CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012"

Transkript

1 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje důvody svého odchodu z místní školy a mimo jiné uvádí řadu vážných obvinění na adresu ředitelky školy. Paní Rosolová píše, že v naší škole pracovala 13 let. Z jejího článku vyplývá, že se popisované události staly před čtyřmi lety. Z toho důvodu je jasné, že se těmito věcmi nemohla zabývat současná Rada školy a vedení obce. Rada školy se má zabývat podněty, týkajícími se provozu školy a přicházejícími od zaměstnanců školy, od rodičů a od ostatních občanů. Je politováníhodné, že se paní Rosolová neobrátila na Radu školy v době, kdy se tyto věci staly. Pro vedení školy, Radu školy a vedení obce jako zřizovatele z toho plyne jasné poučení, že věci je nutné řešit v samém zárodku. To ale předpokládá potřebnou míru odvahy od těch, kteří jsou s problémem konfrontováni, aby se s ním neprodleně obrátili na příslušné místo. Paní ředitelka Jakubová dostala od redakční rady možnost vyjádřit se v tomto čísle k věcem, které jsou jí kladeny za vinu, a její článek najdete ve Zpravodaji také. Chci věřit, že tato nepříjemná záležitost nebude mít vážný dopad na provoz školy a její nejdůležitější poslání výchovu našich dětí. Vážení spoluobčané, na závěr vám přeji, abyste plnými doušky vychutnávali právě přicházející jarní dny a se svými rodinami prožili veselé Velikonoce. Pavel Fousek, starosta Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Milí sousedé, hlavně pak rodiče dětí školou povinných. Rádi bychom vás seznámili s novelizací školského zákona a podstatnými věcmi, s touto novelou spojenými. Jednou zásadní změnou je, že obec Chýně jako zřizovatel místní mateřské a základní školy využila možnosti, které tato novelizace přinesla a vyhlásila konkurz (výběrové řízení) na ředitele školy MŠ a ZŠ Chýně. Tato změna vychází ze zákona č. 472/2011 sb., kterým se mění školský zákon. To přineslo celou řadu zásadních změn týkajících se žáků, rodičů a ředitelů škol. Jmenovaná novela školského zákona zavádí do života ředitelů škol a školských zařízení pravidelné hodnocení jejich práce po šesti letech, s možností vypsání konkurzu na jejich místo ředitele školy. Dále uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které zmíněný zákon přináší: HLAVNÍ ZMĚNY V NOVELIZACI 1. Předškolní vzdělání Bezplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ Školský zákon v 123 odst. 2 omezil poskytování bezplatného vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem nebo obcí na dobu nejvýše 12 měsíců. Toto omezení se nevztahuje na děti se zdravotním postižením. 2. Základní vzdělání Odklad povinné školní docházky K žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doloženo ne jedno, ale dvě doporučení: doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo nově klinického psychologa. (Pokračování na str. 2) 1

2 Milí čtenáři, po několika letech příprav Chýňského zpravodaje, vydávaného obcí Chýně, jsem se rozhodl vypovědět smlouvu, která mě k této činnosti váže. Rád bych v tomto úvodníku vysvětlil své důvody. Obecní zpravodaj má podle mého názoru informovat občany o dění v obci a pomáhat růstu kvality života v obci. Během přípravy tohoto čísla uzrálo mé osobní přesvědčení, že Zpravodaj už tyto cíle nenaplňuje. Konkrétním důvodem je rozhodnutí zastupitelů (redakční rady) otisknout článek bývalé učitelky Základní školy v Chýni Miroslavy Rosolové Odešla jsem ze ZŠ Chýně. Zastupitelé pro jeho otištění hlasovali v poměru 8:1. Článek je osobním útokem na vedení školy. Je v něm řada obvinění, která nejsou podložena. Pokud jsou pravdivá, pak by se jimi dle mého názoru měl v prvé řadě interně zabývat zřizovatel školy (obec Chýně) či Policie ČR a poté by vedení obce mělo informovat občany o svých zjištěních a opatřeních. Pokud jsou obvinění nepravdivá, pak jde o pomluvu a nactiutrhání, a tedy nemají v obecním listu co pohledávat. Místo odpovědného řešení situace ve škole jsem jen svědkem toho, že škola není vedením obce chráněna, nýbrž skandalizována. Na zveřejnění článku paní Rosolové nenacházím jedinou pozitivní věc, ať už jde o řešení problémů školy nebo o zajištění kvalitních informací občanům. Podporuji veřejnou, demokratickou a svobodnou debatu, ale v rámci nepsaných a nehlasovatelných zásad slušnosti, vkusu, odpovědnosti a přiměřenosti. Zveřejnění článku bylo sice demokraticky odsouhlaseno, nicméně podle mého názoru posunuje kulturu oficiálního listu obce k bulvárním praktikám. S přáním všeho dobrého Štěpán Plaček (Dokončení ze str. 1) ŘEDITEL ŠKOLY JMENOVÁNÍ NA OBDOBÍ 6 LET Podle 166 odst. 2 ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem nebo obcí jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. VYHLÁŠENÍ KONKURZU Zřizovatel může vyhlásit konkurz na ředitele pro další období v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho ukončením. Nedojde-li k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy o dalších 6 let ( 166 odst. 3). UKONČENÍ VÝKONU PRÁCE ŘEDITELE V souladu s přechodnými ustanoveními (čl. II bod 5) řediteli školské právnické osoby zřizované MŠMT, krajem nebo obcí, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele nepřetržitě: Po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012 V rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013 Po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července ŠKOLSKÁ RADA Podle 168 odst. 1 se již Školská rada (dále jen ŠR.) nevyjadřuje k rozboru hospodaření. Reálný vliv ŠR na chod školy vzrostl tím, že ŠR má nově pravomoc podávat návrh na odvolání ředitele a podávat návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. NA ZÁVĚR.. Toto malé shrnutí bychom rádi zakončili několika citacemi PhDr. Václava Trojana, Ph.D., vedoucího katedry Centra školského managementu PF UK v Praze (www.rizeniskoly. cz): Jednou z dosud nepojmenovaných funkcí školy musí být zajištění stabilního prostředí, dodržování tradic a vytváření úcty k ověřenému. Ukazuje se, že rozumný konzervatismus jistě není na škodu. Avšak neměnnost, neoprávněná jistota dokonalosti, bahenní klid a jistota dlouhodobé úspěšnosti je stejně tak špatná a škodlivá. Až později jsem začal přemýšlet v dimenzích umí neumí a chce nechce a uvědomil si, že někteří z odešlých lidí byli velice kvalitní, motivovaní a bylo možno pracovat na jejich vývoji. A dosud učí někde jinde. Změna učitele je velice citlivou záležitostí, vnímavost rodičů žáků v této otázce mne mnohokrát překvapila. Dámy a pánové, nechci psát prázdné fráze, věřte mi. Ale nic cennějšího, než jsou naše děti, nemáme. Proto podmínky pro jejich zdárnou kultivaci a osudy lidí tyto podmínky vytvářející nemohou být v osudí politických hrátek, sousedských třenic či naschválů. Jde o vážnou otázku, vážnější než se na první pohled zdá. Děti, které se nyní rodí a budou chodit v blízké budoucnosti do škol, se teoreticky mohou dožít 22. století! Lenka Pokorná, Jaroslav Kuchař, David Chadima zastupitelé obce 2

3 3 OTÁZKY PRO... starostu Pavla Fouska Kolem cestičky u firmy BERGER BE- TON byly vykáceny stromy. Zmizela zdejší alej, kterou tu mnozí pamatují od dětství. Nebyl to zbytečně nevratný zásah? Každé kácení stromů vadí. Vždy jsem se snažil, aby se kácelo co nejméně, a tento názor jsem nezměnil. Stromy jsou nicméně na pozemku BERGER BETONU. Jde o kanadské topoly, jejich stáří je více než 50 let. Firma BERGER BETON požádala o kácení těchto stromů téměř před dvěma lety, v březnu Svou žádost doložila fotodokumentací, ze které bylo zřejmé, že po silném větru se ze stromů odlamují mohutné větve a padají na auta zaparkovaná v areálu i na buňky, kterými je provoz vybaven. Odborník, se kterým obecní úřad problém konzultoval, vyslovil obavu, že by mohlo při silném větru dojít i k vyvrácení některých stromů. Proto obecní úřad tehdy vyhověl žádosti s těmito podmínkami: BERGER BETON vysadí dvojnásobný počet nových stromů nejméně dvoumetrové výšky, s podpůrnými kůly a ochranou proti ohryzu. Dále je firma zavázána k dvouleté následné péči o tyto stromy. Obec určí místo výsadby a druh (či druhy) stromů. Stejnou povinnost měl BER- GER BETON při kácení stromů podél silnice do Hostivice, za které vysázel stromy v aleji podél biokoridoru. Na ploše za mateřskou školkou loni vznikla planina určená k zastavění. Situace je tam pořád stejná. Od léta je to tam beze změny. Co s tímto místem bude dál? Nedávno jsme měli kvůli situaci v této lokalitě schůzku se zástupci firmy Enit Invest, za přítomnosti tří zastupitelů obce. Zdržení je tam způsobené v podstatě tím, že firma Enit Invest má problém získat všechny potřebné souhlasy, především od stavebního úřadu. A stavební úřad čeká na vyjádření Vodoprávního úřadu. Problémem je potok, který zde slouží jednak jako vyústění dešťové kanalizace, a jen na krátkém úseku je veden jako vodní tok. Na tento potok je vázaná i strouha, jež je vedená od mostku u rybníka Bašta. V tom je z hlediska Vodoprávního úřadu problém, protože strouha by měla sloužit jako možný odtok vody v případě povodňové situace na rybníku. To je však dnes z mého hlediska již nefunkční řešení pokud by skutečně došlo ke zvednutí hladiny rybníka, bylo by vhodnější, aby se voda mohla rozlít na přilehlou louku u Bašty, než aby odtékala strouhou směrem ke školce a stavebnímu pozemku, o němž je řeč. Navíc na Baště nikdo vesměs nepamatuje problémy typu záplavy. Nemyslím si, že by stavbu měl zdržovat právě tento problém. Firma též čeká na územní rozhodnutí, které umožní rozparcelování pozemku. Připomínám, že podepsaná plánovací smlouva mezi obcí a firmou Enit Invest počítá s darováním některých pozemků obci. Parcely, kterých se územní rozhodnutí týká, jsou mimo pozemky, které se mají darovat. Firma má na pozemku budovat sítě, na to má sjednaný úvěr, čekání je pro ni nepříjemné. Jak to vypadá s pokračováním obnovy jádra obce zejména s rekonstrukcí chodníků na ulici Hlavní mezi obecním úřadem a křižovatkou s Okružní? Nejdůležitější událostí byl pro mě v poslední době podpis smlouvy na dotaci se Státním fondem dopravní infrastruktury. Podařilo se tedy to, čemu jsem už téměř ani nevěřil, totiž že schválená dotace na rok 2010 na revitalizaci centra obce byla převedena již do třetího roku. V roce 2010 ji nešlo využít, protože nebyly hotové projekty na přípojky domů. V roce 2011 ji opět nešlo využít, protože ČEZ vyhlásil vítěze výběrového řízení až v srpnu, což bylo z hlediska využití dotace pozdě. Fond nicméně vyhověl naší neobvyklé žádosti posunout čerpání dotace do letošního roku. Zároveň schválil některé změny v projektu. Každopádně tím máme pokrytou značnou část výdajů na projekt obnovy. V rozpočtu obce na straně příjmů je počítáno s dotací a výdajová strana počítá i s vlastním nákladem obce. O převedení dotace do letošního roku jsem informoval dodavatele, firmu Chládek a Tintěra, se kterým máme podepsanou smlouvu na rekonstrukci chodníků. Dle smlouvy se počítá s dokončením stavby do konce letošního července. (šp) Upozornění sociální komise Od 1. ledna vyřizuje veškerou agendu dávek v nezaměstnanosti, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdravotním postižením Úřad práce Praha západ, Kartouzská 4, Praha 5. Bude zde o dávce rozhodováno a rovněž zde bude docházet i k její výplatě. Žádosti na příspěvek na mobilitu nebo přípěvek na péči je možno si vyzvednou na sociálním odboru MěÚ Hostivice, Husovo nám.13 v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hod a od do hod, tel. č nebo 140. Žádáme občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Chýni a oslaví v tomto a příštím roce životní jubileum (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100), aby nám tuto skutečnost nahlásili na OÚ Chýně tel. č Členky sociální komise jubilanty navštíví s gratulací a dárečkem. K tomu je třeba Váš souhlas, jinak zákon č. 101/2000Sb o ochraně osobních údajů neumožňuje využití osobních údajů chýňských občanů. (ou) 3

4 Odpadové hospodářství v Chýni Nakládání s odpady patří k těm agendám obce, které se bezprostředně týkají každého obyvatele. Ty tam jsou doby, kdy se odpad třídil na to, co se dá hodit do kamen, a na zbytek, který skončil v popelnici. Dnes třídíme zvlášť papír, sklo, plasty, staré elektrospotřebiče, kovy, zbytkový komunální odpad, bioodpad... Je jasné, že vzrůstající komplikovanost systému třídění odpadů klade vyšší nároky jak na vedení obce, tak na samotné občany. Cílem tohoto článku je na jednom místě přehledně shrnout, jak se s jednotlivými druhy odpadů v naší obci nakládá a také podat přehled o finančních aspektech celého systému. TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (TKO) TKO je zjednodušeně všechno to, co se dá dát do popelnice a nepatří do žádné jiné kategorie tříděného odpadu. TKO patří do popelnic o objemu 120 l nebo 240 l (u rodinných domů), nebo do kontejnerů o objemu 1100 l (u bytových domů). Popelnice i kontejnery jsou sváženy každý týden ve středu. Standardním způsobem platby za svoz TKO je nákup jednorázových plastových známek, které se před svozem pověsí na popelnici. Známka na malou popelnici stojí 40 Kč, na velkou popelnici 80 Kč a za kontejner 270 Kč. Přednedávnem byla zavedena možnost předplatit si také známky na celý rok dopředu, a zajistit si tak pravidelný vývoz popelnice nebo kontejneru v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech. V loňském roce bylo v obci podle oficiálních údajů firmy Rumpold vyvezeno celkem 8638 popelnic a 942 kontejnerů, což dělá 2073 m 3 komunálního odpadu, po přepočtu na hmotnost pak (velmi zhruba!) 350 tun, čili přibližně 175 kg komunálního odpadu na obyvatele. Je-li tento odhad správný, pak se můžeme pochválit, protože toto číslo je výrazně pod celorepublikovým průměrem, který činil v roce kg na osobu. Firmě Rumpold, která svoz odpadů v Chýni zajišťuje, platí obec za svoz malé popelnice 33,6 Kč a za velký kontejner 186,4 Kč. Až do dubna 2011 byla ovšem cena 41 Kč za popelnici a 252 za kontejner od května cena za svoz znatelně klesla. Celkem v roce 2011 činila platba obce za svoz TKO 508 tisíc Kč a za známky obec inkasovala 588 tisíc Kč. Obec tedy momentálně platí za svoz TKO méně, než vybere za známky. Rozdíl, jak bude zřejmé níže, alespoň částečně pokrývá svoz tříděného odpadu, který je naopak z rozpočtu obce dotován. 14 PAPÍR Od července 2011 jsou v obci rozmístěny modré kontejnery na papír. Původně jich bylo dvanáct, od února se jedná o šestnáct kontejnerů. Vyvážejí se každý sudý týden ve středu. Další možnost jak se zbavit papíru je odevzdat jej na sběrném místě. V současnosti probíhá také diskuse o tom, zda by nebylo možné odevzdávat svázané balíky papíru ve škole. Tato možnost by měla dvojí výhodu. Škola by měla ze sběru papíru vítaný příjem, a občané by se mohli zbavit papíru nezávisle na tom, jak moc jsou kontejnery na papír naplněné. Svoz kontejnerů na papír hradí plně obec. Za jeden kontejner to dělá 187 Kč, celkem za druhou polovinu roku 2011 činila platba 22 tisíc Kč. SKLO Kontejnery na sklo jsou v obci rozmístěny už od devadesátých let. Celkem jich je po obci 14. Svoz skla probíhá na počátku každého měsíce, ale přesný den není stanoven. Za odvoz kontejnerů se sklem zaplatila obec v minulém roce téměř 35 tisíc Kč. PLASTY Na rozdíl od papíru a skla nejsou pro sběr plastů v obci rozmístěny kontejnery. Plasty je třeba umístit do k tomu určených pytlů, které se svážejí každý lichý týden ve čtvrtek. Pytle na plasty je možné zakoupit na obecním úřadě za 10 Kč. Bytové domy mají na plasty kontejnery, jejichž vyvezení stojí 100 Kč a vyvážejí se každých čtrnáct dní. Za rok 2011 byla celková čísla následující: za plastové pytle a známky na kontejnery na plast bylo vybráno něco přes 70 tisíc Kč, za svoz plastů obec zaplatila 263 tisíc Kč. Obec tedy svoz plastů významně dotuje. ELEKTROSPOTŘEBIČE Malé vysloužilé elektrospotřebiče je možné odevzdávat do schránky na obecním úřadě nebo ve škole. Ve sběrném místě u hřbitova je možné odevzdávat také větší elektrospotřebiče. Elektrospotřebiče pak od obce odebírá firma D + P Rekont. NEBEZPEČNÝ ODPAD Sběr nebezpečného odpadu probíhá v Chýni dvakrát ročně, obvykle na návsi. Datum je vždy předem vyhlášeno na vývěsce a na obecních webových stránkách. Likvidace nebezpečného odpadu je obecně dosti drahá záležitost, a tak přes omezený počet sběrů byly v roce 2011 náklady na likvidaci nebezpečného odpadu nezanedbatelných 15,5 tisíce Kč. Jarní sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 21. dubna 2012 od 9 do 11 hod v myslivně u hřbitova. BIOLOGICKÝ ODPAD Bioodpad se sváží pouze v sezoně. Ta v tomto roce začíná 22. března a končí 8. listopadu. V tomto období sváží firma Rumpold bioodpad každý čtvrtek. Kdo má zájem o odvoz bioodpadu, musí si pořídit odpovídající nádobu (140 nebo 240 litrů). Poplatek za svoz se platí za celou

5 sezónu přímo firmě Rumpold, a závisí na počtu účastníků v systému. Pokud je počet svážených kontejnerů malý (pod 50, což je zatím i případ Chýně), činí pro letošek cena 2727 Kč za menší a 3074 Kč za větší nádobu. Pokud by počet účastníků stoupl alespoň na padesát, cena se výrazně snižuje na 1537 Kč za malou a 1885 Kč za velkou nádobu. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, ŽELEZO, OLEJ V Chýni v ulici Rudenské (nad hřbitovem) je v provozu sběrné místo. Toto místo je otevřeno každou první sobotu v měsíci a v sezóně (březen až říjen) i každou třetí sobotu v měsíci, a to od 8 do 11 hodin. V otvíracích hodinách je před vchodem do sběrného místa umístěn kontejner na velkoobjemový odpad, tedy směsný odpad, který je příliš velký na umístění do popelnice. Typickým příkladem jsou vyřazené kusy nábytku, sanitární zařízení, podlahové krytiny atd. Krom toho je možné ve sběrném místě odevzdávat lahve s použitým kuchyňským olejem, železný a jiný kovový odpad a také papír a sklo. Přistavení a vyvezení jednoho velkoobjemového kontejneru přijde na 5520, roční platba za likvidaci velkoobjemového odpadu byla 116 tisíc Kč. Pro úplnost ještě doplňme, že ve sběrném místě se nachází také kontejner na bioodpad, který ovšem slouží pouze pro ukládání obecního bioodpadu. Vývoz tohoto odpadu přišel za loňský rok na 39 tisíc Kč. KDE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE Informace o nakládání s odpady lze nalézt na obecních stránkách v sekci Odpady. Je zde k nalezení leták Kam s vaším odpadem vytvořený v roce 2008 sdružením Arbor, který, přestože je již v některých bodech zastaralý, pořád poskytuje užitečné informace. Obzvláště ale stojí za doporučení Kalendář svozu odpadů, který již několikátým rokem připravuje Václav Chaloupka. V tomto dokumentu naleznete podrobný přehled o jednotlivých druzích odpadů spolu s mapkou rozmístění jednotlivých typů kontejnerů v obci a s přehledným kalendářem, ve kterém jsou uvedena data vývozů plastů, papíru, bioodpadu i velkoobjemového odpadu, a zároveň na jednom místě shrnuje i další užitečné informace. TROCHA ÚČETNICTVÍ Jak je z tohoto krátkého přehledu zřejmé, činí platby za svoz odpadů nezanedbatelné položky jak v příjmové, tak ve výdajové části obecního rozpočtu. Za svoz a likvidaci všech druhů odpadů zaplatila obec v roce 2011 téměř přesně jeden milión Kč, naproti tomu za známky a pytle pro svoz plastů a za známky pro svoz TKO inkasovala od občanů celkem téměř 660 tisíc Kč. Dalším příjmem obce je platba od firmy Ekokom, která zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, a která obci platí odměnu za třídění odpadů. V roce 2011 činila tato platba něco přes 180 tisíc Kč. Výsledná zátěž pro obecní rozpočet byla tedy v roce 2011 zhruba 160 tisíc Kč. ZÁVĚREM Nakládání s odpady je natolik komplikovaná záležitost, že zřejmě žádný ekonomický únosný systém nedokáže uspokojit všechny představy o tom, jak by měl ideální systém fungovat. Je zřejmé, že zatímco jedněm vyhovuje co největší hustota kontejnerů na tříděný odpad, aby se mohli kdykoli svého odpadu pohodlně zbavit, jiní preferují lepší dostupnost sběrného místa, kam lze snadno odevzdávat i větší množství odpadu. Zvláštním problémem je samotné umístění kontejnerů v obci. Výběr vhodných obecních pozemků je omezený, a zatímco všichni by měli rádi kontejnery co nejblíže svému bydlišti, nikdo není šťastný, když má kontejnery přímo přede dveřmi. Tak jako se mění celá obec, bude se určitě vyvíjet i systém sběru odpadů. V blízké budoucnosti obec chystá dotazníkové šetření, v jehož rámci budou mimo jiné zjišťovány i názory občanů na nakládání s odpady. Získané reakce umožní zjistit, co nás v této oblasti nejvíc pálí, a která část nakládání s odpady by měla mít při dalším rozvoji prioritu. Lukáš Palatinus Nadační fond Zvonek Přehled akcí konaných v roce 2011: Návštěva dětí z Klokánku na zahradě v č.88, soutěže, pohoštění, dárky. Relaxační dopoledne pro obyvatele domova důchodců z Hostivice (také na č. 88). Výstava Sochy šperky keramika po celý měsíc návštěvy ze školy, školky i ostatních. Posezení při odpolední kávě pro seniory z Chýně. Několikrát ukázky točení keramiky na kruhu pro děti i dospělé s možností vlastního vyzkoušení. Sbírky pro Pottex 8x, pro diakonii Broumov 6x, dětského ošacení, obuvi a hraček, následné cesty do dětského domova v Kladně 8x, Klokánku Hostivice 6x, dětského domova v Pyšelích 3x. Vždy s drobnými dárky a pochutinami. Obstarání 3 palet dětské přesnídávky, bednu mléčné kaše, 4 bedny piškotů a 3 palet limonád. Prací prášky darovala firma Henkel. Pak rozvoz potřebným. 2x návštěva s krmením pro zvířátka v Dolních Břežanech a 2x v Čerčanech. Zásobení materiálem dílničky školky a domov důchodců. Plné auto vlny a příze 2x a nákup knih pro Hospic Čerčany. Dárky, ovoce a cukroví pro vánoční besídky školky v Chýni, Klokánek a žertovnou tombolu v domově důchodců (Hostivice). P. S.: Pokud někdo může věnovat reklamní či jiné předměty pro dětské soutěže či tomboly pro seniory z domovů důchodců, budeme moc rádi! Kontaktovat nás můžete na níže uvedené adrese! I.C ; Hlavní 88, Chýně; Číslo konta: /0300. Za Zvonek Jitka Cvrčková 25

6 Chceme začít hrát okresní přebor Rozhovor s Jaroslavem Kuchařem o založení FC Chýně a budování nového hřiště Pan Jaroslav Kuchař na fotbale vyrostl, věnuje se mu celý život a v Chýni plánuje vybudovat hřiště, kde by se mohl hrát přebor. Jenže se obává, že mu dřív děti, které trénuje, odejdou do okolních klubů. Zeptali jsme se jej, jak je daleko s přípravami nového hřiště a co jeho záměr může přinést obci. V Chýni vedete několik let děti, nedávno jste založil fotbalový klub FC Chýně. Jaké máte cíle? Bojujeme o to, abychom tady jednou mohli mít hřiště a začli hrát okresní přebor. Táhne se to, a čím dřív hřiště vznikne, tím lépe. Jak dlouho se vy sám fotbalu věnujete? Do fotbalu dělám už od dětství. Je to dané i tím, že jsem se narodil na Bílé Hoře vedle fotbalového hřiště. Tam dodnes fotbal dělám, jsem v tamním občanském sdružení, ale i jako ekonom ve výboru klubu. Kdy jste začal s fotbalem v Chýni? Před čtyřmi lety jsem tady začal dělat fotbal jako kroužek pro děti. Scházeli jsme se jednou týdně na místním hřišti. Rozhodl jsem se tehdy s tehdejší paní starostkou Kovářovou a ředitelkou školy Štrosovou, že bych fotbal vedl jako kroužek v rámci školy. Ze začátku těch dětí nebylo moc, asi 8 až 10 kluků. Dnes vedu cca 22 dětí. Známí z Prahy se mě s obdivem ptají, kde jsem vzal tolik dětí. Počet 22 dětí je veliký úspěch, i když trénujeme jen jednou týdně. Jsou tu nové sporty typu florbal, a tak je ve fotbale dětí méně a méně. Kdyby zde bylo odpovídající hřiště, tak bychom mohli hrát i soutěž. Šlo by zde udělat dělení na starší a mladší. Ze začátku mi pomáhal například Petr Himl. Petr Klas mi pomáhá dodnes, když může. Hráli jsme řadu přátelských zápasů s Bílou Horou nebo třeba přátelské utkání s Červeným Újezdem. Ale tím, jak kluci nehrají každý týden, tak nejsou vytrénovaní a chybí jim to. Letos jsem pod Sokolem založil fotbalový klub, FC Chýně, jsme samostatná jednotka. Máme stanovy, svůj účet. Ten doufám časem využijeme i na žádosti o příspěvky. Zatím po nikom nic nemůžu chtít. Hrát fotbal pouze jako školní kroužek už dál tedy nechcete? Díky zájmu řady dětí a rodičů jsme se dostali na takovou úroveň, že by bylo dobré už začít fotbal opravdu hrát. Protože pro děti je vždy to nejzajímavější moci se obléknout do dresu a hrát zápas. My dnes nemůžeme prakticky zápasy hrát, protože místní hřiště nevyhovuje, neodpovídá žádným kritériím. Potřebujeme velké hřiště. Pokud už by bylo zřejmé, že například do roka či do dvou let hřiště bude k dispozici, bylo by možné se už registrovat u Českomoravského fotbalového svazu a začít hrát v pronajatých prostorách například v Úhonicích nebo Červeném Újezdu. Takto ale hrozí, že tu kluky vychováme a oni začnou hrát v klubu někde v okolí. Horko těžko je pak budeme dostávat zpátky. Proč by měl být problém, aby se vrátili hrát do Chýně? Dnes je běžné, že i na této žákovské úrovni se za přestupy mezi kluby platí. Čím je dítě starší, tím jeho cena roste. Od věku 10 let má dítě nějakou svoji cenu ať už tabulkovou, nebo podle dohody dvou klubů. Může se stát, že talentovaný kluk půjde do šesté třídy z Chýně například do Rudné, kde si jej odchytne místní klub, za který začne hrát. Ve 14 či 15 letech už bude mít cenu třeba 20 tisíc korun. Bohužel je to už takový byznys, že takovou částku by za něj bylo nutné klubu dát, aby šel hrát zpátky za Chýni. Záleží samozřejmě na vztazích mezi kluby například v Praze si děti měníme formou hostování nebo za zaplacení klubového příspěvku. Jestliže se platí příspěvek například 1000 Kč na půl roku, tak jej za tuto částku na půl roku někam vypůjčím. To je ale dohoda, která jde udělat s lidmi, s nimiž vycházíte. Zkrátka jestli tu chceme dělat fotbal, tak nás tlačí čas. Nyní tu děti vychovávám, ale vychovávám je někomu jinému. To pak ovšem nemá žádný efekt pro Chýni. Můžete přiblížit, na jakém pozemku v Chýni počítáte se vznikem nového fotbalového hřiště? Plán je takový, že hřiště vznikne na obecním pozemku u Višňovky, na poli po její levé straně od hřbitova nahoru. Tam se počítá se vznikem dvou ulic rodinných domků, nové školy a fotbalového hřiště. Už v minulém volebním období se nechaly udělat dvě studie, ale bohužel obě jsou nepoužitelné, protože se udělaly na špatných pozemcích. Nyní čekáme na změnu územního plánu, o niž se žádalo až v nynějším volebním období. Též je nutná nová studie, která ukáže, zda se tam vejde nová škola i hřiště. Když budeme mít štěstí, pak hřiště bude v této studii umístěno na stejném místě, kde se už s ním počítalo. Pak bychom nemuseli čekat a mohl by se připravovat projekt. Kdo podle vás hřiště vybuduje a z čeho? Nedovolil bych si požadovat, aby hřiště vybudovala obec. Je mi jasné, že ve chvíli, kdy není rekonstruovaná plně ani škola, školka či chodníky, nemůže obec investovat nějaké 3 miliony do hřiště. Mou představou je, že FC Chýně si pozemek od obce pronajme například na 20 či 30 let a pak FC Chýně se bude muset postarat samo. Budeme žádat o dotaci, shánět sponzory. S obcí bych chtěl ale zkusit vyjednat například přípojku elektřiny a vybudování studny. Samozřejmě by bylo dané smlouvou, že tam bude vždycky hřiště, které bude moci využívat i škola. Samotný projekt by nemusel být nijak náročný. Hřiště 16

7 je poměrně dané, co do velikosti. Je to obdélník obehnaný zábradlím a u něj nějaké zázemí dvě kabiny, jedna pro rozhodčího, druhá pro správce. Pak místo pro občerstvení či pro uložení sekačky na trávu. To by zpočátku mohly být například montované buňky. Tak by to mělo být i v mužích by měli hrát chýňští fotbalisté, maximálně že si někdo přivede kamaráda třeba z jiné obce. Ale ve většině to musí být lidi z vesnice, jinak to není pravý vesnický klub. Z médií známe slavné korupční případy ve fotbale. Fun guje to i na úrovni dětí? Ze své zkušenosti, kdy jsem vedl sedm let mládež na Bílé Hoře, tak na úrovni dětí to tak není. Je fakt, že jsme jezdili i na turnaje, kde byly manšafty z velkých klubů a rozhodčí zpravidla nadržovali jim. Báli se jejich trenérů. My jsme tam byli za outsidery. Nechci říci, že jim nadržovali kvůli úplatkům, ale spíš pro to, že to byla Sparta nebo Slávie. V žácích až po dorost jsem za svou éru nezažil, že by někdo přišel za rozhodčím a dal mu 10 tisíc, aby jeho tým vyhrál. Spíš se někdo s někým zná, trenér s rozhodčím, tak se s ním domluví, aby mu pomohl a koupí mu svačinu. Ale v mužích i na okresním přeboru úplatky jsou a to trvá pořád. Když se na úrovni okresního přeboru platí úplatky, tak je to ostuda a je to hrozné. Bohužel to tak ale je. Proč by mělo být v obecním zájmu vybudovat zde nové hřiště? Někdo mi občas říká: Ty jenom chceš ten fotbal. Ale není to jen o fotbale. Mohou se tam sejít všichni lidé, vedle lze udělat dětské hřiště, maminky tam přijdou s dětmi, jejich muži tam budou hrát. Starší lidi tam mohou přijít a dát si pivo, klobásu. Hrál jsem fotbal i na vesnicích a často je to ta největší místní kultura. Samozřejmě kultura svého druhu. Ale může tam kdokoliv, a i v obci se lidé více poznají. Dneska trénuji děti z obou částí Chýně té staré i nové. Rodiče se často poznají právě při fotbale na hřišti. Myslím, že hřiště by dalo zdejší lidi více dohromady. Jak by se financoval provoz poté, co by hřiště vzniklo? Vesnický klub v zásadě funguje tak, že lidé platí příspěvky, občas se najde sponzor, prodává se občerstvení, občas se udělá zábava, na které nebude vydělávat Jaroslav Kuchař, ale FC Chýně a do kasy něco spadne. Lze pořádat koncerty, letní kino. Pak také lidé, kteří tam budou hrát fotbal a rodiče, kteří tam budou dávat své děti, budou platit příspěvky. Dnes i za každý kroužek se platí peníze. Z toho pak klub žije. Nicméně trenéři, předseda ti všichni to budou muset dělat zadarmo. Jinak to nemá smysl. Na vesnici a na základní úrovni nelze čekat, že z toho ještě něco bude. Naopak shánět peníze. Je jasné, že třeba na kupování hráčů-mužů nebudou peníze. Je proto potřeba se věnovat mládeži od malička a vychovávat ty, kteří budou hrát už od žáků a jednou budou hrát za muže. Taková je vize pravého vesnického klubu. Jde proti tomu bojovat? Nebo se tomu vyhnout? Jde to, když vám o nic nejde a nevadí vám, že hrajete tu poslední soutěž, kde nelze nikam spadnout to je ta úroveň, kde budeme začínat i my. Pak se může stát akorát to, že vás někde při zápasu zaříznou, vy se tam pohádáte, dostanete tři červené, protože ty lidi neuchráníte, aby se nevytočili, když je někdo zařezává. Ale to je to jediné že v tom nepojedete sám. Ale jak budete už někde hrát o postup a budete se s někým o postup bít a ten druhý platí, tak je to průšvih. Proto je vždy lepší hrát okresní přebor, ale o žádný postup nebo sestup. Ale i na této úrovni se bohužel zápasy platí. A rozhodčí berou. Tak to je. Rozhovor připravil Štěpán Plaček 27

8 CHÝŇSKÝ MASOPUST V sobotu 18. února šel Chýní masopustní průvod, který po páté pořádal OS ARBOR Chýně. V čele stál Pan Pronobus, za ním kominíci, bílá paní, slaměný, vodníci, jeptiška, ženich s nevěstou, jelen, medvěd a kobyla. Masek bylo nepočítaně, jídla a pití také. Každý dostal zpěvníček s písněmi a říkadly a mohl se připojit k muzikantům, říká Věra Kovářová alias Pronobus, hlavní organizátorka průvodu. Početný sbor pak zpíval Masopust držíme, Stará bába jede a Paní mámo, smažte šišky a deklamoval říkadla. Po obžalobě a popravě kobyly byly vyhlášeny nejlepší masky. Absolutním vítězem se stala maska medvěda. dodává Kovářová. Večer si masky zaplesaly na masopustní zábavě v Bowling baru a pochutnaly si na zabijačce. OS ARBOR děkuje všem, kteří pomohli. Petr Kovář Od návsi v Chýni muzika hrála o sto šest Škarohlída bylo hledat marně, na náves vyšel každý rád Opičáka bylo vidět ve vsi Tu hovoří smrtka k dětem Toho dne sešly se divné postavy Výstava CHÝŇSKÉ MASOPUSTY Na obecním úřadě si můžete prohlédnout výstavu fotografií CHÝŇSKÉ MASOPUSTY Masopustní dění za posledních pět let, masky, původní zpěvníky a další zajímavosti zachytil svým fotoaparátem Rudolf Musil. Vernisáž fotografií proběhla 29. března a vystoupil na ní sbor Chláchol a dětí z naší základní a mateřské školy. Výstavu pořádá OS Arbor. (vk) Masopustní rej na první štaci u Cvrčků. Snímky R. Musil 18

9 Preventivní projekt na naší škole Ten, kdo je ochoten podat ruku druhým, může obstát při největších výzvách. Nelson Mandela S velkou radostí, zvědavostí a vstřícným přístupem děti ve škole přivítaly vzácnou návštěvu. V rámci preventivního projektu Nevidící mezi vidícími nás přišel navštívit pan Petr Motyčák se svým labradorem Mikym. Žáci i paní učitelky měli tak možnost popovídat si s nevidomým člověkem. Vyzkoušeli si spoustu pomůcek a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o životě, který jim není tak docela blízký. Kdo si troufl, ten mohl absolvovat kus cesty se zavázanýma očima a slepeckou holí nebo poznat hmatem různé mince, napsat kus dopisu Braillovým písmem anebo využít přístroj k rozpoznání barev oblečení. Děti a paní učitelky měly možnost vžít se do člověka, který nevidí, nemůže navázat oční kontakt, ale přesto potřebuje být přijímán a respektován. Vědí, že na přechodu pro chodce nemůžou bez oslovení jen tak přepadnout nevidomého, který čeká na semaforu, aby mu pomohli. Nevidomý buď pomoci chce, anebo ne, ale rozhodne o tom sám. Nedělá se to stejně tak, jako mluvit neslyšícímu za zády nebo nepozdravit, když vstoupíte do místnosti plné lidí. Každý člověk je jiný a platí to ve světě nevidících stejně tak, jako ve světě vidících. Shledáváme setkání s panem Motyčákem za velmi přínosné, neboť učíme děti nezavírat oči před pomocí a respektem k druhému člověku. Carl G. Jung kdysi řekl, že mnozí přihlížejí tím, že svůj pohled odvrátí. My děti učíme jednat a dívat se zpříma! Snímek archiv ZŠ Chýně S tím souvisí i další plánovaný preventivní celoroční projekt My jsme tady!, kde se žáci a žákyně představí se svou dramatickou a hudební činností i mimo školu, v zařízeních pro seniory. Zpestří se tak všední den nejen seniorům, ale i dětem, které svůj talent a dovednosti rády představí i mimo školní představení. Samy děti poukazují na to, že se senioři nemají odsouvat na okraj společnosti, že stále patří mezi nás. Při povídání projevily lítost nad tím, že senioři zůstávají v domovech sami bez svých rodin. Ze své podstaty jsou děti nastavené pomáhat, poznávat a předvádět se. Společenský obraz seniorů o dětech a dětí o seniorech tak možná nabude nové dimenze. Stále aktuální je téma vzájemného respektu, pokory před životní moudrostí a předsudcích o vychování. Pojďme společně prolomit ledy. My jsme tady! Bc. Kristýna Jamrichová, vychovatelka ZŠ Zážitek z koncertu školáků Snímek archiv ZŠ Chýně Byli jsme s manželem pozváni na koncert, trochu neobvyklý, a sice tím, že účinkujícími byly děti. Přijeli jsme ke škole, pod dohledem služby jsme si obuli na boty návleky, vešli jsme do třídy. Byla již plná maminek, tatínků, babiček a dědečků, také sourozenců velkých i úplně malinkých. Usadili jsme se na posledních volných místech a za chvíli celé shromáždění paní ředitelka Lenka Jaku- 29 bová přivítala a seznámila se zájmovou výukou hry na hudební nástroje. Dlouholetou tradici má hra na flétnu, na kterou i ve školce hraje s dětmi paní učitelka Jitka Bělková, na klavír vyučuje paní ředitelka a na kytaru maminka paní Košanová, středoškolská učitelka hudební výchovy. Z návštěv školy vím, že dopoledne i odpoledne se budovou ozývá zpěv a hra na rozmanité hudební nástroje jako drumbeny, bicí nástroje, elektrofonické varhany, klavír, flétny, kterých je ve škole skutečně hodně, včetně Orfovy školy. Dětem jsou volně přístupné a nejsou poškozovány! Koncert započal, nastoupili prvňáci s hrou na flétnu a klavír. Hráli s chutí lidové písničky. Potom nastupovaly děti s kytarami, spíše se objevily kytary a za nimi vykukovaly jen hlavičky. Předvedly, co se za půl roku naučily. Druháci už toho zvládali více, a tak jsme slyšeli stále náročnější skladbičky a lidové písně, to si již diváci pobrukovali a tiše prozpěvovali. Třeťáci a po nich čtvrťáci hráli i na přání. Vystoupili i bývalí žáci. Na akordeon Kryštof Jelínek a Lucka Dvořáková zakončila hrou na klavír celý koncert. Rozcházeli jsme se plní hezkých dojmů. Jelena Janovská

10 Keltská polozemnice v Chýni Chýně leží v oblasti spraší a písků, částečně v některých místech vystupuje téměř až na povrch zhutněná, tužší, drolivá opuka. Při stavbě rodinného domu na jihovýchodním okraji Chýně, při hloubení základové jámy, bylo ale objeveno cosi jiného, neobvyklého. V úrovni asi 80 cm pod dnešním terénem byla materie hlíny jinak zbarvená, výrazně tmavší, zhutněná, tužší, pevná. Chýňský objekt jsem v reálné podobě neviděl, mohu se tedy jen pokusit interpretovat nálezovou situaci dle fotografií a věřit ve shovívavost archeologa P. Nového z Archeologického oddělení Středočeského muzea v Roztokách, který prováděl záchranný archeologický průzkum. ZKOUMÁNÍ A DOMNĚNKY Ve zprávě z ledna 2012 píše: Jedná se o zbytek polozemnice z mladší doby železné laténské, nejspíše ze století př.n.l. Polozemnice je menších rozměrů, což odpovídá určenému stáří, zahloubení dosahovalo asi cm. Zjištěné rozměry 2 x cca 3 m odpovídají spíše neobytné stavbě, nalezený inventář však nedovoluje bližší určení funkce. Na fotografiích můžeme zřetelně vidět zpevněný obdélník půdorysu chýše a na záběrech po odstranění sypkých částí a jemnějším odkrytí těch pevných i několik charakteristických útvarů ve formě prohlubní. Na severní straně je zřetelná mělká prohlubeň (hluboká cca cm) nepravidelného kruhovitého tvaru o průměru odhaduji asi 60 cm. Co je zajímavé v jejím středu je otvor, který pravděpodobně byl vytvořen kůlem, zaraženým do země. Dá se předpokládat, že tento kůl nesouvisel konstrukčně s chýší, byl spíše součástí instalace nějakého vnitřního mobiliáře, pravděpodobně nástroje pro řemeslnou výrobu, která zde byla provozována. Pak je tu menší jamka téměř přesně kruhového tvaru, zhruba uprostřed půdorysu, blíže k východnímu okraji, průměru cca 30 cm. V její blízkosti, opět v jedné fázi odkryvu, jsou zřejmé další otvory důlky v podlaze. Jejich lokace je také kruhová (6 otvorů), dvakrát po dvou otvorech je ve větší distanci. Čemu sloužily tyto otvory, jak vznikly? Na druhou otázku odpovědět lze vznikly zaražením zašpičatělých kůlů do země. Byla-li střední větší prohlubeň ohništěm proč jsou pravidelně do kruhu kolem ní, jak s ním souvisejí? Archeolog P. Nový později svoje závěry ještě doplnil a moje domněnky poněkud jemně řečeno usměrnil: Největší tmavý ovál je pozůstatkem mělké jámy, kde pravděpodobně bylo nějaké snad mobilní otopné zařízení, protože jeho okraje v úrovni podlahy byly propálené. Ostatní jamky jsou pozůstatkem nějakého vnitřního zařízení, na profilech několika z nich je vidět, že to byly zašpičatělé kůly. Obdélníková sonda je vybraná část recentního (soudobého pozn. P.K.) výkopu, který polozemnici porušil. V její stěně je polovina kůlové jámy, do které byl zapuštěn kůl, nesoucí střechu v kratší stěně chaty (můj závěr, že menší otvor vně výkopu patřil noze nějakého interiérového zařízení, je v tedy tomto případě mylný je vlastně již venku mimo chýši pozn. P.K.). Z výplně chaty pochází mimo keramiky rozdrobené keramické závaží, zatím bez konkrétní podoby a tedy i funkce. Přes toto konstatování není vyloučené, že chýše mohla být tkalcovskou dílnou právě pro nález rozdrobeného keramického závaží. INCIPIT (DÍLNA NEBO BYDLO?) Zde můj rozum končí. Asi se nikdy nedozvíme, jestli chýše byla tkalcovskou dílnou, sušárnou kůží nebo keltským obývacím pokojíčkem. Jisté je, že uvnitř byla jakási dřevěná konstrukce, nějaký nábytek řekli bychom dnes, nebo zařízení, jehož podobu již nezjistíme. Chata pravděpodobně nebyla o samotě v oblasti Chýně tedy mohla být řemeslná osada lokálního významu, pravděpodobně i místo obchodu a směňování zboží, s útočištným zázemím na zbraslavské Závisti. Je zřejmé, že ono osídlení bylo dislokováno do ďolíku přibližně v místech dnešní staré Chýně, ne na západní návrší, kam se výstavba rozšířila dnes. Tam to i tehdy pořádně fučelo. Budeme-li mít štěstí, dočkáme se možná v budoucnu dalšího podobného průkazu keltské přítomnosti na území dnešní Chýně. Petr Kovář Snímky Štěpán Netrefa 1 10

11 Biokoridor Pod Duškánem Biokoridor je krajinná složka, která propojuje biocentra a tím umožňuje migraci organismům. Nejedná se tedy o park a veškeré zásahy a úpravy tohoto území by to měly respektovat. Historie v číslech: Rok 2009 srpen byly vytyčeny pozemky biokoridoru o rozloze 3,5 ha, které jsou ve vlastnictví obce listopad byl vypracován projekt na ozelenění prosinec projekt byl schválen OŽP Černošice listopad vysazeno 126 stromů (Dětská alej 48, souběžné stromořadí 19, Berger Beton s.r.o. 58, babyka 1) Rok 2011 bylo vysazeno dalších deset stromů do Dětské aleje a do souběžného stromořadí byl nasypán nájezd směrem k Bašta beach mělo být vysazeno 156 stromů firmou Enit Invest s. r. o. jako náhradní výsadba za stromy poražené u MŠ (odloženo na jaro 2012 ) Rok 2010 leden projekt schválilo zastupitelstvo obce Chýně únor projekt schválila rada města Hostivice duben vysadilo se 4000 vrbových řízků, které olemovaly severní hranici biokoridoru V tomto roce chystáme kromě zpevnění pěšiny, po kterém volalo již hodně lidí, také další výsadbu stromů. Bližší informace získáte na telefonu nebo na u Ondřej Jelínek Hospodaření obce podle ministerstva financí Občané Chýně se mohou podívat, jak ministerstvo financí hodnotí hospodaření obce. Ministerstvo totiž zveřejnilo internetovou službu, která monitoruje a hodnotí hospodaření obcí v České republice. Hodnocení se ale vztahuje k datu 31. prosince 2010, tedy pozor není zcela aktuální. Ve srovnání se čtyřmi okolními obcemi (viz tabulka) Chýně vychází jako jediná, která se ocitla v rizikovém pásmu ve schopnosti splácet své závazky a která má nejblíže k riziku ohledně zadlužení. Monitoring sleduje dva základní ukazatele prvním je zadlužení ve vztahu k celkovému majetku obce. Druhý ukazatel stanovuje poměr, kterým je obec schopná krýt své krátkodobé závazky (tzv. celková likvidita). U poměru zadlužení považuje ministerstvo za rizikové, jestliže ukazatel je ve výši minimálně 25 procent. Obec Chýně má poměr zadlužení ve výši procent tedy mimo rizikové pásmo. Horší už je to u schopnosti Chýně krýt své krátkodobé závazky. Zde se za rizikovou hodnotu považuje hodnota menší než 1, přičemž Chýně má v ministerském hodnocení hodnotu 0,24 tedy je v rizikovém pásmu. Ministerstvo nicméně v obecné rovině dodává: Musíme si uvědomit, že překročení těchto ukazatelů ne vždy znamená špatné hospodaření obce. Např. pokud si obec na konci roku vezme úvěr na předfinancování dotace, krátce se tím dostane do rizikového pásma. V dalším roce však dotací úvěr bez problému splatí. Proto je nutné posuzovat hospodaření každé obce individuálně. Přístup k aplikaci je možný zde: (šp) JAK HOSPODAŘÍ CHÝNĚ A PŘESPOLNÍ OBEC zadlužení v poměru k majetku obce hodnocení schopnost splácet ** hodnocení (v %)* Chýně 19,89 mimo riziko 0,24 riziko Hostivice 1,96 mimo riziko 2,78 mimo riziko Úhonice 1,5 mimo riziko 13,96 mimo riziko Chrášťany 0,44 mimo riziko 45,97 mimo riziko Jeneč 1,73 mimo riziko 6,08 mimo riziko *za rizikové je považováno zadlužení od 25 procent **za rizikové je považováno, je-li hodnota nižší než Hodnocení k Zdroj MF ČR

12 Nová pěšinka Vážení účastníci projektu dětská alej i ostatní obyvatelé Chýně. Jsem také jedním z rodičů, kteří pro svého syna vysadili strom v nové dětské aleji v biokoridoru Pod Duškánem. Vloni v létě jsme se chtěli na náš stromek zajít podívat, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. Okolí stromků bylo zarostlé metrovým bodláčím a dostat se k tomu našemu vyžadovalo velké úsilí. Syn z toho neměl žádný zážitek a veškerá radost byla zkažena. Napadlo mě, že by bylo dobré vybudovat dětskou alejí nějakou zpevněnou pěšinku, aby bylo možné se do aleje vypravit na procházku i s malými dětmi nebo s kočárkem. Oslovil jsem s touto myšlenkou Ondřeje Jelínka a následně i pana starostu. Záměr u nich našel pochopení, a tak nyní probíhá příprava výstavby pěšinky, která by vedla dětskou alejí od rybníku Bašta až ke Strahovskému rybníku. Předpokládá se zhruba kilometr dlouhá, metr široká pěšinka zpevněná štěrkem a recyklátem tak, aby po ní bez problémů projela maminka s kočárkem nebo třeba cyklista. Bohužel, jako vše, i výstavba pěšinky si vyžádá určité finanční náklady. Obecní úřad proto oslovil stavební firmy z Chýně a okolí s žádostí o poskytnutí materiálu a mechanizace na výstavbu pěšinky, případně o poskytnutí finančního daru. Z prvních ohlasů se zdá, že se tato žádost setkala s pochopením a že se snad podaří část materiálu i mechanizace zajistit. Bez Vás se ale tento projekt přesto neobejde, a já bych Vás jménem obce rád touto formou poprosil o pomoc. První možností, jak pomoci, je přispět na pokrytí nákladů se stavbou. Tedy přispět finančním darem na nákup materiálu a zapůjčení nutné mechanizace. Finanční příspěvky můžete odevzdávat na obecním úřadě, kde Vám vydají příjmový doklad jako potvrzení o příspěvku, nebo je poukázat na obecní účet číslo /0100 s variabilním symbolem 740. Další, neméně důležitou, možností jak pomoci je přiložit ruku k dílu a zúčastnit se plánované květnové brigády, při které bude provedena finální úprava pěšiny. Bližší informace o brigádě budou během dubna zveřejněny na chýňském diskusním fóru (http://forum-chyne.cz/) a na webových stránkách obce. Tam také během dubna najdete další informace o projektu výstavby pěšinky dětskou alejí. Doufám, že se nám společnými silami podaří tuto akci dovést do zdárného konce, a že se už za několik týdnů budeme potkávat na nové, upravené vycházkové trase. David Pelnář Odešla jsem ze ZŠ Chýně Po 13 letech se mi neodcházelo lehko. Děti z mé současné třídy mi přirostly k srdci. Měla jsem je ráda a bezvadně se mi s nimi pracovalo. Myslím, že to bylo oboustranné, neboť žáci i jejich rodiče to dali při loučení jasně najevo. Ještě jednou chci všem poděkovat a zároveň se omlouvám, že jsem byla nucena odejít během školního roku. Protože jsem na škole působila tolik let, cítila jsem potřebu ještě něco říci... Do ZŠ Chýně jsem nastoupila v roce Školička rodinného typu se mi moc líbila. Bylo zde celkem asi dvacet dětí, a ačkoliv byly ročníky spojené, práce mě bavila. Kolektiv byl také dobrý. Rozuměly jsme si, vyšly jsme si vstříc. Jenže tenkrát jsme byly jen čtyři: pí ředitelka, pí uč. Burgrová, která vyučovala angličtinu a počítačový kroužek a pí vychovatelka Vaňková. Dovolím si říci, že za mého působení zde byla nejlepší vychovatelkou, která s dětmi opravdu pracovala. Pak ale odešla na mateřskou dovolenou a ve škole to začalo skřípat. PRVNÍ STŘETY Vychovatelky se střídaly, a když nastoupila dcera pí ředitelky (pí Krnáčová), začaly první problémy. Rázem se vytratila tvůrčí práce a v družině se nedělalo téměř nic. Tehdy poprvé došlo ke střetu mezi mnou a pí ředitelkou, protože jsem na to upozornila. ZTRÁTA PENĚZ K zásadnímu zlomu došlo před čtyřmi lety, když se ve 112 škole ztratilo cca Kč z fondu kulturních a sportovních potřeb, který jsem tenkrát měla na starosti. Ve stejné době se ztrácely peníze i ve školce. Zřejmě jen náhodou to bylo vždy, když se tam pohybovala pí Krnáčová. Pí. ředitelka odmítla volat policii. Situaci vyřešila tím, že zaměstnancům rozdala mimořádné odměny, které jsme pak musely přinést v hotovosti zpět. Částky rozpočítala mezi pracovnice ZŠ. Netýkalo se to však jí samotné ani její dcery. Celá záležitost nebyla nikdy vyšetřena. Problém byl smeten ze stolu. ŠOK Další konflikt na sebe nedal dlouho čekat, když jsem odmítla dále spravovat tento fond. Současně mi bylo sníženo osobní ohodnocení, ačkoliv jsem za tuto práci do té doby žádné finance nepobírala. Z této porady nesměl být pořízen zápis. SLUNÍČKO ZAPADLO Před dvěma lety odešla ze školy pí uč. Burgrová, která psychicky obtížně zvládala útoky na svou osobu. Její práci na zdejší škole musím vyzdvihnout. Podílela se na tvorbě školních webových stránek a díky ní se děti naučily na počítačovém kroužku více, než na jiných školách na druhém stupni. Její výuka angličtiny byla na vysoké úrovni. Průběžně se vzdělávala, sama si vytvářela pomůcky. Děti jí říkaly Sluníčko, protože tak na ně svým úsměvem působila. Poslední rok se však úsměv vytrácel. Odolávat neustálým tlakům bylo náročné.

13 CHAOS Škola a školka se začaly rozrůstat. Dětí přibývalo, přicházeli a odcházeli noví zaměstnanci. Ve škole zavládl chaos. Malá informovanost rodičů i zaměstnanců komplikovala život všem. Pokud jsme se některé ozvaly, byly jsme naopak napadeny, že tomu tak není, že jsme cosi přeslechly atd. Tak tomu bylo a je stále. STÍŽNOSTI RODIČŮ, PETICE Před dvěma lety měly dvě maminky výtky k mé práci. Pí. ředitelka je přesvědčila, aby sepsaly písemnou stížnost. Následně mi pí ředitelka sdělila, že buď půjdu do družiny jako vychovatelka, nebo ať odejdu. Když se to dozvěděli rodiče mých žáků, sepsali na mou podporu petici, kterou podepsala i řada rodičů mých bývalých žáků. Byla svolána schůzka, kde pí ředitelka vše popřela a mluvila jen o mé kvalifikaci. Následně jsem však byla mezi čtyřma očima napadena, že jsem tuto petici zorganizovala já. Její nařčení jsem odmítla. Tlaky vůči mé osobě však narůstaly. 5. ROČNÍK Už loni se diskutovalo o zachování 5. ročníku. Jednalo se o 6 dětí z mé třídy. Ačkoliv jsem nabízela různé alternativy, jak situaci řešit, vše bylo zamítnuto z kapacitních důvodů. Děti musely odejít, já zůstala. Letos nastal obdobný problém, ale tentokrát se jedná o 15 dětí (včetně vnučky pí ředitelky) a rázem se vše dělá proto, aby se pátý ročník na škole udržel. V září 2011 se navýšila kapacita naší školy a dokonce se plánují stavební úpravy suterénu MŠ. Nejsem proti 5. ročníku, ale je to nespravedlivé vůči dětem i rodičům z loňského roku. Jenže loni se jednalo o tzv. nepohodlné rodiče, a ti museli z kola ven. RODINNÉ VAZBY Opakovaně se objevovaly informace o nedostatečné kvalifikaci pí Krnáčové (bez pedagogického vzdělání) a spekulace, které ji spojují s údajným užíváním omamných látek a alkoholu. Když se v minulosti ozvali někteří rodiče a kritizovali tyto rodinné vazby ve škole, pí ředitelka veřejně prohlásila, že jedna z nich odejde. Stále se ale nic nezměnilo Bohužel to začaly odnášet děti rodičů, kteří se ozývali více. Není divu, že někteří rodiče rezignovali a kvůli dětem raději mlčí. KDO CHCE PSA BÍTI, HŮL SI VŽDY NAJDE! Napětí ve škole sílilo. Negativní pracovní atmosféra znepříjemňovala vlastní práci s dětmi. Přišly další konflikty. V červnu loňského roku jsem dostala 1. napomenutí, v listopadu následovalo další. Na třetí napomenutí jsem čekat nechtěla, a tak jsem po 13 letech ukončila pracovní poměr v ZŠ Chýně sama z důvodu útlaku na pracovišti. ŠANCE NA ZMĚNU Po mém odchodu jsem se dozvěděla, že zřizovatel vypsal výběrové řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Chýně. Zdejší malotřídka má dlouhou tradici a měla vždy dobré jméno. Současný stav jí však nesvědčí. Ostatně občané Chýně patrně dobře vědí, že ve zdejší škole není vše v pořádku. Jak jinak si vysvětlit, že v době, kdy má obec přes obyvatel se do 1. třídy přihlásilo cca 12 dětí? Myslím, že je na čase ledacos změnit. Loučím se tímto se všemi žáky, které jsem zde učila, ale i s jejich rodiči, s kterými se mi dobře spolupracovalo. Na shledanou Miroslava Rosolová Reakce ředitelky školy a školky Jako ředitelka ZŠ a MŠ Chýně cítím povinnost reagovat na tento agresivní článek. Paní Miroslava Rosolová zde uvádí mnoho informací ze svého subjektivního pohledu. Nechci zde rozebírat interní problémy, které by měly zůstávat v profesionálním pracovním prostředí, aby měly co nejmenší dopad na děti. Paní Rosolová bohužel často nepřijímala rady, ani slovní napomenutí za porušování pracovní kázně a hrubé chování k dětem, což logicky vyvrcholilo kázeňskými opatřeními. Ano, paní Rosolová od vedení školy obdržela 2 napomenutí. První napomenutí bylo uděleno za fyzické napadení žáka, na které upozornil člen pedagogického sboru, který tomu byl přítomen. Druhé napomenutí bylo uděleno za nedodržení pracovní kázně. Vzhledem k zaměření školy jako škola činnostní a nutnosti dodržovat školní vzdělávací program byly vedením školy vybrány učebnice, které tato kritéria splňují. Vedení školy bylo pedagogy upozorněno, že paní Rosolová tyto dokumenty nepoužívá a vyučuje podle učebnic dle vlastního výběru, které všechna kritéria nesplňují. I přes jasný pokyn začít učebnice používat, tomu nebylo vyhověno. Přitom nechala rodiče nepoužívané pracovní sešity zaplatit. Mimo to, paní učitelka neodevzdala tematické plány ani po několika upozorněních. Vedení školy to považovalo za hrubé porušení pracovní kázně. Z vyjádření nadřízených kontrolních orgánů, z rozborů psycholožky PhDr. Zdeny Kašparové, která pravidelně dochází pracovat se žáky, vychází Základní škola v Chýni, jejíž nedílnou součástí je školní družina, jako škola, která je hodnocena vysokou úrovní výchovně vzdělávací práce. Po dobu třinácti let, o níž se hovoří v dopise, převážná většina učitelek i vychovatelek se řídila zásadami výchovy a vzděláváni přijímat žáky jako spolutvůrce procesu, rozvíjet jejich tvořivost, vlohy a nadání v těsné spolupráci s rodiči. Nerozumím paní Rosolové, proč uráží a podceňuje práci pedagogického sboru. Sama tomuto současnému trendu výuky a jejich následnému hodnocení výrazně nenapomohla. Všechny ostatní informace uvedené v článku jsou pouze pohledem paní Rosolové, plné nepřesností, smyšlenek a nepravd o práci školy a školní družiny a mém jednání. Nejsou podložené a naplňují skutkovou podstatu o pomluvě, proto podávám trestní oznámení na paní Miroslavu Rosolovou. Mgr. Lenka Jakubová, ředitelka ZŠ a MŠ Chýně 13

14 VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, PSČ: , IČ: , Tel: , Fax: , Web: ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hostivice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Josef Novotný, místostarosta obce Chýně určený zastupitelstvem obce Chýně k zastupování starosty obce Chýně dle ustanovení 104 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, ve spojení s ustanovení čl. II bodu 5. písm. a) z. č. 472/2011 Sb., a ve spojení s ustanovením 3 Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkursních komisích, v aktuálním znění, vyhlašuje konkursní řízení na pozici ŘEDITELE/ŘEDITELKY příspěvkové organizace zřízené obcí Chýně Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ, adresa: Za školou 55, Chýně, PSČ: , IČ: , resortní identifikátor (RED_IZO): POŽADAVKY NA UCHAZEČE O POZICI ŘEDITELE/ŘEDITELKY: Odborná kvalifikace dle ustanovení 8 z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v aktuálním znění, (z. č. 563/2004 Sb.). Praxe v trvání nejméně čtyř (4) let, spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (ustanovení 5 odst. 1 písm. b) z. č. 563/2004 Sb.), prokazovaná písemným potvrzením dotčených zaměstnavatelů uchazeče, a není-li to možné, Čestným prohlášením uchazeče s uvedením a doložením důvodu nemožnosti získání těchto potvrzení. Organizační a řídící schopnosti hospodárně vést školu a školská zařízení, a komunikační schopnost péče o děti a vzdělávání žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných. Znalost problematiky organizace a řízení škol a školských zařízení, a péče a vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných. Znalost českého jazyka, prokazovaná dokladem ve smyslu ustanovení 4 odst. 2, 4 písm. b), 5 z. č. 563/2004 Sb. Zdravotní způsobilost pro pracovní pozici ředitele/ředitelky Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, kontaktní spojení (číslo telefonu, ová adresa), úředně ověřený podpis uchazeče. Strukturovaný životopis ve formátu Europass-životopis (E-CV) v českém jazyce, podepsaný uchazečem. (Viz ) Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ v rozsahu pěti (5) až šesti (6) stran strojopisu, podepsaná uchazečem. Doklad o absolvování studia pro ředitele škol v oblasti řízení školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dle ustanovení 5 odst. 2 ve spojení s ustanovením 24 odst. 4 písm. a) z. č. 563/2004 Sb.) anebo doklad o absolvování vysokoškolského vzdělání v akreditovaném studijním programu školský management, nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství (dle ustanovení 5 odst. 3 z. č. 563/2004 Sb.) anebo písemné Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nejpozději do dvou (2) let ode dne, kdy uchazeč začne vykonávat 14 vést Základní školu a Mateřskou školu Chýně, okres Praha západ, složenou ze dvou (2) škol a tří (3) školských zařízení, prokazovaná lékařským posudkem dle ustanovení 41 písm. d), 42 a násl. z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v aktuálním znění, ne starším než tři (3) měsíce. Občanská a morální bezúhonnost, prokazovaná výpisem z rejstříku trestů uchazeče, ne starším než tři (3) měsíce, a Čestným prohlášením uchazeče dle ustanovení 4 odst. 3 z. č. 451/1991 Sb., o stanovení některých dalších předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČSR, s úředně ověřeným podpisem uchazeče a Osvědčením ministerstva vnitra ČR, popř. ČSFR dle ustanovení 4 odst. 1 z. č. 451/1991 Sb., o stanovení některých dalších předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČSR, (netýká se uchazečů narozených po ). Plná způsobilost k právním úkonům, prokazovaná Čestným prohlášením uchazeče, ne starším než tři (3) měsíce. Požadované listiny je nutné předložit v úředně ověřených kopiích, popř. v originálech, v příloze přihlášky uchazeče. Požadované znalosti mohou být prokazovány u konkursní komise zřizovatele znalostním testem ve smyslu Vyhlášky č. 54/2005 Sb., v aktuálním znění. NÁLEŽITOSTI A PŘÍLOHY PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY UCHAZEČE pracovní pozici ředitele/ředitelky, některý z těchto dokladů zřizovateli předloží. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Listiny dokládající splnění požadavků zřizovatele na uchazeče pod bodem A. Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky: Přihláška bez požadovaných náležitostí a příloh může být konkursní komisí zřizovatele anebo zřizovatelem považována za neúplnou a být vyřazena z konkursního řízení. Přihlášky s požadovanými náležitostmi a přílohami doklady zasílejte doporučeně poštou nebo doručte osobně do 27. dubna 2012 do 12 hodin na adresu: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, Hostivice. Na obálku uveďte slovy: Konkurs neotvírat. Josef Novotný, místostarosta určený zastupitelstvem obce Chýně k zastupování starosty obce Chýně

15 Máme dobrého obecního lídra? aneb nad přístavbou mateřské školy a zasedáními zastupitelstva Vezmu-li vše od začátku, tak na předposledním zastupitelstvu ( ), mohl chýňský občan svými smysly vnímat projevy nespokojenosti, zejména stran přítomné veřejnosti, s vývojem ohledně plánované dotace na rozšíření kapacity přístavby naší mateřské školky (o 25 dětí). Zjednoduším-li pro účely tohoto zpravodaje, tak předmětem nespokojenosti byl a zůstává postup pana starosty ohledně administrace této dotace, jakož i jeho následný postoj k nastalé chybě, kdy podstata meritorního pochybení pana starosty spočívá, dle názorové většiny, v nereagování obce na výzvu vyřizujícího úřadu na doplnění (Regionální rada regionu soudružnosti Střední Čechy ROP) a tedy zamítnutí dotační žádosti s odkazem na toto nereagování stran obce; viz také zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne veřejně dostupných na int. stránkách obce. Úvodem zdůrazňuji, že se k této chybě vyjadřuji s odstupem doby a konečně, až když jsem obdržel (veškeré?) písemné podklady, které jsem si na konci jednání cit. zastupitelstva od obecního úřadu vyžádal. Z uvedených listinných podkladů plyne jasný závěr každému, že pan starosta pochybil v tom, že na žádost o doplnění podané dotace nereagoval a z tohoto důvodu došlo vyřazení podané žádosti. Než budu psát dále, tak bych rovněž rád zdůraznil, že oceňuji následný postoj pana starosty v podobě veřejného přiznání se k této chybě a podání své omluvy za toto. Na to je potřeba čestnost člověka. Nicméně já říkám to nestačí. Sám za sebe jsem nechal panu starostovi prostor do následujícího zastupitelstva ( ), aby nalezl další, nebo chce-li vážený čtenář, opravné řešení ohledně mateřské školky (její přístavby, resp. zvýšení kapacity). Nedočkal jsem se já a z mého pohledu ani občané obce. Tedy s výjimkou dalšího, z celé řady, jednání zastupitelstva, které nemá ničeho společného s řízeným průběhem jednání, ale k tomu až v druhé části tohoto příspěvku. Vrátíme-li se k dotaci mateřské školky, tak já nemám panu starostovi za zlé jeho chybu v podobě opomenutého doplnění podané žádosti, nýbrž chybu z mého pohledu podstatně závažnější a to jednoduše řečeno nezvládnutí zúřadování dotace po stránce čistě dozorové, tedy té, která se od něho, jako osoby řídící obecní úřad, očekává. Zkrátím-li své myšlenky, tak je chybou pana starosty, že si v rámci smlouvy, na jejímž základě došlo ke zpracování žádosti o dotaci zřejmě se dokonce jednalo o ústní smlouvu (namísto písemné smlouvy jsem totiž od obecního úřadu obdržel jen písemnou objednávku č. 6/2011 ze dne , jež na právech a povinnostech smluvních stran nic nespecifikuje) nedohodl o odpovědnosti zhotovitele za chybné zpracování (včetně ujednání o tom, s kým a na čí nebezpečí má být po podání žádosti komunikováno). A konečně je selháním pana starosty právě i to, že před podáním žádosti dovolil, aby on byl tou osobou, která je v žádosti označena za kontaktní (a pověřenou) pro postup při vyřizování podané žádosti ROP. Je to asi stejné, jako kdyby advokát svým klientům psal žaloby anonymně a soud by tak napřímo jednal s klientem (namísto prostřednictvím zvoleného advokáta, který má odborné znalosti a je tu právě od toho, aby chránil mandantova práva). A pro zastupování obce před ROP měla obec právě zhotovitele, resp. měla mít, když mu zaplatila , Kč. Uzavírám tedy, že smlouva na zhotovení žádosti, opomeneme-li její neomluvitelnou ústní formu, byla pro obec neakceptovatelná. A v tom všem já vidím závažné pochybení pana starosty. Jako zastupitel pak musím uvést, že pan starosta se tuto chybu, ani s odstupem několika měsíců, nesnažil odstranit (nalezením jiného řešení ohledně přístavby včetně těch alternativních) anebo, není-li ponejprv uvedené možné (to pan starosta říká a z jeho dosavadního postoje to i plyne), pochybení alespoň zmírnit (zahájením jednání se zhotovitelem ohledně řešení jeho pochybení v kontextu otázky náhrady škody vzniklé obci, když prokazatelných pochybení ve zpracování bylo hned několik). Jakožto člověk, kterému se před humanitním vzděláním středoškolským studiem dostalo i základů ekonomických studií, a konečně i advokát s několika pracovníky ve svojí kanceláři pak dodávám, že pan starosta selhal i jako manažer úřadu (přiléhavě řečeno, jako starosta). A já se ptám, kolik takových dalších selhání se odehrálo a může ještě odehrát? Myslím, že na napsání tohoto článku by mi pro vlastní práci nezbyl ani čas, resp. bych si jej před (a místo) spaním nenašel, nebýt jednání posledního zastupitelstva. Z tohoto jednání, v řadě stejným způsobem od roku 2010 opakujících se (od soumraku do půlnoci), jsem se po několika desítkách minut omluvil. Důvodem mého odchodu byla opakovaná neschopnost, nikoli nepřipravenost, pana starosty vést jednání tak, aby se zastupitelům dostalo jen věcných a sumarizovaných informací potřebných pro jejich rozhodnutí. Namísto toho se každé jednání zvrhává v časově neomezený prostor pro diskusi všech, včetně veřejnosti, a návštěv různých osob z řad subjektů spolupracujících v tom či onom s obcí. Vážený čtenáři, rozuměj prosím, že nejsem pro vyloučení veřejnosti, ale jsem pro demokratickou úpravu jejího vstupování do jednání zastupitelstva. Avšak zcela proti jsem ohledně návštěv z pozvání pana starosty (závěr z jednání s těmito osobami má být pouze zastupitelům starostou předestřen), dlouhého čtení zpráv panem starostou, populistické schvalování jednání tzv. pověření starosty zastupitelstvem, které může a má činit sám (včetně právě nesení následné odpovědnosti za svá chybná rozhodnutí a jednání), neschopnost pana starosty vést prospěšnou diskusi na zastupitelstvu k závěru, předkládání zastupitelům celé různorodé škály žádostí různých osob (namísto jejich vyřízení z postu starosty a ponechání zastupitelstvu jen jejich případnou revizi k dalšímu podnětu žadatele) etc. Výsledkem všeho je pak to, že nejen že to nikoho nebaví (ač každý zastupitel 15

16 naší obce svojí funkci vykonává bez nároku na odměnu či jakoukoliv náhradu ztráty na svém příjmu), ale zejména jednání a rozhodnutí o bodech, zahrnutých za 1/2 obsahu (příp. už i jeho 1/3), jsou činěna pod tíhou blížící se půlnoci, jinak řečeno, pod tíhou snahy zastupitelů toto svoje trápení už co nejdříve ukončit. Připomeneme li si druhou stránku pohledu, tak výsledkem jest též dosavadní odchod už několika zastupitelů vyhravších volby a to zřejmě právě těch, kteří za současného způsobu zasedání zastupitelstva nemají, pro svojí vlastní práci, čas na zbytečné vysedávání, cení si svého zdraví a volí tedy být raději s rodinou. A jaké že je zde moje zakončení. Potřebujeme nového starostu. Toho ale já zatím, z řad současného zastupitelstva, nenacházím. Situace tedy tzv. patová, z níž já, dokud se veřejně někdo o post starosty nepřihlásí a nevysvětlí zastupitelům svůj obecní plán, řešení nenacházím. A tak si alespoň dovoluji udělit panu starostovi výtku (jelikož mi, resp. všem zastupitelům, dle 103 odst. 2 zákona o obcích za výkon své funkce odpovídá) a veřejně sděluji, že znovu se podílet na místní samosprávě, svojí účastí na zasedání zastupitelstva, začnu až v okamžiku, kdy z jeho strany dojde k nápravě (rozuměje se stran řízení zastupitelstev jeho osobou, jak už to bývá právní zvyklostí v českém prostředí). Pokud mám v tomto svém názorovém rozpoložení oporu i u ostatních zastupitelů, tak předpokládám jejich nedostavení se na dubnové zasedání zastupitelstva. Tomáš Rydval Odpověď starosty panu Rydvalovi Své pochybení při vyřizování dotace na přístavbu Mateřské školy v Chýni jsem plně uznal, popsal ve Zprávě starosty, komentoval na veřejném zasedání zastupitelstva. Věcné výhrady pana Rydvala k mému postupu v této věci plně uznávám, jsem si vědom své odpovědnosti za ně a jeho výtky beru za oprávněné. Pro své další kroky v podobných věcech jsem si z nich vzal potřebné ponaučení a podobné chyby se snažím neopakovat. V době zadávání této žádosti jsem byl ve funkci starosty něco přes 4 měsíce. Výstavba mateřské školy proběhla v době mezi podáním této žádosti a rozhodnutím fondu o nepřidělení dotace. To bylo umožněno tím, že v soutěži o dodavatele stavby jsme měli podmínku, aby soutěžící nabídli dodavatelský úvěr. Stavba proto od začátku měla dva možné zdroje financování a proto mohla být postavena bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci. K doplnění informací o žádostech obcí na výstavbu MŠ je důležité dodat, že z 39 podaných žádostí byla dotace přiznána pouze 4 žadatelům. Pravděpodobnost, že obec Chýně dotaci získá, byla tedy malá, nicméně, to neznamená, že Chýně nemohla být mezi úspěšnými žadateli, pokud by žádost byla doplněna o požadované informace. MŠ pro 28 dětí byla postavena v prvním roce tohoto volebního období. Stavbu MŠ měly ve svém volebním programu snad všechny zúčastněné volební strany. Další téma, které pan Rydval ve svém článku rozvíjí, je moje údajná neschopnost vést veřejné zasedání zastupitelstva. S tím musím vyjádřit důrazný nesouhlas. Přípravě každého zasedání věnuji mnoho času, spolu s paní tajemnicí dáváme zastupitelům k dispozici řadu písemných materiálů a dalších podkladů, potřebných pro jejich rozhodování. Veřejnost, naši voliči, mají právo se zúčastnit diskuze k jednotlivým projednávaným bodům. Vždy tomu tak v této obci bylo a já doufám, že i nadále bude. Cituji z 16, odst. 1, písm. c Zákona o obcích občan obce, který dosáhl 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Stejně tak nemohu souhlasit s další výhradou pana Rydvala ohledně zvaní návštěv na jednání zastupitelstva. Přesně řečeno, nejde o zvaní návštěv, ale o zvaní odborníků, žadatelů, nebo zástupců dodavatelů obce. Tito lidé jsou zváni především proto, aby mohli kvalifikovaně odpovědět na dotazy zastupitelů i veřejnosti v oblasti dané projednávanou problematikou. Já osobně dávám přednost pozvání těchto lidí na pracovní porady zastupitelů, kde je možné v užším kruhu se s problémem seznámit, diskutovat o něm a dát možnost každému zastupiteli, aby vybavený potřebnými vědomostmi, mohl lépe a rychleji rozhodovat na veřejném zasedání. K tomu, aby mohl pan Rydval tuto možnost využít, chybí jedno: jeho účast na pracovních schůzkách zastupitelů. Pan Rydval se od začátku volebního období v r. 2010, pokud vím, nezúčastnil ani jedné. Pro letošní rok mají zastupitelé k dispozici plán pracovních schůzek a veřejných zasedání. Tento plán byl projednán na veřejném zasedání. K výroku pana Rydvala, že to nikoho nebaví, je nutné si připomenout: každý zastupitel, který byl zvolen, na sebe převzal zodpovědnost tuto funkci vykonávat a k tomu patří i to, že této práci je nutné věnovat potřebný čas. Největší překvapení připravil pan Rydval v závěru svého článku. Ač právník, rozhodl se bojkotovat následující veřejné zasedání zastupitelstva a dokonce k tomu vyzývá další zastupitele. Místo komentáře připojuji citaci zákona: 83, odst.1, Zákona o obcích člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Pana Rydvala, ostatní zastupitele, ale hlavně všechny voliče chci ujistit, že jsem si plně vědom svých povinností, snažím se je plnit podle svého nejlepšího svědomí a podle svých schopností. Mrzí mě, že se Chýňský zpravodaj opět stává kolbištěm, které může občany Chýně jedině znechutit. Bohužel, nezbylo mi nic jiného než se bránit. Vím, že od nás voliči očekávají práci pro obec a ne vyřizování sporů. Pavel Fousek 16

17

18

19 KURZY ANGLIČTINA PRO DĚTI METODOU HELEN DORON RUDNÁ V březnu 2010 jsem v Rudné u Prahy začala s výukou anglického jazyka metodou Helen Doron Early English. V této době do našeho centra dochází 100 dětí na kurzy pro děti ve věku od 1 roku do 12 let. Sama ještě dojíždím do dvou školek, kde vyučuji 30 dětí. Pro mnoho lidí je nepochopitelné, proč začínat s angličtinou tak brzy, ale je to jako mateřský jazyk, děti ho slyší také od narození a nečekáme, až děti samy začnou mluvit. Sídlo máme v areálu Sport-Wellness club Zuzana v Rudné a zájemce zveme na ukázkové hodiny zdarma. Metoda Helen Doron staví na dvou stěžejních aspektech pravidelný, opakovaný poslech a pozitivní upevňování již nabytých znalostí. Základem výuky je pravidelný podvědomý poslech nahrávek v domácím prostředí. Děti k nám do centra dochází 1x týdně. Hodiny jsou vedeny výhradně v angličtině, obvykle se jedná o 75% již probrané látky, 25% tvoří nové učivo. Smyslem je, aby děti pochopily význam toho, co už důvěrně znají z poslechu a co jsou bez problémů schopny reprodukovat, čemu ovšem prozatím nerozumí. Aktivity se velice rychle střídají, stejně tak tematické okruhy, kterých je v jedné hodině vždy několik. Děti se učí všemi smysly a prostřednictvím zkušeností a zážitků, které mají z hodiny. Můžete se přihlašovat již nyní na stránkách Kristýna Pragerová 19

20 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ ev. č. MK ČR E16707, Připravil Štěpán Plaček, Gabriela Plačková. Korektury M. Hošková. Tisk: Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně IČ , periodicita minimálně 4x ročně. Číslo 1/2012 vydané 5. dubna

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 03. 2017 Změny ve

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice.

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice. Stránka 1 z 7 Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 17. 12. 2012 v klubovně FK Malšovice. Přítomni: P. Plachý, J. Krpálek, R. Urban, M. Pileček, ing. J. Petrášek,

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s.

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. I. Občanské sdružení Unie rodičů při 5. ZŠ založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících z tohoto zákona zveřejňujeme

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více