu n n R n IZ nv, (15) piemž je zejmé, že výsledná závislost se skládá ze dvou ástí, v nichž dominuje vždy jeden zdroj šumu a dlícím kmitotem je R-U nebo I-U. Lze odvodit, že tepelný šum bude dominovat nad proudovým, pokud 4kT 4kT RIN resp. R 2 I. (16) 2 ni ni Nap. pro minimální hodnotu proudového šumu OZ s unipolárním vstupem ni =1Hz musí být svodový odpor R IN <16 G(dostatená rezerva), tudíž je lomový kmitoet výsledné závislosti roven R-U. Ovšem pro astou hodnotu cca ni =10Hz již vychází R IN <160 M, což již mže být pekroeno, a tudíž se již mže podstatn uplatnit proudový šum s odpovídajícím bodem zlomu I-U Porovnání šumových vlastností pi shodných svodových rezistorech Pedchozí východisko shodnosti mezních kmitot c a z nj vyplývající podmínka (7) je málo praktická, obvykle se volí shodný svodový odpor R IN a R I pro nábojový i napový zesilova, a to maximáln možná hodnota. Dsledkem je pak pro stejné zesílení nižší hodnota dolního mezního kmitotu napového zesilovae. Pi porovnání šumových vlastností obou zapojení pi této podmínce (R I = R IN ) se nemní šumové pomry pro napový šum OZ, ale ani pro proudový, protože pro nj dominuje vliv C S. Rozdílný vztah dostaneme pro tepelný šum odporu pro nábojový zesilova 8 DFKTOSKOPI 2010

7 4kTR I nr 2 1 R C /, (17) 2 I S kde po zjednodušení lze odvodit kmitoet prseíku s napovým šumem R U, (18) 2C RI 2C RIN což odpovídá vztahu pro napový zesilova. V tomto pípad se tedy tepelné šumy napového a nábojového zesilovae prakticky neliší a shodné jsou tudíž i kmitoty R-U. 3. Jednotný pístup k hodnocení šumových parametr nábojových a napových pedzesilova v praxi. Z výše uvedené teorie je zejmé, že šum napových a nábojových pedzesilova lze pi znalosti potebných parametr dobe porovnat a zhodnotit, která z možných variant je pro danou aplikaci nejvýhodnjší. Bohužel rzní výrobci udávají šumové parametry rzným zpsobem a ne vždy s dostaujícími inormacemi. Bžné jsou nap. tyto varianty: - výstupní šumové naptí, - výstupní šumový náboj, - rzné ormy vstupní i výstupní ekvivalentní napové spektrální hustoty. Pro urení a porovnání šumových vlastností pedzesilova je nejvýhodnjší a jednoznaná znalost hodnot napové spektrální hustoty nv, proudové spektrální hustoty ni, kapacity uživatelem použitého zdroje signálu C S, svodového odporu R IN a zesílení resp. hodnota R I a C I pro nábojový zesilova (C I urí zesílení pro použité C S ). Hodnota konstantní spektrální hustoty pro > L (viz obr. 2) je tak evidentní z hodnoty nv (viz odstavec za vztahem (7) a obr. 4.b). Z ostatních hodnot lze pak urit kmitoet lomu jako vyšší z hodnot I-U (vztah (10)) a R-U (vztah (18)). Pro použitý senzor je tím dána jednoznan kmitotová závislost šumové spektrální hustoty ve tvaru podle obr. 2. Výstupní šum pro zvolené penosové pásmo a dané zesílení vyplývá ze vztah (4)-(6). V pípad, že je výrobcem pedzesilovae zadán nap. výstupní šum a zesílení, je nutno vyjma pípad, kdy se evidentn neprojevuje 1/ šum (kmitoet lomu L je menší než dolní mezní kmitoet iltrem omezeného a dále propouštného penosového pásma), zadat i další parametry pro urení kmitotu L v závislosti na tom, zda jde o napový i nábojový zesilova (pi mení použitý C S, dále R, C I, ni, nv ). Z tchto hodnot pak postupn dojít podle postupu z pedchozího odstavce k úrovni výstupního šumu pro zvolené C S. V pípad zadané hodnoty šumového náboje (používáno u nábojového zesilovae) pi znalosti kapacity C I pejdeme hodnoty náboje na výstupní naptí podle známého vztahu U=QC. Další postup je pak stejný jako v pedchozím odstavci. 4. Praktické závry k použití a porovnání pedzesilova pro piezosnímae Z rozboru vyplývají následující závry: - Použít senzor s co nejvtší plochou a kapacitou pi zabezpeení dostatené šíky kmitotového pásma senzoru. Tím se zajistí maximální citlivost senzoru, nejmenší hodnota šumu1/ a také minimální citlivost na parazitní kapacity a možnost nejvtšího zesílení nábojovým zesilovaem. DFKTOSKOPI

8 - Napový zesilova použít pro aplikace s relativn krátkým kabelem mezi senzorem a pedzesilovaem a v pípad, kdy potebujeme i co nejnižší dolní mezní kmitoet snímaného signálu. - Nábojový zesilova je výhodnjší použít v pípad delšího pívodního kabelu, kdy se jeho kapacita blíží kapacit snímae. - Z hlediska porovnání šumových vlastností rzných pedzesilova je dobré znát kmitotovou závislost vstupní spektrální napové hustoty i alespo hodnotu ekvivalentní napové šumové spektrální hustoty ( nv ) a kmitotu lomu ( L ). Ovšem toto srovnání je potebné provést pro stejnou kapacitu C s, použitou pi mení namísto senzoru a znát hodnotu zesílení (pro nábojový zesilova tudíž hodnotu C I ) 5. Závr Píspvek ukazuje analýzu šumových vlastností pedzesilova pipojených k piezosenzoru a problematiku jejich porovnání. Porovnává napové i nábojové pedzesilovae a sjednocuje deinici jejich šumových vlastností. Ukazuje, že skutené šumové vlastnosti jsou pro vyšší kmitotová pásma (nad kmitotem lomu L ) dána pevážn hodnotou ekvivalentní šumové napové spektrální hustoty samotného pedzesilovae (nejnižší hodnoty cca 1-3 nvhz). Nicmén pro stední a nižší kmitoty mže úrove šumu podstatn záviset na kapacit C S použitého senzoru a penášeném kmitotovém pásmu, tudíž pro posouzení šumových vlastností pedzesilovae obvykle nestaí jen výrobcem udaná hodnota výstupního šumového naptí [3] pop. v lepším pípad výstupní spektrální napové hustoty [2], ale rozhodující je skutená hodnota lomového kmitotu L pro použitý senzor. Dále z pedloženého rozboru vyplývají možnosti optimalizace z hlediska zlepšování citlivosti, a to pedevším z hlediska volby senzoru a jeho kapacity C S a také vlivu použitého penosového kmitotového pásma, kdy jakékoliv širší pásmo než je potebné mže podstatným zpsobem zvýšit úrove šumu. Tato práce byla realizována s podporou Grantové agentury R pod grantem. 102/09/H074. Literatura: [1] Texas Instruments - Op mp Noise Theory and pplications. [2] PCB Piezotronics - Industrial Charge mpliier Model pd [3] Vallen -coustic mission Preampliiers. [4] HÁJK, K. - ŠIKUL, J.- Tacano, M.- Hashiguchi, S.: Signal to Noise Ratio and Preampliier Noise o Measuring Systems. Proc. o WG 02, Praha, ugust 2002, p [5] ŠIKUL, Jose, ŠTRUNC, Marián, MJZNR, Jií, HÁJK, Karel. lectrical Noise and Sensitivity o Piezoceramic Sensors. NDT IN PROGRS - II, Praha, 2003, CD ROM ISBN DFKTOSKOPI 2010

Defektoskopie 2010, 10. až , Plzeň. Josef BAJER Karel HÁJEK. Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky

Defektoskopie 2010, 10. až , Plzeň. Josef BAJER Karel HÁJEK. Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky Defektoskopie 010, 10. až 1. 11. 010, Plzeň Josef BAJER Karel HÁJEK Univerzita obrany Brno Katedra elektrotechniky OBSAH Úvod Varianty realizované pomocí operačních zesilovačů (OZ) Rezistory pro eliminaci

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise) Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1 1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8 Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky lektronika. Píklady P až P8 Tutor : Dr. ng. Gajdošík Libor Datum : kvten / 5 Student : Hanus Miroslav [HAN76] Forma

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

NÁVRH A REALIZACE VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH OBVODŮ A/D A D/A PŘEVODNÍKU PRO ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

NÁVRH A REALIZACE VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH OBVODŮ A/D A D/A PŘEVODNÍKU PRO ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

STANOVENÍ NEJISTOT PRIMÁRNÍ KALIBRACE SNÍMA AKUSTICKÉ EMISE

STANOVENÍ NEJISTOT PRIMÁRNÍ KALIBRACE SNÍMA AKUSTICKÉ EMISE STANOVENÍ NEJISTOT PRIMÁRNÍ KALIBRACE SNÍMA AKUSTICKÉ EMISE Jií KEPRT, Petr BENEŠ FEKT VUT Brno, Ústav automatizace a micí techniky, R Abstract The paper reviews the background of the primary calibration

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

P EHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU

P EHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU PEHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU Václav Matz, Marcel Kreidl a Radislav Šmíd vmatz@seznam.cz CVUT, FEL, Katedra mení Technická 2, 166 27, Praha Abstrakt: Pi ultrazvukovém testování

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Audio m??ení. 1. Zadání:

Audio m??ení. 1. Zadání: Audio m??ení. Zadání: A. Na p?edloženém stereofonním nf p?edzesilova?i zm??te: a) Amplitudovou frekven?ní charakteristiku nap??ového p?enosu jednoho kanálu zesilova?e A u = f(f) pro výstupní výkon... W.

Více

Jednostupňové zesilovače

Jednostupňové zesilovače Kapitola 2 Jednostupňové zesilovače Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce a převod do tištěné

Více

Digital Electronics. Jaroslav Bernkopf. 17 October 2008

Digital Electronics. Jaroslav Bernkopf. 17 October 2008 Digital Electronics Jaroslav Bernkopf 7 October 2008 . Introduction Úvod. Representation of Values Zobrazení veliin.2 Analogue Representation Analogové zobrazení This is an analogue meter. Toto je analogový

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze M8ZS Zpracování a digitalizace analogových signálů oc. ng. Jose Vedral, Sc Katedra měření, FEL, V v Praze Evropský sociální ond Praha & E: nvestjeme do vaší bdocnosti M8ZS_ Zpracování a digitalizace analogových

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKANÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY NÁVRH NÍZKOFREKVENNÍHO ZESILOVAE PRO ZVUKOVOU KARTU PC BAKALÁSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE PETR

Více

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole Historie Staréecko: elektrizace tením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec pitahuje železo Hans Christian Oersted objevil souvislost mezi elektinou a magnetismem procházející proud vytváí magnetické

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČNÍ TCHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVRSITY OF TCHNOLOGY FAKULTA LKTROTCHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TCHNOLOGIÍ ÚSTAV LKTRONRGTIKY FACULTY OF LCTRICAL NGINRING AND COMMUNICATION DPARTMNT OF LCTRICAL POWR NGINRING

Více

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí 1. Zadání A. Na soustav? sí?ový transformátor - m?stkový usm?r?ova? - filtr prove?te tato m??ení: a) pomocí dvoukanálového osciloskopu zobrazte sou?asn??asový

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Diplomová práce. Soubor p ípravk pro výuku

Diplomová práce. Soubor p ípravk pro výuku Diplomová práce Soubor pípravk pro výuku Tomáš Konený 008 Tomáš Konený - 1 - Tomáš Konený - - Tomáš Konený Anotace Tato diplomová práce se zabývá návrhem pípravk pro výuku, které budou posléze využity

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní)

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní) Typ: MTI 103 - pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní) Popis funkce: vstupní signál je galvanicky oddlen micím transformátorem uvnit pevodníku. Dále je usmrnn a vyfiltrován. Výstup

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

ADAPTIVNÍ POTLAOVÁNÍ OZVNY V TELEKOMUNIKACÍCH

ADAPTIVNÍ POTLAOVÁNÍ OZVNY V TELEKOMUNIKACÍCH ADAPTIVNÍ POTLAOVÁNÍ OZVNY V TELEKOMUNIKACÍCH K. Uhlá, H. Bhan, J. ezá SITRONICS TS Abstrakt Práce se zabývá konstrukcí zaízení pro potlaování akustické ozvny (EC) se specifiky pro telekomunikace. Je zde

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Vlastnosti a modelování aditivního

Vlastnosti a modelování aditivního Vlastnosti a modelování aditivního bílého šumu s normálním rozdělením kacmarp@fel.cvut.cz verze: 0090913 1 Bílý šum s normálním rozdělením V této kapitole se budeme zabývat reálným gaussovským šumem n(t),

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ KOEKTOY FEKVENČNÍ CHAAKTEISTIKY NFZ Korektory mohou ungovat jako pasivní nebo aktivní. Pasivní korektory jsou zapojeny přímo v cestě n signálu, aktivní korektory se skládají ze zesilovače v přímé cestě

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

LEMOVÁNÍ I ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

LEMOVÁNÍ I ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souástí z plechu metodou lemování. Pro tváení souástí byl v pípad lemování otvor použit

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Darlingtonovo zapojení

Darlingtonovo zapojení Tento dokument slouží pouze pro studijní účely studentům ČVUT FEL, zejména v předmětu X31ELO Dokument nemá konečnou podobu a může se časem upravovat a doplňovat Uživatel může dokument použít pouze pro

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Digitální ortofoto. struná teorie

Digitální ortofoto. struná teorie Digitální ortofoto struná teorie Hoda J. VII 2004 Obsah 1. Pekreslení leteckých snímk... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Teorie, metody ešení... 2 1.2.1. Pekreslení snímk na pekreslovaích... 2 1.2.2. Diferenciální

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více