Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr."

Transkript

1 Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. V systému škol MŠMT ČR je škola vedena pod identifikátorem zařízení: IČO: č.ú.: /0800 ZŠ : kapacita 460 žáků IZO: Škola má školní družinu pro žáky.-4. ročníku: kapacita 90 žáků IZO: ŠK : kapacita 45 žáků IZO: / pro žáky tř. / využívá školní jídelnu: kapacita 40 jídel IZO: výdejnu jídel MŠ H. Studenec: kapacita 40 IZO: MŠ : kapacita 7 dětí IZO: Vedlejší hospodářskou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou. Naše základní škola je běžnou nevýběrovou základní školou bez rozšířené povinné školní dotace některých výukových předmětů.školu navštěvují především děti ze Ždírce nad Doubr., Kohoutova,Nového Ranska, Horního Studence, Nového Studence, Podmoklan, Údav, Rovného, Slavíkova, Sobíňova, Krucemburku, Voj. Městce a Radostína.A to děti s velmi rozdílným sociokulturním zázemím.tím je dána náročnost pedagogické a výchovné práce učitelů a výchovných pracovníků.za hlavní priority pedagogické práce považujeme: a/ kvalitní základní výuku všech žáků ve stejném rozsahu a ve třídách s přiměřeným počtem žáků b/ soustavnou odbornou a komplexní péči o žáky, kteří potřebují zvýšenou pozornost z důvodů sociálních,slabší žáci,žáci s poruchami chování,žáci se specifickými vývojovými poruchami učení-důsledná integrace těchto žáků do běžných tříd,individuální plán výuky pro integrované žáky /5/ c/ umožnění rozvoje žáků s mimořádným nadáním nebo zájmem ve spolupráci se ŠD, ŠK /účast na olympiádách,pythagoriádách,soutěžích / a zájmovými kroužky d/ kladnou emoční atmosféru mezi pracovníky školy,intenzivní spolupráci s rodiči,otevřenost školy a ve vztahu k dětem zásadně demokratické přístupy-to vše jako prevenci negativních sociálních jevů e/ zabezpečení zdravého fyzického a psychického vývoje dítěte ve spolupráci s odborníky /PPP, SPC, kontaktní centrum, rodinné centrum, referátem sociálních věcí, lékařem a pod./ f/zaměření výuky a výchovy je dána stávajícími personálními, materiálními a prostorovými podmínkami školy.zvýšenou pozornost věnujeme výtvarné tvorbě. g/ uplatnění moderních forem a metod výuky/využití počítačů při výuce,didaktické techniky/-33 PC /bezdrátový internet/, servry, 6 PC pro pedagogy připojené na internet,

2 7 PC pro ŠK, dataprojektor, dig. fotoaparát, fotoaparáty, ks interaktivní tabule, ks videokamery h/ prezentaci školy před rodičovskou veřejností/nástěnky,výzdoba školy,oken,konání koncertu,akademie,psaní do Našich novin,vydávání škol. časopisu,vedení kroniky s fotodokumentací a videozáznamy apod./ ch/ realizace programů zaměřené na protidrogovou prevenci,enviromentální výchovu /třídění odpadu ve škole dle druhů/,zdraví životní styl a volný čas, proti šikanování a xenofobii /využití tělocvičny a škol.hřiště,výtvarná činnost, vlastní protidrog. program,miniprojekty/ i/ zajištění široké nabídky volnočasových aktivit /na ZŠ vedou učitelé 3 zájmových kroužků širokého zaměření/ Učební plány Ve šk. r. 007/008 se v.,. a v 6. a 7. ročníku učí dle našeho vlastního ŠVP Vstřícná škola /. verze /, v ostatních ročnících se učí podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.6847/96-.ve všech vyučovacích předmětech došlo ke zpřesnění časového a obsahového rozvržení látky a jsou zpracovány tématické plány. Personální zabezpečení Na škole působí pedag. pracovníků ZŠ/9 učitelů a 3 vychovatelky/,8 učitelek MŠ, asistent pedagoga a 5 provozních zaměstnanců. Stav zaměstnanců k stupeň : 6 učitelek + učitel. stupeň : ped. pracovníků / bez aprobace/ 3. MŠ : 8 učitelek + as. ped. ŠD a ŠK : 3 ped. pracovníci provoz. zaměstnanci : 5 pracovníků /7 ZŠ a MŠ+7ŠJ+THP/ Celkem: 46 zaměstnanců

3 Učební plán. stupeň šk. r. 007/08 úvaz. učit. 0 ŠVP ŠVP ŠVP 54 7 Tř. I.A Gl II.A Pů II.B Má III. A IV. A V.A Vor V.B Be Rykr Hor Čj Cj Aj/3/M Aj/3/ R Aj/3/Gl Aj/4/V Aj/4/R 7 M Prv. 3 9 Přír. Vlast. Hv ,+ Vv P.č. + + Tv Disp.h. ŠVP P.h P.d C.tř = x = 5 7 úvazků Každý žák musí absolvovat 7 hodin na. stupni / = 7 / pro 3. třídu / = 7 / pro 4. třídu 5. třída : max. 6 splněno x 7 /4 / vychovatelky + nadúvazků, 3 hodiny pro pí uč, Vomelovou / Vv/, h pro Hv pí uč. Křivohlavá, 7 hodin rozdělit Třídnictví. stupeň : I.A třída : Mgr. Glosrová Gabriela /57/ II.A třída : Mgr. Půžová Marta / 0 509/ II.B třída: Mgr. Málková Pavlína /4 000/ III.A třída: Mgr. Rykr Karel / 000/ IV.A třída: pí uč. Horáková Anna /6903/ IV.A třída : Mgr. Voralová Soňa /3 3/ IV. B třída : Mgr. Benešová Věra /00/

4 Učební plán. stupeň šk.rok 007/08 VI.A Dr Čj 4 Kř Cj 3,Aj,Dr 3,Aj,Z VII.A Mar 4 Kř 3,Aj Dr VII.B Rem 4 Z 3, Aj Ja VIII. A Jar 4 Č 3, Aj Ja VIII. B Jo 4 Č 3, Aj Z IX.A Vo 4 Ć 3,NVo IX.B Č 4 Ć 3,ADr 3,AJa Infor., +S a k.t. S M N Ma Re Re Ch/4/ Ja F /6/ Mar. Mar. Mar. Mar. Př/6/ Jo Jo Jo Ja Z /6/ Dr Re Re Re D /6/ Dr Z Z Z Ov/4/ Kř Č Č Č vých.k vých.k vých.k obč. obč. obč. 4 Re Ja Mar. Jo Dr Z Č 4 Ma Ja Mar. Jo Re Dr Č 4 N Ja Mar. Jo Re Dr Č vých.k obč. 4 Rv/4/ v. ke zdraví Hv/4/ Kř Vv/4/ S Jo Kř Kř Kř Kř Kř Kř Kř Vo Vo Vo Vo Vo Vo Vo Pr.čin./, /6,3/ 4/ V,M Jo/d/ Jo Jo S S V Jo /ch pěst.3 dílny,p.pr dílny Vol. D.h. D.h. D.h. Inf. Inf. + př./8/ F vol.př.4 vol.př.4 S /9/ S// S /7/ S /5/.pol. Mar Inf.t.A Inf.t.B Př.pr. Inf. Inf. pr.téma S/6/ S/8/ Jo // Konv. R.v. TkR Konv.j.,ADr Kř. Z.pr.D Z.pr.R Aj Z Aj Dr Nj S 3+ Př.pJo Př.pJo Nj S Nj Vo Nj Kř K.AjZ K.AjR Nj Kř Tv + Ho,Ja Ho Ho Ja Ho Ho Ho Týd. dot hodin Jo S S /ŠVP/ 9+3 = 3 celk. Počty dětí ú

5 ŠVP: VI.A + VII.A,B Počet tříd ZŠ a MŠ : MŠ : 4++/ nová/ = 6, ŠD 3, ŠK, ZŠ 4 /.st. 7,. st. 7 / Celkem ZŠ a MŠ : 4 tříd Celkem ZŠ: 9 učitelů úvazky: 9,64 / + vychovatelky 4/ / Celkem MŠ : 8 učit. + asistent pedag Celkem ŠD a ŠK : vych. + 0,5 vychov. / zajistit / Úvazky celkem ZŠ: 38 / / Celkem hodin / skutečně/ :. stup. 77,. stup = 3 / nadúvazek / Rozděleno:.st. : 77 5 = 5 x 7 / vychovatelky/ 4, 7 hodin. stup., 3 hodiny Vv pí uč. Vo, hodina Hv pí uč. Kř.st.: = 7 Finanční rozvaha nadúvazků : šk.r. 007/08 Celkem : 3 hodin, 3-4 /prac. smlouva 0,64 vych. / = 8 8x 300 = x 4= 600,-Kč / měsíc / x 600 = 59 00,-Kč / rok / / obsaz. n.pr. /6 + 0 nadúvazků = 7 000,-Kč /. stup. : Učební plán : x x = 5. stupeň : Učeb. plán : 37-30= 7 / přesčasové hodiny /. stup. /úvazky/ : 7x + VP /9/ + Inf. /9/ + + ř. /5/ + z.ř. // = 30 Úvazky: 7 tříd učitelů 7.A,B : Volitelné předměty: Nj /9 ž./ skupina hodiny / 4 hodiny/ Aj-konverzace /4 ž/ skupiny hodina Tk / / skupina hodina Inf. /všichni/ skupiny 7.A, 7.B hodina Př. prakt. / / skupiny hodina Zem. prakt. /4 / skupiny hodina Infor.- učitel, Př. prakt.- učitel, Tk - učitel Z. prakt.- učitelé, K.Aj - učitelé celkem : 6 předmětů hodin 8.A,B : Volitelné předměty : Inf. 8.A / 9 / 8.B / / skupiny hodina Konv.Aj / 8.A 7, 8.B 5 / / skupina hodina Př. prakt. / 8.A 5, 8.B 6 / / skupina hodina celkem : 3 předměty 4 hodiny 9.A,B : Volitelné předměty : Inf. 9.A / 7 / 9.B / 5 / skupiny hodina Konver.Aj / 9.A 3, 9.B 4 / 7 skupina hodina celkem : předměty 3 hodiny

6 Třídnictví. stupeň : Třída : VI.A Mgr. Drápalík Zdeněk /3793/ VII.A Mgr. Jan Marek /4 85/ VII.B Mgr. Josef Remeš / 000/ VIII.A Mgr. Renata Jarošová /8386/ VIII.B Ing. Věra Josková /9500/ IX.A Mgr. Marcela Vomelová /336/ IX.B Mgr. Čejková Jana /579/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY šk. rok 007/008 Den Název Hod. Kde Třídy Vyučující Po Šikovné ruce Stolní tenis Malá kopaná Cvičení z M Cvičení z Čj Hudebně pohyb. Školní časopis A 3D Tělocvič. V 7.A 9.B Vol. tř..st. Sborovna. 5. tř tř tř. 9.AB 9.AB. 5. tř. 8.tř. pí uč. Glosrová p. uč. Drápalík p. uč. Remeš p. uč. Marek pí uč. Čejková pí uč. Půžová pí uč. Křivohlavá Út Florbal chlapci Výtvarný Sboreček Anglický jazyk Zdravotnický Tělocvič. V 4.A Vol. tř..st. 5.A 8.A tř.. 5. tř.. 5. tř.. tř tř. p. řed. Novák pí uč. Horáková pí uč. Málková pí uč. Voralová pí uč. Zrzavá St Pěvecký sbor Lit. a čtenářský Hokusy, pokusy Malá kopaná A 5.B 8.A Tělocvič. V tř.. 5. tř tř tř. pí zást. Hojná pí uč. Benešová pí uč. Jarošová p. uč. Rykr Čt Výtvarný Počítačový Přírodovědný A PC učebna 8.B tř tř tř. pí uč. Vomelová pí uč. Svobodová pí uč. Josková Pá Odbíjená Tělocvič. V tř. p. řed. Novák Po Pá Florbal Tělocvična tř. p. řed. Novák Út, Čt, Pá Internet PC učebna tř. pí uč. Pleskačová

7 POČET ŽÁKŮ - šk. rok 007/008 třída celkem žáků chlapců dívek Angl.j. Něm.j. Neklas. I.A II.A II.B III.A IV.A V.A V.B stup VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B stup celkem

8 Školní rok 007/008 KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE den hodina místo Mgr. Benešová Věra úterý tř. V.B Mgr. Čejková Jana pondělí kabinet Čj Mgr. Drápalík Zdeněk pondělí kabinet D Mgr. Glosrová Gabriela úterý tř. I.A zást. řed. Mgr. Hojná Martina pondělí ředitelna pí uč. Horáková Anna pondělí tř. IV.A Mgr. Jarošová Renata středa kabinet Ch Ing. Josková Věra středa kabinet Př Mgr. Křivohlavá Blanka pondělí kabinet Př Mgr. Málková Pavlína pondělí tř. II.B Mgr. Marek Jan pondělí kabinet F p. řed. Mgr. Novák Jiří pondělí ředitelna Mgr. Půžová Marta úterý kabinet Tv Mgr. Remeš Josef úterý kabinet F Mgr. Rykr Karel pondělí kabinet M+Hv Mgr. Svobodová Lenka čtvrtek počítačová učebna Mgr. Vomelová Marcela čtvrtek kabinet Vv Mgr. Voralová Soňa středa tř. V.A středa kabinet Čj čtvrtek kabinet Čj vých. poradkyně Mgr.Zrzavá Markéta Ke konzultaci s učitelem by se měli rodiče předem telefonicky domluvit. V době konzultací jsou učitelé vždy přítomni ve škole, i když se telefonicky nikdo z rodičů

9 ke konzultaci nedomluvil. Nepřítomní jsou pouze v případě DVPP, OČR, PN, porady apod., a to vždy po konzultaci s p. ředitelem nebo pí zástupkyní. Organizace školního roku 007/008 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. 635/006-0 Dne 7. června 006 Období školního vyučování ve školním roce 007/008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 3. ledna 008. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 7. června 008. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 5. října a pátek 6. října 007. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu. prosince 007 a skončí ve středu. ledna 008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 008. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek. února 008. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto Praha až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 0, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Poznámky k tabulce : Praha až 5 jsou městské části : Praha, Praha, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha, Praha, Praha 3, Praha 6, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 0 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha 4, Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha, Praha, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha- Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice,

10 Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha- Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 0. března a pátek. března 008. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 008 do neděle 3. srpna 008. Období školního vyučování ve školním roce 008/009 začne v pondělí. září 008. Prázdniny nástup ped. pracovníků do školy: , sborovna, 8,00 Pedagogické porady šk.r. 007/008 Sborovna 3,30 Září: pondělí ,30 Říjen čtvrtek 4.0. /SRPŠ/ 5,00 Listopad : pondělí 9.. čtvrtek.. /SRPŠ/ 5,00 Leden : pondělí Duben : pondělí.4. čtvrtek 4.4. /SRPŠ/ 5,00 Červen: čtvrtek 9.6. AKADEMIE : úterý 3.5. a čtvrtek / 5,00; 5,00; 7,5 / Informace do ŽK /SRPŠ/ -5,00, výjimky po dohodě s ředitelem ZŠ. Uzávěrka chování a známek je 48 hodin před ped. poradou,aby se třídní učitelé mohli připravit na poradu.

11 Zapisovateli ped. porad se vše odevzdává písemně /důtky,nedostatečné,pochvaly atd./ při ped. poradě. Důtky ředitele školy třídní učitelé napíší do ŽK a následně po ped. poradě / ve středu, popř. následující den / přijde žák o velké přestávce do ředitelny a důtka ředitele školy mu bude udělena. Školní matriky / kat. listy / při zapisování známek /popř. klasifikační archy ve čtvrtletí/ zůstávají ve sborovně a nikam se neodnáší /po ped. poradě se ihned zapisují pochvaly a důtky atd. /. Provozní porady: šk. r. 007/008 Sborovna: a/ pedag. pracovníků Srpen: spol.ped. pracovníků středa /od 8,00/ pátek 3.8. /od 8,00 / Sborovna 3,30: Září: pondělí Říjen: pondělí.0. Prosinec: pondělí 0.. Únor: pondělí Březen: pondělí 7.3. Květen: pondělí.5. Akademie : úterý 3.5. a čtvrtek b/ neped. pracovníků : Srpen : /společná/ čtvrtek /od 6,30 / - jídelna /BOZP + další/ Listopad a březen /termín dohodneme/.

12 c/ vedoucích pracovníků Srpen: středa ,00 Každé první pondělí v každém měsíci - začínáme 3.9. /od 7,30 /. Další akce ve šk. r. 007/008. Ochrana za mimořádných událostí /praktické procvičení - celá škola / pátek úterý Signál CO a PO /evakuace / středa středa Inventarizace /vyřazování majetku/ K.6. a.. každého roku / začátek/. K 5.6. a.. každého roku/ ukončit vyřazovací protokoly ZŠ Ždírec nad Doubravou /koncepce střízlivá a pragmatická prognóza/ /minimální průměrný počet žáků na třídu 7 jinak výjimka na MŠMT- obec přispívá na platy/ Neznámé: odchod žáků na gymnázia počet nových žáků z okolí počet přistěhovaných a odstěhovaných žáků odklady. třída dělení tříd na jazyky / Aj od 3 třídy, druhý jazyk od 7. třídy/- pro počet tříd /dělení od 5 vždy, nebo dle rozhodnutí ředitel/

13 /od každého roku/ šk.r. počet tříd 005/06 6. A 6. B 7. A 7. B 3. A 6 3. B 5 4.A 4. B 9 5.A 5. B A 6. B 3 7. A 9 7. B 0 8. A 4 8. B 4 9. A 3 9. B 5 poč et tříd dětí / / / / / / 5 0/3 5 03/ Závěr : do r. 04 nepřesáhne počet 6 tříd 0. P : -3 třídy.p: 3 třídy / MŠ/.P: 5 tříd 3.P: 6 tříd Celkem: 6-7 tříd / třídy budou početně slabé /

14 Koncepční cíle / období krátkodobé a dlouhodobé / ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména : z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení, z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie,.. u žáků školy, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto : ) dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu s důrazem na jazykovou aprobovanost ) ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu; 3) mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení; 4) mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a všech sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy; 5) průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce. Krátkodobé cíle školy :. postupnou rekonstrukcí sboru do zajistit jeho optimálnější odborné složení,. v rámci prostředků poskytovaných z centrálních zdrojů na oblast DVPP pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti ; 3. v rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení; 4. průběžné využívání programové nabídky PC Praha v oblasti přípravy ICT koordinátorů a zvyšování jejich odborné připravenosti; 5. v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzděláván učitelů odborných předmětů s důrazem na jazykovou kurzy Dlouhodobé cíle. Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru a) studující F II UK Praha Spec. pedagogiku MU Brno Zeměpis U -PF Hradec Králové /ukončeno k / a) připravující se ke studiu ( podmínka trvalé PS ) vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola

15 . Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií zvyšování počítačové gramotnosti členů sboru říjen červen příprava a realizace školení úroveň P II pedagogických pracovníků školy; jazakové kurzy únor duben příprava vlastního vzdělávacího programu školy pro oblast zkvalitnění stavu připravenosti pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti; květen září realizace první fáze programu Zkvalitnění informační gramotnosti pedagogických pracovníků ( praktické zvládnutí práce s elektronickou poštou, internetem, s výukovými programy); říjen prosinec využívání programů Microsoft Word,Microsoft Excel,využívání výukových programů; 3. Vzdělávání řídících pracovníků školy: studium teorie a praxe managementu škol pro potřeby vedení sekce řízení při PC Jihlava, rozšiřující studium výpočetní techniky s cílem získat ukončené vzdělání P II. studium nejmodernějších forem řízení organizace, systémy více zdrojového financování, řízení pracovního kolektivu,podíl na DVPP tvorba ŠVP ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a realizace funkčního studia F II.ředitelů a zástupců ředitelů; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti výchovnou poradkyni : studium teorie a praxe výchovného poradenství; studium nejmodernějších teorií řízení oblastí protidrogové problematiky, problematiky boje proti xenofobii,rasismu, agresivitě a násilí; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy pro všechny členy pedagogického sboru : podle programové nabídky PC Jihlava 6. Plán personálního rozvoje pedag. pracovníků školy /horizont 3-4 let/ r vzdělávání vedoucích pracovníků: a/v oblasti ekonomické b/v oblasti právní c/v jazykových znalostech d/ v oblasti managementu e/ psychologické a pedagogické poznatky f/ v oblasti BOZP a PO a CO g/rvp, ŠVP-tvorba vlastního ŠVP. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti cizích jazyků a/ kurz jazyka německého a anglického /PC Havl. Brod/ b/ zajistit pro. a. stupeň 3 učitele /N a A/-zastupitelnost 3. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti státní informační politiky a/ účelně využít prostředků SIPZ k proškolení 90 % pedag. pracovníků do r. 005/06 b/znalosti školení úrovně Z, P využít efektivně ve vyučovacím procesu c/v oblasti školení informační gramotnosti se zaměřit na střední a mladší pedagogy d/do konce šk. r. 005/06 zajistit proškolení na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ pro 40% učitelů e/do konce šk. r. 008/09 mít proškol. na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ kolem 90% učitelů 4. vzdělání ped. pracovníků v dalších prioritách a/ dle ministerstva školství -RVP b/ dle nabídek PC-RVP,ŠVP 5. vzdělávání v ostatních oblastech DVPP /specializace/ a/ zajistit proškolení ICT koordinátora, správce managera

16 pro počítačovou síť b/ vytvořit velmi dobré ekonomické, pracovní a odborné podmínky pro učitele metodika informačních a komunikačních technologií c/ dle rozpisu PC a nabídek d/ důraz na DVPP v MŠ /RVP/ e/ regionální školení f/ nové metody práce ve vzděl. a výchovném procesu g/ bezpečnost práce h/ enviromentální výchova ch/ nové psychol. a pedag. poznatky i/ rámcový vzdělávací program a školní vzděl. program ZŠ a MŠ j/ relaxační metody atd. Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou : /dlouhodobá/ I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle:.vzdělávací program ZŠ Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy). Důraz na rozpracovaný tématický plán Volba povolání v rámci jednotlivých předmětů.zvýšenou pozornost budeme věnovat využívání počítačové učebny/viz samostatný tématický plán/ a to pro zlepšení počítačové gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Zaměříme se na zlepšení estetického vzhledu celé školy /vstupní hala,jednotlivé pavilony/ i jeho okolí..klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Neustálým vzděláváním pedag. pracovníků /semináře,přednášky,doškolovací kurzy,kurzy jazykové, zlepšení počítač. gramotnosti typu Z a P,samostudiem,předáváním si zkušeností z DVPP a vlastní praxe, atd./ zlepšovat výchovněvzdělávací proces. Zajištění učitelského sboru /aprobace Rv,Hv,A a N jazyk 3.Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4.Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.

17 Na. a. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování //4/. V učebním plánu. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Knihovna školy se přemění na informační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny a školního klubu. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní,volba povolání. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní hřiště. Užší propojení školní a mimoškolní činnosti: kroužky,doučování,uplatňování znalostí mimo školu. 6.Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole),spolupodílet se na vytvoření SR /Sdružení rodičů/. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (jazykové a počítačové kurzy typu Z ). Připravovat pro rodiče kulturní programy (výstavy,dny otevřených dveří, akademie,www. stránky,obecní nástěnka). Spolupracovat s PPP / PPP zajíždí do ZŠ a vyšetřování provádí přímo na místě,taktéž s rodiči řeší problematiku ve škole/. Pokračovat v dobrých vztazích s Mě Ú Ždírec nad Doubravou /schvalování rozpočtu,řešení případných nedostatků,informovat o práci a akcích ZŠ,pokračovat v tradičních akcích,informovat o ŠD,ŠK a MŠ, počtech žáků, personálním obsazení,provozní doba,zápis do. třídy a MŠ atd./. Zajistit spolupráci se sousedními školami : ZŠ Krucemburk,ZŠ Voj. Městec / soutěže a výměna zkušeností/. Zlepšit spolupráci s podnikateli / sponzorství,volba povolání atd./ 7. Trendy V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří: na výpočetní techniku/využití programů Terasoft a mnoha dalších výukových programů ( asi 35)/, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování,počítačovou učebnu využívat i v mimoškolní činnosti / ŠK, kroužek informatiky, na přípravu a sebevzdělání ped. pracovníků atd./ Od 6.-9.třídy se soustředit v Ov,Rv a v prakt. činnostech na Volbu povolání /prof. orientace/, návštěva Úřadu práce v Havl. Brodě /testy,den otevřených dveří,literatury,exkurze atd./. na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro žáky /kino,divadlo,přednášky,exkurze, poznávací výlety,vystoupení na veřejnosti Akademie,Vánoční koncert, zahájení škol. roku,vystoupení v domě s pečovatelskou službou,den Země,Den dětí,mikulášská nadílka, Den matek,vánoční besídka,účast na turnajích, olympiádách,soutěžích,projekty atd./ Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou šk. r. 007/008 /krátkodobá/. Systematicky působit proti vandalismu,násilí a šikaně mezi žáky.

18 /pedag. pracovníci,tu,v hodinách Ov,Rv, přednášky VP,relace v rozhlase ředitel ZŠ /. Důsledně dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. / pedag. prac.,vp,tu-právo na vzdělání,na odpočinek,přístup k informacím, vyjádření vlastního názoru,poskytnutí pomoci v nesnázích,respektování osobnosti dítěte,posilování sebedůvěry a sebevědomí,kladný vztah k dětem/ 3. Důsledně dodržovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách. /protidrogový program,přednášky,tu,vp a protidrogový preventista,schránka důvěry na. a. stupni-vyhodnocování,využít v hodinách,učit. Ov,Rv,Ch / 4. Dosáhnout otevřené,klidné,sdílné atmosféry ve škole,budované na toleranci,vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti/mezi kolegy i mezi žáky/. /plnění zadaných úkolů u žáků a pedagogů-vyhodnocování,odpovědnost za svou práci, využívat pozitivního hodnocení,aktivní přístup,nové metody práce,nové nápady,zlepšení vybavenosti výuky učebními pomůckami / 5. Respektovat osobnost dítěte,posilovat jeho zdravé sebevědomí,vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. /využívat aktivity žáků,vymýšlet zajímavé miniprojekty v rámci jednotlivých předmětů popř. v rámci. nebo. stupně/ 6. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu. 7. Usilovat o propojenost školy se životem/volba povolání/ /samostatný plán práce od ročníku v rámci Ov,Rv,prakt. činností a ostatních předmětů,zapojení VP a TU/ 8. Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků,účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci. 9. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky pro zlepšení celkové práce školy. / plán práce DVPP a počítačové gramotnost v rámci SIP/ 0. Zlepšit estetický vzhled školy,jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. / více zeleně ve třídách a na chodbách,výzdoba tříd TU,chodeb, jednotl. pavilonů a vstupní haly ZŠ,zajištění hygienických standardů ve třídách a na WC/. Prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé,podnětné,čisté a upravené.. Zdokonalovat řídící činnost,zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na zlepšování práce školy.v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchova a vzdělávání. /vedoucí met. sdružení, předmět. komisí,zást. ředitele,vedoucí pracovníci,ředitel ZŠ/ 3. Zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je.

19 /osobní pohovory v rámci kontr. činnosti a hospitací/ 4. Prohlubovat součinnost školy a rodiny,usilovat o soulad ve výchovném působení,předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. /jmenovaná komise VP,vedení ZŠ, třídní učitel,informování a jednání s rodiči, jednání na ped. radě / 5. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedag. sboru,podporovat iniciativu,oceňovat kvalitní práci,posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy. 6. Doplňovat vybavení školy tak,aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. 7. Vybavení přiměřeným způsobem modernizovat. 8.Zlepšit Informační gramotnost /PI/ pedag. pracovníků. /využití výpočetní výuky při výchovně vzdělávacím procesu všech předmětů a v mimoškolní činnosti kroužky,šk pro potřeby žáků,pro pedag. činnost / 9. Přispět ve spolupráci s MŠMT ke zlepšení informační gramotnosti žáků /Projekt PII,P III-INDOŠ/ a využít bezplatného připojení na internet pro vyhledávání důležitých informačních údajů pro všechny předměty a rozvoj znalostí a vědomostí žáků. 0. Věnovat zvýšenou pozornost sociálněpatologickým jevům.. Zařadit Téma: Ochrana člověka za mimořádných situací do tématických plánů jednotlivých předmětů/ch,f,z,př,tv,prakt. činnosti atd./,v celoročním plánu ZŠ zařadit dny na teoretickou a praktickou přípravu pro všechny ročníky / s přihlédnutím k jejich věku/. Preventivní program ZŠ Ždírec nad Doubravou v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů školní rok 007 / 008 Obecná východiska :

20 - počet lidí závislých na drogách roste - snižuje se věk prvního kontaktu s drogou - drogy jsou relativně snadno dostupné - zvyšuje se agresivita ve společnosti Příčiny : - problémy v rodinách - problémy v zaměstnání rodičů - nevyrovnanost se školními nároky a návyky - vliv médií - nevhodné využití volného času - celková deziluze - snaha najít své místo v životě Plán prevence: Zaměřen na :. specifickou primární prevenci / práce s kolektivem, s rizikovou skupinou, problematika prevence užívání návykových látek, šikany, násilí /.. ovlivňování pozitivního sociálního klimatu / práce se třídou klima školy./ Veškerá školní práce musí být postavena na respektování a na komunikaci..stupeň ZŠ : - výchova ke zdravému životnímu stylu, základy etické výchovy všechny předměty - snaha o odhalení a řešení spec. výukových či výchovných poruch, případně jiných postižení - snaha o vytvoření dobrého třídního kolektivu, ve kterém se žák necítí osaměle - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků.. - žáci znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - rozvoj právního vědomí - žáci znají základní lidské hodnoty - žáci se učí zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají základní normy a zákony týkající se této problematiky

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah: Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/2013... 2 1.1.Vývojové trendy- dlouhodobé priority...

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk R O Č N Í P L Á N P R Á C E Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk 2014-2015 I. Úvod : Do výchovně vzdělávací a resocializační práce s dětmi budou aplikovány především

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více