Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr."

Transkript

1 Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. V systému škol MŠMT ČR je škola vedena pod identifikátorem zařízení: IČO: č.ú.: /0800 ZŠ : kapacita 460 žáků IZO: Škola má školní družinu pro žáky.-4. ročníku: kapacita 90 žáků IZO: ŠK : kapacita 45 žáků IZO: / pro žáky tř. / využívá školní jídelnu: kapacita 40 jídel IZO: výdejnu jídel MŠ H. Studenec: kapacita 40 IZO: MŠ : kapacita 7 dětí IZO: Vedlejší hospodářskou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou. Naše základní škola je běžnou nevýběrovou základní školou bez rozšířené povinné školní dotace některých výukových předmětů.školu navštěvují především děti ze Ždírce nad Doubr., Kohoutova,Nového Ranska, Horního Studence, Nového Studence, Podmoklan, Údav, Rovného, Slavíkova, Sobíňova, Krucemburku, Voj. Městce a Radostína.A to děti s velmi rozdílným sociokulturním zázemím.tím je dána náročnost pedagogické a výchovné práce učitelů a výchovných pracovníků.za hlavní priority pedagogické práce považujeme: a/ kvalitní základní výuku všech žáků ve stejném rozsahu a ve třídách s přiměřeným počtem žáků b/ soustavnou odbornou a komplexní péči o žáky, kteří potřebují zvýšenou pozornost z důvodů sociálních,slabší žáci,žáci s poruchami chování,žáci se specifickými vývojovými poruchami učení-důsledná integrace těchto žáků do běžných tříd,individuální plán výuky pro integrované žáky /5/ c/ umožnění rozvoje žáků s mimořádným nadáním nebo zájmem ve spolupráci se ŠD, ŠK /účast na olympiádách,pythagoriádách,soutěžích / a zájmovými kroužky d/ kladnou emoční atmosféru mezi pracovníky školy,intenzivní spolupráci s rodiči,otevřenost školy a ve vztahu k dětem zásadně demokratické přístupy-to vše jako prevenci negativních sociálních jevů e/ zabezpečení zdravého fyzického a psychického vývoje dítěte ve spolupráci s odborníky /PPP, SPC, kontaktní centrum, rodinné centrum, referátem sociálních věcí, lékařem a pod./ f/zaměření výuky a výchovy je dána stávajícími personálními, materiálními a prostorovými podmínkami školy.zvýšenou pozornost věnujeme výtvarné tvorbě. g/ uplatnění moderních forem a metod výuky/využití počítačů při výuce,didaktické techniky/-33 PC /bezdrátový internet/, servry, 6 PC pro pedagogy připojené na internet,

2 7 PC pro ŠK, dataprojektor, dig. fotoaparát, fotoaparáty, ks interaktivní tabule, ks videokamery h/ prezentaci školy před rodičovskou veřejností/nástěnky,výzdoba školy,oken,konání koncertu,akademie,psaní do Našich novin,vydávání škol. časopisu,vedení kroniky s fotodokumentací a videozáznamy apod./ ch/ realizace programů zaměřené na protidrogovou prevenci,enviromentální výchovu /třídění odpadu ve škole dle druhů/,zdraví životní styl a volný čas, proti šikanování a xenofobii /využití tělocvičny a škol.hřiště,výtvarná činnost, vlastní protidrog. program,miniprojekty/ i/ zajištění široké nabídky volnočasových aktivit /na ZŠ vedou učitelé 3 zájmových kroužků širokého zaměření/ Učební plány Ve šk. r. 007/008 se v.,. a v 6. a 7. ročníku učí dle našeho vlastního ŠVP Vstřícná škola /. verze /, v ostatních ročnících se učí podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.6847/96-.ve všech vyučovacích předmětech došlo ke zpřesnění časového a obsahového rozvržení látky a jsou zpracovány tématické plány. Personální zabezpečení Na škole působí pedag. pracovníků ZŠ/9 učitelů a 3 vychovatelky/,8 učitelek MŠ, asistent pedagoga a 5 provozních zaměstnanců. Stav zaměstnanců k stupeň : 6 učitelek + učitel. stupeň : ped. pracovníků / bez aprobace/ 3. MŠ : 8 učitelek + as. ped. ŠD a ŠK : 3 ped. pracovníci provoz. zaměstnanci : 5 pracovníků /7 ZŠ a MŠ+7ŠJ+THP/ Celkem: 46 zaměstnanců

3 Učební plán. stupeň šk. r. 007/08 úvaz. učit. 0 ŠVP ŠVP ŠVP 54 7 Tř. I.A Gl II.A Pů II.B Má III. A IV. A V.A Vor V.B Be Rykr Hor Čj Cj Aj/3/M Aj/3/ R Aj/3/Gl Aj/4/V Aj/4/R 7 M Prv. 3 9 Přír. Vlast. Hv ,+ Vv P.č. + + Tv Disp.h. ŠVP P.h P.d C.tř = x = 5 7 úvazků Každý žák musí absolvovat 7 hodin na. stupni / = 7 / pro 3. třídu / = 7 / pro 4. třídu 5. třída : max. 6 splněno x 7 /4 / vychovatelky + nadúvazků, 3 hodiny pro pí uč, Vomelovou / Vv/, h pro Hv pí uč. Křivohlavá, 7 hodin rozdělit Třídnictví. stupeň : I.A třída : Mgr. Glosrová Gabriela /57/ II.A třída : Mgr. Půžová Marta / 0 509/ II.B třída: Mgr. Málková Pavlína /4 000/ III.A třída: Mgr. Rykr Karel / 000/ IV.A třída: pí uč. Horáková Anna /6903/ IV.A třída : Mgr. Voralová Soňa /3 3/ IV. B třída : Mgr. Benešová Věra /00/

4 Učební plán. stupeň šk.rok 007/08 VI.A Dr Čj 4 Kř Cj 3,Aj,Dr 3,Aj,Z VII.A Mar 4 Kř 3,Aj Dr VII.B Rem 4 Z 3, Aj Ja VIII. A Jar 4 Č 3, Aj Ja VIII. B Jo 4 Č 3, Aj Z IX.A Vo 4 Ć 3,NVo IX.B Č 4 Ć 3,ADr 3,AJa Infor., +S a k.t. S M N Ma Re Re Ch/4/ Ja F /6/ Mar. Mar. Mar. Mar. Př/6/ Jo Jo Jo Ja Z /6/ Dr Re Re Re D /6/ Dr Z Z Z Ov/4/ Kř Č Č Č vých.k vých.k vých.k obč. obč. obč. 4 Re Ja Mar. Jo Dr Z Č 4 Ma Ja Mar. Jo Re Dr Č 4 N Ja Mar. Jo Re Dr Č vých.k obč. 4 Rv/4/ v. ke zdraví Hv/4/ Kř Vv/4/ S Jo Kř Kř Kř Kř Kř Kř Kř Vo Vo Vo Vo Vo Vo Vo Pr.čin./, /6,3/ 4/ V,M Jo/d/ Jo Jo S S V Jo /ch pěst.3 dílny,p.pr dílny Vol. D.h. D.h. D.h. Inf. Inf. + př./8/ F vol.př.4 vol.př.4 S /9/ S// S /7/ S /5/.pol. Mar Inf.t.A Inf.t.B Př.pr. Inf. Inf. pr.téma S/6/ S/8/ Jo // Konv. R.v. TkR Konv.j.,ADr Kř. Z.pr.D Z.pr.R Aj Z Aj Dr Nj S 3+ Př.pJo Př.pJo Nj S Nj Vo Nj Kř K.AjZ K.AjR Nj Kř Tv + Ho,Ja Ho Ho Ja Ho Ho Ho Týd. dot hodin Jo S S /ŠVP/ 9+3 = 3 celk. Počty dětí ú

5 ŠVP: VI.A + VII.A,B Počet tříd ZŠ a MŠ : MŠ : 4++/ nová/ = 6, ŠD 3, ŠK, ZŠ 4 /.st. 7,. st. 7 / Celkem ZŠ a MŠ : 4 tříd Celkem ZŠ: 9 učitelů úvazky: 9,64 / + vychovatelky 4/ / Celkem MŠ : 8 učit. + asistent pedag Celkem ŠD a ŠK : vych. + 0,5 vychov. / zajistit / Úvazky celkem ZŠ: 38 / / Celkem hodin / skutečně/ :. stup. 77,. stup = 3 / nadúvazek / Rozděleno:.st. : 77 5 = 5 x 7 / vychovatelky/ 4, 7 hodin. stup., 3 hodiny Vv pí uč. Vo, hodina Hv pí uč. Kř.st.: = 7 Finanční rozvaha nadúvazků : šk.r. 007/08 Celkem : 3 hodin, 3-4 /prac. smlouva 0,64 vych. / = 8 8x 300 = x 4= 600,-Kč / měsíc / x 600 = 59 00,-Kč / rok / / obsaz. n.pr. /6 + 0 nadúvazků = 7 000,-Kč /. stup. : Učební plán : x x = 5. stupeň : Učeb. plán : 37-30= 7 / přesčasové hodiny /. stup. /úvazky/ : 7x + VP /9/ + Inf. /9/ + + ř. /5/ + z.ř. // = 30 Úvazky: 7 tříd učitelů 7.A,B : Volitelné předměty: Nj /9 ž./ skupina hodiny / 4 hodiny/ Aj-konverzace /4 ž/ skupiny hodina Tk / / skupina hodina Inf. /všichni/ skupiny 7.A, 7.B hodina Př. prakt. / / skupiny hodina Zem. prakt. /4 / skupiny hodina Infor.- učitel, Př. prakt.- učitel, Tk - učitel Z. prakt.- učitelé, K.Aj - učitelé celkem : 6 předmětů hodin 8.A,B : Volitelné předměty : Inf. 8.A / 9 / 8.B / / skupiny hodina Konv.Aj / 8.A 7, 8.B 5 / / skupina hodina Př. prakt. / 8.A 5, 8.B 6 / / skupina hodina celkem : 3 předměty 4 hodiny 9.A,B : Volitelné předměty : Inf. 9.A / 7 / 9.B / 5 / skupiny hodina Konver.Aj / 9.A 3, 9.B 4 / 7 skupina hodina celkem : předměty 3 hodiny

6 Třídnictví. stupeň : Třída : VI.A Mgr. Drápalík Zdeněk /3793/ VII.A Mgr. Jan Marek /4 85/ VII.B Mgr. Josef Remeš / 000/ VIII.A Mgr. Renata Jarošová /8386/ VIII.B Ing. Věra Josková /9500/ IX.A Mgr. Marcela Vomelová /336/ IX.B Mgr. Čejková Jana /579/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY šk. rok 007/008 Den Název Hod. Kde Třídy Vyučující Po Šikovné ruce Stolní tenis Malá kopaná Cvičení z M Cvičení z Čj Hudebně pohyb. Školní časopis A 3D Tělocvič. V 7.A 9.B Vol. tř..st. Sborovna. 5. tř tř tř. 9.AB 9.AB. 5. tř. 8.tř. pí uč. Glosrová p. uč. Drápalík p. uč. Remeš p. uč. Marek pí uč. Čejková pí uč. Půžová pí uč. Křivohlavá Út Florbal chlapci Výtvarný Sboreček Anglický jazyk Zdravotnický Tělocvič. V 4.A Vol. tř..st. 5.A 8.A tř.. 5. tř.. 5. tř.. tř tř. p. řed. Novák pí uč. Horáková pí uč. Málková pí uč. Voralová pí uč. Zrzavá St Pěvecký sbor Lit. a čtenářský Hokusy, pokusy Malá kopaná A 5.B 8.A Tělocvič. V tř.. 5. tř tř tř. pí zást. Hojná pí uč. Benešová pí uč. Jarošová p. uč. Rykr Čt Výtvarný Počítačový Přírodovědný A PC učebna 8.B tř tř tř. pí uč. Vomelová pí uč. Svobodová pí uč. Josková Pá Odbíjená Tělocvič. V tř. p. řed. Novák Po Pá Florbal Tělocvična tř. p. řed. Novák Út, Čt, Pá Internet PC učebna tř. pí uč. Pleskačová

7 POČET ŽÁKŮ - šk. rok 007/008 třída celkem žáků chlapců dívek Angl.j. Něm.j. Neklas. I.A II.A II.B III.A IV.A V.A V.B stup VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B stup celkem

8 Školní rok 007/008 KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE den hodina místo Mgr. Benešová Věra úterý tř. V.B Mgr. Čejková Jana pondělí kabinet Čj Mgr. Drápalík Zdeněk pondělí kabinet D Mgr. Glosrová Gabriela úterý tř. I.A zást. řed. Mgr. Hojná Martina pondělí ředitelna pí uč. Horáková Anna pondělí tř. IV.A Mgr. Jarošová Renata středa kabinet Ch Ing. Josková Věra středa kabinet Př Mgr. Křivohlavá Blanka pondělí kabinet Př Mgr. Málková Pavlína pondělí tř. II.B Mgr. Marek Jan pondělí kabinet F p. řed. Mgr. Novák Jiří pondělí ředitelna Mgr. Půžová Marta úterý kabinet Tv Mgr. Remeš Josef úterý kabinet F Mgr. Rykr Karel pondělí kabinet M+Hv Mgr. Svobodová Lenka čtvrtek počítačová učebna Mgr. Vomelová Marcela čtvrtek kabinet Vv Mgr. Voralová Soňa středa tř. V.A středa kabinet Čj čtvrtek kabinet Čj vých. poradkyně Mgr.Zrzavá Markéta Ke konzultaci s učitelem by se měli rodiče předem telefonicky domluvit. V době konzultací jsou učitelé vždy přítomni ve škole, i když se telefonicky nikdo z rodičů

9 ke konzultaci nedomluvil. Nepřítomní jsou pouze v případě DVPP, OČR, PN, porady apod., a to vždy po konzultaci s p. ředitelem nebo pí zástupkyní. Organizace školního roku 007/008 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. 635/006-0 Dne 7. června 006 Období školního vyučování ve školním roce 007/008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 3. ledna 008. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 7. června 008. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 5. října a pátek 6. října 007. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu. prosince 007 a skončí ve středu. ledna 008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 008. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek. února 008. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto Praha až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 0, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Poznámky k tabulce : Praha až 5 jsou městské části : Praha, Praha, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha, Praha, Praha 3, Praha 6, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 0 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha 4, Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha, Praha, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha- Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice,

10 Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha- Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 0. března a pátek. března 008. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 008 do neděle 3. srpna 008. Období školního vyučování ve školním roce 008/009 začne v pondělí. září 008. Prázdniny nástup ped. pracovníků do školy: , sborovna, 8,00 Pedagogické porady šk.r. 007/008 Sborovna 3,30 Září: pondělí ,30 Říjen čtvrtek 4.0. /SRPŠ/ 5,00 Listopad : pondělí 9.. čtvrtek.. /SRPŠ/ 5,00 Leden : pondělí Duben : pondělí.4. čtvrtek 4.4. /SRPŠ/ 5,00 Červen: čtvrtek 9.6. AKADEMIE : úterý 3.5. a čtvrtek / 5,00; 5,00; 7,5 / Informace do ŽK /SRPŠ/ -5,00, výjimky po dohodě s ředitelem ZŠ. Uzávěrka chování a známek je 48 hodin před ped. poradou,aby se třídní učitelé mohli připravit na poradu.

11 Zapisovateli ped. porad se vše odevzdává písemně /důtky,nedostatečné,pochvaly atd./ při ped. poradě. Důtky ředitele školy třídní učitelé napíší do ŽK a následně po ped. poradě / ve středu, popř. následující den / přijde žák o velké přestávce do ředitelny a důtka ředitele školy mu bude udělena. Školní matriky / kat. listy / při zapisování známek /popř. klasifikační archy ve čtvrtletí/ zůstávají ve sborovně a nikam se neodnáší /po ped. poradě se ihned zapisují pochvaly a důtky atd. /. Provozní porady: šk. r. 007/008 Sborovna: a/ pedag. pracovníků Srpen: spol.ped. pracovníků středa /od 8,00/ pátek 3.8. /od 8,00 / Sborovna 3,30: Září: pondělí Říjen: pondělí.0. Prosinec: pondělí 0.. Únor: pondělí Březen: pondělí 7.3. Květen: pondělí.5. Akademie : úterý 3.5. a čtvrtek b/ neped. pracovníků : Srpen : /společná/ čtvrtek /od 6,30 / - jídelna /BOZP + další/ Listopad a březen /termín dohodneme/.

12 c/ vedoucích pracovníků Srpen: středa ,00 Každé první pondělí v každém měsíci - začínáme 3.9. /od 7,30 /. Další akce ve šk. r. 007/008. Ochrana za mimořádných událostí /praktické procvičení - celá škola / pátek úterý Signál CO a PO /evakuace / středa středa Inventarizace /vyřazování majetku/ K.6. a.. každého roku / začátek/. K 5.6. a.. každého roku/ ukončit vyřazovací protokoly ZŠ Ždírec nad Doubravou /koncepce střízlivá a pragmatická prognóza/ /minimální průměrný počet žáků na třídu 7 jinak výjimka na MŠMT- obec přispívá na platy/ Neznámé: odchod žáků na gymnázia počet nových žáků z okolí počet přistěhovaných a odstěhovaných žáků odklady. třída dělení tříd na jazyky / Aj od 3 třídy, druhý jazyk od 7. třídy/- pro počet tříd /dělení od 5 vždy, nebo dle rozhodnutí ředitel/

13 /od každého roku/ šk.r. počet tříd 005/06 6. A 6. B 7. A 7. B 3. A 6 3. B 5 4.A 4. B 9 5.A 5. B A 6. B 3 7. A 9 7. B 0 8. A 4 8. B 4 9. A 3 9. B 5 poč et tříd dětí / / / / / / 5 0/3 5 03/ Závěr : do r. 04 nepřesáhne počet 6 tříd 0. P : -3 třídy.p: 3 třídy / MŠ/.P: 5 tříd 3.P: 6 tříd Celkem: 6-7 tříd / třídy budou početně slabé /

14 Koncepční cíle / období krátkodobé a dlouhodobé / ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména : z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení, z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie,.. u žáků školy, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto : ) dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu s důrazem na jazykovou aprobovanost ) ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu; 3) mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení; 4) mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a všech sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy; 5) průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce. Krátkodobé cíle školy :. postupnou rekonstrukcí sboru do zajistit jeho optimálnější odborné složení,. v rámci prostředků poskytovaných z centrálních zdrojů na oblast DVPP pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti ; 3. v rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení; 4. průběžné využívání programové nabídky PC Praha v oblasti přípravy ICT koordinátorů a zvyšování jejich odborné připravenosti; 5. v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzděláván učitelů odborných předmětů s důrazem na jazykovou kurzy Dlouhodobé cíle. Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru a) studující F II UK Praha Spec. pedagogiku MU Brno Zeměpis U -PF Hradec Králové /ukončeno k / a) připravující se ke studiu ( podmínka trvalé PS ) vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola

15 . Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií zvyšování počítačové gramotnosti členů sboru říjen červen příprava a realizace školení úroveň P II pedagogických pracovníků školy; jazakové kurzy únor duben příprava vlastního vzdělávacího programu školy pro oblast zkvalitnění stavu připravenosti pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti; květen září realizace první fáze programu Zkvalitnění informační gramotnosti pedagogických pracovníků ( praktické zvládnutí práce s elektronickou poštou, internetem, s výukovými programy); říjen prosinec využívání programů Microsoft Word,Microsoft Excel,využívání výukových programů; 3. Vzdělávání řídících pracovníků školy: studium teorie a praxe managementu škol pro potřeby vedení sekce řízení při PC Jihlava, rozšiřující studium výpočetní techniky s cílem získat ukončené vzdělání P II. studium nejmodernějších forem řízení organizace, systémy více zdrojového financování, řízení pracovního kolektivu,podíl na DVPP tvorba ŠVP ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a realizace funkčního studia F II.ředitelů a zástupců ředitelů; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti výchovnou poradkyni : studium teorie a praxe výchovného poradenství; studium nejmodernějších teorií řízení oblastí protidrogové problematiky, problematiky boje proti xenofobii,rasismu, agresivitě a násilí; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy pro všechny členy pedagogického sboru : podle programové nabídky PC Jihlava 6. Plán personálního rozvoje pedag. pracovníků školy /horizont 3-4 let/ r vzdělávání vedoucích pracovníků: a/v oblasti ekonomické b/v oblasti právní c/v jazykových znalostech d/ v oblasti managementu e/ psychologické a pedagogické poznatky f/ v oblasti BOZP a PO a CO g/rvp, ŠVP-tvorba vlastního ŠVP. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti cizích jazyků a/ kurz jazyka německého a anglického /PC Havl. Brod/ b/ zajistit pro. a. stupeň 3 učitele /N a A/-zastupitelnost 3. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti státní informační politiky a/ účelně využít prostředků SIPZ k proškolení 90 % pedag. pracovníků do r. 005/06 b/znalosti školení úrovně Z, P využít efektivně ve vyučovacím procesu c/v oblasti školení informační gramotnosti se zaměřit na střední a mladší pedagogy d/do konce šk. r. 005/06 zajistit proškolení na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ pro 40% učitelů e/do konce šk. r. 008/09 mít proškol. na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ kolem 90% učitelů 4. vzdělání ped. pracovníků v dalších prioritách a/ dle ministerstva školství -RVP b/ dle nabídek PC-RVP,ŠVP 5. vzdělávání v ostatních oblastech DVPP /specializace/ a/ zajistit proškolení ICT koordinátora, správce managera

16 pro počítačovou síť b/ vytvořit velmi dobré ekonomické, pracovní a odborné podmínky pro učitele metodika informačních a komunikačních technologií c/ dle rozpisu PC a nabídek d/ důraz na DVPP v MŠ /RVP/ e/ regionální školení f/ nové metody práce ve vzděl. a výchovném procesu g/ bezpečnost práce h/ enviromentální výchova ch/ nové psychol. a pedag. poznatky i/ rámcový vzdělávací program a školní vzděl. program ZŠ a MŠ j/ relaxační metody atd. Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou : /dlouhodobá/ I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle:.vzdělávací program ZŠ Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy). Důraz na rozpracovaný tématický plán Volba povolání v rámci jednotlivých předmětů.zvýšenou pozornost budeme věnovat využívání počítačové učebny/viz samostatný tématický plán/ a to pro zlepšení počítačové gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Zaměříme se na zlepšení estetického vzhledu celé školy /vstupní hala,jednotlivé pavilony/ i jeho okolí..klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Neustálým vzděláváním pedag. pracovníků /semináře,přednášky,doškolovací kurzy,kurzy jazykové, zlepšení počítač. gramotnosti typu Z a P,samostudiem,předáváním si zkušeností z DVPP a vlastní praxe, atd./ zlepšovat výchovněvzdělávací proces. Zajištění učitelského sboru /aprobace Rv,Hv,A a N jazyk 3.Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4.Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.

17 Na. a. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování //4/. V učebním plánu. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Knihovna školy se přemění na informační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny a školního klubu. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní,volba povolání. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní hřiště. Užší propojení školní a mimoškolní činnosti: kroužky,doučování,uplatňování znalostí mimo školu. 6.Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole),spolupodílet se na vytvoření SR /Sdružení rodičů/. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (jazykové a počítačové kurzy typu Z ). Připravovat pro rodiče kulturní programy (výstavy,dny otevřených dveří, akademie,www. stránky,obecní nástěnka). Spolupracovat s PPP / PPP zajíždí do ZŠ a vyšetřování provádí přímo na místě,taktéž s rodiči řeší problematiku ve škole/. Pokračovat v dobrých vztazích s Mě Ú Ždírec nad Doubravou /schvalování rozpočtu,řešení případných nedostatků,informovat o práci a akcích ZŠ,pokračovat v tradičních akcích,informovat o ŠD,ŠK a MŠ, počtech žáků, personálním obsazení,provozní doba,zápis do. třídy a MŠ atd./. Zajistit spolupráci se sousedními školami : ZŠ Krucemburk,ZŠ Voj. Městec / soutěže a výměna zkušeností/. Zlepšit spolupráci s podnikateli / sponzorství,volba povolání atd./ 7. Trendy V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří: na výpočetní techniku/využití programů Terasoft a mnoha dalších výukových programů ( asi 35)/, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování,počítačovou učebnu využívat i v mimoškolní činnosti / ŠK, kroužek informatiky, na přípravu a sebevzdělání ped. pracovníků atd./ Od 6.-9.třídy se soustředit v Ov,Rv a v prakt. činnostech na Volbu povolání /prof. orientace/, návštěva Úřadu práce v Havl. Brodě /testy,den otevřených dveří,literatury,exkurze atd./. na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro žáky /kino,divadlo,přednášky,exkurze, poznávací výlety,vystoupení na veřejnosti Akademie,Vánoční koncert, zahájení škol. roku,vystoupení v domě s pečovatelskou službou,den Země,Den dětí,mikulášská nadílka, Den matek,vánoční besídka,účast na turnajích, olympiádách,soutěžích,projekty atd./ Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou šk. r. 007/008 /krátkodobá/. Systematicky působit proti vandalismu,násilí a šikaně mezi žáky.

18 /pedag. pracovníci,tu,v hodinách Ov,Rv, přednášky VP,relace v rozhlase ředitel ZŠ /. Důsledně dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. / pedag. prac.,vp,tu-právo na vzdělání,na odpočinek,přístup k informacím, vyjádření vlastního názoru,poskytnutí pomoci v nesnázích,respektování osobnosti dítěte,posilování sebedůvěry a sebevědomí,kladný vztah k dětem/ 3. Důsledně dodržovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách. /protidrogový program,přednášky,tu,vp a protidrogový preventista,schránka důvěry na. a. stupni-vyhodnocování,využít v hodinách,učit. Ov,Rv,Ch / 4. Dosáhnout otevřené,klidné,sdílné atmosféry ve škole,budované na toleranci,vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti/mezi kolegy i mezi žáky/. /plnění zadaných úkolů u žáků a pedagogů-vyhodnocování,odpovědnost za svou práci, využívat pozitivního hodnocení,aktivní přístup,nové metody práce,nové nápady,zlepšení vybavenosti výuky učebními pomůckami / 5. Respektovat osobnost dítěte,posilovat jeho zdravé sebevědomí,vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. /využívat aktivity žáků,vymýšlet zajímavé miniprojekty v rámci jednotlivých předmětů popř. v rámci. nebo. stupně/ 6. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu. 7. Usilovat o propojenost školy se životem/volba povolání/ /samostatný plán práce od ročníku v rámci Ov,Rv,prakt. činností a ostatních předmětů,zapojení VP a TU/ 8. Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků,účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci. 9. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky pro zlepšení celkové práce školy. / plán práce DVPP a počítačové gramotnost v rámci SIP/ 0. Zlepšit estetický vzhled školy,jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. / více zeleně ve třídách a na chodbách,výzdoba tříd TU,chodeb, jednotl. pavilonů a vstupní haly ZŠ,zajištění hygienických standardů ve třídách a na WC/. Prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé,podnětné,čisté a upravené.. Zdokonalovat řídící činnost,zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na zlepšování práce školy.v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchova a vzdělávání. /vedoucí met. sdružení, předmět. komisí,zást. ředitele,vedoucí pracovníci,ředitel ZŠ/ 3. Zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je.

19 /osobní pohovory v rámci kontr. činnosti a hospitací/ 4. Prohlubovat součinnost školy a rodiny,usilovat o soulad ve výchovném působení,předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. /jmenovaná komise VP,vedení ZŠ, třídní učitel,informování a jednání s rodiči, jednání na ped. radě / 5. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedag. sboru,podporovat iniciativu,oceňovat kvalitní práci,posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy. 6. Doplňovat vybavení školy tak,aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. 7. Vybavení přiměřeným způsobem modernizovat. 8.Zlepšit Informační gramotnost /PI/ pedag. pracovníků. /využití výpočetní výuky při výchovně vzdělávacím procesu všech předmětů a v mimoškolní činnosti kroužky,šk pro potřeby žáků,pro pedag. činnost / 9. Přispět ve spolupráci s MŠMT ke zlepšení informační gramotnosti žáků /Projekt PII,P III-INDOŠ/ a využít bezplatného připojení na internet pro vyhledávání důležitých informačních údajů pro všechny předměty a rozvoj znalostí a vědomostí žáků. 0. Věnovat zvýšenou pozornost sociálněpatologickým jevům.. Zařadit Téma: Ochrana člověka za mimořádných situací do tématických plánů jednotlivých předmětů/ch,f,z,př,tv,prakt. činnosti atd./,v celoročním plánu ZŠ zařadit dny na teoretickou a praktickou přípravu pro všechny ročníky / s přihlédnutím k jejich věku/. Preventivní program ZŠ Ždírec nad Doubravou v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů školní rok 007 / 008 Obecná východiska :

20 - počet lidí závislých na drogách roste - snižuje se věk prvního kontaktu s drogou - drogy jsou relativně snadno dostupné - zvyšuje se agresivita ve společnosti Příčiny : - problémy v rodinách - problémy v zaměstnání rodičů - nevyrovnanost se školními nároky a návyky - vliv médií - nevhodné využití volného času - celková deziluze - snaha najít své místo v životě Plán prevence: Zaměřen na :. specifickou primární prevenci / práce s kolektivem, s rizikovou skupinou, problematika prevence užívání návykových látek, šikany, násilí /.. ovlivňování pozitivního sociálního klimatu / práce se třídou klima školy./ Veškerá školní práce musí být postavena na respektování a na komunikaci..stupeň ZŠ : - výchova ke zdravému životnímu stylu, základy etické výchovy všechny předměty - snaha o odhalení a řešení spec. výukových či výchovných poruch, případně jiných postižení - snaha o vytvoření dobrého třídního kolektivu, ve kterém se žák necítí osaměle - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků.. - žáci znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - rozvoj právního vědomí - žáci znají základní lidské hodnoty - žáci se učí zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají základní normy a zákony týkající se této problematiky

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Plán pro školní rok 2011/2012

Plán pro školní rok 2011/2012 Plán pro školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2011/2012. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán práce na školní rok 2013/2014

Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1, 370 01 Telefon: 387 319 203, * 387 022 922 Mobil: 720 271 520 e-mail: skola@sluchpostcb.cz www.sluchpostcb.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více