Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten"

Transkript

1 Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Soubor příspěvků projektu Vzdělávání podporuje začleňování komunit s registračním číslem CZ 0327 realizovaném v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika Das Gesamtprojekt Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten mit Registriernummer CZ 0327 wird in Rahmen des Programms der Europäischen territorialen Zusammenarbeit Österreich Tschechische Republik realisiert. Kolektiv autorů Brno srpen 2014 Autorenkollektiv Brno August 2014

2 Složení autorského kolektivu: Autoren: Mgr. Veronika Kollárová Hofrat Mag. Gerhard Antl RNDr. Josef Pitner RNDr. Eva Toušková RNDr. Jana Marková PhDr. Jiřina Kolčavová Bc. Radan Mach Mgr. Radana Stýblová Mgr. Michal Kiesel Mgr. Radoslav Klepáč Mgr. Petr Kostík

3 Publikace je výstupem v rámci projektu Vzdělávání podporuje začleňování komunit s registračním číslem CZ 0327, realizovaném v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika financovaném z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekt realizovala Krajská hospodářská komora jižní Moravy ve spolupráci s Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Gänserndorf v roce Die Publikation ist das Ergebnis des Projekts Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten mit der Registrierungsnummer CZ 0327, die im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit Österreich - Česká Republika realisiert und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert wurde. Das Projekt hat die Wirtschaftskammer von Südmähren in Zusammenarbeit mit Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Gänserndorf im Jahr 2014 verwirklicht.

4 Obsah Inhalt Azylová a integrační politika České republiky...5 Mgr. Veronika Kollárová Vzdělání podporuje integraci menšin...7 Hofrat Mag. Gerhard Antl Situace cizinců a příslušníků komunit na trhu práce v ČR...9 RNDr. Josef Pitner Změny v kvalifikační skladbě cizinců na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji...11 RNDr. Eva Toušková Celoživotní vzdělávání a jeho možnosti i pro cizince...14 RNDr. Jana Marková Vzdělávání příslušníků komunit na střední škole situace v ČR, specifické problémy...18 PhDr. Jiřina Kolčavová Živnostenské podnikání cizinců v ČR...20 Bc. Radan Mach Jednotná kontaktní místa (JKM)...22 Mgr. Radana Stýblová Podpůrné informační služby Evropské unie se zaměřením na cizince...24 Mgr. Michal Kiesel Vzdělání jako předpoklad sociální integrace...26 Mgr. Radoslav Klepáč Vzdělávání cizinců v oblasti podnikatelských aktivit...28 Mgr. Petr Kostík Asyl und Integrationspolitik in der Tschechischen Republik...31 Mgr. Veronika Kollárová Bildung unterstützt die Integration von Minderheiten...33 Hofrat Mag. Gerhard Antl Die Situation der Ausländer und Angehörigen der Minderheitenam Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik...35 RNDr. Josef Pitner Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der Ausländer auf dem Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik und in Südmähren...37 RNDr. Eva Toušková Lebenlanges Lernen und seine Möglichkeiten auch für Ausländer...40 RNDr. Jana Marková Bildung der Minderheiten Mitglieder an der Fachschule die Situationin der Tschechischen Republik, spezifische Probleme...44 PhDr. Jiřina Kolčavová Geschäftsaktivitäten von Ausländern in der Tschechischen Republik...46 Bc. Radan Mach Einheitliche Kontaktplätze (JKM)...48 Mgr. Radana Stýblová Hintergrundinformative Dienst der Europäischen Unionmit Schwerpunkt auf Ausländer...50 Mgr. Michal Kiesel Ausbildung als Grundvoraussetzung für soziale Integration...53 Mgr. Radoslav Klepáč Bildung der Ausländer in Geschäftsaktivitäten...55 Mgr. Petr Kostík

5 Azylová a integrační politika České republiky Mgr. Veronika Kollárová Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Přestože procentuelní zastoupení cizinců není v naší zemi nijak závratné (v roce 2012 to bylo 4,17 %), tvoří cizinci od konce 90. let narůstající skupinu obyvatel. Vzhledem k této skutečnosti přijala v roce 2000 usnesením vláda České republiky Koncepci integrace cizinců, jejímž cílem bylo přijmout účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat migraci nelegální. Gestorem migrační politiky se stalo Ministerstvo vnitra České republiky, které společně s dalšími resorty (MV, MPSV, MŠMT, MOP, MZD, MMR a MK) a partnery (NNO, regionální a lokální správa, organizace cizinců apod.) naplňuje úkoly vyplývající z Koncepce. Velký vliv na současnou podobu migrační politiky České republiky má mimo jiné také její členství v Evropské unii a účast v schengenském prostoru. Ačkoliv si ČR zachovává významný díl suverénního vlivu, slaďuje svou politiku s požadavky EU tak, aby byla schopna flexibilně reagovat na změny v migrační realitě Evropské unie. Migrační politika ČR se tak zaměřuje na dvě oblasti: mezinárodní ochranu (azyl a doplňková ochrana) a integraci cizinců ze třetích zemí (země mimo EU). Právě na tyto kategorie cizinců jsou zaměřena opatření azylové a integrační politiky. Cizinci občané členských států EU jsou z integrace vyňati, neboť dle obecně přijatého úzusu podporu při integraci nepotřebují. Azylová politika Ačkoliv se Česká republika jako člen Evropské unie zavázala ke spolupráci v oblasti azylu, pravidla pro přiznání národního statusu azylanta si stejně jako ostatní státy určuje sama. Základním právním předpisem který se jimi zabývá, je zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. Tento zákon stanoví pravidla pro podání žádosti o přidělení mezinárodní ochrany formou azylu a také práva azylantů (cizinců s již přiznaným azylem) na pomoc při začlenění do společnosti. Nástrojem k začleňování se stal Státní integrační program, který deklaruje pomoc azylantům od státu v oblasti zajištění bydlení, výuky českého jazyka a uplatnění na trhu práce. V případě přidělení azylu získá cizinec obdobná práva jako držitel trvalého pobytu: má právo pracovat bez pracovního povolení (zaměstnavatel pouze nahlásí jeho nástup na příslušný úřad práce), je zařazen do veřejného zdravotního pojištění, má nárok na sociální zabezpečení obdobně jako občané České republiky. V případě, že při posuzování žádosti o mezinárodní ochranu nebudou shledány důvody pro udělení azylu, přezkoumají se ještě důvody, pro něž lze udělit alespoň ochranu doplňkovou, jakožto nižší formu ochrany (např. z důvodu špatného zacházení, sloučení rodiny apod.). Díky stávajícímu nastavení azylové politiky zájemců o udělení mezinárodní ochrany v České republice meziročně ubývá. Podle údajů z roku 2012 o ni podalo žádost celkem 753 osob, azyl byl udělen ve 49 případech a doplňkovou ochranu získalo 149 žadatelů. Výrazně větší skupinou cizinců jsou cizinci ze třetích zemí, kteří nejsou žadateli ani držiteli mezinárodní ochrany. Těch bylo ke konci roku 2012 více než 438 tisíc. A právě jim jsou určena opatření integrační politiky. Integrační politika Integrace cizinců má zásadní význam pro sociální soudržnost a hospodářský rozvoj společnosti. Z tohoto důvodu je podpora začleňování legálně pobývajících cizinců do společnosti, zejména podpora prevence případných problémů, vnímána jako nedílná součást legální migrační politiky a z této perspektivy je k ní také přistupováno. Specifická opatření, která mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace, byla formulována jako cizincova znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a na vzájemné vtahy cizinců a majoritní společnosti. 5

6 Jelikož se integrace odehrává v místech, kde cizinci žijí nebo pracují, hraje významnou roli zejména lokální politika integrace. Z tohoto předpokladu vycházelo Ministerstvo vnitra, když od roku 2009 podporuje zřizování regionálních Center na podporu integrace cizinců. Tato centra mají cizincům sloužit jako informační střediska, která poskytují např. kurzy českého jazyka, sociální a právní poradenství, nebo sociokulturní kurzy. Cílem center je také průběžný monitoring situace cizinců a podpora rozvoje občanské společnosti prostřednictvím vytváření příležitostí pro setkávání cizinců s majoritou. Jako první se k zodpovědnosti za lokální integrační politiku přihlásil Jihomoravský kraj, když od roku 2009 provozuje Integrační centrum v Jihomoravském kraji. 1 V následujícím roce přistoupil k vypracování lokální integrační strategie prostřednictvím přijetí střednědobého dokumentu Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje Tento dokument mapuje situaci cizinců v kraji a cílí integrační snahy na základě zjištěných potřeb. Doposud je však iniciativa Jihomoravského kraje mezi kraji ojedinělou a lokální integrační politika tak v České republice zůstává pouze vágním pojmem. 1 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců vzniklo v roce 2009 za podpory Evropského integračního fondu. 6

7 Vzdělání podporuje integraci menšin Hofrat Mag. Gerhard Antl ředitel BHAK & BHAS Gänserndorf V Rakousku má migrace dlouhou tradici. Zejména v roce 2014 si tato země připomíná cílený nábor převážně tureckých dělníků, který proběhl přesně před 50 lety. V této první vlně přišli původně jako dočasní pracovníci v době ekonomické konjunktury, z nichž mnoho pracovníků z bývalé Jugoslávie. V průběhu desetiletí došlo ke sloučení rodin a původní přechodný pobyt se stal trvalým. Později přišly další velké migrační vlny, které byly způsobeny politickými konflikty v jihovýchodní Evropě, a až po přistoupení Rakouska k Evropské unii v roce 1995 to byly hlavně německé národnosti, které v Rakousku hledaly práci. V číslech vyjádřeno žilo v Rakousku v roce 1961 asi cizích státních příslušníků, v roce 2010 již 1,4 milionů lidí s migračním pozadím. Největší skupiny migrantů (k ) z Německa ze Srbska, Černé Hory, Kosova, z Turecka z Bosny z Chorvatska Původně byli dělníci určeni především jako nekvalifikovaní dělníci na jednoduché činnosti a pro pomocné práce, znalost německého jazyka nehrála zvláštní roli. To vedlo v posledních desetiletích, a to zejména u lidí s tureckými kořeny k problému, který postihuje i děti zde narozené, a tím představuje výzvu pro rakouský vzdělávací systém. Politika řeší tento problém a chce v budoucnosti zajistit, aby všechny děti při vstupu do základní školy (ve věku 6 let) měly dostatečné znalosti němčiny. Proto byl zavedený rok povinné školky (2009), a je plánováno rozšíření tohoto závazku na dva roky u velkých jazykových deficitů. To má velký význam zejména pro Vídeň, protože počet obyvatel s migračním pozadím je zde mimořádně vysoký. Po mateřské školce je pak úkolem rakouské školy zajistit pomocí nabídky široké škály dlouhodobě dobré vyhlídky na trhu práce. Co se týče trhu práce samého, je zde uvedeno několik čísel z okresu Gänserndorf. V současné době je v této oblasti zaměstnanců, z nichž cizinců. Je zde i nezaměstnaných, z nichž lidí nemají jiné vzdělání než povinnou školní docházku. Z těchto lidí bez práce a odborné přípravy je 648 cizinců. Z těchto údajů lze jasně vyčíst důležitost dobrého vzdělání pro budoucnost. Proto jsou k dispozici v Rakouské republice nabídky se širokým spektrem, ve kterých by mělo být zejména odborné vzdělání zdůrazněno. Jedná se o největší školní systém pro střední školy, ve kterém je asi 80% 15 19letých studentů vyučováno. Speciální recept na úspěch je také systém tzv. výuka, kde probíhá vzdělání v kombinaci s praktickou přípravou v podnicích s povinnou odbornou školní docházkou. Kromě toho je zde střední odborný a vyšší vzdělávací systém, který lze v podstatě rozdělit do technických, odborných a obchodních humanitních škol. Šíře sortimentu je v tomto případě zvláště podtrhnuta skutečností, že existuje nabídka o necelých 700 různých vzdělávacích programů. Dále budou představeny především obchodní školy. Je možné toto pojmout jako centrum kompetencí v případě, že se jedná o výuku řízení podniků a národních ekonomických znalostí. Navíc je kladena velká hodnota na týmovou práci, sociální dovednosti, podnikání a odpovědnost. To má také velmi dobrý vliv na problémové oblasti, jako jsou jazykové deficity, kulturní rozmanitost a náboženské rozdíly, které mohou vzniknout u žáků s migračním pozadím. Praktická obchodní škola nabízí tříletou školní formu, která umožňuje odbornou přípravu a po ukončení povinné školní docházky je nejrychlejší cestou k dokončení odborného vzdělávání. Je ukončena závěrečnou zkouškou a umožňuje pokračovat v širokém spektru obchodních činností. 7

8 Kromě toho je dobrým základem pro pozdější samostatné výdělečné činnosti, jelikož tento stupeň zkoušky nahrazuje podnikatelskou zkoušku. Obchodní akademie je školící pětiletý program a nabízí vedle odborné přípravy také možnost ke studiu na vysoké škole. Je ukončená maturitní zkouškou a diplomovou zkouškou, kdy diplomová zkouška je v rámci Evropské unie totožná s nejméně jedením rokem, anebo s méně než třemi lety terciárního vzdělávání. Tím vzdělávání poskytuje vícenásobnou kvalifikaci s ukončením odborného vzdělání, právo na studium na vysokých školách a možnost následného osamostatnění. 8

9 Situace cizinců a příslušníků komunit na trhu práce v ČR RNDr. Josef Pitner Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Demografická prognóza pro ČR není příznivá. Bez zahraniční migrace stát přijde do konce roku 2050 o nejméně 2,1 mil. osob, tedy o 20 % současné populace. To by se nutně výrazně projevilo ve snížení objemu disponibilní pracovní síly s negativním dopadem v národním hospodářství a následně v poklesu životní úrovně obyvatelstva. Předpokládá se, že zahraničním stěhováním může stát zpět získat cca 1,5 mil. osob, což představuje zhruba 0,8 mil. pracovních sil. Tím by se hrozící ztráty obyvatelstva podařilo snížit o zhruba tři čtvrtiny. Prakticky v žádné vyspělé evropské zemi nebude nastolována otázka, zda emigranty přijímat, ale jak je možno zapojovat je co nejefektivněji do společnosti a na trh práce. Nepříznivou bilanci v demografické skladbě vykazuje nyní většina evropských zemí. Dle poslední demografické projekce OSN větší populační ztráty než ČR zaznamená do roku 2050 (bez započtení migrace) například Estonsko (pokles populace o 46 %), Bulharsko (pokles o 43 %), Ukrajina (o 40 %), Rusko (28 %) či Itálie (25 %), obdobná situace bude v například Rakousku (pokles o 20 %). Podstatně nižší úbytek obyvatelstva pravděpodobně zaznamená Německo (pokles o 14 %), ale především například Dánsko (o 5 %) či Velká Británie (pokles obyvatelstva o pouhé 1%). Cizinci na trhu práce v ČR a občané ČR pracující v zahraničí V průběhu výrazných změn v systému organizačního uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti a v systému práce úřadu práce, ke kterým došlo na jaře 2011, přestaly být postupně sledovány téměř všechny statistiky o zaměstnanosti cizinců. Proto většina národních dat o jejich zaměstnanosti je vztažena k , výjimečně pak k V řadě případů je proto vhodné čerpat aktuálnější údaje tohoto druhu z databází Eurostatu. Podle posledních dostupných statistických dat (Eurostat, stav k ) žije v ČR celkem 438,1 tis. cizinců, z čehož 160,9 tis. (tj. 37 %) je občanů jiného státu Evropské unie a 277,2 tis. osob (tj. 63 %) pochází z nečlenských zemí Unie. Na celkovém obyvatelstvu ČR se cizinci podílejí 4,15 %. Podle posledních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (za rok 2011) vyvíjí na trhu práce činnost celkem 310,9 tis. zahraničních pracovníků, což představuje jejich podíl na pracovní síle ve výši 5,6 %. Intenzita nárůstu počtu zaměstnaných cizinců v ČR je značná. Za posledních 10 let se jejich počet dvojnásobil. Tak například koncem roku 2001 bylo u nás zaměstnáno cizinců, v roce 2005 již a v roce 2008 dokonce už Za sedm let se tedy jejich počet zvýšil o skoro 120 %. Nástup hospodářské recese trend v zaměstnanosti cizinců změnil. V průběhu roku 2009 se jejich počet snížil o více než 40 tis. a během roku 2010 o dalších více než 10 tis. Poté ovšem počet zaměstnaných cizinců u nás začal opět narůstat. Nejvíce cizinců zaměstnaných v ČR pochází ze Slovenska. Podle posledních údajů jich je cca 120 tis. Na druhém místě následují občané Ukrajiny (70 tis.) a na třetí pozici jsou občané Vietnamu (skoro 60 tis.). Na dalších místech s velkým odstupem následuje Polsko (20 tis.), Bulharsko (8 tis.), Rumunsko (7 tis.), Německo (5 tis.), dále Rusko, Mongolsko a Velká Británie. Česká republika je výrazně imigrační zemí. Občanů ČR pracujících v zahraničí je zhruba čtyřikrát méně, než cizinců pracujících v ČR. V Evropské Unii je nyní zaměstnáno pouze cca 75,0 tis. občanů ČR, tj. zhruba jen 1,4 % z celkového počtu pracovníků v národním hospodářství. Cizinci v Evropské unii Koncem roku 2012 žilo v zemích EU celkem 34,3 mil. občanů jiné národnosti. Z nich 13,6 mil. (tj. 40 %) bylo občany jiného státu EU a 20,7 mil. osob (60%) pocházelo ze zemí mimo EU. V pěti nejlidnatějších zemích Unie (Německo, Velká Británie, Itálie, Francie a Španělsko) žijí více než tři čtvrtiny z celkového počtu těchto cizinců. Z hlediska absolutních počtů nejvyšší počty cizinců vykazuje Německo, v němž v prosinci 2012 jich žilo 7 409,8 tis., dále Španělsko (s 5 562,1 tis. cizinci), Itálie (4 825,6 tis. cizinců) a Velká Bri- 9

10 tánie (4 802,3 tis. cizinců). Z největších evropských států nejméně cizinců vykazuje Francie, v níž jich žije 3 858,3 tis., s velkým odstupem pak následuje Belgie (1 224,9 tis. cizinců), Řecko (975,4 tis.) a desátou pozici uzavírá Rakousko (947,7 tis.). Naopak nejméně cizinců (v absolutním vyjádření) žije na Maltě (20,5 tis.), v Lotyšsku (20,6 tis.), Chorvatsku (23,3 tis.), Rumunsku (36,5 tis.) a v Bulharsku (42,4 tis.). Velmi málo cizinců vykazují i tři středoevropské země Polsko (57,5 tis.), Slovensko (70,7 tis.) a Slovinsko (85,6 tis. cizinců). Vzato relativně nejvyšší podíl cizinců na celkové populaci v zemích EU má Lucembursko, v němž se na celkovém stavu obyvatelstva cizinci podílejí 43,8 %. Na dalších místech následuje Kypr (20,0 %), Lotyšsko (16,3 %), Estonsko (15,7 %), Španělsko (12,0 %) a Rakousko (11,2 %). Naopak relativně nejméně cizinců v populaci vykazují mezi státy Unie nové země z východní a střední Evropy. Na prvním místě v tomto ohledu je Polsko, v němž se cizinci na celkových stavech populace podílejí pouze 0,1 %. Dále následuje Rumunsko (0,2 %), Chorvatsko (0,5 %), Bulharsko (0,6 %), Litva (0,7 %) a také Slovensko (1,3 %). 10

11 Změny v kvalifikační skladbě cizinců na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji RNDr. Eva Toušková Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Počet cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky vzrostl za posledních 20 let více než pětinásobně. Ke zde legálně žilo celkem 438,1 tisíc cizinců, z toho téměř polovina (48,4%) měla v ČR trvalý pobyt. Cizinci přicházejí do ČR především za prací, na trhu práce jich podle posledních dostupných údajů (r.2011) působilo 310,9 tis., tedy 71,3%. Na celkovém počtu obyvatel se cizinci podílejí 4,15%, na pracovní síle pak 5,6%. Na počátku ekonomické transformace rychle rostl počet cizinců přicházejících do ČR za prací a pobývajících v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu (nad 90 dní); v letech jejich počet narostl o více než 100 tis. osob a v roce 1996 cizinci s dlouhodobým pobytem představovali téměř 77% cizinců žijících v ČR. V dalších letech počet těchto cizinců víceméně kopíroval ekonomický vývoj. K prvnímu poklesu došlo po ekonomických problémech po roce 1998, od roku 2000 však již jejich počet opět postupně rostl, nejrychleji v letech , kdy přibylo dalších téměř 100 tis. osob. Po nástupu ekonomické krize v roce 2008 počet cizinců s dlouhodobým pobytem výrazně poklesl z 267 tis. (2008) na cca 212 tis. (2012), a to zejména díky zpřísnění podmínek pro vydávání pracovních povolení. Naproti tomu počet cizinců s trvalým pobytem roste od roku 1993 setrvale a dynamika tohoto nárůstu se po vstupu ČR do EU výrazně zvýšila. Zatímco v první dekádě ( ) přibylo v ČR pouze 50 tis. cizinců s trvalým pobytem, v letech jich přibylo již 131 tisíc, tedy více než 2,5 krát více. Vedle členství v EU zde sehrává roli také skutečnost, že řada cizinců z třetích zemí, působících zde původně na pracovní povolení (+povolení k dlouhodobému pobytu), v současné době již splňuje podmínky pro udělení trvalého pobytu, a po zpřísnění podmínek pro vydávání pracovních povolení (v roce 2009) řeší situaci touto cestou. Dostupnost informací Informace o cizincích sledují jednotlivá ministerstva podle svého oboru působnosti. Český statistický úřad tyto informace shromažďuje a zpracovává. Od roku 2001 vydává publikaci Cizinci v České republice, která zahrnuje informace o cizincích, kteří v ČR mají trvalý nebo dlouhodobý 11

12 pobyt, kteří zde pracují nebo podnikají, nebo požádali o azyl. Sledovány jsou různé aspekty života cizinců (demografické, ekonomická aktivita, vzdělávání, kriminalita, zdravotní péče, nelegální migrace). viz stránky ČSÚ: Zaměstnanost cizinců je sledována ve dvou oddělených evidencích: 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí sleduje prostřednictvím Úřadů práce údaje o cizincích v postavení zaměstnanců (a od roku 2004 také společníků obchodních společností a členů družstev). Data byla sledována od roku 1993, za období jsou k dispozici velmi podrobné statistiky (profesní, odvětvové, kvalifikační atd.). Od r oficiální statistiky neexistují v důsledku změny programového vybavení Úřadu práce za éry ministra Drábka. * Pozn.: Dne nabyla platnosti novela zákona o pobytu cizinců, na základě které část agendy pracovních povolení (nově tzv. Zaměstnanecké karty) přechází pod Ministerstvo vnitra. Jakým způsobem budou data o cizincích nadále sledována, není v současné době jasné. 2) Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje data za cizince s platným živnostenským oprávněním (počty a typy živností dle regionů, celostátně počty dle občanství podnikatelů). Data jsou sledována od roku Do roku 2007 byl sledován i obor činnosti, od r již bohužel nikoli. Změny v kvalifikační struktuře cizinců V období byla struktura cizinců na trhu práce relativně stabilní. S výjimkou pracovníků ze Slovenska, kteří působili především v dělnických profesích ve stavebnictví a strojírenství, byl vstup cizinců z ostatních zemí účinně regulován vydáváním pracovních povolení. Ze zemí bývalého východního bloku přicházely do ČR legálně především kvalifikované dělnické profese, které byly na zdejším trhu práce nedostatkové (strojírenští dělníci, svářeči, kvalifikovaní stavební dělníci). Podíl zcela nekvalifikované nebo málo kvalifikované pracovní síly byl poměrně malý. Ze západní Evropy a USA pak přicházeli téměř výlučně vysoce kvalifikovaní pracovníci (učitelé jazyků, manažeři, obchodní zástupci). Zlomovým rokem byl rok 2004, kdy ČR jednak vstoupila do EU a otevřela svůj trh práce pro občany EU, a jednak vstoupil v platnost nový Zákon o zaměstnanosti ( 435/2004 Sb.). Tento zákon upravil vydávání pracovních povolení pro společníky a členy družstev, čímž sice na jedné straně podchytil již zde působící cizince v tomto postavení, na straně druhé zároveň otevřel dveře pro příliv nekvalifikované pracovní síly, a to jak ze zemí bývalého východního bloku, tak později některých asijských zemí, které tuto formu vstupu na trh práce začaly také využívat. V letech vrcholí příliv cizinců zejména do nekvalifikovaných a málo kvalifikovaných profesí (pomocní dělníci ve stavebnictví a průmyslu, montážní dělníci, baliči, pracovníci úklidových služeb). V důsledku hospodářské krize dochází v letech jednak k částečnému poklesu poptávky po této pracovní síle (úbytek pracovních míst zejména v průmyslu), jednak ke zpřísnění podmínek pro vydávání pracovních povolení. Zároveň roste počet pracujících cizinců ze zemí EU, ve kterých je situace na trhu práce ještě horší než v ČR (zejména roste počet Slováků, ale také např. občanů Španělska). Ze západní Evropy však přichází především kvalifikovaná pracovní síla, která nachází uplatnění v zahraničních firmách lokalizujících v ČR svá mezinárodní vývojová a servisní centra. V důsledku tohoto vývoje se kvalifikační struktura cizinců na trhu práce v ČR výrazně zlepšuje. V Jihomoravském kraji je trend ve změně kvalifikační struktury ještě výraznější než v ČR jako celku. Je to dáno tím, že v letech byl v kraji extrémně vysoký podíl nekvalifikované pracovní síly díky vysokému počtu pracovních povolení pro tzv. družstevníky. (Na konci roku 2010 působilo v kraji 54,6% cizinců družstevníků z celé ČR.) Vedle legislativních změn a ekonomických faktorů má vliv na situaci v kraji zejména geografická blízkost Slovenska a přítomnost významných zahraničních zaměstnavatelů v oblasti IT v Brně, kteří přitahují vysoce kvalifikovanou pracovní sílu nejen z EU ale i z mimoevropských zemí. Aktuálně působí na trhu práce v kraji cca 36,2 tis. cizinců (cizinci registrovaní úřadem práce a cizinci podnikající na živnostenská oprávnění), přes 70% z nich je koncentrováno do města Brna. Většinu cizinců v současné době představují cizinci ze zemí EU (50 60%), a to zejména Slováci (80%). Na pracovní povolení nyní působí na trhu práce v kraji pouze 4 5% cizinců. 12

13 Cizinci jsou obsazována jednak kvalifikovaná pracovní místa, na která není dostatek vhodných uchazečů (odborníci v IT, učitelé jazyků, kvalifikované dělnické profese, zejména ve strojírenství, lékaři), jednak nekvalifikované profese, o které čeští uchazeči při současném nastavení systému sociálních dávek nemají zájem, neboť se jedná o málo placenou a často fyzicky namáhavou práci (dělníci na stavbách, sezónní pracovníci v zemědělství a lesnictví, montážní a pomocní dělníci v průmyslu, uklízeči). 13

14 Celoživotní vzdělávání a jeho možnosti i pro cizince RNDr. Jana Marková ředitelka Střední školy potravinářské, obchodu a služeb Brno Vzdělávací systém v ČR Počáteční vzdělávání Vzdělávací systém poskytující tzv. formální vzdělávání, v případě úspěšného ukončení posledního ročníku příslušného druhu a typu školy je výsledkem vzdělávání dosažení stupně vzdělání. Dosažené stupně vzdělání: 14 Primární stupeň Základy vzdělání ZŠ speciální Základní vzdělání ZŠ Sekundární stupeň Střední vzdělání OU Střední vzdělání s výučním listem SOU Střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia, SOŠ Terciální stupeň Vyšší odborné vzdělání VOŠ DiS. Vysokoškolské vzdělání VŠ Bc., Mgr.; doktorský studijní program PhD. Celoživotní učení a další vzdělávání Další vzdělávání navazuje na počáteční vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Umožňuje se, aby každý, kdo dosáhl alespoň základního vzdělání, mohl konat jednotlivou zkoušku závěrečnou, maturitní zkoušky důležité z hlediska požadavků trhu práce. Motivem konání jednotlivé zkoušky může být: Snaha uchazeče prokázat vůči zaměstnavateli znalosti a dovednosti v rozsahu zkoušky (výhoda při hledání zaměstnání) Srovnatelnost dřívějších absolventů s čerstvými absolventy (zejména nové pojetí ZZ, maturitní zkoušky, ) Úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se však nezíská stupeň vzdělání. Získání stupně vzdělání se váže na: absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu tj. úspěšným vykonáním zkoušek ze všech předmětů nebo jiných ucelených částí učiva stanovených RVP i ŠVP za všechny ročníky studia a úspěšným vykonáním zkoušky, jíž se studium řádně ukončuje. Stále častěji

15 bývají v současné době nabízeny středními školami rovněž možnosti zkráceného studia pro ty, kteří již získali střední stupeň vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou. V tomto případě je studium zaměřeno na odborné předměty a získávání praktických dovedností a odborných kompetencí ve zkrácené formě studia (získání středního vzdělání s výučním listem 1 rok denní formy studia pro absolventy s výučním listem nebo maturitní zkouškou, získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 roky denní formy studia pro absolventy s maturitní zkouškou) v případě získání středního vzdělání s výučním listem (s platností od ) rovněž úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky po získání stanovených profesních kvalifikací, v souladu se zákonem o uznávání výsledků vzdělávání. Do části týkající se dalšího vzdělávání jsou zařazeny také odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů, specializační kurzy a předpokládají se nově rovněž kurzy za účelem přípravy k získání profesních kvalifikací, příp. úplných kvalifikací (např. formou modulárního způsobu výuky). Kurzy neposkytují stupeň vzdělávání, slouží zejména k doplňování a prohlubování kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, jako příprava na složení zkoušek profesních kvalifikací nebo jako kurzy rekvalifikační. V souladu se zákonem o č. 179/2006 Sb., se rozumí dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním. Možnosti CŽV v návaznosti na uplatnění na trhu práce a možnosti dosažení středního stupně vzdělání s výučním listem: Příklad pro získání úplné profesní kvalifikace povolání Pekař Úspěšné vykonání nezbytných zkoušek profesních kvalifikací a) Výroba chleba a běžného pečiva b) Výroba jemného pečiva Vykonání závěrečné zkoušky na SŠ obor vzdělání Pekař. Uchazeči přihlášeni ke zkoušce po předložení osvědčení o úspěšném vykonání předepsaných zkoušek profesních kvalifikací mají stejné podmínky a požadavky jako žáci SŠ, zkouška je konána v termínu stanoveném školou. V případě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky (písemná část, praktická část a ústní část) obdrží uchazeči výuční list a získávají střední vzdělání s výučním listem na vysvědčení je uvedena poznámka, že zkouška byla konána v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění. Požadavky pro konání zkoušek profesních kvalifikací 15

16 Možnosti pro cizince Systém počátečního vzdělávání i celoživotního vzdělávání je přístupný i všem cizincům, pro konání zkoušek je nutnou podmínkou vždy nostrifikovaný doklad o dosaženém stupni vzdělání. Dle vlastních zkušeností se jedná často o největší problém. Cizinci nemají doklad doklady, které by bylo možno nostrifikovat a tudíž nemohou zkoušky konat. Druhý problém vidíme často v jazykové bariéře. Kurzy CŽV a DV Kurzy organizované naší školou pro získání profesních kvalifikací nejsou povinnou součástí přípravy na zkoušku PK. Jak se zájemce o PK připraví, je jeho věc. Ke zkoušce se může přihlásit každý, plní-li základní předpoklady a požadavky pro umožnění konání zkoušek profesní kvalifikace. Kurzy však doporučujeme z důvodu seznámení s požadavky, prostředím, přístroji a zařízením, apod. Záleží však na každém uchazeči, zda a jak nabídek školy využije každý si je hradí v případě zájmu sám. Kurzy jako placená služba, kterou hradí: 1. Úřad práce 2. Z projektů (např. s podporou EU) 3. Zájemci si platí sami (Ad 1, ad 2 je nutno dodržet pravidla pro tzv. rekvalifikace (min. rozsah hodinových dotací, apod.) Cena kurzů je smluvní a vychází vždy z nezbytných nákladů souvisejících s vlastní výukou pod vedením lektora jak v teoretickém vyučování, tak praktickém procvičování dovedností. Problémy související s celoživotním vzděláváním a realizací kurzů CŽV z vlastních zkušeností: 16 Zaměstnavatelé nevyžadují ověřování odborných dovedností a kompetencí pro jednotlivá povolání, pracovní činnosti formou profesních kvalifikací, často se setkáváme s názory: My si je zaškolíme sami, nepotřebujeme žádné doklady, je to ztráta času a zaměstnanci musí pracovat nevidí v tom motivační systém pro vlastní zaměstnance. Minimální hodinové dotace pro rekvalifikační kurzy jednotlivých profesních kvalifikací ne vždy odpovídají požadavkům na získávání odborných kompetencí v rámci rekvalifikačních kurzů (na jedné straně u některých profesních kvalifikací příliš vysoké hodinové dotace, na druhé straně nízké) bylo by vhodné za účasti poskytovatelů vzdělávání a požadavků zaměstnavatelů tyto hodinové dotace upravit dle potřeby. U některých povolání chybí úzká spolupráce potenciálních zaměstnavatelů a škol poskytujících vzdělávání, ať již počáteční, tak celoživotní domnívám se, že většina škol se spolupráci v žádném případě nebrání, ba naopak ji vítají. Pro toho, kdo vypisuje výběrové řízení na dodávku rekvalifikačních kurzů pro úřady práce, nerozhoduje kvalita poskytovaného vzdělávání, ale prozatím vždy pouze cena. Jsou zadávány veřejné zakázky v souladu s právními předpisy, ale zadávací dokumentace je zpracovávána tak, že nejčastěji jediným kritériem pro výběr dodavatele je pouze cena. Zakázky tak realizují vzdělávací organizace s minimálními náklady a ve většině zakázek pak dochází k tomu, že jsou účastníci rekvalifikačních kurzů rozdělováni v rámci praxe do provozů, kde se jim nevěnuje lektor, ale pracují pouze v provozu, bez jakékoliv praktické výuky. U zkoušek profesních kvalifikací si pak stěžují, že se jim nikdo nevěnoval, nikdo jim nic nevysvětlil, neukázal, často bývají pouze levnou pracovní silou na rozdíl od realizace praktické výuky ve školách, kde se snažíme realizovat kurzy tak, aby praktická výuka zahrnovala alespoň částečně (minimální hodinové dotace pro praktickou výuku) přímou výuku pod vedením lektora a teprve následně po získání základních praktických dovedností jsou účastníci začleňováni do výroby nebo běžné činnosti jako ostatní žáci. I v tomto případě však na jejich činnost dohlíží lektor učitel odborného výcviku. Z těchto důvodů jsou pak ceny, které nastavují školy jako účastníci veřejných zakázek pro úřady práce z hlediska výše cen pro vypisovatele výběrových řízení neakceptovatelné a tudíž se nemohou na realizaci rekvalifikačních kurzů jako dodavatelé podílet. Školy v tomto ohledu nabízí spolupráci ÚP v nastavení alespoň minimálních parametrů pro vypisované veřejné zakázky na dodávky rekvalifikačních kurzů.

17 Právní předpisy související s nutností nostrifikace dokladů o dosaženém stupni vzdělání pro cizince cizinci nemají prvotní doklady a nejsou schopni je před konáním zkoušky předložit nemožnost konání zkoušek profesních kvalifikací Jazyková bariéra cizinců. Co nabízí SS POS? Poskytování počátečního vzdělávání v různých formách, zkrácená forma studia pro absolventy se středním vzděláním s výučním listem a maturitní zkouškou Poskytování celoživotního vzdělávání kurzy, zkoušky profesních kvalifikací, rekvalifikační kurzy Poskytování služeb gastronomických, kadeřnických, kosmetických, fotografických Spolupráce se sociálními partnery, možnosti rozšiřování spolupráce Spolupráce s úřady práce Trh práce, uplatnitelnost absolventů Zkušenosti z konání zkoušek profesních a úplných kvalifikací Co na závěr? SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno se vždy ráda zúčastní všech jednání, příprav a realizace spolupráce se zúčastněnými stranami firmami, zaměstnavateli, sociálními partnery, hospodářskou komorou, úřady práce apod. tak, abychom si mohli stanovit a následně i naplnit společné cíle v oblasti poskytování kvalitního jak počátečního vzdělávání, tak také dalšího celoživotního vzdělávání všem zájemcům, zejména evidovaných na úřadech práce a současně tak i zkvalitnit přípravu našich absolventů v rámci počátečního vzdělávání a zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce dle požadavků zaměstnavatelů. Bližší informace naleznete na 17

18 Vzdělávání příslušníků komunit na střední škole situace v ČR, specifické problémy PhDr. Jiřina Kolčavová Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Střední škola potravinářská, obchodu a služeb v Brně je jednou z největších středních škol v České republice. V současnosti ji navštěvuje přibližně žáků, kteří se vzdělávají v tříletých učebních oborech, zakončených závěrečnou učňovskou zkouškou a v oborech čtyřletých s maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou denní a jako studium při zaměstnání. Škola má dlouholetou tradici, vznikla již po druhé světové válce a s různými obměnami existuje stále. Od roku 1967 sídlí v Brně - Černovicích, Charbulova 106. Každým rokem opouští zdi školy mnoho úspěšných absolventů, kteří se v různých oborech služeb uplatňují doma i v zahraničí, mnozí z nich vystudovali vysoké školy a následně někteří z nich pracují v řídících funkcích různých podniků. Cizinci ve škole V současné době navštěvuje školu přibližně 40 cizinců a pro školu je velmi důležité, aby se tito žáci cítili dobře. Škola klade důraz na budování otevřených přátelských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídách i v celém společenství školy. Chce tak předcházet případným nepříjemným zkušenostem a psychickým traumatům, která by mohla mít dlouhodobé následky pro kolektiv ve třídě, ve škole, pro zdravé fungování člověka ve společnosti a pro jeho efektivní integraci v novém prostředí. Žák má mít ve škole pocit bezpečí, aby se mohl harmonicky rozvíjet a úspěšně učit. Školní řád v souladu se školským zákonem určuje žákům jak se chovat ke spolužákům a pracovníkům školy. Morální kodex určuje pravidla chování zaměstnanců k žákům a jejich rodinám. Škola bere v potaz zvyklosti vázané na národnost a víru žáka, na druhou stranu trvá na pracovitosti, odpovědnosti a perfektním chování žáka. Škola spolupracuje s rodinami žáků, s jejich tlumočníky, lidmi, kteří se o žáky starají, ale nejsou členy jejich rodiny. V péči o cizince jedná a spolupracuje s mnoha institucemi, např. s pedagogicko psychologickými poradnami, odbory sociální péče o rodinu a děti, s orgány sociální prevence, policií České republiky a dalšími. Zásadním problémem, se kterým se škola u některých žáků potýká, je malá, pro vzdělávání na střední škole nedostačující, znalost českého jazyka. Žáci mají mezery především ve slovní zásobě. Zvláště v odborných předmětech musejí pracovat s mnoha odbornými názvy a specifickými znalostmi např. technologických postupů. Tehdy narážejí na svůj hendikep v řeči. Proto ihned na začátku studia se žákům nabízí kurz českého jazyka jako nepovinný předmět, ve kterém mohou s pedagogem procházet jazykové jevy, kterým nerozumějí. Na počátku studia jsou informace o žácích s jiným mateřským jazykem než češtinou sděleny všem pedagogům, aby mohli ve vyučování se žáky dobře pracovat. Věnují se potom výkladu významů slov a odborných termínů, rozšířeně pečují o rozvoj komunikačních dovedností žáků zvláště v odborných předmětech. Někteří cizinci se v České republice již narodili, absolvovali mateřskou a základní školu a naučili se výborně česky, jiní tu jsou kratší dobu a češtinu dobře neovládají. Někdy je to i tím, že mimo školu žijí v uzavřené komunitě a jejich rodiče česky mluvit neumějí. Škola tedy musí se svými žáky pracovat individuálně podle jejich osobitých potřeb a také zohlednit situaci žáka při klasifikaci. Tam, kde žák nemusí zcela porozumět zadání, je mu zadání úkolu podrobně vysvětleno, jindy dostává více času na zpracování úkolu, aby se zohlednilo to, že musí psát latinkou. Bere se ohled na jeho menší slovní zásobu, u maturitní zkoušky mívá prodloužen čas na přípravu odpovědí na základě pedagogicko psychologického posudku jeho specifických vzdělávacích potřeb. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje školní psycholožka, tři výchovné poradkyně a tři metodici prevence sociálně patologických jevů. Tito pracovníci jsou připraveni žákům školy pomoci v jakýchkoliv nesnázích, pomáhají ve výchovném působení rodinám žáků, rádi s nimi spolupracují. 18

19 Žáci cizinci nemají se spolužáky problémy, které by byly podmíněny národností. Pracovníci školy jsou v tomto ohledu velmi ostražití a jakékoliv projevy případné nesnášenlivosti jsou schopni okamžitě řešit. Na možné situace jsou připravování v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovné problémy se u žáků cizinců objevují pouze výjimečně a jde jen o drobné přestupky, které se podobají přestupkům majoritních žáků. Rodiny cizinců jsou vesměs velmi zaměřeny na kvalitní vzdělání svých dětí a snažíme se v tomto směru odvádět dobrou práci. O tom svědčí výborné uplatnění absolventů školy v praktickém životě. Víc informací o škole naleznete na stránce 19

20 Živnostenské podnikání cizinců v ČR Bc. Radan Mach Živnostenský úřad města Brna Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenské podnikání představuje nejrozšířenější formu podnikání v České republice a je definováno jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnostenské podnikání tak zahrnuje široké spektrum činností od volné živnosti, jejíž součástí je například velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, stavba a výroba plavidel, přes živnosti řemeslné (hostinská činnost, zednictví, holičství, kadeřnictví), živnosti vázané (geologické práce, oční optika), až po živnosti koncesované (služby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře). Naopak živností není např. pracovněprávní vztah, provozování činnosti vyhrazené státu, využívání duševní tvůrčí činnosti, činnost lékařů, znalců, bank, výroba elektřiny a zprostředkování zaměstnání. Živnostenský zákon rozděluje subjekty na zahraniční osoby a osoby české, přičemž zahraniční osobou se myslí fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky sídlo. Podle 5 odst. 2 živnostenského zákona mohou zahraniční osoby na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoby české, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (Živnostenský zákon například jinak stanovuje vznik živnostenského oprávnění některých zahraničních fyzických osob). Zahraniční fyzické osoby, které mají povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky. Živnosti může zahraniční osoba ohlásit nebo zažádat o koncesi na jednom z 227 obecních živnostenských úřadů v České republice. Při předkládání dokladů potvrzujících určité skutečnosti živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, musí být tyto doklady předloženy v originále, opatřeny překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů vydaných v zahraničí musí být ověřena tzv. superlegalizací. Tato povinnost se nevztahuje na doklady předložené občany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace, stejně tak na právnické osoby se sídlem v členském státu Evropské unie, kteří mohou předložit doklad včetně neformálního překladu do českého jazyka. Superlegalizace se nevyžaduje tam, kde tak stanoví bilaterální mezinárodní smlouva, nebo od osob ze zemí, které přistoupily k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva). Ohlášení nebo žádost o koncesi musí být předloženo na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do formulářů je třeba vyplnit zákonem požadované údaje, přičemž v současné době není nezbytně nutné formulář vyplňovat vlastnoručně, formulář za ohlašovatele může elektronicky na přepážce vyplnit registrační pracovník živnostenského úřadu. K ohlášení nebo k žádosti o koncesi musí podatel zahraniční fyzická osoba doložit doklad o bezúhonnosti, tj. výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem, u fyzických osob, které jsou občany Evropské unie výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem, nebo členského státu posledního pobytu nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je osoba občanem nebo členského státu posledního pobytu. Ohlašovatel dále musí doložit doklady prokazující odbornou způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje, doklad o pobytu, má-li fyzická osoba povinnost mít k pobytu na území České republiky povolení (tato povinnost se nevztahuje na občany členského státu Evropské unie), doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor do nichž umístil sídlo (liší-li se od bydliště nebo má-li bydliště na adrese ohlašovny pobytu), doklad o zaplacení správního poplatku za ohlášení živnosti, který je při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč, posléze 500,- Kč, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, pokud je odpovědný zástupce ustanovován, s tím, že 20

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá European Commission Enterprise and Industry Jednotný vnitřní trh Je dle Smlouvy o fungování EU (dříve Smlouvy o založení Evropských

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku Rakousko je častým cílem Čechů pracujících v zahraničí, od 1. května 2011 pro nové země EU z r. 2004 (tedy včetně České republiky) skončilo přechodné období, kdy pro získání práce bylo v některých profesích

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY MPSV-UP/19965/13/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 16/2013 Název vnitřního řídícího aktu: Postup a pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více