LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS"

Transkript

1 Czech Society or Nondestructive Testing ND or Saety / DFKTOSKOPI 2010 November 10-12, Hotel ngelo, Pilsen - Czech Republic LOW-NOIS VOLTG ND CHRG PRMPLIFIRS FOR PIZOSNSORS NÍZKOŠUMOVÉ NPOVÉ NÁBOJOVÉ PDZSILOV PRO PIZOSNÍM Jose BJR, Karel HÁJK University o Deence Brno, Dpt. o lectrical ngineering Contact bstract The sensitivity o some applications o the piezo-sensors can be limited by noise o preampliiers in some cases with low external jamming (acoustic emission, ultrasonic measurements, nonlinear ultrasound spectroscopy etc.). customary representation o noise properties o these preampliiers hasn t uniormity and lucidity. Thereore users have problems with comparison o available types. It has more reasons. First, there are used two type s (voltage and charge preampliiers), urther the description o the noise o charge preampliiers is non-uniorm and the noise has a requency dependence. This paper shows an analysis o this problem and suggestion o the uniorm representation o the noise properties. Key words: low-noise preampliier, noise, piezo-sensor, charge ampliier, comparing o noise bstrakt Nkteré aplikace piezosníma v pípadech s malým externím rušením (akustická emise, ultrazvuková mení, nelineární ultrazvuková spektroskopie a pod.) mají citlivost limitovanou šumem pedzesilova. Obvyklé vyjádení šumových vlastností tchto pedzesilova není jednotné a pehledné a bžným uživatelm neumožuje porovnání jednotlivých typ. Dvodem je jednak používání dvou rozdílných typ pedzesilova, (napový a nábojový), dále pak nejednotnost pro vyjadování šumu pro nábojové zesilovae a také kmitotová závislost tohoto šumu. Píspvek ukazuje jak analýzu této problematiky, tak i návrh jednotného vyjádení šumových vlastností. Klíová slova: nízkošumový pedzesilova, šum, piezosenzor, nábojový zesilova, porovnání šumu 1. Úvod V nkterých aplikacích piezosenzor (akustická emise, ultrazvuková mení, nelineární ultrazvuková spektroskopie a pod.) se mže projevovat jen malé externí rušení, takže tyto aplikace mají citlivost limitovanou šumem pedzesilova. Obvyklé vyjádení šumových vlastností tchto pedzesilova není jednotné a pehledné a bžným uživatelm neumožuje porovnání jednotlivých typ. Dvodem je jednak používání dvou rozdílných typ pedzesilova, (napový a nábojový), dále pak nejednotnost pro vyjadování šumu pro nábojové zesilovae a kmitotová závislost tohoto šumu. Výstupní šumové naptí pedzesilovae závisí na mnoha parametrech (zesílení, šíka penášeného pásma B, šumové parametry pedzesilovae, hodnoty prvk a pod). Proto si toto vyjádení šumu maximáln zjednodušíme. Nejjednodušší šumový model napového pedzesilovae pipojeného k piezomnii je uveden na obr. 1. DFKTOSKOPI

2 Zjednodušený model samotného piezomnie se skládá z ekvivalentního bezšumového zdroje signálu U S, z ekvivalentního sériového odporu R s a z ekvivalentní sériové kapacity C s. Vstupní odpor pedzesilovae vyjaduje rezistor R IN a pedzesilova je modelován ideálním bezšumovým zesilovaem, ekvivalentním zdrojem vstupního šumového naptí U nv a ekvivalentním zdrojem šumového proudu n. I Výchozí šumový model lze dále zjednodušit (obr. 1b), když piezomni nahradíme ekvivalentním zdrojem tepelného šumu odporu R S a napový eekt proudového zdroje šumu I n vyjádíme napovým zdrojem šumu U n IZ podle vztahu U n IZ = I n Z, (1) kde Z je celková ekvivalentní impedance pipojení ke vstupu, vyjadující paralelní spojení R IN s C S, vliv sériového odporu R S mžeme zanedbat. Impedanci vyjaduje vztah 1 Z. (2) 1/ RIN jc S Ti sériov spojené napové zdroje lze seíst do jednoho ekvivalentního (obr. 1c) podle vztahu U takže výstupní šumové naptí U nvýst je n U nrs U n IZ U nv, (3) U nvýst = U n. (4) Je zejmé, že namísto asto používaného výstupního šumu U nvýst je výhodnjší vyjadovat ekvivalentní vstupní šumové naptí pedzesilovae U n, protože to není závislé na nastaveném zesílení a výstupní šumové naptí snadno odvodíme pro jakékoliv zesílení podle (4). piezomni R S U S C S R IN U U nv n IZ U nv I n U nvýst U n Rs U nvýst U n U nvýst a) b) c) Obr. 1: a) Zjednodušený šumový model pedzesilovae pipojeného k piezomnii, b) šumové náhradní schéma s ekvivalentními šumovými zdroji naptí (Un Rs- šum odporu zdroje, U n IZ napový eekt proudového zdroje šumu na impedanci pipojené ke vstupu zesilovae), c) šumové náhradní schéma s ekvivalentním šumovým zdrojem naptí (U n ). Fig. 1: a) Simpliied noise model o preampliier or piezo-sensor, b) noise substitution diagram with equivalent noise voltage sources (U n Rs - noise o source resistance, U n IZ voltage eect o noise current source or connected input impedance, c) noise substitution diagram with equivalent noise voltage source (U n ). Další parametr, který komplikuje vyjádení šumových vlastností pedzesilovae je použitá šíka penosového pásma pedzesilovae a navíc se projevuje i závislost hodnoty šumových spektrálních složek na kmitotu. Proto šumové naptí U nv (pop. proud I n ) vyjádíme pomocí napové (proudové) šumové spektrální hustoty nv, která odpovídá hodnot šumového naptí, které projde na daném kmitotu iltrem o šíce pásma 1 Hz. Typická závislost napové spektrální hustoty pro napový šum U nv pedzesilovae je ukázána na obr. 2. Vidíme, že pro kmitotové pásmo cca nad 100 Hz se projevuje jen tepelný 4 DFKTOSKOPI 2010

3 šum ( nvt ) a má konstantní závislost. Celkové naptí pro naznaenou šíku pásma B 2 lze jednoduše vyjádit vztahem U nv nv B 2. (5) Pechodem na šumovou spektrální hustotu nv se jednoduše zbavíme závislosti na vlivu použité šíky pásma a mžeme tak pedzesilova porovnávat pro rzné aplikace nezávisle na použité šíce pásma. Pokud se projeví kmitotová závislost 1/ pro nízké kmitoty (v pásmu B 1 ), lze její projev vypoítat podle vztahu U b nv nv1hz ln, (6) a kde nv1hz je spektrální hustota pro kmitoet 1 Hz a jeho hodnotu vypoteme podle vztahu nv1hz = nv L. Hodnota kmitotu b mže být volena kdekoliv mezi a a lomovým kmitotem L. Podíl píspvk pásem B 1 a B 2 na celkovém šumu záleží na kmitotu lomu (a tím i hodnot nv1hz ) a šíce pásma B 2. Pi velké šíce pásma B 2 a nízké hodnot kmitotu lomu mžeme vliv šumu 1/ zanedbat. Pokud tomu tak není, je potebné oba šumy sítat. Samozejm, pokud po prchodu celým etzcem zpracováváme úzkopásmový signál, vyhodnocujeme šum pro odpovídající pásmo. nv V/Hz [log] a b B 1 B 2 1/ šum 1/ lom (cca Hz) nvt cca 1nV/Hz bílý (tepelný) šum) L [log] Obr. 2 Typická závislost napové spektrální hustoty pro ekvivalentní napový šum pedzesilovae a naznaení šíek pásma v oblasti bílého šumu a šumu 1/. Fig. 2 Typical dependency o voltage spectral density or equivalent voltage noise o preampliier and indication o bands in area o a white noise and 1/ noise. Je tedy zejmé, že pi zjednodušení, kdy neuvažujeme vliv šumu 1/, mžeme vyjádit nezávislé šumové vlastnosti pedzesilovae dvma ísly, a to napovou a proudovou spektrální hustotou nv a ni v typických jednotkách [nv/hz] a [p/hz], jinak musíme brát v úvahu i kmitoet lomu šumu 1/. Výslednou vstupní šumovou napovou spektrální hustotu n dostaneme po vynásobení impedance Z zdroje signálu s proudovou spektrální hustotou I n a po soutu s napovou spektrální hustotou nv. Zde je typické, že pro malou impedanci zdroje signálu pevládá napová, pro vekou impedanci (cca pro Z>10 k) pevládá obvykle proudová spektrální hustota. Z této hodnoty a použité šíky pásma pak jednoduše podle vztahu (5) získáme ekvivalentní vstupní šumové naptí a vynásobením hodnotou použitého zesílení (4) získáme eektivní hodnotu výstupního šumového naptí. Tu lze pevést na hodnotu maximálního špikového naptí (U np-p ) vynásobením konstantou cca 6 [1]. 2. Šum napového a nábojového pedzesilovae pipojeného k piezosenzoru Pro napový zesilova byly vysloveny základní úvahy v úvodní ásti. Nicmén eekt kapacitní impedance zdroje signálu (piezosenzoru) je potebné rozebrat podrobnji a porovnat DFKTOSKOPI

4 tyto vlivy na oba typy pedzesilova. Jejich podrobnjší náhradní schéma pi realizaci s operaními zesilovai (OZ) je uvedeno na obr. 3 i s odpovídajícími vztahy pro zesílení a dolní mezní kmitoet c. napový nábojový R 1 R C C 2 S S US R I U S C K RIN = 1+R 2 / R 1 1 a) c b) 2R ( C C ) IN IN S C K C I = C S / C I 1 c 2R C Obr. 3: Pedzesilovae pro zdroje s kapacitním charakterem výstupní impedance a) základní model napového zesilovae, b) základní model nábojového zesilovae se vztahy pro penos a dolní mezní kmitoet c. Fig. 3: Prempliiers or sources with capacitive source impedance a) basic model o voltage ampliier, b) basic model o charge ampliier with relations or gain and low cut-o requency c. Jak je zejmé, ob zapojení se chovají odlišn. Zisk napového zesilovae je dán pomrem nezávislých odpor a nezávisí na kapacit C S senzoru. Toto zapojení je ale více citlivé na parazitní kapacitu C K v pípad dlouhého pívodu k senzoru. Zesílení nábojového zesilovae je dáno pomrem vnitní kapacity senzoru C S a zptnovazební integraní kapacity C I. Je mén závislé na parazitní kapacit C K pívodního kabelu. Ovšem zptnovazební kapacita musí být -krát nižší než vnitní kapacita zdroje, což mže být technologický problém pro hodnoty C S <30 pf. Podstatné, je, že oba zesilovae musí použít rezistor pro eliminaci svodového proudu. U napového zesilovae je to R IN a u nábojového je to R I. Odpor tchto svodových rezistor musí být nižší než uritá maximální hodnota aby nedošlo k stejnosmrnému zasaturování zesilovae. Vzhledem k minimálním svodovému proudu CMOS vstup OZ (cca 100p) mže být tato hodnota cca 100M až 1GTyto rezistory spolu s kapacitou senzoru C S resp. zptnovazební kapacitou C I vytváejí iltr horní propust, který omezuje penos signál s nízkými kmitoty (obr. 4a). Vztahy pro tyto mezní kmitoty c jsou také uvedeny na obr. 3. Zde mžeme uvažovat dva pípady, a to: a) ob zapojení mají shodný mezní kmitoet c. Pak musí být R I = R IN. b) ob zapojení použijí stejný maximální odpor. Pak napový zesilova bude mít mezní kmitoet c -krát nižší než nábojový zesilova Porovnání šumových vlastností pi shodném dolním mezním kmitotu c. Pro porovnání šumových vlastností vyjdme z pedpokladu shodného dolního mezního kmitotu c (obr. 4 a) a podmínky R I = R IN. (7) Nyní diskutujme výstupní spektrální hustotu šumu zpsobenou napovým šumem nv operaního zesilovae (viz obr. 4.b). U napového zesilovae je to nv, u nábojového pak (+1) nv. Ten pak klesá pod mezním kmitotem c, což nehraje praktickou roli. Podlíme-li I I 6 DFKTOSKOPI 2010

5 tyto hodnoty zesílením, mžeme tedy uvažovat ekvivalentní vstupní napovou spektrální hustotu pedzesilovae jako nv resp. nv (1+1/) pro nábojový. Nyní diskutujme vliv proudového šumu OZ podle vztahu (1). kvivalentní vstupní napovou šumovou spektrální hustotu tak mžeme pro napový zesilova vyjádit vztahem niz. (8) ni / 1/ RIN CS Ku [db] a) c penos nvout nv / Hz nv b) nv napový šum nv (+1) nv nábojový c napový niz nv / Hz nv c) proudový šum I n napový c nábojový 1/ I-U nr nv / Hz d) tepelný šum R nábojový c napový R-U 1/ napový šum nv Obr. 4: Vlastnosti napového a nábojového zesilovae z obr. 2: a) základní penos; napová spektrální hustota b) pro napový šum c) pro proudový šum, d) pro tepelný šum. Fig. 4: Properties o voltage and charge preampliiers rom Fig. 2: a) basic gain; voltage spectral density or b) pro voltage noise c) or curr ent noise, d ) or thermal noise. Pro nábojový zesilova za podmínky >>1 je dominantní impedancí pipojenou ke vstupu OZ kapacita zdroje, takže niz / C. (9) ni S Ze vztah (8) a (9) a obr. 4c plyne, že proudový šum vyvolává pro oba typy zesilova prakticky stejnou závislost ekvivalentní vstupní napové šumové spektrální hustoty (obr. 4.c), mající smrnici 1/ (na rozdíl od blikavého šumu 1/ na obr. 2 zde zpsobené vlivem kmitotové závislosti impedance kapacity C S ) a protínající konstantní závislost ekvivalentního vstupního napového šumu OZ pro kmitoet I-U. Ten lze vyjádit za uritých zjednodušení vztahem ni I U, (10) nv 2C S takže vidíme, že zde hraje dominantní roli krom hodnoty proudového a napového šumu vnitní kapacita zdroje signálu a mžeme íci, že ím je vyšší, tím je vliv proudového šumu nižší. DFKTOSKOPI

6 Posledním významným zdrojem šumu je tepelný šum odpor R IN resp. R I. Pro napový zesilova lze odvodit pro závislost ekvivalentní vstupní napové šumové spektrální hustoty tento vztah 4kTRIN nr, (11) 1 R S 2 INC a pro nábojový zesilova 4kTRI 4kTRIN nr. (12) 1 R 2 1 S 2 ICI RINC Za výchozích podmínek je tedy nábojový zesilova z hlediska tepelného šumu odporu lepší úmrn odmocnin ze zesílení, jak je zejmé i z obr. 4d. Stejn jako u proudového šumu je dominantní závislost šumu 1/ (zde na rozdíl od obr. 2 zpsobeno blokováním tepelného šumu kapacitou C S resp. C I se smrnicí 20 db/dec.) vytváející prseík pro kmitoet R-U, který má ovšem vyšší hodnotu pro napový zesilova než pro nábojový zesilova. Lze je vyjádit ve zjednodušených vztazích. Pro napový zesilova je to R U (13) 2C RIN a pro bod zlomu nábojového zesilovae pak pibližn platí R U (14) 2C RI 2C RIN a je zejmé, že lomový kmitoet R-U a tepelný šum odporu je v pípad nábojového zesilovae -krát nižší než u napového. Celková ekvivalentní napová šumová spektrální hustota je dána soutem všech zdroj šumu podle vztahu n n R n IZ nv, (15) piemž je zejmé, že výsledná závislost se skládá ze dvou ástí, v nichž dominuje vždy jeden zdroj šumu a dlícím kmitotem je R-U nebo I-U. Lze odvodit, že tepelný šum bude dominovat nad proudovým, pokud 4kT 4kT RIN resp. R 2 I. (16) 2 ni ni Nap. pro minimální hodnotu proudového šumu OZ s unipolárním vstupem ni =1Hz musí být svodový odpor R IN <16 G(dostatená rezerva), tudíž je lomový kmitoet výsledné závislosti roven R-U. Ovšem pro astou hodnotu cca ni =10Hz již vychází R IN <160 M, což již mže být pekroeno, a tudíž se již mže podstatn uplatnit proudový šum s odpovídajícím bodem zlomu I-U Porovnání šumových vlastností pi shodných svodových rezistorech Pedchozí východisko shodnosti mezních kmitot c a z nj vyplývající podmínka (7) je málo praktická, obvykle se volí shodný svodový odpor R IN a R I pro nábojový i napový zesilova, a to maximáln možná hodnota. Dsledkem je pak pro stejné zesílení nižší hodnota dolního mezního kmitotu napového zesilovae. Pi porovnání šumových vlastností obou zapojení pi této podmínce (R I = R IN ) se nemní šumové pomry pro napový šum OZ, ale ani pro proudový, protože pro nj dominuje vliv C S. Rozdílný vztah dostaneme pro tepelný šum odporu pro nábojový zesilova 8 DFKTOSKOPI 2010

7 4kTR I nr 2 1 R C /, (17) 2 I S kde po zjednodušení lze odvodit kmitoet prseíku s napovým šumem R U, (18) 2C RI 2C RIN což odpovídá vztahu pro napový zesilova. V tomto pípad se tedy tepelné šumy napového a nábojového zesilovae prakticky neliší a shodné jsou tudíž i kmitoty R-U. 3. Jednotný pístup k hodnocení šumových parametr nábojových a napových pedzesilova v praxi. Z výše uvedené teorie je zejmé, že šum napových a nábojových pedzesilova lze pi znalosti potebných parametr dobe porovnat a zhodnotit, která z možných variant je pro danou aplikaci nejvýhodnjší. Bohužel rzní výrobci udávají šumové parametry rzným zpsobem a ne vždy s dostaujícími inormacemi. Bžné jsou nap. tyto varianty: - výstupní šumové naptí, - výstupní šumový náboj, - rzné ormy vstupní i výstupní ekvivalentní napové spektrální hustoty. Pro urení a porovnání šumových vlastností pedzesilova je nejvýhodnjší a jednoznaná znalost hodnot napové spektrální hustoty nv, proudové spektrální hustoty ni, kapacity uživatelem použitého zdroje signálu C S, svodového odporu R IN a zesílení resp. hodnota R I a C I pro nábojový zesilova (C I urí zesílení pro použité C S ). Hodnota konstantní spektrální hustoty pro > L (viz obr. 2) je tak evidentní z hodnoty nv (viz odstavec za vztahem (7) a obr. 4.b). Z ostatních hodnot lze pak urit kmitoet lomu jako vyšší z hodnot I-U (vztah (10)) a R-U (vztah (18)). Pro použitý senzor je tím dána jednoznan kmitotová závislost šumové spektrální hustoty ve tvaru podle obr. 2. Výstupní šum pro zvolené penosové pásmo a dané zesílení vyplývá ze vztah (4)-(6). V pípad, že je výrobcem pedzesilovae zadán nap. výstupní šum a zesílení, je nutno vyjma pípad, kdy se evidentn neprojevuje 1/ šum (kmitoet lomu L je menší než dolní mezní kmitoet iltrem omezeného a dále propouštného penosového pásma), zadat i další parametry pro urení kmitotu L v závislosti na tom, zda jde o napový i nábojový zesilova (pi mení použitý C S, dále R, C I, ni, nv ). Z tchto hodnot pak postupn dojít podle postupu z pedchozího odstavce k úrovni výstupního šumu pro zvolené C S. V pípad zadané hodnoty šumového náboje (používáno u nábojového zesilovae) pi znalosti kapacity C I pejdeme hodnoty náboje na výstupní naptí podle známého vztahu U=QC. Další postup je pak stejný jako v pedchozím odstavci. 4. Praktické závry k použití a porovnání pedzesilova pro piezosnímae Z rozboru vyplývají následující závry: - Použít senzor s co nejvtší plochou a kapacitou pi zabezpeení dostatené šíky kmitotového pásma senzoru. Tím se zajistí maximální citlivost senzoru, nejmenší hodnota šumu1/ a také minimální citlivost na parazitní kapacity a možnost nejvtšího zesílení nábojovým zesilovaem. DFKTOSKOPI

8 - Napový zesilova použít pro aplikace s relativn krátkým kabelem mezi senzorem a pedzesilovaem a v pípad, kdy potebujeme i co nejnižší dolní mezní kmitoet snímaného signálu. - Nábojový zesilova je výhodnjší použít v pípad delšího pívodního kabelu, kdy se jeho kapacita blíží kapacit snímae. - Z hlediska porovnání šumových vlastností rzných pedzesilova je dobré znát kmitotovou závislost vstupní spektrální napové hustoty i alespo hodnotu ekvivalentní napové šumové spektrální hustoty ( nv ) a kmitotu lomu ( L ). Ovšem toto srovnání je potebné provést pro stejnou kapacitu C s, použitou pi mení namísto senzoru a znát hodnotu zesílení (pro nábojový zesilova tudíž hodnotu C I ) 5. Závr Píspvek ukazuje analýzu šumových vlastností pedzesilova pipojených k piezosenzoru a problematiku jejich porovnání. Porovnává napové i nábojové pedzesilovae a sjednocuje deinici jejich šumových vlastností. Ukazuje, že skutené šumové vlastnosti jsou pro vyšší kmitotová pásma (nad kmitotem lomu L ) dána pevážn hodnotou ekvivalentní šumové napové spektrální hustoty samotného pedzesilovae (nejnižší hodnoty cca 1-3 nvhz). Nicmén pro stední a nižší kmitoty mže úrove šumu podstatn záviset na kapacit C S použitého senzoru a penášeném kmitotovém pásmu, tudíž pro posouzení šumových vlastností pedzesilovae obvykle nestaí jen výrobcem udaná hodnota výstupního šumového naptí [3] pop. v lepším pípad výstupní spektrální napové hustoty [2], ale rozhodující je skutená hodnota lomového kmitotu L pro použitý senzor. Dále z pedloženého rozboru vyplývají možnosti optimalizace z hlediska zlepšování citlivosti, a to pedevším z hlediska volby senzoru a jeho kapacity C S a také vlivu použitého penosového kmitotového pásma, kdy jakékoliv širší pásmo než je potebné mže podstatným zpsobem zvýšit úrove šumu. Tato práce byla realizována s podporou Grantové agentury R pod grantem. 102/09/H074. Literatura: [1] Texas Instruments - Op mp Noise Theory and pplications. [2] PCB Piezotronics - Industrial Charge mpliier Model pd [3] Vallen -coustic mission Preampliiers. [4] HÁJK, K. - ŠIKUL, J.- Tacano, M.- Hashiguchi, S.: Signal to Noise Ratio and Preampliier Noise o Measuring Systems. Proc. o WG 02, Praha, ugust 2002, p [5] ŠIKUL, Jose, ŠTRUNC, Marián, MJZNR, Jií, HÁJK, Karel. lectrical Noise and Sensitivity o Piezoceramic Sensors. NDT IN PROGRS - II, Praha, 2003, CD ROM ISBN DFKTOSKOPI 2010

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

P EHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU

P EHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU PEHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FILTRACI ULTRAZVUKOVÝCH SIGNÁLU Václav Matz, Marcel Kreidl a Radislav Šmíd vmatz@seznam.cz CVUT, FEL, Katedra mení Technická 2, 166 27, Praha Abstrakt: Pi ultrazvukovém testování

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 211 November 9-11, 211 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic POROVNÁNÍ DETEKCE VNITŘNÍCH VAD MRAZEM POŠKOZENÝCH STŘEŠNÍCH

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Algebra blokových schémat Osnova kurzu

Algebra blokových schémat Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1 Osnova

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Jindich Petruška, Jaroslav Horský, Lukáš Vavreka FSI VUT v Brn Na píkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profil je ilustrován postup pi návrhu

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ří í š Š í š ří ň Š ř é š ů é ů ž í Š íž ů í í ú í ú ř í ň íš é é Íť š Ž ů š Ž ú ý ž ří í š ů ů š í é š ů ž é ř ř ř í Ú ý ří é é í í ů ý í ř é ó Ž í í é é í í ř ší íž ř š é ů é ť ý ú ř ř š í í í ů Ž š

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

RLC obvody Jaroslav Reichl, 2006

RLC obvody Jaroslav Reichl, 2006 obvody Jaroslav eichl, 6 obvody obvody e název pro obvody, které sou pipoeny ke zdroi stídavého naptí a které sou obecn tvoeny rezistore o odporu, ideální cívkou s indukností a ideální kondenzátore s kapacitou

Více

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

OBVODY TTL a CMOS. Úvod OBVODY TTL a CMOS Úvod Tato úloha si klade za cíl seznámení se strukturou základních logických obvodů technologie TTL a CMOS, seznámení s jejich funkcí, vlastnostmi, základními charakteristikami a parametry.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více