Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici"

Transkript

1 Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV Zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác z problematiky úpolov, vydaný z grantovej úlohy KEGA 3/607/08

2 Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát Vít Michal - Šalplachtová Pavla Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita Klíčová slova: úpolové sporty, bojová umění, budó, aikibudó, pohybová zátěž, pády, páky Úvod Pravidelná sportovní aktivita vede k adaptaci organizmu na zátěž, přičemž různé pohybové aktivity zatěžují organizmus odlišným způsobem. Úpoly patří ke sportům s nejvšestrannějším působením na lidský organismus. Některé úpolové sporty jako sumó nebo zápas rozvíjí především silové schopnosti, jiné jako karate či taekwondo schopnosti rychlostní. V současném světě existuje celá řada úpolových sportů, které jsou různou měrou zapojeny do sportovního hnutí. Každý z nich má zcela specifické účinky na lidský organismus. Pro většinu úpolových sportů je signifikantní rozvoj koordinačních schopností. Jedná se zejména o statickou a dynamickou rovnovážnou schopnost v různých polohách, orientaci v prostoru často v bezoporových fázích, kinesteticko diferenciační schopnost atd. Mezi další schopnosti rozvíjené úpoly patří např. taktilní a proprioceptivní citlivost či specifická kloubní pohyblivost (Ďurech, 993). Rozvíjením kondice žáků mladšího školního věku s využitím úpolových cvičení se zabýval Adamčák (2004). Podle charakteru a objemu tělesné zátěže dosahuje energetická náročnost úpolových disciplín různé úrovně. Při soutěžích v různých úpolových sportech se jedná o acyklické aktivity s převážně anaerobním krytím energetického výdeje. U nesoutěžních komplexně rozvíjejících úpolových systémů předpokládáme převážně aerobní krytí energetického výdaje. Jedním z komplexně rozvíjejících úpolových sportů rozvíjejících koordinační schopnosti a kloubní pohyblivost je aikibudó. Jedná se o nesoutěžní bojové umění pěstované pro osobní rozvoj cvičenců (Reguli, 200, Vít, 200). Problém Úvahy o fyziologických účincích cvičení aikibudó nás vedly k uskutečnění šetření, které mělo za cíl zjistit četnost vybraných pohybů v tréninku aikibudó, u kterých předpokládáme 66

3 specifické účinky na pohybový aparát člověka. Získaná data se stanou základem pro rozvahu o tréninkových metodách v aikibudó a eventuelní kompenzaci zatížení cvičenců. Uvedené hodnoty získané šetřením v tréninku aikibudó sice vypovídají konkrétně o tomto systému, v obdobné míře jsou však platná i pro jiné úpolové disciplíny, které mají podobný charakter pohybu nebo tréninkových metod. V prvé řadě se to týká aikidó, dále pak některých škol džúdžucu eventuelně jiných systémů vyžívajících zejména technik pák (Šalplachtová, 2006). Cíl Cílem práce je zjištění četnosti vybraných pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát. Metodika Pro splnění cíle práce jsme zvolili následující úkoly. Na základě pilotážního průzkumu několika tréninkových jednotek (TJ) jsme zvolili sledované kategorie jevů, tedy konkrétní pohyby v tréninku aikibudó. Vytvořili jsme výzkumný nástroj záznamový arch pro záznam zvolených pohybů. Zvolili jsme výzkumný soubor 3 cvičenců aikibudó a jako minimum pro využití dat získaných za jejich osoby, jsme zvolili 0 TJ. V předvýzkumu jsme zaznamenali jednu TJ, analyzovali její záznam a ověřili tak funkčnost záznamového archu. V následujícím období leden až únor 2006 jsme pomocí videokamery Panasonic NV-GSEG zaznamenali TJ. Postupně jsme převedli všechna získaná data do formátu DVD a metodou nepřímého pozorování jsme analyzovali záznamy TJ a zaznamenali četnost sledovaných pohybů do záznamových archů. Charakteristika aikibudó z fyziologického hlediska Aikibudó je acyklická pohybová aktivity zahrnující různé druhy přemístění, pádů, pák na segmenty končetin a páteře. Z hlediska funkční a metabolické charakteristiky lze předpokládat, že většina základních technik je prováděna v aerobním a jen výjimečně v krátkodobě anaerobním alaktátovém typu metabolického krytí. Frekvence dýchání se při akcích mění v závislosti na rytmu pohybu. Závěrečná část pohybu je prováděna s výdechem, což je společné pro všechna bojová umění (Heller, 996). Vytrvalostní anaerobní schopnost uplatňovaná při velmi intenzivní práci na hranici maxima do 3 minut je v aikibudó využívána při cvičení rychlého randori. Aerobní vytrvalostní schopnost je schopnost absolvovat intenzivně celý trénink aikibudó v délce, 2 hodiny. 67

4 Abychom se mohli zabývat úpolovými disciplínami komplexně, v našem případě bojovým uměním aikibudó, je třeba znát i specifika zatížení pohybového aparátu při jejich tréninku. Lze předpokládat, že časté otřesy způsobené pádem těla na tatami způsobují otřesy vnitřních orgánů, aktivního i pasivního pohybové aparátu. Podobně lze usuzovat o účinku pák na kloubní spojení. Je zřejmé, že dochází k natahování šlach a vazů. Tyto pohyby jsou fyziologické pouze tehdy, provádí-li se pouze do krajní polohy pohyblivosti daného segmentu lidského těla. Sledované pohyby v tréninku aikibudó Hlavními technickými prostředky aikibudó jsou techniky uvolnění z úchopů a objetí, pák, hodů, strhů, znehybnění a škrcení. Významný účinek na pohybový aparát cvičenců mají páky a pády. Páky jsou prováděny v průběhu většiny techniky hodů, při znehybnění jsou páky často cílem techniky. Rozhodli jsme se sledovat četnost pák provedených na tři segmenty horní končetiny (zápěstí, loket, rameno), tři segmenty dolní končetiny (kotník, koleno, kyčel) a jeden segment páteř (cervikální část) v extenzi a rotaci. Častým pohybem v aikibudó jsou pády. Pád následuje vždy po provedení techniky hodu, někdy je součástí techniky znehybnění. Typické je dynamické provádění pádů u specifických cvičení randori, tai sabaki nage a wa no seišin. Pro účely našeho šetření jsme sledovali osm různý pádů používaných v aikibudó: pád vpřed s převratem bez pád vpřed s převratem se m pád vpřed bez převratu bez pád vzad s převratem bez pád vzad s převratem se m pád vzad bez převratu se m pád vzad bez převratu bez pád stranou bez převratu se m pád stranou s převratem bez. Mezi časté statické pozice prováděné při tréninku aikibudó patří klek sedmo. Jedná se o pozici těla typickou pro japonskou kulturu, ve které je označována jako seiza. Seiza cvičenci zaujímají např. v některých fázích rozcvičení, především je však typickou polohou, ve které cvičenci poslouchají výklad učitele. Vzhledem k tomu, že při dlouhých výdržích v kleku 68

5 sedmo dochází k odkrvení dolních končetin, úhel bérců a stehen je velmi ostrý a tím dochází k zatížení kolen, rozhodli jsme se sledovat čas cvičenců strávený v seiza během tréninku. Dalším specifickým pohybem pro aikibudó je chůze po kolenou nazývaná šikkó. Jedná se o druh přemístění po kolenou vycházející z pozice seiza, který se používá při provádění technik ve snížené pozici na zemi. I u tohoto pohybu jsme zaznamenávali čistý čas jeho průběhu během tréninku. Výsledky a diskuse Během sledovaného období jsme naměřili následující hodnoty. Uvádíme zjednodušené tabulky postupně od absolutních hodnot, přes průměrné až po srovnání různých skupin cvičenců. Celkové hodnoty všech TO Tabulka č.. uvádí kromě výkonnostního stupně, věku a pohlaví TO absolutní hodnoty všech 0 TO, které splnili podmínku absolvování min. 0 TJ. Počet pádů a pák je uveden souhrnně bez rozdělení na druhy pádů a páčené segmenty. Tab. č. : Celkové hodnoty 0 TO za 0 TJ TO výk. stupeň věk pohlaví celkový čas TJ klek sedmo chůze v kleku CELKEM PÁDŮ CELKEM PÁK.. kjú 23 Ž 9:09 4:0:20 0:03: kjú 2 Ž 9:24 4:7:34 0:03: kjú 30 Ž 9:6 4:29:07 0:00: kjú 29 M 9:7 4:0:7 0:03: kjú 2 M 9:29 4:07: kjú 2 M 9:09 4:09:3 0:03: kjú 24 M 9:09 4:06:6 0:02: dan 28 Ž 9:2 4:00:02 0:03: dan 2 M 9:0 3:44: dan 27 M 9:3 3:02:9 0:03: Z tabulky č. je patrné, že nejnižší hodnoty kleku sedmo se vyskytly u osob s vyšší četností pádů a pák. Platí to zejména u technických stupňů dan. Délka kleku sedmo a četnost pádů a pák souvisela s produktivitou TO během tréninku, s jejich výkonností a nasazením s jakým trénink absolvovaly. Pokročilejší TO technického stupně dan se častěji aktivně účastnily 69

6 výkladu učitele předváděním vysvětlovaných technik ostatním TO, z tohoto důvodu byly jejich naměřené hodnoty kleku sedmo nižší. Dalo by se říci, že do určité míry (vzhledem k ostatním TO a to v případě, že by se jednalo o stejné TJ) hodnoty kleku sedmo přímo úměrně mohou odrážet aktivitu TO. Z tabulky č. je zřejmé, kolik námi sledované TO vykonali během 0 TJ celkově pádů a kolik celkem pák bylo provedeno na jejich pohybový aparát. Absolutní hodnoty u všech pádů se pohybují v rozmezí od 729 do 00, u všech pák se absolutní hodnoty pohybují v rozmezí od 62 do 988. Hodnoty sledované kategorie chůze v kleku svou délkou nepovažujeme za významné a nebudeme se jimi dále zabývat. Svědčí pouze o tom, že se v TJ během sledovaného období nevyskytovaly techniky prováděné v kleku. Sledovaná kategorie byla zaznamenána pouze v TJ. Průměrné hodnoty všech TO Z tabulky č.2 jsou lépe patrné průměrné hodnoty četnosti jednotlivých sledovaných kategorií u každé TO za jednu průměrnou TJ. Tab. č. 2: Průměrné hodnoty 0 TO za jednu TJ TO výk. stupeň věk pohlaví celkový čas TJ klek sedmo chůze v kleku CELKEM PÁDŮ CELKEM PÁK.. kjú 23 Ž :4 0:2:02 0:00: kjú 2 Ž :6 0:2:4 0:00: kjú 30 Ž : 0:26: 0:00: kjú 29 M : 0:24:32 0:00: kjú 2 M :6 0:24: kjú 2 M :4 0:24:7 0:00: kjú 24 M :4 0:24:42 0:00: dan 28 Ž : 0:24:00 0:00: dan 2 M :4 0:22: dan 27 M : 0:8:8 0:00: Délka průměrné TJ v hodinách se u cvičenců pohybovala v intervalu :4 až :6. Během jedné TJ se sledované TO nacházely 8 až 26 minut v kleku sedmo. Průměrné hodnoty za jednu TJ se pohybují u všech pádů v rozmezí od 73 do 0, u všech pák se průměrné hodnoty pohybují v rozmezí od 6 do 99 pák za TJ. 70

7 Průměrné hodnoty jedné TO za jednu TJ Hlavní výsledek práce reprezentují průměrné hodnoty jedné TO za jednu průměrnou TJ (viz tab. č. 3). Tab. č. 3: Průměrné hodnoty jedné TO za jednu TJ průměr. TO průměr. věk průměr. čas TJ klek sedmo chůze v kleku průměrně PÁDŮ průměrně PÁK 26 : 0:24:09 0:00: Průměrný věk TO byl 26 let. TJ v průměru trvala hodinu a minut. Doba kleku sedmo během TJ dosahovala průměrně 24 minut. U průměrné TO (bez ohledu na pohlaví, výkonnost, věk a náplň TJ) byly zjištěny za jednu průměrnou TJ tyto hodnoty: 90 různých pádů, bylo aplikováno průměrně 77 různých pák na její pohybový aparát. Z hlediska aktivity průměrné TO je zajímavé procentuální rozložení činností během průměrné TJ, které nám vyjadřuje graf č.. Z celé TJ, která trvala průměrně hodinu a minut připadalo 79% času na aktivní cvičení, které zahrnovalo rozcvičení, průpravná cvičení, nácvik pádů, kopů, úderů, jednotlivých technik atd. Zbývajících 2% připadalo na klek sedmo. Procentuální rozložení činností během průměrné TJ klek sedmo 0:24:09 2% chůze v kleku 0:00:4 0% aktivní cvičení :3:7 79% Graf. č. : Procentuální rozložení činností během průměrné TJ 7

8 Následující grafy č. 2 a 3 vyjadřují průměrný počet jednotlivých druhů pádů a pák u průměrné TO za jednu TJ. Průměrný počet pádů za TJ pád vpřed s převratem bez 4 pád vpřed s převratem se m 2 pád vpřed bez převratu bez pád vzad s převratem bez 0 0 pád vzad s převratem se m pád vzad bez převratu bez pád vzad bez převratu se m pád stranou bez převratu se m pád stranou s převratem bez Graf. č. 2: Průměrný počet pádů za TJ Nejčastějším pádem (viz graf č. 2) byl u průměrné TO pád vpřed s převratem bez (37), jako druhý nejčastější pád se vyskytoval pád vzad s převratem bez (22) a pád stranou bez převratu se m (22). Ve všech případech se jednalo o tři základní druhy pádů. Průměrný počet pák za TJ páka na rameno páka na loket páka na zápěstí páka na kotník páka na koleno páka na kyčel záklon krční páteře rotace krční páteře Graf. č. 3: Průměrný počet pák za TJ Nejčastěji byly páky aplikovány na segmenty horní končetiny, potom na krční páteř a výjimečně se objevily páky na segmenty dolní končetiny (viz graf. č. 3). Na horní končetině 72

9 bylo účinku páky vystaveno nejčastěji zápěstí a to průměrně 24 krát za jednu TJ, druhým nejčastěji zatěžovaným segmentem byl loket (8) a potom rameno (). Páka ve formě záklonu se vyskytovala průměrně 4 krát za jednu TJ a to téměř třikrát častěji než páka na krční páteř ve formě rotace (). Na segmenty dolní končetiny připadala v průměru jedna páka na kotník a koleno za jednu TJ. Nízká četnost tohoto druhu pák je dána tím, že se vyskytují až v pokročilých technikách na vyšší výkonnostní úrovni. Srovnání hodnot žen a mužů, kjú a dan Považujeme za zajímavé zmínit se o výsledcích, kterými budeme prezentovat možné shody či rozdíly ve výskytu a četnosti sledovaných kategorií u žen a mužů za průměrnou TJ (viz tab. č. 4). Jako druhé v pořadí budeme stejným způsobem prezentovat výsledky získané u technického stupně kjú a dan (viz tab. č. ). Tab. č. 4: Průměrné hodnoty u žen a mužů za průměrnou TJ průměrný věk průměrný čas TJ klek sedmo chůze v kleku průměrně PÁDŮ průměrně PÁK ŽENY 27 : 0:2:26 0:00: MUŽI 2 : 0:23:7 0:00: Průměrný věk žen byl 27 let, mužů 2 let. Ženy v průměru setrvávaly v kleku sedmo o 2 minuty déle než muži. Průměrný počet všech pádů u žen byl pouze o 9 menší než u mužů. Průměrný počet pák se téměř nelišil. Průměrný počet pádů za průměrnou TJ ženy muži pád vpřed s převratem bez 3 6 pád vpřed s převratem se m 2 pád vpřed bez převratu bez pád vzad s převratem bez pád vzad s převratem se m pád vzad bez převratu bez pád vzad bez převratu se m pád stranou se m pád stranou bez Graf. č. 4: Průměrný počet pádů u žen a mužů za průměrnou TJ 73

10 Muži i ženy využívají stejné druhy pádů jako průměrná TO, což je dáno charakterem tréninku a střídáním rolí. Muži vykonávají o pádů vpřed s převratem bez na TJ více než ženy. Muži vykonávají jednou tolik pádů vpřed s převratem se m než ženy, četnost pádu vzad s převratem bez je stejný u žen i u mužů, četnost pádu stranou se m je přibližně shodná s četností pádů vzad (viz graf č. 4). Průměrný počet pák za průměrnou TJ ženy muži páka na rameno páka na loket páka na zápěstí páka na kotník páka na koleno páka na kyčel záklon krční páteře 6 rotace krční páteře Graf. č. : Průměrný počet pák u žen a mužů za průměrnou TJ Z hlediska typů aplikovaných pák se u žen i mužů, stejně jako u průměrné TO, nejčastěji vyskytují páky na zápěstí, rameno a loket (viz graf č. ). Z oblasti krční páteře převažuje opět záklon nad rotací. V četnosti se liší pouze páky na zápěstí a rameno. V případě páky na zápěstí byla vyšší četnost ve prospěch žen (2), muži měli na TJ průměrně o 2 páky na zápěstí méně (23). Naopak měli muži průměrně o 2 páky více na rameno. Tab. č. : Průměrné hodnoty kjú a dan za průměrnou TJ průměrný věk průměrný čas TJ klek sedmo chůze v kleku průměrně PÁDŮ průměrně PÁK KJÚ 2 : 0:2:4 0:00: DAN 27 : 0:2:36 0:00:3 0 9 Průměrný věk TO žákovského stupně kjú byl 2 let, pokročilejšího stupně dan byl 27 let. Kjú v průměru setrvávali v kleku sedmo o 4 minut déle než dan. Průměrný počet všech pádů a pák v TJ byl u kjú nižší než průměrný počet všech pádů a pák u dan. Průměrný kjú se svou 74

11 četností pádů a pák vyrovná průměrné ženě. Průměrný počet pádů u TO pokročilejšího stupně dan byl 0 a pák 9. Přibližně o 20 pádů a pák na TJ více než v případě kjú. Z hodnot je zřejmé, že dan byli, co se týká četnosti pádů a pák, během tréninku produktivnější než kjú. U kjú i dan se nejčastěji vyskytují pády stejného druhu (viz graf č. 6), podobně jako u žen a mužů, ale liší se opět četností. Nejvíce se liší v četnosti pádu vpřed s převratem bez, kdy kjú tímto způsobem spadnou v průměru 33 krát za TJ, zatím co dan 4 krát, to znamená přibližně o 6 pádů na TJ více než průměrný muž. Ostatní druhy pádů se v četnosti moc neliší. Opět jsou nejvíce zastoupeny zbývající dva základní typy pádů pád stranou se m a pád vzad s převratem bez. Průměrný počet pádů za průměrnou TJ pád vpřed s převratem bez 4 6 pád vpřed s převratem se m 2 2 pád vpřed bez převratu bez pád vzad s převratem bez kjú pád vzad s převratem se m dan pád vzad bez převratu bez 2 pád vzad bez převratu se m 2 26 pád stranou se m pád stranou bez Graf. č. 6: Průměrný počet pádů u kjú a dan za průměrnou TJ Průměrný počet pák za průměrnou TJ kjú dan páka na rameno páka na loket páka na zápěstí páka na kotník páka na koleno páka na kyčel záklon krční páteře 6 rotace krční páteře Graf. č. 7: Průměrný počet pák u kjú a dan za průměrnou TJ 7

12 Z hlediska typů aplikovaných pák se u kjú i dan nejčastěji vyskytují páky na zápěstí, rameno a loket (viz graf č. 7), podobně jako v případě pádů se liší opět svou četností. Nejvíce se liší v četnosti páky na zápěstí, rameno a záklonu krční páteře. Kjú byly v průměru vystaveny páce na zápěstí 2krát, zatím co dan 29krát, to znamená na TJ o 8 pák na zápěstí více než u průměrného kjú. Páce na rameno byli kjú vystaveny 6krát a dan 22krát za TJ, tzn. na TJ o 6 pák na rameno více než u průměrného kjú. Ostatní typy pák se liší v četnosti o až 4 páky na TJ. Závěr Zaznamenali jsme nejčastěji vykonávané pohyby v tréninku aikibudó a poukázali jsme na specifičnost jejich účinku na pohybový aparát člověka. Domníváme se, že pro vykonávání pádů je třeba kvalitní průprava cvičenců. Při dodržení metodické zásady postupnosti by pády dále neměly znamenat pro cvičence riziko, naopak by je měli chránit před zraněním. Přesto při častých pádech může docházet k otřesům vnitřních orgánů a zátěži kloubních spojení. Proto i tato problematika by si zasloužila hlubšího zkoumání z pohledu lékařských věd. Také aplikace pák na pohybový aparát cvičenců podle našeho názoru představuje specifickou zátěž, která by měla být kompenzována vhodnými cvičeními. Získaná data bychom rádi využili ke zlepšení tréninkové praxe aikibudó a pro další výzkum v této oblasti. Současně by mohla sloužit jako východisko pro další odborné práce, zjišťující vliv specifických pohybů na stav pohybového aparátu nebo pro vypracování návrhu jejich kompenzace. Na základě výsledů naší práce by mohla být rozpracována tělesná příprava pro cvičence aikibudó, která by jejich pohybový aparát připravila na zátěž specifickou pro toto bojové umění. Bibliografie ADAMČÁK, Š. Rozvíjanie kondície žiakov. stupňa základnej školy s využitím úpolových cvičení. Banská Bystrica: PF UMB, s. ISBN ĎURECH, M. Úpoly. Bratislava : Univerzita Komenského, 993. ISBN HELLER, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část 3. díl. Praha: Karolinum, s. ISBN REGULI, Z. Úpolové sporty. Brno : FSpS MU, 200. ISBN ŠALPLACHTOVÁ, P. Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát. Brno : FSpS MU, bakalářská práce. 76

13 VÍT, M. Aikibudó: Bojová umění jako sportovní aktivita dětí a mládeže. In Sport a kvalita života. Brno : FSpS MU, 200. ISBN

14 Frequency of movements in training of the Aikibudó with specific loading on motor system Vít Michal - Šalplachtová Pavla Key words: combative sports, martial arts, budo, aikibudo, physical load, falls, joint locks Summary The paper is focused on frequency of movements with specific action of body in training of the aikibudo. The authors used the method of indirect video recordings observation of practice units and they recommended the obtained data used for practical training of aikibudo and for other investigation in this area. 78

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 KOSTRA funkce: určuje tvar těla, opora těla, ochrana vnitřních orgánů, spolu se svaly zajišťuje pohyb průměrný počet kostí v dospělosti 206 210 kostí (v dětství

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 6 3 Hana Volfová, Ilona

Více

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Klinika rehabilitace Univerzita Karlova Praha, 2.LF a FN Motol libuse.smolikova@lfmotol.cuni.cz Kondiční cvičení - dechová

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Nejčastější druhy zranění v judu

Nejčastější druhy zranění v judu Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Seminární práce z předmětu Metodologie bakalářské práce Téma: Nejčastější druhy zranění v judu Vedoucí práce: Mgr. Radim Pavelka, Ph.D., Katedra

Více

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Jitka Pokorná, Irena Čechovská Uveřejněno: POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Didaktika

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Metodika. k používání prezentace Core training. Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint (.pptx)

Metodika. k používání prezentace Core training. Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint (.pptx) Metodika k používání prezentace Core training Zpracovala: Mgr. Daniela Švejdová Škola: Gymnázium, Čelákovice J. A. Komenského 414 typ souborů: Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint (.pptx) 1. Úvod Prezentace

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

ČETNOST ÚRAZŮ U STUDENTŮ FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ V LETECH 2002-2006

ČETNOST ÚRAZŮ U STUDENTŮ FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ V LETECH 2002-2006 ČETNOST ÚRAZŮ U STUDENTŮ FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ V LETECH 22-26 Frequency of injuries of students of Faculty of sport studies, Masaryk University, Brno, in years 22-26 Michal

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016 ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016 Bc. Martin Kába Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je zaměřená na problematiku

Více

Klíčová slova: přijímací zkoušky, analýza, vytrvalost, rychlost, bodové hodnocení

Klíčová slova: přijímací zkoušky, analýza, vytrvalost, rychlost, bodové hodnocení ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z ATLETIKY NA FSPS BRNO ZA OBDOBÍ 2009 2011 Josef Michálek, Jan Cacek, Zuzana Hlavoňová, Martin Sebera*, Tomáš Kalina, Radek Masař FSpS MU Brno, Katedra atletiky, plavání a

Více

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU Mgr. Lukáš Martinek Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

Uč ební plá n pro rok 2013/2014

Uč ební plá n pro rok 2013/2014 Uč ební plá n pro rok 2013/2014 1. Hodina Seznámení se základními judaistickými pojmy seiza, rey, hajime, mate, soremade, hitzivake Nácvik pohybových her na pavouky", mrazík", na zvířátka" Nácvik základní

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník březen 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Partnerská akrobacie Autoři: Dana Milatová, Otakar Mojžíš, Lenka Rosenbaumová, Jitka Rosenbaumová, Miroslav

Více

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2 Semestrální projekt do předmětu Statistika Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36 Oponenti: Patrik Novotný 2-36 Jakub Nováček 2-36 Úvod Pro vypracování projektu do předmětu statistika jsem si zvolil průzkum kvality

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY 15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY Martin Širůček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra technologíí a měření 1. Úvod Významná část poruch ve

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2107 Název projektu: Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol - výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr.

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti BIOMECHANIKA 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. GEOMETRIE LIDSKÉHO TĚLA Segmenty těla jsou části

Více

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Daniela Stackeová Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze J. Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Kontakt: stackeova@volny.cz Annotation

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

3. Hodnocení učitelů žáky

3. Hodnocení učitelů žáky 3. Hodnocení učitelů žáky V následujícím textu je naznačena strategie vedení Gymnázia Nymburk při přípravě hodnocení učitelů studenty a jeho spuštění. Jsou zde dále ukázány možnosti Aplikace MONITOR při

Více

Systém HACCP v provozech veřejného stravování

Systém HACCP v provozech veřejného stravování Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Systém HACCP v provozech veřejného stravování Česal, P. - Klatová, E. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 21 56 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči European Health

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Příspěvek Bratislava 1999 Soukup, Kulhavý, Doležal Strana 1 (5) Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Mojmír

Více

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA

BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC BEDERNÍ MEZIOBRATLOVÁ PLOTÉNKA REŽIM PO OPERACI EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY Vážená paní, vážený pane, z důvodu Vašeho onemocnění meziobratlové ploténky je nezbytné dodržovat

Více

Zásady při práci s počítačem

Zásady při práci s počítačem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zásady při práci s počítačem Počítač je jenom stroj. Na jedné straně se ho nemusíte bát, vždyť provádí pouze

Více

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem Scénář DVD atletika AT1,AT2 Menu výběr: Běžecká abeceda Švihová technika Nízký start a šlapavá technika Štafetový běh Hod míčkem Vrh koulí Skok do dálky základní technika krok Skok do výšky flop Poznámka:

Více

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ JUDr. František NOVOTNÝ Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze katedra kriminalistiky VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ Úvod Obdobně jako v trestním řízení uplatňuje se i v

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES LUBOŃ DRAXAL Resumé Praktická část, nejdříve popisuje zpŧsob osvojení

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Kliky podceňovaný pomocník při posilování

Kliky podceňovaný pomocník při posilování 1 Kliky podceňovaný pomocník při posilování Jakkoli se může zdát tento cvik jednoduchý, patří mezi cviky nejúčinnější, které rozvíjejí svalstvo horní části trupu.můžeme jej cvičit jen tak bez potřeby činek

Více

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 73 79 PEDAGOGICKÉ PRAXE V SYSTÉMU PŘÍPRAVY UČITELŮ TV A JEJICH HODNOCENÍ STUDENTY UK FTVS TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION

Více

KONDIČNÍ TRÉNINK PRO BOJOVÉ ROZVOJ SPECIÁLNÍ SÍLY SPORTY. Radim Pavelka, André Reinders

KONDIČNÍ TRÉNINK PRO BOJOVÉ ROZVOJ SPECIÁLNÍ SÍLY SPORTY. Radim Pavelka, André Reinders KONDIČNÍ TRÉNINK PRO BOJOVÉ SPORTY Radim Pavelka, André Reinders ROZVOJ SPECIÁLNÍ SÍLY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz KONDIČNÍ TRÉNINK PRO BOJOVÉ SPORTY ROZVOJ SPECIÁLNÍ SÍLY Radim

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více