Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah"

Transkript

1 Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Leden 2009

2 Zdroje pro analýzy Setkání s občany 5. června 2008, 39 účastníků Dotazníkové šetření červenec srpen 2008, 182 rozhovorů Vlastní odborné průzkumy a rozbory Zpracovatelský tým vedoucí projektant sociologie zeleň a krajina ekonomika spolupráce sociologie konzultace krajina konzultace širší vazby Ing. arch. Petr Klápště Bc. Miloš Říha Ing. Eva Klápšťová Ing. Stanislav Kutáček (Trast pro ekonomiku a společnost) Mgr. Hana Ţáčková Mgr. Eva Chvojková (Ametyst o. s.) Ing. arch. Vlasta Poláčková (Urbanistický atelier UP24)

3 Obsah a návod k použití! Prezentace má šest částí (nadpisy tvoří hypertextové odkazy): Výsledky setkání s občany Širší vztahy týkající se fungování středočeského regionu Kaţdé téma je zakončeno stranou shrnující nejdůleţitější zjištění a navrhující moţná opatření. Tato strana je vţdy označena vykřičníkem v oranţovém poli Ekologie a krajina patří sem přírodní podmínky a ekologická stabilita, krajina a její potenciál pro rekreaci, estetika a významné prvky, identifikace s místem, paměť a příběh místa, hygiena ţivotního prostředí. Ekonomika a pracovní příležitosti patří sem práce a pracovní příleţitosti, soběstačnost a závislost, lokální ekonomika, zdroje a hospodaření obce, doprava a dopravní infrastruktura. Lidé, vztahy, sociální oblast patří sem skladba obyvatel, vztahy v obci, ráz / charakter obce, vedení obce a politická participace, spolková činnost a kultura, sluţby a volnočasová infrastruktura, vzdělávání, bezpečnost, diverzita bydlení, spokojenost s bydlením, vyuţívání veřejných prostor, celkové charakteristiky obce (v prezentaci byly oproti zprávě méně podstatné oblasti vynechány). Shrnutí patří sem trendy a shrnutí nejpodstatnějších závěrů z celých analýz V prezentaci jsou uvedeny pouze vybraná důleţitá data a shrnutí a doporučení. Další data a zdůvodnění závěrů a doporučení obsahuje textová zpráva, uspořádaná podobně jako prezentace. Nejdůleţitější závěry na jednotlivých stranách jsou psány zeleně opatření Konkrétní navrhovaná opatření jsou psána červeně a označena šipkou.

4 Setkání s občany 5. června účastníků

5 Výstupy setkání s občany Preferenční body v kolika skupinách zmíněno Pozitiva vedení obce, výborný starosta, vstřícnost obecního úřadu 9 3 blízkost hlavního města 5 2 není velká zastavěnost 4 1 zájem/péče o rozvoj, zkrášlování vesnice 3 2 technická infrastruktura, inţenýrské sítě 2 2 bezva hasičské sbory 2 1 škola 2 1 klid, klidné bydlení, klidné prostředí bez průmyslu a komerčních zón 1 2 panely - ochrana domů č. 46/ nový asfalt. povrch komunikací 1 1 hodně zeleně 1 1 zákaz průjezdu kamionů 1 prostor pro rozvoj 1 čistý vzduch (mimo komunikace) 1 akce pro děti 1 zubní ordinace 1 úklid obce - setkání 1 Kříţek - Hejdukovi 1 úprava hřbitova a okolí 1 hezké posezení u pomníku (Zlatníky) - lavičky, květiny 1 zastávky pro autobus 1 krásné rybníky 1 bezva rybařský spolek 1 anonymita Prahy 1 hříště pro děti 1 kravín - zabraňuje jinému hloupějšímu vyuţití 1

6 Výstupy setkání s občany Dvě nejpalčivější oblasti jsou problémy s dopravou a neprostupnost a špatný stav krajiny. Preferenční body v kolika skupinách zmíněno Negativa malá frekvence MHD a chybí přímé spojení na Metro 15 3 pěší a cyklo. spojení do okolních obcí, cesty - pěší, cyklo stezky v krajině, rekreační a 7 2 procházkové trasy chybí lesy a koupání, rekreační trasy 5 2 doprava - hustota a hluk 5 3 ZŠ jenom do 5. třídy, nedostatečná kapacita ZŠ 4 3 společenský klub, hospůdka, klubovna mládeţe, důchodců, místo setkávání lidí zásobování v obcích, obchody, krátká otevírací doba prodejny, malý sortiment:ovoce, zelenina, maso hospoda - hluk, nepořádek okolo a nedodrţování otevírací doby 3 3 pomalá výstavba 3 1 výjezdové kulturní akce 2 1 kriminalita - vykrádání aut a domů 2 1 urbanistické propojení obcí, chybí spojka Zlatníky - Hodkovice 1 2 Libeňská ulice - překladiště odpadů staveb firem + hluk i o víkendu 1 1 Zlatníky u čp neseká se tráva 1 1 kam s dětmi vycházejícími z páté třídy? okolní obce je nechtějí 1 1 nebezpečná jízda na kole 1 1 v ulici ke Školce jezdí řidiči šílenou rychlostí 1 1 chybí přechody pro chodce, světelné křiţovatky 1 1 špatný stav chodníků od Kostela aţ k ulici na Drahách a dál na Libeň 1 1 chybí veřejné osvětlení mezi Zlatníky a Hodkovicemi 1 1 chybí sportovní vyţití mládeţe - kolo, brusle, skateboard (10-20 let) 1 1 pomalý rozvoj občanské vybavenosti 1 1 lidé bydlící v obci bez trvalého bydliště - nejsou peníze z daní 1 1 chybí sportoviště (tenisové kurty), malé sportovně-kulturní vyţití 3

7 Výstupy setkání s občany Nejvíce palčivým je problém dopravy, ale výrazně více jsou preferovány náměty z oblasti rekreace a kultivace krajiny. Účastnící setkání pravděpodobně nepovažují zlepšení dopravní situace za reálné. Preferenční skupinách v kolika náměty body zmíněno relaxačně-sportovní centrum + společenský klub; golf, tenis, volejbal, U-rampa, tanec, aerobik, taichi, 11 3 bowling (pozn. tučně vyznačené aktivity se opakovaly) cyklostezka a stezka pro pěší kolem vesnice (oddělení vesnice a pole, alej stromů) 9 2 nové, malé obchody 6 1 zatraktivnění ZŠ a MŠ - zvýšení zájmu, přístavba, rozšíření do 9. třídy 4 1 vyuţití kostela pro amatérské koncerty 4 1 sociální sluţby pro starší občany 4 1 pošta 4 1 zachovat mezeru mezi obcemi Zlatníky a 3 2 Hodkovice, nespojovat obce souvislou zástavbou zavedení obecní policie 3 1 důchodci - akce, výlety, divadlo 3 2 vyuţití trávy z pozemků 3 1 klubovna pro mládeţ 2 1 metro Písnice - kyvadlová doprava 2 1 častější odvoz nebezpečného a velkého odpadu 2 1 autobusy - častější spoje, přímý spoj 1 1 internet pro veřejnost 1 1 zkvalitnění silnice mezi Zlatníky a Hodkovicemi, chodník, osvětlení 1 1 omezení parkování u Zlatíček (placené, parkovací boxy) 1 péče o tělo i duši 1 jazyky, tvůrčí aktivity 1 klubovna důchodci 1 od bytovek (Hodkovice) spád vody do rybníka 1 městská linka Písnice - kyvadlová doprava 1 lepší pivo 1 zkoordinvat dobu výstavby domů 1

8 Širší vztahy

9 Sídelní struktura kraje 1. Sídelní prstenec okolo Prahy (fialová) území jednoznačně na Praze ekonomicky i funkčně závislé a s Prahou v dobrém i zlém pevně spojené. Jsou na Prahu napojeny buď přímo, nebo přes první větší město rozvojových os. 2. Rozvojové osy (červená) pásy vycházející z Prahy hvězdicovitě podél dlouholetých důleţitých dopravních tepen, leţí na nich všechna důleţitá středočeská města. I kdyţ jsou dále od Prahy, spojení je přímé a rychlé. Jejich síla je v koncentraci tím, ţe leţí na koncentrovaných (= zároveň rychlých) dopravních tazích, mají řadu příleţitostí, tím, ţe vytvářejí koncentrované městské formy, mají kvalitní sluţby i volnou krajinu mezer poblíţ. 3. Oblasti mezer mezi osami (bílá) poskytují rekreační i zemědělské zázemí prostoru prstence a os. I kdyţ jsou blízko Prahy, spojení do ní vede přes osy a je pomalejší. Jsou cíli jednodenních výletů a byly obsazeny v první vlně chataření jiţ za První republiky (Posázaví, Český kras ). 4. Periferie (modrozelená) místa, kde lišky dávají dobrou noc. Spojení na Prahu je opět přes osy, obvykle pomalé a dlouhé, do jiných krajských měst je téţ daleko. Ty šťastnější se zachovalou a vyhlášenou přírodou (Kokořínsko, Blaník, Brdy) jsou romantickými oázami pro chalupáře a víkendové návštěvníky z kraje. 2 4 Problémem Zlatníků-Hodkovic a okolí je, že leží v prstenci okolo Prahy v místech, kde chybí výrazná osa a přirozené centrum město. Proto má jednak horší dopravní spojení než řada jiných obcí, a také nemá vůči závislosti na Praze (ekonomické, sociální školství, zdravotnictví) zatím reálnou alternativu. Je třeba podpořit snahu Dolních Břeţan stát se městem. 1 3

10 Ekologický pilíř udržitelného rozvoje Ekologie příroda a krajina

11 Půda Půdy na území obce jsou převáţně nadprůměrně aţ vysoce kvalitní Hlavní typy půd, které se na území Zlatníků - Hodkovic nalézají jsou: hnědozemě, hnědé země, černice a gleje. Jsou to střednětěţké aţ těţké půdy. Přestoţe se v obci nenacházejí půdy ohroţené vodní erozí, definované v příloze 2 nařízení vlády 103/2003 Sb., k erozi zemědělské půdy zde dochází, především díky velkým otevřeným celkům orné půdy bez protierozních opatření a s minimem prvků rozptýlené krajinné zeleně.

12 Vývoj využití krajiny Hodkovice Hodkovice Zlatníky Zlatníky Ubylo pásů trvalých travních porostů, které fungovaly jako protierozní opatření a posilovaly ekologickou stabilitu. Malé mnoţství izolovaných lesů je nedokáţe nahradit

13 Ekologická stabilita Hodnota koeficientu ekologické stability pro území obce je extrémně malá: 0,04, coţ znamená území s maximálním narušením přírodních struktur

14 Ekologická stabilita Stupeň ekologické stability krajinných prvků Funkčnost územního systému ekologické stability Kostra ekologické stability zaloţena především na drobných vodotečích a jejich vegetačních doprovodech a několika menších plochách lesních a trvalých travních porostů. Vodoteče a jejich vegetační doprovod a některé další krajinné prvky jsou v severní části katastru Hodkovic v současné době degradovány stavbou silničního okruhu kolem Prahy. Prvků kostry ekologické stability je málo a netvoří propojenou síť, což ještě snižuje jejich účinek ÚSES je legislativním nástrojem ochrany ekologické stability, skládá se z biocenter a biokoridorů. Biocentra jsou plochy, které svou velikostí a ekologickým stavem umoţňují trvalou existenci cílovým druhům organismů. Biokoridory jsou liniové prvky (vodoteče a jejich vegetační doprovod, meze ), které spojují biocentra a vytvářejí tak síť stabilních prvků v krajině. Umoţňují úkryt a migraci jednotlivých organismů. Část prvků ÚSES je dnes nefunkčních nebo částečně funkčních, existují tedy jen na papíře

15 Hodnocení vyváženosti obce Graf: Hodnocení stavu jednotlivých aspektů prostředí (pilířů udrţitelného rozvoje) obyvateli (nejlepší hodnocení =1, nejhorší hodnocení =5) (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,6 Ekologický pilíř Ekonomický pilíř 2,9 2,8 Sociální pilíř Je zajímavé, ţe i přes velmi špatnou ekologickou stabilitu je ekologický pilíř udrţitelného rozvoje hodnocen nejpozitivněji je zřejmé, ţe obyvatelé srovnávají obec především s jejím nejbliţším okolím, které je na tom stejně špatně či hůře. (ač respondenti brali kromě ekologické stability i další rysy např. hygienu ţivotního prostředí, těţko lze předpokládat, ţe by výrazně zlepšily výslednou hodnotu)

16 Přírodní prostřadí a ekologická stabilita shrnutí a opatření! Krajina v okolí obce je značně ekologicky nestabilní. V současné době dochází k dlouhodobé degradaci některých krajinných prvků a s realizací plánovaných stavebních záměrů (SOKP, D3) se tato degradace dotkne i některých dalších. K rehabilitaci krajiny doporučujeme vybudovat síť rozptýlené krajinné zeleně a malých vodních ploch, včetně prvků územního systému ekologické stability (biocentra a biokoridory). opatření Projekt zaloţení prvků Územního systému ekologické stability a jejich následná realizace Revitalizace vodních toků a jejich vegetačního doprovodu; včetně zachování vodního toku a rekonstrukce vegetačního doprovodu v plánované průmyslové zóně. Protierozní opatření (např. zasakovací pásy, liniová zeleň proti větrné erozi).

17 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika cestní síť Obrázek: Krajina s rekreačním potenciálem (zdroj: ÚAP ORP Černošice, 2008) Ve správním území obce se v krajině místa s rekreačním potenciálem nenalézají Krajiny s rekreačním potenciálem v širším okolí obce jsou údolí Vltavy, lesnatý pás na jih od obcí Psáry, Libeř a Okrouhlo a Dolní Posázaví Obec by mohla těţit z polohy na spojnici těchto území a hustě osídlených oblastí na jihu a jihovýchodě Prahy, ale neděje se tak (nejsou cesty, které by spojení vytvořily cyklo, hyppostezky) viz další strana.

18 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika vnímání obyvatel Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo v blízkém okolí obce, které se Vám zdá hezké. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Odpovědi potvrzují obecnou tendenci povaţovat v krajině za pozitivní přírodě blízké prvky. Kolikrát zmíněno Další odpovědi (zmíněny 4x a méně) neodpověděl 34 rybník pod Kovárnou, les nad Libří, ke Břeţanům, Průhonice, Kamenice, nic 29 cesta do Písnice, nový rybník, Dolní Břeţany, Vestec, Průhonický park, rybník, fotbalové hřiště, za domem, Na drahách, les remízek, dětské hřiště, lom Kamínek 11 louky a pole okolo obce, Jesenice, rybník Pytlík, kemp Oáza, Libeř + úsek Břeţanské údolí 10 nad Oázou, rybník za Hodkovicema, obec-jih, les u Psár, vrch Závist, Horní Jirčany-les, pole-východ obce, ulice Nová, hřiště, točná, blízké lomy, letiště Cholupice, les u Lhoty, Kaštanka, vrba v poli, křiţovatka mezi Libří a Výroky jsou zaznamenány doslovně, Zlatníkama, rybník v D.Břeţanech, Zlatnické hřiště, Lhota u D. Břeţan, některé by bylo možno sloučit, Ţampach, všude okolo, cesta do polí proti č.p.90, jezírka za čističkou, protože se věnují témuž problému, kolem silnic směr Libře, Záhořanské údolí, lesík za obcí, chráněný potok, ale v malých četnostech odpovědí by Zlatnická tvrz, Zlatníky-pole na jihu, Ohrobec, Psáry, Písnice, zahrady přínos neodpovídal riziku nepřesnosti. naproti hřbitova, Jílové, Ládví, alej u jezera Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo v blízkém okolí obce, které se Vám zdá ošklivé. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kolikrát zmíněno neodpověděl 35 nic 30 kravín, okolí kravína 26 stavba dálnice 17 cesta na Písnici 7 Hodkovice 6 černá skládka 6 Další odpovědi (zmíněny 4x a méně) starý rybník Hodkovice, Zlatníky-park, silnice do Vestce, Kamenná, cesta z Hodkovic do Břeţan, D.Břeţany, vrakoviště u Hodkovic celé okolí, silnice Hodkovice-Zlatníky, průmyslová zóna Hodkovice, silnice na Jesenici, hřbitov, směr na Břeţany za obcí, Písnice, silnice, rybník, hnojné plato, cesty, nepořádek v okolí, secondhand, Jesenice, posekaná tráva na obecních pozemcích, ulice k remízku - skládka, stavba u Jesenice, sídliště Jesenice, remízek za kovošrotem, za D.Břeţanama, Vestec, k Jesenici, rybník Pazderák, kovošrot

19 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika cestní síť Obrázek: Cestní síť v polovině 19. stol. a dnes (zdroj: ČÚZK. Stabilní katastr, vlastní průzkumy) Krajina v okolí obce by měla zajistit moţnost kaţdodenní rekreace (procházky, projíţďky na kole případně na koni) pro místní obyvatele. Tuto funkci plní velmi nedostatečně, a to ze dvou důvodů: 1. V krajině se nachází málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. 2. Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat. Od poloviny 19. století do současnosti cest výrazně ubylo. Aleje kolem cest, poskytující stín a usnadňují orientaci v krajině, jsou ve špatném stavu nebo neexistují vůbec. Graf: Jak často jste v krajině? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 30 6 Velmi často Zřídka Docela často Nikdy Velmi často Docela často Novousedlík Zřídka 2 8 Nikdy Starousedlík Četnost návštěv krajiny statisticky významně souvisí s tím, zda se respondent povaţuje za starousedlíka či novousedlíka. Můţeme v budoucnu předpokládat v obci trend většího navštěvování krajiny.

20 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika aktivity, cestní síť Graf: Využijete následující možnosti k rekreaci, pokud by byly realizovány? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) vycházkové stezky Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 9 7 Novousedlíci mají o vycházkové stezky a hippostezky větší zájem neţ starousedlíci, to potvrzuje trend naznačený na předchozí straně hippostezky 12 3 Rozhodně ano Novousedlík Starousedlík Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Novousedlík Starousedlík

21 Krajina a její potenciál pro rekreaci, estetika shrnutí a opatření! Krajina v okolí obce neplní kaţdodenní rekreace pro obyvatele. Je to dáno především dvěma důvody: 1. V krajině se nachází pouze několik málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. 2. Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat. Četnost návštěv krajiny statisticky významně souvisí s tím, zda se respondent povaţuje za starousedlíka či novousedlíka. Můţeme předpokládat postupně s další výstavbou bydlení v obci trend většího navštěvování krajiny. Doporučujeme zpřístupnění krajiny vybudováním nových cest či regenerací stávajících jednak k rekreačním účelům, jednak jako bezpečných spojnic jednotlivých sídel tak, aby bylo moţné bezpečné spojení (bez kolize s motorovými vozidly) pro pěší a pro cyklisty. Pokud moţno tak, aby byl přitom vytvořen vycházkový okruh kolem obce. opatření Navrhnout generel pěších a cyklistických stezek, tvořený ve spolupráci s aktivními obyvateli, vlastníky pozemků a obcemi Dolní Břeţany a Jesenice. V generelu navrţené cesty postupně realizovat/upravovat. Vysázet aleje kolem cest, revitalizovat vodní toky včetně doprovodné vegetace. Zaloţit remízy a solitérní stromy. Zaloţit malé vodní plochy a přírodní koupaliště.

22 Identifikace s místem, paměť a příběh místa shrnutí a opatření! V současné době je u mnoha obyvatel identifikace s obcí a okolní krajinou poměrně nízká. Dokladem je např., ţe téměř polovina mladých lidí do 25 let se chce z obce odstěhovat. Staré drobné objekty v krajině jsou ve špatném stavu. Dle našich informací se se starými příběhy z obecní kroniky cíleně nepracuje. Je třeba: opatření Obnovovat, zpřístupňovat a vytvářet nová místa (tak aby se zanechaly hmotné památky po dnešních událostech např. památné stromy a umělecká díla), velmi originální je v tomto smyslu vrch Kamínek. Popularizovat na internetu a zejména ve škole příběhy lidí i pomístních jmen. Ve škole vyuţít příběhy a proměny k projektům. (vlastní projekty zaměřené zjišťování pozadí pomístních jmen, případě jiţ připravené projekty Cesta za předky nebo Krajina za školou.

23 Hygiena životního prostředí shrnutí a opatření! Obec vybudovala kanalizační síť důleţitou pro čistotu vody. Je však vnímáno znečištění vzduchu, souvisí s tím, v kterém sídle respondent bydlí. Hodkovičtí pociťují větší prašnost a zápach, coţ je podle doplňujících komentářů způsobeno stavbou SOKP a provozem AGRO Jesenice, a.s. Celkově je ţivotní prostředí vnímáno převáţně jako spíše příjemné. Stavba je dočasný jev, AGRO je naopak nejvýznamnější zaměstnavatel v obci. Kromě případných změn v provozu firmy (který zpracovatelé detailně neznají a nemohou posoudit, zda jsou moţné a reálné) lze tento negativní vliv sniţovat těmito opatřeními: opatření Zbrzdit severní a západní větry, aby nenesly zápach do obce výsadbou stromů severně a západně od provozu AGRO. Sníţit prašnost v obci pomocí zeleně, opět zejména stromů ve veřejném prostoru poblíţ provozu AGRO.

24 Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje Ekonomika a pracovní příležitosti Z hlediska ekonomické stability nabídky pracovních příleţitostí v dnešní globální ekonomice se v krizových obdobích (např. nyní) ukazují rozhodující především tyto faktory: Odvětvová pestrost čím větší pestrost, tím je území méně zranitelné vnějšími vlivy a recesemi v dílčích odvětvích. Lokalizace ekonomiky čím více dodavatelských vztahů se realizuje na co nejkratší vzdálenost, tím méně se místní ekonomiky (v měřítku regionu, obec jiţ dnes nemůţe být vnímána jako samostatná jednotka) dotknou globální krize. Blízkost Prahy působí z hlediska výše zmíněných faktorů dvojznačně přináší odvětvovou pestrost, ale také silné propojení s globální ekonomikou.

25 Práce a pracovní příležitosti místo práce obyvatel Přímo v obci V některé z okolních obcí V Praze Jinde 12 Jsem v domácnosti, důchodce Přímo v obciv některé z okolních obcí Novousedlík V Praze Jinde Jsem v domácnosti, důchodce 36 Starousedlík Grafy: Kde pracujete/navštěvujete školu? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Novousedlíci více pracují v Praze a překvapivě také přímo v obci. To můţe být způsobeno větším zastoupení práce doma buď jako OSVČ nebo vykonáváním činnosti nevyţadující kaţdodenní dojíţdění. Ve výsledcích novousedlíků a mladších věkových kategorií je více zastoupena práce a studium v Praze. Proto lze předpokládat, ţe pokračujícím trendem bude zvyšování závislosti na Praze. Podmínky pro podnikání jsou hodnoceny neutrálně Přímo v obci V Praze Jsem v domácnosti, důchodce V některé z okolních obcí Jinde

26 Práce a pracovní příležitosti struktura pracovních příležitostí Tabulka: zaměstnavatelé v obci dle počtu zaměstnanců - 8/2008 (zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR) Tabulka jako bohuţel není vyčerpávající, protoţe u řady ekonomických subjektů není v databázi RES zjištěn počet zaměstnanců, ty pak v uvedené tabulce nejsou zařazeny. Jméno zaměstnanců odvětví poznámka AGRO Jesenice u Prahy Zemědělská výroba rostlinná i ţivočišná, potravinářství, velkoobchod, strojírenská výroba, restaurace, doprava, reality, poradenství, zpracování odpadů, výstavba pozemních a inţenýrských staveb, opravy cca. 50 zaměstnanců z a.s motorových vozidel přímo z obce FINAHO spol. s r.o sběr, zpracování, recyklace odpadů, maloobchod A. Bouček interier, s.r.o Truhlářství, velkoobchod NEWAG, spol. s r.o velkoobchod, elektrická zařízení, pozemní a inţenýrské stavitelství HRDLIČKA + BÍLEK s.r.o velkoobchod, zahradnické sluţby REZEK spol. s r.o velkoobchod, výstavba pozemních a inţenýrských staveb, ubytování, reality, stavební projekce Eurocar Transport s.r.o autodoprava, opravy motorových vozidel, velkoobchod IZOLACE KADLEC s.r.o. 6-9 izolační práce, velkoobchod NEWAG Praha spol. s r.o. 6-9 velkoobchod, elektrická zařízení, elektroinstalace Pouze sídlo firmy ALDA TRADE, s.r.o. 6-9 výroba plastových výrobků, velkoobchod, balení, reklama VORETI TZB s.r.o. 6-9 Instalatérské práce NEWAG Brno spol. s r.o. 6-9 velkoobchod, elektrická zařízení Pouze sídlo firmy MALLUCK a.s. 1-5 prodej pohonných hmot, vydavatelství, velkoobchod, reality ČZ DUO spol. s r.o. 1-5 prodej pohonných hmot, opravy motorových vozidel, velkoobchod, reality, reklama AUTODÍLY BAŠL, s.r.o. 1-5 velkoobchod Quai des Arts s.r.o. 1-5 velkoobchod, vzdělávání ANLAX (CZ), s.r.o. 1-5 tisk, vydavatelství, velkoobchod, reklama Brodský & Co., spol. s r.o. 1-5 velkoobchod, reklama, poradenství ZLAPIKO spol. s r.o. 1-5 ubytování, maloobchod Šedě podbarvené společnosti jsou navázané na stavebnictví, dá se tedy předpokládat, ţe finanční krize se jich můţe výrazně dotknout. Z hlediska mnoţství pracovních míst v obci je pociťovaný mírný nedostatek. Důvodem bude pravděpodobně to, ţe nabídka pracovních míst neodpovídá potřebám většiny obyvatel, mezi nimiţ (na rozdíl od pracovních míst) převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci viz graf na následující straně. Podmínky pro podnikání v obci jsou hodnoceny neutrálně.

27 Práce a pracovní příležitosti struktura pracovních příležitostí Graf: Obyvatelé dle typu činnosti a kvalifikace zaměstnání (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Velmi kvalifikované pozice tvoří dohromady 56% pracujících v obci. To je více neţ v Praze a radikálně více neţ v ČR. Bylo by naprosto nemoţné (a nesmyslné) zajistit v obci takovouto strukturu pracovních příleţitostí, byť se tomu obec s projektem Středočeského inovačního centra přiblíţí. I kdyţ spíše neţ zaměstnání stávajícím obyvatelům nabídne SIC práci pro dojíţdějící odjinud, můţe mít fakt, ţe tito lidé přes den budou pobývat v obci na její ekonomiku pozitivní efekt přes den tam budou utrácet peníze a mohli by tak umoţnit vznik dalšího restauračního podniku, případně obchodu. To vše ale pod podmínkou, ţe se podaří zaměstnance nějak přitáhnout ze zóny na kraji zástavby přímo do centra a ţe související sluţby budou provozovat subjekty z obce.

28 Práce a pracovní příležitosti shrnutí a opatření! Novousedlíci a mladší lidé více pracují v Praze. Pokračujícím trendem bude proto zvyšování závislosti na Praze. Pozitivním rysem je fakt, ţe novousedlíci více pracují i v obci. (práce doma jako OSVČ nebo vykonáváním činnosti nevyţadující kaţdodenní dojíţdění). Pravděpodobně je ohledně práce takovýto trend: Velmi silně roste vazba na Prahu. Silně klesá vazba na sousední obce. Velmi mírně roste vazba na vlastní obec. Zároveň mezi dnešními pracujícími obyvateli obce převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci. Doporučujeme pokračovat v podpoře kvalifikovaných pracovních míst (SIC). I kdyţ jejich naprostá většina bude obsazena pracovníky mimo obec, je šance, ţe někteří se za prací přistěhují. Vytvoření těchto míst bude mít nepřímo i pozitivní dopady na moţnosti dalšího podnikání (restaurace, sluţby) tím, ţe zajistí, ţe v obci se bude zdrţovat více lidi s větší kupní sílou přes den, tedy v době, kdy je většina místních v Praze. opatření Propojit příjemnou cestou pro pěší SIC a centrum Hodkovic a umoţnit tak nabídku sluţeb pro zaměstnance SIC.

29 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika příjmy obyvatel Grafy: Čistý měsíční příjem domácnosti (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Je velký rozdíl v příjmech staro- a novousedlíků novousedlíci mají vyšší příjmy neţ starousedlíci. Příchodem nových obyvatel se tak mění sociální skladba obyvatel. Novousedlík Starousedlík ve Zlatníkách v Hodkovicích

30 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika výdaje obyvatel Grafy: Skladba výdajů obyvatel v Kč dle příjmových kategorií (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) výdaje obyvatel v Kč dle příjmových kategorií Ostatní Dobročinnost Doprava Bydlení Vzdělání Zábava Oblečení Jídlo výdaje domácností přímo v obci v korunách dle příjmu domácnosti Ostatní Dobročinnost 2500 Doprava 2000 Bydlení Vzdělání 1000 Zábava 500 Oblečení Jídlo V absolutních číslech výdaje obyvatel v obci s rostoucími příjmy domácnosti od příjmové kategorie nad 30 tis. Kč/měsíc nerostou. Z odpovědí na ostatní, zejména otevřené otázky dotazníku se můţeme domnívat, ţe důvody jsou zhruba tyto: o Krátká otevírací doba stávajících obchodů o Nízká kvalita sortimentu a sluţeb v obci (zejména restaurace) o Absence poţadovaných sluţeb a obchodů o Zvyk nakupovat v místě pracoviště

31 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika firmy Pro ilustraci chování lokální ekonomiky byla vybrána firma AGRO Jesesnice u Prahy, a.s., která je nejvýznamnějším místním zaměstnavatelem a vlastní obec Zlatníky-Hodkovice (popsána v následující kapitole). Údaje AGRO Jesesnice u Prahy, a.s.: Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 (se zahrnutím pouze přímých dodavatelů) i poté, co do něho zahrneme okolní obce jako lokální činí 1,0336. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou firma vydá, znamená pro okolní region dodatečné 3 haléře. Lze předpokládat, ţe hodnota LM3, tedy multiplikátoru ve třetím kole (se zahrnutím chování dodavatelů), jiţ nebude vyšší. Pokud vezmeme v úvahu údaje o zaměstnancích a o výdajích obyvatel z výsledků dotazníkového šetření, můţeme z nich vyvodit, ţe přínos zaměstnanců pro místní ekonomiku je v intervalu 2-2,5 mil. Kč, které utratí za rok přímo v obci. Přínos výdajů firmy AGRO pro místní ekonomiku je především přes útraty místních zaměstnanců firmy. Je otázkou, zda toto platí pro firmy v obci obecně.

32 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika shrnutí a opatření! Existuje velký rozdíl v příjmech staro- a novousedlíků novousedlíci mají vyšší příjmy neţ starousedlíci, jejich příchodem se tak mění sociální skladba obyvatel. Mnoţství peněz utracených přímo v obci neroste úměrně s výší příjmu domácnosti, od příjmu Kč/domácnost stagnuje. Přínos výdajů firmy AGRO pro místní ekonomiku je především přes útraty místních zaměstnanců firmy. Je otázkou, zda toto platí pro firmy v obci obecně. opatření Motivovat firmy ke zkoumání dopadů svého chování na lokální ekonomiku. Zařadit zpracování LM3 jako povinnost pro dodavatele větších zakázek obce po získání zakázky. (pozor, podmínit účast ve výběrovém řízení zpracováním LM3 by mohlo být právně problematické) opatření Zpracovat LM3 pro firmu z jiného odvětví neţ AGRO pro zjištění, zda se model chování bude podobat, či ne. Společně s podnikateli podrobněji popsat podmínky pro podnikání v obci a navrhnout moţnosti jejich zlepšení. Uspořádat setkání s podnikateli, případně podniknout cílené rozhovory s podnikateli.

33 Hospodaření obce shrnutí a opatření! Hospodaření obce je hodnoceno pozitivně, ale občané vnímají moţnost ho ovlivnit jako malou. Diskuse o prioritách obce v rámci následujících stupňů práce na strategii by mohlo tento deficit o něco zlepšit. Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 (se zahrnutím pouze přímých dodavatelů) činí 1,52. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou vydá obecní úřad, znamená pro okolní region dodatečných 52 haléřů. Lze předpokládat, ţe hodnota LM3, tedy multiplikátoru ve třetím kole, bude ještě vyšší. Výsledky výpočtu lokálního multiplikátoru jsou pro obec v silné vazbě na Prahu překvapivě dobré. Je to ale díky převaze stavebních prací na lokálních výdajích coţ nebude do budoucna trvalý stav. Doporučujeme se proto dále se věnovat výsledkům výpočtu lokálního multiplikátoru a hledat příleţitosti pro zlepšení. Přimět obyvatele nemající trvalé bydliště v obci, aby si ho změnili a přinášeli tak obci daňové příjmy. opatření Informovat obyvatele, jaké důsledky má pro obec jejich chování (některé obce v poslední době zkouší různé způsoby informování, bude zajímavé sledovat, zda se dostaví výsledky). V případě velkého zájmu o školku a školu preferovat děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci.

34 Doprava infrastruktura V oblasti silniční dopravy představují hlavní problémy celého regionu přetíţení komunikace II/101 a spojnic s Prahou. Stavěný SOKP sníţí zatíţení na komunikaci II/101. Hromadná doprava vyţaduje pro efektivní fungování určitou minimální koncentraci obyvatel, které není v okolí obce dosahováno (zástavba je rozvleklá, nemá přirozená centra, kde by se zastávky uţivily ). Celá oblast jihovýchodně od Prahy je proto obsluhována pouze nejméně kapacitním prostředkem autobusy. Uspokojivá frekvence spojů je přitom pouze do Jesenice. Při cestě z obce do Prahy je nutno přestupovat v Dolních Břeţanech nebo v Jesenici. V celém širším regionu neexistuje ucelená síť pěších tras a cyklotras. Pěší a cyklistické propojení s Dolními Břeţany a Jesenicí je moţné pouze po přetíţené silnici II/101. I po jejím odlehčení SOKP bude její pouţívání pro chodce a cyklisty nebezpečné. Přitom vzdálenost center Zlatníků a Dolních Břeţan je 1.5km (20 minut rychlejší a 25 minut pomalejší chůze). V Břeţanech i Jesenici je větší frekvence spojů MHD, situace se bude s otevřením nových bytů na novém náměstí v Břeţanech pravděpodobně ještě zlepšovat. Docházení či dojíţdění na kole je přitom v jiných rovinatých oblastech (např. v okolí Pardubic) naprosto běţné, v zahraničí, kde existuje moţnost bezpečného uloţení bicyklu u zastávek (zejména Nizozemí, SV Rakousko), je obvyklé i dojíţdění na kole k zastávkám MHD.

35 Doprava chování obyvatel 3 Grafy: Jak často cestujete jednotlivými druhy dopravy? automobilem na kole Kaţdý den Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy Kaţdý den Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy hromadnou dopravou pěšky (celou cestu do cíle) Kaţdý den 28 Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD Do Prahy i po Praze jezdím autem Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Nejezdím do Prahy Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Kaţdý den Kaţdý den Několikrát do týdne Několikrát do týdne Pouze o víkendech 16 Pouze o 20víkendech Méně často 15 Méně často 10 Nikdy Nikdy Jedu Jedu Do Prahy MHD na autem na i po kraj kraj Praze Prahy a Prahy a jezdím pokračuji pokračuji autem MHD MHD Jak se dopravujete do Prahy? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Ţena Muţ Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD 4 5 Nejezdím do Prahy Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Novousedlík Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Starousedlík Jedu MHD MHD na na kraj kraj Prahy Prahy a pokračuji a pokračuji MHD MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Do Prahy i po Praze jezdím autem Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Nejezdím do Prahy

36 Doprava rozhodování obyvatel o volbě dopravního prostředku Dopravní chování obyvatel je moţno s pomocí faktorové analýzy dat získaných v dotazníkovém šetření popsat pomocí čtyř faktorů (lze si je představit jako např. určité typy úvah), které mají pro kaţdého člověka různou váhu, můţeme ale stanovit jejich váhu v rámci celé obce. Faktor 1: zastánce MHD, váha 30 úvaha směřuje k preferenci MHD na základě zváţení hlavních charakteristik (rychlost, bezpečí, pohodlí) z nichţ ţádná výrazně nepřevyšuje ostatní. Faktor 2: milovník auta, váha 12 ryze emotivní úvaha směřuje k preferenci automobilu bez zvaţování skutečných dopadů rozhodnutí. Jednoduše řečeno za rozhodnutím stojí to, ţe člověk jezdí autem rád. Faktor 3: auto = flexibilita, váha 10 úvaha postavená na jednom rozhodujícím poţadavku, kterým je flexibilita moţnost dojet kamkoli, vede k preferenci automobilu. Faktor 4: auto = fyzické pohodlí, váha 8 úvaha postavená na jiném rozhodujícím poţadavku, kterým je fyzické pohodlí (nemačkat se, nepřestupovat, nemuset chodit pěšky) vedoucí k preferenci automobilu. Význam faktorů nesouvisí s pohlavím, věkem ani příjmem domácnosti. Novousedlíci více tíhnou k faktoru 2 neţ starousedlíci. Důvodem je patrně to, ţe zatímco dostupnost prahy pomocí MHD v jiných lokalitách (okolo příměstské ţeleznice a páteřních autobusových linek) se stále zlepšuje, v obci přinejlepším stagnuje. Lidé, kteří tíhnou k faktoru 1 proto pravděpodobně do obce přicházejí v menší míře a raději se stěhují jinam. Pro řízení obce z toho můţe vyplývat: Vzhledem k charakteru rozhodování obyvatel menší změny v provozu MHD nezmění poměr přepravní práce. Razantní změny jsou mimo moţnosti vlivu samotné obce. Postupným příchodem dalších novousedlíků nejen, ţe zájem o MHD příliš neporoste, ale můţe začít i klesat (pozor, novousedlíci budou přicházet i bez výstavby nových domů kupují stávající). Protoţe pro zkvalitnění MHD je potřeba poptávka po ní, čeká obec v této oblasti těţká situace a hrozí i začarovaný kruh menší zájem horší MHD menší zájem horší MHD

37 Doprava shrnutí a opatření! opatření MHD je vyuţíváno úměrně kvalitě relativně málo (2x méně neţ v Praze). Postupným příchodem dalších novousedlíků zájem o MHD příliš neporoste, můţe začít i klesat. Vzhledem k charakteru rozhodování obyvatel menší změny v provozu MHD nezmění poměr přepravní práce. Razantní změny jsou mimo moţnosti vlivu obce, protoţe musí jít ruku v ruce s koordinací sídelní struktury regionu. Naprostá absence bezpečných pěších a cyklistických stezek spojující obec s jejím okolím (Dolní Břeţany, Jesenice) spolu s malou frekvencí MHD zvyšuje závislost na automobilu, zejména o víkendu. Dotazníkové šetření potvrdilo obvyklé tři skupiny, které nemohou automobil pouţívat v případě velké závislosti na něm jako hlavním dopravním prostředku: 1. středoškolští studenti jsou příliš mladí pro získání řidičského oprávnění 2. ţeny v domácnosti s jedním automobilem pokud je doprava manţela do zaměstnání závislá na automobilu, pouţívá ho pouze on. 3. staří lidé se zdravotními problémy znemoţňující řízení Tito lidé jsou z hlediska prostorové mobility v obci (i ve srovnání s jinými oblastmi okolo Prahy) diskriminování Doporučujeme skrze aktivitu ve svazku obcí koordinovat rozvoj prostorové struktury v regionu, vytváření míst koncentrace obyvatel, společně lobbovat za hromadnou dopravu s nezávislým dopravním koridorem. Vytvořit síť pěších a cyklistických stezek: Generel pěších a cyklistických stezek, tvořený ve spolupráci s aktivními obyvateli, vlastníky pozemků a obcemi Dolní Břeţany a Jesenice. Následně ve spolupráci s obcemi Dolní Břeţany a Jesenice umoţnit úschovu jízdních kol u hlavních zastávek MHD v kaţdé obci.

38 Sociální pilíř udržitelného rozvoje Lidé, vztahy, sociální oblast

39 Skladba obyvatel obměna obyvatel Graf: Vývoj počtu obyvatel v okolních obcích od roku 1971 (zdroj: ČSÚ) Jesenice Psáry Dolní Břeţany Průhonice Vestec Zvole Zlatníky-Hodkovice Libeř Ohrobec Okrouhlo Grafy: původ obyvatel (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Přistěhovalý x narozený 32 Přistěhovalý 68 Narozený Přistěhovalí v posledních 7 letech x přistěhovalí dříve 31 Grafy vpravo ukazují velkou obměnu obyvatel, ke které v obci dochází. Pokud je srovnáme s vývojem počtu obyvatel v kap zjistíme, ţe jde skutečně o obměnu přistěhování neodpovídá jen přírůstku počtu obyvatel, ale je vyšší. To znamená, ţe za období nárůstu od 80. let se zároveň min % obyvatel odstěhovalo a např. v posledních 7 letech se zároveň 9% obyvatel odstěhovalo

40 Skladba obyvatel věková struktura Graf: Věková struktura obyvatel ve srovnání s ČR (zdroj: ČSÚ a obecní evidence) Věková struktura obce je progresivnější tedy mladší neţ je průměr ČR, 15 je zjevné, ţe důvodem jsou nově přistěhovalí Grafy: přistěhovalí v jakém 10 8věku přišli 8 ti, kteří se přistěhovali v posledních sedmi letech (0-7) a dříve (8+) (zdroj: 4 vlastní 5 dotazníkové šetření, N=182) Hlavní momenty přistěhování jsou okolo 0-7věku a 50 let, první případ odpovídá v ţivotě jednotlivce okamţiku zakládání rodiny a druhý odchodu rodičů a přenechání původního bydlení dětem. Oproti průměru v okresech Praha-západ a Praha-východ je zde výrazně větší zastoupení druhé skupiny (50 = odchod dětí). To je pro obec výhodné, protoţe se nevytváří nevyváţená struktura s několikanásobnou převahou mladých lidí, coţ vyvolá značné nároky na kapacitu školských zařízení, která je po ukončení nárůstu počtu obyvatel a vyrovnání věkové struktury nevyuţita. Zlatníky-Hodkovice ČR přepočteno na 1108 obyvatel

41 Skladba obyvatel vzdělání Grafy: nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel nad 15 let (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ VŠ VŠ postgraduál Novousedlík Zlatníky ZŠ Starousedlík Zlatníky SŠ s maturitou Novousedlík Hodkovice Starousedlík Hodkovice SŠ bez m aturity VOŠ VŠ VŠ postgraduál Novousedlíci jsou vzdělanější neţ starousedlíci. Existuje rozdíl mezi vzdělanostní strukturou Hodkovic a Zlatníků, a to jak u starousedlíků, tak u novousedlíků do Zlatníků se přistěhovávají vzdělanější lidé.

42 Skladba obyvatel shrnutí a opatření! Pokud by obec někdy v budoucnu ztratila kontrolu nad uvolňováním rozvojových ploch v územním plánu, hrozí nápor na školu a školku. Obměna obyvatel do určité míry nastane zhodnocováním pozemků. Trendem je příchod obyvatel s vyššími příjmy, neţ je to u starousedlíků. Pokud se podaří realizovat záměr na zvyšování kvality ţivota v obci, tento trend ještě zesílí. Pokud se obec nechce stát sídlem pouze pro bohaté, musí umoţnit příchod i méně movitým viz část věnovaná bydlení. Doporučujeme do budoucna zajistit obec proti skokovému nárůstu počtu obyvatel: opatření Po domluvě s vlastníky pozemků nastavit územním plánem etapizaci zastavování rozvojových ploch tak, aby se nárůst počtu obyvatel nezrychlil. Zajistit diferenciaci příchozích i po jiných stránkách, neţ je věk diferencovanou nabídkou pozemků viz část věnovaná bydlení.

43 Vztahy v obci shrnutí a opatření! Tak jako v jiných oblastech se i v sociálních vazbách projevuje nárůst rostoucí vazeb mimo obec na Prahu. Částečně jsou problémem dvě uzavřené enklávy v Hodkovicích bytovky a výběţek na konci ulice K cihelně. Sousedské vztahy jsou dobré. Z hlediska trávení času s ostatními obyvateli obce se projevuje, ţe rozhodující není vůle (která zde naštěstí díky dobrým sousedským vztahům je), ale mnoţství času, po který se daný člověk v obci vůbec vyskytuje. Při uvolňování rozvojových ploch je třeba nevytvářet větší enklávy pro podobnou skupinu obyvatel diverzifikovat pozemky a uvolňovat rozvojové plochy po částech na různých místech. Problémem pro tento přístup patrně bude koncentrace rozvojových ploch mezi oběma sídly a nemoţnost rozvoje Hodkovic na severu. Při plánování je třeba vytvářet bezpečný veřejný prostor s dostatkem míst pro střetávání a umoţnit více vyuţívat pěší pohyb při něm se na rozdíl od jízdy v automobilu lidé skutečně potkají.

44 Ráz vesnice půdorysné uspořádání Pro vesnický ráz obce jsou důleţité tyto rysy (dle důleţitosti): půdorysné uspořádání, vysoká zeleň, tvar domů. Kromě popisu stavu k nim uvádíme některá obecná východiska nutná pro pochopení situace obce. Obrázek: Zlatníky a Hodkovice ve 40. letech 19. století (Zdroj: ČÚZAK. Císařské otisky stabilního katastru) Foto: Chalupnické domy v Hodkovicích Historická jádra Hodkovic a Zlatníků se od sebe uspořádáním liší. Jádrem Zlatníků je čočkovitá náves s kostelem obklopená statky, které se k ní obracejí štítovým průčelím stojícím na rozhraní návsi a soukromých pozemků (na uliční čáře). Patrně později přibyly menší chalupnické usedlosti v ul. Na Drahách dle názvu je velmi pravděpodobné, ţe pozemky jiţně od usedlostí byly původně obecní pastvinou a aţ později byly rozděleny mezi chalupníky. Na rozdíl od statkářských Zlatníků jsou jádrem Hodkovic chalupnické domy štítově orientovaná zástavba ulic Vestecká a Na Osice. Jejich obyvatelé pracovali na dominikánském statku (dnešní AGRO) to, ţe většina obyvatel neměla vlastní hospodářství je zřetelné i z velikosti a tvaru polí.

45 Ráz vesnice zeleň Obrázek: tradiční silueta vesnice podélného tvaru (zdroj obrázků: Mareček 2005) Role stromů v byla zejména funkční: Mikroklimatická vyrovnávají teplotní rozdíly v létě ochlazují odpařováním a poskytují stín, v zimě vytvářením závětří sniţují tepelné ztráty. Uvnitř vesnic se nepouţívaly jehličnaté stromy stíní i v zimě. Protipoţární ţivý strom hoří hůře neţ vysušené dřevo stavby, proto stromy zbrzdily šíření poţáru. Produkční ovocné stromy. Role zeleně na vytvoření vizuálního obrazu vesnice je podceňována. Stromy přitom spojují v siluetě horizontálu běţných domů s vertikálou dominanty (kostel, tvrz, škola). Ţádný ţánrový obrázek české vesnické siluety se přitom bez zeleně rámující venkovská stavení neobejde: Obrázek: tradiční rozvrstvení vysoké zeleně u venkovské usedlosti 1 předzahrádka s lavičkou, 2 jeden nebo dva velké/střední stromy u vjezdu, 3 střední strom jako přístřešek a přistínění ve dvoře nebo přistínění hnojiště, 4 střední protipožární strom u stodoly, 5 střední/malé stromy ovocné zahrady/sadu. Obrázek: tradiční rozvrstvení vysoké zeleně ve venkovském sídle 1 velké dominantní stromy ve středu obce okolo kostela, 2 velké/střední stromy u vjezdů, 3 střední protipožární stromy poblíž stodoly, 4 střední/malé stromy ovocné zahrady, 5 (dále vlevo) střední/malé stromy ovocných alejí

46 Ráz vesnice zeleň JZ pohled obsahuje typické sloţky siluet obou sídel (kromě pohledu na areál AGRO od severu jeho působení je jednoznačné a známé. Detail 1 nová výstavba bez vzrostlé zeleně parcelace u domů vpravo (ul. V Zahradách) zasazení středních a velkých stromů neumoţňuje (domy nejsou v zeleni, ačkoli od realizace objektů uběhlo cca. 20 let). V siluetě obce zeleň doplní v těchto místech po dokončení v současnosti rozpracovaný park. Stromy na návsi a v zahradách východně od návsi S. podél potoka Stromy v ul. Na Drahách Detail 2 vzrostlé stromy Ve střední části obce střední a velké stromy na návsi a v ul. Na Drahách tvoří pro vesnice podlouhlého tvaru charakteristický vyvýšený zelený pás stejné výšky. Detail 3 nová zástavba na jihu obce bez zeleně (na většině zahrad opět nebude strom) kontrastuje s méně udrţovanou ozeleněnou zahradou v popředí.

47 Ráz vesnice zeleň Obrázek: prostory s parcelací neumožňující zasazení středních a velkých stromů. Nepřirozenost dnešní příměstské výstavby v krajině má původ v nedostatku vysoké zeleně. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe se tento problém časem vyřeší aţ stromy dorostou. Problém je, ţe velmi často nedorostou protoţe ţádné nebyly zasazeny. U řady komunikací a pozemků nedostatek prostoru či nevhodné umístění domu neponechají prostor pro velký strom (jehoţ koruna obvykle měří cca m v průměru). Často i pokud místo je, nechtějí majitelé hrabat listí a strom taktéţ nezasadí. Moţné přínosy stromu (které mohou být i finanční) si ani neuvědomují, protoţe si zvykli řešit to, co poskytoval strom, technicky, pomocí venkovních ţaluzií, slunečníků a klimatizace. V Hodkovicích se takovéto prostory nenacházejí.

48 Ráz vesnice tvar objektu Rysy tradičního českého vesnického domu (zdroj obrázků: Škabrada 1999) počet vykřičníků znázorňuje důležitost!!!!!!! 1. Obdélný půdorys a trojdílné členění 2. Umístění na parcele 3. Sedlová střecha se sklonem 35-45!!! 4. Vstup do domu v delším (bočním) průčelí 5. Usazení na terénu 6. Nasazení střechy 7. Zápraţí 8. Umístění komína blízko hřebene střechy 9. Dvoutraktové uspořádání větších staveb

49 Ráz vesnice tvar objektu Foto: dva příklady rodinných domů jednoznačně moderního tvarosloví nenarušujících vesnický ráz sídla Oba objekty by mohly stát i v jádrech obcí na návsi ve Zlatníkách a v chalupnických ulicích v Hodkovicích aniţ by narušily jejich charakter. Foto: dva příklady objektů měnících ráz sídla Výsledná podoba domu vzniklého dostavbou je vkusná, má však svým tvarem blízkým krychli a výškou jednoznačně proporce městské vily. Pokud by stál na návsi ve Zlatníkách nebo ve dvou chalupnických ulicích v Hodkovicích, byla by to pro ráz obce katastrofa. Dále od centra obce i od exponovaných okrajů je na zváţení, do jaké míry vesnický ráz výstavby regulovat. Objekt, který moţná naplnit představu vesnického domku měl, ale nečiní tak. Půdorys je málo obdélný, střecha má příliš mírný sklon (plochá by uţ byla lepší). V centrech obcí by byl opět problémem, na okraji ho při jeho nízké výšce brzy přeroste zeleň.

50 Ráz vesnice vnímání obyvatel Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo přímo v obci, které se Vám zdá hezké. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kromě nejčetněji zmíněného hřiště jsou ostatní často zmiňovaná místa jasně spojena s vesnickým rázem. hřiště 41 náves sv.petra a Pavla 32 Kostel a okolí kostela 18 neodpověděl 15 nic 11 rybník 10 Kolikrát zmíněno Výroky jsou zaznamenány doslovně, některé by bylo možno sloučit, protože se věnují témuž tématu, ale v malých četnostech odpovědí by přínos neodpovídal riziku nepřesnosti. Další odpovědi (zmíněny 6x a méně) dětské hřiště, nový rybník, Na drahách, můj dům, restaurace u Kozla, okolí nádrţe, hřbitov, obec-jih, Souběţná ul., náves kolem rybníka u poţární zbrojnice, v Zahrádkách, U jezera, Na osice, rybník u čističky, rybník v obci, v zástavbě rod. domů, rybník pod Kovárnou, louka u vodárny, obecní rybník, čistička, zlatnická hospoda, stará zástavba, u lesíka (směr Libeř), Konírna, nová výstavba, pomník v Hodkovicích, pomník u kostela Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo přímo v obci, které se Vám zdá ošklivé. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kolikrát zmíněno Kravín + okolí 28 nic 26 neodpověděl 17 rybník 9 silnice 7 Kamenná ulice 7 Další odpovědi (zmíněny 5x a méně) cesta na Jesenici, rybník u silnice, remízek, nová zástavba, starý rybník, rybník v Hodkovicích, křiţovatka uprostřed obce, kruhový objezd, Hodkovice, hnojné plato, stavba dálnice, autobazar, Na drahách, secondhand, park, rozbitý chodník, nové parcely jih deštníček, cesta za hasičárnou, fasády na hlavní ulici, všechno, domy na křiţovatce Břeţanská x Vestecká, náves Hodkovice, rybník u zastávky Břeţanská, silnice kolem kravína, Ecosa - ul. Na Osice v Hodkovicích, Šmoulov, sídliště v Zahradách, okraje obce, bývalá skládka, zahrada kolem fary, chodníky v libeňské ulici, cesta ke kempu, můj barák, okolí potoka, nevyuţitá plocha za hřištěm, křiţovatka na Vestec, ulice, architektonický záměr domů u hřiště, ulice na Průhoně, náves sv.petra a Pavla, cesta do Písnice, černá skládka, silnice libeřská, herna na náměstí, autobusové zastávky, pokácené stromy za hřbitovem, silnice na návsi, okolí restaurace, hospoda, u cihelny, náměstí, nepořádek, nejsou chodníky, areál PRHAS, cesta k MŠ, silnice v Hodkovicích

51 Ráz vesnice shrnutí a opatření! opatření opatření Pro zachování rázu je třeba zachovat charakter historických partií obou vesnic (na obr. pozemky okolo bíle vyznačených veřejných prostor) Tvar domů Zachovávat u nových staveb základní tradiční proporce. Nabídnout za obec stavebníkům v obci konzultaci obecního architekta stavebník získá zdarma informace, jak optimálně vyuţít svůj pozemek a je poučen o hlavních zásadách důleţitých pro obec Zeleň, zejména stromy Zachovávat a podporovat vysokou zeleň v sídle, zejména v lokalitách nové výstavby zpracovat koncepci zeleně, která bude obsahovat: Stromořadí v hlavních ulicích Stromořadí v místech problematických pohledů zejména pohledu od severu a severozápadu na Hodkovice, kde ruší ráz vesnice velké hmoty provozu AGRO a v budoucnu i SIC. Stromořadí okolo hřbitovní zdi, kde tradičně vţdy bývalo Propagovat vysoké stromy jako důleţitou sloţku rázu obce. (např. soutěţ o strom obce)

52 Vedení obce a politická! participace shrnutí a opatření Vedení obce je hodnoceno kladně Na základě výsledků výzkumu můţeme v hrubých rysech popsat skupinu lidí, která je méně informovaná neznají osobně starostu a necestují MHD. Bylo by vhodné zváţit, jakou formou je lépe oslovit a co pro to podniknout. Ve všech způsobech získávání informací, kde existovala statistická souvislost s místem bydliště vyšlo, ţe Hodkovičtí ten způsob pouţívají méně. Je zřejmé, ţe v Hodkovicích je menší informovanost, coţ jistě přispívá k negativnějšímu pohledu Hodkovických na rozhodování v obci. opatření Zaplnit mezeru v informovanosti (lidé, kteří neznají osobně starostu a necestují MHD). Moţnosti by mohly být: Obecní rozhlas Obnovení Obecňáčku v malém počtu čísel věnovaných důleţitým rozhodnutím (např. 2x za rok) Zřídit další vývěsku nezávislou na MHD (např. u lékaře / v pohostinství / u AGRA) Snaţit se do rozhodování více vtahovat Hodkovické opatření Dohoda při sestavování kandidátky do zastupitelstva stanovení interní kvóty pro Hodkovické. opatření Snaţit se do rozhodování více vtahovat občany Nabídnout občanům zapojení do některých projektů, které nejsou ryze technického charakteru (generel zeleně, veřejné prostory, pěší stezky a cyklostezky, obnova krajiny)

53 Bezpečnost kriminalita Graf: Cítíte se v obci bezpečně? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Graf: Máte pocit, že ochrana bezpečí je dostatečná? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 12 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 38 Rozhodně ano Spíše ne 9 42 Spíše ano Rozhodně ne Žena Rozhodně ano Spíše ne Muž Spíše ano Rozhodně ne Rozhodně ne 56 Mezi odpověďmi obou otázek je mírný rozpor, který by mohl být vysvětlen tím, ţe odpověď na první otázku vychází ze srovnání s jinými místy, zatímco odpověď na druhou otázku vychází ze srovnání s optimální situací.

54 Bezpečnost doprava Infrastruktura v obci a zejména v okolí je pro vztah řidič x chodec naprosto nevyhovující. Řada obytných ulic má předimenzované vozovky umoţňující rychlou jízdu, do okolních obcí nevedou nezávislé pěší stezky a silnice nemají chodníky. Dobrým řešením z pohledu bezpečnosti je kruhový objezd ve Zlatníkách a pevný radar v blízkosti hřbitova. Foto: příklad zdařilé obytné ulice - obytná ulice Na Osice Foto: ulice V Břínkách s předimenzovanou vozovkou, která vytváří podmínky pro nebezpečnou jízdu

55 Bezpečnost shrnutí a opatření! Infrastruktura v obci a okolí je pro vztah řidič x chodec naprosto nevyhovující. Řada obytných ulic má předimenzované vozovky umoţňující rychlou jízdu, do okolních obcí nevedou nezávislé pěší stezky a silnice přitom (jako v krajinně obvykle) nemají chodníky. Obyvatelé se cítí v obci relativně bezpečně. Novou zástavbu projektovat důsledně s obytnými ulicemi s prvky pasivní bezpečnosti (zúţená místa, šikany, prahy). Ve veřejném prostoru nepouţívat prvky znemoţňující pohled ve výši očí zejména keře a jehličnaté stromy

56 Bydlení stěhování 7 12 Grafy: Stěhoval byste se pokud by to šlo? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Grafy: Plánujete se stěhovat? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne ve Zlatníkách v Hodkovicích Rozhodně ano Spíše ne Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Novousedlík Starousedlík 82 Ano, ale jenom v rámci obce Ano, mimo obec Ne Ano, ale jenom v rámci obce Ano, mimo obec Ne % 20% 40% 60% 80% 100% Varovným signálem je, že téměř Ano, ale jenom v rámci obce polovina mladých Ano, mimo obec lidí pod 25 let se plánuje Nez obce odstěhovat, nemají tedy ke svému bydlišti příliš silný vztah.

57 Bydlení stěhování Graf: Vysněné bydlení (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Velký rodinný dům s velkou zahradou 35 Velký rodinný dům s malou zahradou Malý dům s velkou zahradou Malé domy jsou populárnější neţ velké. 9 Menší dům s malou zahradou Velký byt 29 Malý byt Tabulka: dostupnost bydlení při různých cenách pozemku ČSOB kalkulátor hypotéky 1/2009, fixace 5 let, doba splácení 30 let Rodina 2 dospělí a 2 malé děti, našetřeno Dům s uţitnou plochou 130m2 - cena domu na klíč cca. 3 mil. Kč Parcela samostatný rodinný dům plocha 800m2 Parcela malá řadovka plocha 300m2 cena pozemku 3000/m2 Výhled - cena pozemku 4500/m2 cena pozemku cena pozemku Celkem Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč cena pozemku Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč [1] Takový příjem z respondentů dotazníkového šetření starousedlíků NIKDO NEMÁ. Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč [1] cena pozemku Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč

58 Bydlení shrnutí a opatření! Nastavení parcelace rozhodne o sociálním sloţení obyvatel. Za předpokladu, ţe se kvalita ţivota v obci zvýší, půjdou pravděpodobně (po skončení krize) ceny nemovitostí v obci nahoru. V rozvojových plochách nabízet různé velikosti parcel, nabídnout i parcely pro řadovky. Vzhledem k rázu obce však nevytvářet delší řadovky neţ o 4-5 sekcích. opatření Pokud nemá obec pozemky na rozvojových plochách pod kontrolou, stanovit parcelaci regulačním plánem, jehoţ zadání bude v územním plánu obce.

59 Využívání veřejných prostor funkčně problematické a funkčně zdařilé prostory Hodkovice Zlatníky Zdařilé prostory 1. obytná ulice Na Osice šířkově vhodně dimenzovaná vozovka s vjezdy jako výhybnami, křivolakost staré zástavby vytváří potřebné brzdící šikany, alej stromů dává vlahý stín Problematické prostory 2. náves neexistuje prostor setkávání, nemá jakoukoli koncepci 3. ulice vestecká veřejné osvětlení je na druhé straně vozovky neţ chodník, v létě výheň, chybí původní alej strumů, které by dávaly stín Zdařilé prostory 5. zdařilé obytné ulice 6. náves se zpomalovacím prahem a mírně asymetricky vedenou vozovkou, která umoţní vyuţít střed návsi. Ačkoli vzhledem není ideální, funguje dobře 7. provozně dobře řešený kruhový objezd v nesnadné situaci Problematické prostory 8. obytná ulice s nebezpečnou předimenzovanou vozovkou 9. Jinak pozitivní dětské hřiště diskvalifikuje v létě nedostatek stínu (chybí stínící stromy) 10. Prostor bez zjevné funkce 11. Zpevněný prostor bez dostatečného vyuţití 12. Obytné ulice bez prvků pasivní bezpečnosti (šikany, prahy) neekonomické uspořádání mezi dvěma ulicemi pouze jedna řada parcel. 13. Park v místě, kde můţe být vyuţíván jen malou skupinou chybí buď zástavba na západě nebo cesta na do krajiny.

60 Využívání veřejných prostor shrnutí a opatření! Ve veřejných prostorech se dějí pouze nezbytné aktivity, chybí cíle, kam dojít (v obci a zejména mimo) Řada obytných ulic má předimenzované vozovky. Veřejná prostranství kromě návsi jsou funkčně problematická. Vyřešit problémy uvedené ve schématech na předchozí straně, novou zástavbu projektovat důsledně s obytnými ulicemi s prvky pasivní bezpečnosti (zúţená místa, šikany, prahy). opatření Vytvořit koncepci veřejných prostor pro stávající zastavěné i rozvojové lokality zároveň s řešením cest v krajině a dobře je provázat.

61 Celkové charakteristiky obce Pro popsání charakteru obce byly pouţity tzv. duality, série dvojic pojmů popisujících opačné charakteristiky respondenti volili, kterému pojmu je stav obce podle nich nejblíţe. V dotazníku vypadala tato otázka takto: Srovnejte následující charakteristiky, zvolte jednu možnost od 1 do 5. Vaše obec je: Hezká Ošklivá Příjemná pro ţivot Nepříjemná pro ţivot Dopravně dostupná Dopravně nedostupná Bohatá Chudá Rozvíjející se Stagnující Kulturní Nekulturní Ekologická Neekologická Otevřená Uzavřená Konzervativní Inovativní 4,5 Přičemţ např. zakrouţkování pětky v prvním řádku znamená, ţe respondent povaţuje obec za ošklivou. Graf: Charakteristika obce (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 4 3,5 Novousedlík Zlatníky Starousedlík Zlatníky Novousedlík Hodkovice Starousedlík Hodkovice Průměr 3 2,5 2 1,5 hezká x ošklivá příjemná pro život x nepříjemná dopravně dostupná x nedostupná bohatá x chudá rozvíjející se x stagnující kulturní x nekulturní ekologická x neekologická otevřená x uzavřená konzervativní x inovativní

62 Postoj k možnostem! budoucího rozvoje Pro posouzení priorit budoucího rozvoje byly vytvořeny čtyři modelové moţnosti budoucí podoby obce. Úvaha byla postavena na hlavních proměnných město/vesnice sociálně heterogenní/homogenní a ostatní údaje byly doplněny, aby celek tvořil bezrozporný obraz. Zajímavého výsledku dosáhla charakteristika 2, která je na druhém místě jak v preferencích, tak v nepřijatelnosti. Výsledky tak víceméně potvrzují vizi vesnice, a to nejen vzhledově, ale částečně i vesnickým fungováním. Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibudou sportovní aktivity (golf, fit-centra apod.) a restaurace Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), mizí méně kvalifikované pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno sportovním vyuţitím (golf, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí Počet obyvatel 1500 Sloţení obyvatel Všechny skupiny obyvatel Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibude obchod a sportovní aktivity v krajině (cyklo a hippostezky apod.) Ekonomika Struktura firem se nemění Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, jiní MHD autobus jezdí trochu častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Nadále převaţuje zemědělství a je doplněno sportovním vyuţitím (cyklo, in-line, jízda na koních) a procházkami Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí preferovaná nepřijatelná 17 0 Počet obyvatel 2800 Sloţení obyvatel Charakteristika Všechny skupiny obyvatel Charakteristika Charakteristika Zastavěná plocha obce Dvakrát 1 větší neţ dnes 2 3 Sluţby Přibude obchod, restaurace, sportovní aktivity (tenis, golf, cyklo a hippostezky apod.) a zřídí se i druhý stupeň školy Ekonomika Přibývá sluţeb a ubývá zemědělských aktivit Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, někteří pěšky nebo na kole, nejvíce vyuţívána MHD autobus jezdí výrazně častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Asi polovinu vyuţití tvoří zemědělství a polovinu sportovní vyuţití (golf, procházky, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Začíná se měnit v město Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce Dvakrát větší neţ dnes (výrazně se zvětší stavební pozemky) Sluţby Nezmění se, za sluţbami se dojíţdí automobilem Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno soukromými oplocenými zahradami Vzhled obce Rozpadá se na několik uzavřených komunit

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání

Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova shrnutí analýz výstupy tematických setkání Duben 2009 Ing. arch. Petr Klápště a Ing. Eva Klápšťová Obsah a návod k použití Prezentace má dvě částí (nadpisy

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481 Útvar rozvojehlavního města Prahy Vyšehradská 57 128 00 Praha 2 Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje Praha/datum / /2013 Jindřich 30.9.2013 Věc: ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU MČ PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

český senior-cohousing v praxi

český senior-cohousing v praxi může být sousedské bydlení atraktivní pro české seniory? aneb český senior-cohousing v praxi diskuse o benefitech, které vytvářejí reálnou přidanou hodnotu v rezidenčním developmentu marketing = cena +

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více