VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 01/2014 ZDARMA Unikátní betlém před školou Seriál o historii Velkých Popovic láká pamětníky Vydařené adventní setkání Opravy místních komunikací Zápis do ZŠ proběhne 11. a 12. února Měsíčník obce Velké Popovice, Rozhovor s reprezentantkou Přijďte 21. února na ples!

2 ŘÍČANY KAMENICE SENOHRABY

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starostky Martina Čermáková, Vaše starostka Milí čtenáři, nejprve bych Vám ráda popřála všechno nejlepší v novém roce 2014, aby byl tento započatý rok úspěšnější, lepší a radostnější než ten předešlý. Koncem roku byly dokončeny opravy několika komunikací, a to nejen lokálními opravami, ale především položením nového živičného povrchu. Jednalo se o tyto komunikace Malostranská, mezi Lojovicemi a Křivou Vsí, příjezdové komunikace do Krámských včetně části v osadě. Všechny tyto komunikace byly již obtížně sjízdné. Při těchto opravách byly dále opraveny části komunikací na Lipové, u Radosti a hřbitova, v Lojovicích, u Zahradníčku, Todická atd. Dále byly opraveny štěrkováním a válcováním komunikace v Habří, komunikace naproti mateřské škole včetně míst na parkování, v Krámských a byla dokončena obnova historické cesty mezi Křivou Vsí a Krámskými. Na Nové Lipové byly zahájeny práce na dokončení realizace komunikace. Také byla dokončena část chodníku ve Smetanově ulici. Zároveň SUS opravila komunikaci mezi Všedobrovicemi a Řepčicemi. S panem ředitelem Dvořákem jsou vedena jednání ohledně komunikací mezi Řepčicemi a Mokřanami a komunikace U Zámečku a U Výkupu. Zároveň se plánují další opravy. Dne v rámci tradičního adventního setkání v základní škole, které se konalo již po osmé, byl slavnostně odhalen betlém. Velké poděkování patří oběma rodinám, které se na něm podílely tedy Kotrčovým a Čelikovským. Betlém přijel vysvětit farář římskokatolické farnosti Konstantin Petr Mikolajek. Toto milé a srdečné setkání bylo zakončeno krásným vystoupením pedagogů základní umělecké školy a jejich hostů. Také jim všem patří velký dík za krásný hudební zážitek. Ráda bych jménem pana faráře Konstantina poděkovala všem, kdo jste v rámci dobrovolného vstupného přispěli na opravu kostela Panny Marie Sněžné. Celkem se vybraly neuvěřitelné čtyři tisíce korun! Na přelomu měsíce listopadu a prosince byla započata oprava splaškové kanalizace v ulici Masarykova. Firma Zepris již práce z velké části dokončila. Celá oprava byla prováděna bezvýkopovou technologií. Obec též plánuje opravy kanalizace v ulici Ruská a níže ke Kovářskému rybníku a dále k napojení na řad pivovaru. Posledního listopadu jsme se již po šesté setkali v knihovně v rámci Povídání o historii a také Oživení komunitního života, abychom si společně připomněli, jaký byl ve Velkých Popovicích čilý živnostenský a podnikatelský život, a to od dob dávno minulých od doby založení velkého statku a hospodářství na místě dnešního pivovaru do doby po druhé světové válce. Také jsme se od pana Čelikovského, kterého doplňovali mnozí z přítomných, dozvěděli, že do této doby bylo ve Velkých Popovicích stabilně kolem 30 prosperujících živnostníků a podnikatelů. Lidé si mohli tenkrát v obci pořídit či opravit téměř vše Více o tomto setkání se dozvíte v příštím čísle. Všem, kdo se přišli podělit o své vzpomínky a vzpomínky svých rodičů, prarodičů a dalších členů rodiny děkujeme, že díky Vám můžeme společně prožít příjemné a obohacující sobotní odpoledne. Speciální poděkování patří již tradičně panu Vlastimilu Čelikovskému a Helence Papírníkové. Další setkání se uskuteční dne ve ve Vzorné lidové knihovně. Pokračování na str. 4 Z OBSAHU: 2 Ladovská zima, 8 Univerzita 3. věku, 9 Anděl, 9 Program loutkového divadla 2014, Výlety CA Unisma v roce 2014, 17 Bruslení a hokej v lednu. Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Mgr. Kateřina Kapalová šéfredaktorka, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Pokračování ze strany 3: Rada obce doplňuje tato fakta o spolupráci Velkých Popovic/Kunic v rámci ZŠ VP zastupitelstvo obce VP na svém zasedání dne odsouhlasilo záměr uzavřít s obcí Kunice smlouvu o spolupráci v oblasti zajištění kapacity míst pro žáky ZŠ a další usnesení záměr uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Kunice neodsouhlasilo. Také byl obci Kunice zaslán návrh podmínek spolupráce. Zastupitelstvo obce Kunice na svém zasedání dne dle ového sdělení starosty Ing. Šímy ze dne projednalo návrh s tímto závěrem: Předložené podmínky neobsahují základní požadavek naší obce, tj. smluvní zajištění školní docházky našich dětí. Vámi navržené podmínky byly jako neúměrné zastupitelstvem obce Kunice odmítnuty. A schválilo zřízení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kunice a tímto považuje zastupitelstvo obce Kunice ekonomickou spolupráci s obcí Velké Popovice ve věci základního vzdělávání našich dětí za ukončenou. Více informací k tomuto tématu bude uveřejněno v příštím čísle Zpravodaje. O čem jednala rada obce Jiří Skružný, místostarosta obce 4. prosince > Hasičská zbrojnice Lojovice cenová nabídka na rekonstrukci, > jmenování povodňové komise, povodňové hlídky, > snížení ceny el. energie nabídka ČEZ, > směna církevních pozemků před budovou ZŠ, > místo v publikaci Česká města a obce předplacení jedné stránky, > vánoční výzdoba, > žádost o poskytnutí knihovny na akci Taneční pro žáky ZŠ, > příspěvkové organizace rozpočty, > jmenování nového zastupitele, > parkování osobních aut u ZŠ, > věcná břemena, povolovací řízení. 18. prosince > Nabídka společnosti Triáda na nový modul MUNIZAR, > sanace kanalizace v Masarykově ulici (Zepris), > retardér v ulici V Parku, > předání díla opravy komunikací Bess Benešov, > veřejnoprávní smlouva s Kunicemi a Petříkovem (zápisy do informačního systému), > změna pokladního limitu na obci, > podprogram MZe příprava žádosti pro zařazení akce oprava kanalizace Ruská + příprava žádosti Přístavba ZŠ, > návrhy rozpočtů příspěvkových organizací, > věcná břemena, povolovací řízení. Opravy místních komunikací komunikace Malostranská komunikace Lojovice-Křivá ves komunikace Krámský komunikace Nová Lipová 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice bere na vědomí, že náhradník za člena zastupitelstva Ing. Luďka Čermáka, MBA, jehož mandát zanikl dne , paní Dana Cacáková, není od občanem obce Velké Popovice. Zastupitelstvo obce Velké Popovice vyslovuje paní Daně Cacákové zánik postavení náhradníka dle ust. 57 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb. z důvodu zániku volitelnosti. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s úhradou zimní údržby komunikací na území Nové Habří a na Zeleném Vršku. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s tím, aby celou záležitost ohledně komunikace v Novém Habří řešili právní zástupce obce s právními zástupci spoluvlastníků stavby. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování I. Boleslav. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci pro oblast Nové Habří k tíži rozpočtu obce. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu o spolupráci s obcí Kunice v oblasti zajištění kapacity míst pro žáky ZŠ. Podmínky této spolupráce budou stanoveny na pracovní schůzce zastupitelů obce. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržely se hlasování M. Truhlářová, M. Abrahámová. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí se záměrem uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Kunice. Hlasování: pro 0 hlasů, 8 hlasů proti, zdrželi se hlasování zastupitelé I. Boleslav, T. Chramosta, P. Kabelka, J. Šrail. Usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje v textu návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Kunice a obcí Velké Popovice následující změnu: V čl. III. se v prvním odstavci text týkající první a druhé splátky ruší a nahrazuje se následujícím textem: 1. splátka ve výši Kč byla uhrazena dne , 2. splátka ve výši Kč byla uhrazena dne Ostatní text této smlouvy schválený na zasedání zastupitelstva obce dne usnesením č. 14 zůstává beze změny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou realizací tohoto usnesení. Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Velké Popovice, okr. Praha-východ, kterým se mění sídlo příspěvkové organizace z adresy Komenského 198, Velké Popovice na adresu Husova 198, Velké Popovice a ukládá starostce a statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dodržet a zajistit provedení tohoto usnesení. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Velké Popovice pro období Pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou jeho zveřejněním na webu obce. Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje na základě paragrafu 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Rozpočtový výhled obce Velké Popovice na období , kterým se mění a doplňuje obsah předchozího Rozpočtového výhledu obce Velké Popovice na roky schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne usnesením č. 4. Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Popovice č. 5/2013 o poplatku za komunální odpad dle ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro trvale bydlící občany obce Velké Popovice v důchodovém věku (jejichž příjmem je pouze důchod) pouze pro vývoz popelnice 1x za 14 dní takto: a) pro občana důchodce žijícího samotného v nemovitosti příspěvek ve výši 925 Kč; b) pro dva společně žijící občany důchodce v jedné nemovitosti příspěvek ve výši 500 Kč. Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující ceny za pravidelný odvoz odpadu (komunálního a tříděného) pro účely uzavírání smluv o odvozu a zneškodnění odpadu mezi Obcí Velké Popovice a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami pro rok 2014: > nádoba 120 litrů v režimu 1x za týden cena Kč, > nádoba 120 litrů v režimu 1x za 14 dní cena Kč, > nádoba 240 litrů v režimu 1x za týden cena Kč, > tříděný odpad papír cena Kč. V souvislosti s tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavíráním smluv o odvozu a zneškodnění odpadu s jednotlivými právnickými či fyzickými osobami podnikateli. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Návrh usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje nabídkovou cenu 500 Kč za m 2 na prodej pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 700/26 v k. ú. Lojovice o výměře 33 m 2. Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování zastupitelé P. Kabelka, J. Skružný, T. Borecký. Návrh usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy mezi obcí a manželi I. S., bytem Praha-Pitkovice, a Ing. J. S., bytem Sedlčany, na prodej obecního pozemku parc. č. 700/26 v k. ú. Lojovice o výměře 33 m 2, ostatní plocha. Zastupitelstvo obce Velké Popovice pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 2 hlasy, proti byli zastupitelé I. Boleslav, J. Staňková, E. Čelikovská, M. Truhlářová, M. Abrahámová, M. Frydrychová, J. Šrail, zdrželi se hlasování zastupitelé M. Čermáková, P. Kabelka. Usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 7 ke smlouvě o zabezpečení veřejného osvětlení mezi obcí a poskytovatelem ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: , se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice týkající se rozšíření sítě veřejného osvětlení o 3 světelné body (Křivá Ves, Brtnice č. p. 39, Kopaniny), tj. navýšení předmětu smlouvy o Kč bez DPH ročně do celkové hodnoty Kč bez DPH za rok. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování zastupitelé M. Abrahámová a P. Kabelka. Návrh usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje úhradu ztráty za odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb za III. Q 2013 Technickým službám Velké Popovice, příspěvková organizace, na základě faktury č ve výši Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou realizací tohoto usnesení. Návrh usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Základní školou Velké Popovice, jejímž předmětem je finanční dar ve výši Kč za účelem rozvoje ZŠ Velké Popovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této darovací smlouvy. Návrh usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje úhradu faktury č na částku ,44 Kč (80 % z celkové ceny) společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice, jejímž předmětem je úhrada vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Velké Popovice vodovodní přípojky, III. etapa 159 ks. Návrh usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Obcí Velké Popovice a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: , se sídlem Ve Smečkách 801/33, Hlavní město Praha Nové Město, na základě žádosti reg. č. 13/019/41200/057/001861, celkové výdaje projektu Kč na realizaci projektu Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem této dohody. Návrh usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s realizací projektové dokumentace do částky Kč včetně DPH k záměru Přístavba ZŠ Velké Popovice ateliérem ARKUS, Ing. Arch. T. Hrnčířová Buzická, se sídlem Václavská 160, Velké Popovice, IČ: Návrh usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na FROM Střč. kraje v maximální výši dotace do 6 mil. Kč na záměr Přístavba Základní školy Velké Popovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podáním této žádosti. Návrh usnesení č. 28: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na záměr Rekonstrukce místních komunikací v obci Velké Popovice v maximálním výčtu následujících ulic Smetanova, Sokolská, V Parku, K zámečnictví, K Technickým službám v maximální výši Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podáním této žádosti. Návrh usnesení č. 29: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Velké Popovice a mandatáři Ing. Václavem Damaškem, IČ: a Magdalenou Damaškovou IČ: , oba místem podnikání Vilová 85, Zdiby za účelem zajištění dotace z ústředních zdrojů na projekt Rekonstrukce místních komunikací dotace ROP za smluvní cenu Kč a cílovou odměnu 3,5 % z každého smluvně přiznaného příspěvku ústředním orgánem státní správy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem příslušné mandátní smlouvy. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování zastupitel I. Boleslav. Návrh usnesení č. 30: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje cenovou nabídku na zpracování pasportu místních komunikací včetně příslušenství a dopravního značení od společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: , se sídlem Jindřišská 17, Praha 1 do maximální výše Kč bez DPH. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování zastupitelé T. Chramosta, P. Kabelka, M. Frydrychová, I. Boleslav. Návrh usnesení č. 31: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce projektu s názvem Sanace kanalizace v ulici Masarykova, Velké Popovice výběr dodavatele společnost ZEPRIS s.r.o., IČ: , se sídlem Mezi Vodami 639/27, Praha 4 s celkovou nabídkovou cenou Kč bez DPH. Návrh usnesení č. 32: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje změnu programu zasedání zastupitelstva následujícím způsobem: před bod různé zařadit bod Dar TJ Sokol Velké Popovice. 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE Hlasování: pro 10 hlasů, proti hlasoval P. Kabelka, zdrželi se hlasování zastupitelka M. Truhlářová. Návrh usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro TJ Sokol Velké Popovice ve výši Kč Kč na činnost oddílu stolního tenisu žáci. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování zastupitelé M. Truhlářová (z důvodu použitelnosti levnější varianty a pořízení více počtu stolů) a P. Kabelka (z důvodu požadavku na komplexní řešení této problematiky obce na sport). ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Pozvánka na seminář péče o ovocné stromy, Martin Tušl, PSO který se uskuteční dne února ve Velkých Popovicích. V uplynulých třech letech jsme za podpory Nadace Partnerství vysadili v přírodním parku Velkopopovicko několik ovocných stromořadí. Výsadbou však práce neskončila. Zvlášť v prvních letech po výsadbě vyžaduje rostoucí stromořadí odbornou péči jako záruku budoucí krásy, životnosti a kvalitních plodů. Naše pozvání přijal a o své znalosti se s námi podělí jeden z nejpovolanějších sadařů Ing. Stanislav Boček, Ph.D. z katedry experimentální biologie rostlin na Mendelově univerzitě v Brně. Teoreticky i prakticky nás seznámí se zásadami správné péče o ovocné stromy. Seminář péče o ovocné stromy pořádáme pro zahrádkáře i začínající sadaře, stejně tak jako pro zájemce o staré odrůdy ovocných stromů. Účastnický poplatek 50 Kč za každý půlden. Senioři a členové PSO zdarma. Teoretická část semináře proběhne v pátek 7. února od ve vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Pro zájemce, kteří absolvují teoretickou část, pak bude v sobotu dopoledne připravena praktická část, která začne v 9.00 u jednoho z vysazených stromořadí pod Lojovicemi. Praktická část proběhne za každého počasí jak říká Stanislav Boček sadař nezná bolest. Sadař Ing. Stanislav Boček systematicky vyhledává staré odrůdy ovocných stromů, kterých si cení zejména pro jejich odolnost a zajímavé chuťové vlastnosti. Některé z jeho jabloní tvoří také část ovocných stromořadí, které v praktické části semináře ošetříme. Na seminář srdečně zvou členové Popovického spolku okrašlovacího (PSO) a RNDr. Václav Větvička. Výročí místního spolku Rodiče a příbuzní Narodil se nám v osadě Krámský před 10 lety a brzy nám dělal radost, jak sílil a rostl. První krůčky dělal na jarních brigádách, při úpravách příjezdové cesty lesem nebo při sousedských oslavách Tří králů či Velikonoc. Poté se začal rozhlížet do okolí, poznávat sousedy a starat se o vzhled a kvalitu našeho prostředí. Jeho zásluhou se v okolí obnovily staré původní cesty lemované nově vysazenými stromy. Brzy začal holdovat sportu, zvlášť běhu a cyklistice. Také kultuře, pořádáním barokních koncertů v krásném prostředí místního kostela s vynikající akustikou. Zajímalo ho i dění v obci, jejíž jsme částí, jak funguje školství, doprava a kam míří celkový rozvoj obce. V mladické horlivosti přitom čeřil hladinu zaběhlého toku řízení obce. Ale z toho všeho se poučil a slibuje, že v příštích obecních volbách rozhodně podpoří ty kandidáty, kterým půjde o zachování a zlepšení kvality života v naší obci i jejich osadách. Prostě dělá nám radost, jak se má k světu, ten náš Popovický spolek okrašlovací, narozený v Krámských. 7

8 ŠKOLSKÉ OKÉNKO DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ Přijďte si zatančit, zasoutěžit si a pobavit se na dětskou karnevalovou show pod vedením Hudebního divadla Hnedle vedle. Akce se koná od v Sokolovně ve Velkých Popovicích. Těšíme se na Vás. Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, zveme Vás na ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY který se koná ve dnech 11. a 12. února od do K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Univerzita 3. věku Lucie Fusková Vážení studenti senioři, dovolte mi, abych Vám pogratulovala k úspěšnému zvládnutí zimního semestru univerzity třetího věku a zároveň Vás pozvala k semestru letnímu. V letním semestru se budeme potkávat každý týden a studovat dvě témata Kouzelná geometrie a Lidské zdraví. Můžete si vybrat jeden z kurzů nebo navštěvovat oba. Setkávat se budeme podle následujícího harmonogramu: Téma Lidské zdraví Kouzelná geometrie Čas je vždy stejný, začátek Konec podle nálady a chuti. V případě jakýchkoliv dotazů ke studiu mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle: Těším na stálé i nové studenty. Společná akce MŠ a ZŠ Velké Popovice Lucie Fusková, Dagmar Strejčková Dne 27. listopadu 2013 proběhlo v rámci projektu spolupráce mezi školkou a školou ŠKOLA BUDE PATŘIT NÁM sportovní dopoledne, které pro předškoláky připravili žáci sedmé třídy. Sedmáci děti přivítali, provedli je školou a poté si je odvedli do tělocvičny. V tělocvičně čekala na předškoláčky celá řada úkolů a sportovních disciplín. Soutěžilo se za družstva a boj to byl veliký. Nakonec vyhrálo družstvo kocourků a kočiček. Moc děkujeme žákům sedmé třídy a paní učitelce Doležalové, která s nimi dopoledne připravila. Poděkování Bc. Dagmar Strejčková Mateřská škola posílá poděkování vedení školy, učitelům a žákům devátých tříd, kteří pro nás v rámci již zmíněného projektu připravili úžasného Mikuláše kostýmy i provedení bylo perfektní a děti mají nač vzpomínat. Veliký dík patří též paní učitelce Juricové a pěveckému sboru žáků prvních tříd, kteří nám do školky vnesli sváteční atmosféru. Svým zpěvem vánočních koled, jež paní učitelka doprovodila na housle, udělali radost nám všem. Samozřejmě děkujeme i ostatním prvňáčkům a jejich učitelkám za milou návštěvu. Již nyní se těšíme na další shledávání! 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Anděl Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ Ekumenická rada církví v České republice a Národní síť Místních akčních skupin ČR vyhlásily v září 2013 u příležitosti ekumenické slavnosti soutěžní přehlídku výtvarné tvorby na téma ANDĚL a my věříme, že tu je ještě Anděl Děti ze ZUŠ Velké Popovice zaslaly do soutěže 40 kreseb, maleb a textilních koláží, které byly vystaveny 28. října v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11, v rámci oslav vzniku České republiky a 7. ročníku setkání lidí dobré vůle. Z množství zaslaných prací bylo oceněno 8 žáků naší školy: > v I. kategorii: Eliška Pokorná, Amalia Tara Žlůva, Kristína Súkupová, Barbora Žemlová, > ve II. kategorii: Theodor Hynek, Jan Komárek, Roman Kotrč, > ve III. kategorii: Nikola Vejnosková. Kopie obrazů Andělů jsou až do konce ledna 2014 vystaveny ve Vzorné lidové knihovně Velké Popovice. Všem dětem patří poděkování a gratulace! KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Přišel k nám Mikuláš Ivana Rašnerová a Jana Janatová, spokojené maminky Letošní Mikulášská besídka, která se konala v místní Sokolovně, se velice vyvedla. Sešlo se nás v hojném počtu, takže při tancování, za pomoci andělíčků zaplnily děti skoro celý sál. Za odměnu jim andělíčci rozdávali z plných košíčků všelijaké dobrůtky. Tanec střídaly různé soutěže také s odměnami. V nečekaném okamžiku se objevili i čerti, kteří nám dětičky malinko zastrašili. Rozdováděné děti se rázem proměnily v plno malých hodných andělíčků. Potom nastala ta pravá Mikulášská nadílka. Děti se seřadily do dlouhé čekací fronty a po jednom, případně po dvou, před Mikulášem a andělíčky zpívaly a slibovaly, že už budou jen a jen hodné. Za svou odvahu a pěvecký výkon, dostaly všechny odměnu. Nakonec jsme se rozloučili, zamávali čertům, andělíčkům a Mikulášovi a spokojeně odešli domů. Největší poděkování patří paní Monice Němcové, která pro naše děti vše organizuje a věnuje jim podstatnou část svého času, a pak také andělíčkům, kteří děti moc hezky bavili. PROGRAM LOUTKOVÉHO DIVADLA 2014 Sokolovna Velké Popovice Začátky vždy ve Šípková Růženka jak princezna spala, spala a spala Čarodějův hrad o tom, jak čaroděj s čarodějnicí nadělali neplechu Vodníkova Hanička o vodníkovi, který se chtěl ženit Pohádka o Slunci o zlé kletbě, zlém obrovi a o tom, jak všechno dobře skončilo 9

10 10 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Nové knihy v novém roce Helena Papírníková, knihovnice Na prahu nového roku 2014 přeji všem čtenářům i návštěvníkům naší knihovny pevné zdraví a hodně štěstí v životě. Protože, jak praví námořnické rčení, na palubě Titanicu bylo mnoho bohatých, ale neměli štěstí. Těším se, že v knihovně přivítám jak dlouholeté čtenáře, tak nově příchozí zájemce o literaturu. Všem nabízím novinky z našeho knihovního fondu. Například: Záskok humorný román pro každého, kdo někdy chtěl být hercem. Příběh z divadelního prostředí vypráví o tom, že i ti druhořadí občas dostanou hlavní roli. Zatímco krásný a talentovaný Josh Harper jde z role do role ve filmu i na divadle a chystá se na kariéru v Hollywoodu, jeho kolega Stephen McQueen s nešťastným jménem mnohem slavnějšího, již zesnulého kolegy, je odborníkem na mrtvoly v televizních kriminálkách, a navíc zaskakuje za Joshe v divadelním kuse o Byronovi. Akorát že záskok za supermana kypícího zdravím nikdy není potřeba dokud se na smolaře Stephena neusměje štěstí. A nepůjde tu možná jenom o záskok divadelní, ale i postelový. David Nicholls, autor bestseleru Jeden den má s divadlem své vlastní zkušenosti a v tomto románu je brilantně zúročuje. Další z jeho románových komedií nese název Otázka za deset. Kateřina Janouchová, švédská autorka českého původu, prorazila v literárním světě v roce 2004 knihou Nejbližší. V češtině vyšly i její další romány: Horká stopa, Ukradené dětství a Dcera na přání. Podváděná je první částí románové série s porodní asistentkou Cecilií Lundovou v hlavní roli. Porodní asistentka miluje svoji práci v nemocnici, díky níž může být přítomna u jednoho z nejdramatičtějších okamžiků v lidském životě: u zrození dítěte. Její manžel John pracuje jako fotograf a jejich manželství je vcelku šťastné, každodenní povinnosti kolem dětí však odsouvají romantiku na druhou kolej. Nicméně tenhle dobře známý svět pro Cecilii představuje jistotu. Takhle to vždycky bylo, a také to tak vždycky bude nebo snad ne? Rodinný život však náhle naruší nečekaná událost, která způsobí, že trhliny v Cecillině a Johnově manželství se začnou prohlubovat. Není jednoduché odhalit, kdo koho tady vlastně podvádí a kdo je naopak podváděný. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Výlety CA Unisma v roce 2014 Termín Odjezd Název zájezdu Jméno průvodce 1 So Brno Stěnička 2 Ne Praha 20. století Stěnička 3 So Již ne za stříbrem, ale za památkami Náprstková 4 So Za velkými řádovými architekturami Brněnska Škochová 5 So Procházka jarní Vídní Urbanová 6 So Liberec s Ještědem Stěnička 7 Po Okolo Sázavy Abrahámová 8 So Po silnici do Prášil Urbanová 9 Čt Májové Prachaticko Abrahámová 10 So Wágnerův Bayereuth Stěnička 11 So Půvaby Pošumaví Urbanová 12 So Do Kittelova muzea na Krásné a rozhledně Černéstudnici Urbanová 13 So Putování Středohořím Jouzová 14 So Bratislava Stěnička 15 So Okolo brány Čech Jouzová 16 St Jižní Morava jinak Abrahámová 17 So Skalní labyrint Luisenburk Urbanová 18 So Kladruby a Heřmanův Městec Stěnička 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ 19 Ne Z Pomezních Bud na Sněžku Urbanová 20 So Do kraje pod Javořicí Škochová 21 So Po proudu Střely Jouzová 21 Ne Že nevíte, kde jsou Kujebáci a Kujebina? Náprstková 22 So Okolo Zlaté Koruny Škochová 23 So Do Vojenskéhoújezdu Brdy Urbanová 24 So K vodopádům na Černé Desné Urbanová 25 Ne Za folklórem na Chodsko Stěnička 26 So Střípky ze Šluknovska Jouzová 27 So Na rybí slavnosti dotřeboně Stěnička 28 So Mezi Svratkou a Oslavou Škochová 29 So Za historií Plzně do Starého Plzence Jouzová 30 Ne Atraktivity Vysočiny II. Škochová 31 So Střípky z Polabí a Pojizeří Urbanová 32 So Románské kostely jižně od Prahy Abrahámová 33 Ne Podél Ploučnice Škochová 34 So Krakow Stěnička 35 So Zlín Stěnička 36 So Kraj probouzející se Ralsko Škochová 37 So Krkonošské doteky Urbanová 38 So Po stopách Karla Havlíčka Borovského Jouzová 39 Út Za památkou UNESCO do Telče a okolí Abrahámová 40 So Adventní Žitava a Zhořelec Škochová 41 So Vánoční Drážďany Slavnosti štol 1594 Urbanová so 07:30 Za Lomnickými a Novopackými betlémy Urbanová Vycházky po Praze a jejím okolí: > Sraz v 9.30 bus 129, 241, 318 Zbraslavské nám. na Zbraslav procházka a místní památky. > Voděradské bučiny, sraz po příjezdu busu 382 z metra C Háje v 9.30, Jevany v > Z Vinoře do Jenštejna, sraz ve Vinoři, bus č. 375, odjezd ze st. metra B Českomoravská v > Z Velké do Malé Chuchle, sraz žel. st. Velká Chuchle, odjezd vlaku 9.20 Hl. nádraží. > Na srdce jsou Poděbrady, odjezd busu 398 v 9.08hod z Černého mostu, sraz na konečné u žel. nádraží. > Okolo Radotína, sraz Radotín nádraží po příjezdu vlaku v 9.20 z Hl. nádraží. > To nedovede ani Kazi napraviti, sraz Jíloviště hlav. silnice, bus odjezd 318 v a 317 v od Smíchovského nádraží > Po stopách rodiny Hergetů od Klukovic po Hlubočepy, sraz 9.30 bus 230 Klukovice. > Z Roudnice pěšky na Říp, odjezd Praha Hl. nádraží 8.50, v sraz před nádražím Roudnice. > Kolem sv. Juliány, sraz v Přední Kopanině po příjezdu busu 254, odjíždí metro A Dejvická. Podrobný program výletů i vycházek je k dispozici na cz nebo v CA Unisma, Masarykova 25, Velké Popovice. Kulturní přehled Ladova kraje leden Štiřín Dům ATIS Větvičkova poradna pro veřejnost Možnost zakoupení knih (vstup zdarma) Říčany muzeum Tvorba rodokmenu Poznej své předky, aneb jak se tvoří rodokmen (vstupné 100 Kč) Říčany MěKS Czech Philharmonic Jazz Band Kruh přátel hudby 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Jak na paradontózu přednáška MUDr. Jiřího Landy Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Česká divadelní avantgarda přednáška PhDr. Jaromíra Kazdy Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Uhříněves Divadlo Bolka Polívky U22 Křesťanská antika v architektuře Přednáška Prof. Ing. Arch. Karla Kubiceho, DrSc. Ivan Hlas Trio komorní koncert skladatele, textaře, zpěváka a kytaristy (vstupné 250 Kč) Zámek Štiřín Zámecký ples tradiční ples na zámku Štiřín s bohatým doprovodným programem. K tanci hraje Orchestr Josefa Hlavsy (vstupné 600 Kč) Říčany MěKS Myslivecký ples Říčany muzeum Říčany MěKS Cyklus čtení starých textů Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd (vstupné 100 Kč). Lenka Filipová Concertino novoroční koncert Zazní úpravy lidových písní, šansonu, ukázky keltských skladeb a známé hity Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Pohybem to začíná Přednáška PaedDr. Hany Čechové Říčany MěKS Ples roku Zámek Štiřín Uhříněves Divadlo Bolka Polívky U22 Mladé talenty Josefu Sukovi Gymnázium a Hudební škola Hlavního města Prahy. Chopin, Bach, Bedussy, Brahms (vstupné 150 Kč). Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Jazzový a swingový koncert (vstupné 400 Kč) Říčany muzeum Tvorba rodokmenu Poznej své předky, aneb jak se tvoří rodokmen (vstupné 100 Kč) Říčany MěKS Všechnopartička Karel Šíp & Josef Náhlovský zábavná show Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Pohybem proti růstu do země Přednáška PaedDr. Olgy Chválové, CSc. Česká kinematografie v protektorátu Čechy a Morava Přednáška doc. PhDr. Ivana Klimeše, CSc Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Architektura raného středověku Přednáška prof. Ing. Arch. Karla Kubiceho, DrSc Říčany Volnočasové centrum Na Fialce Shahab Touloue koncert Flamengo, perská tradiční hudba. PROSTOR PRO OBČANA Ohleduplní majitelé psa Zuzana Regalová Obracím se na Vás s žádostí, zda by bylo možné ve Zpravodaji zveřejnit zprávu o tom, jak máme hodné spoluobčany, kteří nám ničí náš soukromý majetek viz foto. Jedná se o to, že bohužel naše fena hárá, ale je za plotem a zamčena za brankou. Další ploty jsou mezi sousedy jen z pevného pletiva, a pokud je pes silný, tak si s ním dokáže poradit a nedělá mu problém dostat se i přes 2 3 pozemky k cíli. Zřejmě se to nějakému šikovnému psu podařilo a pan nebo paní majitelka si s tím, že ho dostane z naší zahrady ven dokázali poradit tak, že nám ohnuli tyč u umělecky a ručně kované branky a svého psa vytáhli. Bohužel se neobtěžovali to oznámit nebo se omluvit a nechali to jen tak. Ale mě to bez toho, abych to jen tak přešla, teda nenechalo. Proto se obracím na vás a doufám, že se třeba někdo přihlásí. 13

14 MEZI NÁMI Rozhovor s reprezentantkou Miroslav Hájek Už jen pár dní nás dělí od okamžiku, kdy propukne velký svátek pro všechny fandy sportu olympiáda. Nemohou jí uniknout ale ani ti, kteří sportu nijak valně neholdují díky záplavě zpráv v novinách, rozhlasu a televizi. Co však by uniknout mnohým mohlo, že do ruského města Soči, do dějiště XXII. Zimních olympijských her, míří i naše krajanka. Tedy krajanka lyžařka Šárka Strachová tu ještě nebydlí, ale jak pochopíte z dalších řádků, již se do Velkých Popovic, kde si nedávno s manželem pořídili pozemek na stavbu, už dnes těší. dům. Ale pak už jsme trávili tak půl roku vždycky v Praze, včetně toho, že jsem tam chodila i do školy, takže teď jsem už také Pražanda. Tak půl na půl. Ale vím, že jí nechcete zůstat jednou pro vždy To je pravda, už před časem jsme se s manželem shodli, že v Praze navěky žít nechceme, táhlo nás to ven z města do přírody. Nějak nás to v Praze už nebaví, hlavně nám schází ta příroda, možnost, když se člověk vrátí z práce, vzít tenisky a někam si vyběhnout, nebo vyrazit na kole. Což v Praze to znamená nutnost sednout do auta a jet minimálně na kraj města. Rozhodli jsme se tedy, že chceme určitě ven ale samozřejmě ne zase daleko, protože manžel je k Praze vázaný prací (pozn. autora: je vrcholovým manažerem špičkové firmy se sportovním vybavením). A navíc je dobré mít do budoucna ten kontakt s Prahou. Takže jsme vyráželi kolem Prahy hledat. Nejdřív to byla představa už nějakého hotového domu, ale pak stále víc převažovala moje touha mít dům na míru, podle sebe. To se ukázalo jako velmi složité; viděli jsme řadu domů, některé by i vyhovovaly, ale zase nebyly na dobrém místě a jiné, kde se nám líbilo, zase neodpovídaly těm mým představám o rozvržení a dispozici. Takže jsme se spíš zaměřili na pozemky. Jasný byl požadavek na pěknou krajinu, přírodu. Až jsme narazili na Velké Popovice. Ty nás oba hned oslovily, přesně to je to, jsme s manželem chtěli nádherná krajina a Praha za rohem, za dvacet minut jste na Chodově. Což je úžasné místo i pro děti, až by jednou chodily třeba na střední nebo i vysokou školu do Prahy. A hned jsme si to tu i na kolech vyzkoušeli. Nádhera. Já říkám Šumava u Prahy Přesně, i nás to napadlo, když jsme si tu byli zaběhat. Ten les, to je prostě úžasné, kolem srnky a zajíci Dokonce se nám tu podařilo už i zabloudit, normálně jsme se vám ztratili Šárka STRACHOVÁ (roz. Záhrobská) česká reprezentantka v alpském lyžování narozená 11. února 1985 Specializuje se na obří slalom a především slalom, ve kterém získala před šesti lety titul mistryně světa. Na posledních zimních olympijských hrách v kanadském Vancouveru vybojovala ve slalomu 3. místo (pro Česko to představuje olympijskou medaili ze sjezdového lyžování po čtvrtstoletí). Než se dostaneme do Velkých Popovic, začněme pěkně od počátku; vy jste, jestli se nemýlím, Krkonošská, že? Ano, narodila jsem se přímo na Benecku, a protože jsem se jako jedna z mála dneska narodila přímo doma, mám tam doslova svůj rodný To byla náhoda, že jste narazili na pozemek v Popovicích, který vás tak oslovil? No vlastně ani ne tak náhoda manžel strávil nad nabídkama realitek dost času, ale to se ukázalo jako nepříliš zajímavé. Takže vlastně za to může dost váš místní doktor-veterinář, ke kterému jezdil často manžel se svým psem. A právě od něj získal i tipy. To místo, které jste si vybrali a koupili, je určitě zajímavé. Třeba i tím, že nedaleko odtamtud bývala kdysi co jsem se doslechl od pamětníků sjezdovka. Tedy ne sjezdovka ve smyslu, jak jí znáte vy; ale prostě pár metrů s kopce, kde to před pár desítkami let velkopopovické děti prvně zkoušely na lyžičkách No vidíte, tak třeba na tom něco bude, že mě to přitáhlo, ten duch místa Věřme tedy, že se vám bude u nás líbit Určitě. Už jsme tam strávili pár dní, třeba fajn to bylo na oslavách Dne dětí, i když byl kvůli vodě odložen, poznali jsme místní prímové hasiče. A já jsem do budoucna ráda, že i místní škola má dobré jméno. 14

15 Místo tedy vybrané máte, kdy začnete stavět? Pokud všechno půjde podle plánu, chtěli bychom tak do dvou tří let. Já to beru prakticky ke konci svojí kariéry, protože plánuju jezdit ještě tak ty dva roky. Takže nám to vychází pak začít nově na novém místě v novém domě s dětmi Představuju si to tak, že ve Velkých Popovicích by mohl začít taková moje nová kapitola života. Rodinná. Ale vraťme se od budoucích snů ještě do aktuální olympijské současnosti. Po vážných zdravotních problémech jste se vrátila hodně rychle už loni na slalomové tratě. Jak jste na tom sportovně teď? Pravda je, že návrat jsem zvládla až zázračně rychle. Sezóna se rozjela, mám za sebou prvních pár závodů. Takže se přímo nabízí otázka, jak to vidíte se svou účastí na olympiádě? Já to vidím docela dobře. S trenérem jsme udělili ohromný kus práce. Teď se koncentrujeme na závody světového poháru předcházející ještě olympiádě, ta pak bude už jen takovým vrcholem sezóny. Ale už toho za předchozí roky mám za sebou tolik, včetně špičkových výsledků, že si nemůžu klást malé cíle. Dělám maximum pro to, aby z toho mohla být na olympijských hrách zase nějaká medaile. To víte, zda se to podaří, nebo ne, ale rozhoduje ve sportu a v tom mém zvlášť tolik okolností, vlivů, včetně štěstí, že se musí podařit, aby se to všechno v jeden okamžik potkalo. Už mám dost zkušeností na to, abych se nestresovala tím, že i když člověk pro nejlepší výsledek udělá maximum, nakonec to nemusí vyjít. Každopádně pro mě je důležité, že i bez ohledu na poslední výsledky v těch čtyřech pěti závodech, co mě čekají, mám už nominaci na olympiádu splněnou. Víte už termín, kdy nastoupíte na sjezdovku, abychom vám mohli držet palce? Slalomy se vždy jezdí koncem her, takže to je těsně po dvacátém únoru. Ale i když to vím přesně, je třeba to brát s určitou rezervou, protože s termíny se hýbe podle počasí. Ale to se týká spíš rychlejších sjezdových disciplín, přímo slalomu ne. Třeba na olympiádě ve Vancouveru nás trápil sníh, takže se čekalo. Pak se ukáže, když vám start posunují po dvou hodinách a nakonec až na další den, jak je člověk psychicky stabilní. V tom to máme my lyžaři jiné třeba proti atletům, kteří se můžou už rok dopředu naladit přesně na den a hodinu, kdy třeba budou házet kvalifikaci. Z tohoto pohledu, když vezmu, jakými rodinnými a zdravotními problémy jste musela projít, byste měla být psychicky otužilá. To je na sjezdových tratích výhoda, ne? Máte pravdu (s úsměvem), že jsem tak nějak už dost ošlehaná, takže všechny tyhle věci, na které narážíte, mě jen jakoby zocelily, opravdu umím brát věci s velkým nadhledem. Ale víte, v tom našem sportu je to pak pro mě obtížnější se zmotivovat, vyburcovat na těch pár sekund, když vidíte, že v životě není sport úplně všechno, že jsou i věci důležitější; jinak to vidí šestnáctiletá děvčata, jinak vdaná paní jako já. Já jim rozumím, já jsme v jejich věku byla taky taková, že pro mě sport a výsledky byl všechno, člověk za tím šel dravě. A prožíval každou chybu, každý neúspěch. Pak, když dospějete do toho nadhledu, je trochu obtížně tu dravost v našem sportu nezbytnou v pravou chvíli vyburcovat. K našemu rozhovoru se mezitím připojuje manžel Šárky, pan Antonín Strach (ostatně také bývalý špičkový sportovec, když závodně vesloval a Šárku poznal jako její kondiční trenér) Já se už taky do Popovic těším, už toho mám plný zuby, toho pražského shonu, přiznává a řeč se tak vrací ke sportovním možnostem v okolí Velkých Popovic. Jak Šárka Strachová dál říká: Docela uvažuji o tom, že bych v budoucnu docela ráda své zkušenosti, nasbírané u sportu, předávala dál. Třeba v podobě rozvíjení sportů u dětí. To by se mi hrozně líbilo, spojit náš život ve Velkých Popovicích s nějakými takovými volnočasovými aktivitami se školou, s obcí. Já si myslím, že tenhle aktivní přístup k životu i z pohledu fyzických aktivit se teď u dětí dost zanedbává, že jsou dost mnohdy vedené jednostranně. Vždyť děti přece pohyb a hry mají rády, jen jde o to, je v tom podporovat, dopřát jim je. To je přece celkově o zdravém životním stylu, ale i třeba i o prevenci před nemocemi. Tak, a teď už nezbývá, než Šárce držet palce, aby si ke svým devětadvacátým narozeninám nadělila i nějaké to pěkné umístění ze slalomových závodů. Sympatická, přirozená, usměvavá mladá dáma si ho určitě zaslouží. Po známých komplikacích a problémech, které jí před časem radikálně zasáhly do života, si loni dopřála na jaře svatbu; věřme, že změna jména předznamenala nejen návrat do špičky lyžařského sjezdového lyžování, ale časem i příchod nové prima sousedky. 15

16 PROSTOR PRO OBČANA Místo pozdravu facka Bc. Kateřina Vinšová, učitelka v ZŠ Velké Popovice i takto se v dnešní době komunikuje facka paní učitelce vlastního dítěte na veřejném prostranství před plným autobusem dětí a před dospělým doprovodem Značně otřesena jsem přesto na výlet s dětmi odjela. Ihned po návratu jsem ale zajela na služebnu Policie ČR a tam podala trestní oznámení na dotyčnou osobu. A co na to úřady? Policie ČR měla dostatek podnětů pro kvalifikaci tohoto incidentu jako trestný čin výtržnictví. Bohužel, a mne z neznámých důvodů, předala Policie případ pouze jako přestupek proti občanskému soužití MÚ Říčany. Tedy protože mi nevznikla žádná materiální ani zdravotní újma přestávám být účastníkem řízení, tudíž se ani nemám právo dozvědět výsledek přestupkového řízení. (Vlastně ano rada paní úřednice pokud bych si najala právníka, ten by sepsal žádost, a pokud by paní úřednice uznaly důvody jako dostačující a žádost jako oprávněnou, potom by právník mohl do spisu nahlédnout.) Také nemůžete uvěřit tomu, co zde právě čtete? Ani já nemohla uvěřit tomu, co mi paní úřednice telefonicky sděluje. A co třeba morální újma? Vždyť na třicet dětí vidělo, jak jejich paní učitelka dostala místo odpovědi na pozdrav facku od matky jejich spolužačky? A co mé vlastní děti, jak se mají cítit, když vidí, jak cizí paní bije jejich maminku? Vždyť my učitelé dětem říkáme, jak se k sobě máme chovat, že násilí není řešení, radíme jim, jak ovládat svůj vztek, jak řešit konflikty! A potom jsou svědky takového jednání??? Bohužel s morální újmou naše zákony zatím asi ještě nepočítají. Později jsem byla MÚ Říčany pozvána jako svědek, já, původně oběť. Dostavila jsem se, poslušně čekala na chodbě, ale po 50 minutách mi bylo paní úřednicí sděleno, že mého svědectví už není třeba, protože případ byl vyřešen a uzavřen. Jak uzavřen?, ptám se. Prostě byl vyřešen, můžete odejít, nashledanou Přesto děkuji, děkuji panu řediteli ZŠ jako mému zaměstnavateli za snahu dostat z paní XY oficiální vyjádření, leč bez valného úspěchu, děkuji mým kolegyním a kolegům, že se za mě alespoň lidsky postavili, děkuji celé školské radě za zveřejnění jejich stanoviska a odsouzení celého incidentu. Trochu jiný názor Ivan Boleslav Vážení občané, i když nemám rád komunikaci vedenou prostřednictvím Zpravodaje, jsem nucen důrazně reagovat na obvinění a nařčení, která se vynořila v minulých číslech. Měl jsem dlouho pocit, že před 24 lety skončila doba novinových článků, které měly vyvolat dojem, že kdosi dělá všechno správně a druzí, kteří mají jiný názor, dělají úplně všechno špatně. Mýlil jsem se. V prosincovém čísle Zpravodaje byly popsány některé události, které se ve skutečnosti odehrály úplně jinak. Díky cíleným a záměrně neúplným informacím, jsem byl velmi nelichotivě obviněn z věcí, které nejsou pravdivé a společně se mnou i další lidé, kterých si vážím. Verze uvedená paní starostkou byla pouhým zlomkem toho, co předcházelo a co následovalo. Dovolte mi nyní, abych pro úplnost objasnil, proč jsme se s panem Chramostou dostali na stránky Zpravodaje jako ti, kdo nejednají v zájmu naší obce: pro smysluplný rozvoj spolupráce s Kunicemi, byla na jaře 2013 založena komise deseti lidí z V. Popovic a Kunic. Tato komise splnila svůj první úkol při řešení přístavby školní jídelny a i přes určité nesrovnalosti došlo nakonec k realizaci celé stavby. V září se objevil staronový problém s množstvím dětí pro školní rok 2014/2015. Abychom řešili tuto otázku společně, zastupitelé vyzvali paní starostku, aby svolala zmíněnou komisi. Komise byla paní starostkou svolána s podmínkou, aby zástupci Kunic přinesli konkrétní návrhy řešení otázky kapacity školy, jinak prý nebudeme mít o čem jednat. Většina členů komise věděla, o čem by bylo třeba jednat, a tak ve snaze dostát svým závazkům, odvolali obchodní schůzku, vrátili se dříve ze zahraničí, přeložili návštěvu lékaře. Bohužel Rada obce Velké Popovice, které zmíněná komise nijak nepodléhá, neboť se jedná o deset svobodných občanů, tuto schůzku zrušila. Členům komise to bylo sděleno mailem čtyři hodiny před konáním zmíněné schůzky. S tím samozřejmě nešlo souhlasit a tak jsem navrhl (ne SVOLAL, jak mě obviňuje paní starostka) nové setkání všech, kteří mají zájem jednat. Tím jsem samozřejmě neporušil žádné usnesení Zastupitelstva, jak jsem byl veřejně obviněn. Většina byla pro a tak se komise konečně sešla a jednala. Za projevený nesouhlas s postupem Rady a za mou aktivitu při organizaci setkání komise jsem byl paní starostkou označen za někoho, kdo jedná proti rozhodnutí Rady obce, nezná zákony, kdo útočí na paní starostku a kdo s panem Chramostou nehájí zájmy občanů Velkých Popovic. Nic z toho samozřejmě není pravda. Dohoda s obcí Kunice nakonec nebyla naplněna. Z pracovního zastupitelstva byly zaslány do Kunic podmínky další spolupráce. Některé byly reálné a pochopitelné až na jednu, kterou navrhl pan místostarosta. Ihned bylo jasné, že není pro nikoho akceptovatelná. Jednalo se o podmínku, aby se obec Kunice finančně podílela na rozšíření další kapacity školy podílem 40 %. No nekupte to, když do popovické školy chodí z Kunic a přilehlých obcí necelých 25 % žáků. Tento nereálný požadavek, se kterým by nesouhlasila žádná obec, vede k tomu, že po mnoha letech vzájemné přátelské spolupráce Kunice otvírají vlastní školu a Velké Popovice budou přistavovat školní budovu bez přispění Kunic. Co tedy více škodí Velkým Popovicím a kdo nejedná v zájmu popovických občanů? Jaké z toho plynou společenské a ekonomické závěry pro Velké Popovice? 1) Ze ZŠ Velké Popovice odcházejí kvalifikované síly do nově vznikající školy v Kunicích. Jak těžko se budou nahrazovat zkušení učitelé, po kterých rodiče stále hlasitěji volají, je nasnadě. 2) Obec ani Základní škola nebudou dostávat finanční prostředky za žáky, kteří navštěvují jinou školu. 3) Školu, kterou musíme do dvou let přistavět a rozšířit, budeme financovat pouze z vlastních prostředků. Můj náhled na danou situaci je širší, než jsou pouhé hranice obce. Vždy to tak bylo, i když jsem pracoval v nejrůznějších společenských a sportovních organizacích naší obce. Proto se cítím trochu podivně, když nás za náš postoj soudí a pranýřují lidé, kteří toho ve Velkých Popovicích zatím mnoho nedokázali. Mít jiný názor je ve Velkých Popovicích považováno za hrubý přestupek. Prozatím. 16

17 PROSTOR PRO OBČANA Na vysvětlenou Tomáš Chramosta, zastupitel V minulém čísle Zpravodaje byly již po několikáté uveřejněny zkreslené a zavádějící informace. Považuji za nutné se k tomuto fenoménu vyjádřit a uvést některé okolnosti na pravou míru. Obvinění z nehájení zájmů obce odmítám a na vysvětlenou si dovolím pár řádků. Kapacita naší školy bude již v roce 2015 zcela vyčerpána a ve spolupráci s Kunicemi jsme mohli získat na několik dalších let prostory pro detašované pracoviště a současně zrealizovat přístavbu školy v Popovicích, na které by se obě obce podílely. Navržené řešení mohlo být pro naši obec výhodné nejen z hlediska ekonomického, ale i personálního, a navíc bylo podporováno i vedením školy. Proč toto řešení od samého začátku paní starostka odmítala a dělala vše pro to, aby k žádné dohodě s obcí Kunice nedošlo, je nepochopitelné. Nedivím se, že podmínka spolupráce, 40% podíl na přístavbě školy bez záruky, že budou kunické děti do popovické školy přijímány, byla pro Kunice nepřijatelná. Paní starostce nezbývá než poděkovat, že se zasloužila o ukončení spolupráce s obcí Kunice a zavázala tím naši obec k samostatnému financování ekonomicky náročného projektu, což přístavba školy zajisté bude. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Boleslavovi, který z pozice pedagoga hájil zájmy školy a obce. Poděkování Blanka Chramostová Přestože, po více jak 40 letech, byla z moci úřední ukončena spolupráce mezi obcí Kunice a Velké Popovice, ráda bych touto cestou poděkovala panu řediteli Milanu Čásenskému, Ivanovi Boleslavovi a Lucii Fuskové za podporu a vstřícnost při řešení problematiky kapacity ZŠ Velké Popovice. Vážím si jejich práce a nesmírné ochoty, kterou vynakládali pro dobrou věc. Bohužel se nepodařilo to, oč jsme jako pedagogové usilovali a měli velký zájem. Proč rozhodli o škole ti, kteří nikdy neučili a nemají takové zkušenosti jako my a odmítli řešení, které právě my pedagogové viděli jako správné? Domnívám se, že moc úřední zvítězila nad zdravým rozumem. HISTORIE VELKÝCH POPOVIC DALŠÍ SETKÁNÍ BUDE 8. ÚNORA Další setkání s povídáním o historii Velkých Popovic se uskuteční 8. února od ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Budeme pokračovat na téma živnostníci. Všichni jste srdečně zváni! Obec Velké Popovice Pozn. redakce: Autorka je pedagog ZŠ Velké Popovice a zastupitelka obce Kunice. SPORT Bruslení v lednu Lední hokej přehled zápasů Odpolední bruslení s hudbou Neděle 19. ledna Sobota 25. ledna Neděle 26. ledna Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Veřejná školička bruslení pro děti Každé úterý od nebo každý pátek od Kurzovné: 60 Kč/hodina Informace: S. Mannová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Domácí zápasy A-tým SVP Černošice 4. ledna SVP Slaný 18. ledna Domácí zápasy Junioři SVP Litoměřice 10. ledna SVP Kladno 12. ledna SVP Tábor 17. ledna

18 PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou ZUMBA FITNESS, TANEC A KRUHOVÝ TRÉNINK VE VELKÝCH POPOVICÍCH Stejně jako minulý rok, vedeme v tělocvičně ZŠ Velké Popovice kurzy Zumba fitness, tanec pro radost a nově i intenzivní kruhový trénink zaměřený na zlepšení fyzické kondice, redukci hmotnosti a získání svalové síly. Tento kurz je určen ženám i mužům od 16 do 50 let. Intenzivní kruhový trénink (Vlasta) PO Zumba fitness (Vlasta) PO Tanec pro radost (Irena) PO Zumba fitness (Irena) ST Více informací na Facebook: Zumba s Vlastou, tel.: Těšíme se na Vás, Vlasta a Irena Šaškovy DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích ZEMNÍ PRÁCE Obchodní činnost Velké Popovice Lojovice Výkopové práce, terénní úpravy, svahování, doprava, demolice, třídění zeminy, vrtání děr na plotové sloupky, paletizační vidle, zimní údržba, odklízení sněhu, hutnění zeminy a kameniva, pokládka kontejnerů. Prodej a rozvoz písků, štěrků a zahradní zeminy. Kompletní dodávky zemních prací a sypkých stavebních materiálů. JCB, UNC, Minibagr, Tatra, nosič kontejnerů, multicara, malý pásový bagr ,

19 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: PRONAJMU DÍLNU 100m 2 BYT 40m 2 1+KK VE VELKÝCH POPOVICÍCH CENA DOHODOU TEL.: Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (10. SEZÓNA) SOKOLOVNA STRANČICE Kurz S1: Začátečníci neděle od Kurz S2: Mírně pokročilí neděle od Kurz S3: Středně pokročilí neděle od Kurz S5: Speciál neděle od Informace na tel.:

20 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 56. zasedání konaného dne 21. 12. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 01.02.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,50 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více