Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr."

Transkript

1 Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. V systému škol MŠMT ČR je škola vedena pod identifikátorem zařízení: IČO: č.ú.: /0800 ZŠ : kapacita 460 žáků IZO: Škola má školní družinu pro žáky.-4. ročníku: kapacita 90 žáků IZO: ŠK : kapacita 45 žáků IZO: / pro žáky tř. / využívá školní jídelnu: kapacita 40 jídel IZO: výdejnu jídel MŠ H. Studenec: kapacita 40 IZO: MŠ : kapacita 7 dětí IZO: Vedlejší hospodářskou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou. Naše základní škola je běžnou nevýběrovou základní školou bez rozšířené povinné školní dotace některých výukových předmětů.školu navštěvují především děti ze Ždírce nad Doubr., Kohoutova,Nového Ranska, Horního Studence, Nového Studence, Podmoklan, Údav, Rovného, Slavíkova, Sobíňova, Krucemburku, Voj. Městce a Radostína.A to děti s velmi rozdílným sociokulturním zázemím.tím je dána náročnost pedagogické a výchovné práce učitelů a výchovných pracovníků.za hlavní priority pedagogické práce považujeme: a/ kvalitní základní výuku všech žáků ve stejném rozsahu a ve třídách s přiměřeným počtem žáků b/ soustavnou odbornou a komplexní péči o žáky, kteří potřebují zvýšenou pozornost z důvodů sociálních,slabší žáci,žáci s poruchami chování,žáci se specifickými vývojovými poruchami učení-důsledná integrace těchto žáků do běžných tříd,individuální plán výuky pro integrované žáky /5/ c/ umožnění rozvoje žáků s mimořádným nadáním nebo zájmem ve spolupráci se ŠD, ŠK /účast na olympiádách,pythagoriádách,soutěžích / a zájmovými kroužky d/ kladnou emoční atmosféru mezi pracovníky školy,intenzivní spolupráci s rodiči,otevřenost školy a ve vztahu k dětem zásadně demokratické přístupy-to vše jako prevenci negativních sociálních jevů e/ zabezpečení zdravého fyzického a psychického vývoje dítěte ve spolupráci s odborníky /PPP, SPC, kontaktní centrum, rodinné centrum, referátem sociálních věcí, lékařem a pod./ f/zaměření výuky a výchovy je dána stávajícími personálními, materiálními a prostorovými podmínkami školy.zvýšenou pozornost věnujeme výtvarné tvorbě. g/ uplatnění moderních forem a metod výuky/využití počítačů při výuce,didaktické techniky/-33 PC /bezdrátový internet/, servry, 6 PC pro pedagogy připojené na internet,

2 7 PC pro ŠK, dataprojektor, dig. fotoaparát, fotoaparáty, ks interaktivní tabule, ks videokamery h/ prezentaci školy před rodičovskou veřejností/nástěnky,výzdoba školy,oken,konání koncertu,akademie,psaní do Našich novin,vydávání škol. časopisu,vedení kroniky s fotodokumentací a videozáznamy apod./ ch/ realizace programů zaměřené na protidrogovou prevenci,enviromentální výchovu /třídění odpadu ve škole dle druhů/,zdraví životní styl a volný čas, proti šikanování a xenofobii /využití tělocvičny a škol.hřiště,výtvarná činnost, vlastní protidrog. program,miniprojekty/ i/ zajištění široké nabídky volnočasových aktivit /na ZŠ vedou učitelé 3 zájmových kroužků širokého zaměření/ Učební plány Ve šk. r. 007/008 se v.,. a v 6. a 7. ročníku učí dle našeho vlastního ŠVP Vstřícná škola /. verze /, v ostatních ročnících se učí podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.6847/96-.ve všech vyučovacích předmětech došlo ke zpřesnění časového a obsahového rozvržení látky a jsou zpracovány tématické plány. Personální zabezpečení Na škole působí pedag. pracovníků ZŠ/9 učitelů a 3 vychovatelky/,8 učitelek MŠ, asistent pedagoga a 5 provozních zaměstnanců. Stav zaměstnanců k stupeň : 6 učitelek + učitel. stupeň : ped. pracovníků / bez aprobace/ 3. MŠ : 8 učitelek + as. ped. ŠD a ŠK : 3 ped. pracovníci provoz. zaměstnanci : 5 pracovníků /7 ZŠ a MŠ+7ŠJ+THP/ Celkem: 46 zaměstnanců

3 Učební plán. stupeň šk. r. 007/08 úvaz. učit. 0 ŠVP ŠVP ŠVP 54 7 Tř. I.A Gl II.A Pů II.B Má III. A IV. A V.A Vor V.B Be Rykr Hor Čj Cj Aj/3/M Aj/3/ R Aj/3/Gl Aj/4/V Aj/4/R 7 M Prv. 3 9 Přír. Vlast. Hv ,+ Vv P.č. + + Tv Disp.h. ŠVP P.h P.d C.tř = x = 5 7 úvazků Každý žák musí absolvovat 7 hodin na. stupni / = 7 / pro 3. třídu / = 7 / pro 4. třídu 5. třída : max. 6 splněno x 7 /4 / vychovatelky + nadúvazků, 3 hodiny pro pí uč, Vomelovou / Vv/, h pro Hv pí uč. Křivohlavá, 7 hodin rozdělit Třídnictví. stupeň : I.A třída : Mgr. Glosrová Gabriela /57/ II.A třída : Mgr. Půžová Marta / 0 509/ II.B třída: Mgr. Málková Pavlína /4 000/ III.A třída: Mgr. Rykr Karel / 000/ IV.A třída: pí uč. Horáková Anna /6903/ IV.A třída : Mgr. Voralová Soňa /3 3/ IV. B třída : Mgr. Benešová Věra /00/

4 Učební plán. stupeň šk.rok 007/08 VI.A Dr Čj 4 Kř Cj 3,Aj,Dr 3,Aj,Z VII.A Mar 4 Kř 3,Aj Dr VII.B Rem 4 Z 3, Aj Ja VIII. A Jar 4 Č 3, Aj Ja VIII. B Jo 4 Č 3, Aj Z IX.A Vo 4 Ć 3,NVo IX.B Č 4 Ć 3,ADr 3,AJa Infor., +S a k.t. S M N Ma Re Re Ch/4/ Ja F /6/ Mar. Mar. Mar. Mar. Př/6/ Jo Jo Jo Ja Z /6/ Dr Re Re Re D /6/ Dr Z Z Z Ov/4/ Kř Č Č Č vých.k vých.k vých.k obč. obč. obč. 4 Re Ja Mar. Jo Dr Z Č 4 Ma Ja Mar. Jo Re Dr Č 4 N Ja Mar. Jo Re Dr Č vých.k obč. 4 Rv/4/ v. ke zdraví Hv/4/ Kř Vv/4/ S Jo Kř Kř Kř Kř Kř Kř Kř Vo Vo Vo Vo Vo Vo Vo Pr.čin./, /6,3/ 4/ V,M Jo/d/ Jo Jo S S V Jo /ch pěst.3 dílny,p.pr dílny Vol. D.h. D.h. D.h. Inf. Inf. + př./8/ F vol.př.4 vol.př.4 S /9/ S// S /7/ S /5/.pol. Mar Inf.t.A Inf.t.B Př.pr. Inf. Inf. pr.téma S/6/ S/8/ Jo // Konv. R.v. TkR Konv.j.,ADr Kř. Z.pr.D Z.pr.R Aj Z Aj Dr Nj S 3+ Př.pJo Př.pJo Nj S Nj Vo Nj Kř K.AjZ K.AjR Nj Kř Tv + Ho,Ja Ho Ho Ja Ho Ho Ho Týd. dot hodin Jo S S /ŠVP/ 9+3 = 3 celk. Počty dětí ú

5 ŠVP: VI.A + VII.A,B Počet tříd ZŠ a MŠ : MŠ : 4++/ nová/ = 6, ŠD 3, ŠK, ZŠ 4 /.st. 7,. st. 7 / Celkem ZŠ a MŠ : 4 tříd Celkem ZŠ: 9 učitelů úvazky: 9,64 / + vychovatelky 4/ / Celkem MŠ : 8 učit. + asistent pedag Celkem ŠD a ŠK : vych. + 0,5 vychov. / zajistit / Úvazky celkem ZŠ: 38 / / Celkem hodin / skutečně/ :. stup. 77,. stup = 3 / nadúvazek / Rozděleno:.st. : 77 5 = 5 x 7 / vychovatelky/ 4, 7 hodin. stup., 3 hodiny Vv pí uč. Vo, hodina Hv pí uč. Kř.st.: = 7 Finanční rozvaha nadúvazků : šk.r. 007/08 Celkem : 3 hodin, 3-4 /prac. smlouva 0,64 vych. / = 8 8x 300 = x 4= 600,-Kč / měsíc / x 600 = 59 00,-Kč / rok / / obsaz. n.pr. /6 + 0 nadúvazků = 7 000,-Kč /. stup. : Učební plán : x x = 5. stupeň : Učeb. plán : 37-30= 7 / přesčasové hodiny /. stup. /úvazky/ : 7x + VP /9/ + Inf. /9/ + + ř. /5/ + z.ř. // = 30 Úvazky: 7 tříd učitelů 7.A,B : Volitelné předměty: Nj /9 ž./ skupina hodiny / 4 hodiny/ Aj-konverzace /4 ž/ skupiny hodina Tk / / skupina hodina Inf. /všichni/ skupiny 7.A, 7.B hodina Př. prakt. / / skupiny hodina Zem. prakt. /4 / skupiny hodina Infor.- učitel, Př. prakt.- učitel, Tk - učitel Z. prakt.- učitelé, K.Aj - učitelé celkem : 6 předmětů hodin 8.A,B : Volitelné předměty : Inf. 8.A / 9 / 8.B / / skupiny hodina Konv.Aj / 8.A 7, 8.B 5 / / skupina hodina Př. prakt. / 8.A 5, 8.B 6 / / skupina hodina celkem : 3 předměty 4 hodiny 9.A,B : Volitelné předměty : Inf. 9.A / 7 / 9.B / 5 / skupiny hodina Konver.Aj / 9.A 3, 9.B 4 / 7 skupina hodina celkem : předměty 3 hodiny

6 Třídnictví. stupeň : Třída : VI.A Mgr. Drápalík Zdeněk /3793/ VII.A Mgr. Jan Marek /4 85/ VII.B Mgr. Josef Remeš / 000/ VIII.A Mgr. Renata Jarošová /8386/ VIII.B Ing. Věra Josková /9500/ IX.A Mgr. Marcela Vomelová /336/ IX.B Mgr. Čejková Jana /579/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY šk. rok 007/008 Den Název Hod. Kde Třídy Vyučující Po Šikovné ruce Stolní tenis Malá kopaná Cvičení z M Cvičení z Čj Hudebně pohyb. Školní časopis A 3D Tělocvič. V 7.A 9.B Vol. tř..st. Sborovna. 5. tř tř tř. 9.AB 9.AB. 5. tř. 8.tř. pí uč. Glosrová p. uč. Drápalík p. uč. Remeš p. uč. Marek pí uč. Čejková pí uč. Půžová pí uč. Křivohlavá Út Florbal chlapci Výtvarný Sboreček Anglický jazyk Zdravotnický Tělocvič. V 4.A Vol. tř..st. 5.A 8.A tř.. 5. tř.. 5. tř.. tř tř. p. řed. Novák pí uč. Horáková pí uč. Málková pí uč. Voralová pí uč. Zrzavá St Pěvecký sbor Lit. a čtenářský Hokusy, pokusy Malá kopaná A 5.B 8.A Tělocvič. V tř.. 5. tř tř tř. pí zást. Hojná pí uč. Benešová pí uč. Jarošová p. uč. Rykr Čt Výtvarný Počítačový Přírodovědný A PC učebna 8.B tř tř tř. pí uč. Vomelová pí uč. Svobodová pí uč. Josková Pá Odbíjená Tělocvič. V tř. p. řed. Novák Po Pá Florbal Tělocvična tř. p. řed. Novák Út, Čt, Pá Internet PC učebna tř. pí uč. Pleskačová

7 POČET ŽÁKŮ - šk. rok 007/008 třída celkem žáků chlapců dívek Angl.j. Něm.j. Neklas. I.A II.A II.B III.A IV.A V.A V.B stup VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B stup celkem

8 Školní rok 007/008 KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE den hodina místo Mgr. Benešová Věra úterý tř. V.B Mgr. Čejková Jana pondělí kabinet Čj Mgr. Drápalík Zdeněk pondělí kabinet D Mgr. Glosrová Gabriela úterý tř. I.A zást. řed. Mgr. Hojná Martina pondělí ředitelna pí uč. Horáková Anna pondělí tř. IV.A Mgr. Jarošová Renata středa kabinet Ch Ing. Josková Věra středa kabinet Př Mgr. Křivohlavá Blanka pondělí kabinet Př Mgr. Málková Pavlína pondělí tř. II.B Mgr. Marek Jan pondělí kabinet F p. řed. Mgr. Novák Jiří pondělí ředitelna Mgr. Půžová Marta úterý kabinet Tv Mgr. Remeš Josef úterý kabinet F Mgr. Rykr Karel pondělí kabinet M+Hv Mgr. Svobodová Lenka čtvrtek počítačová učebna Mgr. Vomelová Marcela čtvrtek kabinet Vv Mgr. Voralová Soňa středa tř. V.A středa kabinet Čj čtvrtek kabinet Čj vých. poradkyně Mgr.Zrzavá Markéta Ke konzultaci s učitelem by se měli rodiče předem telefonicky domluvit. V době konzultací jsou učitelé vždy přítomni ve škole, i když se telefonicky nikdo z rodičů

9 ke konzultaci nedomluvil. Nepřítomní jsou pouze v případě DVPP, OČR, PN, porady apod., a to vždy po konzultaci s p. ředitelem nebo pí zástupkyní. Organizace školního roku 007/008 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. 635/006-0 Dne 7. června 006 Období školního vyučování ve školním roce 007/008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 3. ledna 008. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 7. června 008. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 5. října a pátek 6. října 007. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu. prosince 007 a skončí ve středu. ledna 008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 008. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek. února 008. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto Praha až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 0, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Poznámky k tabulce : Praha až 5 jsou městské části : Praha, Praha, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha, Praha, Praha 3, Praha 6, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 0 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha 4, Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 0, Praha, Praha, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha- Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice,

10 Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha- Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 0. března a pátek. března 008. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 008 do neděle 3. srpna 008. Období školního vyučování ve školním roce 008/009 začne v pondělí. září 008. Prázdniny nástup ped. pracovníků do školy: , sborovna, 8,00 Pedagogické porady šk.r. 007/008 Sborovna 3,30 Září: pondělí ,30 Říjen čtvrtek 4.0. /SRPŠ/ 5,00 Listopad : pondělí 9.. čtvrtek.. /SRPŠ/ 5,00 Leden : pondělí Duben : pondělí.4. čtvrtek 4.4. /SRPŠ/ 5,00 Červen: čtvrtek 9.6. AKADEMIE : úterý 3.5. a čtvrtek / 5,00; 5,00; 7,5 / Informace do ŽK /SRPŠ/ -5,00, výjimky po dohodě s ředitelem ZŠ. Uzávěrka chování a známek je 48 hodin před ped. poradou,aby se třídní učitelé mohli připravit na poradu.

11 Zapisovateli ped. porad se vše odevzdává písemně /důtky,nedostatečné,pochvaly atd./ při ped. poradě. Důtky ředitele školy třídní učitelé napíší do ŽK a následně po ped. poradě / ve středu, popř. následující den / přijde žák o velké přestávce do ředitelny a důtka ředitele školy mu bude udělena. Školní matriky / kat. listy / při zapisování známek /popř. klasifikační archy ve čtvrtletí/ zůstávají ve sborovně a nikam se neodnáší /po ped. poradě se ihned zapisují pochvaly a důtky atd. /. Provozní porady: šk. r. 007/008 Sborovna: a/ pedag. pracovníků Srpen: spol.ped. pracovníků středa /od 8,00/ pátek 3.8. /od 8,00 / Sborovna 3,30: Září: pondělí Říjen: pondělí.0. Prosinec: pondělí 0.. Únor: pondělí Březen: pondělí 7.3. Květen: pondělí.5. Akademie : úterý 3.5. a čtvrtek b/ neped. pracovníků : Srpen : /společná/ čtvrtek /od 6,30 / - jídelna /BOZP + další/ Listopad a březen /termín dohodneme/.

12 c/ vedoucích pracovníků Srpen: středa ,00 Každé první pondělí v každém měsíci - začínáme 3.9. /od 7,30 /. Další akce ve šk. r. 007/008. Ochrana za mimořádných událostí /praktické procvičení - celá škola / pátek úterý Signál CO a PO /evakuace / středa středa Inventarizace /vyřazování majetku/ K.6. a.. každého roku / začátek/. K 5.6. a.. každého roku/ ukončit vyřazovací protokoly ZŠ Ždírec nad Doubravou /koncepce střízlivá a pragmatická prognóza/ /minimální průměrný počet žáků na třídu 7 jinak výjimka na MŠMT- obec přispívá na platy/ Neznámé: odchod žáků na gymnázia počet nových žáků z okolí počet přistěhovaných a odstěhovaných žáků odklady. třída dělení tříd na jazyky / Aj od 3 třídy, druhý jazyk od 7. třídy/- pro počet tříd /dělení od 5 vždy, nebo dle rozhodnutí ředitel/

13 /od každého roku/ šk.r. počet tříd 005/06 6. A 6. B 7. A 7. B 3. A 6 3. B 5 4.A 4. B 9 5.A 5. B A 6. B 3 7. A 9 7. B 0 8. A 4 8. B 4 9. A 3 9. B 5 poč et tříd dětí / / / / / / 5 0/3 5 03/ Závěr : do r. 04 nepřesáhne počet 6 tříd 0. P : -3 třídy.p: 3 třídy / MŠ/.P: 5 tříd 3.P: 6 tříd Celkem: 6-7 tříd / třídy budou početně slabé /

14 Koncepční cíle / období krátkodobé a dlouhodobé / ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména : z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení, z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie,.. u žáků školy, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto : ) dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu s důrazem na jazykovou aprobovanost ) ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu; 3) mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení; 4) mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a všech sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy; 5) průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce. Krátkodobé cíle školy :. postupnou rekonstrukcí sboru do zajistit jeho optimálnější odborné složení,. v rámci prostředků poskytovaných z centrálních zdrojů na oblast DVPP pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti ; 3. v rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení; 4. průběžné využívání programové nabídky PC Praha v oblasti přípravy ICT koordinátorů a zvyšování jejich odborné připravenosti; 5. v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzděláván učitelů odborných předmětů s důrazem na jazykovou kurzy Dlouhodobé cíle. Dosažení plné kvalifikovanosti pedagogického sboru a) studující F II UK Praha Spec. pedagogiku MU Brno Zeměpis U -PF Hradec Králové /ukončeno k / a) připravující se ke studiu ( podmínka trvalé PS ) vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola vzdělání v programu celoživotního vzdělávání-příprava učit.. stupně- vysoká škola

15 . Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologií zvyšování počítačové gramotnosti členů sboru říjen červen příprava a realizace školení úroveň P II pedagogických pracovníků školy; jazakové kurzy únor duben příprava vlastního vzdělávacího programu školy pro oblast zkvalitnění stavu připravenosti pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti; květen září realizace první fáze programu Zkvalitnění informační gramotnosti pedagogických pracovníků ( praktické zvládnutí práce s elektronickou poštou, internetem, s výukovými programy); říjen prosinec využívání programů Microsoft Word,Microsoft Excel,využívání výukových programů; 3. Vzdělávání řídících pracovníků školy: studium teorie a praxe managementu škol pro potřeby vedení sekce řízení při PC Jihlava, rozšiřující studium výpočetní techniky s cílem získat ukončené vzdělání P II. studium nejmodernějších forem řízení organizace, systémy více zdrojového financování, řízení pracovního kolektivu,podíl na DVPP tvorba ŠVP ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a realizace funkčního studia F II.ředitelů a zástupců ředitelů; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti výchovnou poradkyni : studium teorie a praxe výchovného poradenství; studium nejmodernějších teorií řízení oblastí protidrogové problematiky, problematiky boje proti xenofobii,rasismu, agresivitě a násilí; zvýšení úrovně počítačové gramotnosti 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy pro všechny členy pedagogického sboru : podle programové nabídky PC Jihlava 6. Plán personálního rozvoje pedag. pracovníků školy /horizont 3-4 let/ r vzdělávání vedoucích pracovníků: a/v oblasti ekonomické b/v oblasti právní c/v jazykových znalostech d/ v oblasti managementu e/ psychologické a pedagogické poznatky f/ v oblasti BOZP a PO a CO g/rvp, ŠVP-tvorba vlastního ŠVP. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti cizích jazyků a/ kurz jazyka německého a anglického /PC Havl. Brod/ b/ zajistit pro. a. stupeň 3 učitele /N a A/-zastupitelnost 3. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti státní informační politiky a/ účelně využít prostředků SIPZ k proškolení 90 % pedag. pracovníků do r. 005/06 b/znalosti školení úrovně Z, P využít efektivně ve vyučovacím procesu c/v oblasti školení informační gramotnosti se zaměřit na střední a mladší pedagogy d/do konce šk. r. 005/06 zajistit proškolení na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ pro 40% učitelů e/do konce šk. r. 008/09 mít proškol. na úrovni uživatele /Z,P a moduly/ kolem 90% učitelů 4. vzdělání ped. pracovníků v dalších prioritách a/ dle ministerstva školství -RVP b/ dle nabídek PC-RVP,ŠVP 5. vzdělávání v ostatních oblastech DVPP /specializace/ a/ zajistit proškolení ICT koordinátora, správce managera

16 pro počítačovou síť b/ vytvořit velmi dobré ekonomické, pracovní a odborné podmínky pro učitele metodika informačních a komunikačních technologií c/ dle rozpisu PC a nabídek d/ důraz na DVPP v MŠ /RVP/ e/ regionální školení f/ nové metody práce ve vzděl. a výchovném procesu g/ bezpečnost práce h/ enviromentální výchova ch/ nové psychol. a pedag. poznatky i/ rámcový vzdělávací program a školní vzděl. program ZŠ a MŠ j/ relaxační metody atd. Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou : /dlouhodobá/ I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. II. Prostředky k dosažení cíle:.vzdělávací program ZŠ Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy). Důraz na rozpracovaný tématický plán Volba povolání v rámci jednotlivých předmětů.zvýšenou pozornost budeme věnovat využívání počítačové učebny/viz samostatný tématický plán/ a to pro zlepšení počítačové gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Zaměříme se na zlepšení estetického vzhledu celé školy /vstupní hala,jednotlivé pavilony/ i jeho okolí..klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. Neustálým vzděláváním pedag. pracovníků /semináře,přednášky,doškolovací kurzy,kurzy jazykové, zlepšení počítač. gramotnosti typu Z a P,samostudiem,předáváním si zkušeností z DVPP a vlastní praxe, atd./ zlepšovat výchovněvzdělávací proces. Zajištění učitelského sboru /aprobace Rv,Hv,A a N jazyk 3.Organizace školy Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 4.Talentovaní a integrovaní žáci Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.

17 Na. a. stupni umožní slovní hodnocení. Ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování //4/. V učebním plánu. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty) Knihovna školy se přemění na informační centrum. Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. 5. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: Práci školní družiny a školního klubu. Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní,volba povolání. Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní hřiště. Užší propojení školní a mimoškolní činnosti: kroužky,doučování,uplatňování znalostí mimo školu. 6.Škola a veřejnost Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole),spolupodílet se na vytvoření SR /Sdružení rodičů/. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (jazykové a počítačové kurzy typu Z ). Připravovat pro rodiče kulturní programy (výstavy,dny otevřených dveří, akademie,www. stránky,obecní nástěnka). Spolupracovat s PPP / PPP zajíždí do ZŠ a vyšetřování provádí přímo na místě,taktéž s rodiči řeší problematiku ve škole/. Pokračovat v dobrých vztazích s Mě Ú Ždírec nad Doubravou /schvalování rozpočtu,řešení případných nedostatků,informovat o práci a akcích ZŠ,pokračovat v tradičních akcích,informovat o ŠD,ŠK a MŠ, počtech žáků, personálním obsazení,provozní doba,zápis do. třídy a MŠ atd./. Zajistit spolupráci se sousedními školami : ZŠ Krucemburk,ZŠ Voj. Městec / soutěže a výměna zkušeností/. Zlepšit spolupráci s podnikateli / sponzorství,volba povolání atd./ 7. Trendy V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří: na výpočetní techniku/využití programů Terasoft a mnoha dalších výukových programů ( asi 35)/, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování,počítačovou učebnu využívat i v mimoškolní činnosti / ŠK, kroužek informatiky, na přípravu a sebevzdělání ped. pracovníků atd./ Od 6.-9.třídy se soustředit v Ov,Rv a v prakt. činnostech na Volbu povolání /prof. orientace/, návštěva Úřadu práce v Havl. Brodě /testy,den otevřených dveří,literatury,exkurze atd./. na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro žáky /kino,divadlo,přednášky,exkurze, poznávací výlety,vystoupení na veřejnosti Akademie,Vánoční koncert, zahájení škol. roku,vystoupení v domě s pečovatelskou službou,den Země,Den dětí,mikulášská nadílka, Den matek,vánoční besídka,účast na turnajích, olympiádách,soutěžích,projekty atd./ Koncepce ZŠ Ždírec nad Doubravou šk. r. 007/008 /krátkodobá/. Systematicky působit proti vandalismu,násilí a šikaně mezi žáky.

18 /pedag. pracovníci,tu,v hodinách Ov,Rv, přednášky VP,relace v rozhlase ředitel ZŠ /. Důsledně dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. / pedag. prac.,vp,tu-právo na vzdělání,na odpočinek,přístup k informacím, vyjádření vlastního názoru,poskytnutí pomoci v nesnázích,respektování osobnosti dítěte,posilování sebedůvěry a sebevědomí,kladný vztah k dětem/ 3. Důsledně dodržovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách. /protidrogový program,přednášky,tu,vp a protidrogový preventista,schránka důvěry na. a. stupni-vyhodnocování,využít v hodinách,učit. Ov,Rv,Ch / 4. Dosáhnout otevřené,klidné,sdílné atmosféry ve škole,budované na toleranci,vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti/mezi kolegy i mezi žáky/. /plnění zadaných úkolů u žáků a pedagogů-vyhodnocování,odpovědnost za svou práci, využívat pozitivního hodnocení,aktivní přístup,nové metody práce,nové nápady,zlepšení vybavenosti výuky učebními pomůckami / 5. Respektovat osobnost dítěte,posilovat jeho zdravé sebevědomí,vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. /využívat aktivity žáků,vymýšlet zajímavé miniprojekty v rámci jednotlivých předmětů popř. v rámci. nebo. stupně/ 6. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu. 7. Usilovat o propojenost školy se životem/volba povolání/ /samostatný plán práce od ročníku v rámci Ov,Rv,prakt. činností a ostatních předmětů,zapojení VP a TU/ 8. Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků,účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci. 9. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky pro zlepšení celkové práce školy. / plán práce DVPP a počítačové gramotnost v rámci SIP/ 0. Zlepšit estetický vzhled školy,jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. / více zeleně ve třídách a na chodbách,výzdoba tříd TU,chodeb, jednotl. pavilonů a vstupní haly ZŠ,zajištění hygienických standardů ve třídách a na WC/. Prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé,podnětné,čisté a upravené.. Zdokonalovat řídící činnost,zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na zlepšování práce školy.v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchova a vzdělávání. /vedoucí met. sdružení, předmět. komisí,zást. ředitele,vedoucí pracovníci,ředitel ZŠ/ 3. Zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je.

19 /osobní pohovory v rámci kontr. činnosti a hospitací/ 4. Prohlubovat součinnost školy a rodiny,usilovat o soulad ve výchovném působení,předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. /jmenovaná komise VP,vedení ZŠ, třídní učitel,informování a jednání s rodiči, jednání na ped. radě / 5. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedag. sboru,podporovat iniciativu,oceňovat kvalitní práci,posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy. 6. Doplňovat vybavení školy tak,aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. 7. Vybavení přiměřeným způsobem modernizovat. 8.Zlepšit Informační gramotnost /PI/ pedag. pracovníků. /využití výpočetní výuky při výchovně vzdělávacím procesu všech předmětů a v mimoškolní činnosti kroužky,šk pro potřeby žáků,pro pedag. činnost / 9. Přispět ve spolupráci s MŠMT ke zlepšení informační gramotnosti žáků /Projekt PII,P III-INDOŠ/ a využít bezplatného připojení na internet pro vyhledávání důležitých informačních údajů pro všechny předměty a rozvoj znalostí a vědomostí žáků. 0. Věnovat zvýšenou pozornost sociálněpatologickým jevům.. Zařadit Téma: Ochrana člověka za mimořádných situací do tématických plánů jednotlivých předmětů/ch,f,z,př,tv,prakt. činnosti atd./,v celoročním plánu ZŠ zařadit dny na teoretickou a praktickou přípravu pro všechny ročníky / s přihlédnutím k jejich věku/. Preventivní program ZŠ Ždírec nad Doubravou v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů školní rok 007 / 008 Obecná východiska :

20 - počet lidí závislých na drogách roste - snižuje se věk prvního kontaktu s drogou - drogy jsou relativně snadno dostupné - zvyšuje se agresivita ve společnosti Příčiny : - problémy v rodinách - problémy v zaměstnání rodičů - nevyrovnanost se školními nároky a návyky - vliv médií - nevhodné využití volného času - celková deziluze - snaha najít své místo v životě Plán prevence: Zaměřen na :. specifickou primární prevenci / práce s kolektivem, s rizikovou skupinou, problematika prevence užívání návykových látek, šikany, násilí /.. ovlivňování pozitivního sociálního klimatu / práce se třídou klima školy./ Veškerá školní práce musí být postavena na respektování a na komunikaci..stupeň ZŠ : - výchova ke zdravému životnímu stylu, základy etické výchovy všechny předměty - snaha o odhalení a řešení spec. výukových či výchovných poruch, případně jiných postižení - snaha o vytvoření dobrého třídního kolektivu, ve kterém se žák necítí osaměle - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků.. - žáci znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - rozvoj právního vědomí - žáci znají základní lidské hodnoty - žáci se učí zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - znají základní normy a zákony týkající se této problematiky

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Plán pro školní rok 2015/2016

Plán pro školní rok 2015/2016 Plán pro školní rok 2015/2016 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech 2) Organizace školní roku 2015/2016. 3) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Plán pro školní rok 2011/2012

Plán pro školní rok 2011/2012 Plán pro školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2011/2012. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více