Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah"

Transkript

1 Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Leden 2009

2 Zdroje pro analýzy Setkání s občany 5. června 2008, 39 účastníků Dotazníkové šetření červenec srpen 2008, 182 rozhovorů Vlastní odborné průzkumy a rozbory Zpracovatelský tým vedoucí projektant sociologie zeleň a krajina ekonomika spolupráce sociologie konzultace krajina konzultace širší vazby Ing. arch. Petr Klápště Bc. Miloš Říha Ing. Eva Klápšťová Ing. Stanislav Kutáček (Trast pro ekonomiku a společnost) Mgr. Hana Ţáčková Mgr. Eva Chvojková (Ametyst o. s.) Ing. arch. Vlasta Poláčková (Urbanistický atelier UP24)

3 Obsah a návod k použití! Prezentace má šest částí (nadpisy tvoří hypertextové odkazy): Výsledky setkání s občany Širší vztahy týkající se fungování středočeského regionu Kaţdé téma je zakončeno stranou shrnující nejdůleţitější zjištění a navrhující moţná opatření. Tato strana je vţdy označena vykřičníkem v oranţovém poli Ekologie a krajina patří sem přírodní podmínky a ekologická stabilita, krajina a její potenciál pro rekreaci, estetika a významné prvky, identifikace s místem, paměť a příběh místa, hygiena ţivotního prostředí. Ekonomika a pracovní příležitosti patří sem práce a pracovní příleţitosti, soběstačnost a závislost, lokální ekonomika, zdroje a hospodaření obce, doprava a dopravní infrastruktura. Lidé, vztahy, sociální oblast patří sem skladba obyvatel, vztahy v obci, ráz / charakter obce, vedení obce a politická participace, spolková činnost a kultura, sluţby a volnočasová infrastruktura, vzdělávání, bezpečnost, diverzita bydlení, spokojenost s bydlením, vyuţívání veřejných prostor, celkové charakteristiky obce (v prezentaci byly oproti zprávě méně podstatné oblasti vynechány). Shrnutí patří sem trendy a shrnutí nejpodstatnějších závěrů z celých analýz V prezentaci jsou uvedeny pouze vybraná důleţitá data a shrnutí a doporučení. Další data a zdůvodnění závěrů a doporučení obsahuje textová zpráva, uspořádaná podobně jako prezentace. Nejdůleţitější závěry na jednotlivých stranách jsou psány zeleně opatření Konkrétní navrhovaná opatření jsou psána červeně a označena šipkou.

4 Setkání s občany 5. června účastníků

5 Výstupy setkání s občany Preferenční body v kolika skupinách zmíněno Pozitiva vedení obce, výborný starosta, vstřícnost obecního úřadu 9 3 blízkost hlavního města 5 2 není velká zastavěnost 4 1 zájem/péče o rozvoj, zkrášlování vesnice 3 2 technická infrastruktura, inţenýrské sítě 2 2 bezva hasičské sbory 2 1 škola 2 1 klid, klidné bydlení, klidné prostředí bez průmyslu a komerčních zón 1 2 panely - ochrana domů č. 46/ nový asfalt. povrch komunikací 1 1 hodně zeleně 1 1 zákaz průjezdu kamionů 1 prostor pro rozvoj 1 čistý vzduch (mimo komunikace) 1 akce pro děti 1 zubní ordinace 1 úklid obce - setkání 1 Kříţek - Hejdukovi 1 úprava hřbitova a okolí 1 hezké posezení u pomníku (Zlatníky) - lavičky, květiny 1 zastávky pro autobus 1 krásné rybníky 1 bezva rybařský spolek 1 anonymita Prahy 1 hříště pro děti 1 kravín - zabraňuje jinému hloupějšímu vyuţití 1

6 Výstupy setkání s občany Dvě nejpalčivější oblasti jsou problémy s dopravou a neprostupnost a špatný stav krajiny. Preferenční body v kolika skupinách zmíněno Negativa malá frekvence MHD a chybí přímé spojení na Metro 15 3 pěší a cyklo. spojení do okolních obcí, cesty - pěší, cyklo stezky v krajině, rekreační a 7 2 procházkové trasy chybí lesy a koupání, rekreační trasy 5 2 doprava - hustota a hluk 5 3 ZŠ jenom do 5. třídy, nedostatečná kapacita ZŠ 4 3 společenský klub, hospůdka, klubovna mládeţe, důchodců, místo setkávání lidí zásobování v obcích, obchody, krátká otevírací doba prodejny, malý sortiment:ovoce, zelenina, maso hospoda - hluk, nepořádek okolo a nedodrţování otevírací doby 3 3 pomalá výstavba 3 1 výjezdové kulturní akce 2 1 kriminalita - vykrádání aut a domů 2 1 urbanistické propojení obcí, chybí spojka Zlatníky - Hodkovice 1 2 Libeňská ulice - překladiště odpadů staveb firem + hluk i o víkendu 1 1 Zlatníky u čp neseká se tráva 1 1 kam s dětmi vycházejícími z páté třídy? okolní obce je nechtějí 1 1 nebezpečná jízda na kole 1 1 v ulici ke Školce jezdí řidiči šílenou rychlostí 1 1 chybí přechody pro chodce, světelné křiţovatky 1 1 špatný stav chodníků od Kostela aţ k ulici na Drahách a dál na Libeň 1 1 chybí veřejné osvětlení mezi Zlatníky a Hodkovicemi 1 1 chybí sportovní vyţití mládeţe - kolo, brusle, skateboard (10-20 let) 1 1 pomalý rozvoj občanské vybavenosti 1 1 lidé bydlící v obci bez trvalého bydliště - nejsou peníze z daní 1 1 chybí sportoviště (tenisové kurty), malé sportovně-kulturní vyţití 3

7 Výstupy setkání s občany Nejvíce palčivým je problém dopravy, ale výrazně více jsou preferovány náměty z oblasti rekreace a kultivace krajiny. Účastnící setkání pravděpodobně nepovažují zlepšení dopravní situace za reálné. Preferenční skupinách v kolika náměty body zmíněno relaxačně-sportovní centrum + společenský klub; golf, tenis, volejbal, U-rampa, tanec, aerobik, taichi, 11 3 bowling (pozn. tučně vyznačené aktivity se opakovaly) cyklostezka a stezka pro pěší kolem vesnice (oddělení vesnice a pole, alej stromů) 9 2 nové, malé obchody 6 1 zatraktivnění ZŠ a MŠ - zvýšení zájmu, přístavba, rozšíření do 9. třídy 4 1 vyuţití kostela pro amatérské koncerty 4 1 sociální sluţby pro starší občany 4 1 pošta 4 1 zachovat mezeru mezi obcemi Zlatníky a 3 2 Hodkovice, nespojovat obce souvislou zástavbou zavedení obecní policie 3 1 důchodci - akce, výlety, divadlo 3 2 vyuţití trávy z pozemků 3 1 klubovna pro mládeţ 2 1 metro Písnice - kyvadlová doprava 2 1 častější odvoz nebezpečného a velkého odpadu 2 1 autobusy - častější spoje, přímý spoj 1 1 internet pro veřejnost 1 1 zkvalitnění silnice mezi Zlatníky a Hodkovicemi, chodník, osvětlení 1 1 omezení parkování u Zlatíček (placené, parkovací boxy) 1 péče o tělo i duši 1 jazyky, tvůrčí aktivity 1 klubovna důchodci 1 od bytovek (Hodkovice) spád vody do rybníka 1 městská linka Písnice - kyvadlová doprava 1 lepší pivo 1 zkoordinvat dobu výstavby domů 1

8 Širší vztahy

9 Sídelní struktura kraje 1. Sídelní prstenec okolo Prahy (fialová) území jednoznačně na Praze ekonomicky i funkčně závislé a s Prahou v dobrém i zlém pevně spojené. Jsou na Prahu napojeny buď přímo, nebo přes první větší město rozvojových os. 2. Rozvojové osy (červená) pásy vycházející z Prahy hvězdicovitě podél dlouholetých důleţitých dopravních tepen, leţí na nich všechna důleţitá středočeská města. I kdyţ jsou dále od Prahy, spojení je přímé a rychlé. Jejich síla je v koncentraci tím, ţe leţí na koncentrovaných (= zároveň rychlých) dopravních tazích, mají řadu příleţitostí, tím, ţe vytvářejí koncentrované městské formy, mají kvalitní sluţby i volnou krajinu mezer poblíţ. 3. Oblasti mezer mezi osami (bílá) poskytují rekreační i zemědělské zázemí prostoru prstence a os. I kdyţ jsou blízko Prahy, spojení do ní vede přes osy a je pomalejší. Jsou cíli jednodenních výletů a byly obsazeny v první vlně chataření jiţ za První republiky (Posázaví, Český kras ). 4. Periferie (modrozelená) místa, kde lišky dávají dobrou noc. Spojení na Prahu je opět přes osy, obvykle pomalé a dlouhé, do jiných krajských měst je téţ daleko. Ty šťastnější se zachovalou a vyhlášenou přírodou (Kokořínsko, Blaník, Brdy) jsou romantickými oázami pro chalupáře a víkendové návštěvníky z kraje. 2 4 Problémem Zlatníků-Hodkovic a okolí je, že leží v prstenci okolo Prahy v místech, kde chybí výrazná osa a přirozené centrum město. Proto má jednak horší dopravní spojení než řada jiných obcí, a také nemá vůči závislosti na Praze (ekonomické, sociální školství, zdravotnictví) zatím reálnou alternativu. Je třeba podpořit snahu Dolních Břeţan stát se městem. 1 3

10 Ekologický pilíř udržitelného rozvoje Ekologie příroda a krajina

11 Půda Půdy na území obce jsou převáţně nadprůměrně aţ vysoce kvalitní Hlavní typy půd, které se na území Zlatníků - Hodkovic nalézají jsou: hnědozemě, hnědé země, černice a gleje. Jsou to střednětěţké aţ těţké půdy. Přestoţe se v obci nenacházejí půdy ohroţené vodní erozí, definované v příloze 2 nařízení vlády 103/2003 Sb., k erozi zemědělské půdy zde dochází, především díky velkým otevřeným celkům orné půdy bez protierozních opatření a s minimem prvků rozptýlené krajinné zeleně.

12 Vývoj využití krajiny Hodkovice Hodkovice Zlatníky Zlatníky Ubylo pásů trvalých travních porostů, které fungovaly jako protierozní opatření a posilovaly ekologickou stabilitu. Malé mnoţství izolovaných lesů je nedokáţe nahradit

13 Ekologická stabilita Hodnota koeficientu ekologické stability pro území obce je extrémně malá: 0,04, coţ znamená území s maximálním narušením přírodních struktur

14 Ekologická stabilita Stupeň ekologické stability krajinných prvků Funkčnost územního systému ekologické stability Kostra ekologické stability zaloţena především na drobných vodotečích a jejich vegetačních doprovodech a několika menších plochách lesních a trvalých travních porostů. Vodoteče a jejich vegetační doprovod a některé další krajinné prvky jsou v severní části katastru Hodkovic v současné době degradovány stavbou silničního okruhu kolem Prahy. Prvků kostry ekologické stability je málo a netvoří propojenou síť, což ještě snižuje jejich účinek ÚSES je legislativním nástrojem ochrany ekologické stability, skládá se z biocenter a biokoridorů. Biocentra jsou plochy, které svou velikostí a ekologickým stavem umoţňují trvalou existenci cílovým druhům organismů. Biokoridory jsou liniové prvky (vodoteče a jejich vegetační doprovod, meze ), které spojují biocentra a vytvářejí tak síť stabilních prvků v krajině. Umoţňují úkryt a migraci jednotlivých organismů. Část prvků ÚSES je dnes nefunkčních nebo částečně funkčních, existují tedy jen na papíře

15 Hodnocení vyváženosti obce Graf: Hodnocení stavu jednotlivých aspektů prostředí (pilířů udrţitelného rozvoje) obyvateli (nejlepší hodnocení =1, nejhorší hodnocení =5) (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,6 Ekologický pilíř Ekonomický pilíř 2,9 2,8 Sociální pilíř Je zajímavé, ţe i přes velmi špatnou ekologickou stabilitu je ekologický pilíř udrţitelného rozvoje hodnocen nejpozitivněji je zřejmé, ţe obyvatelé srovnávají obec především s jejím nejbliţším okolím, které je na tom stejně špatně či hůře. (ač respondenti brali kromě ekologické stability i další rysy např. hygienu ţivotního prostředí, těţko lze předpokládat, ţe by výrazně zlepšily výslednou hodnotu)

16 Přírodní prostřadí a ekologická stabilita shrnutí a opatření! Krajina v okolí obce je značně ekologicky nestabilní. V současné době dochází k dlouhodobé degradaci některých krajinných prvků a s realizací plánovaných stavebních záměrů (SOKP, D3) se tato degradace dotkne i některých dalších. K rehabilitaci krajiny doporučujeme vybudovat síť rozptýlené krajinné zeleně a malých vodních ploch, včetně prvků územního systému ekologické stability (biocentra a biokoridory). opatření Projekt zaloţení prvků Územního systému ekologické stability a jejich následná realizace Revitalizace vodních toků a jejich vegetačního doprovodu; včetně zachování vodního toku a rekonstrukce vegetačního doprovodu v plánované průmyslové zóně. Protierozní opatření (např. zasakovací pásy, liniová zeleň proti větrné erozi).

17 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika cestní síť Obrázek: Krajina s rekreačním potenciálem (zdroj: ÚAP ORP Černošice, 2008) Ve správním území obce se v krajině místa s rekreačním potenciálem nenalézají Krajiny s rekreačním potenciálem v širším okolí obce jsou údolí Vltavy, lesnatý pás na jih od obcí Psáry, Libeř a Okrouhlo a Dolní Posázaví Obec by mohla těţit z polohy na spojnici těchto území a hustě osídlených oblastí na jihu a jihovýchodě Prahy, ale neděje se tak (nejsou cesty, které by spojení vytvořily cyklo, hyppostezky) viz další strana.

18 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika vnímání obyvatel Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo v blízkém okolí obce, které se Vám zdá hezké. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Odpovědi potvrzují obecnou tendenci povaţovat v krajině za pozitivní přírodě blízké prvky. Kolikrát zmíněno Další odpovědi (zmíněny 4x a méně) neodpověděl 34 rybník pod Kovárnou, les nad Libří, ke Břeţanům, Průhonice, Kamenice, nic 29 cesta do Písnice, nový rybník, Dolní Břeţany, Vestec, Průhonický park, rybník, fotbalové hřiště, za domem, Na drahách, les remízek, dětské hřiště, lom Kamínek 11 louky a pole okolo obce, Jesenice, rybník Pytlík, kemp Oáza, Libeř + úsek Břeţanské údolí 10 nad Oázou, rybník za Hodkovicema, obec-jih, les u Psár, vrch Závist, Horní Jirčany-les, pole-východ obce, ulice Nová, hřiště, točná, blízké lomy, letiště Cholupice, les u Lhoty, Kaštanka, vrba v poli, křiţovatka mezi Libří a Výroky jsou zaznamenány doslovně, Zlatníkama, rybník v D.Břeţanech, Zlatnické hřiště, Lhota u D. Břeţan, některé by bylo možno sloučit, Ţampach, všude okolo, cesta do polí proti č.p.90, jezírka za čističkou, protože se věnují témuž problému, kolem silnic směr Libře, Záhořanské údolí, lesík za obcí, chráněný potok, ale v malých četnostech odpovědí by Zlatnická tvrz, Zlatníky-pole na jihu, Ohrobec, Psáry, Písnice, zahrady přínos neodpovídal riziku nepřesnosti. naproti hřbitova, Jílové, Ládví, alej u jezera Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo v blízkém okolí obce, které se Vám zdá ošklivé. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kolikrát zmíněno neodpověděl 35 nic 30 kravín, okolí kravína 26 stavba dálnice 17 cesta na Písnici 7 Hodkovice 6 černá skládka 6 Další odpovědi (zmíněny 4x a méně) starý rybník Hodkovice, Zlatníky-park, silnice do Vestce, Kamenná, cesta z Hodkovic do Břeţan, D.Břeţany, vrakoviště u Hodkovic celé okolí, silnice Hodkovice-Zlatníky, průmyslová zóna Hodkovice, silnice na Jesenici, hřbitov, směr na Břeţany za obcí, Písnice, silnice, rybník, hnojné plato, cesty, nepořádek v okolí, secondhand, Jesenice, posekaná tráva na obecních pozemcích, ulice k remízku - skládka, stavba u Jesenice, sídliště Jesenice, remízek za kovošrotem, za D.Břeţanama, Vestec, k Jesenici, rybník Pazderák, kovošrot

19 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika cestní síť Obrázek: Cestní síť v polovině 19. stol. a dnes (zdroj: ČÚZK. Stabilní katastr, vlastní průzkumy) Krajina v okolí obce by měla zajistit moţnost kaţdodenní rekreace (procházky, projíţďky na kole případně na koni) pro místní obyvatele. Tuto funkci plní velmi nedostatečně, a to ze dvou důvodů: 1. V krajině se nachází málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. 2. Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat. Od poloviny 19. století do současnosti cest výrazně ubylo. Aleje kolem cest, poskytující stín a usnadňují orientaci v krajině, jsou ve špatném stavu nebo neexistují vůbec. Graf: Jak často jste v krajině? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 30 6 Velmi často Zřídka Docela často Nikdy Velmi často Docela často Novousedlík Zřídka 2 8 Nikdy Starousedlík Četnost návštěv krajiny statisticky významně souvisí s tím, zda se respondent povaţuje za starousedlíka či novousedlíka. Můţeme v budoucnu předpokládat v obci trend většího navštěvování krajiny.

20 Krajina a její potenciál pro rekreaci, její estetika aktivity, cestní síť Graf: Využijete následující možnosti k rekreaci, pokud by byly realizovány? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) vycházkové stezky Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 9 7 Novousedlíci mají o vycházkové stezky a hippostezky větší zájem neţ starousedlíci, to potvrzuje trend naznačený na předchozí straně hippostezky 12 3 Rozhodně ano Novousedlík Starousedlík Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Novousedlík Starousedlík

21 Krajina a její potenciál pro rekreaci, estetika shrnutí a opatření! Krajina v okolí obce neplní kaţdodenní rekreace pro obyvatele. Je to dáno především dvěma důvody: 1. V krajině se nachází pouze několik málo přírodních a kulturních prvků, které by mohli tvořit cíl procházek či projíţděk. 2. Není vytvořená cestní síť, aby se k těmto cílům bylo moţné pohodlně a bezpečně dostat. Četnost návštěv krajiny statisticky významně souvisí s tím, zda se respondent povaţuje za starousedlíka či novousedlíka. Můţeme předpokládat postupně s další výstavbou bydlení v obci trend většího navštěvování krajiny. Doporučujeme zpřístupnění krajiny vybudováním nových cest či regenerací stávajících jednak k rekreačním účelům, jednak jako bezpečných spojnic jednotlivých sídel tak, aby bylo moţné bezpečné spojení (bez kolize s motorovými vozidly) pro pěší a pro cyklisty. Pokud moţno tak, aby byl přitom vytvořen vycházkový okruh kolem obce. opatření Navrhnout generel pěších a cyklistických stezek, tvořený ve spolupráci s aktivními obyvateli, vlastníky pozemků a obcemi Dolní Břeţany a Jesenice. V generelu navrţené cesty postupně realizovat/upravovat. Vysázet aleje kolem cest, revitalizovat vodní toky včetně doprovodné vegetace. Zaloţit remízy a solitérní stromy. Zaloţit malé vodní plochy a přírodní koupaliště.

22 Identifikace s místem, paměť a příběh místa shrnutí a opatření! V současné době je u mnoha obyvatel identifikace s obcí a okolní krajinou poměrně nízká. Dokladem je např., ţe téměř polovina mladých lidí do 25 let se chce z obce odstěhovat. Staré drobné objekty v krajině jsou ve špatném stavu. Dle našich informací se se starými příběhy z obecní kroniky cíleně nepracuje. Je třeba: opatření Obnovovat, zpřístupňovat a vytvářet nová místa (tak aby se zanechaly hmotné památky po dnešních událostech např. památné stromy a umělecká díla), velmi originální je v tomto smyslu vrch Kamínek. Popularizovat na internetu a zejména ve škole příběhy lidí i pomístních jmen. Ve škole vyuţít příběhy a proměny k projektům. (vlastní projekty zaměřené zjišťování pozadí pomístních jmen, případě jiţ připravené projekty Cesta za předky nebo Krajina za školou.

23 Hygiena životního prostředí shrnutí a opatření! Obec vybudovala kanalizační síť důleţitou pro čistotu vody. Je však vnímáno znečištění vzduchu, souvisí s tím, v kterém sídle respondent bydlí. Hodkovičtí pociťují větší prašnost a zápach, coţ je podle doplňujících komentářů způsobeno stavbou SOKP a provozem AGRO Jesenice, a.s. Celkově je ţivotní prostředí vnímáno převáţně jako spíše příjemné. Stavba je dočasný jev, AGRO je naopak nejvýznamnější zaměstnavatel v obci. Kromě případných změn v provozu firmy (který zpracovatelé detailně neznají a nemohou posoudit, zda jsou moţné a reálné) lze tento negativní vliv sniţovat těmito opatřeními: opatření Zbrzdit severní a západní větry, aby nenesly zápach do obce výsadbou stromů severně a západně od provozu AGRO. Sníţit prašnost v obci pomocí zeleně, opět zejména stromů ve veřejném prostoru poblíţ provozu AGRO.

24 Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje Ekonomika a pracovní příležitosti Z hlediska ekonomické stability nabídky pracovních příleţitostí v dnešní globální ekonomice se v krizových obdobích (např. nyní) ukazují rozhodující především tyto faktory: Odvětvová pestrost čím větší pestrost, tím je území méně zranitelné vnějšími vlivy a recesemi v dílčích odvětvích. Lokalizace ekonomiky čím více dodavatelských vztahů se realizuje na co nejkratší vzdálenost, tím méně se místní ekonomiky (v měřítku regionu, obec jiţ dnes nemůţe být vnímána jako samostatná jednotka) dotknou globální krize. Blízkost Prahy působí z hlediska výše zmíněných faktorů dvojznačně přináší odvětvovou pestrost, ale také silné propojení s globální ekonomikou.

25 Práce a pracovní příležitosti místo práce obyvatel Přímo v obci V některé z okolních obcí V Praze Jinde 12 Jsem v domácnosti, důchodce Přímo v obciv některé z okolních obcí Novousedlík V Praze Jinde Jsem v domácnosti, důchodce 36 Starousedlík Grafy: Kde pracujete/navštěvujete školu? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Novousedlíci více pracují v Praze a překvapivě také přímo v obci. To můţe být způsobeno větším zastoupení práce doma buď jako OSVČ nebo vykonáváním činnosti nevyţadující kaţdodenní dojíţdění. Ve výsledcích novousedlíků a mladších věkových kategorií je více zastoupena práce a studium v Praze. Proto lze předpokládat, ţe pokračujícím trendem bude zvyšování závislosti na Praze. Podmínky pro podnikání jsou hodnoceny neutrálně Přímo v obci V Praze Jsem v domácnosti, důchodce V některé z okolních obcí Jinde

26 Práce a pracovní příležitosti struktura pracovních příležitostí Tabulka: zaměstnavatelé v obci dle počtu zaměstnanců - 8/2008 (zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR) Tabulka jako bohuţel není vyčerpávající, protoţe u řady ekonomických subjektů není v databázi RES zjištěn počet zaměstnanců, ty pak v uvedené tabulce nejsou zařazeny. Jméno zaměstnanců odvětví poznámka AGRO Jesenice u Prahy Zemědělská výroba rostlinná i ţivočišná, potravinářství, velkoobchod, strojírenská výroba, restaurace, doprava, reality, poradenství, zpracování odpadů, výstavba pozemních a inţenýrských staveb, opravy cca. 50 zaměstnanců z a.s motorových vozidel přímo z obce FINAHO spol. s r.o sběr, zpracování, recyklace odpadů, maloobchod A. Bouček interier, s.r.o Truhlářství, velkoobchod NEWAG, spol. s r.o velkoobchod, elektrická zařízení, pozemní a inţenýrské stavitelství HRDLIČKA + BÍLEK s.r.o velkoobchod, zahradnické sluţby REZEK spol. s r.o velkoobchod, výstavba pozemních a inţenýrských staveb, ubytování, reality, stavební projekce Eurocar Transport s.r.o autodoprava, opravy motorových vozidel, velkoobchod IZOLACE KADLEC s.r.o. 6-9 izolační práce, velkoobchod NEWAG Praha spol. s r.o. 6-9 velkoobchod, elektrická zařízení, elektroinstalace Pouze sídlo firmy ALDA TRADE, s.r.o. 6-9 výroba plastových výrobků, velkoobchod, balení, reklama VORETI TZB s.r.o. 6-9 Instalatérské práce NEWAG Brno spol. s r.o. 6-9 velkoobchod, elektrická zařízení Pouze sídlo firmy MALLUCK a.s. 1-5 prodej pohonných hmot, vydavatelství, velkoobchod, reality ČZ DUO spol. s r.o. 1-5 prodej pohonných hmot, opravy motorových vozidel, velkoobchod, reality, reklama AUTODÍLY BAŠL, s.r.o. 1-5 velkoobchod Quai des Arts s.r.o. 1-5 velkoobchod, vzdělávání ANLAX (CZ), s.r.o. 1-5 tisk, vydavatelství, velkoobchod, reklama Brodský & Co., spol. s r.o. 1-5 velkoobchod, reklama, poradenství ZLAPIKO spol. s r.o. 1-5 ubytování, maloobchod Šedě podbarvené společnosti jsou navázané na stavebnictví, dá se tedy předpokládat, ţe finanční krize se jich můţe výrazně dotknout. Z hlediska mnoţství pracovních míst v obci je pociťovaný mírný nedostatek. Důvodem bude pravděpodobně to, ţe nabídka pracovních míst neodpovídá potřebám většiny obyvatel, mezi nimiţ (na rozdíl od pracovních míst) převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci viz graf na následující straně. Podmínky pro podnikání v obci jsou hodnoceny neutrálně.

27 Práce a pracovní příležitosti struktura pracovních příležitostí Graf: Obyvatelé dle typu činnosti a kvalifikace zaměstnání (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Velmi kvalifikované pozice tvoří dohromady 56% pracujících v obci. To je více neţ v Praze a radikálně více neţ v ČR. Bylo by naprosto nemoţné (a nesmyslné) zajistit v obci takovouto strukturu pracovních příleţitostí, byť se tomu obec s projektem Středočeského inovačního centra přiblíţí. I kdyţ spíše neţ zaměstnání stávajícím obyvatelům nabídne SIC práci pro dojíţdějící odjinud, můţe mít fakt, ţe tito lidé přes den budou pobývat v obci na její ekonomiku pozitivní efekt přes den tam budou utrácet peníze a mohli by tak umoţnit vznik dalšího restauračního podniku, případně obchodu. To vše ale pod podmínkou, ţe se podaří zaměstnance nějak přitáhnout ze zóny na kraji zástavby přímo do centra a ţe související sluţby budou provozovat subjekty z obce.

28 Práce a pracovní příležitosti shrnutí a opatření! Novousedlíci a mladší lidé více pracují v Praze. Pokračujícím trendem bude proto zvyšování závislosti na Praze. Pozitivním rysem je fakt, ţe novousedlíci více pracují i v obci. (práce doma jako OSVČ nebo vykonáváním činnosti nevyţadující kaţdodenní dojíţdění). Pravděpodobně je ohledně práce takovýto trend: Velmi silně roste vazba na Prahu. Silně klesá vazba na sousední obce. Velmi mírně roste vazba na vlastní obec. Zároveň mezi dnešními pracujícími obyvateli obce převaţují vysoce kvalifikovaní pracovníci. Doporučujeme pokračovat v podpoře kvalifikovaných pracovních míst (SIC). I kdyţ jejich naprostá většina bude obsazena pracovníky mimo obec, je šance, ţe někteří se za prací přistěhují. Vytvoření těchto míst bude mít nepřímo i pozitivní dopady na moţnosti dalšího podnikání (restaurace, sluţby) tím, ţe zajistí, ţe v obci se bude zdrţovat více lidi s větší kupní sílou přes den, tedy v době, kdy je většina místních v Praze. opatření Propojit příjemnou cestou pro pěší SIC a centrum Hodkovic a umoţnit tak nabídku sluţeb pro zaměstnance SIC.

29 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika příjmy obyvatel Grafy: Čistý měsíční příjem domácnosti (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Je velký rozdíl v příjmech staro- a novousedlíků novousedlíci mají vyšší příjmy neţ starousedlíci. Příchodem nových obyvatel se tak mění sociální skladba obyvatel. Novousedlík Starousedlík ve Zlatníkách v Hodkovicích

30 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika výdaje obyvatel Grafy: Skladba výdajů obyvatel v Kč dle příjmových kategorií (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) výdaje obyvatel v Kč dle příjmových kategorií Ostatní Dobročinnost Doprava Bydlení Vzdělání Zábava Oblečení Jídlo výdaje domácností přímo v obci v korunách dle příjmu domácnosti Ostatní Dobročinnost 2500 Doprava 2000 Bydlení Vzdělání 1000 Zábava 500 Oblečení Jídlo V absolutních číslech výdaje obyvatel v obci s rostoucími příjmy domácnosti od příjmové kategorie nad 30 tis. Kč/měsíc nerostou. Z odpovědí na ostatní, zejména otevřené otázky dotazníku se můţeme domnívat, ţe důvody jsou zhruba tyto: o Krátká otevírací doba stávajících obchodů o Nízká kvalita sortimentu a sluţeb v obci (zejména restaurace) o Absence poţadovaných sluţeb a obchodů o Zvyk nakupovat v místě pracoviště

31 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika firmy Pro ilustraci chování lokální ekonomiky byla vybrána firma AGRO Jesesnice u Prahy, a.s., která je nejvýznamnějším místním zaměstnavatelem a vlastní obec Zlatníky-Hodkovice (popsána v následující kapitole). Údaje AGRO Jesesnice u Prahy, a.s.: Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 (se zahrnutím pouze přímých dodavatelů) i poté, co do něho zahrneme okolní obce jako lokální činí 1,0336. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou firma vydá, znamená pro okolní region dodatečné 3 haléře. Lze předpokládat, ţe hodnota LM3, tedy multiplikátoru ve třetím kole (se zahrnutím chování dodavatelů), jiţ nebude vyšší. Pokud vezmeme v úvahu údaje o zaměstnancích a o výdajích obyvatel z výsledků dotazníkového šetření, můţeme z nich vyvodit, ţe přínos zaměstnanců pro místní ekonomiku je v intervalu 2-2,5 mil. Kč, které utratí za rok přímo v obci. Přínos výdajů firmy AGRO pro místní ekonomiku je především přes útraty místních zaměstnanců firmy. Je otázkou, zda toto platí pro firmy v obci obecně.

32 Soběstačnost a závislost, lokální ekonomika shrnutí a opatření! Existuje velký rozdíl v příjmech staro- a novousedlíků novousedlíci mají vyšší příjmy neţ starousedlíci, jejich příchodem se tak mění sociální skladba obyvatel. Mnoţství peněz utracených přímo v obci neroste úměrně s výší příjmu domácnosti, od příjmu Kč/domácnost stagnuje. Přínos výdajů firmy AGRO pro místní ekonomiku je především přes útraty místních zaměstnanců firmy. Je otázkou, zda toto platí pro firmy v obci obecně. opatření Motivovat firmy ke zkoumání dopadů svého chování na lokální ekonomiku. Zařadit zpracování LM3 jako povinnost pro dodavatele větších zakázek obce po získání zakázky. (pozor, podmínit účast ve výběrovém řízení zpracováním LM3 by mohlo být právně problematické) opatření Zpracovat LM3 pro firmu z jiného odvětví neţ AGRO pro zjištění, zda se model chování bude podobat, či ne. Společně s podnikateli podrobněji popsat podmínky pro podnikání v obci a navrhnout moţnosti jejich zlepšení. Uspořádat setkání s podnikateli, případně podniknout cílené rozhovory s podnikateli.

33 Hospodaření obce shrnutí a opatření! Hospodaření obce je hodnoceno pozitivně, ale občané vnímají moţnost ho ovlivnit jako malou. Diskuse o prioritách obce v rámci následujících stupňů práce na strategii by mohlo tento deficit o něco zlepšit. Hodnota lokálního multiplikátoru LM2 (se zahrnutím pouze přímých dodavatelů) činí 1,52. Výsledek ukazuje, ţe kaţdá koruna, kterou vydá obecní úřad, znamená pro okolní region dodatečných 52 haléřů. Lze předpokládat, ţe hodnota LM3, tedy multiplikátoru ve třetím kole, bude ještě vyšší. Výsledky výpočtu lokálního multiplikátoru jsou pro obec v silné vazbě na Prahu překvapivě dobré. Je to ale díky převaze stavebních prací na lokálních výdajích coţ nebude do budoucna trvalý stav. Doporučujeme se proto dále se věnovat výsledkům výpočtu lokálního multiplikátoru a hledat příleţitosti pro zlepšení. Přimět obyvatele nemající trvalé bydliště v obci, aby si ho změnili a přinášeli tak obci daňové příjmy. opatření Informovat obyvatele, jaké důsledky má pro obec jejich chování (některé obce v poslední době zkouší různé způsoby informování, bude zajímavé sledovat, zda se dostaví výsledky). V případě velkého zájmu o školku a školu preferovat děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci.

34 Doprava infrastruktura V oblasti silniční dopravy představují hlavní problémy celého regionu přetíţení komunikace II/101 a spojnic s Prahou. Stavěný SOKP sníţí zatíţení na komunikaci II/101. Hromadná doprava vyţaduje pro efektivní fungování určitou minimální koncentraci obyvatel, které není v okolí obce dosahováno (zástavba je rozvleklá, nemá přirozená centra, kde by se zastávky uţivily ). Celá oblast jihovýchodně od Prahy je proto obsluhována pouze nejméně kapacitním prostředkem autobusy. Uspokojivá frekvence spojů je přitom pouze do Jesenice. Při cestě z obce do Prahy je nutno přestupovat v Dolních Břeţanech nebo v Jesenici. V celém širším regionu neexistuje ucelená síť pěších tras a cyklotras. Pěší a cyklistické propojení s Dolními Břeţany a Jesenicí je moţné pouze po přetíţené silnici II/101. I po jejím odlehčení SOKP bude její pouţívání pro chodce a cyklisty nebezpečné. Přitom vzdálenost center Zlatníků a Dolních Břeţan je 1.5km (20 minut rychlejší a 25 minut pomalejší chůze). V Břeţanech i Jesenici je větší frekvence spojů MHD, situace se bude s otevřením nových bytů na novém náměstí v Břeţanech pravděpodobně ještě zlepšovat. Docházení či dojíţdění na kole je přitom v jiných rovinatých oblastech (např. v okolí Pardubic) naprosto běţné, v zahraničí, kde existuje moţnost bezpečného uloţení bicyklu u zastávek (zejména Nizozemí, SV Rakousko), je obvyklé i dojíţdění na kole k zastávkám MHD.

35 Doprava chování obyvatel 3 Grafy: Jak často cestujete jednotlivými druhy dopravy? automobilem na kole Kaţdý den Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy Kaţdý den Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy hromadnou dopravou pěšky (celou cestu do cíle) Kaţdý den 28 Několikrát do týdne Pouze o víkendech Méně často Nikdy Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD Do Prahy i po Praze jezdím autem Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Nejezdím do Prahy Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Kaţdý den Kaţdý den Několikrát do týdne Několikrát do týdne Pouze o víkendech 16 Pouze o 20víkendech Méně často 15 Méně často 10 Nikdy Nikdy Jedu Jedu Do Prahy MHD na autem na i po kraj kraj Praze Prahy a Prahy a jezdím pokračuji pokračuji autem MHD MHD Jak se dopravujete do Prahy? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Ţena Muţ Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD 4 5 Nejezdím do Prahy Jedu MHD na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Novousedlík Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Starousedlík Jedu MHD MHD na na kraj kraj Prahy Prahy a pokračuji a pokračuji MHD MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Jedu autem na kraj Prahy a pokračuji MHD Do Prahy i po Praze jezdím autem Do Prahy i po Praze jezdím autem Nejezdím do Prahy Nejezdím do Prahy

36 Doprava rozhodování obyvatel o volbě dopravního prostředku Dopravní chování obyvatel je moţno s pomocí faktorové analýzy dat získaných v dotazníkovém šetření popsat pomocí čtyř faktorů (lze si je představit jako např. určité typy úvah), které mají pro kaţdého člověka různou váhu, můţeme ale stanovit jejich váhu v rámci celé obce. Faktor 1: zastánce MHD, váha 30 úvaha směřuje k preferenci MHD na základě zváţení hlavních charakteristik (rychlost, bezpečí, pohodlí) z nichţ ţádná výrazně nepřevyšuje ostatní. Faktor 2: milovník auta, váha 12 ryze emotivní úvaha směřuje k preferenci automobilu bez zvaţování skutečných dopadů rozhodnutí. Jednoduše řečeno za rozhodnutím stojí to, ţe člověk jezdí autem rád. Faktor 3: auto = flexibilita, váha 10 úvaha postavená na jednom rozhodujícím poţadavku, kterým je flexibilita moţnost dojet kamkoli, vede k preferenci automobilu. Faktor 4: auto = fyzické pohodlí, váha 8 úvaha postavená na jiném rozhodujícím poţadavku, kterým je fyzické pohodlí (nemačkat se, nepřestupovat, nemuset chodit pěšky) vedoucí k preferenci automobilu. Význam faktorů nesouvisí s pohlavím, věkem ani příjmem domácnosti. Novousedlíci více tíhnou k faktoru 2 neţ starousedlíci. Důvodem je patrně to, ţe zatímco dostupnost prahy pomocí MHD v jiných lokalitách (okolo příměstské ţeleznice a páteřních autobusových linek) se stále zlepšuje, v obci přinejlepším stagnuje. Lidé, kteří tíhnou k faktoru 1 proto pravděpodobně do obce přicházejí v menší míře a raději se stěhují jinam. Pro řízení obce z toho můţe vyplývat: Vzhledem k charakteru rozhodování obyvatel menší změny v provozu MHD nezmění poměr přepravní práce. Razantní změny jsou mimo moţnosti vlivu samotné obce. Postupným příchodem dalších novousedlíků nejen, ţe zájem o MHD příliš neporoste, ale můţe začít i klesat (pozor, novousedlíci budou přicházet i bez výstavby nových domů kupují stávající). Protoţe pro zkvalitnění MHD je potřeba poptávka po ní, čeká obec v této oblasti těţká situace a hrozí i začarovaný kruh menší zájem horší MHD menší zájem horší MHD

37 Doprava shrnutí a opatření! opatření MHD je vyuţíváno úměrně kvalitě relativně málo (2x méně neţ v Praze). Postupným příchodem dalších novousedlíků zájem o MHD příliš neporoste, můţe začít i klesat. Vzhledem k charakteru rozhodování obyvatel menší změny v provozu MHD nezmění poměr přepravní práce. Razantní změny jsou mimo moţnosti vlivu obce, protoţe musí jít ruku v ruce s koordinací sídelní struktury regionu. Naprostá absence bezpečných pěších a cyklistických stezek spojující obec s jejím okolím (Dolní Břeţany, Jesenice) spolu s malou frekvencí MHD zvyšuje závislost na automobilu, zejména o víkendu. Dotazníkové šetření potvrdilo obvyklé tři skupiny, které nemohou automobil pouţívat v případě velké závislosti na něm jako hlavním dopravním prostředku: 1. středoškolští studenti jsou příliš mladí pro získání řidičského oprávnění 2. ţeny v domácnosti s jedním automobilem pokud je doprava manţela do zaměstnání závislá na automobilu, pouţívá ho pouze on. 3. staří lidé se zdravotními problémy znemoţňující řízení Tito lidé jsou z hlediska prostorové mobility v obci (i ve srovnání s jinými oblastmi okolo Prahy) diskriminování Doporučujeme skrze aktivitu ve svazku obcí koordinovat rozvoj prostorové struktury v regionu, vytváření míst koncentrace obyvatel, společně lobbovat za hromadnou dopravu s nezávislým dopravním koridorem. Vytvořit síť pěších a cyklistických stezek: Generel pěších a cyklistických stezek, tvořený ve spolupráci s aktivními obyvateli, vlastníky pozemků a obcemi Dolní Břeţany a Jesenice. Následně ve spolupráci s obcemi Dolní Břeţany a Jesenice umoţnit úschovu jízdních kol u hlavních zastávek MHD v kaţdé obci.

38 Sociální pilíř udržitelného rozvoje Lidé, vztahy, sociální oblast

39 Skladba obyvatel obměna obyvatel Graf: Vývoj počtu obyvatel v okolních obcích od roku 1971 (zdroj: ČSÚ) Jesenice Psáry Dolní Břeţany Průhonice Vestec Zvole Zlatníky-Hodkovice Libeř Ohrobec Okrouhlo Grafy: původ obyvatel (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Přistěhovalý x narozený 32 Přistěhovalý 68 Narozený Přistěhovalí v posledních 7 letech x přistěhovalí dříve 31 Grafy vpravo ukazují velkou obměnu obyvatel, ke které v obci dochází. Pokud je srovnáme s vývojem počtu obyvatel v kap zjistíme, ţe jde skutečně o obměnu přistěhování neodpovídá jen přírůstku počtu obyvatel, ale je vyšší. To znamená, ţe za období nárůstu od 80. let se zároveň min % obyvatel odstěhovalo a např. v posledních 7 letech se zároveň 9% obyvatel odstěhovalo

40 Skladba obyvatel věková struktura Graf: Věková struktura obyvatel ve srovnání s ČR (zdroj: ČSÚ a obecní evidence) Věková struktura obce je progresivnější tedy mladší neţ je průměr ČR, 15 je zjevné, ţe důvodem jsou nově přistěhovalí Grafy: přistěhovalí v jakém 10 8věku přišli 8 ti, kteří se přistěhovali v posledních sedmi letech (0-7) a dříve (8+) (zdroj: 4 vlastní 5 dotazníkové šetření, N=182) Hlavní momenty přistěhování jsou okolo 0-7věku a 50 let, první případ odpovídá v ţivotě jednotlivce okamţiku zakládání rodiny a druhý odchodu rodičů a přenechání původního bydlení dětem. Oproti průměru v okresech Praha-západ a Praha-východ je zde výrazně větší zastoupení druhé skupiny (50 = odchod dětí). To je pro obec výhodné, protoţe se nevytváří nevyváţená struktura s několikanásobnou převahou mladých lidí, coţ vyvolá značné nároky na kapacitu školských zařízení, která je po ukončení nárůstu počtu obyvatel a vyrovnání věkové struktury nevyuţita. Zlatníky-Hodkovice ČR přepočteno na 1108 obyvatel

41 Skladba obyvatel vzdělání Grafy: nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel nad 15 let (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ VŠ VŠ postgraduál Novousedlík Zlatníky ZŠ Starousedlík Zlatníky SŠ s maturitou Novousedlík Hodkovice Starousedlík Hodkovice SŠ bez m aturity VOŠ VŠ VŠ postgraduál Novousedlíci jsou vzdělanější neţ starousedlíci. Existuje rozdíl mezi vzdělanostní strukturou Hodkovic a Zlatníků, a to jak u starousedlíků, tak u novousedlíků do Zlatníků se přistěhovávají vzdělanější lidé.

42 Skladba obyvatel shrnutí a opatření! Pokud by obec někdy v budoucnu ztratila kontrolu nad uvolňováním rozvojových ploch v územním plánu, hrozí nápor na školu a školku. Obměna obyvatel do určité míry nastane zhodnocováním pozemků. Trendem je příchod obyvatel s vyššími příjmy, neţ je to u starousedlíků. Pokud se podaří realizovat záměr na zvyšování kvality ţivota v obci, tento trend ještě zesílí. Pokud se obec nechce stát sídlem pouze pro bohaté, musí umoţnit příchod i méně movitým viz část věnovaná bydlení. Doporučujeme do budoucna zajistit obec proti skokovému nárůstu počtu obyvatel: opatření Po domluvě s vlastníky pozemků nastavit územním plánem etapizaci zastavování rozvojových ploch tak, aby se nárůst počtu obyvatel nezrychlil. Zajistit diferenciaci příchozích i po jiných stránkách, neţ je věk diferencovanou nabídkou pozemků viz část věnovaná bydlení.

43 Vztahy v obci shrnutí a opatření! Tak jako v jiných oblastech se i v sociálních vazbách projevuje nárůst rostoucí vazeb mimo obec na Prahu. Částečně jsou problémem dvě uzavřené enklávy v Hodkovicích bytovky a výběţek na konci ulice K cihelně. Sousedské vztahy jsou dobré. Z hlediska trávení času s ostatními obyvateli obce se projevuje, ţe rozhodující není vůle (která zde naštěstí díky dobrým sousedským vztahům je), ale mnoţství času, po který se daný člověk v obci vůbec vyskytuje. Při uvolňování rozvojových ploch je třeba nevytvářet větší enklávy pro podobnou skupinu obyvatel diverzifikovat pozemky a uvolňovat rozvojové plochy po částech na různých místech. Problémem pro tento přístup patrně bude koncentrace rozvojových ploch mezi oběma sídly a nemoţnost rozvoje Hodkovic na severu. Při plánování je třeba vytvářet bezpečný veřejný prostor s dostatkem míst pro střetávání a umoţnit více vyuţívat pěší pohyb při něm se na rozdíl od jízdy v automobilu lidé skutečně potkají.

44 Ráz vesnice půdorysné uspořádání Pro vesnický ráz obce jsou důleţité tyto rysy (dle důleţitosti): půdorysné uspořádání, vysoká zeleň, tvar domů. Kromě popisu stavu k nim uvádíme některá obecná východiska nutná pro pochopení situace obce. Obrázek: Zlatníky a Hodkovice ve 40. letech 19. století (Zdroj: ČÚZAK. Císařské otisky stabilního katastru) Foto: Chalupnické domy v Hodkovicích Historická jádra Hodkovic a Zlatníků se od sebe uspořádáním liší. Jádrem Zlatníků je čočkovitá náves s kostelem obklopená statky, které se k ní obracejí štítovým průčelím stojícím na rozhraní návsi a soukromých pozemků (na uliční čáře). Patrně později přibyly menší chalupnické usedlosti v ul. Na Drahách dle názvu je velmi pravděpodobné, ţe pozemky jiţně od usedlostí byly původně obecní pastvinou a aţ později byly rozděleny mezi chalupníky. Na rozdíl od statkářských Zlatníků jsou jádrem Hodkovic chalupnické domy štítově orientovaná zástavba ulic Vestecká a Na Osice. Jejich obyvatelé pracovali na dominikánském statku (dnešní AGRO) to, ţe většina obyvatel neměla vlastní hospodářství je zřetelné i z velikosti a tvaru polí.

45 Ráz vesnice zeleň Obrázek: tradiční silueta vesnice podélného tvaru (zdroj obrázků: Mareček 2005) Role stromů v byla zejména funkční: Mikroklimatická vyrovnávají teplotní rozdíly v létě ochlazují odpařováním a poskytují stín, v zimě vytvářením závětří sniţují tepelné ztráty. Uvnitř vesnic se nepouţívaly jehličnaté stromy stíní i v zimě. Protipoţární ţivý strom hoří hůře neţ vysušené dřevo stavby, proto stromy zbrzdily šíření poţáru. Produkční ovocné stromy. Role zeleně na vytvoření vizuálního obrazu vesnice je podceňována. Stromy přitom spojují v siluetě horizontálu běţných domů s vertikálou dominanty (kostel, tvrz, škola). Ţádný ţánrový obrázek české vesnické siluety se přitom bez zeleně rámující venkovská stavení neobejde: Obrázek: tradiční rozvrstvení vysoké zeleně u venkovské usedlosti 1 předzahrádka s lavičkou, 2 jeden nebo dva velké/střední stromy u vjezdu, 3 střední strom jako přístřešek a přistínění ve dvoře nebo přistínění hnojiště, 4 střední protipožární strom u stodoly, 5 střední/malé stromy ovocné zahrady/sadu. Obrázek: tradiční rozvrstvení vysoké zeleně ve venkovském sídle 1 velké dominantní stromy ve středu obce okolo kostela, 2 velké/střední stromy u vjezdů, 3 střední protipožární stromy poblíž stodoly, 4 střední/malé stromy ovocné zahrady, 5 (dále vlevo) střední/malé stromy ovocných alejí

46 Ráz vesnice zeleň JZ pohled obsahuje typické sloţky siluet obou sídel (kromě pohledu na areál AGRO od severu jeho působení je jednoznačné a známé. Detail 1 nová výstavba bez vzrostlé zeleně parcelace u domů vpravo (ul. V Zahradách) zasazení středních a velkých stromů neumoţňuje (domy nejsou v zeleni, ačkoli od realizace objektů uběhlo cca. 20 let). V siluetě obce zeleň doplní v těchto místech po dokončení v současnosti rozpracovaný park. Stromy na návsi a v zahradách východně od návsi S. podél potoka Stromy v ul. Na Drahách Detail 2 vzrostlé stromy Ve střední části obce střední a velké stromy na návsi a v ul. Na Drahách tvoří pro vesnice podlouhlého tvaru charakteristický vyvýšený zelený pás stejné výšky. Detail 3 nová zástavba na jihu obce bez zeleně (na většině zahrad opět nebude strom) kontrastuje s méně udrţovanou ozeleněnou zahradou v popředí.

47 Ráz vesnice zeleň Obrázek: prostory s parcelací neumožňující zasazení středních a velkých stromů. Nepřirozenost dnešní příměstské výstavby v krajině má původ v nedostatku vysoké zeleně. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe se tento problém časem vyřeší aţ stromy dorostou. Problém je, ţe velmi často nedorostou protoţe ţádné nebyly zasazeny. U řady komunikací a pozemků nedostatek prostoru či nevhodné umístění domu neponechají prostor pro velký strom (jehoţ koruna obvykle měří cca m v průměru). Často i pokud místo je, nechtějí majitelé hrabat listí a strom taktéţ nezasadí. Moţné přínosy stromu (které mohou být i finanční) si ani neuvědomují, protoţe si zvykli řešit to, co poskytoval strom, technicky, pomocí venkovních ţaluzií, slunečníků a klimatizace. V Hodkovicích se takovéto prostory nenacházejí.

48 Ráz vesnice tvar objektu Rysy tradičního českého vesnického domu (zdroj obrázků: Škabrada 1999) počet vykřičníků znázorňuje důležitost!!!!!!! 1. Obdélný půdorys a trojdílné členění 2. Umístění na parcele 3. Sedlová střecha se sklonem 35-45!!! 4. Vstup do domu v delším (bočním) průčelí 5. Usazení na terénu 6. Nasazení střechy 7. Zápraţí 8. Umístění komína blízko hřebene střechy 9. Dvoutraktové uspořádání větších staveb

49 Ráz vesnice tvar objektu Foto: dva příklady rodinných domů jednoznačně moderního tvarosloví nenarušujících vesnický ráz sídla Oba objekty by mohly stát i v jádrech obcí na návsi ve Zlatníkách a v chalupnických ulicích v Hodkovicích aniţ by narušily jejich charakter. Foto: dva příklady objektů měnících ráz sídla Výsledná podoba domu vzniklého dostavbou je vkusná, má však svým tvarem blízkým krychli a výškou jednoznačně proporce městské vily. Pokud by stál na návsi ve Zlatníkách nebo ve dvou chalupnických ulicích v Hodkovicích, byla by to pro ráz obce katastrofa. Dále od centra obce i od exponovaných okrajů je na zváţení, do jaké míry vesnický ráz výstavby regulovat. Objekt, který moţná naplnit představu vesnického domku měl, ale nečiní tak. Půdorys je málo obdélný, střecha má příliš mírný sklon (plochá by uţ byla lepší). V centrech obcí by byl opět problémem, na okraji ho při jeho nízké výšce brzy přeroste zeleň.

50 Ráz vesnice vnímání obyvatel Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo přímo v obci, které se Vám zdá hezké. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kromě nejčetněji zmíněného hřiště jsou ostatní často zmiňovaná místa jasně spojena s vesnickým rázem. hřiště 41 náves sv.petra a Pavla 32 Kostel a okolí kostela 18 neodpověděl 15 nic 11 rybník 10 Kolikrát zmíněno Výroky jsou zaznamenány doslovně, některé by bylo možno sloučit, protože se věnují témuž tématu, ale v malých četnostech odpovědí by přínos neodpovídal riziku nepřesnosti. Další odpovědi (zmíněny 6x a méně) dětské hřiště, nový rybník, Na drahách, můj dům, restaurace u Kozla, okolí nádrţe, hřbitov, obec-jih, Souběţná ul., náves kolem rybníka u poţární zbrojnice, v Zahrádkách, U jezera, Na osice, rybník u čističky, rybník v obci, v zástavbě rod. domů, rybník pod Kovárnou, louka u vodárny, obecní rybník, čistička, zlatnická hospoda, stará zástavba, u lesíka (směr Libeř), Konírna, nová výstavba, pomník v Hodkovicích, pomník u kostela Tabulka: Výstupy otázky Uveďte jedno místo přímo v obci, které se Vám zdá ošklivé. (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Kolikrát zmíněno Kravín + okolí 28 nic 26 neodpověděl 17 rybník 9 silnice 7 Kamenná ulice 7 Další odpovědi (zmíněny 5x a méně) cesta na Jesenici, rybník u silnice, remízek, nová zástavba, starý rybník, rybník v Hodkovicích, křiţovatka uprostřed obce, kruhový objezd, Hodkovice, hnojné plato, stavba dálnice, autobazar, Na drahách, secondhand, park, rozbitý chodník, nové parcely jih deštníček, cesta za hasičárnou, fasády na hlavní ulici, všechno, domy na křiţovatce Břeţanská x Vestecká, náves Hodkovice, rybník u zastávky Břeţanská, silnice kolem kravína, Ecosa - ul. Na Osice v Hodkovicích, Šmoulov, sídliště v Zahradách, okraje obce, bývalá skládka, zahrada kolem fary, chodníky v libeňské ulici, cesta ke kempu, můj barák, okolí potoka, nevyuţitá plocha za hřištěm, křiţovatka na Vestec, ulice, architektonický záměr domů u hřiště, ulice na Průhoně, náves sv.petra a Pavla, cesta do Písnice, černá skládka, silnice libeřská, herna na náměstí, autobusové zastávky, pokácené stromy za hřbitovem, silnice na návsi, okolí restaurace, hospoda, u cihelny, náměstí, nepořádek, nejsou chodníky, areál PRHAS, cesta k MŠ, silnice v Hodkovicích

51 Ráz vesnice shrnutí a opatření! opatření opatření Pro zachování rázu je třeba zachovat charakter historických partií obou vesnic (na obr. pozemky okolo bíle vyznačených veřejných prostor) Tvar domů Zachovávat u nových staveb základní tradiční proporce. Nabídnout za obec stavebníkům v obci konzultaci obecního architekta stavebník získá zdarma informace, jak optimálně vyuţít svůj pozemek a je poučen o hlavních zásadách důleţitých pro obec Zeleň, zejména stromy Zachovávat a podporovat vysokou zeleň v sídle, zejména v lokalitách nové výstavby zpracovat koncepci zeleně, která bude obsahovat: Stromořadí v hlavních ulicích Stromořadí v místech problematických pohledů zejména pohledu od severu a severozápadu na Hodkovice, kde ruší ráz vesnice velké hmoty provozu AGRO a v budoucnu i SIC. Stromořadí okolo hřbitovní zdi, kde tradičně vţdy bývalo Propagovat vysoké stromy jako důleţitou sloţku rázu obce. (např. soutěţ o strom obce)

52 Vedení obce a politická! participace shrnutí a opatření Vedení obce je hodnoceno kladně Na základě výsledků výzkumu můţeme v hrubých rysech popsat skupinu lidí, která je méně informovaná neznají osobně starostu a necestují MHD. Bylo by vhodné zváţit, jakou formou je lépe oslovit a co pro to podniknout. Ve všech způsobech získávání informací, kde existovala statistická souvislost s místem bydliště vyšlo, ţe Hodkovičtí ten způsob pouţívají méně. Je zřejmé, ţe v Hodkovicích je menší informovanost, coţ jistě přispívá k negativnějšímu pohledu Hodkovických na rozhodování v obci. opatření Zaplnit mezeru v informovanosti (lidé, kteří neznají osobně starostu a necestují MHD). Moţnosti by mohly být: Obecní rozhlas Obnovení Obecňáčku v malém počtu čísel věnovaných důleţitým rozhodnutím (např. 2x za rok) Zřídit další vývěsku nezávislou na MHD (např. u lékaře / v pohostinství / u AGRA) Snaţit se do rozhodování více vtahovat Hodkovické opatření Dohoda při sestavování kandidátky do zastupitelstva stanovení interní kvóty pro Hodkovické. opatření Snaţit se do rozhodování více vtahovat občany Nabídnout občanům zapojení do některých projektů, které nejsou ryze technického charakteru (generel zeleně, veřejné prostory, pěší stezky a cyklostezky, obnova krajiny)

53 Bezpečnost kriminalita Graf: Cítíte se v obci bezpečně? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Graf: Máte pocit, že ochrana bezpečí je dostatečná? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 12 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 38 Rozhodně ano Spíše ne 9 42 Spíše ano Rozhodně ne Žena Rozhodně ano Spíše ne Muž Spíše ano Rozhodně ne Rozhodně ne 56 Mezi odpověďmi obou otázek je mírný rozpor, který by mohl být vysvětlen tím, ţe odpověď na první otázku vychází ze srovnání s jinými místy, zatímco odpověď na druhou otázku vychází ze srovnání s optimální situací.

54 Bezpečnost doprava Infrastruktura v obci a zejména v okolí je pro vztah řidič x chodec naprosto nevyhovující. Řada obytných ulic má předimenzované vozovky umoţňující rychlou jízdu, do okolních obcí nevedou nezávislé pěší stezky a silnice nemají chodníky. Dobrým řešením z pohledu bezpečnosti je kruhový objezd ve Zlatníkách a pevný radar v blízkosti hřbitova. Foto: příklad zdařilé obytné ulice - obytná ulice Na Osice Foto: ulice V Břínkách s předimenzovanou vozovkou, která vytváří podmínky pro nebezpečnou jízdu

55 Bezpečnost shrnutí a opatření! Infrastruktura v obci a okolí je pro vztah řidič x chodec naprosto nevyhovující. Řada obytných ulic má předimenzované vozovky umoţňující rychlou jízdu, do okolních obcí nevedou nezávislé pěší stezky a silnice přitom (jako v krajinně obvykle) nemají chodníky. Obyvatelé se cítí v obci relativně bezpečně. Novou zástavbu projektovat důsledně s obytnými ulicemi s prvky pasivní bezpečnosti (zúţená místa, šikany, prahy). Ve veřejném prostoru nepouţívat prvky znemoţňující pohled ve výši očí zejména keře a jehličnaté stromy

56 Bydlení stěhování 7 12 Grafy: Stěhoval byste se pokud by to šlo? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Grafy: Plánujete se stěhovat? (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne ve Zlatníkách v Hodkovicích Rozhodně ano Spíše ne Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Novousedlík Starousedlík 82 Ano, ale jenom v rámci obce Ano, mimo obec Ne Ano, ale jenom v rámci obce Ano, mimo obec Ne % 20% 40% 60% 80% 100% Varovným signálem je, že téměř Ano, ale jenom v rámci obce polovina mladých Ano, mimo obec lidí pod 25 let se plánuje Nez obce odstěhovat, nemají tedy ke svému bydlišti příliš silný vztah.

57 Bydlení stěhování Graf: Vysněné bydlení (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) Velký rodinný dům s velkou zahradou 35 Velký rodinný dům s malou zahradou Malý dům s velkou zahradou Malé domy jsou populárnější neţ velké. 9 Menší dům s malou zahradou Velký byt 29 Malý byt Tabulka: dostupnost bydlení při různých cenách pozemku ČSOB kalkulátor hypotéky 1/2009, fixace 5 let, doba splácení 30 let Rodina 2 dospělí a 2 malé děti, našetřeno Dům s uţitnou plochou 130m2 - cena domu na klíč cca. 3 mil. Kč Parcela samostatný rodinný dům plocha 800m2 Parcela malá řadovka plocha 300m2 cena pozemku 3000/m2 Výhled - cena pozemku 4500/m2 cena pozemku cena pozemku Celkem Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč cena pozemku Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč [1] Takový příjem z respondentů dotazníkového šetření starousedlíků NIKDO NEMÁ. Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč [1] cena pozemku Celkem Úroková sazba s bonusy: 6.49 % Výše měsíční splátky: Kč Minimální čistý příjem domácnosti poţadovaný bankou: Kč

58 Bydlení shrnutí a opatření! Nastavení parcelace rozhodne o sociálním sloţení obyvatel. Za předpokladu, ţe se kvalita ţivota v obci zvýší, půjdou pravděpodobně (po skončení krize) ceny nemovitostí v obci nahoru. V rozvojových plochách nabízet různé velikosti parcel, nabídnout i parcely pro řadovky. Vzhledem k rázu obce však nevytvářet delší řadovky neţ o 4-5 sekcích. opatření Pokud nemá obec pozemky na rozvojových plochách pod kontrolou, stanovit parcelaci regulačním plánem, jehoţ zadání bude v územním plánu obce.

59 Využívání veřejných prostor funkčně problematické a funkčně zdařilé prostory Hodkovice Zlatníky Zdařilé prostory 1. obytná ulice Na Osice šířkově vhodně dimenzovaná vozovka s vjezdy jako výhybnami, křivolakost staré zástavby vytváří potřebné brzdící šikany, alej stromů dává vlahý stín Problematické prostory 2. náves neexistuje prostor setkávání, nemá jakoukoli koncepci 3. ulice vestecká veřejné osvětlení je na druhé straně vozovky neţ chodník, v létě výheň, chybí původní alej strumů, které by dávaly stín Zdařilé prostory 5. zdařilé obytné ulice 6. náves se zpomalovacím prahem a mírně asymetricky vedenou vozovkou, která umoţní vyuţít střed návsi. Ačkoli vzhledem není ideální, funguje dobře 7. provozně dobře řešený kruhový objezd v nesnadné situaci Problematické prostory 8. obytná ulice s nebezpečnou předimenzovanou vozovkou 9. Jinak pozitivní dětské hřiště diskvalifikuje v létě nedostatek stínu (chybí stínící stromy) 10. Prostor bez zjevné funkce 11. Zpevněný prostor bez dostatečného vyuţití 12. Obytné ulice bez prvků pasivní bezpečnosti (šikany, prahy) neekonomické uspořádání mezi dvěma ulicemi pouze jedna řada parcel. 13. Park v místě, kde můţe být vyuţíván jen malou skupinou chybí buď zástavba na západě nebo cesta na do krajiny.

60 Využívání veřejných prostor shrnutí a opatření! Ve veřejných prostorech se dějí pouze nezbytné aktivity, chybí cíle, kam dojít (v obci a zejména mimo) Řada obytných ulic má předimenzované vozovky. Veřejná prostranství kromě návsi jsou funkčně problematická. Vyřešit problémy uvedené ve schématech na předchozí straně, novou zástavbu projektovat důsledně s obytnými ulicemi s prvky pasivní bezpečnosti (zúţená místa, šikany, prahy). opatření Vytvořit koncepci veřejných prostor pro stávající zastavěné i rozvojové lokality zároveň s řešením cest v krajině a dobře je provázat.

61 Celkové charakteristiky obce Pro popsání charakteru obce byly pouţity tzv. duality, série dvojic pojmů popisujících opačné charakteristiky respondenti volili, kterému pojmu je stav obce podle nich nejblíţe. V dotazníku vypadala tato otázka takto: Srovnejte následující charakteristiky, zvolte jednu možnost od 1 do 5. Vaše obec je: Hezká Ošklivá Příjemná pro ţivot Nepříjemná pro ţivot Dopravně dostupná Dopravně nedostupná Bohatá Chudá Rozvíjející se Stagnující Kulturní Nekulturní Ekologická Neekologická Otevřená Uzavřená Konzervativní Inovativní 4,5 Přičemţ např. zakrouţkování pětky v prvním řádku znamená, ţe respondent povaţuje obec za ošklivou. Graf: Charakteristika obce (zdroj: vlastní dotazníkové šetření, N=182) 4 3,5 Novousedlík Zlatníky Starousedlík Zlatníky Novousedlík Hodkovice Starousedlík Hodkovice Průměr 3 2,5 2 1,5 hezká x ošklivá příjemná pro život x nepříjemná dopravně dostupná x nedostupná bohatá x chudá rozvíjející se x stagnující kulturní x nekulturní ekologická x neekologická otevřená x uzavřená konzervativní x inovativní

62 Postoj k možnostem! budoucího rozvoje Pro posouzení priorit budoucího rozvoje byly vytvořeny čtyři modelové moţnosti budoucí podoby obce. Úvaha byla postavena na hlavních proměnných město/vesnice sociálně heterogenní/homogenní a ostatní údaje byly doplněny, aby celek tvořil bezrozporný obraz. Zajímavého výsledku dosáhla charakteristika 2, která je na druhém místě jak v preferencích, tak v nepřijatelnosti. Výsledky tak víceméně potvrzují vizi vesnice, a to nejen vzhledově, ale částečně i vesnickým fungováním. Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibudou sportovní aktivity (golf, fit-centra apod.) a restaurace Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), mizí méně kvalifikované pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno sportovním vyuţitím (golf, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí Počet obyvatel 1500 Sloţení obyvatel Všechny skupiny obyvatel Zastavěná plocha obce O ¼ větší neţ dnes Sluţby Přibude obchod a sportovní aktivity v krajině (cyklo a hippostezky apod.) Ekonomika Struktura firem se nemění Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, jiní MHD autobus jezdí trochu častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Nadále převaţuje zemědělství a je doplněno sportovním vyuţitím (cyklo, in-line, jízda na koních) a procházkami Vzhled obce Na pohled zůstává vesnicí preferovaná nepřijatelná 17 0 Počet obyvatel 2800 Sloţení obyvatel Charakteristika Všechny skupiny obyvatel Charakteristika Charakteristika Zastavěná plocha obce Dvakrát 1 větší neţ dnes 2 3 Sluţby Přibude obchod, restaurace, sportovní aktivity (tenis, golf, cyklo a hippostezky apod.) a zřídí se i druhý stupeň školy Ekonomika Přibývá sluţeb a ubývá zemědělských aktivit Místo zaměstnání obyvatel Praha, obec, v menším mnoţství i okolní obce Způsob dopravy do práce Někteří automobilem, někteří pěšky nebo na kole, nejvíce vyuţívána MHD autobus jezdí výrazně častěji neţ dnes Vyuţití krajiny Asi polovinu vyuţití tvoří zemědělství a polovinu sportovní vyuţití (golf, procházky, cyklo, in-line, jízda na koních) Vzhled obce Začíná se měnit v město Počet obyvatel 1300 Sloţení obyvatel Převáţí bohatí lidé Zastavěná plocha obce Dvakrát větší neţ dnes (výrazně se zvětší stavební pozemky) Sluţby Nezmění se, za sluţbami se dojíţdí automobilem Ekonomika Zmizí firmy, které se zabývají výrobou (včetně AGRA), pracovní příleţitosti Místo zaměstnání obyvatel Praha Způsob dopravy do práce Pouze automobilem, autobus jezdí méně často neţ dnes Vyuţití krajiny Mizí zemědělství a je nahrazeno soukromými oplocenými zahradami Vzhled obce Rozpadá se na několik uzavřených komunit

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Impacts of suburban development in the hinterland of Prague Bakalářská práce

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA

A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem A. ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA Listopad 2008 SPF Group, v.o.s. 11/08 1 OBSAH 1 Základní charakteristika území a poloha města...4 1.1 Zdroje dat, metodika a postup

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu ke dni 28.8.2014

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Obec Kamenice Autoři: Ing. Nikola Krejčová Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a kol. 2014 Obsah I. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více